دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش ویتامین K در ترمیم استخوان

ویتامینK:

ویتامین K سلول های استئوکلاست (استخوان خوار) را مهار و سلول های استئوبلاست (استخوان ساز) را تحریک به استخوان سازی می کند. همچنین تولید پروتئین استئوکلسین(نوعی پروتئین در استخوان) وابسته به وجود این ویتامین می باشد. آقایان روزانه حداقل به 120 میکروگرم و خانم ها به 90 میکروگرم ویتامین K نیاز دارند.

مکمل ویتامین K


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تاگر تلاش انسان امروز براعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر کپسول نوروهرب بر سقدرت عشقنظریه ی ریسمانحمله ویروس کرونا به مغزمرگ انتقال است یا نابود شیک پیام منفرد نورون مغزی درمان های رایج ام اسآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان ریشه هایی شناختی اساز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر انتخاب از طرف محیط ملاحظات بیهوشی قبل از جرهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت چهل و سوممشاهده آینده از روی مشاهکل اقیانوس در یک ذرهدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از آیا جنین انسان، هوشمندی سلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور بعد از کرونانقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز انسان برای ایجاد تمدذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهآب، زندگی است(قسمت پنجم)سودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرتلاش هایی در بیماران قطع نه جنگ و نه خونریزیتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکار با یگانگی و یکپارچگیمغز حریص برای خون، کلید تروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبافزایش مرگ و میر سندرم کوساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستتو پیچیده ترین تکنولوژی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیخطا در محاسبات چیزی کاملکشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش ویتامین K در ترمیم اسروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش انگشت ماشه ایسعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهم بی خداییچگونه تکامل مغزهای کنونیجمجمه انسان های اولیهموجود بی مغزی که می تواندهستی ما پس از شروعی چگال دی متیل فومارات(زادیوا)(گذر زمان کاملا وابسته به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دوماولین هیبرید بین انسان و شاید درست نباشدبارداری بدون رحمتکامل مداومفلج بل، فلجی ترسناک که آنچاالش ها در تعیین منبع هوجهان دارای برنامهما به جهان های متفاوت خودواقعیت چند سویهدانشمندان روشی برای تبدیپیوند سر آیا ممکن استزمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکایندرالطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل در پیشگیری و فرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حیوانات سخن نمی گوینجریان انرژی در سیستم های مخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر مانهای کمر دردآلزایمرزیباترین چیز در پیر شدنآملودیپین داروی ضد فشار زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تاگر خواهان پیروزی هستیعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر کتامین در درمان پالمس کوانتومینظریه تکامل در درمان بیمحمایت از طبیعتمراحل ارتقای پله پله کیهیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های علامتی در ام اسآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر احتمالی عصاره تغلیممانتین یا آلزیکسا یا ابهنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت نهممطالعه ای بیان میکند اهددرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از آیا جهان ذهن و افکار ما مسلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز انسان برای شادمانی طذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین آثار باستانی تمدن های قدسیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترستلاشی برای درمان قطع نخاچه زیاد است بر من که در ایتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به کمک هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مکاربرد روباتهای ريزنانومغز در تنهایی آسیب میبینرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابافزایش سرعت پیشرفت علوم ساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلتو افق رویداد جهان هستینیکولا تسلاتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کاری نکردن به معنی چیخطا در محاسبات چیزی کاملکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش ژنتیک در درمان اختلاروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد انگشت نگاری مغز نشان میدشلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی اتوهم جدایی و توهم علمچگونه جمعیت های بزرگ شکل جنبه های موجی واقعیتموجودات مقهور ژنها هستندو هر کس تقوای خدا پیشه کندید تو همیشه محدود به مقدگربه شرودینگر و تاثیر مشرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سوماولین تصویر در تاریخ از سشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خداتکامل چشمفلج خوابناتوانی از درمان برخی ویجهان در حال نوسان و چرخشما با کمک مغز خود مختاريمواقعیت چیستداروهای مصرفی در ام اسپیوند سر، یکی از راه حلهازمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکایا کوچک شدن مغزانسان الطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری جدید، ویران کردن گفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا حجم مغز گونه انسان درجریان انرژی در سیستم های مخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن دیگر کرونا ساخته شدر محل کار ارزش خودت را بآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تاپی ژنتیکعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه تکامل در درمان بیمحوادث روزگار از جمله ویرمرز مرگ و زندگی کجاستیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت چهارممعنی روزهدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از آیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در بعد از کرونا دلخوشی بیهونقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکووید نوزده و خطر بیماری مغز انسان برای شادمانی طذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیتلاشی تازه برای گشودن معنهایت معرفت و شناخت درک عتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به شناسایی کاخلاصه ای از درمان های جدیکاربرد روباتهای ريز، در مغز را از روی امواج بشناسرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگافسردگی و اضطراب در بیماساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهاتو انسانی و انسان، شایستنیاز به آموزش مجازی دیجیتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخطر آلودگی هواگل زندگینقش گرمایش آب و هوا در همروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پاراندوهگین نباش اگر درب یا شلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمتوهمات و شناخت حقیقتچگونه جمعیت های بزرگ شکل جنسیت و تفاوت های بیناییمیهمانهای ناخوانده عامل وفور و فراوانیدیدن خدا در همه چیزگزیده ای از وبینار یا کنفرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناساولین سلول مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملتکامل و ارتقای نگاه تا عمفلج خواب چیستناتوانی در شناسایی چهره جهان شگفت انگیزما تحت کنترل ژنها هستیم یواقعیت چیستداروهای ام اسپیوستگی همه ی اجزای جهانزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تایا این جمله درست است کسیظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاتا 20 سال آینده مغز شما به فضای قلب منبع نبوغ استچرا خشونت و تعصبجریان انرژی در سیستم های مخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن دیگری ضد کرونا از ددر چه مرحله ای از خواب ، رواکسن سرطاندر هم تنیدگی مرزها و بی مآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تابزار هوش در حال ارتقا ازعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوتیراستامنظریه تکامل در درمان بیمحافظه و اطلاعات در کجاست مرز بین انسان و حیوان کجایک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانآیا واکنش های یاد گرفته وزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغز ابزار بقا از نخستین همانبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر حرکات چشم بر امواج منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت نوزدهمکلمات بلند نه صدای بلندمعادله ها فقط بخش خسته کندرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیاتفکر خلا ق در برابر توهم نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکودک ایرانی که هوش او از مغز انسان رو به کوچک تر شذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانآزمون تجربی، راهی برای رسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چتلاشی جدید در درمان ام اسنهایت در بی نهایتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی در کامپیوترهاخونریزی مغز در سندرم کووکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز زنان جوانتر از مغز مررویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد الکترومغناطیس شنوایی و هسازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن تو با همه چیز در پیوندیچیزی منتظر شناخته شدنتشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچگاه از فشار و شکست نترخطرات هوش مصنوعیگلوئوننقش پیش زمینه ها و اراده روشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیاندام حسی، درک از بخش هایشنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار اتوپیراماتچگونه حافظه را قویتر کنیجنسیت و تفاوت های بیناییمیوتونیک دیستروفیوقت نهيب هاي غير علمي گذشدژا وو یا اشنا پنداریگزارش یک مورد جالب لخته وراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تاوکرلیزوماب داروی جدید ششبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکتکامل ابزار هوش ، راه پر فلج دوطرفه عصب 6 چشمنادانی در قرن بیست و یکم،جهانی که نه با یک رخداد و مانند آب باشواقعیت های متفاوتداروهای تغییر دهنده ی سیپیام های ناشناخته بر مغز زمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز ایا ابزار هوشمندی یا مغز عقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرتا بحر یفعل ما یشاقلب و عقلچرا در مغز انسان، فرورفتجستجوی متن و تصویر به صورمدل همه جانبه نگر ژنرالیمدل های ریز مغز مینی برینواکسن سرطاندر هم تنیدگی کوانتومیآنچه واقعیت تصور میکنیم زیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعهفت چیز که عملکرد مغز تو حافظه و اطلاعات در کجاست مرز جدید جستجو و اکتشاف، یک رژیم غذایی جدید، می تودرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانآیا یک، وجود داردزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير تاثیر دوپامین و سروتونینمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت هفتمکلام و زبان، گنجینه ای بسمعجزه ی علمدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از آیا خداباوری محصول تکاملسلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون هنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکودکان میتوانند ناقل بی مغز انسان رو به کوچکتر شدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفآزمون ذهنی گربه ی شرودینسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد متمایل زیاد به خوردن بستنچهار میلیارد سال تکامل بتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخواندن ، یکی از شستشو دهنکتاب زیست شناسی باورمغزهای کوچک بی احساسرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و الکتروتاکسی(گرایش و حرکستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به ستو با باورهایت کنترل میشچیزی خارج از مغزهای ما نیتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیپرپاراتیروئیدیسمدفاع در برابر تغییر ساختگمان میکنی جرمی کوچکی در نقش آتش در رسیدن انسان بهروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیانرژی تاریکشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافیتوانایی مغز و دیگر اجزای نگاه محدود و تک جانبه، مشجهل مقدسمیگرن و پروتئین مرتبط با وقتی فهمیدی خطا کردی برگدژاوو یا آشناپنداریگشایش دروازه جدیدی از طرراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تايندگان چگونه خواهند دیدشباهت مغز و کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل جریان همیشگی خلقتفناوری هوش مصنوعی نحوه خنبرو و انرژی مداومجهانی که از یک منبع، تغذیماه رجبواقعیت و مجازداروهای ضد بیماری ام اس وپیشینیان انسان از هفت میزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تایا بیماری ام اس (مولتیپعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهتاثیر مشاهده بر واقعیت بقلب دروازه ی ارتباطچرا ذرات بنیادی معمولاً جستجوی هوشیاری در مغز ماحفره در مغزمدیون خود ناموجودواکسنی با تاثیر دوگانه ادر هم تنیدگی کوانتومی و پآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد ولیس دگرامفتامین یا ویاسهفت سین یادگاری از میراث حافظه و اطلاعات در کجاستمزایای شکلات تلخ برای سلیکی از علل محدودیت مغز امدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانآیا کیهان می تواند یک شبیسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر دپاکین بر بیماری ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکلرال هیدرات برای خوابانمعجزه ی علم در کنترل کروندرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از آیا دلفین ها می تواند از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکودکان خود را مشابه خود تمغز ایندگان چگونه استذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد متمدن قدیمی ای در جنوب ایرچهار ساعت پس از کشتار خوکتداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخواب سالم عامل سلامتیکتاب طبیعت در قالب هندسهمغزتان را در جوانی سیم کشرویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و الگوی بنیادین و هوشیاریسخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و تو جهانی هستی که خودش را چیزی شبیه نور تو نیستتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدقیق ترین تصاویر از مغز اگنجینه ای به نام ویتامین نقش انتخاب از طرف محیط، نروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بانرژی تاریک که ما نمی توشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافیتوازن مهمتر از فعالیت زینگاه انسان محدود به ادراجهان فراکتالمیگرن سردردی ژنتیکی که بوقتی تو از یاد گرفتن باز دگرگونی های نژادی و تغییپمبرولیزوماب در بیماری چراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیبحتی علمی درباره تمایل بتکامل داروینی هنوز در حافیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقرجهش های ژنتیکی مفید در ساماپروتیلینواقعیت خلا و وجود و درک مداروی فامپیریدین یا نورلپیشرفت های جدید علوم اعصزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقیچی ژنتیکیچراروياها را به یاد نمی آحقیقت قربانی نزاع بین بی مدیریت اینترنت بر جنگواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر هم تنیدگی کوانتومی و دآنها نمیخواهند دیگران رازبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد ولا اکراه فی الدینهم نوع خواری در میان پیشیحباب های کیهانی تو در تومسیر دشوار تکامل و ارتقایافته های نوین علوم پرده درمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانآیا گذشته، امروز وآینده سفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هجدهمکمردردمغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از آیا دلفین ها میتوانند باسم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های بین زن و مرد فقنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکوری گذرای ناشی از موبایمغز ابزار بقای برتر مادیذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای متمدن پیشرفته ی پیشینیاننوآوری ای شگفت انگیز دانتروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیخواب سالم عامل سلامتی و یکتاب، سفری به تاریخمغزتان را در جوانی سیمکشرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهالگوبرداری از طبیعتسرنوشتبیماری وسواستو دی ان ای خاص ميتوکندرينکاتی در مورد تشنجتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدلایلی که نشان میدهد ما بگویید نوزده و ایمنی ساکتنقش اتصالات بین سلولهای روشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژانسان قدیم در شبه جزیره عشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنگاه از بیرون مجموعهجهان ما میتواند به اندازمیگرن شدید قابل درمان اسویتنام نوعی کرونا ویروس دانش محدود به ابعاد چهارپنج اکتشاف شگفت آور در موراه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزبحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حافیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تصویر از سیاهچالهجهش های ژنتیکی غیر تصادفماجرای جهل مقدسوالزارتان داروی ضد فشار داروی لیراگلوتیدپیشرفت در عقل است یا ظواهزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه و مشاهده ناظر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچراروياها را به یاد نمی آنزاع بین جهل و علم رو به پمدارک ژنتیکی چگونه انسانوبینار اساتید نورولوژی ددر یک فراکتال هر نقطه مرکآنزیم تولید انرژی در سلوزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووبرخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد ولایو دوم دکتر سید سلمان فهمه چیز در زمان کنونی استحد و مرزها توهم ذهن ماستمسئول صیانت از عقیده کیسیادگیری مهارت های جدید ددرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانآیا پیدایش مغز از روی تصاسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هشتمکمردرد ناشی از تنگی کانامغز قلبدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از آیا دست مصنوعی به زودی قاسماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت های تکاملی در مغز ونقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز ابزار برتر بقاذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن اتمدن بشری و مغز اخلاقینوار مغز مشاهده ی غیر مستتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخواب عامل دسته بندی و حفطکتابخانهنقش قهوه در سلامتیرویای شفافاختلالات حرکتی در انسانالتهاب شریان تمپورالسریعترین کامپیوتر موجودبیماری گیلن باره و بیمارتولید مثل اولین ربات های چگونه مولکول های دی ان ایتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهدف یکسان، در مسیرهای متدنیای شگفت انگیز کوانتومگوشه بیماری اتوزومال رسسنقش تیروئید در تکامل مغزروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به انسان ها می توانند میدان شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتتوسعه برخی شغل ها با هوش نگاه از درون مجموعه با نگجهان مادی، تجلی فضا در ذهمیدان مغناطيسي زمین بشر ویتامین E برای فعالیت صحدانش بی نهایتپوست ساعتی مستقل از مغز دراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حافیزیک و هوشیارینخستین روبات های زنده ی ججهشهای مفید و ذکاوتی که دماده ی تاریکواکنش های ناخودآگاه و تقداروی تشنجی دربارداریپیشرفتی مستقل از ابزار هزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تایجاد احساساتعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون مندی نقشه ژنتیکی مقانون جنگلنزاع بین علم و نادانی رو مروری بر تشنج و درمان هایوراپامیل در بارداریدر کمتر از چند ماه سوش جدآینده ی انسان در فراتر اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زهمه ی سردردها بی خطر نیستحرکت چرخشی و دائمی کیهانمسئولیت جدیدیادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکمردرد و علل آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکتفاوت های زبانی سرمنشا تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکیهان خود را طراحی میکندمغز از بسیاری حقایق می گرذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدآشنا پنداریسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندیتمدنی قدیمی در شمال خلیج نوار مغز در فراموشی هاتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخودآگاهی و هوشیاريکجای مغز مسئول پردازش تجنقش مهاجرت در توسعه نسل اروان سالماختلالات صحبت کردن در انامیوتروفیک لترال اسکلروسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و تولید پاک و فراوان انرژیچگونه مغز پیش انسان یا همتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری در کجاست؟(قهدف از تکامل مغزدندان ها را مسواک بزنید تگوشت خواری یا گیاه خوارینقش حفاظتی مولکول جدید دريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مانسان یک کتابخانه استشواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوتوصیه های سازمان بهداشت نگاه حقیقی نگاه به درون اجهان هوشیارمیدان های مغناطیسی قابل ویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان موفق به بازگردپوشاندن خود از نوررابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتتکامل داروینی هنوز در حافیزیکدانان ماشینی برای تنرمش های مفید برای درد زاجهشهای مفید و ذکاوتی که دماده ی خالیواکنش به حس جدیدداروی جدید s3 در درمان ام پاسخ گیاهان در زمان خوردزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده متاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیماقانون جنگلنزاع بین علم و جهل رو به پحقیقت اشیامرکز هوشیاری، روح یا بدن ورزش هوازی مرتب خیلی به قدر آستانه ی موج پنجم کوویآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس چشایی و بویاییمسئولیت در برابر محیط زیژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد با پوشیدن کفش منامغز مادران و کودکان در زمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دتفاوتهای جنسیتی راهی برانقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز به تنهایی برای فرهنگ رفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتمساح حد واسط میان مغز کونوار مغز در تشخیص بیماری ترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیخودآگاهی و هوشیاريکرونا چه بر سر مغز می آورنقش میدان مغناطیسی زمین روبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکامید نیکو داشته باش تا آنسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتتولید سلولهای جنسی از سلچگونه هموساپينس بر زمین تغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع خواب و رویاهدف از خلقت رسیدن به ابزادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگیلگمش باستانی کیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوانسان جدید از چه زمانی پاشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقتوصیه های غیر دارویی در سنگاهی بر قدرت بینایی دراجهان یکپارچهمیدازولام در درمان تشنج ویتامین کادانشمندان نورون مصنوعی سپیموزایدراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين تکامل زبانفرگشت و تکامل تصادفی محض نرمش های مفید در سرگیجهجواب دانشمند سوال کننده ماده، چیزی بیش از یک خلا واکسن های شرکت فایزر آمرداروی جدید میاستنی گراویپختگی پس از چهل سالگي به زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تاکسی توسین و تکامل پیش اعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ویروس کرونا بر مغز قانونمندی و محدودیت عالمنسبت طلایی، نشانه ای به سحقیقت تنها چیزی است که شامرکز حافظه کجاستورزش هوازی ، بهترین تمریدر درمان بیماری مولتیپل آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانمقالاتبرخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک (قسمت اول )مستند جهان متصلژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمغز چون ابزار هوش است دلیدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از آیا راهی برای رفع کم آبی سندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موجتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و دوکیست کلوئید بطن سوممغز برای فراموشی بیشتر کرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازتنفس هوازی و میتوکندرینوار مغزی روشی مهم در تشخترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیخودروهای هیدروژنیکریستال هانقش محیط زندگی و مهاجرت دروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانامید درمان کرونا با همانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار تولترودینچگونه هوشیاری خود را توستغییر زودتر اتصالات مغزیمنحنی که ارتباط بین معرفهر حرکت خمیده می شود و هر دو برابر شدن خطر مرگ و میگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش خرچنگ های نعل اسبی درریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فانسان خطرناکترین موجودشکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به توصیه هایی در مصرف ماهینگاهی بر توانایی اجزاي بجهان یکپارچهمکانیک کوانتومی بی معنی ویتامین کا و استخواندانشمندان یک فرضیه رادیکپیموزایدراست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل زبانفراموش کارها باهوش تر هسنرمشهای مهم برای تقویت عجوسازی مدرنمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی جدید ضد میگرنپروژه ی ژنوم انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر فقط مردم میفهمیدند کعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱برین نت به جای اینترنتتاثیر ژنها بر اختلالات خقارچ بی مغز در خدمت موجودنشانه های گذشته در کیهان حقیقت خواب و رویامرکز حافظه کجاستورزش و میگرندر سال حدود 7 میلیون نفر آیا ما تنها موجودات زنده زبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک (قسمت دوم )مشکلات نخاعیژنها نقشه ایجاد ابزار هودرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم متاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و دکنگره بین المللی سردرد دمغز چگونه صداها را فیلتر درختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از آیاما مقهور قوانین فیزیکسندرم پس از ضربه به سراسرار بازسازی اندام هاتقلید از روی طبیعتنقطه بی بازگشتتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان افت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کتنفس هوازی و میتوکندرینورون هاي مصنوعی می توانتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی بیشتر در زنانخورشید مصنوعیکریستال زمان(قسمت اولنقش نگاه از پایین یا نگاهروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمامیدی تازه در درمان سرطاسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومیتومورها و التهاب مغزی عاچگونه واکسن کرونا را توزتغییر عمودی سر انسان از پمنشأ اطلاعات و آموخته ها هرچیز با یک تاب تبدیل به دو برابر شدن خطر مرگ و میگالکانزوماب، دارویی جدینقش داروهاي مختلف معروف ریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انانسان عامل توقف رشد مغزشکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبتوضیحی ساده در مورد هوش مچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کنونی و مغز بزرگتریمکانیزمهای دفاعی در برابویتامین کا در سبزیجاتدانشمندان ژنی از مغز انسپیچیدگی های مغزمگسرجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتاین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل زبان انسان از پیشیفراموشی همیشه هم بد نیستچرا مغز انسان سه هزار سالجاودانگی مصنوعیمباحث مهم حس و ادراکواکسن کرونا و گشودن پنجرداروی ضد تشنج با قابليت تپروژه ی ژنوم انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر میدانی مصیبت بزرگتر عماد الدین نسیمی قربانی برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کلام در آیات کلام بقبل از آغازنشانه های پروردگار در جهحقیقت راستین انسان علم بمرکز خنده در کجای مغز استورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های اسرار آمیز در آآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت چهلمشکلات بین دو همسر و برخیژنها ، مغز و ارادهدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و سکنگره بین المللی سردرد دمغز ناتوان از توجیه پیدادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از آب زندگی است قسمت چهارمسندرم سردرد به دلیل افت فاصل بازخوردتقویت استخوان در گرو تغذچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت پنجاه و کاهش التهاب ناشی از بیمامغز بزرگ چالش است یا منفعرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گافت هوشیاری به دنبال کاهسیستم دفاعی بدن علیه مغز به خودت مغرور نشوتنفس بدون اکسیژننورون های ردیاب حافظهتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اخانواده پایدارکریستال زمان(قسمت دوم)نقش نظام غذایی در تکامل مروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییامگا سه عامل مهم سلامتسردرد تنشنبیماری بیش فعالیتومورهای ستون فقراتچگونه آن شکری که می خوریمتغییرات منطقه بویایی مغزمنشاء کوانتومی هوشیاری اهزینه ای که برای اندیشیددو سوی واقعیتگامی در درمان بیماریهای نقش ذهن و شناخت در حوادث ریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انانسانیت در هم تنیده و متصشگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و تیوتیکسن داروی ضد جنونچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کاملی در اطراف ما پرما انسانها چه اندازه نزدویتامین دی گنجینه ای بزردانشمندان پاسخ کوانتومی پیچیدگی های مغزی در درک زرساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میاین ایده که ذرات سیاهچالصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فتکامل ساختار رگهای مغزی فرایند پیچیده ی خونرسانیچرا مغزهای ما ارتقا یافت جایی خالی نیستمجموعه های پر سلولی بدن مواکسن کرونا از حقیقت تاتداروی ضد تشنج با قابليت تپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تاگر نیروی مغناطیس نباشد عوامل موثر در پیدایش زبااگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر نقبل از انفجار بزرگنظام مثبت زندگیحقیقت غیر فیزیکیمرگ چیستورزش در کمر درددرمان های بیماری آلزایمرآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقاومت به عوارض فشار خون هندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت چهل و هفتمشکلات روانپزشکی پس از سژنهای مشترک بین انسان و ودرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شکنترل همجوشی هسته ای با همغز و سیر تکامل ان دلیلی دستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط آب زندگی است قسمت اولسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل عدم قطعیت از کوانتوم تقویت سیستم ایمنیچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت بیست و پکاهش دوپامین عامل بیماریمغز بزرگ چالشهای پیش رورمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمافتخار انسانسکته مغزیبه دنبال رستگاری باشتنها مانع در زندگی موارد نوروپلاستیسیتی چیستترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اخارق العاده و استثنایی بکریستال زمان(قسمت سوم)نقش نظریه تکامل در شناساروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است امروز دانش ژنتیک هیچ ابهسردرد سکه ایبیماری تی تی پیتوهم فضای خالی یا توهم فضچگونه انتظارات بر ادراک تغییرات آب و هوایی که به مهندسی ژنتیک در حال تلاش هزینه سنگین انسان در ازادوچرخه سواری ورزشی سبک و گامی در درمان بیماریهای نقش روی و منیزیم در سلامترژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساانعطاف پذیری مکانیسمی علشگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت تریتکنولوژی جدید که سلول هاچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پیوستهما انسانها چه اندازه نزدویروس مصنوعیدانشمندان اولین سلول مصنپیوند قلب خوک، به فرد دچارشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انسااینکه به خاطرخودت زندگی ضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل شناخت انسان با کشففرایند تکامل و دشواری هاچرا ویروس کرونای دلتا واجاذبهمحل درک احساسات روحانیواکسن کرونا ساخته شده توداروی ضد تشنج توپیراماتپرورش مغز مینیاتوری انسازندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر نعمت فراموشی نبود بسعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر تقدم زدن و حرکت دید را تغینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت غیر قابل شناختمرگ و میر پنهانوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید میگرنآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله با کرونا با علم اسهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت چهل و هشتمشکلات روانپزشکی در عقب ژنهای هوش ، کدامنددرک و احساسابزار بقای موجود زنده از آیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز روده تا مغزبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکنترل جاذبهمغز آیندگان چگونه است ؟دغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هآب زندگی است قسمت دومسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دتلقین اطلاعات و حافظهچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت شصت و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها مغز بزرگ و فعال یا مغز کورمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمافراد آغاز حرکت خودشان رسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای تو یک معجزه اینوروز یا روز پایانیتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشمندی کیهانخبر مهم تلسکوپ هابلکشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش هورمون های تیروئید دروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلانفجار و توقف تکاملی نشاسردرد عروقی میگرنبیماری دویکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چگونه به سطح بالایی از هوتغییرات تکاملی سر انسان مولتیپل اسکلروز در زنان هزاران سال چشم های بینا ودورترین نقطه ی قابل مشاهگاهی لازم است برای فهم و نقش روزه داری در سالم و جرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهااولین مورد PML به دنبال تکشاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکنولوژی جدید که سلول هاچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پیوستهما اکنون میدانیم فضا خالویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان تغییر میدان مغپیوند مغز و سر و چالشهای رشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار اینکه خانواده ات سالم باضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهتأثیر نگاه انسان بر رفتافرایند حذف برخی اجزای مغچرا پس از بیدار شدن از خوجاذبه و نقش آن در شکلگیریمحل درک احساسات روحانی دواکسن ایرانی کرونا تولیدداستانها و مفاهیمی اشتباآلودگی هوا چالش قرن جدیدزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر با مطالعه فیزیک کوانعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کپسول نوروهرب بر سقدرت انسان در نگاه به ابعنظریه ی تکامل در درمان بیحقایق ممکن و غیر ممکنمرگ و میر بسیار بالای ناشوزوز گوشدرمان های جدید در بیماری آیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگربرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر گیاهخواری بر رشد و ملاحظه های اخلاقی دربارههندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهل و دوممشاهده گر جدای از شیء مشاژنهای حاکم بر انسان و انسدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از آیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اازدواج های بین گونه ای، ربعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککندر در بیماریهای التهابمغز انسان ایا طبیعتا تماذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همآب زندگی است قسمت سومسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملتلاش ها برای کشف منابع جدچندین ماده غذایی که ماننتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکایروپاکتیک چیستمغز بزرگترین مصرف کننده رمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانافزایش قدرت ادراکات و حسسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بتو یک جهان در مغز خودت هسنوشیدن چای برای مغز مفید تشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری کوانتومیخدا موجود استکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش هورمون زنانه استروژنروش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و انواع سکته های مغزیسرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیتوهم چیستچگونه باغبانی باعث کاهش ثبت امواج الکتریکی در عصمواد کوانتومی جدید، ممکنهستي مادي ای که ما کوچکترديدن با چشم بسته در خواب گاهی مغز بزرگ چالش استنقش رژیم غذایی بر رشد و ارژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولاولین مورد پیوند سر در انشاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اتکامل مادی تا ابزار هوشمفلج نخاعی با الکترودهای چالش دیدگاه های سنتی در بجهان پر از چیزهای اسرار آما اشیا را آنطور که هستندواقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان روش هاي جدیدی پیوند اندام از حیوانات برشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروساینترنت بدون فیلتر ماهواطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل امروز در درمفراتر از دیوارهای باورچرا بیماری های تخریبی مغجدایی خطای حسی استمحدودیت های حافظه و حافظواکسن اسپایکوژندخالت در ساختار ژنهاآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله