دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت سوم

ادامه بحث در مورد زبان و دریافت حقیقت....

موضوع به نوبه خود، عمیق است و شاخه های زیادی دارد نظرات و پیامهای خود را در این مورد نوشتم و اندیشه من اندک است و بسیار باید نظر کنم.

دوست دارم با شما مشارکت کنم تا بهره مند گردم

جدلی بین محققان زبان شناس و روان شناس و دانشمندان اعصاب و دیگران وجود داشته است و مفاد آن، این است که آیا تفکر و زبان، یکی هستند؟ و حتی میتوان این سوال را دوباره مطرح کرد. پژوهشگران این استفهام را مطرح میکنند: آیا انسان می تواند بدون زبان بیندیشد و اگر پاسخ مثبت است میتوان ثابت کرد زبان و تفکر دو چیز متفاوت هستند.

به طور خلاصه میتوانیم بگوئیم اگر کودک قبل از مرحله سخن گفتن با زبان، بتواند فکر کند یعنی ما میتوانیم بدون زبان بیندیشیم و قبل از مرحله کلام، مغز یک فرایند ساده عقلانی را انجام میدهد.(زبان دریافتی متفاوت از زبان ابرازی است. امروزه کاملا مشخص شده است که زبان می تواند فقط به صورت ادراکی رخ دهد بدون آنکه وارد مرحله ابرازی و بیانی شود. منطقه ورنیکه، منطقه ادراک است و مستقل از منطقه بروکا- که مسئول ابراز زبان است- عمل می کند.

میتوان فهمید و درک کرد ولی این ادراک الزاما وارد مرحله بیانی نشود. بسیاری بوده اند که اندیشه ها و تفکرات خود را هرگز بیان نکردند؛ یا به دلیل آنکه اندیشه های آنها درک نمیشده یا به این دلیل که به دلیل اختلالات در مغز یا ابزارهای ابراز بیان، نتوانسته اند اندیشه خود را منتقل کنند یا اساسا آنقدر اندیشه بزرگتر از بیان و زبان است که اصلا لغتی برای ابراز آن یافت نمیشود!)

دلیل دیگر بر اینکه زبان و تفکر دو امر مختلف هستند مساله رویاهاست که احمد حسن در کتاب توهم بی خدایی، آن را طرح کرد و این را دکتر ابتسام مطرح نمود. بله معانی ای وجود دارد که نمیتوان آن را با کلمات بیان کرد پس تفکر ممکن است بزرگتر و عمیق تر از زبانی باشد که از مجموعه واحدها و قواعد تشکیل شدهاست.

(تا زبانی نباشد، ادراکی هم نیست و وقتی بحث زبان ادراکی و زبان ابرازی را مطرح می کنیم منظور این نیست که زبان دریافتی و ادراکی، از خلا وارد ذهن ما شده است بلکه منظور ادراک کلام فرد دیگری است که او هم با زبان ابرازی خود، مطلبی را به ذهن ما وارد کردهاست. خلا و بی چیزی، نمی تواند باعث ادراک شود و آنچه در ذهن ما ادراک را می کارد خودش کلام متکلم دیگری است هرچند زبان او ممکن است عربی و فارسی یا در قید دیگر زبان های مادی ما نباشد و هرچند شاید وسایل ابراز کلام او منطقه بروکا در مغز یا حنجره و دهان و حلق نباشد ولی با بیانی مطلب را رساندهاست و اگر نمی رساند مثلا از رساندن، ناتوان بود یا اساسا ذهن قابلی، برای درک سخنش نمی یافت، مطلبی از او درک نمیشد.)

سؤال این است که تفکر چیست؟ پس وقتی تفکر عبارت است از فرایند عقلی که رمزهای ذخیره شده در حافظه را برای حل مشکل یا جواب سوال یا استدلال یا بیان حکم استفاده میکند پس سوال ما مشخصا آن است که این رموزی- که در تفکر از آن بهره میبریم- از کجا آمدهاست؟

(بسیاری از حقایق، از دهان و حلق بیان نشدهاست. و از فضای خالی یا خلا هم درست نشده است. ابراز آن، با چیزی غیر از ابزارهای مادی است و چون، هیچ چیز خودبخود حاصل نمیشود این موارد هم نیازمند سازنده، سبب یا متکلم و گوینده ای است که آن را بیان و ابراز کند و این متکلم، در حقیقت همان سازنده و آفریننده بیان است)

از نظر بسیاری از پژوهشگران، عرصه رموز، خیلی ساده شامل حافظه ها و معرفت ها و ادراکات حسی ما- در زمانی که در حافظه ذخیره شوند- هستند مثلا عقل های ما سیب را به روشی رمز بندی میکند و آن را به عنوان رمزی نگه می دارد تا در آگاهی و موضعگیریهای جدید از آن استفاده کند.

بسیار خوب اگر چیزی را فرض کنیم که شما فرض کردید یعنی زبان معانی عمیق، فطری و نفسانی است پس لازم است متن زیر را اثبات کنیم: آیا انسان از بیرون عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- معرفت ها و از جمله رمز ها را می شناسد؟ و اگر این اثبات شود تصور میکنم ما میتوانیم بگوئیم لغت معانی، امری مستقل از فرایندهای عقلی موجود در مغز بیولوژیک، است.

اول باید دو امر را از هم افتراق دهیم: اول افراد مادی ای- که به غیب ایمان ندارند- معتقدند رمز هایی که در حافظه جای دارد عبارت است از رمزهای مادی که انسان از زندگی و کارهای روزانه خود دیده یا شنیده است؛ چه معانی ملموس یا مجرد باشد.

دوم: اما کسانی که به غیب ایمان دارند میدانند بسیاری از معرفت ها هست که انسان به دست می آورد ولی علت آن، عالم مادی نیست مثلا وحی وجود دارد و وحی شامل رویاها و مکشوفات است اما اعتقاد ما مثلا به عالم ذر و مشخصات موجود در آن و آزمایش هایی که آنجا هست و دیگر موارد اینگونه است و از اینجا اصطلاح علم لدنی ای شکل گرفت که مؤمنان به آن معتقدند و بیان میکند رسول، علوم و معارفی دارد که آن را از طریق دیگری به غیر از ادراکات عالم مادی به دست آوردهاست.

و برای آنکه امر را نزدیک تر کنم دانشمندان روان شناسی معرفتی، مثالی را در این مورد مطرح میکنند و میگویند کسی که معمولا در قطب شمال زندگی میکند در مقایسه با کسی- که در صحرا زندگی میکند- عبارت هایی بیشتر در مورد یخ و برف دارد و کسی- که در صحرا زندگی میکند- در مقایسه با فردی- که در جایی بدون شتر زندگی میکند- عبارت های بیشتری در مورد شتر دارد و وقتی اینگونه باشد چه مانعی هست و چه فرقی میکند ادراکات مختلف فرد- که از تجارب نفسانی او به دست می آید- از کجا باشد؟ این امر حتی نزد افراد با ریاضت های روحی چه مسلمان و چه غیر مسلمان که به روشی می فهمند پشت دیوار چیست، هم وجود دارد. و این دانشمندان ادعا میکنند چیزی کم ارزشتر از آن هم، اثبات میشود.

به فرض خود برگردیم آیا انسان معارف و از جمله رمزهایی خارج از عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- به دست می آورد؟

چند مطلب هست که در پاسخ به این سوال باید به آن توجه شود اول: مکتب ساختاری، تصور میکند انسان از طریق ساختمان ساختارهای درونی می آموزد و این از طریق تجاربی است که با آن زندگی میکند و وقتی انسان با آگاهی جدیدی مواجه شود ساختار درونی خود را از نو میسازد پس باید بگوئیم این ساختارها در کجا قرار دارد و چگونه انسان میتواند آن را از نو بسازد.

با تاکید بیان میشود ساختار بیولوژیکی، چیزی نیست که این ساختمانها در آن باشد و سخن در مورد آن، دروازه جدید و مهمی را برای رسیدن به مساله روح می گشاید که بسیاری از ماده گراها آن را انکار میکنند و سید احمد الحسن ع دز کتاب توهم بی خدایی مفصل در این مورد سخن گفته است.(برای بررسی بیشتر، به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود)

ثانیا ما به غیب و وحی و رویا ایمان داریم و اینها منابع معرفت هستند و به صورت عادی، قابل حس و درک نیستند و گاهی نمیتوان با زبان سطحی و قواعد در مورد آن، سخن گفت و علاوه بر موضوع رویا که احمد الحسن، آن را باز کرده است میتوان به رویاهای مختلف انصار، استشهاد کرد و دید روش های مختلفی برای تعبیر از آن وجود دارد و اگر از جنبه لغوی به برخی از آنها نگاه شود خیلی مفهوم نیست یا لغت ظاهری آن، بسیار زشت و رکیک است ولی از نظر معنی، بسیار واضح است و مؤمنان به خصوص کسانی که تجربههای مشابه داشتهاند میتوانند آن را درک کنند و رویا را به صورت حقیقتی- که همراه با بیننده رویا زندگی کرده است- احساس کنند.

و نیز مساله درجه بندی رویا را از جهت سطح دلالت آن و وضوح معنای آن، به خصوص اضافه میکنم؛ به خصوص ان درجه بندی که میزان صفای باطنی فرد مشاهده گر رویا را نشان میدهد.

به نظرم این دلیل دیگری است که نشان میدهد لغت، معانی فطری و نفسانی است زیرا سطح رویا نشان دهنده میزان ارتقای روح است و دشوار است تصور کنیم وضوح رویا نشان میدهد مثلا بیننده رویاها، از نظر زبانی باهوش است یا نه.

ثانیا اشاراتی در زبان احمد الحسن هست که واضح میکند شاید زبان خاصی موجود باشد که مرتبط با جنسیت کلمات استفاده شده نیست بلکه ارتباط آن با معنی، محکمتر است و شاید با روح، سخن بگوید با اینکه فرض میشود ما وقتی کلمات معینی را از فردی درک کردیم، این کلمات نقشی را در فهم معنی بازی میکند.

(گوسفندان، چوپان نیکوکار را از روی صدایش می شناسند آنها که از خدا هستند صدای خدا و کلمات خدا و حکمت خدا را می شنوند و آن را از بی خردی شیطان، تشخیص میدهند.)

پس به آنکه کلمه، به او میرسد بنگریم چه کافر باشد یا مومن و فرض کنیم کافر، لغت را می شناسد و مومن نمی شناسند. آیا این معرفت به لغت، نقشی در شناسایی صدای خدا و کلمات و حکمت خدا دارد؟

اگر جواب نه باشد این ثابت میکند انسان می تواند معلوماتی را از غیر عالم مادی به دست بیاورد بلکه ممکن است، معارفی را بشناسد که قبلا از طریق لغتی که قواعد آن، نمیشناخته به دست نیاورده است بله معانی در این مثال مرتبط با نفس است و مرتبط با فرآیندهای عقلی مشخص نیست.

از طولانی شدن مطلب و شاید عدم دسته بندی مطالب عذرخواهی میکنم از خدا برای همه توفیق می خواهم.

هیفا بهبهانی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصما تحت کنترل ژنها هستیم یشلیک فراموشیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارممسیر دشوار تکامل و ارتقاظهور امواج مغزی در مغز مصورزش هوازی ، بهترین تمریاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمغز ایندگان چگونه استسایتهای دیگرکمردرد با پوشیدن کفش مناایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط فلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و شناخت حقیقت قسمت چنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر لرزش ناشی از اسیب به عصبسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهماه رجبشنا در ابهای گرم جنوب نیهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجممشکلات نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موورزش و میگرنانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سفلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت انزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر لزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییماپروتیلینشناخت و معرفت، و نقش آن دهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوممشاهده آینده از روی مشاهعلایم کمبود ویتامین E را ورزش بهترین درمان بیش فعانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مفلج خواب چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر لزوم سازگاری قانون مجازاسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمبانی ذهنی سیاه و سفیدشناسایی سلول های ایمنی اهدف از تکامل مغزآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتمعنی روزهعلایم کمبود ویتامین E را ورزش در کمر دردانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب فیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت سنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر ممانتین یا آلزیکسا یا ابسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سامجموعه های پر سلولی بدن مشواهدی از دنیسوان(شبه نئهزینه ای که برای اندیشیدآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش ممغز فکر میکند مرگ برای دیعلت خواب آلودگی بعد از خووزوز گوشانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فیزیکدانان ماشینی برای تزبان، وسیله شناسایی محیطنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنابع انرژي پاک سرچشمه حسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمحل درک احساسات روحانیشاهکار قرنهستي مادي ای که ما کوچکترإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعوارض ازدواج و بچه دار شدیک پیشنهاد خوب برای آسان اولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بینورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض سفر نامه سفر به بم و جنوب هفت چیز که عملکرد مغز تو ازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهمولتیپل اسکلروز در زنان سکته مغزیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دمحل درک احساسات روحانی دشبیه سازی میلیون ها جهان هستی ما پس از شروعی چگال افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیمغز مادران و کودکان در زمعید نوروز مبارکیکی از علل محدودیت مغز اماولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از اگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای اختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهایینوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسسفرنامه سفر به بم و جنوب هفت سین یادگاری از میراث استفاده از هوش مصنوعی در مواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی با الفبایهوش مصنوعی در خدمت خلق وحهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمحدودیت های حافظه و حافظشبیه سازی سیستم های کوانو هر کس تقوای خدا پیشه کنافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یمغز چون ابزار هوش است دلیعامل کلیدی در کنترل کارآیادگیری مهارت های جدید داولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرننقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس نوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب همیشه عسل با موم بخوریماستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی موجود بی مغزی که می تواندساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشباهت زیاد بین سلول هاي عویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمغز چگونه صداها را فیلتر عسل طبیعی موثر در کنترل بیادآوری خواب و رویااولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب هوموارکتوس ها ممکن است داستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سموجودات مقهور ژنها هستندساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمخچه ابزاري که وظیفه آن فشباهت زیاد بین سلول هاي عویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز آیندگان چگونه است ؟عصب حقوق نورولووژن هوش و ساختارهای حیاتی اوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی نقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجاچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینمیهمانهای ناخوانده عامل سخن پاک و ثابتسریعترین کامپیوتر موجودهوش احساسیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست مدارک ژنتیکی چگونه انسانشش مرحله تکامل چشمویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان ایا طبیعتا تماعضلانی که طی سخن گفتن چقدژن یا نقشه توسعه مغز و نقايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش اچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول سلامت کمرتری فلوپرازینمیگرن سردردی ژنتیکی که بمیدان مغناطيسي زمین بشر سرگیجه از شایعترین اختلاهوش احساسیآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مروری بر تشنج و درمان هایششمین کنگره بین المللی سواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمغز انسان برای ایجاد تمدمقالاتژنها نقشه ایجاد ابزار هوايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ونقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع ممکانیزمهای دفاعی در برابسردرد و علتهای آنهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستمرکز خنده در کجای مغز استصرع و درمان های آنواکسن سرطانامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ویتامین دی بر بیماژنها ، مغز و ارادهايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی الفاگواطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستما انسانها چه اندازه نزدسردرد تنشنهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییمرگ انتقال است یا نابود شضررهای مصرف شکر و قند بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان برای شادمانی طصفحه اصلیژنهای هوش ، کدامندای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زتغییر زودتر اتصالات مغزیما انسانها چه اندازه نزدسردرد سکه ایهوشیاری کوانتومیآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )مراحل ارتقای پله پله کیهضررهای شکر بر سلامت مغزوراپامیل در بارداریانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختمغز انسان رو به کوچک تر شسوالات پزشکیکلرال هیدرات برای خوابانایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر عمودی سر انسان از پما با کمک مغز خود مختاريمسرعت فکر کردن چگونه استهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )مزایای شکلات تلخ برای سلطی یکصد هزار سال اخیر هرچورزش هوازی مرتب خیلی به قانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز امغز انسان رو به کوچکتر شدپیامهای کاربرانکمردرد و علل آنایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسملبخند بزن شاید صبح فردا زسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای