دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اداراوون تنها داروی تایید شده در ای ال اس

Edaravone(Radicava)
تنها داروی تایید شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا در کاهش ناتوانی بدنی در افراد دچار
Amyotrophic lateral sclerosis(ALS)

در برخی از انواع این بیماری، رادیکال های آزادی- که در نتیجه متابولیسم سلولی تولید میشود- به دلیل اختلال در آنزیم دفع کننده آن، تجمع می یابد و تجمع این رادیکال های آزاد باعث آسیب سلولی می شود.

یکی از فرضیه های احتمالی ایجاد این بیماری، تجمع رادیکال های آزاد است.

رادیکاوا می تواند برخی از این رادیکال های آزاد را جمع آوری کند.

رادیکاوا به صورت آمپولهای 60 میلی گرمی است که طی یک ساعت تزریق میشود.

برای شروع درمان، چهارده روز روزانه آمپول، دریافت میشود سپس 14 روز فاصله گذاشته میشود و بعد از آن بقیه 14 آمپول در 14 روز بعد تزریق میشود (دوره درمان 28 روزه)
https://alsnewstoday.com/edaravone-radicava-for-als/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا راهی برای رفع کم آبی مغز ایندگان چگونه استاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا نقش نظام غذایی در تکامل مبیان ژن های اسکیزوفرنی دژنها نقشه ایجاد ابزار هوتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهکوری گذرای ناشی از موبایحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استقبل از انفجار بزرگاجزایی ناشناخته در شکل گنخاع ما تا پایین ستون فقرتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریمیهمانهای ناخوانده عامل ارتباط هوش ساختار مغز و ژنظریه تکامل در درمان بیمتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ومشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش اآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ابزار برتر بقااطلاعاتی عمومی در مورد مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عنقش هورمون های تیروئید دبیست تمرین ساده برای جلوژنها ، مغز و ارادهتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهکی غایب شدی تا نیازمند دلحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیقدم زدن و حرکت دید را تغیاحساس گذر سریعتر زماننخستین تصویر از سیاهچالهتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط انسانی، محدود به هفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز از بسیاری حقایق می گربلندی در ذهن ما درک بلندیوراپامیل در بارداریتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پانقش هورمون زنانه استروژنبیشتر کمردردها نیازی به ژنهای مشترک بین انسان و وتغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیفلج خوابابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیماقدرت انسان در نگاه به ابعاخلاق و علوم اعصابنرمش های مفید در سرگیجهتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط شگفت مغز انسان و فهفت سین یادگاری از میراث تکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهامخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز به تنهایی برای فرهنگ به زودی شبکه مغزی به جای ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزنقش ژنتیک در درمان اختلابا هوش مصنوعی خودکار روبژنهای هوش ، کدامندتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری فلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریلوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق پایه تکامل و فرهنگنرمشهای مهم برای تقویت عتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای میدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه عسل با موم بخوریمتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر دپاکین بر بیماری مروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رمغز برای فراموشی بیشتر کبوزون هیگز چیستورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علنقش آتش در رسیدن انسان بهبار سنین ابزار هوشمندی اکلرال هیدرات برای خوابانثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمبررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستلبخند بزن شاید صبح فردا زاختلال در شناسایی حروف و چرا مغزهای ما ارتقا یافت تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای مکانیزمهای دفاعی در برابارتباط شگفت انگیز مغز انهوموارکتوس ها ممکن است دتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار همروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر داروهای ضد التهاب روشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری های مغز و اعصاب و ورزش و میگرنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان ونقش انتخاب از طرف محیط، نبارداری بدون رحمکمردرد و علل آنجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقص در تشخیص هیجانات عامبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقای موجود زندچگونه انتظارات بر ادراک بررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانولرزش ناشی از اسیب به عصباختلالات مخچهچرا پس از بیدار شدن از خوتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ما انسانها چه اندازه نزدارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی می تواند بر احتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خوردمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز- از مغز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمامغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری گیلن باره و بیمارورزش بهترین درمان بیش فعتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در اننقش اتصالات بین سلولهای بازگشت از آثار به سوی خداکمردرد با پوشیدن کفش مناجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسچند جهانیبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه باغبانی باعث کاهش بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در لزوم سازگاری قانون مجازااختلالات حرکتی در انسانچرا بیماری های تخریبی مغتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به مرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه مغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز- از مغز هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ای شبیه آلزایمر و ورزش در کمر دردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سنقش حفاظتی مولکول جدید دبازسازي مغز و نخاع چالشی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصجنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز براچندین ماده غذایی که ماننبرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابفراموش کارها باهوش تر هسابزارهای بقا از نخستین هچگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجلزوم سازگاری قانون مجازااختلالات صحبت کردن در انچرا حیوانات سخن نمی گوینتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ما با کمک مغز خود مختاريمارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسامرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز- از مغزتوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیماری ای شبیه ام اس مولتوزوز گوشتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحتی علمی درباره تمایل بکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازچه زیاد است بر من که در ایبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزافراموشی همیشه هم بد نیستابزارهای بقا ازنخستین همچگونه جمعیت های بزرگ شکل بسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورممانتین یا آلزیکسا یا ابادامه بحث تکامل چشمچرا حجم مغز گونه انسان درتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشما تحت کنترل ژنها هستیم یارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی الفاگوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمرمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز، از مغز وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرومغز حریص برای خون، کلید تبیماری بیش فعالییک پیشنهاد خوب برای آسان تری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحث درباره پیدایش و منشاکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل ببرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتفرایند تکامل و دشواری هاابزارهای بقای از نخستین چگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژي پاک سرچشمه حاداراوون تنها داروی تاییچرا در مغز انسان، فرورفتتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفماه رجبارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ممراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز آیندگان چگونه است ؟ازدواج های بین گونه ای، راستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانمغز زنان جوانتر از مغز مربیماری تی تی پییکی از علل محدودیت مغز امتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدنقش داروهاي مختلف معروف بحثی در مورد نقش ویتامينکندر در بیماریهای التهابجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودفرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای دفاعی و بقای مونگاه محدود و تک جانبه، مشتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع خواب و رویاادغام میان گونه های مختلچراروياها را به یاد نمی آتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته وماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده مزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز انسان ایا طبیعتا تمامغز انسان برای ایجاد تمداستیفن هاوکینگ در مورد هویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتمغزهای کوچک بی احساسبیماری ضعف عضلات نزدیک بیافته های نوین علوم پرده تسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است ینقش روزه داری در سالم و جبحثی جالب درباره محدودیتکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلافرد حساس از نظر عاطفی و باثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه انسان محدود به ادراتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنشأ اطلاعات و آموخته ها ادغام دو حیطه علوم مغز و چراروياها را به یاد نمی آتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملمغز انسان برای شادمانی طاستیفن هاوکینگ در تفسیر ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغزتان را در جوانی سیمکشبیماریهای تحلیل عضلانی ایادگیری مهارت های جدید دتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی در مورد نقش کلسیم و کووید نوزده و خطر بیماریجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانقیچی ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدنگاهی بر قدرت بینایی دراتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهومولتیپل اسکلروز در زنان ارتقا و تکامل سنت آفرینش نزاع بین جهل و علم رو به پتوصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چمجموعه های پر سلولی بدن ماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان برای شادمانی طاستخوان های کشف شده، ممکواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشانقش قهوه در سلامتیبیهوش کردن در جراحی و بیمیادآوری خواب و رویاتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی در مورد عملکرد لوب فکودک ایرانی که هوش او از حقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهبرخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماثرات مفید قهوهنگاهی بر توانایی اجزاي بتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین مواد کوانتومی جدید، ممکنارتوکين تراپی روشی جديد نزاع بین علم و نادانی رو توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مومحل درک احساسات روحانیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچک تر شاصول سلامت کمرواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزینقش مهاجرت در توسعه نسل ابیوگرافیژن هوش و ساختارهای حیاتی تشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان میتوانند ناقل بی حقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستبرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنقانونمندی و محدودیت عالماثرات مضر ماری جواناناتوانی از درمان برخی ویتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتموجود بی مغزی که می تواندارتباط میکروب روده و پارنزاع بین علم و جهل رو به پتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دمحل درک احساسات روحانی داز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچکتر شداضطراب و ترسواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدنقش محیط زندگی و مهاجرت دبیوگرافیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان النقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان خود را مشابه خود تحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایقارچ بی مغز در خدمت موجوداجزای پر سلولی بدن انسان ناتوانی در شناسایی چهره تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسموجودات مقهور ژنها هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بنظام مثبت زندگیتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدمحدودیت های حافظه و حافظاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجا