دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تکامل چشم

تکامل چشم فیلمی ازنیل تایسون لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=4SXHMm5I-68&fbclid=IwAR2B6ibEJ5PeZa1ScuYpyzkZUdscL9fjouO4BoyOiujlSbbRLeLiCUeW91w


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان برای شادمانی طدر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمنقش مهاجرت در توسعه نسل ارمز و رازهای ارتباط غیر ککاربرد روباتهای ريزنانوارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرژیم های غذایی و نقش مهم گزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا مغز تا بزرگسالی توسعاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا حجم مغز گونه انسان درسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بقدم زدن و حرکت دید را تغیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی الفاگوشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و مکانیزمهای دفاعی در برابخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی بیشتر در زنانعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بمرکز خنده در کجای مغز استدژا وو یا اشنا پنداریواکسن سرطانابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طدرمان های بیماری آلزایمرژنهای هوش ، کدامندادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش هورمون های تیروئید درویای شفافکاربرد روباتهای ريز، در ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک زبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا همه جنایت ها نتیجه بیاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهچرا در مغز انسان، فرورفتسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اقدرت انسان در نگاه به ابعجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فما انسانها چه اندازه نزدخواب سالم عامل سلامتیهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدمرگ انتقال است یا نابود شدژاوو یا آشناپنداریواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های جدید میگرنکلرال هیدرات برای خوابانادغام میان گونه های مختلتکامل زباننقش ژنتیک در درمان اختلاروبات های ریز در درمان بیکجای مغز مسئول پردازش تجاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیراه های جدید برای قضاوت رپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش زبان، وسیله شناسایی محیطآیا هوش ارثی دریافتی از پاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی چراروياها را به یاد نمی آسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیملوب فرونتال یا پیشانی مغجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری کوانتومیعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پارمراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان ژنی از مغز انسوراپامیل در بارداریابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های رایج ام اسکمردرد و علل آنادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی نقش انتخاب از طرف محیط، نروح رهاییکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننراه های جدید برای قضاوت رپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر نامه سفر به بم و جنوب آیا هوش سریعی که بدون احسآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سچراروياها را به یاد نمی آسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیلبخند بزن شاید صبح فردا زجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهما با کمک مغز خود مختاريمخواب عامل دسته بندی و حفطهوش، ژنتیکی است یا محیطیعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلامزایای شکلات تلخ برای سلدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی مرتب خیلی به قابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز ایندگان چگونه استدرمان ژنتیکی برای نوآوریکمردرد با پوشیدن کفش مناارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفنقش اتصالات بین سلولهای روزه داری و بیمار ی ام اس کشف مکانیسمی پیچیده در باز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایراه پیروزی در زندگی چیستپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرفلج بل، فلجی ترسناک که آنتری فلوپرازیننزاع بین جهل و علم رو به پساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهما تحت کنترل ژنها هستیم یخودآگاهی و هوشیاريهیچگاه از فشار و شکست نترعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و مسیر دشوار تکامل و ارتقادانشمندان روشی برای تبدیورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرنابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار برتر بقادرمان جدید میگرن با انتی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمنقش حفاظتی مولکول جدید دروش مقابله مغز با محدودیکشف ارتباط جدیدی از ارتباز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل برشته نوروایمونولوژی و نقپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسفلج خوابتری فلوپرازیننزاع بین علم و نادانی رو ساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کشبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبخودآگاهی و هوشیاريهاوکينگ پیش از مرگش رسالعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير مشکلات نخاعیداروهای مصرفی در ام اسورزش بهترین درمان بیش فعاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گردرمانهای بیماری پارکینسکنگره بین المللی سردرد دارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش های صرفه جویی در ایجاکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکرشد مغز علت تمایل انسان بپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مفلج خواب چیستتسلیم شدن از نورون شروع منزاع بین علم و جهل رو به پساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلولزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کمشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینخانواده پایدارهاوکينگ پیش از مرگش رسالعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیممشاهده آینده از روی مشاهداروهای ضد بیماری ام اس وداروی فامپیریدین یا نورلورزش در کمر درداثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریمغز برای فراموشی بیشتر کدرک فرد دیگر و رفتارهای اکنگره بین المللی سردرد دارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به نقش داروهاي مختلف معروف روش هایی ساده برای کاهش اگنجینه ای به نام ویتامین از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مفیلمی بسیار جالب از تغییتشنج چیستنظام مثبت زندگیسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به ممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفامبانی ذهنی سیاه و سفیدخطا در محاسبات چیزی کاملهدف از تکامل مغزعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امعنی روزهداروی تشنجی دربارداریوزوز گوشاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک و احساسکندر در بیماریهای التهابارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش روزه داری در سالم و جروش صحبت کردن در حال تکامگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانزندگی هوشمند در خارج از زپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیفیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با زنظریه تکامل در درمان بیمسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس چشایی و بویاییهوش مصنوعی در کامپیوترهاشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرمجموعه های پر سلولی بدن مخطا در محاسبات چیزی کاملهزینه ای که برای اندیشیدعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانمغز فکر میکند مرگ برای دیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید s3 در درمان ام یک پیشنهاد خوب برای آسان اجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چالش است یا منفعدرک احساسات و تفکرات دیگکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی در رشد و اروشهای نو در درمان دیسک بگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهزیباترین چیز در افزایش سپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره سلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای فرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزیهفت چیز که عملکرد مغز تو سرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحممولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان همحل درک احساسات روحانیدفاع در برابر تغییر ساختهستي مادي ای که ما کوچکترمقالاتابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دوربسیاری از بیماری های جدیمغز مادران و کودکان در زمداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز اماجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز بزرگ چالشهای پیش رودرک تصویر و زبان های مخلتکودک ایرانی که هوش او از ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستزیرفون داروی ضد ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقرسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستفراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پهفت سین یادگاری از میراث سردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خدامواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحصرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده ممحل درک احساسات روحانی ددقیق ترین تصاویر از مغز اهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون همغز چون ابزار هوش است دلیداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید داحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز حریص برای خون، کلید تدرک عمیق در حیواناتکودکان خود را مشابه خود تارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط نوشیدن چای برای مغز مفید زبان چهار حرفی حیات زمینپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمنخستین تصویر از سیاهچالهسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارفراموشی همیشه هم بد نیستثبت امواج الکتریکی در عصهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی موجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتمحدودیت های حافظه و حافظدلایلی که نشان میدهد ما بو هر کس تقوای خدا پیشه کنصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی برامغز چگونه صداها را فیلتر داروی ضد تشنج با قابليت تیادآوری خواب و رویااخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز زنان جوانتر از مغز مردرگیری قلب در بیماری ویرکوری گذرای ناشی از موبایارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش سجده بر عملکرد مغزروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان و بیان، در سایه پیشرپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نرمش های مفید در سرگیجهسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و فرایند حذف برخی اجزای مغجمجمه انسان های اولیههوموارکتوس ها ممکن است دسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدندان ها را مسواک بزنید تویتامین E برای فعالیت صحسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز آیندگان چگونه است ؟داستانها و مفاهیمی اشتباژن هوش و ساختارهای حیاتی اختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سمغزهای کوچک بی احساسدرگیری اعصاب به علت میتوکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و تکلم برخی بیماریهپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر نرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتفرد حساس از نظر عاطفی و بجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی می تواند بر احسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشامیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی ساخته هوش طبیطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرمخچه ابزاري که وظیفه آن فدو ویژگی انتزاع و قدرت تجویتامین E در چه مواد غذایپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان ایا طبیعتا تمادر مانهای کمر دردژن یا نقشه توسعه مغز و نقاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیمغزتان را در جوانی سیمکشرقیبی قدرتمند در برابر مکاهش التهاب ناشی از بیماارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت چآلزایمراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیقانون مندی نقشه ژنتیکی مجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تششلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينمیگرن سردردی ژنتیکی که بحساسیت روانی متفاوتهوش احساسیظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دمدارک ژنتیکی چگونه انسانديدن با چشم بسته در خواب ویتامین دی گنجینه ای بزرسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان برای ایجاد تمددر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هواختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش منقش قهوه در سلامتیرموزی از نخستین تمدن بشرکایروپاکتیک چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش غذاها و موجودات درياریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه هموساپينس بر زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا ما تنها موجودات زنده ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا حیوانات سخن نمی گوینسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیقارچ بی مغز در خدمت موجودجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی گوگل به کمک تششنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتمیدان مغناطيسي زمین بشر خلاصه ای از مطالب همایش مهوش احساسیعلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهمروری بر تشنج و درمان هایدی متیل فومارات(زادیوا)(واکنش های ناخودآگاه و تق