دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت سوم

ادامه بحث در مورد زبان و دریافت حقیقت....

موضوع به نوبه خود، عمیق است و شاخه های زیادی دارد نظرات و پیامهای خود را در این مورد نوشتم و اندیشه من اندک است و بسیار باید نظر کنم.

دوست دارم با شما مشارکت کنم تا بهره مند گردم

جدلی بین محققان زبان شناس و روان شناس و دانشمندان اعصاب و دیگران وجود داشته است و مفاد آن، این است که آیا تفکر و زبان، یکی هستند؟ و حتی میتوان این سوال را دوباره مطرح کرد. پژوهشگران این استفهام را مطرح میکنند: آیا انسان می تواند بدون زبان بیندیشد و اگر پاسخ مثبت است میتوان ثابت کرد زبان و تفکر دو چیز متفاوت هستند.

به طور خلاصه میتوانیم بگوئیم اگر کودک قبل از مرحله سخن گفتن با زبان، بتواند فکر کند یعنی ما میتوانیم بدون زبان بیندیشیم و قبل از مرحله کلام، مغز یک فرایند ساده عقلانی را انجام میدهد.(زبان دریافتی متفاوت از زبان ابرازی است. امروزه کاملا مشخص شده است که زبان می تواند فقط به صورت ادراکی رخ دهد بدون آنکه وارد مرحله ابرازی و بیانی شود. منطقه ورنیکه، منطقه ادراک است و مستقل از منطقه بروکا- که مسئول ابراز زبان است- عمل می کند.

میتوان فهمید و درک کرد ولی این ادراک الزاما وارد مرحله بیانی نشود. بسیاری بوده اند که اندیشه ها و تفکرات خود را هرگز بیان نکردند؛ یا به دلیل آنکه اندیشه های آنها درک نمیشده یا به این دلیل که به دلیل اختلالات در مغز یا ابزارهای ابراز بیان، نتوانسته اند اندیشه خود را منتقل کنند یا اساسا آنقدر اندیشه بزرگتر از بیان و زبان است که اصلا لغتی برای ابراز آن یافت نمیشود!)

دلیل دیگر بر اینکه زبان و تفکر دو امر مختلف هستند مساله رویاهاست که احمد حسن در کتاب توهم بی خدایی، آن را طرح کرد و این را دکتر ابتسام مطرح نمود. بله معانی ای وجود دارد که نمیتوان آن را با کلمات بیان کرد پس تفکر ممکن است بزرگتر و عمیق تر از زبانی باشد که از مجموعه واحدها و قواعد تشکیل شدهاست.

(تا زبانی نباشد، ادراکی هم نیست و وقتی بحث زبان ادراکی و زبان ابرازی را مطرح می کنیم منظور این نیست که زبان دریافتی و ادراکی، از خلا وارد ذهن ما شده است بلکه منظور ادراک کلام فرد دیگری است که او هم با زبان ابرازی خود، مطلبی را به ذهن ما وارد کردهاست. خلا و بی چیزی، نمی تواند باعث ادراک شود و آنچه در ذهن ما ادراک را می کارد خودش کلام متکلم دیگری است هرچند زبان او ممکن است عربی و فارسی یا در قید دیگر زبان های مادی ما نباشد و هرچند شاید وسایل ابراز کلام او منطقه بروکا در مغز یا حنجره و دهان و حلق نباشد ولی با بیانی مطلب را رساندهاست و اگر نمی رساند مثلا از رساندن، ناتوان بود یا اساسا ذهن قابلی، برای درک سخنش نمی یافت، مطلبی از او درک نمیشد.)

سؤال این است که تفکر چیست؟ پس وقتی تفکر عبارت است از فرایند عقلی که رمزهای ذخیره شده در حافظه را برای حل مشکل یا جواب سوال یا استدلال یا بیان حکم استفاده میکند پس سوال ما مشخصا آن است که این رموزی- که در تفکر از آن بهره میبریم- از کجا آمدهاست؟

(بسیاری از حقایق، از دهان و حلق بیان نشدهاست. و از فضای خالی یا خلا هم درست نشده است. ابراز آن، با چیزی غیر از ابزارهای مادی است و چون، هیچ چیز خودبخود حاصل نمیشود این موارد هم نیازمند سازنده، سبب یا متکلم و گوینده ای است که آن را بیان و ابراز کند و این متکلم، در حقیقت همان سازنده و آفریننده بیان است)

از نظر بسیاری از پژوهشگران، عرصه رموز، خیلی ساده شامل حافظه ها و معرفت ها و ادراکات حسی ما- در زمانی که در حافظه ذخیره شوند- هستند مثلا عقل های ما سیب را به روشی رمز بندی میکند و آن را به عنوان رمزی نگه می دارد تا در آگاهی و موضعگیریهای جدید از آن استفاده کند.

