دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زونیسوماید

درمان تشنج: تلاش برای مهار فعالیت زیاد سلول های عصبی
زونیسوماید (zonisamide)
کپسول های 25،50،100
با دوز 100 میلیگرم روزانه شروع میشود و میتوان تا 600 میلیگرم بالا برد.

مکانیسم اثر: بخش بنزیسوکسازول دارو بیشتر بر بخش تونیک تشنج و کمتر بر بخش کلونیک تشنج موثر است. ممکن است از طرق مهار کانال سدیم-کلسیم باعث پایدار شدن غشای نورون شود. در حد خفیف، مهار کننده ی آنزیم کربنیک انهیدراز است. بر گابا تاثیری ندارد.
شرکت داروسازی عبیدی در ایران این دارو را با کیفیت بالا تولید میکند


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهندرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیباهوش ترین و با کیفیت تریراست دستی و چپ دستیمغز مانند تلفن استفرد یا اندیشهژنهای حاکم بر انسان و انسساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتداچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر داروهای ضد التهاب مهمان ناخواندهغم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و وجودبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرمغز انسان رو به کوچکتر شدتو با باورهایت کنترل میشقلب را نشکنکنگره بین المللی سردرد دسریعترین کامپیوتر موجودآن چیزی که ما جریان زمان نگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استاجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کویهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیمغز زنان جوانتر از مغز مرتوهم فضای خالیقدرت کنترل خودشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا ما تنها موجودات زنده چاالش ها در تعیین منبع هوتاریخ همه چیز را ثبت کردهما بخشی از این جهان مرتبطاولین هیبرید بین انسان و حقیقت خواب و رویااختراع جدید اینترنت کوانهمه چیز کهنه میشوددورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن ما از در هم شکستن منبوفور و فراوانیبرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمیننقش هورمون زنانه استروژنتوازن مهمتر از فعالیت زیلحظات خوش با کودکانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا احتمال دارد رویا از آنرمش های مفید برای درد زاترک امروزمباحث مهم حس و ادراکایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط انسانی، محدود به همراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچارموزی از نخستین تمدن بشرویروس مصنوعیبرخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستنقش روزه داری در سالم و جتکامل مادی تا ابزار هوشممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکچراروياها را به یاد نمی آتشخیص آلزایمر سالها قبل مدیریت اینترنت بر جنگایران بزرگحس و ادراک قسمت 82از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای رویاها از مغز است یا ناخوواکسن کرونا و گشودن پنجربسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکامل شناخت انسان با کشفمنابع بی نهایت انرژی در دضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تنظریه تکامل در درمان بیمتغییر دیگران یا تغییر خومرز مرگ و زندگی کجاستابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارروش هایی برای جلوگیری از وبینار اساتید نورولوژی دتفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت علم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاهجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار اریشه های مشترک حیاتمشاهدات آمیخته با اشتباهفاکسیبتیکی از علل محدودیت مغز امتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زباننوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریالگوبرداری از طبیعتجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش در طبیعتباور و کیهان شناسیرجزخوانی هایی که امروز بمغز مادران و کودکان در زمفرد حساس از نظر عاطفی و بکفش و کتابساختن آیندهتنهاییپروتز چشمنکاتی در مورد تشنجتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مهندسی ژنتیک در حال تلاش غم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استدرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و افسردگیبحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهممغز ایندگان چگونه استتو باید نیکان را به دست بقوی تر باشکنترل همجوشی هسته ای با هسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه ناشناخته است باید شنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر جبران از دست رفته هااجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبهدف یکسان و مسیرهای مختلبخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیمغزهای کوچک بی احساستوهم فضای خالی یا توهم فضقدرت انسان در نگاه به ابعشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا مغز تا بزرگسالی توسعناتوانی از درمان برخی ویتازه های اسکیزوفرنی(جنوما تحت کنترل ژنها هستیم یاولین تصویر در تاریخ از سحقیقت در علم، هرگز نهایی ادامه بحث تکامل چشمهمه چیز در زمان مناسبديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرذهن چند جانبه نیازمند نگوقاحت و تمسخر دیگرانبرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استنقش ویتامین K در ترمیم استوسعه هوش مصنوعی قادر اسلرزش ناشی از اسیب به عصبشگفتی های زنبور عسلآیا احتمال دارد رویا از آنرمش های مفید در سرگیجهترکیب آمار و ژنتیکمبتکران خودشکوفااین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعیارتباط از بالا به پایین مهندسه ی پایه ایدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز و رازهای ارتباط غیر کویرایش DNA جنین انسان، بربرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل مداوممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمچراروياها را به یاد نمی آتصویر خورشید یا خود خورشمداخله ی زیانبار انسانایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن برویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن کرونا از حقیقت تاتبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درنقطه بی بازگشتتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع جدید انرژیضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استنظریه تکامل در درمان بیمتغییر دادن ژنها آیا روزی مرز بین انسان و حیوان کجاابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کوروش هایی ساده برای کاهش اوجود قبل از ناظر هوشمندتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهانهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت علم و روحافتخار انسانجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم مطالبه ی حق خودفاجعه ی جهل مقدسیافته های نوین علوم پرده تلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستنوبت کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعید نوروز مبارکعامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت 11باید از انسان ترسیدرحم مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیفردا را نمیدانیمکل اقیانوس در یک ذرهساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر مغزمهربانی، شرط موفقیتغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری کوانتومیبحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانکمغز ابزار بقای برتر مادیتو تغییر و تحولیقیچی ژنتیکیکنترل جاذبهسرگردانیآنچه واقعیت تصور میکنیم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان های مغناطیسی قابل جدا کردن ناخالصی هااحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کووهدف یکسان، در مسیرهای متبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدمغز، فقط گیرندهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قدرت ذهنشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا همه جنایت ها نتیجه بیناتوانی در شناسایی چهره تازه های بیماری پارکینسومانند آب باشاولین دارو برای آتاکسی فحقیقت راستین انسان علم باداراوون تنها داروی تاییهمه چیز در زمان کنونی استدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسذهن هوشیار در پس ماده ی موقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کساننقش ژنتیک در درمان اختلاتوسعه برخی شغل ها با هوش لرزش عضله یا فاسیکولاسیوشانس یا نتیجه ی تلاشآیا برای تولید مثل همیشه نرمش های موثر در کمردردترکیب حیوان و انسانمجموعه های پر سلولی بدن ماین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشارتباط بین هوش طبیعی و هوهندسه ی رایج کیهاندانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازرمز پیشرفت تواضع است نه طویشن پروبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیسفر به مریخ در 39 روزنقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمنزاع بین جهل و علم رو به پتصویر در هم تنیدگی کوانتمدارک ژنتیکی چگونه انسانایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهرویای شفافواکسن کرونا ساخته شده توبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشنایینمیتوان با بیرون انداختنتکثیر سلول در برابر توقف مناطق خاص زبان در مغزطلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آسهفت چیز که عملکرد مغز تو تغییر زودتر اتصالات مغزیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آوربیماری الزایمرروش جدید تولید برقوراپامیل در بارداریتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکنهایت در بی نهایتتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت علم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم مطالبی در مورد تشنجفاصله ها در مکانیک کوانتیاد گرفتن مداومسیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت مینور درونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی قسمت نهمبابا زود بیارحم مصنوعیمغز چگونه صداها را فیلتر فرزندان زمان خودکلمات بلند نه صدای بلندساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انساچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکموفقیت هوش مصنوعی در امتغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بدروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری بحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشمغز ابزار برتر بقاتو جهانی هستی که خودش را قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکندر در بیماریهای التهابسربازان ما محققا غلبه می آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان های کوانتومی خلاانسان باشجدایی خطای حسی استاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کووهدف از تکامل مغزبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغززونا به وسیله ویروس ابله مغزتان را در جوانی سیم کشتوهم چیستقدرت عشقشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هوش مصنوعی می تواند ننادیدنی ها واقعی هستندتازه های درمان ام اسماه رجباولین دروغحقیقت غیر فیزیکیادب برخورد با دیگرانهمه چیز، ثبت می شوددین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقوقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختمانقش گرمایش آب و هوا در همتوصیه های سازمان بهداشت لزوم سازگاری قانون مجازاشانس یا تلاشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنرمشهای مهم برای تقویت عترازودونمحل درک احساسات روحانیاین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در توارتباط شگفت مغز انسان و فهندسه بنیادیندانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازرمز بقای جهش ژنتیکیواقعیت فیزیکی، تابعی از برداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل و ارتقای نگاه تا عممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولنزاع بین علم و نادانی رو تصویر زیبا از سلولمروری بر تشنج و درمان هایاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی الفاگوداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستروان سالمواکسن آلزایمربشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنینمیتوان بر سیاه سیاه نوشتأثیر نیکوتین سیگار بر ممناطق خاصی از مغز در جستجطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هوهفت سین یادگاری از میراث تغییر عمودی سر انسان از پمرزهای حقیقی یا مرزهای تابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و روش صحبت کردن در حال تکاممسمومیت دانش آموزان، قماورزش هوازی مرتب خیلی به قتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر نهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت53علم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیمطالعه ای بیان میکند اهدفاصله ی همیشگی تصویر سازیاد بگیر فراموش کنیسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعادت کن خوب حرف بزنیامیوتروفیک لترال اسکلروجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت هفتمباد و موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز ناتوان از توجیه پیدافرضیه ای جدید توضیح میدهکلوزاپین داروی ضد جنونسادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکموفقیت در تفکر استغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کماندریای خداهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزمغز از بسیاری حقایق می گرتو جدای از کیهان نیستیقانون مندی نقشه ژنتیکی مکوچ از محیط نامناسبسردرد میگرنآنها نمیخواهند دیگران رانگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان بنیادین اطلاعاتانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های احساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتوهدف از خلقت رسیدن به ابزابدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنمغزتان را در جوانی سیمکشتوهم و خیالقضاوت ممنوعشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنادانی در قرن بیست و یکم،تبدیل پلاستیک به کربن و سماپروتیلیناولین سلول مصنوعیحقیقت غیر قابل شناختادراک ما درک ارتعاشی است همه ی سردردها بی خطر نیستدین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چذهن خود را مشغول هماهنگیوقتی پر از گل شدی خودت را برخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرنقش پیش زمینه ها و اراده توصیه های غیر دارویی در سلزوم سازگاری قانون مجازاشاهکار قرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیچرا ماشین باید نتایج را پتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمحل درک احساسات روحانی داین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در توارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگررمز جهانواقعیت چند سویهبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونسفر دشوار اکتشافنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز شجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دومنزاع بین علم و جهل رو به پتصویر زیبای اصفهانمرکز هوشیاری، روح یا بدن اکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلروبات ها قول میدهندواکسن ایرانی کرونا تولیدبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعینمایش تک نفرهتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتمتغییرات منطقه بویایی مغزمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای نو در درمان دیسک بمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدسی و سه پل اصفهانچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومعماری، هندسه ی قابل مشافتون های زیستییادگیری مهارت های جدید دسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهتمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت یازدهباد غرور و سر پر از نخوت ورساناها و ابر رساناها و عمغز و قلب در جنین موش مصنفساد اقتصادی سیتماتیک درکلید نزدیک و نگاه تو بر فسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکمولکول ضد پیریمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر درک فرد دیگر و رفتارهای اهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترمغز به تنهایی برای فرهنگ تو دی ان ای خاص ميتوکندريقانون گذاری و تکاملکوچک شدن مغز از نئاندرتاسردرد میگرن در کودکانآنژیوگرافی از مغزنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رو ح و روان بر جسممیدازولام در درمان تشنج انسان خطرناکترین موجودجریان انرژی در سیستم های احساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکدرختان چگونه بر تشکیل ابهر چیز با هر چیز دیگر در تبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش سمغط یک گیرنده استتوهم وجودقطار پیشرفتشناسایی سلول های ایمنی اآیا هوش ارثی دریافتی از پنازوکلسینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ماجرای جهل مقدساوکرلیزوماب داروی جدید شحقایق ممکن و غیر ممکنادغام میان گونه های مختلهمیشه چشمی مراقب و نگهبادیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مذهن سالموقتی تو از یاد گرفتن باز برخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهنقش آتش در رسیدن انسان بهتوصیه هایی در مصرف ماهیلزوم عدم وابستگی به گوگل شاهکار شش گوشآیا جنین انسان، هوشمندی چرا مغز انسان سه هزار سالتراشه ی بیولوژِیکمحدودیت چقدر موثر استاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه زبانِ زمان استدانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگررمز جهان خاصیت فراکتالواقعیت چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل ابزار هوش ، راه پر منابع انرژی از نفت و گاز شرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سومنسبیت عام از زبان دکتر برتصویربرداری فضاپیمای آممرکز حافظه کجاستاکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دوماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهاروبات های ریز در درمان بیواکسن اسپایکوژنبعد از کروناگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچند نرمش مفید برای کمردرتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان زیباییآسیب عصب پا به دنبال اعتیتغییرات آب و هوایی که به مسمومیت دانش آموزان بی گابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار روشهای شناسایی قدرت شنوامسئول صیانت از عقیده کیسفلج نخاعی با الکترودهای ورزش و میگرنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیمعنی روزهفروتنی معرفتییادآوری خواب و رویاسیستم دفاعی بدن علیه مغز سکوت و نیستیتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعادت بد را ترک کنامید نجاتجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت پنجمبار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقمغز و اخلاقفشار و قدرتکلام و زبان، گنجینه ای بسستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهچگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذردرک نیازمند شناخت خویش اهیچ چیز همیشگی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کمغز بیش از آنچه تصور میشوتو در میانه ی جهان نیستی قانون جنگلکوچکترین چیز یک معجزه اسسردرد و علتهای آنآنان که در قله اند هرگز خنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر روده بر مغزمکان زمان یا حافظه زمانانسان عامل توقف رشد مغزجریان انرژی در سیستم های اخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان ددرختان اشعار زمینهر جا که جات میشه، جات نیبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرنفرت، اسیب به خود استتوهم وجودلمس کوانتومیشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا هوش سریعی که بدون احسنباید صبر کرد آتش را بعد تبدیل سلولهای محافط به سماجرای عجیب گالیلهايندگان چگونه خواهند دیدحل مشکلادغام دو حیطه علوم مغز و همیشه اطمینان تو بر خدا بدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مذهت را روی چیزهای مفید متوقتی ریشه ها عمیقند از چیبرخی یونها و مولکول های مکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش انتخاب از طرف محیط، نتوضیحی ساده در مورد هوش ممقاومت به عوارض فشار خون شاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهان ذهن و افکار ما مچرا مغزهای ما ارتقا یافت تربیت کودکان وظیفه ای مهمحدودیت های حافظه و حافظاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشارتباط غیرکلامی بین انساهندسه، نمایشی از حقیقتدانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاوررنگ کردن، حقیقت نیستواقعیت چیستبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش سجده بر عملکرد مغزتکامل تکنولوژیمنابع انرژی از نفت و گاز شربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)نسبت ها در کیهانتصور از زمان و مکانمرکز حافظه کجاستاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سوماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرروبات کیانواکسن اسپایکوژن ضد کرونابعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارچند جهانیتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست قسمت طولانی ترین شبآسانی موفقیتتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیروشی برای بهبود هوش عاطفمسئولیت جدیدفلج بل، فلجی ترسناک که آنورزش بهترین درمان بیش فعتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدنون و القلمتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردمعادله ها فقط بخش خسته کنفروتنی و غروریاری خدا نزدیک استمعجزه های هر روزهفرگشت و تکامل تصادفی محض ژن همه چیز نیستسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستنورالژیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت اولبار سنین ابزار هوشمندی ارشد مغز فرایندی پیچیده امغز و اخلاقفضای قلب منبع نبوغ استکلام، در تحولی شگفت آور بستم، بی پاسخ نیستپرسش و چستجو همیشه باقی اچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا اتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسهیچ چیز، چقدر حقیقی استبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلمغز برای فراموشی بیشتر کتوقف؛ شکستقانون جنگلکووید نوزده و خطر بیماری سردرد تنشنآنزیم تولید انرژی در سلونگاه دوبارهتاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیک کوانتومی بی معنی انسانیت در هم تنیده و متصجستجوی متن و تصویر به صوراخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجدرد باسن و پا به دلیل کاههر حرکت خمیده می شود و هر برنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام اسچقدر به چشم اعتماد کنیمتوهم بی خداییلوب فرونتال یا پیشانی مغشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا هشیاری کوانتومی وجودنبرو و انرژی مداومتبر را بردارماده ی تاریکايا اراده آزاد توهم است یحلقه های اسرارآمیزارتقا و تکامل سنت آفرینش همیشه به آنچه داری، خوشندیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعویتنام نوعی کرونا ویروس برخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش اتصالات بین سلولهای تیوتیکسن داروی ضد جنونمقایسه رقابت و همکاریشاید درست نباشدآیا جهش های ژنتیکی، ویروچرا ویروس کرونای دلتا واترجمه ای ابتدایی از اسرامخچه فراتر از حفظ تعادلاینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانارتروز یا خوردگی و التهاهنر فراموشیدانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگررنگین کمانواقعیت های متفاوتبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياتکامل جریان همیشگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز شش مرحله تکامل چشمآتاکسی فریدریشنسبت طلایی، نشانه ای به ستصادف یا قوانین ناشناختهمرکز خنده در کجای مغز استاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهماز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحروح در جهانی دیگر استواکسن دیگر کرونا ساخته شبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهنچند جهانیتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست قسمت طی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان قطع نخمسئولیت در برابر محیط زیفلج خوابورزش در کمر دردتقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیماجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی چشمفراموش کارها باهوش تر هسژن همه چیز نیستسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت دهمبارداری بدون رحمرشد مغز علت تمایل انسان بمغز و سیر تکامل ان دلیلی قفس ذهنکلرال هیدرات برای خوابانستون فقرات انسان دو پا جلپرسشگری نامحدودچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندسوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایاتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، ردرک کنیم ما همه یکی هستیمهیچ وقت خودت را محدود به بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تولید مثل اولین ربات های قانونمندی و محدودیت عالمکودک هشت ساله لازم است آدسردرد سکه ایآینه در اینهنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیزمهای دفاعی در برابانسانیت در برابر دیگرانجستجوی هوشیاری در مغز مااختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هادردهای سال گذشته فراموش هرچیز با یک تاب تبدیل به برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمنقش قهوه در سلامتیتوهم تنهاییلوتیراستامشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا واکنش های یاد گرفته وچت جی پی تیتحریک عمقی مغزماده ی خالیايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازهمیشه داناتر از ما وجود ددیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الکویتامین E برای فعالیت صحبرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش تیروئید در تکامل مغزتیک و اختلال حرکتیمقابله ی منطقی با اعتراضشایسته نیست در جیب خود قرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجچرا پس از بیدار شدن از خوترس و آرمان هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلایندرالحس متفاوتارزش های وارونههنر حفظ گرهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندرهبر حقیقیواقعیت و مجازبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز ششمین کنگره بین المللی سآتش منبع انرژینشانه های گذشته در کیهان تضادهای علمیمرگ چیستاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارماز کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسبی شرمیروح رهاییواکسن دیگری ضد کرونا از دبعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیچند جهانی و علمتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست قسمت طبیعت موجی جهانآشنا پنداریثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان نابینمستند جهان متصلفلج خواب چیستوزن حقیقی معرفت و شناختتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هانوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به با هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی علمفراموشی همیشه هم بد نیستژن هوش و ساختارهای حیاتی سال سیزده ماههتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری در کجاست؟ قعدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیدرمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش عاطفی قسمت دومبازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استمغز کوانتومیتو کجای جهانیقفس را بشکنکمالگرایی دشمن پیشرفتستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا چالش قرن جدیدچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هراتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختدرک احساسات و تفکرات دیگهیچ کاری نکردن به معنی چیبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییمغز بزرگ چالش است یا منفعتولید یا دریافت علمقارچ بی مغز در خدمت موجودکودک ایرانی که هوش او از سردرد عروقی میگرنآیندهنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما انسانها چه اندازه نزدانسان، گونه ای پر از تضادحفره در مغزاختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخورددردی که سالهاست درمان نشهز ذره، یک دنیاستبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتوهم جداییلوزالمعده(پانکراس)مصنوعشکل های متفاوت پروتئین هآیا یک، وجود داردچت جی پی تیتحریک عمقی مغز در آلزایمماده ای ضد التهابیای نعمت من در زندگیمحمایت از طبیعتارتوکين تراپی روشی جديد همیشه راهی هستدژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین E در چه مواد غذایبرخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش حفاظتی مولکول جدید دتیروفیبان موثر در سکته ی مقابله با کرونا با علم اسشادی، پاداش انجام وظیفهآیا خداباوری محصول تکاملچرا ارتعاش بسیار مهم استتسلیم شدن از نورون شروع ممخچه ابزاري که وظیفه آن فایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویاییارزش حقیقی زبان قسمت اولهنر رها شدن از وابستگیدائما بخوانبه امید روزهای بهترروی و منیزیم در تقویت استواقعیت و انعکاسبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهاننقش غذاها و موجودات درياتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز صبر و واقعیتآثار باستانی تمدن های قدنشانه های پروردگار در جهتظاهر خوابیده ی مادهمرگ و میر پنهاناگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهماز کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری متناوب، مغز را واکسن سرطانتفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال چند روش ساده برای موفقیتتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست قسمت طبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکروشی جدید در درمان سکته ممشکل از کجاستفلج دوطرفه عصب 6 چشموزوز گوشتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعنوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان های جدید در بیماری درمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد مراه پیروزی در زندگی چیستمعجزه ی علم در کنترل کرونفراموشی و مسیر روحانیژن یا نقشه توسعه مغز و نقسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قعدم درکامیدواری و مغزابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت سومبازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورمغز آیندگان چگونه است ؟تو کز محنت دیگران بی غمیقله سقوطکمردردسخن نیکو مانند درخت نیکوآلودگی هوا و ویروس کروناچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکموسیقی نوسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکاتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمنددرک تصویر و زبان های مخلتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودمغز بزرگ چالشهای پیش روتولید پاک و فراوان انرژیقبل از آغازکودکان میتوانند ناقل بی سرطان کمیت گراییآینده ی انسان در فراتر ازنگاهت را بلند کنتاثیر رژیم گیاهخواری بر ما انسانها چه اندازه نزدانعطاف پذیری مکانیسمی علحق انتخاباختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی درس گرفتن از شکست هاهزینه ای که برای اندیشیدبرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا نقش میدان مغناطیسی زمین توهم جدایی و توهم علملیروپریم داروی ترکیبی ضدشکل پنجم مادهآیا کیهان می تواند یک شبینتایج نادانی و جهلتداوم مهم است نه سرعتماده، چیزی نیستای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمدژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کابرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکنولوژی های جدید و حالتملاحظه های اخلاقی دربارهشب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از چرا بیماری های تخریبی مغتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مخچه تاثیر گذار بر حافظهایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )ارزش حقیقی زبان قسمت دومهنر، پر کردن است نه فحش دداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کرویا و واقعیتواقعیت خلا و وجود و درک مبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش غذاها در کاهش دردهای تکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز صبر بسیار بایدآرامش و دانشنظام مثبت زندگیتظاهری از ماده است که بیدمرگ و میر بسیار بالای ناشاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتماز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری و بیمار ی ام اس واکسن سرطانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیسچندین ماده غذایی که ماننتاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت طعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیريتوکسيمب در درمان ام اسمشکلات نخاعیفناوری هوش مصنوعی نحوه خوسواس، بیماری استتقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو نوار مغز در فراموشی هاتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از راه انسان شدن، راه رفتن ومعجزه در هر لحظه زندگیفرایند پیچیده ی خونرسانیژن ضد آلزایمرسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکنیکولا تسلاتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع خواب و رویاعدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمبازگشت به ریشه های تکاملزمین در برابر عظمت کیهانمغز انسان ایا طبیعتا تماتو پیچیده ترین تکنولوژی قلب های سادهکمردرد ناشی از تنگی کاناسخن و سکوتآلودگی هوا و پارکینسونچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکموسیقی هنر مایع استجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی تواثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور درک حقیقت نردبان و مسیری هیچ کس حقیقت را درون مغز بحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتولید سلولهای جنسی از سلقبل از انفجار بزرگکودکان خود را مشابه خود تسرعت فکر کردن چگونه استآینده ی علم و فیزیک در60 ثچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر عصاره تغلیظ شده گیما اکنون میدانیم فضا خالاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت قربانی نزاع بین بی اختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیردست و پا زدن در سایه؟هزینه سنگین انسان در ازابرای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستنقش محیط زندگی و مهاجرت دتوهم جسملیس دگرامفتامین یا ویاسشکرگزار هر چیزی باش که داآیا گذشته، امروز وآینده نجات در راستگوییتداخل مرزها و صفات با بینماده، چیزی بیش از یک خلا ای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزارتباط ماده و انرژیهمیشه، آنطور نیست که هستدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کا و استخوانبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی اسنقش خرچنگ های نعل اسبی درتکنولوژی و پیشرفتملاحظات بیهوشی قبل از جرشبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باچرا حیوانات سخن نمی گوینتشنج چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشرویا و کابوسوالزارتان داروی ضد فشار بزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز صرع و درمان های آنآرامش و سکوننظریه ی تکامل در درمان بیتعامل انسان و هوش مصنوعیمرگ و سوال از قاتلاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهماز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنروزه داری سلول های بنیادواکسن ضد اعتیادتفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیسچندجهانیتابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بریه زغالیمشکلات بین دو همسر و برخیفیلمی بسیار جالب از تغیییک پیام منفرد نورون مغزی تلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتداینوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و هجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و راه بی شکستمعرفت و شناختفرایند تکامل و دشواری هاژنها نقشه ایجاد ابزار هوساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانینیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر تغذیه بر سلامت روامنتظر نمان چیزی نور را بهعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانبازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز انسان برای ایجاد تمدتو آرامش و صلحیقلب و عقلکمردرد و علل آنسخن پاک و ثابتآلزایمرچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل جامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمدرک دیگرانهیچ اندر هیچبحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهمغز بزرگترین مصرف کننده تولترودینقبرستان ها با بوی شجاعتکودکان را برای راه آماده سطح آگاهی، رخدادهای زندگآینده با ترس جمع نمیشودچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریک ترین بخش شبما از اینجا نخواهیم رفتاولویت بندی ها کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظاختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم دست کردن در گوشهزاران سال چشم های بینا وبرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرنقش نگاه از پایین یا نگاهتوهمات و شناخت حقیقتلا اکراه فی الدینشکست حتمیآیا پیدایش مغز از روی تصانخاع ما تا پایین ستون فقرترقی واقعی یا شعار ترقیماست مالیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دارتباط متقابل با همه ی حیهمکاری یا رقابتدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای مرفتار مانند بردهویتامین کا در سبزیجاتبرخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش داروهاي مختلف معروف تکنولوژی جدید که سلول هاممانتین یا آلزیکسا یا ابشبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاچرا حجم مغز گونه انسان درتشنج و حرکات شبه تشنجی قامدل هولوگرافیک ژنرالیزهایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67ارزش خود را چگونه میشناسهورمون شیرساز یا پرولاکتداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران رویا و خبر از آیندهواکنش های ناخودآگاه و تقبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادینقشه های مغزی جدید با جزیتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز ضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپونظریه ی تکامل در درمان بیتعامل انسان با هوش مصنوعمرگ انتقال است یا نابود شاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهماز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتبیماری های میتوکندریروزهای بد باقی نمیماندواکسن علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرنه به اعدامتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اریواستیگمینمشکلات روانپزشکی پس از سفیروز نادرییک پیشنهاد خوب برای آسان تلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبا خدا باشرابطه تشنج و اوتیسممغز فکر میکند مرگ برای دیفرایند حذف برخی اجزای مغژنها ، مغز و ارادهسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیچیز جدید را بپذیرتاثیر حرکات چشم بر امواج منحنی که ارتباط بین معرفعشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتابزار بقای موجود زنده از خانواده پایداردرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستمغز انسان برای شادمانی طتو افق رویداد جهان هستیقلب یا مغزکمردرد با پوشیدن کفش مناسختی ها رفتنی استآملودیپین داروی ضد فشار چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکمیوتونیک دیستروفیجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عاثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در درک درست از خود و هوشیاریهیچگاه از فشار و شکست نتربخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از مغز حریص برای خون، کلید تتومورها و التهاب مغزی عاقدم زدن و حرکت دید را تغیکوری گذرای ناشی از موبایسعی کن به حدی محدود نشویآیا فراموشی حتمی استچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی من و تو و گرد و غباما اشیا را آنطور که هستنداولین قدم شناخت نقص های خحقیقت افراداختلالات حرکتی در انسانهم نوع خواری در میان پیشیدو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استدست آسمانهستي مادي ای که ما کوچکتربرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای نقش نظام غذایی در تکامل متوکل بر خدالاموژین داروی ضد اوتیسم؟شگفت نیست من عاشق تو باشمآیا آگاهی پس از مرگ از بینخستین تمدن بشریتروس جریان انرژیماست مالی با هوش انسانیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمانند سازی در انساندانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن ارفتار وابسته به شکلویتامین بی 12 در درمان دردبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند نقش درختان در تکاملتکنولوژی جدید که سلول هامن کسی در ناکسی دریافتم شبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچرا خشونت و تعصبتشنج عدم توازن بین نورون مدل هولوگرافیک تعمیم یافایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش فوق العاده، هر فرد اسداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنرویا بخشی حقیقی از زندگی واکنش به حس جدیدبزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و انقشه با واقعیت متفاوت استکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز ضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رنظریه ی تکامل در درمان بیتعداد کلی ذهن ها در جهان مرگ تصادفیاگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و روزهای سختواکسنی با تاثیر دوگانه اتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاویننه به اعدامتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت عقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلریاضیات یک حس جدید استمشکلات روانپزشکی در عقب فیزیک مولکولها و ذرات در یک آلل ژنتیکی که از نئاندتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبا طبیعت بازی نکنرادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز قلبفراتر از دیوارهای باورژنهای مشترک بین انسان و وسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر دوپامین و سروتونینمنشأ اطلاعات و آموخته ها عصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلدرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان مغز انسان برای شادمانی طتو انسانی و انسان، شایستقلب دروازه ی ارتباطکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسرنوشتآموزش نوین زبانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن و پروتئین مرتبط با جایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلادرک عمیق در حیواناتهیپرپاراتیروئیدیسمبخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرمغز در تنهایی آسیب میبینتومورهای نخاعیقدرت مردمشلیک فراموشیآیا ممکن است موش کور بی مچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی و نورما به جهان های متفاوت خوداولین مورد PML به دنبال تکحقیقت اشیااختلالات صحبت کردن در انهمه چیز موج استدولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیردستورالعمل مرکز کنترل بیهستی ما پس از شروعی چگال برای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان متغیرنقش نظریه تکامل در شناساتوپیراماتلایو دوم دکتر سید سلمان فشگفت انگیز بودن کیهانآیا امکان بازسازی اندامهنخستین تصویر از سیاهچالهتری فلوپرازینماشین دانشایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط هوش ساختار مغز و ژهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیرفتار اجتماعی انسان، حاصویتامین بی هفدهبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش ذهن و شناخت در حوادث تکینگیمن پر از تلخیمشبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچرا در مغز انسان، فرورفتتشویق خواندن به کودکانمدل های ریز مغز مینی برینایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75از مخالفت بشنوهوش مصنوعی می تواند بر احداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشورویا تخیل یا واقعیتواکسن های شرکت فایزر آمربزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستننقص در تشخیص هیجانات عامتکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز ضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننظریه ی ریسمانتعذیه ی ذهنمرگی وجود ندارداپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبیماری وسواسروش مقابله مغز با محدودیوابستگی یعنی قلادهتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فنه جنگ و نه خونریزیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست قسمت عقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید همبیندیشریسدیپلام تنها داروی تایمشاهده گر جدای از شیء مشافیزیک و هوشیارییک جهش ممکن است ذهن انسانتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهاننوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیمجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوودرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیبالاترین هدف از دولتراز تغییرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهفرد موفقژنهای هوش ، کدامندساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر دپاکین بر بیماری ممنشاء کوانتومی هوشیاری اعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشاابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بدرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشمندی کیهانبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استمغز انسان رو به کوچک تر شتو با همه چیز در پیوندیقلب روباتیککنگره بین المللی سردرد دسریع دویدن مهم نیستآمارهای ارائه شده در سطح چگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بجاذبهانسان ها می توانند میدان اثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای امغز را از روی امواج بشناستومورهای ستون فقراتقدرت و شناخت حقیقتشلیک فراموشیآیا ما کالا هستیمچالش دیدگاه های سنتی در بتاریکی خواهد ترسیدما با کمک مغز خود مختاريماولین مورد پیوند سر در انحقیقت تنها چیزی است که شااختلالات عضلانی ژنتیکهمه چیز و هیچ چیزدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها ددغدغه نتیجه ی نادانی استو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش هورمون های تیروئید دتوانایی مغز و دیگر اجزای لبخند بزن شاید صبح فردا زشگفت زده و حیران باشآیا انسان با مغز بزرگش اخنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینمبانی ذهنی سیاه و سفیدایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط پیوسته ی جهانهمراه سختی، اسانی هستدانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیسترقیبی قدرتمند در برابر مویتامین دی گنجینه ای بزربرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطنقش روی و منیزیم در سلامتتکامل فردی یا اجتماعیمنابع انرژي پاک سرچشمه حشباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی چرا ذرات بنیادی معمولاً تشخیص ژنتیکی آتروفی های مدیون خود ناموجودایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشرویا حقی از طرف خداواکسن کووید 19 چیزهایی که بسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق نقطه ی رسیدن به قلهتکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز ضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرنظریه تکامل در درمان بیمتغییر الگوی رشد مغزی با زمراحل ارتقای پله پله کیهابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجماز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبروش های صرفه جویی در ایجاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچه زیاد است بر من که در ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست قسمت عقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در وجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمریشه های مشترک همه ی موجومشاهده آینده از روی مشاهفیزیکدانان ماشینی برای تیک رژیم غذایی جدید، می توتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهاننوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در اجهان هایی در جهان دیگر