دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی سلولهای عصبی در تلاش برای فراموشی

نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!

در مقاله ای در قسمت های قبلی نقش این سلولهای عصبی، در زدودن اطلاعات رویاها در مرحله خواب REM، بیان شد. این سلول ها هر چند با کاستن از معلومات، به خصوص با کاستن از معلومات ملکوتی، توان ذهن ما را برای دانستن، کم میکنند ولی خلاصه کردن اطلاعات به دانسته های مادی، به بدن و مغز کمک میکند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و عمر فرد بیشتر شود.

بحثی بیشتر در مورد این سلولها:

نقش نورون های عرضه کننده هورمون تغلیظ کننده ملانینMCHدر تنظیم خواب، به خصوص در تنظیم خواب REM با شدت تایید شده است و این، بر اساس پروفایل فعالیت این نورون ها و نیز تاثیرات فارماکولوژیک این پروتئین، در خواب و بیداری است. مقالات مهم در مورد این نورون ها و پروتئین، نتایج متفاوتی را منتشر کرده است.

آیا MCH فقط در خواب REM
است یا در خواب NonREM هم دیده میشود؟ و آیا علاوه بر خواب، بر خوردن هم تاثیر گذار است؟

در هیپوتالاموس توبرال(بخش مرکزی هیپوتالاموس)نورون های MCH در میان نورون های ترشح کننده هیپوکراتین قرار دارند و پیام های مهمتری را از سیستم بیدار کننده سروتونین، آدرنرژیک، نورآدرنرژیک و نیز اعصاب تنظیم کننده تغذیه، دریافت میکند.
(هیپوکراتین چیست؟:

هیپو کراتين ماده ای است- که از قسمت جانبی هیپو تالاموس ترشح میشود و بر برخی قسمتهای مغز تاثیر دارد و سبب میشود میزان هورمونهای ترشح شده از آنها تغییر کند. هيپوکراتين در تنظیم خواب، موثر است.

قسمتهائی از مغز- که تحت تاثیر هيپوکراتين است- و ماده ای- که از آنها ترشح میشود- به شرح زیر هستند:

Locus ceruleus Norepinephrine

Raphe nucleus Serotonin

Tubomammillary nucleus Histamine

Ventral tegmental area Dopamine

Basal forebrain Acetylcholine

میبینیم هيپوکراتين در تنظیم خواب خیلی تاثیر دارد.

در بیماران دچار نارکولپسي، سیستم ایمنی بدن، علیه سلولهای ترشح کننده هيپوکراتين وارد عمل میشود و میزان هيپوکراتين کم میشود.

خواب دو مرحله برجسته دارد و با توجه به وضعیت حرکات چشم به دو مرحله Rapid eye movement(REM) و nonrapid eye movement تقسیم میشود.

در مرحله REM، علاوه بر حرکات سریع چشم و دیدن رویا، قدرت عضلانی بدن هم کاهش می یابد.

در بیماران دچار نارکولپسي، در ابتدای خواب، وارد فاز REM میشوند و این حالت سبب میشود، فرد در ابتدای خواب رویاهای عجیب ببیند و در ابتدای خواب در حالي که هنوز خواب عمیق نشده، احساس فلجی کند.

پس هیپوکراتین سبب میشود مرحله REM، دیرتر شروع شود و کوشش میکند فرد طی خواب REM بیدار نشود و به این ترتیب دست دیگری در کاستن از اطلاعات به دست آمده در رویا دارد.)

نورون های MCH، شبکه وسیعی از ارتباطات با سلول های هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و ساقه مغز دارد.

در جوندگان، سلول های عصبی MCH دو برابر سلول های هیپوکرتین در هیپوتالاموس هستند. این سلولها در موش و جوندگان در بخش های مختلف هیپوتالاموس پراکنده هستند و به صورت افقی در بالای بطن سوم پراکنده می شوند. همچنین دسته های پراکنده ای از این سلولها در اطراف بطن سوم هستند.

دسته بزرگی از آنها در لایه کاملا خارجی هیپوتالاموس در میانه کپسول داخلی قرار دارد و گروهی میانی تر در بالای هسته توبرومامیلاری قرار دارد.

بخش دیگری از آنها در دورسولاترال فورنیکس قرار دارد. برخی مطالعات نشان میدهد تنها 60‰ سلول های عصبی MCH در زمان خواب REM، فعال هستند.

مطالعات اپتوژنتیک تاثیرات تسهیل کننده خواب را در فرکانس های تحریکی 10 تا 30 هرتز و نه 1تا5 هرتز مشاهده کرده است. هرچند یک هرتز، میانگین سرعت تخلیهنورون هایMCHمربوط بهREM،است و این سرعتی است که توزیع انفجارهای تخلیه ای تصادفی را در بر میگیرد زیرا اینها به صورت معمول، نورون هایی با سرعت تخلیه بسیار آرام هستند.

ما نمیدانیم چرا چنین تحریک بالاتر از نرمال در مطالعات اپتوژنتیکی نیاز است و اینکه چرا فعالیت نرمال این نورون ها در مطالعاتی تحریکی با فرکانس بالا رخ میدهد.

بیشتر سلول های عصبیMCH،گلوتامیک اسید دکربوکسیلازGADرا شناسایی میکنند و در کنار آنها قرار میگیرند و این، آنزیمی است که اعصاب ترشح کنندهGABAو نیز ترجمه و ترانکریپت تنظیم شده با کوکائین و امفتامین(nesfatin-1) را شناسایی و تنظیم میکندو هر کدام از اینها در تنظیم خواب، نقش دارند.

یکی از یافته های مهم در این مطالعه- که به وسیله جگو و همکاران او کشف شد- آن است که توسعه دوره خوابREM،به وسیله تحریک اپتوژنتیک نورون هایMCHدر موشی- که فاقدMCHR1است- یعنی فاقد گیرنده ای است که معمولا در مغز موش وجود دارد، سودمند میباشد. آنها نشان دادند که مهار نورون های ترشح کننده هیستامین در محیط آزمایشگاه به وسیلهGABAانجام میشود.

دل سید پلیترو و جونز قبلا پیشنهاد داده بودند که چنین مکانیسم

ی باعث مهار نورن های لوکوس سرولوس، به وسیله نورن هایMCHمیشود.(لوکوس سرلوس، نقش مهمی در حفظ حافظه، یادگیری مهارتهای تفکر و اندیشه در افراد دارد. و آسیب آن، در بسیاری از بیماران دچار آلزایمر دیده میشود.)

در حقیقت مدارکی پیشنهاد میدهد که بسیاری از عملکردهای نورون های ترشح کننده پروتئین، به وسیله نوروترانسمیترهای سنتی کنترل میشود. برای نمونه، تحریک ابتدایی نورون های ترشح کننده هیستامین به وسیله نورون های هیپوکراتین ممکن است به وسیله گلوتامات انجام شود. مهار نورون های هیپوکراتین- که مرتبط با خواب است- به نظر میرسد در درجه اول به وسیلهGABAو نه به وسیله نوروپپتیدایجاد شود. نوروپپتیدها در کیسه های متراکمی بسته بندی میشوند و بیشتر به وسیله غشای سیناپتیک و نه وزیکول هایی که دارا گلوتامات یا گابا هستند- آزاد میشود. آزادشدن نوروپپتیدها به نظر میرسد نیازمند تخلیه فرکانس بالا یا انفجارهای تخلیه ای باشد. پیشنهاد شده است که نورترانسمیترها و پپتیدها ممکن است نقش های مکملی داشته باشند.

مثلا اولی فعالیت سریع را ایجاد کند و دومی فعالیت مداوم را سبب شود پس فعال شدن نورون های MCHممکن است هر دو را ایجاد کند: هم مهار با واسطهGABAکه عامل انتقال از بیداری به خوابnonREMو خوابnonREMبهREMاست و نیز باعث عامل مهار برای طولانی کردن خوابREMهستند که به وسیله پروتئینMCHاست.(نقش این سلولها هر چند کاستن از به یادآوردن رویاست ولی میتواند با طولانی کردن خواب REM، باعث مدت طولانی تر دیدن رویا شود. بنابراین فقط در نظر گرفتن نقش منفی آن در یادآوری اطلاعات، شاید درست نباشد.)

تحریک اپتوژنتیکی برای فنوتیپ نورون خاص، انتخابی است ولی میتواند گرما ایجاد کند و برخی نورون های هیپوتالاموس شامل نورون های کناری هیپوتالاموس، حساس به حرارت هستند. گرم کردن هیپوتالاموسی باعث ایجاد خواب میشود. تحریک اپتوژنتیکی، باید باعث تحریک سینکرونوس در همه نورون های هدفی شود که در معرض تابش و گرما قرار گفته اند. تاثیرات چنین همزمانی و سینکرونی، شناخته شده نیست.

در مطالعه ای منحصر به فرد در مورد ترشح هیپوکراتین وMCHدر آمیگدال انسان، نشان داده شده است که ترشح تشدید شدهMCHدر آغاز خواب، در خواب و در زمان خوردن مشاهده شد. سطوح هیپوکراتین به خصوص در فعالیت تحریکی بیشتر میشود. در جوندگان ترشح هیپوتالاموسی و ترشح امیگدالی، مرتبط با هم هستند و این از ارتباط محتمل ترشح آمیگدالی با فعالیت های عمومیMCH پشتیبانی میکند.

مدارک زیادی وجود دارد کهMCHباعث بهبود تغذیه در جوندگان میشود. مثلا ترشح میکروMCHدر مناطقی از هیپوتالاموس، باعث تغذیه بیشتر می شود. با محرومیت از غذا، تظاهر فوس در نورون هایMCHبیشتر میشود.

این مطالعات میتواند با تغییرات خواب و بیداری توجیه شود. ما نمیدانیم آیا فعالیت های اشتها آور و خوب آورMCHبا دسته ای جدا از نورون ها کنترل میشود یا فعالیت های نورونی میتواند بر اساس دریافت های دیگر تغییر کند و مثلا شدت جریان برق، میتواند باعث القای تغذیه طی دوره های تغذیه معمول و منجر به خواب طی دوره های معمول خواب شود. و هر دو رفتار به کار میرود تا توازن انرژی منفی را بهبود بخشد.

مشخص است هرچند بسیاری مطالب دانسته شده است ولی ما در ابتدای دانش خود در مورد این سلول ها هستیم.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
موجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتنگاه محدود و تک جانبه، مشدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير محل درک احساسات روحانی دتشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندچرا خشونت و تعصبرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقمسیر دشوار تکامل و ارتقاجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناهمیشه اطمینان تو بر خدا بروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت چهارمکاهش سن بیولوژیکی، تنها هوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممغز حریص برای خون، کلید تخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیفراموش کارها باهوش تر هستاثیر نگاه انسان بر رفتانقش آتش در رسیدن انسان بهدگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیملوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازانورون های ردیاب حافظهدرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتبرای پیش بینی آینده مغز دمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن کرونا ساخته شده تونگاه انسان محدود به ادرادرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیممحدودیت های حافظه و حافظتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانچرا در مغز انسان، فرورفترویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ومشکلات نخاعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهمیشه عسل با موم بخوریمروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوممغز زنان جوانتر از مغز مرخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار الایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش غذاها و موجودات درياداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ونوروپلاستیسیتی چیستدرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش برای اولین بار دانشمندانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگر کرونا ساخته شنگاه از درون مجموعه با نگدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن امخچه فراتر از حفظ تعادلتصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می توچراروياها را به یاد نمی آرویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تمشکلات بین دو همسر و برخیجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دهمراهی نوعی سردرد میگرنیريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشممغزهای کوچک بی احساسخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای فرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترنوشیدن چای برای مغز مفید درمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد برخی ملاحظات در تشنج های میگرن شدید قابل درمان استاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دنگاهی بر قدرت بینایی درادرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امچراروياها را به یاد نمی آرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی برامشکلات روانپزشکی پس از سجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنگره بین المللی سردرد دهوموارکتوس ها ممکن است دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامغز انسان برای شادمانی طحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در هوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر مغزتان را در جوانی سیم کشدفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقشه های مغزی جدید با جزیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربرخی مرزهای اخلاق و علوممیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاننگاهی بر توانایی اجزاي بدرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورمخچه ابزاري که وظیفه آن فتغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده نزاع بین جهل و علم رو به پروبات های ریز در درمان بیانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشمشکلات روانپزشکی در عقب حقیقت قربانی نزاع بین بی کندر در بیماریهای التهابهوش مصنوعی می تواند بر احریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز انسان رو به کوچک تر شخلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجهوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانمغزتان را در جوانی سیمکشدقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کلام در آیات کلام بنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زناننقص در تشخیص هیجانات عامداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کننیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرمیدازولام در درمان تشنج تاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه اناتوانی از درمان برخی ویدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دنزاع بین علم و نادانی رو روح رهاییانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت تنها چیزی است که شاکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایرژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمغز انسان رو به کوچکتر شدخونریزی مغز در سندرم کووکرونا چه بر سر مغز می آورهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی نقش قهوه در سلامتیدلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر انقطه بی بازگشتداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغناتوانی در شناسایی چهره درگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم ممروری بر تشنج و درمان هایتغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویانزاع بین علم و جهل رو به پروزه داری متناوب، مغز را انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع مطالعه ای بیان میکند اهدحقیقت خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز ایندگان چگونه استخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفنقش مهاجرت در توسعه نسل ادنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و فرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اچند نرمش مفید برای کمردردر مانهای کمر دردآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهما انسانها چه اندازه نزدتاریخ همه چیز را ثبت کردهوبینار اساتید نورولوژی دنخاع ما تا پایین ستون فقردستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی نشانه های گذشته در کیهان روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخامعنی روزهحقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز ابزار بقای برتر مادیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت دوم)هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر فلج بل، فلجی ترسناک که آنتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش میدان مغناطیسی زمین دندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارقیچی ژنتیکیتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به مقابله با کرونا با علم استاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیچند جهانیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس چگونه هموساپينس بر زمین درمان تشنجآیا خداباوری محصول تکاملآیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بما انسانها چه اندازه نزدتازه های اسکیزوفرنی(جنووراپامیل در باردارینخستین تصویر از سیاهچالهذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیمرکز حافظه کجاستتغییرات تکاملی سر انسان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقنظام مثبت زندگیروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معمغز فکر میکند مرگ برای دیحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی هوش مصنوعی الفاگوراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز ابزار برتر بقاخواب سالم عامل سلامتی و یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکفلج خوابتئوری تکامل امروز در درمنقش محیط زندگی و مهاجرت ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش، ژنتیکی است یا محیطیچندین ماده غذایی که مانندر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحچگونه واکسن کرونا را توزدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدما با کمک مغز خود مختاريمتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی مرتب خیلی به قنرمش های مفید در سرگیجهذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونامرکز حافظه کجاستثبت امواج الکتریکی در عصژنها نقشه ایجاد ابزار هونظریه ی تکامل در درمان بیروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحوادث روزگار از جمله ویرکودکان خود را مشابه خود تهوش مصنوعی از عروسک تا کراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز از بسیاری حقایق می گرخواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دفلج خواب چیستتئوری تکامل در پیشگیری و نقش نگاه از پایین یا نگاهدو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر کتامین در درمان پانقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نترچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایچگونه آن شکری که می خوریمدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه انتظارات بر ادراک درمانهای بیماری پارکینسآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارما تحت کنترل ژنها هستیم یتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش هوازی ، بهترین تمرینرمشهای مهم برای تقویت عرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونامرکز خنده در کجای مغز استجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهنظریه تکامل در درمان بیمروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایهوش مصنوعی از عروسک تا کراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت مغز به تنهایی برای فرهنگ خودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هافلج دوطرفه عصب 6 چشمتا 20 سال آینده مغز شما به نقش نظام غذایی در تکامل مدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحممنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالنهایت معرفت و شناخت درک عدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفامنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرچگونه باغبانی باعث کاهش درک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیماه رجبتبدیل سلولهای محافط به سورزش و میگرنچرا مغزهای ما ارتقا یافت رقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهومرگ انتقال است یا نابود شجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و ونظریه تکامل در درمان بیمروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلهوش مصنوعی از عروسک تا کرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سمغز برای فراموشی بیشتر کخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش نظریه تکامل در شناسادوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری بیش فعالیقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبینقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالچهار میلیارد سال تکامل بدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برواکنش های ناخودآگاه و تقچگونه تکامل مغزهای کنونیدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکماپروتیلینتری فلوپرازینورزش بهترین درمان بیش فعچرا پس از بیدار شدن از خورموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهومراحل ارتقای پله پله کیهجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندنظریه تکامل در درمان بیمروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومهوش مصنوعی از عروسک تا کرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش هورمون های تیروئید دديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متچهار ساعت پس از کشتار خوکدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرچگونه جمعیت های بزرگ شکل درک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلامبانی ذهنی سیاه و سفیدتری فلوپرازینورزش در کمر دردچرا بیماری های تخریبی مغرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم مرز مرگ و زندگی کجاستجهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسهفت چیز که عملکرد مغز تو روشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کومغز ناتوان از توجیه پیداحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابهوش مصنوعی از عروسک تا کرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممغز بزرگ چالش است یا منفعخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چفیزیک مولکولها و ذرات در نقش هورمون زنانه استروژندی متیل فومارات(زادیوا)(گشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش زبان در سلطه و قدرت اداروی فامپیریدین یا نورلآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزنوآوری ای شگفت انگیز داندر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان همولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که چگونه جمعیت های بزرگ شکل درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و مجموعه های پر سلولی بدن متسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشچرا حیوانات سخن نمی گوینرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون همرز بین انسان و حیوان کجاجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانهفت سین یادگاری از میراث روشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک (قسمت اول )کاهش التهاب ناشی از بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همغز بزرگ چالشهای پیش روخارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش ژنتیک در درمان اختلادژا وو یا اشنا پنداریپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش سجده بر عملکرد مغزداروی لیراگلوتیدآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزانوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده مموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرچگونه حافظه را قویتر کنیدرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانمحل درک احساسات روحانیتشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان چرا حجم مغز گونه انسان دررویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بمزایای شکلات تلخ برای سلجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنهم نوع خواری در میان پیشیروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش دوپامین عامل بیماریهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همغز بزرگ و فعال یا مغز کوخدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش گرمایش آب و هوا در همدژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش غذاها و موجودات درياداروی تشنجی دربارداریآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدنورون هاي مصنوعی می تواندرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اخت