بسیار خوب اگر چیزی را فرض کنیم که شما فرض کردید یعنی زبان معانی عمیق، فطری و نفسانی است پس لازم است متن زیر را اثبات کنیم: آیا انسان از بیرون عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- معرفت ها و از جمله رمز ها را می شناسد؟ و اگر این اثبات شود تصور میکنم ما میتوانیم بگوئیم لغت معانی، امری مستقل از فرایندهای عقلی موجود در مغز بیولوژیک، است.

اول باید دو امر را از هم افتراق دهیم: اول افراد مادی ای- که به غیب ایمان ندارند- معتقدند رمز هایی که در حافظه جای دارد عبارت است از رمزهای مادی که انسان از زندگی و کارهای روزانه خود دیده یا شنیده است؛ چه معانی ملموس یا مجرد باشد.

دوم: اما کسانی که به غیب ایمان دارند میدانند بسیاری از معرفت ها هست که انسان به دست می آورد ولی علت آن، عالم مادی نیست مثلا وحی وجود دارد و وحی شامل رویاها و مکشوفات است اما اعتقاد ما مثلا به عالم ذر و مشخصات موجود در آن و آزمایش هایی که آنجا هست و دیگر موارد اینگونه است و از اینجا اصطلاح علم لدنی ای شکل گرفت که مؤمنان به آن معتقدند و بیان میکند رسول، علوم و معارفی دارد که آن را از طریق دیگری به غیر از ادراکات عالم مادی به دست آوردهاست.

و برای آنکه امر را نزدیک تر کنم دانشمندان روان شناسی معرفتی، مثالی را در این مورد مطرح میکنند و میگویند کسی که معمولا در قطب شمال زندگی میکند در مقایسه با کسی- که در صحرا زندگی میکند- عبارت هایی بیشتر در مورد یخ و برف دارد و کسی- که در صحرا زندگی میکند- در مقایسه با فردی- که در جایی بدون شتر زندگی میکند- عبارت های بیشتری در مورد شتر دارد و وقتی اینگونه باشد چه مانعی هست و چه فرقی میکند ادراکات مختلف فرد- که از تجارب نفسانی او به دست می آید- از کجا باشد؟ این امر حتی نزد افراد با ریاضت های روحی چه مسلمان و چه غیر مسلمان که به روشی می فهمند پشت دیوار چیست، هم وجود دارد. و این دانشمندان ادعا میکنند چیزی کم ارزشتر از آن هم، اثبات میشود.

به فرض خود برگردیم آیا انسان معارف و از جمله رمزهایی خارج از عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- به دست می آورد؟

چند مطلب هست که در پاسخ به این سوال باید به آن توجه شود اول: مکتب ساختاری، تصور میکند انسان از طریق ساختمان ساختارهای درونی می آموزد و این از طریق تجاربی است که با آن زندگی میکند و وقتی انسان با آگاهی جدیدی مواجه شود ساختار درونی خود را از نو میسازد پس باید بگوئیم این ساختارها در کجا قرار دارد و چگونه انسان میتواند آن را از نو بسازد.

با تاکید بیان میشود ساختار بیولوژیکی، چیزی نیست که این ساختمانها در آن باشد و سخن در مورد آن، دروازه جدید و مهمی را برای رسیدن به مساله روح می گشاید که بسیاری از ماده گراها آن را انکار میکنند و سید احمد الحسن ع دز کتاب توهم بی خدایی مفصل در این مورد سخن گفته است.(برای بررسی بیشتر، به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود)

ثانیا ما به غیب و وحی و رویا ایمان داریم و اینها منابع معرفت هستند و به صورت عادی، قابل حس و درک نیستند و گاهی نمیتوان با زبان سطحی و قواعد در مورد آن، سخن گفت و علاوه بر موضوع رویا که احمد الحسن، آن را باز کرده است میتوان به رویاهای مختلف انصار، استشهاد کرد و دید روش های مختلفی برای تعبیر از آن وجود دارد و اگر از جنبه لغوی به برخی از آنها نگاه شود خیلی مفهوم نیست یا لغت ظاهری آن، بسیار زشت و رکیک است ولی از نظر معنی، بسیار واضح است و مؤمنان به خصوص کسانی که تجربههای مشابه داشتهاند میتوانند آن را درک کنند و رویا را به صورت حقیقتی- که همراه با بیننده رویا زندگی کرده است- احساس کنند.

و نیز مساله درجه بندی رویا را از جهت سطح دلالت آن و وضوح معنای آن، به خصوص اضافه میکنم؛ به خصوص ان درجه بندی که میزان صفای باطنی فرد مشاهده گر رویا را نشان میدهد.

به نظرم این دلیل دیگری است که نشان میدهد لغت، معانی فطری و نفسانی است زیرا سطح رویا نشان دهنده میزان ارتقای روح است و دشوار است تصور کنیم وضوح رویا نشان میدهد مثلا بیننده رویاها، از نظر زبانی باهوش است یا نه.

ثانیا اشاراتی در زبان احمد الحسن هست که واضح میکند شاید زبان خاصی موجود باشد که مرتبط با جنسیت کلمات استفاده شده نیست بلکه ارتباط آن با معنی، محکمتر است و شاید با روح، سخن بگوید با اینکه فرض میشود ما وقتی کلمات معینی را از فردی درک کردیم، این کلمات نقشی را در فهم معنی بازی میکند.

(گوسفندان، چوپان نیکوکار را از روی صدایش می شناسند آنها که از خدا هستند صدای خدا و کلمات خدا و حکمت خدا را می شنوند و آن را از بی خردی شیطان، تشخیص میدهند.)

پس به آنکه کلمه، به او میرسد بنگریم چه کافر باشد یا مومن و فرض کنیم کافر، لغت را می شناسد و مومن نمی شناسند. آیا این معرفت به لغت، نقشی در شناسایی صدای خدا و کلمات و حکمت خدا دارد؟

اگر جواب نه باشد این ثابت میکند انسان می تواند معلوماتی را از غیر عالم مادی به دست بیاورد بلکه ممکن است، معارفی را بشناسد که قبلا از طریق لغتی که قواعد آن، نمیشناخته به دست نیاورده است بله معانی در این مثال مرتبط با نفس است و مرتبط با فرآیندهای عقلی مشخص نیست.

از طولانی شدن مطلب و شاید عدم دسته بندی مطالب عذرخواهی میکنم از خدا برای همه توفیق می خواهم.

هیفا بهبهانی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و مغز چگونه صداها را فیلتر داستانها و مفاهیمی اشتباهدف از تکامل مغزعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعدرک تصویر و زبان های مخلتواکسن دیگر کرونا ساخته شآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب نقش اتصالات بین سلولهای رویای شفافیادگیری مهارت های جدید دانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشترژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الفرایند تکامل و دشواری هابحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه انتظارات بر ادراک زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهممانتین یا آلزیکسا یا ابحقیقت راستین انسان علم بچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقما انسانها چه اندازه نزدخواب سالم عامل سلامتیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامرکز حافظه کجاستدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به مغز ناتوان از توجیه پیدادر مانهای کمر دردهدف از خلقت رسیدن به ابزاعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رودرک عمیق در حیواناتواکسن دیگری ضد کرونا از دآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش حفاظتی مولکول جدید دروبات های ریز در درمان بییادآوری خواب و رویااندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمچند جهانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش زبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمنابع انرژي پاک سرچشمه ححمله ویروس کرونا به مغزچرا پس از بیدار شدن از خوسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براما با کمک مغز خود مختاريمخواب سالم عامل سلامتی و یهمیشه عسل با موم بخوریمسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای مرکز خنده در کجای مغز استديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز و سیر تکامل ان دلیلی در محل کار ارزش خودت را بهزینه ای که برای اندیشیدعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ و فعال یا مغز کودرگیری قلب در بیماری ویرواکسن سرطانآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروح رهاییژن هوش و ساختارهای حیاتی انسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چندین ماده غذایی که ماننراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بتغییر عمودی سر انسان از پچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمنبع خواب و رویاحوادث روزگار از جمله ویرچرا بیماری های تخریبی مغسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشما تحت کنترل ژنها هستیم یخواب عامل دسته بندی و حفطهوموارکتوس ها ممکن است دسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیمرگ انتقال است یا نابود شدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی درمانگر کامپیششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز آیندگان چگونه است ؟در چه مرحله ای از خواب ، رهزینه سنگین انسان در ازاعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تدرگیری مغز در بیماری کویواکسنی با تاثیر دوگانه اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درروزه داری و بیمار ی ام اس ژن یا نقشه توسعه مغز و نقانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چه زیاد است بر من که در ایراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکیتغییرات منطقه بویایی مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمنحنی که ارتباط بین معرفحافظه و اطلاعات در کجاست چرا حیوانات سخن نمی گوینسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهماه رجبخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی می تواند بر احسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمراحل ارتقای پله پله کیهدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحهوش مصنوعی ساخته هوش طبیصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان ایا طبیعتا تمادر هم تنیدگی کوانتومی و پهزاران سال چشم های بینا وعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مردرگیری مغز در بیماران مبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف روش مقابله مغز با محدودیژنها نقشه ایجاد ابزار هوانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل بایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون مندی نقشه ژنتیکی متغییرات تکاملی سر انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمنشأ اطلاعات و آموخته ها حافظه و اطلاعات در کجاست چرا حجم مغز گونه انسان درسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع ماپروتیلینخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی و کشف زبان هایسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش مزایای شکلات تلخ برای سلدژاوو یا آشناپنداریدانشمندان ژنی از مغز انسهوش احساسیضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای ایجاد تمددرمان های بیماری آلزایمرهستي مادي ای که ما کوچکترعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسدرگیری مغزی در سندرم کوووبینار اساتید نورولوژی دافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جروش های صرفه جویی در ایجاژنها ، مغز و ارادهانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون جنگلثبت امواج الکتریکی در عصچگونه حافظه را قویتر کنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامهندسی ژنتیک در حال تلاش حافظه و اطلاعات در کجاستچرا خشونت و تعصبسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخامبانی ذهنی سیاه و سفیدخانواده پایدارهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمسیر دشوار تکامل و ارتقادانشمندان روش هاي جدیدی هوش احساسیضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید میگرنهستی ما پس از شروعی چگال عدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشدرگیری اعصاب به علت میتووراپامیل در بارداریافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اروش هایی ساده برای کاهش اژنهای مشترک بین انسان و واولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغزی روشی مهم در تشخراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهقانونمندی و محدودیت عالمجمجمه انسان های اولیهنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مولتیپل اسکلروز در زنان حس چشایی و بویاییچرا در مغز انسان، فرورفتسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معمجموعه های پر سلولی بدن مخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمشکلات نخاعیدانشمندان روشی برای تبدیهوش عاطفی بیشتر در زنانطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید در بیماری و هر کس تقوای خدا پیشه کنعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیذهن چند جانبه نیازمند نگورزش هوازی مرتب خیلی به قافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اروش صحبت کردن در حال تکامژنهای هوش ، کدامنداولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهنورون هاي مصنوعی می توانرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهقارچ بی مغز در خدمت موجودجنسیت و تفاوت های بینایینگاه انسان محدود به ادرازبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير مواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک (قسمت اول )چراروياها را به یاد نمی آسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسمحل درک احساسات روحانیخدا موجود استهوش مصنوعی الفاگوسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممشکلات بین دو همسر و برخیمشکلات روانپزشکی پس از سداروهای مصرفی در ام اسهوش عاطفی در زنان بیشتر اطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های رایج ام اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل ارقیبی قدرتمند در برابر مورزش هوازی ، بهترین تمریالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای نو در درمان دیسک بکلرال هیدرات برای خواباناولین تصویر در تاریخ از سفلج بل، فلجی ترسناک که آنبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نورون های ردیاب حافظهرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بینایینگاهی بر قدرت بینایی درازبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک (قسمت دوم )چراروياها را به یاد نمی آسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنمحل درک احساسات روحانی دخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هتکامل مداوممشکلات روانپزشکی در عقب داروهای ضد بیماری ام اس وهوش عاطفی در زنان بیشتر اظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های علامتی در ام اسوقتی فهمیدی خطا کردی برگعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش محیط زندگی و مهاجرت درموزی از نخستین تمدن بشرورزش و میگرنالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیفلج خواببارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سنوروپلاستیسیتی چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرقدم زدن و حرکت دید را تغیجهش های ژنتیکی مفید در سانگاهی بر توانایی اجزاي بسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن اموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت چهارمنزاع بین جهل و علم رو به پسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمحدودیت های حافظه و حافظخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل چشممشاهده آینده از روی مشاهداروی فامپیریدین یا نورلهوشیاری کوانتومیعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز ایندگان چگونه استدرمان ژنتیکی برای نوآوریویتامین E برای فعالیت صحمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظام غذایی در تکامل مرمز و رازهای ارتباط غیر کورزش بهترین درمان بیش فعامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شفلج خواب چیستبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازیننوشیدن چای برای مغز مفید زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هقدرت انسان در نگاه به ابعجهش های ژنتیکی غیر تصادفناتوانی از درمان برخی ویسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانمیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت پنجمنزاع بین علم و نادانی رو سانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمخچه فراتر از حفظ تعادلخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل ابزار هوش ، راه پر معنی روزهداروی تشنجی دربارداریهوش، ژنتیکی است یا محیطیعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز ابزار برتر بقادرمان جدید میگرن با انتی ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش هورمون های تیروئید درویا و خبر از آیندهورزش در کمر دردامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدفیلمی بسیار جالب از تغییبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ملوب فرونتال یا پیشانی مغجهشهای مفید و ذکاوتی که دناتوانی در شناسایی چهره سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک قسمت سومنزاع بین علم و جهل رو به پسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومخچه ، فراتر از حفظ تعادلدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا کشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی جدید s3 در درمان ام هیچگاه از فشار و شکست نترعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز از بسیاری حقایق می گردرمانهای بیماری پارکینسویتامین دی گنجینه ای بزرصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش هورمون زنانه استروژنرویا بخشی حقیقی از زندگی وزوز گوشامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یفیزیکدانان ماشینی برای تبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مچیزی خارج از مغزهای ما نیزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتلبخند بزن شاید صبح فردا زجهشهای مفید و ذکاوتی که دنخاع ما تا پایین ستون فقرسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی میگرن شدید قابل درمان اسحساسیت روانی متفاوتنظام مثبت زندگیساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمخچه ابزاري که وظیفه آن فدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک تا کشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز داز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید ضد میگرنهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز به تنهایی برای فرهنگ درک فرد دیگر و رفتارهای اواکنش های ناخودآگاه و تقسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلینقش ژنتیک در درمان اختلارویا تخیل یا واقعیتیک پیشنهاد خوب برای آسان امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یفرگشت و تکامل تصادفی محض بحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستچگونه مغز پیش انسان یا همزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دلرزش ناشی از اسیب به عصبجاذبه و نقش آن در شکلگیرینخستین تصویر از سیاهچالهسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیمیدان مغناطيسي زمین بشر خلاصه ای از مطالب همایش منظریه تکامل در درمان بیمساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمدارک ژنتیکی چگونه انساندلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاهکار قرنپیموزایداز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمغز مادران و کودکان در زمداروی ضد تشنج با قابليت تهاوکينگ پیش از مرگش رسالعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کدرک و احساسواکسن کرونا از حقیقت تاتپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش آتش در رسیدن انسان بهرویاها از مغز است یا ناخویکی از علل محدودیت مغز امانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشفراموش کارها باهوش تر هسبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه هموساپينس بر زمین زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت قربانی نزاع بین بی نرمش های مفید در سرگیجهسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامکانیزمهای دفاعی در برابخونریزی مغز در سندرم کووهفت چیز که عملکرد مغز تو ساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمروری بر تشنج و درمان هایدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممغز چون ابزار هوش است دلیداروی ضد تشنج با قابليت تهدف یکسان، در مسیرهای متعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک احساسات و تفکرات دیگواکسن کرونا ساخته شده توسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری منقش انتخاب از طرف محیط، نرویاهای پر رمز و حیرتی دریافته های نوین علوم پرده انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامریسدیپلام تنها داروی تایایندرالفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون چگونه آن شکری که می خوریمزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت خواب و رویانرمشهای مهم برای تقویت عسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هما انسانها چه اندازه نزدخواندن ، یکی از شستشو دهنهفت سین یادگاری از میراث سازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمرکز هوشیاری، روح یا بدن دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی در کامپیوترهاشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای