دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط انسانی، محدود به قیدهای مادی و یا زبان های مرسوم امروز نیست

ارتباط انسانی، محدود به قیدهای مادی و یا زبان های مرسوم امروز نیست!

شاید پیدایش زبان مادی در لهجه ها و شکل ها و حروف مختلف، شگفت انگیز مینماید ولی شگفت تر از آن، حرکتی انسانی در جهت درک و تفاهم بیشتر، فراتر از مرزها و ملیت هاست.

پیدایش قدرت ادراک و بیان در انسان هرچند محصول چند میلیون ساله تکامل مادی است و به عنوان محصول ابزار هوش انسان امروز، فرایند و محصولی تکاملی و ارزشمند به حساب می آید- که به انسان کمک میکند بتواند احساسات دیگران را حس کند و با آن تعامل داشته باشد و احساسات خود را به آنها منتقل کند- ولی این محصول ارزشمند، تحت قید و بندهای عالم مادی است. با این حال، این قید و بندها محدود به قیدهای طبیعی نیست بلکه بسیار ممکن است تحت دخالت انسان، این قیدها کمتر یا بیشتر شود.

تا زمانی- که موجود زنده در سیطره طبیعت باشد- این قیدها در محدوده طبیعت و عوامل طبیعی است، ولی تحت هدایت انسان، میتوان این قیدها را به دلخواه کم یا زیاد کرد. نمونه مهم آن، گسترش شبکه های ماهواره ای یا اینترنت به عنوان ابزاری برای درک سخن دیگران و تعامل با آنهاست و نمونه دیگر آن، فیلتر کردن و محدودیت دسترسی به این منبع اطلاعات توسط گروهی دیگر است.

دسترسی زیاد و یا محدود به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امروز تحت تسلط انسان به عنوان عامل مهمی در فرآیندهای اجتماعی است. به طوری که دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند بسیاری از مخفی کاری ها و عدم شفافیت ها را آشکار کند و برعکس محدود کردن این دسترسی، میتواند بسیاری از سرقت ها و فسادها را بپوشاند. البته تبلیغات هم نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیریهای انسان دارد و بر این اساس، شبکه های خبری وسیع و بدون سانسور میتواند با تحمیل بسیاری از دروغ ها و تبلیغ آن از طریق نشر روزانه آن، دروغ را به عنوان یک حقیقت جا بزنند و گوش شنونده را از طریق شنیدن مداوم، اسیر شبه خبرها و شبه علم ها و توهمات خبری کند. در چنین بازار یابی های دروغینی- که از یک سو افکار را با سد کردن معلومات، دچار مشکل میکند و از سوی دیگر افکار را با سیلی از دروغ ها و توهمات و شبه علمها میکنند- که در پس آن اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی پنهان است- چگونه میتوان اطلاعات را غربال کرد و از فرو رفتن در سیلی از علم های گزاف و بی ارزش در امان ماند و از سوی دیگر در حضور سدهای معرفتی و فیلترینگ هایی با اهداف خاص سیاسی و اقتصادی، از قافله معرفت دور نماند؟

با در نظر گرفتن بعد فرامادی وجود انسان و نفس و روح- که در قید عالم مادی نمی گنجد- میتوان تا حدی به جواب رسید.

راه درست، بازگشت به منبع و منشأ اطلاعات است که منبع و سرچشمه همه شناخت های مادی ماست.(توصیه میشود برای بررسی بیشتر، به کتاب دکتر زکی انصاری تحت عنوان در پیشاپیش صیحه، قرائتی در رویا به شکل اصولی و علمی مراجعه شود
https://almahdyoon.org/imam/adila/ansar.html
)

مروری بر نقص های تكاملی در زبانهای امروز:

زبانها مانند افكار، فطري و دروني نیستند. ترتيب كلمات این مطلب را اثبات میکند!

تکامل زبان های مختلف- که تعداد آنها به حدود 6000 زبان میرسد- چگونه رخ داده است؟

چگونه این حجم عظیم از لغات، تکامل یافت؟

مجموعه ای از محققان و متخصصین لغت و روانشناسی، از دانشکده ماکس پلانک دریافتند که ترتیب کلمات در انواع گوناگون زبان، به شکل های مختلفی تکامل می یابد.

و این اطلاعات با مفاهیم شایعی که بیان میکند ترتیب کلمات، مطابق با برخی قوانين جهانشمول عام انجام میشود- که قابل انطباق بر همه زبانها است- متضاد است.

و محققان نتیجه گرفتند زبانها در درجه اول، از قواعد ابتدایی درک زبان، در مغز تبعیت نمیکند و به جای آن، سبک تاریخی تکامل برای زبان، آن چیزی است که ترکیب جمله را مشخص میکند.(خود مغز و تکامل بخش های مختلف آن از جمله منطقه ادراک زبان و منطقه بیان، تابع قوانین فرگشت مادی است و اساسا مغز، محصول فرایند تکامل چندین میلیارد ساله مادی و تحت تاثیر جهش های ژنتیکی انتخاب طبیعی است.

و مغز، هدفش حفظ این قوانین مادی است و هر جا صدایی بالاتر از این عالم مادی بیاید- که زندگی مادی را تهدید کند- مغز میکوشد آن را سانسور کند. پس حتی اگر زبان، فقط و فقط محصول مغز مادی ما بود، دارای قداست و ارزش زیادی نبود؛ چه برسد به اینکه زبان، محصول مغز تنها نیست بلکه محصول ادراک ابتدایی و فرآیندهای ایجاد کننده ادراک مانند گوش بیرونی و گوش میانی و گوش داخلی و عصب شنوایی و مسیرهای شنوایی تا مغز و ... و بیان پیشرفته بعدی و فرایند های ایجاد بیان، مانند حلق، حنجره، دهان، دندان، زبان و .... است و هر کدام از این ابزارها خودش محصول فرآیندهای تکاملی است و بر این اساس، محدود به محدودیت های تکامل مادی است.)

زبان شناسان به دنبال آن بوده اند، بفهمند زبانها چگونه متنوع شده اند و چه چیزی است که تکامل زبان را مشخص میکند و درباره اسلوبها

ي مختلف ساختار زبان، بررسی کرده اند.

با وجود فراواني بسیار صداها و روشهای ترکیب جمله، بررسیها و جستجوهای علم زبان شناسی، در حدود معینی باقی مانده است.

مثلا در برخی زبانها فعل در ابتداي جمله می آید و در زبانهای دیگر در انتهای جمله یا پس از آن، می آید و این، یعنی ترتیب کلمات در زبان خاصی، از قواعد معینی خاص به خودش تبعیت میکند.(و این قواعد، مشترک بین همه زبان ها نیست.)

میکل دان و استیفن ليونسون از دانشکده زبان و روانشناسی ماکس پلانک، 301 زبان از خانواده چهار زبان اصلی را تحلیل کردند.

چهار زبان اصلی، استرونزيان(austronesian)و هندو اروپایی(indo-europiean)و بانتو (bantu)و زبان يوتوازتکان(uto-aztecan)بود.

و پروهشگران در مورد ترتیب اجزاي جملات مختلف مانند مفعول و فعل و یا حرف جر و اسم و نام های اضافه و نام های موضوعی، بحث کرده اند و نیز درباره اینکه جای قرار گرفتن این اسامی در جمله چگونه بر اقسام جملات دیگر موثر است، جستجو کرده اند.

این محققین، میخواستند بفهمند آیا جای فعل، نتایج و ترتیب نحوی دیگری را سبب میشود یا نه.

مثلا درحالتي- که فعل پیش از مفعول می آید-(the player kicks the ball )، آیا هميشه این حالت با قرار گرفتن حرف جر، مانند (into the goal) پیش از اسم، همراه است؟(این سبک فعل و حرف جر در بسیاری از زبانها مشاهده میشود.)

و آیا این سبک قرار گیری اجزا، در چگونگی تکامل زبان، حتمی است؟

مایکل میگوید: مطالعه ما نشان داد که فرایندهای گوناگونی در خانواده زبانهای مختلف رخ میدهد و تکامل زبان از مجموعه ای از قوانین جهانشمول، تبعیت نمیکند مثلا سبک قرار گیری فعل و مفعول در زبانهای اوسترونيزي و هندو و اروپايي بر محل قرار گیری حرف جر و اسم تاثیر دارد، ولی محققان همان سبک قرار گیری را در ترتیب کلمات در همه خانواده های زبان، نیافتند.

در دهه پنجم قرن گذشته، دانشمندی زبان شناس در آمریکا به نام نعام چمسکی از این نظر دفاع میکرده است که وجوه تشابه، بین همه لغات وجود دارد و او این شباهت ها را به فطری و دروني بودن زبان و ریشه واحد زبان، در هر شخص نسبت میداد.

از سوی دیگر جوزف گرينبرگ، وجود قوانینی مشخص و جهانی و وارثتي را بر تکامل زبان، ترجیح نمیدهد بلکه او درباره ترتیب جهاني کلمات، سخن میگوید و این مطلب، ابزار عام شکل دهی و ایجاد زبان را در مغز بر اساس ترتیب کلمات و ترکیب جمله، مشخص میکند.

استیون لوينسون میگوید: مطالعه ما نشان میدهد، تکامل فرهنگی بیشتر از عوامل جهانشمول زبان، بر تکامل زبان تاثیر داشته است.

گام آینده علما، بررسی فرایندهای تکاملی مسلط بر ترکیب زبان در انواع دیگر لغات است و به این ترتیب مطالعه تنوع مشخصات زبانهای دیگر از نظر تکاملی است.

بحث بالا در توضیح ادعاهاي بیهوده و بدون دلیل مکتبی جدید در بیست و پنج سال گذشته- كه به نام مکتب قصدي معروف است- میباشد.

مکتب قصد

ی، فکری دینی و اسلامی است که ادعاهای بیهوده ای را در مورد زبانها مطرح میکند.

شخصی عراقی به نام سبيط نیلی از این منش تبعیت میکرد.

او بدون دلیل مشخصي، ادعا میکرد احتمال دارد ترتیب حرفها و کلمات و افعال، در زبانهای مختلف مشابه باشد و هر حرفی در افعال یا جمله ها در هر زبان، قصد مشخصي دارد یعنی قرار دادن هر چیزی به خاطر خودش انجام شده است.(يعني به سبب ذات خودش و به این ترتیب، خود آن، موضوع است.)

و عینا همان چیزی است که قصد شده است و نيلي، قصد را اینگونه تعریف میکند:

(حکم بر موضوع از طریق عناصر داخلی و فطری و مخصوص آن، بدون دخالتی حاکم در مخفی کردن آن عناصر یا برخی از آن عناصر یا بدون مداخله عناصر ناشناس خارج از موضوع در آن)

نیلی در کتاب هایش بحث میکند که این قصدی بودن در همه زبانها وجود دارد و قرار دادن حروف داخل کلمات مانند افعال، بي علت و به دلخواه نیست.

مانند هر علم بیهوده ای، در پس افکار قصديه، این هدف هست که به متن های دینی، معانی ای مجزا و مشخص بدهد تا بسیاری از رموز زبانی و رموز زیبایی زبان را در برابر ملت هایی قرار دهد که با آن زبان صحبت نمي کننند و قصديون می کوشند تا این اندیشه را جا بيندازند که هر مجموعه از حرفها، در همه زبانها معانی ای نسبی و مشابه دارند و می کوشند با روش هایی غیر علمی، استدلال کنند و آن را با اصطلاحات علمی همراه، آرایش دهند و این، همان علم پوچ است.

ولی با اطلاع از علوم جدید و این مقاله، میفهمیم که فقط خود معاني کلمات و قواعد با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف بین خانواده های لغات، در عمق اصول و ریشه زبانها و تکامل آنها قرار دارد.

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110414065107.htm

بر اساس مقاله بالا- كه مقاله ای علمی و تحلیلی است- به نظر میرسد جستجو در معانی خاص در زبانها و یافتن قواعد دستور زبانی خاص و مقدس کردن این قوانین و معانی، جایگاه شایسته

ای ندارد. زبان در سیر تکامل است و این تکامل بیش از آن- که تابع چارچوبهای خاص مغزی و درکي ما باشد- تابع شرایط خارجی و محیطی و فرهنگي است.👆👆

زبان کتاب های آسمانی در قالب زبان قابل فهم برای اقوام آنها، فرستاده شده است و مقدس بودن این کلمات، در صورتی است که مفسر آگاه و ملکوتی آن- که نگاهی بر ملکوت آسمان ها دارد یعنی حجت خدا در هر زمان- موجود باشد وگرنه مقدس کردن عبارات زمینی بر اساس تفسیر زمینی، از عبارت های میخی سومری، عبری یا عربی قدسیتی نمیسازد.

قدسیت عبارات میخی سومری، عبری یا عربی کتاب های مقدس، در اتصال با مفسر حقیقی و آسمانی است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش عاطفی بیشتر در زناناختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتداینقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا دلفین ها می تواند از گزارش یک مورد جالب لخته وبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استچگونه آن شکری که می خوریمانگشت نگاری مغز نشان میدآیا مغز تا بزرگسالی توسعبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا حجم مغز گونه انسان درایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجقدم زدن و حرکت دید را تغیپیامهای کاربرانهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی در زنان بیشتر ااختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقص در تشخیص هیجانات عامآیا دست مصنوعی به زودی قاگشایش دروازه جدیدی از طربیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیچگونه انتظارات بر ادراک اندوهگین نباش اگر درب یا آیا همه جنایت ها نتیجه بیبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصچرا در مغز انسان، فرورفتایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب قدرت انسان در نگاه به ابعسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانچند جهانیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاپمبرولیزوماب در بیماری چبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیچگونه باغبانی باعث کاهش انسان قدیم در شبه جزیره عآیا هوش ارثی دریافتی از پبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موچراروياها را به یاد نمی آایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رما انسانها چه اندازه نزدهوش، ژنتیکی است یا محیطیاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز چندین ماده غذایی که ماننآیا راهی برای رفع کم آبی پنج اکتشاف شگفت آور در موبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه جمعیت های بزرگ شکل انسان جدید از چه زمانی پاآیا هوش سریعی که بدون احسبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را چراروياها را به یاد نمی آایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پما با کمک مغز خود مختاريمما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنچه زیاد است بر من که در ایآیاما مقهور قوانین فیزیکپوست ساعتی مستقل از مغز دبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اچگونه جمعیت های بزرگ شکل انسان عامل توقف رشد مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیفلج بل، فلجی ترسناک که آنعلایم کمبود ویتامین E را نزاع بین جهل و علم رو به پایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمشکلات نخاعیورزش و میگرناز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز چهار میلیارد سال تکامل بآزمون ذهنی گربه شرودینگرپیموزایدبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه حافظه را قویتر کنیانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یفلج خوابعلت خواب آلودگی بعد از خونزاع بین علم و نادانی رو ایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا واکنش های یاد گرفته وکشف جمجمه ای درکوه ایرهواستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیچهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَپیچیدگی های مغزی در درک زبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرننگاهی بر قدرت بینایی درااولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطفلج خواب چیستعوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین علم و جهل رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسدرمان ژنتیکی برای نوآوریمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس معنی روزهورزش در کمر درداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف آیا آگاهی پس از مرگ از بیگنجینه ای به نام ویتامین اصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفباینوار مغزی روشی مهم در تشخافراد آغاز حرکت خودشان رپیوند مغز و سر و چالشهای بیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نگاهی بر توانایی اجزاي باولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريفیلمی بسیار جالب از تغییعید نوروز مبارکنظام مثبت زندگیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان جدید میگرن با انتی مجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جآیا امکان بازسازی اندامهگیاه خواری و گوشت خوار کداضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با نورون هاي مصنوعی می توانافزایش قدرت ادراکات و حسپیوند سر، یکی از راه حلهابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانناتوانی از درمان برخی ویاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريفیزیکدانان ماشینی برای تعامل کلیدی در کنترل کارآنظریه تکامل در درمان بیماگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش رژیم غذایی در رشد و اآیا انسان با مغز بزرگش اخگالکانزوماب، دارویی جدیاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابنورون های ردیاب حافظهافسردگی و اضطراب در بیماپیشینیان انسان از هفت میبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عناتوانی در شناسایی چهره اولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارفرگشت و تکامل تصادفی محض عسل طبیعی موثر در کنترل بهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آگامی در درمان بیماریهای اطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتنوروپلاستیسیتی چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکپیشرفتی مستقل از ابزار هبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنخاع ما تا پایین ستون فقراوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملفراموش کارها باهوش تر هسعصب حقوق نورولووهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آگاهی لازم است برای فهم و بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودنوشیدن چای برای مغز مفید التهاب شریان تمپورالپاسخ گیاهان در زمان خوردبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملفراموشی همیشه هم بد نیستعضلانی که طی سخن گفتن چقدهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش سجده بر عملکرد مغزآیا برای تولید مثل همیشه گاهی مغز بزرگ چالش استبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلانوعی سکته مغزی ، وحشتناک امیوتروفیک لترال اسکلروپختگی پس از چهل سالگي به بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختفرایند حذف برخی اجزای مغمقالاتهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام موجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دگذر زمان کاملا وابسته به بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنچیزی خارج از مغزهای ما نیامگا سه عامل مهم سلامتپرورش مغز مینیاتوری انسابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز افرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاجزایی ناشناخته در شکل گاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنچگونه مغز پیش انسان یا همامروز دانش ژنتیک هیچ ابهآلزایمربازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت ای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بقانون مندی نقشه ژنتیکی مصفحه اصلیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نقش غذاها و موجودات درياآیا خداباوری محصول تکاملگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایچگونه هموساپينس بر زمین انفجار و توقف تکاملی نشاآیا ما تنها موجودات زنده بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تقارچ بی مغز در خدمت موجودسوالات پزشکیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسی