دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی سلولهای عصبی در تلاش برای فراموشی

نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!

در مقاله ای در قسمت های قبلی نقش این سلولهای عصبی، در زدودن اطلاعات رویاها در مرحله خواب REM، بیان شد. این سلول ها هر چند با کاستن از معلومات، به خصوص با کاستن از معلومات ملکوتی، توان ذهن ما را برای دانستن، کم میکنند ولی خلاصه کردن اطلاعات به دانسته های مادی، به بدن و مغز کمک میکند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و عمر فرد بیشتر شود.

بحثی بیشتر در مورد این سلولها:

نقش نورون های عرضه کننده هورمون تغلیظ کننده ملانینMCHدر تنظیم خواب، به خصوص در تنظیم خواب REM با شدت تایید شده است و این، بر اساس پروفایل فعالیت این نورون ها و نیز تاثیرات فارماکولوژیک این پروتئین، در خواب و بیداری است. مقالات مهم در مورد این نورون ها و پروتئین، نتایج متفاوتی را منتشر کرده است.

آیا MCH فقط در خواب REM
است یا در خواب NonREM هم دیده میشود؟ و آیا علاوه بر خواب، بر خوردن هم تاثیر گذار است؟

در هیپوتالاموس توبرال(بخش مرکزی هیپوتالاموس)نورون های MCH در میان نورون های ترشح کننده هیپوکراتین قرار دارند و پیام های مهمتری را از سیستم بیدار کننده سروتونین، آدرنرژیک، نورآدرنرژیک و نیز اعصاب تنظیم کننده تغذیه، دریافت میکند.
(هیپوکراتین چیست؟:

هیپو کراتين ماده ای است- که از قسمت جانبی هیپو تالاموس ترشح میشود و بر برخی قسمتهای مغز تاثیر دارد و سبب میشود میزان هورمونهای ترشح شده از آنها تغییر کند. هيپوکراتين در تنظیم خواب، موثر است.

قسمتهائی از مغز- که تحت تاثیر هيپوکراتين است- و ماده ای- که از آنها ترشح میشود- به شرح زیر هستند:

Locus ceruleus Norepinephrine

Raphe nucleus Serotonin

Tubomammillary nucleus Histamine

Ventral tegmental area Dopamine

Basal forebrain Acetylcholine

میبینیم هيپوکراتين در تنظیم خواب خیلی تاثیر دارد.

در بیماران دچار نارکولپسي، سیستم ایمنی بدن، علیه سلولهای ترشح کننده هيپوکراتين وارد عمل میشود و میزان هيپوکراتين کم میشود.

خواب دو مرحله برجسته دارد و با توجه به وضعیت حرکات چشم به دو مرحله Rapid eye movement(REM) و nonrapid eye movement تقسیم میشود.

در مرحله REM، علاوه بر حرکات سریع چشم و دیدن رویا، قدرت عضلانی بدن هم کاهش می یابد.

در بیماران دچار نارکولپسي، در ابتدای خواب، وارد فاز REM میشوند و این حالت سبب میشود، فرد در ابتدای خواب رویاهای عجیب ببیند و در ابتدای خواب در حالي که هنوز خواب عمیق نشده، احساس فلجی کند.

پس هیپوکراتین سبب میشود مرحله REM، دیرتر شروع شود و کوشش میکند فرد طی خواب REM بیدار نشود و به این ترتیب دست دیگری در کاستن از اطلاعات به دست آمده در رویا دارد.)

نورون های MCH، شبکه وسیعی از ارتباطات با سلول های هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و ساقه مغز دارد.

در جوندگان، سلول های عصبی MCH دو برابر سلول های هیپوکرتین در هیپوتالاموس هستند. این سلولها در موش و جوندگان در بخش های مختلف هیپوتالاموس پراکنده هستند و به صورت افقی در بالای بطن سوم پراکنده می شوند. همچنین دسته های پراکنده ای از این سلولها در اطراف بطن سوم هستند.

دسته بزرگی از آنها در لایه کاملا خارجی هیپوتالاموس در میانه کپسول داخلی قرار دارد و گروهی میانی تر در بالای هسته توبرومامیلاری قرار دارد.

بخش دیگری از آنها در دورسولاترال فورنیکس قرار دارد. برخی مطالعات نشان میدهد تنها 60‰ سلول های عصبی MCH در زمان خواب REM، فعال هستند.

مطالعات اپتوژنتیک تاثیرات تسهیل کننده خواب را در فرکانس های تحریکی 10 تا 30 هرتز و نه 1تا5 هرتز مشاهده کرده است. هرچند یک هرتز، میانگین سرعت تخلیهنورون هایMCHمربوط بهREM،است و این سرعتی است که توزیع انفجارهای تخلیه ای تصادفی را در بر میگیرد زیرا اینها به صورت معمول، نورون هایی با سرعت تخلیه بسیار آرام هستند.

ما نمیدانیم چرا چنین تحریک بالاتر از نرمال در مطالعات اپتوژنتیکی نیاز است و اینکه چرا فعالیت نرمال این نورون ها در مطالعاتی تحریکی با فرکانس بالا رخ میدهد.

بیشتر سلول های عصبیMCH،گلوتامیک اسید دکربوکسیلازGADرا شناسایی میکنند و در کنار آنها قرار میگیرند و این، آنزیمی است که اعصاب ترشح کنندهGABAو نیز ترجمه و ترانکریپت تنظیم شده با کوکائین و امفتامین(nesfatin-1) را شناسایی و تنظیم میکندو هر کدام از اینها در تنظیم خواب، نقش دارند.

یکی از یافته های مهم در این مطالعه- که به وسیله جگو و همکاران او کشف شد- آن است که توسعه دوره خوابREM،به وسیله تحریک اپتوژنتیک نورون هایMCHدر موشی- که فاقدMCHR1است- یعنی فاقد گیرنده ای است که معمولا در مغز موش وجود دارد، سودمند میباشد. آنها نشان دادند که مهار نورون های ترشح کننده هیستامین در محیط آزمایشگاه به وسیلهGABAانجام میشود.

دل سید پلیترو و جونز قبلا پیشنهاد داده بودند که چنین مکانیسم

ی باعث مهار نورن های لوکوس سرولوس، به وسیله نورن هایMCHمیشود.(لوکوس سرلوس، نقش مهمی در حفظ حافظه، یادگیری مهارتهای تفکر و اندیشه در افراد دارد. و آسیب آن، در بسیاری از بیماران دچار آلزایمر دیده میشود.)

در حقیقت مدارکی پیشنهاد میدهد که بسیاری از عملکردهای نورون های ترشح کننده پروتئین، به وسیله نوروترانسمیترهای سنتی کنترل میشود. برای نمونه، تحریک ابتدایی نورون های ترشح کننده هیستامین به وسیله نورون های هیپوکراتین ممکن است به وسیله گلوتامات انجام شود. مهار نورون های هیپوکراتین- که مرتبط با خواب است- به نظر میرسد در درجه اول به وسیلهGABAو نه به وسیله نوروپپتیدایجاد شود. نوروپپتیدها در کیسه های متراکمی بسته بندی میشوند و بیشتر به وسیله غشای سیناپتیک و نه وزیکول هایی که دارا گلوتامات یا گابا هستند- آزاد میشود. آزادشدن نوروپپتیدها به نظر میرسد نیازمند تخلیه فرکانس بالا یا انفجارهای تخلیه ای باشد. پیشنهاد شده است که نورترانسمیترها و پپتیدها ممکن است نقش های مکملی داشته باشند.

مثلا اولی فعالیت سریع را ایجاد کند و دومی فعالیت مداوم را سبب شود پس فعال شدن نورون های MCHممکن است هر دو را ایجاد کند: هم مهار با واسطهGABAکه عامل انتقال از بیداری به خوابnonREMو خوابnonREMبهREMاست و نیز باعث عامل مهار برای طولانی کردن خوابREMهستند که به وسیله پروتئینMCHاست.(نقش این سلولها هر چند کاستن از به یادآوردن رویاست ولی میتواند با طولانی کردن خواب REM، باعث مدت طولانی تر دیدن رویا شود. بنابراین فقط در نظر گرفتن نقش منفی آن در یادآوری اطلاعات، شاید درست نباشد.)

تحریک اپتوژنتیکی برای فنوتیپ نورون خاص، انتخابی است ولی میتواند گرما ایجاد کند و برخی نورون های هیپوتالاموس شامل نورون های کناری هیپوتالاموس، حساس به حرارت هستند. گرم کردن هیپوتالاموسی باعث ایجاد خواب میشود. تحریک اپتوژنتیکی، باید باعث تحریک سینکرونوس در همه نورون های هدفی شود که در معرض تابش و گرما قرار گفته اند. تاثیرات چنین همزمانی و سینکرونی، شناخته شده نیست.

در مطالعه ای منحصر به فرد در مورد ترشح هیپوکراتین وMCHدر آمیگدال انسان، نشان داده شده است که ترشح تشدید شدهMCHدر آغاز خواب، در خواب و در زمان خوردن مشاهده شد. سطوح هیپوکراتین به خصوص در فعالیت تحریکی بیشتر میشود. در جوندگان ترشح هیپوتالاموسی و ترشح امیگدالی، مرتبط با هم هستند و این از ارتباط محتمل ترشح آمیگدالی با فعالیت های عمومیMCH پشتیبانی میکند.

مدارک زیادی وجود دارد کهMCHباعث بهبود تغذیه در جوندگان میشود. مثلا ترشح میکروMCHدر مناطقی از هیپوتالاموس، باعث تغذیه بیشتر می شود. با محرومیت از غذا، تظاهر فوس در نورون هایMCHبیشتر میشود.

این مطالعات میتواند با تغییرات خواب و بیداری توجیه شود. ما نمیدانیم آیا فعالیت های اشتها آور و خوب آورMCHبا دسته ای جدا از نورون ها کنترل میشود یا فعالیت های نورونی میتواند بر اساس دریافت های دیگر تغییر کند و مثلا شدت جریان برق، میتواند باعث القای تغذیه طی دوره های تغذیه معمول و منجر به خواب طی دوره های معمول خواب شود. و هر دو رفتار به کار میرود تا توازن انرژی منفی را بهبود بخشد.

مشخص است هرچند بسیاری مطالب دانسته شده است ولی ما در ابتدای دانش خود در مورد این سلول ها هستیم.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنفراموشی و مسیر روحانیچند جهانیاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فموجود بی مغزی که می تواندهمراه سختی، اسانی هستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتوراپامیل در بارداریتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوند اندام از حیوانات بعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی قلب دروازه ی ارتباطنوار مغز در فراموشی هااسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسیگار عامل افزایش مرگ ومیاد بگیر فراموش کنیتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رقدرت کنترل خودچیزی منتظر شناخته شدناصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کاریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دماده ای ضد التهابیسانسور بر بسیاری از حقایکلوزاپین داروی ضد جنونتکامل تکنولوژیآن چیزی که ما جریان زمان پیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین مورد پیوند سر در انمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرلرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه جمعیت های بزرگ شکل بلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن امخچه تاثیر گذار بر حافظهسختی ها رفتنی استکووید نوزده و خطر بیماری تئوری جدید، ویران کردن گآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه مغز ایندگان چگونه استخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بمنابع انرژی از نفت و گاز چالش دیدگاه های سنتی در ببه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهومرگ و میر بسیار بالای ناششلیک فراموشیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه جهان پیوستهاگر فقط مردم میفهمیدند کمغزهای کوچک بی احساسخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین روبات های زنده ی جبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعمشکل از کجاستشگفت زده و حیران باشکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت هفتمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراروياها را به یاد نمی آزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوحفره در مغزدین اجباریابزار بقا از نخستین همانفلج خوابنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظریه تکامل در درمان بیمسفر دشوار اکتشافواکسن کرونا و گشودن پنجرواکسن کرونا از حقیقت تاتتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر پلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغفرایند پیچیده ی خونرسانیچند جهانیاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندهمراهی نوعی سردرد میگرنیسم زنبور ، کلیدی برای وارورزش هوازی مرتب خیلی به قتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند سر آیا ممکن استعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسقلب روباتیکنوار مغز در تشخیص بیماری اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاهچاله های فضایی منابعیادگیری مهارت های جدید دتوصیه هایی در مصرف ماهیپروانه ی آسمانیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استقدرت انسان در نگاه به ابعچیزی خارج از مغزهای ما نیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهارژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهماده، چیزی نیستساهچاله ها تبخیر نمیشودکلام و زبان، گنجینه ای بستکامل جریان همیشگی خلقتآنچه ناشناخته است باید شسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین هیبرید بین انسان و مغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه حافظه را قویتر کنیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانمدل همه جانبه نگر ژنرالیسرنوشتکودک هشت ساله لازم است آدتا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش مصنوعی می تواند نجهان قابل مشاهده بخش کوچاین اندوه چیستمغز ابزار بقای برتر مادیخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز چاالش ها در تعیین منبع هوبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمزمان پلانکتفکر قبل از کارمرگ انتقال است یا نابود ششلیک فراموشیکایروپاکتیک چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان پر از چیزهای اسرار آاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز، فقط گیرندهخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های مفید برای درد زابیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال زیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیمشکلات نخاعیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت اولجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده دندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراروياها را به یاد نمی آزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیویروس مصنوعیتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریحق انتخابدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظریه تکامل در درمان بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب هفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا ساخته شده توتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر پمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی فرایند تکامل و دشواری هاچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهموسیقی نوهندسه ی پایه ایسماگلوتید داروی کاهش دهنورزش هوازی ، بهترین تمریتوهم چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتقلب را نشکننوار مغزی روشی مهم در تشخاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاهچاله ها، دارای پرتو یادآوری خواب و رویاتوضیحی ساده در مورد هوش مپرواز از نیویورک تا لوس آعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی مقدرت ذهنچیزی شبیه نور تو نیستاصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرماده، چیزی بیش از یک خلا سایه را اصالت دادن، جز فرکلرال هیدرات برای خوابانتکامل داروینی هنوز در حاآنچه واقعیت تصور میکنیم تغییر عمودی سر انسان از پاولین تصویر در تاریخ از سمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری لزوم سازگاری قانون مجازانگاه محدود و تک جانبه، مشبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانرحم مصنوعیبزرگ فکر کنمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسریع دویدن مهم نیستکودک ایرانی که هوش او از تا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان موازی و حجاب هااین ایده که ذرات سیاهچالمغز ابزار برتر بقاخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی از درمان برخی ویبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم مرگ تصادفیشنا در ابهای گرم جنوب نیاکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر کتامین در درمان پاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان پر از چیزهای جادویی اگر نیروی مغناطیس نباشد مغزتان را در جوانی سیم کشخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های مفید در سرگیجهبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهمشکلات بین دو همسر و برخیشگفتی های زنبور عسلکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت دومجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین جهل و علم رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهفت سین یادگاری از میراث سفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن ایرانی کرونا تولیدتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر پنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در احافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیفرایند حذف برخی اجزای مغچندین ماده غذایی که مانناز تکامل تا مغز از مغز تا رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهموسیقی هنر مایع استهندسه ی رایج کیهانسندرم کووید طولانیورزش و میگرنتوهم وجودپیوندی که فراتر از امکانعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنقیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی الفاگوسیاهچاله و تکینگی ابتداییاری خدا نزدیک استتیوتیکسن داروی ضد جنونپروتئین های ساده ی ابتداعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون انسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیقدرت عشقنکاتی در مورد تشنجاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بماست مالیساخت شبکه عصبی مصنوعی با کمردردتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تغییرات منطقه بویایی مغزاولین دارو برای آتاکسی فمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسلزوم سازگاری قانون مجازانگاه انسان محدود به ادرابه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر ارحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورمدل هولوگرافیک تعمیم یافسریعترین کامپیوتر موجودکودکان میتوانند ناقل بی تابوهای ذهنیآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان ما میتواند به اندازاینکه به خاطرخودت زندگی مغز از بسیاری حقایق می گرخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون دارومنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی در شناسایی چهره بوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون همرگی وجود نداردشناخت و معرفت، و نقش آن دکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی جهان دارای برنامهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغزتان را در جوانی سیمکشخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمشهای مهم برای تقویت عبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدمشکلات روانپزشکی پس از سشانس یا تلاشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت سومجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین علم و نادانی رو زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از تنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحممنبع هوشیاری در کجاست؟ قهم نوع خواری در میان پیشیسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن اسپایکوژنتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر پول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنفراتر از دیوارهای باورنه به اعداماز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل هندسه بنیادینسندرم گیلن باره به دنبال ورزش بهترین درمان بیش فعتوهم وجودپیوستگی همه ی اجزای جهانعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضلهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله ی تولید کنندهژن همه چیز نیستتیک و اختلال حرکتیپروتز چشمعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پقطار پیشرفتچگونه مولکول های دی ان ایاصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدماست مالی با هوش انسانیساخت شبکه عصبی با الفبای کمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راتغییرات آب و هوایی که به اولین دروغمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسلزوم عدم وابستگی به گوگل نگاه از بیرون مجموعهبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر ارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی مدل های ریز مغز مینی برینسرگیجه از شایعترین اختلاکودکان خود را مشابه خود تتاثیر فکر بر سلامتآیا هوش سریعی که بدون احسجهان مادی، تجلی فضا در ذهاینکه خانواده ات سالم بامغز به تنهایی برای فرهنگ خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز نادیدنی ها واقعی هستندبوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بمراحل ارتقای پله پله کیهشناخت حقیقت یا آرزوهای گکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان در حال نوسان و چرخشاگر نعمت فراموشی نبود بسمغط یک گیرنده استخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ماشین باید نتایج را پبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع مشکلات روانپزشکی در عقب شاهکار قرنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر تغذیه بر سلامت رواآب، زندگی است(قسمت پنجم)جامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین هماننقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین علم و جهل رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغیینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری در کجاست؟(قهمه چیز موج استسفری به آغاز کیهانواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانفرد موفقنه جنگ و نه خونریزیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهمیوتونیک دیستروفیهندسه در پایه ی همه ی واکسندرم پیریفورمیسورزش در کمر دردتوهم بی خداییپیام های ناشناخته بر مغز عماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتقانون مندی نقشه ژنتیکی منوبت کودکاناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک های بسیاره ی ابلهانژن همه چیز نیستتیروفیبان موثر در سکته ی پروتز عصبی برای تکلمعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان باشحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دلمس کوانتومیچگونه میتوان با قانون جناضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارماشین دانشساختن آیندهکمردرد و علل آنتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز ختغییرات تکاملی سر انسان اولین سلول مصنوعیمغز و اخلاقحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریمقاومت به عوارض فشار خون نگاه از دور و نگاه از نزدبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم ممدیون خود ناموجودسرگردانیکودکان را برای راه آماده تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان مرئی و نامرئیاینترنت بدون فیلتر ماهوامغز بیش از آنچه تصور میشوخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز نادانی در قرن بیست و یکم،بی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشنامرز مرگ و زندگی کجاستشناخت درون، شناخت بیرون؛کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان در حال ایجاد و ارتقااگر با مطالعه فیزیک کواننقش قهوه در سلامتیخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مغز انسان سه هزار سالبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگتلاشی برای درمان قطع نخامشاهده گر جدای از شیء مشاشاهکار شش گوشکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج آتش منبع انرژیجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماننقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنسبیت عام از زبان دکتر برزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانفیزیک مولکولها و ذرات در نقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملمنبع خواب و رویاهمه چیز در زمان مناسبسقوط درون جاذبه ای خاص، چواکسن دیگر کرونا ساخته شتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبالتهاب شریان تمپورالحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بچه زیاد است بر من که در ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفامیگرن و پروتئین مرتبط با هندسه زبانِ زمان استسندرم پس از ضربه به سروزن حقیقی معرفت و شناختتوهم تنهاییپیدایش زبانعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیقانون گذاری و تکاملنور دروناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانژن هوش و ساختارهای حیاتی تکنولوژی جدید که سلول هاپرورش مغز مینیاتوری انساعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنلوب فرونتال یا پیشانی مغچگونه مغز پیش انسان یا هماطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیمبانی ذهنی سیاه و سفیدساختار فراکتال وجود و ذهکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلوتغذیه بر ژنها تاثیر دارداوکرلیزوماب داروی جدید شمغز و اخلاقحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخوانمقابله ی منطقی با اعتراضنگاه از درون مجموعه با نگبه نقاش بنگرهوشیاری و وجودرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است مدیریت اینترنت بر جنگسربازان ما محققا غلبه می کوری گذرای ناشی از موبایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا واکنش های یاد گرفته وجهان مشارکتیایندرالمغز برای فراموشی بیشتر کخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز نازوکلسینبی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغززندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقمرز بین انسان و حیوان کجاشناسایی تاریخچه ی تکاملیکتاب زیست شناسی باورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان ریز و درشتاگر تلاش انسان امروز برانقش مهاجرت در توسعه نسل اخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مغزهای ما ارتقا یافت بیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را تلاشی تازه برای گشودن معمشاهده آینده از روی مشاهشاید گوشی و چشمی، آماده شگل خاردار، زیباستتاثیر دوپامین و سروتونینآثار باستانی تمدن های قدجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین هماننقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنسبت ها در کیهانزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در وحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تنقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکمنتظر نمان چیزی نور را بههمه چیز در زمان کنونی استسلول های مغزی عامل پارکیواکسن دیگری ضد کرونا از دتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباامواجی که به وسیله ی ماشیحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسفردا را نمیدانیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرمیگرن سردردی ژنتیکی که بهنر فراموشیسندرم سردرد به دلیل افت فوزوز گوشتوهم جدایی و توهم علمپیر شدن حتمی نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیقانون جنگلنورون هاي مصنوعی می تواناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهغم بی پایانتصویر زیبا از سلولانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید هملوتیراستامچگونه هموساپينس بر زمین اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atمباحث مهم حس و ادراکساختار شبکه های مغزی ثابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل زبانآینه در اینهثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخوانمقابله با کرونا با علم اسنگاه حقیقی نگاه به درون ابه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانمداخله ی زیانبار انسانسردرد میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا یک، وجود داردجهان هوشمندایا کوچک شدن مغزانسان المغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتمنابع انرژی از نفت و گاز نباید صبر کرد آتش را بعد بی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز ومرز جدید جستجو و اکتشاف، شناسایی سلول های ایمنی اکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملجهان شگفت انگیزاگر خواهان پیروزی هستینقش میدان مغناطیسی زمین خطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ویروس کرونای دلتا وازیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز تلاشی جدید در درمان ام اسمطالبه ی حق خودشاید درست نباشدگل زندگیتاثیر دپاکین بر بیماری مآرامش و دانشجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین هماننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنسبت طلایی، نشانه ای به سزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییدانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانفاجعه ی جهل مقدسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی منحنی که ارتباط بین معرفهمه چیز، ثبت می شودسلول های بنیادیواکسن سرطانتولید یا دریافت علمپوست ساعتی مستقل از مغز دعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورامیوتروفیک لترال اسکلروحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیفرزندان زمان خودنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهمیگرن شدید قابل درمان اسهنر حفظ گرهسوپاپ ها یا ترانزیستورهایک پیام منفرد نورون مغزی توهم جسمپیشینیان انسان از هفت میعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تقانون جنگلنورون های ردیاب حافظهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز ژن ضد آلزایمرتکینگیپرسش و چستجو همیشه باقی اغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچگونه هوشیاری خود را توساطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکمجموعه های پر سلولی بدن مسادیسم یا لذت از آزار دادکنگره بین المللی سردرد دتکامل زبان انسان از پیشیآیندهثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یمغز کوانتومیحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلملاحظه های اخلاقی دربارهنگاه دوبارهبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیمدارک ژنتیکی چگونه انسانسردرد میگرن در کودکانکیهان خود را طراحی میکندتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیجهان هوشیارایا این جمله درست است کسیمغز بزرگ چالش است یا منفعخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز نبرو و انرژی مداومبی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تمزایای شکلات تلخ برای سلشواهدی از نوع جدیدی از حاکتاب، سفری به تاریختاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از جهانی که نه با یک رخداد و اپی ژنتیکنقش محیط زندگی و مهاجرت دخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا پس از بیدار شدن از خوزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس تمایل زیاد به خوردن بستنمطالبی در مورد تشنجشب سیاه سحر شودگلوله ی ساچمه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و سکونجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنشانه های گذشته در کیهان زبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش محدود به ابعاد چهارفاصله ها در مکانیک کوانتنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بمنشأ اطلاعات و آموخته ها همه ی سردردها بی خطر نیستسلول های بنیادی منابع و اواکسن سرطانتولید پاک و فراوان انرژیپوشاندن خود از نورعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدامید نیکو داشته باش تا آنحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وفرضیه ای جدید توضیح میدهنهایت در بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییبخش های تنظیمی ژنوممیدان مغناطيسي زمین بشر هنر رها شدن از وابستگیسوپاپ ها یا ترانزیستورهایک پیشنهاد خوب برای آسان توهمات و شناخت حقیقتپیشرفت های جدید علوم اعصعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تقانونمندی و محدودیت عالمنوروپلاستیسیتی چیستاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تمانند آب باشهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمانسانیت در هم تنیده و متصمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدلیروپریم داروی ترکیبی ضدچگونه واکسن کرونا را توزاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلامحل درک احساسات روحانیسازگاری با محیط بین اجزاکنگره بین المللی سردرد دتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی انسان در فراتر ازجلو رفتن یا عقبگردايا اراده آزاد توهم است یمغز آیندگان چگونه است ؟خفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با املاحظات بیهوشی قبل از جرنگاهی بر قدرت بینایی درابه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیمروری بر تشنج و درمان هایسردرد و علتهای آنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا گذشته، امروز وآینده جهان های بسیار دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز چت جی پی تیبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپومسمومیت دانش آموزان بی گشواهدی از دنیسوان(شبه نئکتابخانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باجهانی که از یک منبع، تغذیابتدا سخت ترین استنقش نگاه از پایین یا نگاهخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ارتعاش بسیار مهم استزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمطالعه ای بیان میکند اهدشبیه سازی میلیون ها جهان گلوئونتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماننقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنشانه های پروردگار در جهزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشواقعیت و انعکاستو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رحقیقت راستین انسان علم بحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتفاصله ی همیشگی تصویر سازنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا منشاء کوانتومی هوشیاری اهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول های بدن تو پیر نیستنواکسن ضد اعتیادتولید سلولهای جنسی از سلپیموزایدعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهامید نجاتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلفساد اقتصادی سیتماتیک درنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما امیدان های مغناطیسی قابل هنر، پر کردن است نه فحش دسوپاپ ها یا ترانزیستورهایک آلل ژنتیکی که از نئاندتوپیراماتپیشرفت در عقل است یا ظواهعید نوروز مبارکترازودوناندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتقارچ بی مغز در خدمت موجودنوروز یا روز پایانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های ماه رجبسیستم دفاعی بدن علیه مغز ژنها ، مغز و ارادهتکامل مادی تا ابزار هوشمآلودگی هوا و ویروس کروناغرور و علمتصور از زمان و مکانانسانیت در برابر دیگرانمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهلیس دگرامفتامین یا ویاسچگونه آن شکری که می خوریماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و محل درک احساسات روحانی دستم با شعار قانون بدترین کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی علم و فیزیک در60 ثجلوتر را دیدنای نعمت من در زندگیممغز انسان ایا طبیعتا تماخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجممانتین یا آلزیکسا یا ابنگاهی بر توانایی اجزاي ببه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نممرکز هوشیاری، روح یا بدن سردرد تنشنکیست هیداتید مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان هایی در جهان دیگرایا بیماری ام اس (مولتیپمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز چت جی پی تیبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر زندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیمسمومیت دانش آموزان، قماشیشه ی بازالتی و سیلیکونکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهانی در ذهنابتدایی که در ذهن دانشمننقش نظام غذایی در تکامل مدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا بیماری های تخریبی مغزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایتمدن پیشرفته ی پیشینیانمعماری، هندسه ی قابل مشاشبیه سازی سیستم های کوانگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماننقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظام مثبت زندگیزبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک متو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو افزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردفتون های زیستینقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهمهندسی ژنتیک در حال تلاش همیشه اطمینان تو بر خدا بسلول عصبی شاهکار انطباق واکسن علیه سرطانتولترودینپیموزایدعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوامید جدید بر آسیب نخاعیحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدفشار و قدرتچهار میلیارد سال تکامل باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختمیدان های کوانتومی خلاهوموارکتوس ها ممکن است دسوخت هیدروژنی پاکیک جهش ممکن است ذهن انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت ذهن در خلاقیت استعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورقبل از آغازنوشیدن چای برای مغز مفید استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم ماپروتیلینسکوت و نیستیژنهای مشترک بین انسان و وتکامل مداومآلودگی هوا و پارکینسونغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنلا اکراه فی الدینچگونه انتظارات بر ادراک اعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانمحدودیت چقدر موثر استستم، بی پاسخ نیستکنترل جاذبهتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا فراموشی حتمی استجمجمه انسان های اولیهای همه ی وجود منمغز انسان برای ایجاد تمدخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSمن کسی در ناکسی دریافتم نگاهت را بلند کنبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به زمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیمرکز حافظه کجاستسردرد سکه ایکیست کلوئید بطن سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان یکپارچهایا بدون زبان میتوانیم تمغز بزرگترین مصرف کننده خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز نتایج نادانی و جهلبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به زندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی برامسیر دشوار تکامل و ارتقاشکل های متفاوت پروتئین هکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان، تصادفی نیستابتذال با شعار دیننقش نظریه تکامل در شناسادفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش منبع هوشیاری کجاست قسمت چرا حیوانات سخن نمی گوینزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کاتمدن بشری و مغز اخلاقیمعنی روزهشبکه های مصنوعی مغز به درگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین هماننقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیزبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار تو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش مرگ و میر سندرم کوحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سفروتنی و غرورنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز- از مغز رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتمهربانی، شرط موفقیتهمیشه داناتر از ما وجود دسلولهای ایمنی القا کنندهواکسنی با تاثیر دوگانه اتومورها و التهاب مغزی عاپیچیدگی های مغزمگسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریفضای قلب منبع نبوغ استچهار ساعت پس از کشتار خوکاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان همیدان بنیادین اطلاعاتهورمون شیرساز یا پرولاکتسودمندی موجودات ابزی بر یک رژیم غذایی جدید، می توتوازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفتی مستقل از ابزار هعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتباقبل از انفجار بزرگنوعی سکته مغزی ، وحشتناک استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرماجرای جهل مقدسسکوت، پر از صداژنهای هوش ، کدامندتکامل چشمآلزایمرمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چگونه به سطح بالایی از هواعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير محدودیت های حافظه و حافظستون فقرات انسان دو پا جلکندر در بیماریهای التهابتکثیر سلول در برابر توقف آیا ممکن است موش کور بی مجنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشمغز انسان برای شادمانی طخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژي پاک سرچشمه حچالش هوشیاری و اینکه چرا به بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجممرکز حافظه کجاستسردرد عروقی میگرنکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا امکان بازسازی اندامهجهان یکپارچهایا تکامل هدفمند استمغز حریص برای خون، کلید تخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز نجات در راستگوییبیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمسئول صیانت از عقیده کیسشکل پنجم مادهکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهش های ژنتیکی مفید در ساابداع دی ان ای بزرگترین دنقش هورمون های تیروئید ددقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا حجم مغز گونه انسان درزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانتمدن زیر آبمعادله ها فقط بخش خسته کنشبکیه های مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین هماننقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیسفر فقط مادی نیستواکنش های ناخودآگاه و تقتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم حل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکفرگشت و تکامل تصادفی محض نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين موفقیت هوش مصنوعی در امتهمیشه راهی هستسلولهای بنیادی مصنوعی درواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتومورهای نخاعیپیچیدگی های مغزی در درک زعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSقفس ذهننوآوری ای شگفت انگیز داناز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشمیدازولام در درمان تشنج هوش فوق العاده، هر فرد اسسی و سه پل اصفهانیکی از علل محدودیت مغز امتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپاسخ گیاهان در زمان خوردعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاقبرستان ها با بوی شجاعتنیکولا تسلااسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوماجرای عجیب گالیلهسکته مغزیژنهای حاکم بر انسان و انستکامل و ارتقای نگاه تا عمآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل لایو دوم دکتر سید سلمان فچگونه باغبانی باعث کاهش اعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیممخچه فراتر از حفظ تعادلستارگانی قبل از آغاز کیهکوچ از محیط نامناسبتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما کالا هستیمجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند مغز انسان برای شادمانی طخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا به جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکزمان چیستبعد از کرونامرکز خنده در کجای مغز استسرطان کمیت گراییکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر کلام در آیات کلام بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان کنونی و مغز بزرگتریایجاد احساساتمغز در تنهایی آسیب میبینخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگمنابع بی نهایت انرژی در دنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتمسئولیت جدیدشکست حتمیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار هوش در حال ارتقا ازنقش هورمون زنانه استروژندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هامنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا خشونت و تعصبزبان نیاز تکاملی استبیندیشویتامین کا در سبزیجاتتمدنی قدیمی در شمال خلیج معجزه های هر روزهشباهت مغز و کیهانگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماننقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظریه ی تکامل در درمان بیسفر نامه سفر به بم و جنوب واکنش به حس جدیدتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسفراموش کارها باهوش تر هسنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و مولتیپل اسکلروز در زنان همیشه عسل با موم بخوریمسلام تا روشناییوبینار اساتید نورولوژی دتومورهای ستون فقراتپیوند قلب خوک، به فرد دچاعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدواری و مغزحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام قفس را بشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی می تواند بر احسیلی محکم محیط زیست بر انیافته های نوین علوم پرده توسعه برخی شغل ها با هوش پختگی پس از چهل سالگي به عادت کردن به نعمتترس و آرمان هاانرژی تاریکحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردقدم زدن و حرکت دید را تغینیاز به آموزش مجازی دیجیاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنماده ی تاریکسال سیزده ماههکل اقیانوس در یک ذرهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآموزش نوین زبانصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اولویت بندی ها کجاستمغز قلبحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر لبخند بزن شاید صبح فردا زچگونه تکامل مغزهای کنونیبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلسخن و سکوتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده جنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دمغز انسان رو به کوچک تر شخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا به خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز زمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کرونامرگ چیستسرعت فکر کردن چگونه استکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا احتمال دارد رویا از آجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت بمغز را از روی امواج بشناسخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتمنابع جدید انرژینخستین تمدن بشریبیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازازونیسومایدتقلید از طبیعتمسئولیت در برابر محیط زیشگفت نیست من عاشق تو باشمکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت53چرا در مغز انسان، فرورفتزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردتمرکز و مدیتیشنمعجزه ی چشمشباهت مغز با کیهان مادیگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظریه ی ریسمانسفر به مریخ در 39 روزواکسن های شرکت فایزر آمرتو انسانی و انسان، شایستطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمپل جویی اصفهاناقلیت خلاقحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی فراموشی همیشه هم بد نیستچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و مواد کوانتومی جدید، ممکنهمجوشی هسته ای، انرژِی بسلسله مباحث هوش مصنوعیوجود قبل از ناظر هوشمندتوهم فضای خالیپیوند مغز و سر و چالشهای علم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویقلب و عقلنوار مغز ترجمه رخدادهای ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی و کشف زبان هایسینوریپا داروی ترکیبی ضدیاد گرفتن مداومتوصیه های سازمان بهداشت پروژه ی ژنوم انسانیعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بقدرت مردمچیز جدید را بپذیراصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مماده ی خالیسانسور از روی قصد بسیاری کلمات بلند نه صدای بلندتکامل ابزار هوش ، راه پر آمارهای ارائه شده در سطح سوالات پزشکیتعذیه ی ذهناولین مورد PML به دنبال تکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آلحظات خوش با کودکانچگونه جمعیت های بزرگ شکل بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومراز تغییربررسی بیماری التهابی رودمخچه ابزاري که وظیفه آن فسخن پاک و ثابتکوچکترین چیز یک معجزه استئوری تکامل در پیشگیری و آیا مغز تا بزرگسالی توسعجهل مقدسایمان به رویامغز انسان رو به کوچکتر شدخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا به دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهومرگ و میر پنهانسعی کن به حدی محدود نشویکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آجهان پیوستهاکسی توسین و تکامل پیش امغز زنان جوانتر از مغز مرخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری مناطق خاصی از مغز در جستجنخستین تصویر از سیاهچالهبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذمستند جهان متصلشگفت انگیز بودن کیهانکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظریه تکامل در درمان بیمسفر تجهیزات ناسا به مریخ واکسن کووید 19 چیزهایی که تو با همه چیز در پیوندی