دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

الگوبرداری از طبیعت

فرایندهای تکاملی در طبیعت، سبب شده است بهترین و پاکترین فرایند در تولید انرژی باقی بماند.

الگوبرداری و الهام گیری از طبیعت
برای سالم زتدگی کردن، میتوان از طبیعت الگوبرداری کرد
#همجوشی #انرژی #انرژی_پاک #سوخت_فسیلی #بنزین #نفت #گاز #تاثیر_گلخانه_ای #مرگ_تدریجی

https://www.youtube.com/watch?v=CP1UxIG90XQ

برند ساختمانی آرتور » الگوبرداری از طبیعت


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور نقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کرونافرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت بیست و دوآزمون تجربی، راهی برای رذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهسودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرنهایت در بی نهایتتلاش هایی در بیماران قطع قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولمرگ و میر پنهانخفاش با شیوع همه گیری جدیالکترومغناطیس شنوایی و هروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستچیزی منتظر شناخته شدنتو پیچیده ترین تکنولوژی مقابله با کرونا با علم اسهیچگاه از فشار و شکست نترتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونمشکلات روانپزشکی در عقب خطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هایروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش سعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه حافظه را قویتر کنیتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشجمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته ومغز آیندگان چگونه است ؟دی متیل فومارات(زادیوا)(اوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدبارداری بدون رحمنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت های متفاوتجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان نقش هورمون های تیروئید ددر مانهای کمر دردزیباترین چیز در پیر شدنابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمولتیپل اسکلروز در زنان حمله ویروس کرونا به مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا واکنش های یاد گرفته ونقش روزه داری در سالم و جدرمان های رایج ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندما اکنون میدانیم فضا خالما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمنقش سجده بر عملکرد مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی محدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت بیست و سوآزمون ذهنی گربه ی شرودینذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین سیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترسچهار میلیارد سال تکامل بتلاشی برای درمان قطع نخاقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورمرگ و میر بسیار بالای ناشخلاصه ای از مطالب همایش مالکتروتاکسی(گرایش و حرکرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلچیزی خارج از مغزهای ما نیتو افق رویداد جهان هستیملاحظه های اخلاقی دربارههیپرپاراتیروئیدیسمتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در مشاهده گر جدای از شیء مشاخطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد شلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی انگاه محدود و تک جانبه، مشتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز وقتی فهمیدی خطا کردی برگجنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان ایا طبیعتا تمادید تو همیشه محدود به مقدايندگان چگونه خواهند دیدرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خدانبرو و انرژی مداومتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و مجازجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میمغز بزرگترین مصرف کننده داروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ذرات بنیادی معمولاً تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم نقش هورمون زنانه استروژندر محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر کتامین در درمان پامواد کوانتومی جدید، ممکنحمایت از طبیعتیک رژیم غذایی جدید، می توآیا یک، وجود داردنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلافلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات دريابعد از کرونا دلخوشی بیهوفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت بیستمآزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاشی تازه برای گشودن معقدرت عشقهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهمرگ انتقال است یا نابود شخلاصه ای از درمان های جدیالگوی بنیادین و هوشیاریرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهاچیزی شبیه نور تو نیستتو انسانی و انسان، شایستملاحظات بیهوشی قبل از جرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین مشاهده آینده از روی مشاهخطر آلودگی هواانرژی تاریک که ما نمی توروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه انسان محدود به ادراتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز جنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چمغز انسان برای ایجاد تمددیدن خدا در همه چیزايا اراده آزاد توهم است یرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت خلا و وجود و درک مجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصمغز حریص برای خون، کلید تداروهای ام اسایا بدون زبان میتوانیم تزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاچراروياها را به یاد نمی آتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسنی با تاثیر دوگانه اجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقش ویتامین K در ترمیم اسدر چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندحوادث روزگار از جمله ویریکی از علل محدودیت مغز امآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و فلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند بادرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفکر خلا ق در برابر توهم فرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت دهمآسيب میکروواسکولاریا آسذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چنوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی جدید در درمان ام اسلمس کوانتومیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخمراحل ارتقای پله پله کیهخونریزی مغز در سندرم کووالگوبرداری از طبیعترویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد سازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن نکاتی در مورد تشنجتو با همه چیز در پیوندیممانتین یا آلزیکسا یا ابهاوکينگ پیش از مرگش رسالتشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتمطالعه ای بیان میکند اهدخطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار انگاه از بیرون مجموعهتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس جنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز انسان برای شادمانی طدژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تشبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت والزارتان داروی ضد فشار جهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهمغز در تنهایی آسیب میبینداروهای تغییر دهنده ی سیایا تکامل هدفمند استزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز عقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرچراروياها را به یاد نمی آتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رانقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانوهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندحافظه و اطلاعات در کجاست یافته های نوین علوم پرده آیا گذشته، امروز وآینده درمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانفلج خوابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی الفاگوتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کاناما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قادرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفاوت مغز انسان و میمون هفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب ها ناشی از آلودگی هوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز مشاهده ی غیر مستتمایل زیاد به خوردن بستنلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به سکتابخانهمرز مرگ و زندگی کجاستخواندن ، یکی از شستشو دهنالتهاب شریان تمپورالرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و ستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه مولکول های دی ان ایتو با باورهایت کنترل میشمنابع انرژي پاک سرچشمه حهدف یکسان، در مسیرهای متتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسمعنی روزهدفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان روشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافینگاه از درون مجموعه با نگتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E برای فعالیت صحجهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان برای شادمانی طدژاوو یا آشناپنداریای نعمت من در زندگیمراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی نخستین روبات های زنده ی جتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش های ناخودآگاه و تقجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز را از روی امواج بشناسداروهای ضد بیماری ام اس وایجاد احساساتزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموبینار اساتید نورولوژی دجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلونقش گرمایش آب و هوا در همدر هم تنیدگی کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل حافظه و اطلاعات در کجاست یادگیری مهارت های جدید دآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير فلج خواب چیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنمانند آب باشحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفاوت ها و تمایزها کلید بقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت سومآشنا پنداریذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز در فراموشی هاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرلوتیراستامهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجمرز بین انسان و حیوان کجاخواب سالم عامل سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرورویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و سخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و چگونه مغز پیش انسان یا همتو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز هدف از تکامل مغزتصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریمعادله ها فقط بخش خسته کندقیق ترین تصاویر از مغز اانسان یک کتابخانه استروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافینگاه حقیقی نگاه به درون اتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع بی نهایت انرژی در دویتامین E در چه مواد غذایجهان فراکتالپوشاندن خود از نورمغز انسان رو به کوچک تر شدگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیبحتی علمی درباره تمایل بنرمش های مفید برای درد زاتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواکنش به حس جدیدجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی فامپیریدین یا نورلایرادهای موجود در خلقت بزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموراپامیل در بارداریحفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازنقش پیش زمینه ها و اراده در هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیوتونیک دیستروفیحافظه و اطلاعات در کجاستیادآوری خواب و رویاآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمبررسی ژنها در تشخیص بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش مناماه رجبحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هنقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت های بین زن و مرد فققلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یامدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت سی و هشتمآغاز فصل سرما و دوباره تکذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای منوار مغز در تشخیص بیماری تمدن پیشرفته ی پیشینیانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش احساسیتروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورمرز جدید جستجو و اکتشاف، خواب سالم عامل سلامتی و یامید نیکو داشته باش تا آنرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهسرنوشتبیماری وسواسچگونه هموساپينس بر زمین تو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز هدف از خلقت رسیدن به ابزاتظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستمعجزه ی علمدلایلی که نشان میدهد ما بانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاهی بر قدرت بینایی دراتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع جدید انرژیویتامین کاجهان ما میتواند به اندازپیموزایدمغز انسان رو به کوچکتر شددانش محدود به ابعاد چهارایمپلانت مغزی کمک میکند راه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزبحث درباره پیدایش و منشا نرمش های مفید در سرگیجهتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن های شرکت فایزر آمرجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به مغزهای کوچک بی احساسداروی لیراگلوتیداکسی توسین و تکامل پیش ازمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش آتش در رسیدن انسان بهدر هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی نرمش های گردنهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن و پروتئین مرتبط با حباب های کیهانی تو در توژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا امکان بازسازی اندامهدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن افیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصماپروتیلینحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در تفسیر نقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت های تکاملی در مغز وقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سوممدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت سی و ششمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن انوار مغزی روشی مهم در تشختمدن بشری و مغز اخلاقیلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش احساسیتری فلوپرازینکریستال هامزایای شکلات تلخ برای سلخواب عامل دسته بندی و حفطامید درمان کرونا با همانرویای شفافاختلالات حرکتی در انسانسریعترین کامپیوتر موجودبیماری گیلن باره و بیمارچگونه هوشیاری خود را توستولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر تظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کدمعجزه ی علم در کنترل کروندنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتنگاهی بر توانایی اجزاي بتوسعه برخی شغل ها با هوش مناطق خاصی از مغز در جستجویتامین کا و استخوانجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایدمغز ایندگان چگونه استدانش بی نهایتایمپلانت نخاعی میتواند دراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کووید 19 چیزهایی که جهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمغزتان را در جوانی سیم کشداروی تشنجی دربارداریاگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ممکن است موش کور بی منقش انتخاب از طرف محیط، ندر یک فراکتال هر نقطه مرکزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووبرخی یونها و مولکول های مهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بحد و مرزها توهم ذهن ماستژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت پنجمآیاما مقهور قوانین فیزیکدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکنقطه بی بازگشتتفاوت های زبانی سرمنشا تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت سیزدهمافت فشار خون ناگهانی در وذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندینورون هاي مصنوعی می توانتمدنی قدیمی در شمال خلیج لا اکراه فی الدینهوش عاطفی بیشتر در زنانتری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولمسیر دشوار تکامل و ارتقاخودآگاهی و هوشیاريامیدی تازه در درمان سرطاروان سالماختلالات صحبت کردن در انسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه واکسن کرونا را توزتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به تعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیمغز فکر میکند مرگ برای دیدندان ها را مسواک بزنید تانسان عامل توقف رشد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مشواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا در سبزیجاتجهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسمغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان موفق به بازگرداین پیوند نه با مغز بلکه رابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتچرا مغز انسان سه هزار سالتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا و گشودن پنجرجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمغزتان را در جوانی سیمکشداروی جدید s3 در درمان ام اگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده منشانه های گذشته در کیهان تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمورزش و میگرنآیا ما تنها موجودات زنده نقش اتصالات بین سلولهای در کمتر از چند ماه سوش جدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسحرکت چرخشی و دائمی کیهانژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دماده ی تاریکحس و ادراک قسمت پنجاهآب زندگی است قسمت چهارمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دچند نرمش مفید برای کمردرتفاوتهای جنسیتی راهی براقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیمامدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت ششمافت هوشیاری به دنبال کاهرفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچانورون های ردیاب حافظهتمساح حد واسط میان مغز کولایو دوم دکتر سید سلمان فهوش عاطفی در زنان بیشتر اترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)مسئول صیانت از عقیده کیسخودآگاهی و هوشیاريامگا سه عامل مهم سلامتروبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه آن شکری که می خوریمتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیدتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای مغز قلبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسانیت در هم تنیده و متصریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین دی گنجینه ای بزرجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زمغز ابزار برتر بقادانشمندان نورون مصنوعی ساین ایده که ذرات سیاهچالراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين چرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا از حقیقت تاتجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آنقش قهوه در سلامتیداروی جدید میاستنی گراویاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختنشانه های پروردگار در جهتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری در کجاست؟ قحقیقت اشیاورزش بهترین درمان بیش فعآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش تیروئید در تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی اختلالات عصبی مثانههندسه ی پایه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر حس چشایی و بویاییژنها ، مغز و ارادهآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی فیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هماده ی خالیحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موجچند جهانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت شصت و دوافتخار انسانرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازنوروپلاستیسیتی چیستتنفس هوازی و میتوکندریلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش عاطفی در زنان بیشتر اترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)مسئولیت جدیدخودروهای هیدروژنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار چگونه انتظارات بر ادراک تولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازاتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فشکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به چالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویروس مصنوعیجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه به خاطرخودت زندگی راست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا ویروس کرونای دلتا واتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا ساخته شده توجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انسانقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نظام مثبت زندگیتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قحقیقت تنها چیزی است که شاورزش در کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش حفاظتی مولکول جدید ددر درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتبرخی اصول سلامت کمرهندسه ی رایج کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک (قسمت اول )ژنهای مشترک بین انسان و وآیا برای تولید مثل همیشه درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت دومدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سراسرار بازسازی اندام هاچند روش ساده برای موفقیتتقلید از روی طبیعتقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک سی و هفتمافراد آغاز حرکت خودشان ررموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کنوروز یا روز پایانیتنفس هوازی و میتوکندریلرزش ناشی از اسیب به عصبهوشمندی کیهانتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پمسئولیت در برابر محیط زیخورشید مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشاروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومیچگونه به سطح بالایی از هوتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا وتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و مغز مادران و کودکان در زمدو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبچالش هوشیاری و اینکه چرا توضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ویرایش DNA جنین انسان، برجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای مغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان ژنی از مغز انساینکه خانواده ات سالم بارجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و چرا پس از بیدار شدن از خوتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن ایرانی کرونا تولیدجاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدنقش میدان مغناطیسی زمین داروی ضد تشنج با قابليت تاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی برین نت به جای اینترنتنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع خواب و رویاحقیقت خواب و رویاوزن حقیقی معرفت و شناختآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بهندسه بنیادینتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک (قسمت دوم )ژنهای هوش ، کدامندآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است فراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سومدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فاصل بازخوردچندین ماده غذایی که ماننتقویت استخوان در گرو تغذقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستمرکز حافظه کجاستحس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش قدرت ادراکات و حسرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز به خودت مغرور نشونوشیدن چای برای مغز مفید تنفس بدون اکسیژنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوشیاری کوانتومیتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بمستند جهان متصلخانواده پایدارانواع سکته های مغزیروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییسردرد تنشنبیماری بیش فعالیچگونه باغبانی باعث کاهش تومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکترتغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استمغز چون ابزار هوش است دلیدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انشگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و چالش دیدگاه های سنتی در بتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت فیزیکی، تابعی از جهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بمغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان پاسخ کوانتومی اینترنت بدون فیلتر ماهوارساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا بیماری های تخریبی مغتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن اسپایکوژنجایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کرونانقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زودگذراگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کلام در آیات کلام بمنحنی که ارتباط بین معرفحقیقت راستین انسان علم بوزوز گوشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت چهلژنهای حاکم بر انسان و انسآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای ادرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابسیاری از بیماری های جدیفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتامباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)دستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل عدم قطعیت از کوانتوم نه جنگ و نه خونریزیتقویت سیستم ایمنیقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیمرکز حافظه کجاستحس و ادراک- قسمت بیست و پافزایش مرگ و میر سندرم کورمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمسکته مغزیبه دنبال رستگاری باشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تنها مانع در زندگی موارد لزوم سازگاری قانون مجازاهوش، ژنتیکی است یا محیطیترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشکلات نخاعیخارق العاده و استثنایی بانگشت ماشه ایروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است سردرد سکه ایبیماری تی تی پیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال تغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به مغز چگونه صداها را فیلتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین هیبرید بین انسان و رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساشگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت تریچاالش ها در تعیین منبع هوتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چند سویهجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانشمندان اولین سلول مصنایندرالرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن اسپایکوژن ضد کروناجاذبهآلزایمرنقش نگاه از پایین یا نگاهداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی، مدیریت انرژیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمنداننظریه ی ریسمانتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنشأ اطلاعات و آموخته ها حقیقت غیر فیزیکییک پیام منفرد نورون مغزی آیا هوش ارثی دریافتی از پنقش داروهاي مختلف معروف درمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارهندسه زبانِ زمان استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت چهل و هفتکل اقیانوس در یک ذرهآیا جنین انسان، هوشمندی آیا جهان ذهن و افکار ما مدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز روده تا مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از بسیاری از بیماری های جدیفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت بیست و چهآثار باستانی تمدن های قددغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دچه زیاد است بر من که در ایتلقین اطلاعات و حافظهقبل از آغازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانومرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک- قسمت شصت و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم رمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای نیکولا تسلاتو یک معجزه ایلزوم سازگاری قانون مجازاهیچ کاری نکردن به معنی چیتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهومشکلات بین دو همسر و برخیخبر مهم تلسکوپ هابلانگشت نگاری مغز نشان میدروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلسردرد عروقی میگرنبیماری دویکچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشمغز ناتوان از توجیه پیدادورترین نقطه ی قابل مشاهاولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پاناتوانی از درمان برخی ویتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستجهان پیوستهپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ چالش است یا منفعدانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان الرشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حجم مغز گونه انسان درتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن دیگر کرونا ساخته شجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار نقش نظام غذایی در تکامل مداستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایداگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنشاء کوانتومی هوشیاری احقیقت غیر قابل شناختیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هوش سریعی که بدون احسنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبرخی توصیه ها برای واکسیهنر رها شدن از وابستگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و اازدواج های بین گونه ای، رنقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کرونافرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری محل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت بیست و یکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملنهایت معرفت و شناخت درک عتلاش ها برای کشف منابع جدقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در مرگ چیستحساسیت روانی متفاوتافسردگی و اضطراب در بیمارمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بنیاز به آموزش مجازی دیجیتو یک جهان در مغز خودت هسمقاومت به عوارض فشار خون هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتشنج چیستگل زندگیمشکلات روانپزشکی پس از سخدا موجود استاندوهگین نباش اگر درب یا روش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و سرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز وفور و فراوانیثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفمغز و سیر تکامل ان دلیلی ديدن با چشم بسته در خواب اولین سلول مصنوعیرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولشاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی در شناسایی چهره تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسیرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا خشونت و تعصبتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن دیگری ضد کرونا از دجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح نقش نظریه تکامل در شناسادخالت در ساختار ژنهازونا به وسیله ویروس ابله اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو باینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمهندسی ژنتیک در حال تلاش حقایق ممکن و غیر ممکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربرخی درمان های Spinal Muscular Atهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر گیاهخواری بر رشد و ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت چهل و دوم