دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی سلولهای عصبی در تلاش برای فراموشی

نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!

در مقاله ای در قسمت های قبلی نقش این سلولهای عصبی، در زدودن اطلاعات رویاها در مرحله خواب REM، بیان شد. این سلول ها هر چند با کاستن از معلومات، به خصوص با کاستن از معلومات ملکوتی، توان ذهن ما را برای دانستن، کم میکنند ولی خلاصه کردن اطلاعات به دانسته های مادی، به بدن و مغز کمک میکند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و عمر فرد بیشتر شود.

بحثی بیشتر در مورد این سلولها:

نقش نورون های عرضه کننده هورمون تغلیظ کننده ملانینMCHدر تنظیم خواب، به خصوص در تنظیم خواب REM با شدت تایید شده است و این، بر اساس پروفایل فعالیت این نورون ها و نیز تاثیرات فارماکولوژیک این پروتئین، در خواب و بیداری است. مقالات مهم در مورد این نورون ها و پروتئین، نتایج متفاوتی را منتشر کرده است.

آیا MCH فقط در خواب REM
است یا در خواب NonREM هم دیده میشود؟ و آیا علاوه بر خواب، بر خوردن هم تاثیر گذار است؟

در هیپوتالاموس توبرال(بخش مرکزی هیپوتالاموس)نورون های MCH در میان نورون های ترشح کننده هیپوکراتین قرار دارند و پیام های مهمتری را از سیستم بیدار کننده سروتونین، آدرنرژیک، نورآدرنرژیک و نیز اعصاب تنظیم کننده تغذیه، دریافت میکند.
(هیپوکراتین چیست؟:

هیپو کراتين ماده ای است- که از قسمت جانبی هیپو تالاموس ترشح میشود و بر برخی قسمتهای مغز تاثیر دارد و سبب میشود میزان هورمونهای ترشح شده از آنها تغییر کند. هيپوکراتين در تنظیم خواب، موثر است.

قسمتهائی از مغز- که تحت تاثیر هيپوکراتين است- و ماده ای- که از آنها ترشح میشود- به شرح زیر هستند:

Locus ceruleus Norepinephrine

Raphe nucleus Serotonin

Tubomammillary nucleus Histamine

Ventral tegmental area Dopamine

Basal forebrain Acetylcholine

میبینیم هيپوکراتين در تنظیم خواب خیلی تاثیر دارد.

در بیماران دچار نارکولپسي، سیستم ایمنی بدن، علیه سلولهای ترشح کننده هيپوکراتين وارد عمل میشود و میزان هيپوکراتين کم میشود.

خواب دو مرحله برجسته دارد و با توجه به وضعیت حرکات چشم به دو مرحله Rapid eye movement(REM) و nonrapid eye movement تقسیم میشود.

در مرحله REM، علاوه بر حرکات سریع چشم و دیدن رویا، قدرت عضلانی بدن هم کاهش می یابد.

در بیماران دچار نارکولپسي، در ابتدای خواب، وارد فاز REM میشوند و این حالت سبب میشود، فرد در ابتدای خواب رویاهای عجیب ببیند و در ابتدای خواب در حالي که هنوز خواب عمیق نشده، احساس فلجی کند.

پس هیپوکراتین سبب میشود مرحله REM، دیرتر شروع شود و کوشش میکند فرد طی خواب REM بیدار نشود و به این ترتیب دست دیگری در کاستن از اطلاعات به دست آمده در رویا دارد.)

نورون های MCH، شبکه وسیعی از ارتباطات با سلول های هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و ساقه مغز دارد.

در جوندگان، سلول های عصبی MCH دو برابر سلول های هیپوکرتین در هیپوتالاموس هستند. این سلولها در موش و جوندگان در بخش های مختلف هیپوتالاموس پراکنده هستند و به صورت افقی در بالای بطن سوم پراکنده می شوند. همچنین دسته های پراکنده ای از این سلولها در اطراف بطن سوم هستند.

دسته بزرگی از آنها در لایه کاملا خارجی هیپوتالاموس در میانه کپسول داخلی قرار دارد و گروهی میانی تر در بالای هسته توبرومامیلاری قرار دارد.

بخش دیگری از آنها در دورسولاترال فورنیکس قرار دارد. برخی مطالعات نشان میدهد تنها 60‰ سلول های عصبی MCH در زمان خواب REM، فعال هستند.

مطالعات اپتوژنتیک تاثیرات تسهیل کننده خواب را در فرکانس های تحریکی 10 تا 30 هرتز و نه 1تا5 هرتز مشاهده کرده است. هرچند یک هرتز، میانگین سرعت تخلیهنورون هایMCHمربوط بهREM،است و این سرعتی است که توزیع انفجارهای تخلیه ای تصادفی را در بر میگیرد زیرا اینها به صورت معمول، نورون هایی با سرعت تخلیه بسیار آرام هستند.

ما نمیدانیم چرا چنین تحریک بالاتر از نرمال در مطالعات اپتوژنتیکی نیاز است و اینکه چرا فعالیت نرمال این نورون ها در مطالعاتی تحریکی با فرکانس بالا رخ میدهد.

بیشتر سلول های عصبیMCH،گلوتامیک اسید دکربوکسیلازGADرا شناسایی میکنند و در کنار آنها قرار میگیرند و این، آنزیمی است که اعصاب ترشح کنندهGABAو نیز ترجمه و ترانکریپت تنظیم شده با کوکائین و امفتامین(nesfatin-1) را شناسایی و تنظیم میکندو هر کدام از اینها در تنظیم خواب، نقش دارند.

یکی از یافته های مهم در این مطالعه- که به وسیله جگو و همکاران او کشف شد- آن است که توسعه دوره خوابREM،به وسیله تحریک اپتوژنتیک نورون هایMCHدر موشی- که فاقدMCHR1است- یعنی فاقد گیرنده ای است که معمولا در مغز موش وجود دارد، سودمند میباشد. آنها نشان دادند که مهار نورون های ترشح کننده هیستامین در محیط آزمایشگاه به وسیلهGABAانجام میشود.

دل سید پلیترو و جونز قبلا پیشنهاد داده بودند که چنین مکانیسم

ی باعث مهار نورن های لوکوس سرولوس، به وسیله نورن هایMCHمیشود.(لوکوس سرلوس، نقش مهمی در حفظ حافظه، یادگیری مهارتهای تفکر و اندیشه در افراد دارد. و آسیب آن، در بسیاری از بیماران دچار آلزایمر دیده میشود.)

در حقیقت مدارکی پیشنهاد میدهد که بسیاری از عملکردهای نورون های ترشح کننده پروتئین، به وسیله نوروترانسمیترهای سنتی کنترل میشود. برای نمونه، تحریک ابتدایی نورون های ترشح کننده هیستامین به وسیله نورون های هیپوکراتین ممکن است به وسیله گلوتامات انجام شود. مهار نورون های هیپوکراتین- که مرتبط با خواب است- به نظر میرسد در درجه اول به وسیلهGABAو نه به وسیله نوروپپتیدایجاد شود. نوروپپتیدها در کیسه های متراکمی بسته بندی میشوند و بیشتر به وسیله غشای سیناپتیک و نه وزیکول هایی که دارا گلوتامات یا گابا هستند- آزاد میشود. آزادشدن نوروپپتیدها به نظر میرسد نیازمند تخلیه فرکانس بالا یا انفجارهای تخلیه ای باشد. پیشنهاد شده است که نورترانسمیترها و پپتیدها ممکن است نقش های مکملی داشته باشند.

مثلا اولی فعالیت سریع را ایجاد کند و دومی فعالیت مداوم را سبب شود پس فعال شدن نورون های MCHممکن است هر دو را ایجاد کند: هم مهار با واسطهGABAکه عامل انتقال از بیداری به خوابnonREMو خوابnonREMبهREMاست و نیز باعث عامل مهار برای طولانی کردن خوابREMهستند که به وسیله پروتئینMCHاست.(نقش این سلولها هر چند کاستن از به یادآوردن رویاست ولی میتواند با طولانی کردن خواب REM، باعث مدت طولانی تر دیدن رویا شود. بنابراین فقط در نظر گرفتن نقش منفی آن در یادآوری اطلاعات، شاید درست نباشد.)

تحریک اپتوژنتیکی برای فنوتیپ نورون خاص، انتخابی است ولی میتواند گرما ایجاد کند و برخی نورون های هیپوتالاموس شامل نورون های کناری هیپوتالاموس، حساس به حرارت هستند. گرم کردن هیپوتالاموسی باعث ایجاد خواب میشود. تحریک اپتوژنتیکی، باید باعث تحریک سینکرونوس در همه نورون های هدفی شود که در معرض تابش و گرما قرار گفته اند. تاثیرات چنین همزمانی و سینکرونی، شناخته شده نیست.

در مطالعه ای منحصر به فرد در مورد ترشح هیپوکراتین وMCHدر آمیگدال انسان، نشان داده شده است که ترشح تشدید شدهMCHدر آغاز خواب، در خواب و در زمان خوردن مشاهده شد. سطوح هیپوکراتین به خصوص در فعالیت تحریکی بیشتر میشود. در جوندگان ترشح هیپوتالاموسی و ترشح امیگدالی، مرتبط با هم هستند و این از ارتباط محتمل ترشح آمیگدالی با فعالیت های عمومیMCH پشتیبانی میکند.

مدارک زیادی وجود دارد کهMCHباعث بهبود تغذیه در جوندگان میشود. مثلا ترشح میکروMCHدر مناطقی از هیپوتالاموس، باعث تغذیه بیشتر می شود. با محرومیت از غذا، تظاهر فوس در نورون هایMCHبیشتر میشود.

این مطالعات میتواند با تغییرات خواب و بیداری توجیه شود. ما نمیدانیم آیا فعالیت های اشتها آور و خوب آورMCHبا دسته ای جدا از نورون ها کنترل میشود یا فعالیت های نورونی میتواند بر اساس دریافت های دیگر تغییر کند و مثلا شدت جریان برق، میتواند باعث القای تغذیه طی دوره های تغذیه معمول و منجر به خواب طی دوره های معمول خواب شود. و هر دو رفتار به کار میرود تا توازن انرژی منفی را بهبود بخشد.

مشخص است هرچند بسیاری مطالب دانسته شده است ولی ما در ابتدای دانش خود در مورد این سلول ها هستیم.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش عاطفی بیشتر در زناناختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتداینقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا دلفین ها می تواند از گزارش یک مورد جالب لخته وبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استچگونه آن شکری که می خوریمانگشت نگاری مغز نشان میدآیا مغز تا بزرگسالی توسعبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا حجم مغز گونه انسان درایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجقدم زدن و حرکت دید را تغیپیامهای کاربرانهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی در زنان بیشتر ااختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقص در تشخیص هیجانات عامآیا دست مصنوعی به زودی قاگشایش دروازه جدیدی از طربیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیچگونه انتظارات بر ادراک اندوهگین نباش اگر درب یا آیا همه جنایت ها نتیجه بیبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصچرا در مغز انسان، فرورفتایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب قدرت انسان در نگاه به ابعسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانچند جهانیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاپمبرولیزوماب در بیماری چبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیچگونه باغبانی باعث کاهش انسان قدیم در شبه جزیره عآیا هوش ارثی دریافتی از پبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موچراروياها را به یاد نمی آایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رما انسانها چه اندازه نزدهوش، ژنتیکی است یا محیطیاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز چندین ماده غذایی که ماننآیا راهی برای رفع کم آبی پنج اکتشاف شگفت آور در موبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه جمعیت های بزرگ شکل انسان جدید از چه زمانی پاآیا هوش سریعی که بدون احسبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را چراروياها را به یاد نمی آایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پما با کمک مغز خود مختاريمما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنچه زیاد است بر من که در ایآیاما مقهور قوانین فیزیکپوست ساعتی مستقل از مغز دبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اچگونه جمعیت های بزرگ شکل انسان عامل توقف رشد مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیفلج بل، فلجی ترسناک که آنعلایم کمبود ویتامین E را نزاع بین جهل و علم رو به پایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمشکلات نخاعیورزش و میگرناز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز چهار میلیارد سال تکامل بآزمون ذهنی گربه شرودینگرپیموزایدبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه حافظه را قویتر کنیانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یفلج خوابعلت خواب آلودگی بعد از خونزاع بین علم و نادانی رو ایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا واکنش های یاد گرفته وکشف جمجمه ای درکوه ایرهواستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیچهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَپیچیدگی های مغزی در درک زبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرننگاهی بر قدرت بینایی درااولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطفلج خواب چیستعوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین علم و جهل رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسدرمان ژنتیکی برای نوآوریمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس معنی روزهورزش در کمر درداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف آیا آگاهی پس از مرگ از بیگنجینه ای به نام ویتامین اصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفباینوار مغزی روشی مهم در تشخافراد آغاز حرکت خودشان رپیوند مغز و سر و چالشهای بیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نگاهی بر توانایی اجزاي باولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريفیلمی بسیار جالب از تغییعید نوروز مبارکنظام مثبت زندگیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان جدید میگرن با انتی مجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جآیا امکان بازسازی اندامهگیاه خواری و گوشت خوار کداضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با نورون هاي مصنوعی می توانافزایش قدرت ادراکات و حسپیوند سر، یکی از راه حلهابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانناتوانی از درمان برخی ویاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريفیزیکدانان ماشینی برای تعامل کلیدی در کنترل کارآنظریه تکامل در درمان بیماگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش رژیم غذایی در رشد و اآیا انسان با مغز بزرگش اخگالکانزوماب، دارویی جدیاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابنورون های ردیاب حافظهافسردگی و اضطراب در بیماپیشینیان انسان از هفت میبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عناتوانی در شناسایی چهره اولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارفرگشت و تکامل تصادفی محض عسل طبیعی موثر در کنترل بهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آگامی در درمان بیماریهای اطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتنوروپلاستیسیتی چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکپیشرفتی مستقل از ابزار هبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنخاع ما تا پایین ستون فقراوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملفراموش کارها باهوش تر هسعصب حقوق نورولووهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آگاهی لازم است برای فهم و بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودنوشیدن چای برای مغز مفید التهاب شریان تمپورالپاسخ گیاهان در زمان خوردبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملفراموشی همیشه هم بد نیستعضلانی که طی سخن گفتن چقدهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش سجده بر عملکرد مغزآیا برای تولید مثل همیشه گاهی مغز بزرگ چالش استبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلانوعی سکته مغزی ، وحشتناک امیوتروفیک لترال اسکلروپختگی پس از چهل سالگي به بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختفرایند حذف برخی اجزای مغمقالاتهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام موجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دگذر زمان کاملا وابسته به بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنچیزی خارج از مغزهای ما نیامگا سه عامل مهم سلامتپرورش مغز مینیاتوری انسابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز افرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاجزایی ناشناخته در شکل گاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنچگونه مغز پیش انسان یا همامروز دانش ژنتیک هیچ ابهآلزایمربازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت ای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بقانون مندی نقشه ژنتیکی مصفحه اصلیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نقش غذاها و موجودات درياآیا خداباوری محصول تکاملگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایچگونه هموساپينس بر زمین انفجار و توقف تکاملی نشاآیا ما تنها موجودات زنده بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تقارچ بی مغز در خدمت موجودسوالات پزشکیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسی