دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نخستین تصویر از سیاهچاله

روز چهار شنبه مصادف با 2019/4/10، نخستین تصویر از سیاهچاله منتشر شد.

(وقتی گفته میشود کیهان و هستی از انفجار بزرگ در نقطه تکنیکی، حاصل شده است یعنی کیهان در ابتدا از چیزی شبیه سیاهچاله یا مشخصا مرکز سیاهچاله حاصل شده است)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098247286859917&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عضلانی که طی سخن گفتن چقداضطراب و ترسجمجمه انسان های اولیهمغز بزرگ چالش است یا منفعکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا ما تنها موجودات زنده زمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بستولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسریعترین کامپیوتر موجودارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین دی گنجینه ای بزرخواب عامل دسته بندی و حفطمقالاتاطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چالشهای پیش روکایروپاکتیک چیستدرمانهای بیماری پارکینسافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی درباره احساسات متفاچگونه مغز پیش انسان یا همآیا مغز تا بزرگسالی توسعزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز براتوانایی مغز و دیگر اجزای فلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسرگیجه از شایعترین اختلاارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر انتخاب از طرف محیط ماه رجبواکنش های ناخودآگاه و تقخودآگاهی و هوشیاريتاثیر ویتامین دی بر بیمااطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییمغز حریص برای خون، کلید تکاربرد روباتهای ريزنانودرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی درباره احساساتی غیرچگونه هموساپينس بر زمین آیا هوش ارثی دریافتی از پزیباترین چیز در افزایش سابزار هوش در حال ارتقا ازتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج خوابهوش مصنوعی الفاگوسردرد و علتهای آناز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ترکیبات استاتین (سماپروتیلینواکسن سرطانخودآگاهی و هوشیاريصفحه اصلیبلندی در ذهن ما درک بلندیجهش های ژنتیکی مفید در سامغز زنان جوانتر از مغز مرکاربرد روباتهای ريز، در درک و احساسالکتروتاکسی(گرایش و حرکبخش دیگری در وجود انسان هچگونه آن شکری که می خوریمآیا هوش سریعی که بدون احسزیرفون داروی ضد ام اسابزارهای بقای موجود زندتوسعه برخی شغل ها با هوش فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کسردرد تنشناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر دپاکین بر بیماری ممبانی ذهنی سیاه و سفیدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخطا در محاسبات چیزی کاملسوالات پزشکیبه زودی شبکه مغزی به جای جهش های ژنتیکی غیر تصادفمغزهای کوچک بی احساسکجای مغز مسئول پردازش تجدرک احساسات و تفکرات دیگالتهاب شریان تمپورالبرنامه و ساختار پیچیده مچگونه انتظارات بر ادراک آیا هشیاری کوانتومی وجودزبان چهار حرفی حیات زمینابزارهای پیشرفته ارتباط توصیه های غیر دارویی در سفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر داروهای ضد التهاب مجموعه های پر سلولی بدن موراپامیل در بارداریخطا در محاسبات چیزی کاملپیامهای کاربرانبوزون هیگز چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغزتان را در جوانی سیمکشکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرک تصویر و زبان های مخلتامیوتروفیک لترال اسکلروبرین نت به جای اینترنتچگونه باغبانی باعث کاهش آیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرابزارهای دفاعی و بقای موتوصیه هایی در مصرف ماهیفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کسرعت فکر کردن چگونه استاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر داروی ضد تشنج سدیم محل درک احساسات روحانیورزش هوازی مرتب خیلی به قدفاع در برابر تغییر ساختسایتهای دیگربیماری گیلن باره و بیمارجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش قهوه در سلامتیکشف مکانیسمی پیچیده در بدرک عمیق در حیواناتامگا سه عامل مهم سلامتبرای پیش بینی آینده مغز دچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و تکلم برخی بیماریهاثر مضر مصرف طولانی مدت رتوضیحی ساده در مورد هوش مفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کشلیک فراموشیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرندقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری ای شبیه ام اس مولتجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش مهاجرت در توسعه نسل اکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرگیری اعصاب به علت میتوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبرخی نکات از گاید لاین پرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا امکان بازسازی اندامهزبان و شناخت حقیقت قسمت چاثرات مفید قهوهتکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کشنا در ابهای گرم جنوب نیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظورزش بهترین درمان بیش فعدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاست نقش هورمون های تیروئید دکشف جمجمه ای درکوه ایرهورقیبی قدرتمند در برابر مانفجار و توقف تکاملی نشابرخی اثرات مضر ویتامین دچگونه حافظه را قویتر کنیآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و شناخت حقیقت قسمت ااثرات مضر ماری جواناتکامل ابزار هوش ، راه پر فراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت و معرفت، و نقش آن داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش در کمر درددو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری تی تی پیحافظه و اطلاعات در کجاست نقش ژنتیک در درمان اختلاگنجینه ای به نام ویتامین رموزی از نخستین تمدن بشرانگشت نگاری مغز نشان میدبرخی اختلالات عصبی مثانهنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا احتمال دارد رویا از آزبان و شناخت حقیقت قسمت داجزای پر سلولی بدن انسان تکامل زبانفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی سلول های ایمنی ااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانوزوز گوشديدن با چشم بسته در خواب بیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه و اطلاعات در کجاستنقش انتخاب از طرف محیط، نگیاه خواری و گوشت خوار کدرمز و رازهای ارتباط غیر کاندوهگین نباش اگر درب یا برخی بیماری ها که در آن بنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا احتمال دارد رویا از آزبان و شناخت حقیقت قسمت ساجزایی ناشناخته در شکل گتکامل ساختار رگهای مغزی فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در کامپیوترهاشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هاییک پیشنهاد خوب برای آسان دی متیل فومارات(زادیوا)(بیماریهای تحلیل عضلانی احس چشایی و بویایینقش اتصالات بین سلولهای گالکانزوماب، دارویی جدیرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره عبرخی توجهات در ببمار پارناتوانی از درمان برخی ویآیا برای تولید مثل همیشه زبان، وسیله شناسایی محیطاحساس گذر سریعتر زمانتکامل شناخت انسان با کشفقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشاهکار قرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استیکی از علل محدودیت مغز امدژا وو یا اشنا پنداریبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک (قسمت اول )نقش حفاظتی مولکول جدید دگامی در درمان بیماریهای روبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پابرخی سيناپسها طی تکامل و ناتوانی در شناسایی چهره آیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر نامه سفر به بم و جنوب اخلاق و علوم اعصابتئوری تکامل امروز در درمقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شیادگیری مهارت های جدید ددژاوو یا آشناپنداریبیوگرافیحس و ادراک (قسمت دوم )نقش حیاتی تلومر دی ان آ دگاهی لازم است برای فهم و روح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزبررسي علل احتمالي تغيير نخاع ما تا پایین ستون فقرآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب اختلال در شناسایی حروف و تئوری تکامل در پیشگیری و قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی درمانگر کامپیشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهیادآوری خواب و رویادانشمندان ژنی از مغز انسبیوگرافیحس و ادراک قسمت چهارمنقش داروهاي مختلف معروف گاهی مغز بزرگ چالش استروزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علبررسی و اپروچ جدید بر بیمنخستین تصویر از سیاهچالهآیا خداباوری محصول تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب اختلالات مخچهتا 20 سال آینده مغز شما به لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلژن هوش و ساختارهای حیاتی دانشمندان روش هاي جدیدی بیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجمنقش روزه داری در سالم و جگذر زمان کاملا وابسته به روش مقابله مغز با محدودیاولین هیبرید بین انسان وبررسی سیستم تعادلی بدن انرمش های مفید در سرگیجهآیا دلفین ها می تواند از سفرنامه سفر به بم و جنوب اختلالات حرکتی در انسانتاثیر مشاهده بر واقعیت بلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان روشی برای تبدیبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت سومنقش رژیم غذایی در رشد و اگربه شرودینگر و تاثیر مشروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انبررسی علل کمر درد در میاننرمشهای مهم برای تقویت عآیا دست مصنوعی به زودی قاسفرنامه سفر به بم و جنوب اختلالات صحبت کردن در انتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش ناشی از اسیب به عصبهوش احساسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممشکلات نخاعیژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروهای مصرفی در ام اسبیشتر کمردردها نیازی به حساسیت روانی متفاوتنقش زبان در سلطه و قدرت اگزیده ای از وبینار یا کنفروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سبزرگ شدن مغز محدود به دورچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درادامه بحث تکامل چشمتاثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازاهوش احساسیششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشاهده آینده از روی مشاهژنها ، مغز و ارادهداروهای ضد بیماری ام اس وبا هوش مصنوعی خودکار روبخلاصه ای از مطالب همایش منقش زبان در سلطه و قدرت اگزارش یک مورد جالب لخته وروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیادغام میان گونه های مختلتاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازاهوش عاطفی بیشتر در زنانصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای هوش ، کدامندداروی فامپیریدین یا نورلبارداری بدون رحمخواندن ، یکی از شستشو دهننقش غذاها و موجودات درياگشایش دروازه جدیدی از طرروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شتفاوت مغز انسان و میمون هچرا حجم مغز گونه انسان درآیاما مقهور قوانین فیزیکسم زنبور ، کلیدی برای وارادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش عاطفی در زنان بیشتر اضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز چون ابزار هوش است دلیکلرال هیدرات برای خوابانداروی تشنجی دربارداریبازگشت از آثار به سوی خداخواب سالم عامل سلامتینقش غذاها و موجودات درياپمبرولیزوماب در بیماری چروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیدتفاوتهای جنسیتی راهی براچرا در مغز انسان، فرورفتآزمون ذهنی گربه شرودینگرسودمندی موجودات ابزی بر ارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوشیاری کوانتومیضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد و علل آنداروی جدید s3 در درمان ام بازسازي مغز و نخاع چالشی خواب سالم عامل سلامتی و ینقش غذاها و موجودات درياپنج اکتشاف شگفت آور در موروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یتقلید مرحله ای نسبتا پیشچراروياها را به یاد نمی آإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر کپسول نوروهرب بر تمولتیپل اسکلروز در زنان هوش، ژنتیکی است یا محیطیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز آیندگان چگونه است ؟کمردرد با پوشیدن کفش مناداروی جدید ضد میگرنبحتی علمی درباره تمایل بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهپیموزایدروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یتلقین اطلاعات و حافظهچراروياها را به یاد نمی آسیاره ابلهانارتباط میکروب روده و پارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمواد کوانتومی جدید، ممکنهیچگاه از فشار و شکست نترظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز انسان ایا طبیعتا تماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی ضد تشنج با قابليت تبحث درباره پیدایش و منشاچند جهانیپیچیدگی های مغزی در درک زروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشتلاش هایی در بیماران قطع نزاع بین جهل و علم رو به پسیاره ابلهانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر کپسول نوروهرب بر سموجود بی مغزی که می تواندهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی در مورد نقش ویتامينچندین ماده غذایی که ماننپیوند مغز و سر و چالشهای ريتوکسيمب در درمان ام اسایندرالتلاشی برای درمان قطع نخانزاع بین علم و نادانی رو سیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز- از مغزتتری فلوپرازینمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی جالب درباره محدودیتچه زیاد است بر من که در ایپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینایا کوچک شدن مغزانسان التلاشی جدید در درمان ام اسنزاع بین علم و جهل رو به پسیستم تعادلی بدنارتباط انسانی، محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل هدف از تکامل مغزعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز تری فلوپرازینمغز انسان رو به کوچک تر شکندر در بیماریهای التهابدر مانهای کمر دردبحثی در مورد نقش کلسیم و چهار میلیارد سال تکامل بپیشینیان انسان از هفت میرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا ابزار هوشمندی یا مغز تمایل زیاد به خوردن بستننظریه تکامل در درمان بیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بهزینه ای که برای اندیشیدعلت خواب آلودگی بعد از خوازدواج های بین گونه ای، رتسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان رو به کوچکتر شدکوچک شدن مغز از نئاندرتادر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی در مورد عملکرد لوب فچهار ساعت پس از کشتار خوکپیشرفتی مستقل از ابزار هراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهفت چیز که عملکرد مغز تو سکته مغزیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر هستي مادي ای که ما کوچکترعوارض ازدواج و بچه دار شداستفاده از هوش مصنوعی در تشنج چیستتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ایندگان چگونه استکودک ایرانی که هوش او از در هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی درباره هوش و تفاوتهنوار مغزی روشی مهم در تشخپاسخ گیاهان در زمان خوردراه های جدید برای قضاوت رایا بدون زبان میتوانیم تتمساح حد واسط میان مغز کوهفت سین یادگاری از میراث ساخت شبکه عصبی با الفبایارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابهستی ما پس از شروعی چگال عید نوروز مبارکاستیفن هاوکینگ در مورد هتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ابزار برتر بقاکودکان خود را مشابه خود تدرمان های بیماری آلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهنورون هاي مصنوعی می توانپختگی پس از چهل سالگي به راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استتنفس هوازی و میتوکندریهمیشه عسل با موم بخوریمساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدو هر کس تقوای خدا پیشه کنعامل کلیدی در کنترل کارآاستیفن هاوکینگ در تفسیر استخوان های کشف شده، ممکتغییر عمودی سر انسان از پمغز برای فراموشی بیشتر ککوری گذرای ناشی از موبایدرمان های جدید میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهنوروپلاستیسیتی چیستپرورش مغز مینیاتوری انسارشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت بتنفس هوازی و میتوکندریهوموارکتوس ها ممکن است دساختار شبکه های مغزی ثابارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدویتامین E برای فعالیت صحعسل طبیعی موثر در کنترل باصول سلامت کمرثبت امواج الکتریکی در عصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های رایج ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهنوشیدن چای برای مغز مفید آلزایمررشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بستو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی می تواند بر احسخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E در چه مواد غذایعصب حقوق نورولوو