دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته قست دوم

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته،Generalized Holographic Model
بخش دوم: گرانش کوانتومی و راه حل جرم هولوگرافیک
توسط دکتر اینس اوردانتا، فیزیکدان در بنیاد علوم رزونانس
تلاشی برای حل تضادها در مشاهدات فیزیکی و واقعیت موجود
(در پیوند بین فیزیک کوانتوم در مقیاس بسیار ریز و نسبیت عام در مقیاس بسیار بزرگ؛ در پیوند بین از تکینگی تا ریزترین اجزای کیهانی یعنی طول و زمان پلانک و از طول پلانک تا سیاهچاله های غول آسا و کیهان کنونی در بزرگترین اندازه ها مشاهدات، قائل بر تمایزها و تفاوت هایی می شود که علت آن، برای بسیاری از دانشمندان ناشناخته است. بله مشاهدات کوانتومی، متفاوت از مشاهدات نسبیتی است.
در سطح کوانتومی بسیاری از علت ها و محرک های رایج، رنگ می بازد و جهانی با سلسله علت های شناخته شده توسط دانشمندان، متلاشی می گردد.(به مباحث مربوط به آزمون دو شکاف و آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر در همین کانال مراجعه شود).
تلاش برای رسیدن به فرمولی یکپارچه- که بتواند رخدادها در سطح کوانتومی و رخدادها در سطح بزرگ را توجیه کند- ارزشمند است. بیان اینکه جهانی قبل از جهان ما همه ی رخداد های جهان ما را مدیریت میکند، هرچند واقعیتی غیرقابل انکار است و میتواند بسیاری از این عدم یکپارچگی ها و عدم توافق ها را بیان کند؛ ولی بیانی گنگ و مبهم است. این در حالی است که شناخت انسان، محدود به نگاهی مبهم بر یک علت نارسا و گنگ نخواهد ماند بلکه شناخت انسان، میکوشد رمزها و کدهای این ارتباط را بازگشایی کند.)
در مقاله ی قبلی با عنوان مدل هولوگرافی تعمیم یافته، قسمت اول، اصل هولوگرافی را- که توسط دیوید بوم، گرارد هوفت، جیکوب بکنشتاین و استیون هاوکینگ توسعه داده شده است- معرفی کردیم.
این اصل بیان می کند اطلاعات موجود در حجم یک سیاهچاله به صورت هولوگرافیک، در مرز یا افق رویداد پشت سیاهچاله، وجود دارد و تعمیم این اصل را توسط نسیم حرمین معرفی کردیم که در آن اطلاعات حجم یا درجات آزادی در حجم را هم گنجانده است. این تعمیم، اجازه می دهد تا یک نسبت هولوگرافی تعریف کنیم که مسئول آنتروپی سطح به حجم یا انتقال پتانسیل اطلاعات است و یک حالت پایدار یا تعادل ترمودینامیکی است و معادل یک ثابت سرعت جنبشی است.


در بخش دوم خواهیم دید که چرا رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافته نسیم حرمین، یک راه حل کوانتیزه شده را برای جرم و گرانش بر حاسا کوانتوم فضا به دست می دهد.(در روش تقسیم انتروپی یا بی نظمی یا تمایزها و تفاوتها بر سطح، به انتروپی یا بی نظمی یا تمایزها و تفاوتها در حجم- همانطور که در قسمت قبل بیان شد- نگاه بر ابعاد، کمرنگ می شود و به جای، آن تمایز و تفاوت و انتروپی جایگزین می‌گردد.
این تلاشی ارزشمند در جهت نگاه همه جانبه ی فارغ از ابعاد مرسوم رایج است. فرمول ها روشی برای رسیدن به معانی مبهم به وسیله ی معانی ساده تر است. یعنی فرمول، کوشش میکند از روی مواردی که در ذهن محاسبه گر وجود دارد حقیقتی مبهم را تعریف و شناسایی کند.
در فرمول جدید ارائه شده توسط تیم بنیاد علوم طنین تلاش میشود با مفهوم نسبت انتروپی و یا تعداد واحد های پلانک در سطح، بر همین انتروپی در حجم، به جای استفاده از حجم و سطح با مفاهیمی مانند مربع یا مکعب، راهی برای فرار از ابعاد مرسوم ایجاد شود. ولی باید توجه داشت حقیقتِ فراتر از سه یا دو بعد، در بند فرمول ها نیست و فرمول ها فقط راهی برای درک حقیقت، در ظرف ادراکی ناظر هوشمند است.
همین حالت در مورد زبان و گفتار هم هست. معانی ای- که در ذهن گویندگان سخن، وجود دارد- تصویری از حقیقت است که در ظرف ذهن آنها شکل گرفته و او برای بیان این معانی عبارت هایی را به کار می گیرد تا آن حقیقت را جلوه گری کند.
معانی ای در ذهن گوینده ی سخن هست که در قالب عبارت های او فقط گوشه هایی از آن معانی در ذهن شنونده شکل می گیرد. به همین ترتیب دیدن بعدی از یک شیء یا افق رویداد سیاهچاله ی فضایی، تصویری از حقیقت درون آن شیء یا سیاهچاله است.
این افق، در حد قدرت اندام های حسی و ادراکی و اندام هوش بیننده در ذهن او شکل می گیرد و معانی موجود در شیء یا سیاهچاله را به شکلی متناسب با قدرت ادراکی او تصویر میکند.
این تصویر هرچند تا حدی محتویات درون شیء یا محتویات درون سیاهچاله را منعکس میکند ولی با حقیقت درون آن شیء یا سیاهچاله، فاصله و تمایز دارد.)
برای دستیابی به این نتایج قابل توجه، حرمین یک واحد حجم کروی یا وکسل را برای فضا تعریف کرد و آن را واحد کروی پلانک (PSU) نامید و این، واحد اساسی انرژی است. PSU نشان دهنده یک کوانتوم از نوسانات الکترومغناطیسی است، و همچنین نشان دهنده کمی اطلاعات است.


بنابراین، فضای خالی به ظاهر صاف و پیوسته، دارای دانه های ریزی میشود که از این واحدها تشکیل شده است (درست مانند مولکول‌های آب در آب مایع) و برای پر کردن هر حجمی در الگوی گل زندگی به صورت سه بعدی، همانطور که در زیر نشان داده شده است، بسته می‌شود.
هنگامی که الگوی سه بعدی قبلی را در هر جهتی نشان می‌دهیم، الگوی دوبعدی شناخته شده ی گل زندگی را به دست می‌آوریم. این چیزی است که یک سطح صاف کاشی کاری شده توسط PSU به نظر می رسد.(این تصورات همه اش تصوراتی از حقیقت در قالب ها قابل درک برای شناخت است و کاری ارزشمند است ولی همیشه، فاصله ی حقیقت را با این تصورات باید در نظر داشت.)
همانطور که در مقاله ی قبلی مشاهده شد، هر حجم واحد کروی بنیادین- که تمام فضا را وکسل می کند- یک واحد کروی پلانک(PSU) است
در اینجا شعاع پلانک r l = l /2 و l طول پلانک است. به یاد داشته باشید که هر PSU یک واحد آنتروپی یا بیتی از اطلاعات را نیز نشان می دهد.


(معرفی واحد های پلانک به عنوان واحدهای اطلاعات، بیان جالبی است.
در این اصطلاح به جای بیان واقعیت بیرونی، از اصطلاح اطلاعات استفاده میشود که در جایی ذخیره می شود؛ مانند اطلاعات یا Data که در یک سی دی یا فلاش ذخیره می شود.
در حقیقت، واقعیت های بیرون از ذهن ما واحد هایی هستند که بدون وجود ناظر هوشمند، قابل درک نیستند؛ یعنی وجود این واحدها وابسته به ناظری است که بر آن بنگرد. از این رو این واحدها در ذهن ناظر شکل می گیرد و ذخیره می شود؛ نه اینکه عین شیئ ویا واقعیت بیرون را نشان دهد.
از این رو به جای اصطلاح واحدهای ریز موجود در بیرون، میتوان از واحدهای اطلاعاتی ذخیره شده استفاده کرد.
