دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تکامل چشم

تکامل چشم فیلمی ازنیل تایسون لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=4SXHMm5I-68&fbclid=IwAR2B6ibEJ5PeZa1ScuYpyzkZUdscL9fjouO4BoyOiujlSbbRLeLiCUeW91w


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ذهن چند جانبه نیازمند نگنقش حیاتی تلومر دی ان آ دالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصلزوم سازگاری قانون مجازاژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودینقص در تشخیص هیجانات عاماولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستنیاز به آموزش مجازی دیجیایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطمیدان مغناطيسي زمین بشر کشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمخچه ابزاري که وظیفه آن فگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب نزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیمشکلات روانپزشکی در عقب پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان رو به کوچک تر شآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلمغزتان را در جوانی سیمکشآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوفرایند حذف برخی اجزای مغورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهلزوم سازگاری قانون مجازاژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجانقطه بی بازگشتاولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیچیزی خارج از مغزهای ما نیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريمیدازولام در درمان تشنج کشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهناتوانی از درمان برخی ویابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میمدارک ژنتیکی چگونه انسانگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهاننزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسمشاهده آینده از روی مشاهپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسنقش قهوه در سلامتیآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرد حساس از نظر عاطفی و بورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر منقش داروهاي مختلف معروف امید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمقاومت به عوارض فشار خون ژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش اچند نرمش مفید برای کمردراولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بچگونه مغز پیش انسان یا همایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريمکانیزمهای دفاعی در برابکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و مروری بر تشنج و درمان هایگزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چنزاع بین علم و جهل رو به پبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسمطالعه ای بیان میکند اهدپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز ایندگان چگونه استآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای انقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سفرضیه ای جدید توضیح میدهقیچی ژنتیکیورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرنقش ذهن و شناخت در حوادث امید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمقابله با کرونا با علم اسژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکامچند جهانیاولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقچگونه هموساپينس بر زمین ایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت انخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب مرکز هوشیاری، روح یا بدن گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و انشانه های گذشته در کیهان ابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس ومعنی روزهپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز ابزار بقای برتر مادیآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کماختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسنقش میدان مغناطیسی زمین آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینتری فلوپرازینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش روزه داری در سالم و جامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرملاحظات بیهوشی قبل از جرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک بچندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان بچگونه واکسن کرونا را توزاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارما انسانها چه اندازه نزدگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دنخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چدی متیل فومارات(زادیوا)(مرکز حافظه کجاستگشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق نظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمغز فکر میکند مرگ برای دیآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی الفاگواثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل مغز ابزار برتر بقاآیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتسلیم شدن از نورون شروع مقانون مندی نقشه ژنتیکی موزوز گوشرویا و خبر از آیندهنقش رژیم غذایی بر رشد و اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساممانتین یا آلزیکسا یا ابکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواچه زیاد است بر من که در ایايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )منبع خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه آن شکری که می خوریماگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بما با کمک مغز خود مختاريمگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمرکز حافظه کجاستپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهنظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآلزایمرسکته مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آمغز از بسیاری حقایق می گرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتنقش نگاه از پایین یا نگاهآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تشنج چیستقانون جنگلیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی نقش رژیم غذایی در رشد و اانفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژي پاک سرچشمه حکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفنهایت معرفت و شناخت درک عايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )منحنی که ارتباط بین معرفکاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زچگونه انتظارات بر ادراک اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استما تحت کنترل ژنها هستیم یگویید نوزده و ایمنی ساکتنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمرکز خنده در کجای مغز استپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریمغز مادران و کودکان در زمآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری نقش نظام غذایی در تکامل مآزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاقانونمندی و محدودیت عالمیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتنقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخچهار میلیارد سال تکامل بايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممنشأ اطلاعات و آموخته ها کاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملماه رجبگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمرگ انتقال است یا نابود شپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعینظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام مغز چون ابزار هوش است دلیآن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنمغز برای فراموشی بیشتر کآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتنقش نظریه تکامل در شناساآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون قارچ بی مغز در خدمت موجودیک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخونقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مچهار ساعت پس از کشتار خوکای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممهندسی ژنتیک در حال تلاش کایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملماپروتیلینگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند چرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمراحل ارتقای پله پله کیهپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویمغز چگونه صداها را فیلتر آیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمفیلمی بسیار جالب از تغییواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرنقش هورمون های تیروئید دآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمقبل از انفجار بزرگیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی درنقش زبان در سلطه و قدرت ااندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسنوآوری ای شگفت انگیز دانایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممولتیپل اسکلروز در زنان کاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیمبانی ذهنی سیاه و سفیدگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمرز مرگ و زندگی کجاستپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنمغز ناتوان از توجیه پیداآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی از عروسک تا کاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کوینقش هورمون زنانه استروژنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زقدم زدن و حرکت دید را تغییکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافنقش سجده بر عملکرد مغزانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمناطق خاصی از مغز در جستجکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیننوار مغزی روشی مهم در تشخاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمواد کوانتومی جدید، ممکنکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختمجموعه های پر سلولی بدن مگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب چرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمرز بین انسان و حیوان کجاپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی احساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیکدانان ماشینی برای تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبنقش ژنتیک در درمان اختلاافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیقدرت انسان در نگاه به ابعیافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بینقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تاینورون هاي مصنوعی می تواناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مموجود بی مغزی که می تواندکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز امحل درک احساسات روحانیگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسمزایای شکلات تلخ برای سلپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهم نوع خواری در میان پیشیابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمغز آیندگان چگونه است ؟آیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرگشت و تکامل تصادفی محض واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کوونقش گرمایش آب و هوا در همافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پلوب فرونتال یا پیشانی مغیادگیری مهارت های جدید دروح رهایینقش غذاها و موجودات درياانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم نورون های ردیاب حافظهایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووموجودات مقهور ژنها هستندکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجودانگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بمحل درک احساسات روحانی دگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ چرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی مسیر دشوار تکامل و ارتقاپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان ایا طبیعتا تماآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز حریص برای خون، کلید تآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر فراموش کارها باهوش تر هسواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوونقش آتش در رسیدن انسان بهافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را نقش غذاها و موجودات درياانسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونوروپلاستیسیتی چیستایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمیهمانهای ناخوانده عامل کریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمیننگاه انسان محدود به ادراابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتوممحدودیت های حافظه و حافظگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب چرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنمشکلات نخاعیپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر همیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردمغز انسان برای ایجاد تمدآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با امغز زنان جوانتر از مغز مرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفراموشی همیشه هم بد نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتونقش انتخاب از طرف محیط، نافزایش مرگ و میر سندرم کوافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به لبخند بزن شاید صبح فردا زژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رنوشیدن چای برای مغز مفید ایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمیگرن سردردی ژنتیکی که بکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کساننگاه از درون مجموعه با نگابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تمخچه فراتر از حفظ تعادلگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغمشکلات بین دو همسر و برخیپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انهمراهی نوعی سردرد میگرنیابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بمغز انسان برای شادمانی طآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجمغزهای کوچک بی احساسآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهفرایند پیچیده ی خونرسانیوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بینقش اتصالات بین سلولهای نقش حفاظتی مولکول جدید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان لرزش ناشی از اسیب به عصبژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیادنقشه های مغزی جدید با جزیاولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمیگرن شدید قابل درمان اسکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختمانگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی مشکلات روانپزشکی پس از سپیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوموارکتوس ها ممکن است دابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان برای شادمانی طآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی مغزتان را در جوانی سیم کشآیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوفرایند تکامل و دشواری هاوراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منب