جهان ما جهان اشیاء واقعی بیرون از ذهن نیست؛ بلکه اطلاعات و درک یا انعکاسی از اشیای بیرون است که در منبع ذخیره ی ذهن ناظر و در ظرف این ذهن، شکل میگیرد.)
همانطور که در مقاله قبلی توضیح دادیم، اصل هولوگرافی فقط اطلاعات موجود در سطح یک سیاهچاله را به عنوان یک سیستم کروی در نظر می گیرد، اما در جایی که واحد فرش کردن، مربع اندازه ی پلانک l 2 است. با کاوش بیشتر در این اصل هولوگرافی همراه با حداکثر آنتروپی یک سیاهچاله [2] که در آنجا به آن پرداخته شده است،

حرمین یک رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافته را بر اساس آنتروپی های سطحی و حجمی یک سیستم کروی، با استفاده از یک کره به عنوان تقریب مرتبه اول برای سیستم کروی(مانند یک PSU، یک پروتون، یک الکترون یا جهان)پیشنهاد می کند.(واقعیت جهان ما محدود به این ابعاد نیست ولی این تقریبی ذهنی برای درک واحدهای ریز است).
نتایجی که او به دست آورد ثابت کرده است که این هندسه، یک فرض بسیار خوب است.
آنتروپی سطح به حجم یک سیستم کروی، نسبت هولوگرافیک ɸ را می دهد که با پر کردن سطح و پر کردن حجم چنین سیستم کروی با این PSU به دست می آید.
شکل شماتیک برای نشان دادن واحدهای کروی پلانک (PSU) که در یک حجم کروی بسته بندی شده اند در تصاویر آمده است. این PSU ها یا وکسل های پلانک در امتداد یک سطح کروی کاشی می شود و حجم سیستم کروی را همانطور که در شکل مشاهده می کنید پر می کنند.
این رویکرد چگالی اطلاعات/آنتروپی یک سطح کروی η را در واحدهای دیسک استوایی محاسبه می‌کند و اطلاعات سطح/آنتروپی را بر حسب PSU تعریف می‌کند، به طوری
که در آن ناحیه پلانک دیسک استوایی یک واحد کروی PSU پلانک است که به عنوان یک واحد اطلاعات/آنتروپی در نظر گرفته می شود و A = 4 πr2 مساحت سطح یک سیستم کروی است.
توجه داشته باشید که این محاسبه ی هندسی آنتروپی سطح η، فرمول بسیار مشابهی را با فرمول بکنشتین-هاوکینگ برای آنتروپی از مقاله قبلی S = A/4l 2 [3] به دست می دهد، اگرچه آنها در این که در رویکرد Haramein، بیت اطلاعات به صورتی تعریف شده است، متفاوت هستند. مساحت دیسک استوایی یک PSU با شعاع r l به جای مساحت مربع به اندازه l 2 . به همین دلیل، عامل ¼ دیگر در عبارت η وجود ندارد و در عوض، 1/π وجود دارد.


....به دنبال این تعریف برای اطلاعات سطح η ، چگالی اطلاعات/آنتروپی در یک حجم V از یک کره با شعاع r به طور مشابه بر حسب PSU تعریف می‌شود.
با این چگالی های بسیار ساده ای که آنتروپی سطحی η و آنتروپی حجمی R نام گذاری کردیم، نسبت هولوگرافیک بنیادین Φ = η/R را به دست می آوریم. این، نسبتی است که بیانگر آنتروپی سطح به حجم است و نشان دهنده ی انتقال پتانسیل اطلاعات بین حجم و سطح سیستم کروی است.

این نسبت هولوگرافیک Φ مفهوم اصلی نظریه هولوگرافیک تعمیم یافته است و اساساً به این معنی است که ما واحدهای اطلاعات ذخیره شده در سطح را می شماریم و آن را با مقدار اطلاعات ذخیره شده در حجم، مقایسه می کنیم و این شمارش به روش هندسی انجام می شود، به این معنی که شکل هر واحد (که با هندسه آن داده می شود) و اندازه (یا مقیاس) آن، چیزی است که تعیین می کند چه تعداد از این واحدها می توانند در یک فضای خاص، ذخیره شوند. اگر اندازه و هندسه ی این واحد متفاوت بود، تعداد واحدهای متناسب با یک منطقه (یعنی چگالی) تغییر می کرد. به همین دلیل است که انتخاب هندسه ی صحیح برای دستیابی به این راه حل برای گرانش کوانتومی بسیار مهم است.


بنابراین داشتن هندسه ی صحیح، شکل صحیح را و داشتن اندازه صحیح، مقیاس صحیح واحد را فراهم می کند. حرمین به این واحد صحیح دست می یابد که آن را به عنوان واحد کروی پلانک تعریف می کند(واحد، اشاره به یک واحد واقعی و فیزیکی و پلانک اشاره به اندازه ی واحد، و کروی اشاره به شکل واحد).
از آنجا که ما یک عدد صحیح از این واحدها را می شماریم، سیستم یا فضازمان، کوانتیزه می شود. در اینجا، بدون توسل به نظریه ی کوانتومی، ویژگی کوانتیزاسیون ظاهر می شود. به این ترتیب منشا واقعی کوانتیزاسیون که در هیچ کجای نظریه کوانتوم توضیح داده نشده است (به غیر از این واقعیت که باید با ثابت پلانک h مرتبط باشد)، در مدل هولوگرافیک تعمیم یافته توضیح داده شده است. این الگوی خاص تقسیم فضا، قطعه ی گمشده پازل بود.
شهود اولیه حرمین در بیش از 25 سال پیش- که میگفت به جای تلاش برای شناسایی کوچک ترین ذره ی بنیادین باید به الگوی تقسیم فضا نگاه کنیم- درست بود!
اولین مصاحبه تلویزیونی با نسیم حرمین (1374) .
نسیم حرمین در این گفت و گو توضیح می دهد برای داشتن هر میدانی، باید تکینگی وجود داشته باشد و این نشانه ای بر تقسیم بی نهایت فضا است. تجسم های جالب را در ویدیو ببینید که نشان می دهد اطلاعات بی نهایت در یک سیستم محدود وجود دارد.(نگاه شود مقاله ی نهایت و مرز در بی نهایت و مقاله یدرک مرز یا درک کیهان جدایی ناپذیر و کلیپسیستم های محدود- که در حقیقت از بی نهایت بخش و جزء تشکیل شده است در همین کانال مراجعه کنید.)
در این دیدگاه، کوانتیزاسیون، بیشتر به این واقعیت مربوط می شود که ما می توانیم بشماریم و اطلاعات را مبادله کنیم. و اتفاقاً می توان این شمارش را تا مقیاس پلانک ردیابی کرد یعنی فضازمان در همه مقیاس‌ها باید با ساختار دانه‌ای بسیار کوچک مقیاس پلانک، کوانتیزه شود؛ درست همانطور که آب، صاف به نظر می‌رسد اما وقتی به دقت مطالعه شود، مشخص می‌شود که از مولکول‌های آب و ذراتی ساخته شده است که آن را کمیت می‌کنند. (عدد و قدرت شمارش، توانایی خاصی در انسان هوشمند برای شناسایی دقیق تر تمایزها و مرز گذاشتن بر اشیایی است که در اطراف او وجود دارد.
شمارش، روشی برای ساده کردن تمایزها است. نگاه بر تمایز بدون آنکه بتوان شمرد، هرچند ممکن است نگاه بر مرزها وتفاوت ها باشد، نگاهی گنگ و نارسا است.
توانایی برای شمردن، می تواند تمایزها را واقعی تر و رساتر کند.
به همین ترتیب در دنیای کوانتومی که در حقیقت دنیای ریزترین اجزای تشکیل دهنده ی یک شیء است، بیان واحدی برای شمارش، بسیار ارزشمند خواهد بود. با توجه به طول پلانک به عنوان کوچکترین واحد قابل اندازه گیری به وسیله ی انسان؛ این واحد اندازه گیری در طول و حجم میتواند واحدی ارزشمند در محاسبه و بررسی رفتارهای کوانتومی باشد.
روش جدید تعریف طول و حجم بر اساس این واحدها به عنوان کوچکترین واحد قابل اندازه گیری در عرصه ی ابعاد مادی و فراتر از آن، استفاده از واحدهای تمایز یا انتروپی و بی نظمی به جای اندازه های مرسوم، روشی برای فراتر رفتن از ابعاد مرسوم است.به قسمت اول این مقاله مراجعه شود)
نسبیت عام- همانطور که اینشتین تعریف کرده است- فضازمان صاف(مانند آب) را فرض می کند و در مقیاس بزرگ سیارات، ستاره ها و کهکشان ها به کار می رود. چیزی که ما کشف می کنیم این است که فضا-زمان در سطح کوانتومی هم صاف نیست، بلکه مانند مولکول ها و اتم های تشکیل دهنده آب، دانه ای است.
از آنجا که همه چیزهای بزرگ، از چیزهای کوچک ساخته شده اند، نسبت تعداد PSU در سطح به تعداد این واحدها در حجم (یا آنچه ما محتوای اطلاعات سطح به حجم یا آنتروپی Φ می نامیم) و معکوس آن Φ /1، نشان دهنده نرخ اطلاعات است.(این نسبت در حقیقت، تلاشی برای به دست آوردن نسبت سطح به حجم است. این نسبت، فراتر از نسبت های مرسوم و واحدهای شمارش معمول ماست.به قسمت اول بحث در مورد generalized holographic model در همین کانال مراجعه شود.)
تبادل بین سطح و حجم و بالعکس، در راه حل های هولوگرافی تعمیم یافته، ثابت می کند که این نسبت، ظهور ویژگی هایی مانند جرم و گرانش را توضیح می دهد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/5/2022 6:50 AM]
همانطور که خواهیم دید، آنتروپی حجم به سطح- که با معکوس نسبت هولوگرافی Φ /1 توضیح داده می شود، وقتی در جرم پلانک ضرب شود، جرم گرانشی یک سیاهچاله را به دست می دهد (که جرم هولوگرافیک یا جرم-انرژی نیز نامیده می شود)؛ در حالی که آنتروپی سطح به حجم (داده شده با نسبت هولوگرافیک Φ )- وقتی در جرم پلانک ضرب شود- جرم مابقی سیستم را به دست می دهد.
توجه داشته باشید که این اولین محاسبه ی اصلی مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، با اصل هولوگرافی اصلی از Beckenstein و همکاران مرتبط است. حرمین نه فقط سطح، بلکه محتوای اطلاعات حجم را نیز در نظر می گیرد.
علاوه بر این، هندسه ی بیت، مربوط به یک کره است، نه یک مربع یا یک مکعب.
جرم سیاهچاله(یا جرم هولوگرافیک)
رابطه هولوگرافیک بین پتانسیل انتقال انرژی اطلاعات حجم و اطلاعات سطح (به عبارت دیگر، معکوس نسبت بنیادی، یا Φ /1، که R/η است یا آنتروپی حجمی R تقسیم بر آنتروپی سطح η ، همچنین شناخته شده است. به عنوان آنتروپی حجم به سطح)
جرم گرانشی m s (که ما آن را جرم هولوگرافیک نیز می نامیم) برای هر سیاهچاله، قابل محاسبه است.
در این معادله ml جرم پلانک است، η تعداد PSU در افق سیاهچاله است که سطح کروی فرض می شود، و R تعداد PSU در حجم کروی است. این معادله مقدار عددی یکسانی را برای جرم به دست می‌دهد که با استفاده از معادله شوارتزشیلد به دست می‌آید.
راه حل شعاع شوارتزشیلد r S معادله ی میدان اینشتین برای یک سیاه‌چاله ی غیر چرخشی و بدون بار را به دست می‌دهد. در معادله، G ثابت گرانشی، c سرعت نور، و m جرم یک سیاهچاله ی غیر چرخنده و بدون بار است.
هنگام محاسبه ی جرم سیاهچاله با استفاده از آخرین معادله برای شعاع شوارتزشیلد، مقدار عددی مشابه جرم هولوگرافی m s را به دست می آوریم. بنابراین، جرم هولوگرافی- که بر حسب ساختار دانه‌ای مجزای فضازمان در مقیاس پلانک به دست می‌آید- معادل راه حل شوارتزشیلد از نسبیت عام است. این برای سیاهچاله Cygnus-X تأیید شده است [3].
اگر جرم پلانک ( m = m l ) را در معادله ی بالا برای r s وارد کنیم، r sl = 2 l بدست می آوریم. چون l طول پلانک است، پس 2 l برابر است با 4 r l که r l شعاع پلانک است.
این r sl = 2 l راه حلی برای شعاع شوارتزشیلد یک سیاهچاله با جرم پلانک است (که برای تأکید بر اینکه سیاهچاله ای به اندازه پلانک است به عنوان r Sl نام می بریم). این یعنی شعاع یک سیاهچاله ی جرمی پلانک r Sl 4 برابر بزرگتر از شعاع پلانک r l است و این واقعیت، زمانی مهم خواهد بود که به احتمال PSU به عنوان یک ختم و پایان کرمچاله نگاه کنیم.
ضریب 2 در راه حل بالا برای r Sl پیوند بین نظریه کوانتومی و نسبیت عام است. این رابطه بین جرم و شعاع است. همچنین کلید باز کردن قانون مقیاس بندی کامل از مقیاس پلانک به پایین و تا جهان و فراتر از آن است!
این هندسه از طریق شعاع با نسبیت، مرتبط است زیرا انحنای فضازمان را بیان می کند، در حالی که جرم، جنبه ای از خلاء کوانتومی است، زیرا از دینامیک اطلاعات ضمنی در نسبت هولوگرافی سطح به حجم Φ شکل می گیرد؛ به این معنی که جرم از دینامیک اطلاعات در مقیاس کوانتومی یا پلانک پدید می آید. راه دیگر برای درک این رابطه بین نسبیت و فیزیک کوانتومی این است که به یاد بیاوریم معادلات میدان اینشتین، تکینگی اندازه مقیاس پلانک را پیش‌بینی می‌کنند.
این شعاع r sl = 2 l = 4 r l که با یک معادله ی نسبیتی به دست می آید، در سمت دیگر مقیاس (یعنی مقیاس کوانتومی)هم مطابق با شعاع است که در آن تمام اطلاعات حجم روی سطح، رمزگذاری می شود، یعنی R = η .
(البته این مساوی بودن انتروپی سطح و حجم، مساوی بودن تجلی و نه مساوی بودن حقیقی است. یعنی اطلاعات درون حجم هرچند از روی اطلاعات سطح، قابل اندازه گیری است ولی در هر اندازه گیری، جایی برای تردید و عدم قطعیت، وجود دارد زیرا اساسا آنچه درون سیاهچاله یا درون هر جسمی وجود دارد، متفاوت و وسیعتر از اطلاعات ظاهری سیاهچاله یا جسم است که در ظرف ذهنی و ادراکی ناظر هوشمند و در جهت برطرف کردن نیازهای تکاملی او برای بقا در جهان خودش شکل میگیرد.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/5/2022 6:50 AM]
در این شعاع، نسبت هولوگرافی Φ (نسبت سطح به حجم) برابر است با معکوس 1/ Φ (نسبت حجم به سطح) به طوری که Φ = 1/ Φ = 1. هنگام محاسبه ی آنتروپی سطح و حجم، آنتروپی را به دست می آوریم ηl = Rl = 64، که منجر به یک نسبت هولوگرافیک Φ = η می شود .l / R l = 1 بازده ml = ( η l / R l ) m l به طوری که حالت تعادل پتانسیل انتقال اطلاعات سطح به حجم حاصل شود و این احتمال را تأیید می کند که پلانک به دلیل پایداری نهایی خود، واحد اساسی فضا-زمان در مقیاس بسیار ظریف خلاء کوانتومی است؛ یعنی جرم پلانک کوانتومی یا واحد جرم، مرجع است.(پایداری نهایی واحد پلانک، پایداری ای اصیل و حقیقی نیست بلکه این پایداری به دلیل عدم قدرت ناظر هوشمند کنونی در نگاه بر قبل از زمان و یا طول پلانک است. طبیعتا اگر ناظر هوشمند بتواند به فراتر از این طول یا زمان یا واحد، بنگرد و علت ها و محرک های آن را کشف کند، پایداری این واحدِ به ظاهر پایدار، در هم خواهد شکست و جز عدمی با قابلیت وجود در پیوند با محرک های قبلی باقی نمی ماند.( توجه شود قبلی نه در بعد زمان و مکان بلکه قبلی در بعد وجودی و حقیقی.)
نتیجه ی 64، بسیار مهم است: تأیید می کند که نمایش شبکه ی 64 چهار وجهی فضا درست است!


ما این شبکه را در شکل زیر به یاد می آوریم، جایی که می توانیم ببینیم که چگونه با گل زندگی، زمانی که از بالا به پایین محافظت می شود (در شکل سمت چپ) و به درخت زندگی از سنت یهودی کابالا مربوط می شود. شکل سمت راست)
چنین تصادفی، قابل توجه است و اکنون توسط مدل های علمی پشتیبانی می شود!
علاوه بر این، اندازه ی مقیاس طول پلانک، که بسیار کوچک است (34 مرتبه، کوچکتر از یک سانتی متر )، با مقیاس کوانتومی مرتبط است، در حالی که جرم نسبتاً بزرگ پلانک در ml (از مرتبه 5-10 گرم)، که 19 مرتبه بزرگتر از جرم یک پروتون است، جرم پلانک را در مقیاس ماکروسکوپی قرار می دهد و به این ترتیب با مقیاس نسبیتی، مرتبط است. این تلاقی بین شعاع و جرم، با در نظر گرفتن ارتباط آنها با نظریه ی نسبیت یا کوانتوم، تجلی یکپارچگی نظریه‌های نسبیت و کوانتومی است که در این جرم پلانک ml یا معادل آن در این شعاع 2l رخ می‌دهد؛ در این شعاع- که درون آن 64 PSU به طور منسجم در حال چرخش هستند و گردابی را ایجاد می کنند و فضازمان را منحنی می کند.
این ما را دوباره به زمانی می رساند که هرمین، با الهام از کار باکمینستر فولر، شبکه ی 64 چهار وجهی را به عنوان هندسه ی واقعی فضا پیشنهاد کرد.
عامل 2، بین طول پلانک و شعاع شوارتزشیلد یک سیاهچاله ی جرمی پلانک، می تواند بیان کند چرا فاکتور 2 در بسیاری از معادلات بنیادین مربوط به ملاحظات هندسی حرکت، فیزیک ذرات و کیهان شناسی ظاهر می شود و اغلب در بنیادین ترین معادلات فیزیک رخ می دهد. [5]. در کار حرمین، منشأ این عامل 2 را می توان با در نظر گرفتن هولوگرافیک سطح به حجمِ خوشه بندیِ هندسی بنیادینِ ساختار فضا-زمان در مقیاس پلانک، توضیح داد، در اینجا یک سیاهچاله ی کوچک پلانک، تجمعی از نوسان سازهای کروی پلانکی خلاء است. [6].
انتقال انرژی بین اطلاعات سطح و اطلاعات حجم، که در آن R > η است در همه ی مواردی که r > 2l باشد، نشان می دهد که انحنای گرانشی (به بیان ساده، انحنا یا خمش فضازمان به دلیل هر جرمی)، نتیجه ی عدم تقارن در ذخیره ی اطلاعات در فضازمان است.
اطلاعات حجمی نه تنها نتیجه ی سطح اطلاعات/آنتروپی محدود شده در محیط لوکالیزه است، بلکه ممکن است غیرلوکالیزه هم باشد، و این به دلیل فعل و انفعالات کرم چاله است مانند آنچه توسط یک تخمین پیشنهاد شده است(معروف به تخمین ER=EPR) که در آن فضاهای داخلی یک سیاهچاله از طریق فعل و انفعالات میکروکرمچاله به یکدیگر متصل می شوند [4].(کرمچاله های رابط بین اجزای کیهان- که همه ی فاصله های میان اجزا را در هم میشکند!
در فیزیک کوانتوم بر خلاف فیزیک نسبیتی اینشتین، فاصله ها در هم می شکند و نگاه ناظر هوشمند، چیزی فراتر از این فاصله هاست. نگاه ناظر می تواند رفتارها و ماهیت ها و فاصله ها را تغییر دهد و طرح این کرمچاله ها، گامی در جهت حل این تناقض ها بین فیزیک بزرگ و فیزیک ریز است.)
در سطح و مقیاس پروتون، خوشه‌بندی ساختار دانه‌ای PSUs منجر به مقادیر دقیق جرم باقیمانده mp و شعاع بار rp یک پروتون می‌شود که توسط معادلاتی ارائه می‌گردد.
در این معادله ها η نسبت بین سطح پروتون و مساحت استوایی یک PSU است، و تعداد مناطق استوایی پلانک را نشان می دهد - که سطح پروتون را کاشی می کند- و R مقدار PSU هایی است که حجم پروتون را پر می کنند. (یعنی حجم پروتون تقسیم بر حجم یک PSU)، Φ نسبت هولوگرافی بنیادی η /R و ml جرم پلانک (جرم PSU) است. می بینیم که عامل 2 در این معادله برای mp ظاهر می شود و همانطور که قبلا توضیح دادیم از عدم تقارن در ذخیره ی اطلاعات فضا-زمان ناشی می شود.


قابل توجه، اینکه مقدار برای شعاع پروتون در توافق 1σ در آخرین اندازه‌گیری‌های میونی و الکترونیکی شعاع بار پروتون [3] [7] است این در مقایسه با واریانس 7σ در رویکرد استاندارد همزمان است. [8].
راه حل هولوگرافی تعمیم یافته حرمین، اصل هولوگرافی بوهم را به یاد می آورد.
ساختار تا شده، مربوط به نسبت حجم به سطح (جرم هولوگرافیک)است، در حالی که ساختار باز شده، مربوط به نسبت سطح به حجم (جرم استراحت) است. واقعیت، از پویایی بین اطلاعات پوشانده شده یا محدود شده در حجم یک سیستم و اطلاعاتی- که می تواند به طور مؤثر با محیط اطراف خود مبادله کند- حاصل می شود؛
ما میتوانیم بگوییم که جرم، حالت تعادلی اینرسی انتقال اطلاعات در یک حجم محدود است و این اینرسی، نشان‌دهنده درجه ای است که سطح میتواند تمام اطلاعات پوشیده شده در این حجم را بیان کند.
رویکردهای مشابه با رویکرد Haramein، مانند ایده ی گرانش آنتروپیک اریک ورلیند، تلاش می‌کند پدیده‌ها را در چارچوب نظریه ی اطلاعات و آنتروپی توضیح دهد، که در آن، گرانش یک ویژگی نوظهور در دینامیک اطلاعات است و این، شبیه به راه‌حل مدل هولوگرافی تعمیم‌یافته است.
محاسبات ورلینده در همین راستا است، اگرچه هنوز تا رسیدن به نتایج یکسان، فاصله دارد.
CODATA
از سال ۲۰۱۸ یک مقدار به روز شده را برای شعاع پروتون، توصیه می کند و این، قبل از آن است که تایید کند اندازه گیری های هیدروژن میونیک در سال 2013، به طور مداوم نتایج مشابه آخرین اندازه گیری های الکترونیکی هیدروژن در سال 2019 را به همراه دارد.
این معما- که بخشی از به اصطلاح پازل پروتون است- در مقاله ی قبلی مورد بررسی قرار گرفته است، و در آنجا تاریخچه ی اندازه‌گیری‌ها و محاسبات شعاع پروتون را توضیح دادیم و نشان دادیم که نتایج حرمین، دقیق‌ترین پیش‌بینی نظری است و نتایج او نتیجه ی اولین محاسبات اصلی است!
این مدل نه تنها ویژگی‌های پروتون‌ها را در آزمایش‌های قطعی پیش‌بینی کرده است، بلکه جرم الکترون را نیز از اصول اولیه، پیش‌بینی می‌کند!
در ادامه با ما همراه باشید...
منابع
[1] N. Haramein, Phys. Rev. Res. Int. 3, 270 (2013).
[2] ’t Hooft G. The Holographic Principle. arXiv:hep-th/0003004v2. 2000;1-15
[3] J D. Bekenstein, Nuovo Cim. Lett. 4, 737 (1972).
[4] J. Maldacena and L. Susskind, e-print arXiv:1306.0533 (2013).
[5] P. Rowlands, e-print arXiv:physics/0110069 (2001).
[6] A. Val Baker et al. Physics Essays 32, 2 (2019)
[7] N. Haramein, e-print https://doi.org/10.31219/osf.io/4uhwp (2013).
[8] A. Antognini, F. Nez, K. Schuhmann, F. D. Amaro, F. Biraben, J. M. R. Cardoso, D. S. Covita, A. Dax, S. Dhawan, M. Diepold, L. M. P. Fernandes, A. Giesen, A. L. Gouvea, T. Graf, T. W. Hänsch, P. Indelicato, L. Julien, C-Y. Kao, P. Knowles, F. Kottmann, E-O. Le Bigot, Y-.W Liu, J. A. M. Lopes, L. Ludhova, C. M. B. Monteiro, F. Mulhauser, T. Nebel, P. Rabinowitz, J. M. F. dos Santos, L. A. Schaller, C. Schwob, D. Taqqu, J. F. C. A. Veloso, J. Vogelsang, and R. Pohl, Science 339, 417 (2013).
https://www.resonancescience.org/.../the-generalized...

https://www.resonancescience.org/blog/the-generalized-holographic-model-part-ii-quantum-gravity-and-the-holographic-mass-solution?fbclid=IwAR1ddsW2SJKqlNlTqWrhP7BSDTZtmIcWCjnY_A7-lFOSHQRppXNXKkAQT0s


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهدرمان های جدید میگرنچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکرشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل جریان همیشگی خلقتفاصله ی همیشگی تصویر سازپیشرفتی مستقل از ابزار هثبت امواج الکتریکی در عصانسان ها می توانند میدان خلا، حقیقی نیستموسیقی نودرمان سرطان با امواج صوتاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندقلب و عقلآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخانه ی تاریکما از اینجا نخواهیم رفتدرگیری مغز در بیماری کویچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر کتامین در درمان پاآیا ما تنها موجودات زنده جهان شگفت انگیزقدرت کنترل خودایندرالدقیق ترین تصاویر از مغز امبانی ذهنی سیاه و سفیداز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارزبان، وسیله شناسایی محیطهوش احساسیتقویت حافظه یا هوش مصنوعطولانی ترین شبکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا احتمال دارد رویا از آجاذبهلرزش ناشی از اسیب به عصباگر تلاش انسان امروز برادی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ایندگان چگونه استمداخله ی زیانبار انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز جهاننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اسلولهای ایمنی القا کنندههیپرپاراتیروئیدیسمتمساح حد واسط میان مغز کوعلم راهی برای اندیشیدن اکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت در علم، هرگز نهایی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنمغزهای کوچک بی احساسمرز جدید جستجو و اکتشاف، از تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اسودمندی موجودات ابزی بر هستی ما پس از شروعی چگال تو با باورهایت کنترل میشعارضه جدید ویروس کرونا سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآسیب ها ناشی از آلودگی هوحد و مرزها توهم ذهن ماستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای ای ال اسنقش پیش زمینه ها و اراده مطالبی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهسکته مغزیویروس مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضسایتهای دیگرگام کوچک ولی تاثیرگذارترک امروزالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استنقش زبان در سلطه و قدرت امغز چگونه صداها را فیلتر از تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتسخن پاک و ثابتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوصیه های غیر دارویی در سپیموزایدتصویر زیبا از سلولانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید روزه داریدرمان های جدید در بیماری چندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان درشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حافتون های زیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردجلوتر را دیدنانسان یک کتابخانه استخلا، خالی نیستموسیقی هنر مایع استدرمانهای بیماری پارکینساختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتابوهای ذهنیجهان هوشیارقلب دروازه ی ارتباطآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخانواده پایدارما اشیا را آنطور که هستنددرگیری مغز در بیماران مبچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی که نه با یک رخداد و قدرت انسان در نگاه به ابعایا کوچک شدن مغزانسان الدل به دریا بزنمباحث مهم حس و ادراکاز مخالفت بشنوذهن خود را مشغول هماهنگینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوسفر فقط مادی نیستهوش در طبیعتتقویت سیستم ایمنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکودکان خود را مشابه خود تتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا احتمال دارد رویا از آجاذبه و نقش آن در شکلگیریلرزش عضله یا فاسیکولاسیواگر خواهان پیروزی هستیدین، اجباری نیستمغز ابزار بقای برتر مادیمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکنیکی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیسلولهای بنیادی مصنوعی درهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریعلم ساختن برج های چرخانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغمغزتان را در جوانی سیم کشمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمسیلی محکم محیط زیست بر انو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو باید نیکان را به دست بعدم توقف تکامل در یک انداکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریک ترین بخش شبآشنا پنداریحریص نباشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای دیابتنقش آتش در رسیدن انسان بهمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهسال سیزده ماههویرایش DNA جنین انسان، برتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گامی در درمان بیماریهای ترکیب آمار و ژنتیکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی منقش زبان در سلطه و قدرت امغز ناتوان از توجیه پیدااز روده تا مغزراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیسختی ها رفتنی استواکسن کرونا ساخته شده توتوصیه هایی در مصرف ماهیپیموزایدتصویر زیبای اصفهانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مضر ماری جوانادرمان های رایج ام اسنه به اعداماسرار آفرینش در موجرشد در سختی استشلیک فراموشیهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حافروتنی و غرورپختگی پس از چهل سالگي به جمجمه انسان های اولیهانسان باشخلاصه ای از مطالب همایش ممیهمانهای ناخوانده عامل درهای اسرارآمیز و پوشیدهاختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرقلب روباتیکآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخار و گلما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهانی که از یک منبع، تغذیقدرت ذهنایا این جمله درست است کسیدلایلی که نشان میدهد ما بمجموعه های پر سلولی بدن ماز نخستین همانند سازها تذهن سالمنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی بیشتر در زنانتلقین اطلاعات و حافظهطبیعت موجی جهانکودکان را برای راه آماده تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا برای تولید مثل همیشه جدایی خطای حسی استلزوم سازگاری قانون مجازااپی ژنتیکدید تو همیشه محدود به مقدمغز ابزار برتر بقامروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز و از مغز رنگ کردن، حقیقت نیستنازوکلسینبیوگرافیسلام تا روشناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقیقت غیر فیزیکیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی مغزتان را در جوانی سیمکشمسمومیت دانش آموزان، قمااز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداسینوریپا داروی ترکیبی ضدوفور و فراوانیتو تغییر و تحولیعدم درککشتن عقیده ممکن نیستتاریکی من و تو و گرد و غباآشنا پنداریحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد میگرننقش انتخاب از طرف محیط، نمعماری، هندسه ی قابل مشااز تکینگی تا مغز- از مغز روشی جدید در درمان نابیننسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهسانسور از روی قصد بسیاری واقعیت فیزیکی، تابعی از توهم چیستگامی در درمان بیماریهای ترکیب حیوان و انسانالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای پیشرفته ارتباط در هم تنیدگی کوانتومینقش سجده بر عملکرد مغزمغز و اخلاقاز سایه بگذرراه های جدید برای قضاوت رهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دسرنوشتواکسن ایرانی کرونا تولیدتوضیحی ساده در مورد هوش مپیچیدگی های مغزمگستصویربرداری فضاپیمای آمانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قاجزای پر سلولی بدن انسان درمان های علامتی در ام اسنه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاز گهواره تا گورشلیک فراموشیهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل داروینی هنوز در حافرگشت و تکامل تصادفی محض پروژه ی ژنوم انسانیجنبه های موجی واقعیتانسان جدید از چه زمانی پاخلاصه ای از درمان های جدیمیوتونیک دیستروفیدروغ نگو به خصوص به خودتادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ازندگی زودگذرشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرقلب را نشکنآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخارق العاده و استثنایی بما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهاندرگیری مغزی در سندرم کووچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهانی در ذهنقدرت عشقایا ابزار هوشمندی یا مغز دنیای شگفت انگیز کوانتوممحل درک احساسات روحانیاز نخستین همانند سازها تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و سفر به مریخ در 39 روزهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش ها برای کشف منابع جدطبیعت بر اساس هماهنگیکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر دوپامین و سروتونینآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های لزوم سازگاری قانون مجازاابتدا سخت ترین استدیدن خدا در همه چیزمغز از بسیاری حقایق می گرمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کماننباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دسلسله مباحث هوش مصنوعیهدف یکسان و مسیرهای مختلتنفس بدون اکسیژنعلایم کمبود ویتامین E را کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحقیقت غیر قابل شناختمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیمغط یک گیرنده استمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملسیگار عامل افزایش مرگ وموقت نهيب هاي غير علمي گذشتو جهانی هستی که خودش را عسل طبیعی موثر در کنترل بگل زندگیتاریکی و نورآغاز فصل سرما و دوباره تکحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد الزایمرنقش اتصالات بین سلولهای معنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغز روشی جدید در درمان سکته منشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاسانسور بر بسیاری از حقایواقعیت چند سویهتوهم وجودگاهی لازم است برای فهم و ترازودونالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین هدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات دريامغز و اخلاقاز علم جز اندکی به شما داراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانسریع دویدن مهم نیستواکسن اسپایکوژنتیوتیکسن داروی ضد جنونپیچیدگی های مغزی در درک زتصور از زمان و مکانانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سی و هشتمانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری در کجاست؟(قاجزایی ناشناخته در شکل گدرمان ژنتیکی برای نوآوریچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل داروینی هنوز در حافراموش کارها باهوش تر هسپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان خطرناکترین موجودخم شدن فضا-زمانمیگرن و پروتئین مرتبط با دریای خدااداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهقیچی ژنتیکیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخبر مهم تلسکوپ هابلما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به درگیری اعصاب به علت میتوچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان، تصادفی نیستقطار پیشرفتایا بیماری ام اس (مولتیپدنیا، هیچ استمحل درک احساسات روحانی داز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش هایی در بیماران قطع طعمه ی شبکه های ارتباط اجکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا تکامل و تغییرات ژنتیجریان انرژی در سیستم های لزوم عدم وابستگی به گوگل ابتدایی که در ذهن دانشمندیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز به تنهایی برای فرهنگ مرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقینبرو و انرژی مداومبیان حقیقتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهدف یکسان، در مسیرهای متتنها مانع در زندگی موارد علت خواب آلودگی بعد از خوکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندائما بخواننقش قهوه در سلامتیمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را چرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکسیاهچاله های فضایی منابعوقتی فهمیدی خطا کردی برگتو دی ان ای خاص ميتوکندريعشق درونی به یگانگی خلقتگلوله ی ساچمه ایتاریکی خواهد ترسیدآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی سل سپتنقش تیروئید در تکامل مغزمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز- از مغزتريتوکسيمب در درمان ام اسنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرساهچاله ها تبخیر نمیشودواقعیت چیستتوهم وجودگاهی مغز بزرگ چالش استتراشه ی بیولوژِیکالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا ازنخستین همدر هم تنیدگی کوانتومی و دنقش غذاها و موجودات دريامغز و سیر تکامل ان دلیلی ازدواج های بین گونه ای، رراه انسان شدن، راه رفتن وهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بسریعترین کامپیوتر موجودواکسن اسپایکوژن ضد کروناتیک و اختلال حرکتیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتصادف یا قوانین ناشناختهانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع خواب و رویااحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان پوکی استخواننه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبانفراموشی همیشه هم بد نیستپروانه ی آسمانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان عامل توقف رشد مغزخونریزی مغز در سندرم کوومیگرن سردردی ژنتیکی که بدرک فرد دیگر و رفتارهای اادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدا موجود استما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مدرختان اشعار زمینچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش های ژنتیکی مفید در سالمس کوانتومیایا بدون زبان میتوانیم تدندان ها را مسواک بزنید تمحدودیت چقدر موثر استاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار سفر دشوار اکتشافهوشمندی کیهانتلاشی برای درمان قطع نخاظهور امواج مغزی در مغز مصکیهان خود را طراحی میکندتاثیر داروهای ضد التهاب آیا جنین انسان، هوشمندی جریان انرژی در سیستم های مقاومت به عوارض فشار خون ابتذال با شعار دیندژا وو یا اشنا پنداریمغز بیش از آنچه تصور میشومرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوسم زنبور ، کلیدی برای وارهدف از تکامل مغزتنها در برابر جهانعماد الدین نسیمی قربانی کتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحل مشکلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل امسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس چرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی سیاهچاله ها، دارای پرتو وقتی پر از گل شدی خودت را تو در میانه ی جهان نیستی عصب حقوق نورولووگلوئونتاریخ همه چیز را ثبت کردهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقینقش حفاظتی مولکول جدید دمعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز، از مغز ریه زغالینظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهسایه را اصالت دادن، جز فرواقعیت چیستتوهم بی خداییگذر زمان کاملا وابسته به تربیت کودکان وظیفه ای مهالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندهدر هر سوراخی سر نکننقش غذاها و موجودات دريامغز کوانتومیاسکار، لگوی هوشمندراه بی شکستهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایسرگیجه از شایعترین اختلاواکسن دیگر کرونا ساخته شتیروفیبان موثر در سکته ی فلج نخاعی با الکترودهای پیوند مغز و سر و چالشهای تظاهر خوابیده ی مادهپیوند اندام از حیوانات بتظاهری از ماده است که بیداندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت ششممنتظر نمان چیزی نور را بهاحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان پوکی استخواننهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل زبانفرایند پیچیده ی خونرسانیپرواز از نیویورک تا لوس آجهل مقدسانسانیت در هم تنیده و متصخواندن ، یکی از شستشو دهنمیگرن شدید قابل درمان اسدرک نیازمند شناخت خویش اادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچازونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریقانون مندی نقشه ژنتیکی مآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخدای رنگین کمانمانند آب باشارتباط بین هوش طبیعی و هودرد باسن و پا به دلیل کاهچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهش های ژنتیکی غیر تصادفلوب فرونتال یا پیشانی مغایا تکامل هدفمند استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمحدودیت های حافظه و حافظاز نشانه ها و آثار درک شدذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری و وجودتلاشی تازه برای گشودن معظرف باید پر شود چه با چرک کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا جهان ذهن و افکار ما مجستجوی متن و تصویر به صورمقابله ی منطقی با اعتراضابداع دی ان ای بزرگترین ددژاوو یا آشناپنداریمغز برای فراموشی بیشتر کمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقسماگلوتید داروی کاهش دهنهدف از خلقت رسیدن به ابزاتنبیه چقدر موثر استعوامل موثر در پیدایش زباکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حلقه های اسرارآمیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اسنقش میدان مغناطیسی زمین مسئولیت در برابر محیط زیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بسیاهچاله و تکینگی ابتدایوقتی تو از یاد گرفتن باز توقف؛ شکستعضلانی که طی سخن گفتن چقدگمان میکنی جرمی کوچکی در تازه های اسکیزوفرنی(جنوافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 67منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقینقش حیاتی تلومر دی ان آ دمعجزه ی علماز تکینگی تا مغز، از مغز ریواستیگمیننظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومساخت شبکه عصبی مصنوعی با واقعیت های متفاوتتوهم تنهاییگذشته را دفن کنترجمه ای ابتدایی از اسراالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین در والنتاین کتاب بدید همنقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور رابطه تشنج و اوتیسمهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تسرگردانیواکسن دیگری ضد کرونا از دتکنولوژی جدید که سلول هافلج بل، فلجی ترسناک که آنفلج خوابپیوند سر آیا ممکن استتعداد کلی ذهن ها در جهان اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنحنی که ارتباط بین معرفاحساس گذر سریعتر زماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل زبان انسان از پیشیفرایند تکامل و دشواری هاپروتز عصبی برای تکلمجهان فراکتالانسان، گونه ای پر از تضادخواب سالم عامل سلامتیمیدان مغناطيسي زمین بشر درک و احساسادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرقانون گذاری و تکاملآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خدایی که ساخته ی ذهن بشر ماه رجبارتباط شگفت مغز انسان و فدردهای سال گذشته فراموش چگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهش تمدنی عجیب و شگفت انسلوتیراستامایجاد احساساتدو بیماری روانی خود بزرگ مخچه فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب یا نرووسذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیتلاشی جدید در درمان ام اسعقل مجادله گرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروجستجوی هوشیاری در مغز مامقابله با کرونا با علم اسابزار هوش در حال ارتقا ازدگرگونی های نژادی و تغییمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به سندرم کووید طولانیهر چیز با هر چیز دیگر در تتهدیدهای هوش مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروهای تغییر دهنده ی سینقش محیط زندگی و مهاجرت دمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا سیاهچاله ی تولید کنندهویتنام نوعی کرونا ویروس تولید مثل اولین ربات های غم بی پایانگنجینه ای به نام ویتامین تازه های بیماری پارکینسوافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت 74منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تنقش خرچنگ های نعل اسبی درمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز، از مغز ریاضیات یک حس جدید استنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اساخت شبکه عصبی با الفبای واقعیت و مجازتوهم جدایی و توهم علمگربه شرودینگر و تاثیر مشترس و آرمان هاامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای مودر یک فراکتال هر نقطه مرکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های سربازان ما محققا غلبه می واکسن سرطانتکنولوژی جدید که سلول هافلج خواب چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاتعذیه ی ذهناندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت شصت و دومنشأ اطلاعات و آموخته ها احساسات کاذبدرمان تومورهای مغزی با انهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل ساختار رگهای مغزی فرایند حذف برخی اجزای مغپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخواب سالم عامل سلامتی و یمیدان های مغناطیسی قابل درک کنیم ما همه یکی هستیمادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت نناززیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهقانون جنگلآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخسته نباشی باباماپروتیلینارتباط شگفت انگیز مغز اندردی که سالهاست درمان نشچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهازبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایرادهای موجود در خلقت بدو بار در هفته ماهی مصرف مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار مانند بردهچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیتمایل زیاد به خوردن بستنعقلانیت بدون تغییرکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحفره در مغزملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استمغز بزرگ چالش است یا منفعمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبسندرم گیلن باره به دنبال هر جا که جات میشه، جات نیتو یک معجزه ایعواملی که برای ظهور لغت اکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و دانشحمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس ونقش نگاه از پایین یا نگاهمشکل از کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهسیاره ی ابلهانویتامین E برای فعالیت صحتولید یا دریافت علمغم بی پایانگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل پلاستیک به کربن و سافتخار انسانحس و ادراک قسمت 75منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تنقش داروهاي مختلف معروف معجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تاینظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختساختن آیندهواقعیت و انعکاستوهم جسمگزیده ای از وبینار یا کنفتسلیم شدن از نورون شروع مامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد و نیازهای تکاملیدر کمتر از چند ماه سوش جدنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در راز تغییرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم سردرد میگرنواکسن سرطانتکینگیفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیوندی که فراتر از امکانتغییر الگوی رشد مغزی با زاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت شصت و ششمنشاء کوانتومی هوشیاری ااخلاق و علوم اعصابدرمان تشنجچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل شناخت انسان با کشففراتر از دیوارهای باورپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخواب عامل دسته بندی و حفطمیدان بنیادین اطلاعاتدرک احساسات و تفکرات دیگارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجاززیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهقانون جنگلآیندهایمان به رویاخطا در محاسبات چیزی کاملماجرای جهل مقدسارتباط شگفت انگیز مغز اندرس گرفتن از شکست هاچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهشهای مفید و ذکاوتی که دلیروپریم داروی ترکیبی ضداکسی توسین و تکامل پیش ادو برابر شدن خطر مرگ و میمغز آیندگان چگونه است ؟مخچه ابزاري که وظیفه آن فاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار وابسته به شکلچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچ چیز همیشگی نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعقیده ی بی عملکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحق انتخابملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارمغز بزرگ چالشهای پیش رومرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی نخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و سندرم پیریفورمیسهر حرکت خمیده می شود و هر تو یک جهان در مغز خودت هسعوارض ازدواج و بچه دار شدکریستال هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و سکونحوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلنقش نظام غذایی در تکامل ممشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتسیاره ابلهانویتامین E در چه مواد غذایتولید پاک و فراوان انرژیغیرقابل دیدن کردن مادهگوشه بیماری اتوزومال رسستبدیل تراکت صوتی مصنوعی افراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج توپیراماتنقش درختان در تکاملمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هساختار فراکتال وجود و ذهواقعیت خلا و وجود و درک متوهمات و شناخت حقیقتگزارش یک مورد جالب لخته وتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امید نجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهاندر آرزوهایت مداومت داشتهنقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاراست دستی و چپ دستیهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرسردرد میگرن در کودکانواکسن ضد اعتیادتکامل فردی یا اجتماعیبرخی نرمش ها برای زانوسردرد و علتهای آنواکسن علیه سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییر زودتر اتصالات مغزیانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک سی و هفتممهندسی ژنتیک در حال تلاش اخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان جدید ALSچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچفرد حساس از نظر عاطفی و بآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودآگاهی و هوشیاريمیدازولام در درمان تشنج درک تصویر و زبان های مخلتارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آقانونمندی و محدودیت عالمآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خطا در محاسبات چیزی کاملماجرای عجیب گالیلهارتباط غیرکلامی بین انسادست آسمانچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر کوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوانان وطنلیس دگرامفتامین یا ویاساگر فقط مردم میفهمیدند کدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز انسان ایا طبیعتا تمامدل همه جانبه نگر ژنرالیاز واقعیت امروز تا حقیقترفتار اجتماعی انسان، حاصچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیسفری به آغاز کیهانهیچ وقت خودت را محدود به تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم و ادراک فقط مشاهده ی کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت قربانی نزاع بین بی ممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتمغز بزرگ و فعال یا مغز کومرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتسندرم پس از ضربه به سرهرچیز با یک تاب تبدیل به تو کز محنت دیگران بی غمیعید نوروز مبارککریستال زمان(قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحکمت الهی در پس همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدنقش نظریه تکامل در شناسامشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين سیاره ابلهانویتامین کاتولید سلولهای جنسی از سلغرور و علمگوشت خواری یا گیاه خواریتبدیل سلولهای محافط به سافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از دارویی خلط آورنقش ذهن و شناخت در حوادث مغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکامل تا مغز از مغز تا رژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشساختار شبکه های مغزی ثابوالزارتان داروی ضد فشار توپیراماتگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج چیستامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد بالاتردر آسمان هدیه های نادیدننقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیارجزخوانی هایی که امروز بهندسه ی پایه ایبرخی نرمش های گردنسردرد تنشنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل مداومفیلمی بسیار جالب از تغییپیام های ناشناخته بر مغز تغییر عمودی سر انسان از پانرژی تاریکحس و ادراک- قسمت پنجاه و مهربانی، شرط موفقیتاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هافردا را نمیدانیمآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخودآگاهی و هوشیاريمکانیک کوانتومی بی معنی درک حقیقت نردبان و مسیری ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی قارچ بی مغز در خدمت موجودآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخطای ادراک کارماماده ی تاریکارتروز یا خوردگی و التهادستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن زبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جواب دانشمند سوال کننده لا اکراه فی الدیناگر میدانی مصیبت بزرگتر دو سوی واقعیتمغز انسان برای ایجاد تمدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز کجا آمده ام و به کجا میرقیبی قدرتمند در برابر مچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بسقوط درون جاذبه ای خاص، چهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدن بشری و مغز اخلاقیعلم و روحکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت آنطور نیست که به نظمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردمغز بزرگترین مصرف کننده مرگ تصادفیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدانخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریسندرم سردرد به دلیل افت فهز ذره، یک دنیاستتو پیچیده ترین تکنولوژی عامل کلیدی در کنترل کارآکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر روده بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رحافظه میتواند بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی درباردارینقش هورمون های تیروئید دمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و سیر آفرینش از روح تا مغز ویتامین کا و استخوانتولترودینمقالاتگیلگمش باستانی کیستتداوم مهم است نه سرعتافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از داستانها و مفاهیمی اشتبانقش روی و منیزیم در سلامتمغز قلباز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسازگاری با محیط بین اجزاواکنش های ناخودآگاه و تقتوانایی مغز و دیگر اجزای پمبرولیزوماب در بیماری چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفدر آستانه ی موج پنجم کووینمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیهندسه ی رایج کیهانهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مسردرد سکه ایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل چشمفیزیک مولکولها و ذرات در پیشینیان انسان از هفت میتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک- قسمت بیست و پمولتیپل اسکلروز در زنان اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازفرضیه ای جدید توضیح میدهآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خودروهای هیدروژنیمکانیزمهای دفاعی در برابدرک دیگرانارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورزیرک ترین مردمبعد پنجمشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهقبل از آغازآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخطای حسماده ی خالیارزش حقیقی زبان قسمت اولدغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سزبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصاجوسازی مدرنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اگر نیروی مغناطیس نباشد دولت یا گروهکمغز انسان برای شادمانی طمدل هولوگرافیک تعمیم یافاز آغاز خلقت تا نگاه انسارموزی از نخستین تمدن بشرچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اسلول های بنیادیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمدن زیر آبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت افرادمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سمغز حریص برای خون، کلید تمرگی وجود ندارداز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخونخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه ای که برای اندیشیدتو آرامش و صلحیعادت همیشه خوب نیستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ALSنقش هورمون زنانه استروژنمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و سیستم تعادلی بدنویتامین کا در سبزیجاتتومورها و التهاب مغزی عاتاثیر ویتامین دی بر بیماگیاه بی عقل به سوی نور میتداخل مرزها و صفات با بینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از دخالت در ساختار ژنهانقش روزه داری در سالم و جمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم ضد التهابیهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکستم با شعار قانون بدترین واکنش به حس جدیدتوازن مهمتر از فعالیت زیپنج اکتشاف شگفت آور در موتشنج عدم توازن بین نورون امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتوبان اطلاعات و پلِ بیندر درمان بیماری مولتیپل نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دسردرد عروقی میگرنوبینار اساتید نورولوژی دتکامل و ارتقای نگاه تا عمفیزیک و هوشیاریپیشرفت های جدید علوم اعصتغییرات آب و هوایی که به انرژی خلا ممکن استحس و ادراک- قسمت شصت و چهمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان جدید میگرن با انتی اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهفشار و قدرتآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخورشید مصنوعیما انسانها چه اندازه نزددرک درست از خود و هوشیاریارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشقبل از انفجار بزرگاینکه به خاطرخودت زندگی خطر آلودگی هواماده ای ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن ما از در هم شکستن منبچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقلید از روی طبیعتطلای سیاهکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیجامعه ی آسمانیلایو دوم دکتر سید سلمان فاگر نعمت فراموشی نبود بسدوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز انسان برای شادمانی طمدل های ریز مغز مینی بریناز انفجار بزرگ تا انفجار رمز و رازهای ارتباط غیر کچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلسلول های بنیادی منابع و اهیچ کس حقیقت را درون مغز تمدنی قدیمی در شمال خلیج علم به ما کمک میکند تا موکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکمغز در تنهایی آسیب میبینمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درنرمش های مفید برای درد زاباد و موجسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه سنگین انسان در ازاتو افق رویداد جهان هستیعادت کن خوب حرف بزنیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحافظه و اطلاعات در کجاست منابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام نقش ویتامین K در ترمیم اسمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فسیستم دفاعی بدن علیه مغز ویتامین بی 12 در درمان دردتومورهای نخاعیصفحه اصلیگیاه خواری و گوشت خوار کدتروس جریان انرژیافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از در مانهای کمر دردنقش رژیم غذایی بر رشد و امغز مانند تلفن استاز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مستم، بی پاسخ نیستواکسن های شرکت فایزر آمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپول و شادیتشویق خواندن به کودکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتوسوکسیمایددر سال حدود 7 میلیون نفر چند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستیفن هاوکینگ در مورد هرساناها و ابر رساناها و عهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل و ریشه ی مشترک خلقتفیزیکدانان ماشینی برای تپیشرفت در عقل است یا ظواهتغییرات تکاملی سر انسان انسان قدیم در شبه جزیره عحساسیت روانی متفاوتموجود بی مغزی که می توانددرمان جدید کنترل مولتیپلاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیفضای قلب منبع نبوغ استآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخوش قلبی و مهربانیما انسانها چه اندازه نزددرک عمیق در حیواناتارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاقدم زدن و حرکت دید را تغیاینکه خانواده ات سالم باخطرات هوش مصنوعیماده، چیزی بیش از یک خلا ارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن چند جانبه نیازمند نگنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا امکان بازسازی اندامهجاودانگی مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زاگر نعمت فراموشی نبود بسدورترین نقطه ی قابل مشاهمغز انسان رو به کوچک تر شمدیون خود ناموجوداز بحث های کنونی در ویروسرمز پیشرفت تواضع است نه طناتوانی از درمان برخی ویبیندیشسلول های بدن تو پیر نیستنهیچ اندر هیچتمرکز و مدیتیشنعلم بدون توقفکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسمغز را از روی امواج بشناسمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزاران سال چشم های بینا وتو انسانی و انسان، شایستعادت کردن به نعمتکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزادی عقیده، آرمانی که تحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراوینقش ژنتیک در درمان اختلامشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهسکوت و نیستیویتامین بی هفدهتومورهای ستون فقراتسوالات پزشکیگیرنده باید سازگار با پیتری فلوپرازینافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از در محل کار ارزش خودت را بنقش رژیم غذایی در رشد و امغز مادران و کودکان در زماز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختستون فقرات انسان دو پا جلواکسن کووید 19 چیزهایی که توسعه برخی شغل ها با هوش پوست ساعتی مستقل از مغز دتشخیص ژنتیکی آتروفی های امگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان های اسرار آمیز در آچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر رشته نوروایمونولوژی و نقهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل ابزار هوش ، راه پر فاصله ها در مکانیک کوانتپیشرفت ذهن در خلاقیت استثبت و دستکار ی حافظهانسان میوه ی تکاملخفاش با شیوع همه گیری جدیموجودات مقهور ژنها هستنددرمان جدید سرطاناختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیقفس ذهنآموزش نوین زباناولین دروغخوشبختی دور از رنج های مما اکنون میدانیم فضا خالدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ما کالا هستیمجهان ریز و درشتقدرت مردماینترنت بدون فیلتر ماهوادفاع در برابر تغییر ساختماشین دانشارزش خود را چگونه میشناسذهن هوشیار در پس ماده ی منگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش احساسیتقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییکودک ایرانی که هوش او از تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا انسان با مغز بزرگش اخجایی خالی نیستلحظات خوش با کودکاناگر با مطالعه فیزیک کوانديدن با چشم بسته در خواب مغز انسان رو به کوچکتر شدمدیریت اینترنت بر جنگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز بقای جهش ژنتیکیناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمسلول عصبی شاهکار انطباق هیچگاه از فشار و شکست نترتمرکز بر هدفعلم در حال توسعهکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی مغز زنان جوانتر از مغز مرمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاسوخت هیدروژنی پاکهستي مادي ای که ما کوچکترتو با همه چیز در پیوندیعادت دادن مغز بر تفکرکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رژیم گیاهخواری بر آسيب میکروواسکولاریا آسحباب های کیهانی تو در تومناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای میاستنی نقش گرمایش آب و هوا در هممطالبه ی حق خوداز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهسکوت، پر از صداویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم فضای خالیپیامهای کاربرانگالکانزوماب، دارویی جدیتری فلوپرازیناقلیت خلاقحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از در چه مرحله ای از خواب ، رنقش زنجبیل در جلوگیری از مغز چون ابزار هوش است دلیاز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سخن و سکوتواکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه های سازمان بهداشت پوشاندن خود از نورتشخیص آلزایمر سالها قبل امروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات فشار روحی شدیددرمان های بیماری آلزایمرچند جهانی