دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط انسانی، محدود به قیدهای مادی و یا زبان های مرسوم امروز نیست

ارتباط انسانی، محدود به قیدهای مادی و یا زبان های مرسوم امروز نیست!

شاید پیدایش زبان مادی در لهجه ها و شکل ها و حروف مختلف، شگفت انگیز مینماید ولی شگفت تر از آن، حرکتی انسانی در جهت درک و تفاهم بیشتر، فراتر از مرزها و ملیت هاست.

پیدایش قدرت ادراک و بیان در انسان هرچند محصول چند میلیون ساله تکامل مادی است و به عنوان محصول ابزار هوش انسان امروز، فرایند و محصولی تکاملی و ارزشمند به حساب می آید- که به انسان کمک میکند بتواند احساسات دیگران را حس کند و با آن تعامل داشته باشد و احساسات خود را به آنها منتقل کند- ولی این محصول ارزشمند، تحت قید و بندهای عالم مادی است. با این حال، این قید و بندها محدود به قیدهای طبیعی نیست بلکه بسیار ممکن است تحت دخالت انسان، این قیدها کمتر یا بیشتر شود.

تا زمانی- که موجود زنده در سیطره طبیعت باشد- این قیدها در محدوده طبیعت و عوامل طبیعی است، ولی تحت هدایت انسان، میتوان این قیدها را به دلخواه کم یا زیاد کرد. نمونه مهم آن، گسترش شبکه های ماهواره ای یا اینترنت به عنوان ابزاری برای درک سخن دیگران و تعامل با آنهاست و نمونه دیگر آن، فیلتر کردن و محدودیت دسترسی به این منبع اطلاعات توسط گروهی دیگر است.

دسترسی زیاد و یا محدود به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امروز تحت تسلط انسان به عنوان عامل مهمی در فرآیندهای اجتماعی است. به طوری که دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند بسیاری از مخفی کاری ها و عدم شفافیت ها را آشکار کند و برعکس محدود کردن این دسترسی، میتواند بسیاری از سرقت ها و فسادها را بپوشاند. البته تبلیغات هم نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیریهای انسان دارد و بر این اساس، شبکه های خبری وسیع و بدون سانسور میتواند با تحمیل بسیاری از دروغ ها و تبلیغ آن از طریق نشر روزانه آن، دروغ را به عنوان یک حقیقت جا بزنند و گوش شنونده را از طریق شنیدن مداوم، اسیر شبه خبرها و شبه علم ها و توهمات خبری کند. در چنین بازار یابی های دروغینی- که از یک سو افکار را با سد کردن معلومات، دچار مشکل میکند و از سوی دیگر افکار را با سیلی از دروغ ها و توهمات و شبه علمها میکنند- که در پس آن اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی پنهان است- چگونه میتوان اطلاعات را غربال کرد و از فرو رفتن در سیلی از علم های گزاف و بی ارزش در امان ماند و از سوی دیگر در حضور سدهای معرفتی و فیلترینگ هایی با اهداف خاص سیاسی و اقتصادی، از قافله معرفت دور نماند؟

با در نظر گرفتن بعد فرامادی وجود انسان و نفس و روح- که در قید عالم مادی نمی گنجد- میتوان تا حدی به جواب رسید.

راه درست، بازگشت به منبع و منشأ اطلاعات است که منبع و سرچشمه همه شناخت های مادی ماست.(توصیه میشود برای بررسی بیشتر، به کتاب دکتر زکی انصاری تحت عنوان در پیشاپیش صیحه، قرائتی در رویا به شکل اصولی و علمی مراجعه شود
https://almahdyoon.org/imam/adila/ansar.html
)

مروری بر نقص های تكاملی در زبانهای امروز:

زبانها مانند افكار، فطري و دروني نیستند. ترتيب كلمات این مطلب را اثبات میکند!

تکامل زبان های مختلف- که تعداد آنها به حدود 6000 زبان میرسد- چگونه رخ داده است؟

چگونه این حجم عظیم از لغات، تکامل یافت؟

مجموعه ای از محققان و متخصصین لغت و روانشناسی، از دانشکده ماکس پلانک دریافتند که ترتیب کلمات در انواع گوناگون زبان، به شکل های مختلفی تکامل می یابد.

و این اطلاعات با مفاهیم شایعی که بیان میکند ترتیب کلمات، مطابق با برخی قوانين جهانشمول عام انجام میشود- که قابل انطباق بر همه زبانها است- متضاد است.

و محققان نتیجه گرفتند زبانها در درجه اول، از قواعد ابتدایی درک زبان، در مغز تبعیت نمیکند و به جای آن، سبک تاریخی تکامل برای زبان، آن چیزی است که ترکیب جمله را مشخص میکند.(خود مغز و تکامل بخش های مختلف آن از جمله منطقه ادراک زبان و منطقه بیان، تابع قوانین فرگشت مادی است و اساسا مغز، محصول فرایند تکامل چندین میلیارد ساله مادی و تحت تاثیر جهش های ژنتیکی انتخاب طبیعی است.

و مغز، هدفش حفظ این قوانین مادی است و هر جا صدایی بالاتر از این عالم مادی بیاید- که زندگی مادی را تهدید کند- مغز میکوشد آن را سانسور کند. پس حتی اگر زبان، فقط و فقط محصول مغز مادی ما بود، دارای قداست و ارزش زیادی نبود؛ چه برسد به اینکه زبان، محصول مغز تنها نیست بلکه محصول ادراک ابتدایی و فرآیندهای ایجاد کننده ادراک مانند گوش بیرونی و گوش میانی و گوش داخلی و عصب شنوایی و مسیرهای شنوایی تا مغز و ... و بیان پیشرفته بعدی و فرایند های ایجاد بیان، مانند حلق، حنجره، دهان، دندان، زبان و .... است و هر کدام از این ابزارها خودش محصول فرآیندهای تکاملی است و بر این اساس، محدود به محدودیت های تکامل مادی است.)

زبان شناسان به دنبال آن بوده اند، بفهمند زبانها چگونه متنوع شده اند و چه چیزی است که تکامل زبان را مشخص میکند و درباره اسلوبها

ي مختلف ساختار زبان، بررسی کرده اند.

با وجود فراواني بسیار صداها و روشهای ترکیب جمله، بررسیها و جستجوهای علم زبان شناسی، در حدود معینی باقی مانده است.

مثلا در برخی زبانها فعل در ابتداي جمله می آید و در زبانهای دیگر در انتهای جمله یا پس از آن، می آید و این، یعنی ترتیب کلمات در زبان خاصی، از قواعد معینی خاص به خودش تبعیت میکند.(و این قواعد، مشترک بین همه زبان ها نیست.)

میکل دان و استیفن ليونسون از دانشکده زبان و روانشناسی ماکس پلانک، 301 زبان از خانواده چهار زبان اصلی را تحلیل کردند.

چهار زبان اصلی، استرونزيان(austronesian)و هندو اروپایی(indo-europiean)و بانتو (bantu)و زبان يوتوازتکان(uto-aztecan)بود.

و پروهشگران در مورد ترتیب اجزاي جملات مختلف مانند مفعول و فعل و یا حرف جر و اسم و نام های اضافه و نام های موضوعی، بحث کرده اند و نیز درباره اینکه جای قرار گرفتن این اسامی در جمله چگونه بر اقسام جملات دیگر موثر است، جستجو کرده اند.

این محققین، میخواستند بفهمند آیا جای فعل، نتایج و ترتیب نحوی دیگری را سبب میشود یا نه.

مثلا درحالتي- که فعل پیش از مفعول می آید-(the player kicks the ball )، آیا هميشه این حالت با قرار گرفتن حرف جر، مانند (into the goal) پیش از اسم، همراه است؟(این سبک فعل و حرف جر در بسیاری از زبانها مشاهده میشود.)

و آیا این سبک قرار گیری اجزا، در چگونگی تکامل زبان، حتمی است؟

مایکل میگوید: مطالعه ما نشان داد که فرایندهای گوناگونی در خانواده زبانهای مختلف رخ میدهد و تکامل زبان از مجموعه ای از قوانین جهانشمول، تبعیت نمیکند مثلا سبک قرار گیری فعل و مفعول در زبانهای اوسترونيزي و هندو و اروپايي بر محل قرار گیری حرف جر و اسم تاثیر دارد، ولی محققان همان سبک قرار گیری را در ترتیب کلمات در همه خانواده های زبان، نیافتند.

در دهه پنجم قرن گذشته، دانشمندی زبان شناس در آمریکا به نام نعام چمسکی از این نظر دفاع میکرده است که وجوه تشابه، بین همه لغات وجود دارد و او این شباهت ها را به فطری و دروني بودن زبان و ریشه واحد زبان، در هر شخص نسبت میداد.

از سوی دیگر جوزف گرينبرگ، وجود قوانینی مشخص و جهانی و وارثتي را بر تکامل زبان، ترجیح نمیدهد بلکه او درباره ترتیب جهاني کلمات، سخن میگوید و این مطلب، ابزار عام شکل دهی و ایجاد زبان را در مغز بر اساس ترتیب کلمات و ترکیب جمله، مشخص میکند.

استیون لوينسون میگوید: مطالعه ما نشان میدهد، تکامل فرهنگی بیشتر از عوامل جهانشمول زبان، بر تکامل زبان تاثیر داشته است.

گام آینده علما، بررسی فرایندهای تکاملی مسلط بر ترکیب زبان در انواع دیگر لغات است و به این ترتیب مطالعه تنوع مشخصات زبانهای دیگر از نظر تکاملی است.

بحث بالا در توضیح ادعاهاي بیهوده و بدون دلیل مکتبی جدید در بیست و پنج سال گذشته- كه به نام مکتب قصدي معروف است- میباشد.

مکتب قصد

ی، فکری دینی و اسلامی است که ادعاهای بیهوده ای را در مورد زبانها مطرح میکند.

شخصی عراقی به نام سبيط نیلی از این منش تبعیت میکرد.

او بدون دلیل مشخصي، ادعا میکرد احتمال دارد ترتیب حرفها و کلمات و افعال، در زبانهای مختلف مشابه باشد و هر حرفی در افعال یا جمله ها در هر زبان، قصد مشخصي دارد یعنی قرار دادن هر چیزی به خاطر خودش انجام شده است.(يعني به سبب ذات خودش و به این ترتیب، خود آن، موضوع است.)

و عینا همان چیزی است که قصد شده است و نيلي، قصد را اینگونه تعریف میکند:

(حکم بر موضوع از طریق عناصر داخلی و فطری و مخصوص آن، بدون دخالتی حاکم در مخفی کردن آن عناصر یا برخی از آن عناصر یا بدون مداخله عناصر ناشناس خارج از موضوع در آن)

نیلی در کتاب هایش بحث میکند که این قصدی بودن در همه زبانها وجود دارد و قرار دادن حروف داخل کلمات مانند افعال، بي علت و به دلخواه نیست.

مانند هر علم بیهوده ای، در پس افکار قصديه، این هدف هست که به متن های دینی، معانی ای مجزا و مشخص بدهد تا بسیاری از رموز زبانی و رموز زیبایی زبان را در برابر ملت هایی قرار دهد که با آن زبان صحبت نمي کننند و قصديون می کوشند تا این اندیشه را جا بيندازند که هر مجموعه از حرفها، در همه زبانها معانی ای نسبی و مشابه دارند و می کوشند با روش هایی غیر علمی، استدلال کنند و آن را با اصطلاحات علمی همراه، آرایش دهند و این، همان علم پوچ است.

ولی با اطلاع از علوم جدید و این مقاله، میفهمیم که فقط خود معاني کلمات و قواعد با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف بین خانواده های لغات، در عمق اصول و ریشه زبانها و تکامل آنها قرار دارد.

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110414065107.htm

بر اساس مقاله بالا- كه مقاله ای علمی و تحلیلی است- به نظر میرسد جستجو در معانی خاص در زبانها و یافتن قواعد دستور زبانی خاص و مقدس کردن این قوانین و معانی، جایگاه شایسته

ای ندارد. زبان در سیر تکامل است و این تکامل بیش از آن- که تابع چارچوبهای خاص مغزی و درکي ما باشد- تابع شرایط خارجی و محیطی و فرهنگي است.👆👆

زبان کتاب های آسمانی در قالب زبان قابل فهم برای اقوام آنها، فرستاده شده است و مقدس بودن این کلمات، در صورتی است که مفسر آگاه و ملکوتی آن- که نگاهی بر ملکوت آسمان ها دارد یعنی حجت خدا در هر زمان- موجود باشد وگرنه مقدس کردن عبارات زمینی بر اساس تفسیر زمینی، از عبارت های میخی سومری، عبری یا عربی قدسیتی نمیسازد.

قدسیت عبارات میخی سومری، عبری یا عربی کتاب های مقدس، در اتصال با مفسر حقیقی و آسمانی است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درک کنیم ما همه یکی هستیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصافراتر از دیوارهای باوررساناها و ابر رساناها و عتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش ویتامین K در ترمیم اسسکوت، پر از صداانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خواحیای بینایی نسبی یک بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از نظریه ی تکامل واکسن دیگر کرونا ساخته شدانش بی نهایتبارداری بدون رحمدرد و درسگیاه بی عقل به سوی نور میمخاطب قرار دادن مردم، کاتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند باقلب های سادهزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اسازگاری با محیط بین اجزاای همه ی وجود منچت جی پی تیمهندسی ژنتیک در حال تلاش جنگ و تصور از جنگاختراع جدید اینترنت کوانعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر دردداروهای تغییر دهنده ی سیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و شیمی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و میر بسیار بالای ناشتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشقبل از آغاززونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسرگیجه از شایعترین اختلاایندرالچرا مغزهای ما ارتقا یافت میگرن و پروتئین مرتبط با جهان هوشیارارتباط انسانی، محدود به عصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتمهوش بشری تهدید برای بشریاعتماد بی موردیادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد میگرنبر کسی اعتماد نکن مگر اینرقیبی قدرتمند در برابر مپیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت جدیدتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتملووفلوکساسینزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه نادانشلیک فراموشیاگر فقط مردم میفهمیدند کنزاع بین علم و نادانی رو ما از اینجا نخواهیم رفتجهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتیهوشیاری و وجودبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی نرمش ها برای درد زانرویا بخشی حقیقی از زندگی پیشرفتی مستقل از ابزار همعاینه قبل از نوار عصب و توهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسلزوم عدم وابستگی به گوگل زدودن نقص از هوش مصنوعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار مغزی روشی مهم در تشخشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمماست مالیجاودانگی مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش خیالی و خوش بینیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطاندر عید نوروز مراقب تصادف برداشت مغز ما از گذر زمانروزه داری سلول های بنیادپرکاری تیروئیدمغز و قلب در جنین موش مصنسلول های بنیادیتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازیننورون های ردیاب حافظهشبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان پوکی استخوانبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزبسیاری از بیماری های جدیفلج بل، فلجی ترسناک که آنريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه می دانم، آنچه را میخمغز ابزار برتر بقاسندرم گیلن باره به دنبال انفجار بزرگ پایان بوده امناطق خاصی از مغز در جستجتسلیم ارتباط با من برترنکاتی در مورد تشنجصبر و واقعیتحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتدرمان سرگیجه بدون نیاز بکاربرد روباتهای ريز، در تفاوت های تکاملی در مغز وفال نیکوراه فراری نیستتأثیر شیرینی های حاوی لوآیا ما کالا هستیممغزتان را در جوانی سیم کشسیگار عامل افزایش مرگ ومانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبای اصفهانابزارهای دفاعی و بقای مونگاه من، نگاه تو و یا حقیطوفان فقر و گرسنگی و بی سحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهبا آتش، بازی نکن و بعد از با تعمق در اسرار ابدیت و درک احساسات و تفکرات دیگکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد موفقرستگاری محدود به یک راه نتاثیر کلام در آیات کلام بنقش ژنتیک در درمان اختلاسکته مغزیاهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دادن ژنها آیا روزی احتیاط در ورزش زانو در خاعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان موفق به بازگردبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرد باسن و پا به دلیل کاهگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل همه جانبه نگر ژنرالیتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب و عقلزمان شگفت انگیزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و استم با شعار قانون بدترین ای آنکه نامش درمان و یادشنتایج نادانی و جهلمهندسی بدنجنگ داده هاادامه بحث تکامل چشمعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک تا کماصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناختداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن پر در برابر آگاهیپل جویی اصفهانمرگ و سوال از قاتلتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنقبل از انفجار بزرگزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتسرگردانیایپیداکرینچرا ویروس کرونای دلتا وامیگرن و خوابجهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین معضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش در طبیعتاعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استداروی جدید ضد الزایمربرلیتیونرموزی از نخستین تمدن بشرپیوند اندام از حیوانات بمسئولیت در برابر محیط زیتولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان نیاز تکاملی استتاثیر رو ح و روان بر جسمنه جنگ و نه خونریزیشلیک فراموشیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نزاع بین علم و جهل رو به پما اشیا را آنطور که هستندجهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری و افسردگیبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسدر ناامیدی بسی امید استبرخی نرمش ها برای زانورویا تخیل یا واقعیتپپوگستمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کومقاومت به عوارض فشار خون سفر فقط مادی نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته نوار مغز، مفید و بی خطرشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین هماننعناعماست مالی با هوش انسانیجایی برای یاد گرفتن باقی از تکنیکی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهدف یکسان و مسیرهای مختلبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسببرداشتت از جهان رو زیاد روزهای بد باقی نمیماندپراسینزوماب در پارکینسومغز و هوش، برترین ابزار بسلول های بنیادی منابع و اتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزنوروپلاستیسیتی چیستشباهت مغز و کیهانحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوفور و فراوانیدرمان پوکی استخوانبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومبسیاری از بیماری های جدیفلج خوابریه زغالیتکامل تکنولوژیآنچه ناشناخته است باید شمغز از بسیاری حقایق می گرسندرم پیریفورمیسانقراض را انتخاب نکنیدمنبع نور واقعی و ثابت، حقتسلیم شدن از نورون شروع مچگونه مولکول های دی ان ایصبر بسیار بایدحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان درددرمان سرگیجه بدون نیاز بکاش شرف اجباری بود یا حتیتفاوت های زبانی سرمنشا تفاکسیبتراه نجاتتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده مغزتان را در جوانی سیمکشسیاهچاله هاانرژِی برای ایجاد اضطرابمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تصویربرداری فضاپیمای آمابعاد و نیازهای تکاملینگاه مادی غیر علمی استطوفان بیداریحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهديدن با چشم بسته در خواب دی متیل فومارات(زادیوا)(با خودت نجنگدرک تصویر و زبان های مخلتکشتن عقیده ممکن نیستتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهفرد یا اندیشهرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش گرمایش آب و هوا در همسال سیزده ماههاولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر زودتر اتصالات مغزیاحتیاط در تعویض داروهاعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلاواکسن سرطاندانشمندان نورون مصنوعی سبازگشت از آثار به سوی خدادرد زانو همیشه نیاز به جرگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب یا مغززمزمه ات مانده در گوشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از ستم، بی پاسخ نیستای جان جان بی تن مرونجات در اعتماد به خودمهربانی، شرط موفقیتجنبه های موجی واقعیتاداراوون تنها داروی تاییعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشداروهای ضد تشنج با توضیح بحثی درباره هوش و تفاوتهذهن تو همیشه به چیزی اعتقپل خواجو اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنسربازان ما محققا غلبه می ایا کوچک شدن مغزانسان الچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک میگرن و روزه داریجهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت 11اعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستداروی سل سپتبرنامه و ساختار پیچیده مرمز و رازهای ارتباط غیر کپیوند اندام حیوانات به امستند جهان متصلتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتلوتیراستامزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر روده بر مغزچه زیاد است بر من که در ایشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نیروی مغناطیس نباشد نسبیت عام از زبان دکتر برما به جهان های متفاوت خودجهانی در ذهناز نخستین همانند سازها تخواب عامل دسته بندی و حفطهوشیاری کوانتومیبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی نرمش های گردنرویا حقی از طرف خداپایان، یک آغاز استمعجزه های هر روزهتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم مقایسه رقابت و همکاریسفر نامه سفر به بم و جنوب تازه های اسکیزوفرنی(جنونوار مغز، ترجمه ی فعالیت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو ماشین دانشجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز خوشبختی دور از رنج های مهدف یکسان، در مسیرهای متبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتابررسي علل احتمالي تغيير روزهای سختپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقسلول های بدن تو پیر نیستنتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکنوروز مبارکشباهت مغز با کیهان مادیحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوقاحت و تمسخر دیگراندرمان آرتروز با ورزش موضبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتبشکه ای که ته نداره پر نمفلج خواب چیستریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز به تنهایی برای فرهنگ سندرم پیریفورمیسانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهچگونه میتوان با قانون جنصد قدح، نفتاده بشکستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تبیندیشویتامین بی هفدهدرمان سرگیجه بدون داروکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت ایستایی و تکاپوفاجعه ی جهل مقدسراه های جدید برای قضاوت رتئوری تکامل در پیشگیری و مغط یک گیرنده استسیاهچاله های فضایی منابعانسولینمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصور ما ازمشکلات و واقعیابعاد اضافه ی کیهاننگاه محدود و تک جانبه، مشطوفان زیباییحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدین اجباریبا خدا باشدرک حقیقت نردبان و مسیری گل خاردار، زیباستتلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخفرد حساس از نظر عاطفی و برشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش پیش زمینه ها و اراده سانسور از روی قصد بسیاری اولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر عمودی سر انسان از پاحساس گذر سریعتر زمانعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن سرطاندانشمندان یک فرضیه رادیکبازگشت به ریشه های تکاملدردهای سال گذشته فراموش گالکانزوماب، دارویی جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب دروازه ی ارتباطزنان باهوش ترتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت استون فقرات انسان دو پا جلایمپلانت مغزینجات در راستگوییموفقیت هوش مصنوعی در امتجنسیت و تفاوت های بیناییادب برخورد با دیگرانعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استداروی فامپیریدین یا نورلبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن خود را مشغول هماهنگیپلاسمای غالبمرگ تصادفیتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسربرولایزینایا این جمله درست است کسیچرا پس از بیدار شدن از خومیگرن سردردی ژنتیکی که بجهان یکپارچهارتباط شگفت مغز انسان و فغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت نهماعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبرنامه ی مسلط ژنها در اخترمز گشایی از اتصالات مغزپیوند سر آیا ممکن استمشکل از کجاستتومورهای نخاعیآشنا پنداریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر روزه داری بر سلامت نه عدم مطلق بلکه عدم با قشناخت و معرفت، و نقش آن داگر نعمت فراموشی نبود بسچسبیدن به خود، مانع بزرگ ما با کمک مغز خود مختاريمجهان، تصادفی نیستاز نخستین همانند سازها تخواص میوه ی بههوشیاری سنتی یا هوشیاری به بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خواباندر هم تنیدگی کوانتومیبرخی یونها و مولکول های مرویاها از مغز است یا ناخوپاکسازی مغزمعجزه ی چشمتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیمامقابله ی منطقی با اعتراضسفر به مریخ در 39 روزتازه های بیماری پارکینسونوار عصب و عضلهشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث مبانی ذهنی سیاه و سفیدجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنهدف از تکامل مغزدرمان نگهدارنده ی اعتیادبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلببررسی مغز با امواج مادون روش مقابله مغز با محدودیپرتوزایی از جسم سیاهمغز و اخلاقسلول بنیادی و ای ال استکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انساننوروز یا روز پایانیشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارماوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگبشریت از یک پدر و مادر نیفلج دوطرفه عصب 6 چشمریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز بیش از آنچه تصور میشوسندرم پای بی قرارانیس بی کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گچگونه مغز ما، موسیقی را پصدای بم با فرکانس پایین، حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز- از مغز ده روش موفقیتبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزردرمان سرطان با امواج صوتکتاب زیست شناسی باورتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفاصله ها در مکانیک کوانتراه های جدید برای قضاوت رتئوری جدید، ویران کردن گنفرت، اسیب به خود استسیاهچاله ها، دارای پرتو انسولین هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکانابعاد بالاترنگاه کلی نگرطولانی ترین شبحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دین، اجباری نیستبا طبیعت بازی نکندرک دیگرانگل درون گلدانتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آفردا را نمیدانیمرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش آتش در رسیدن انسان بهسانسور بر بسیاری از حقایاولین مورد PML به دنبال تکچالش کمبود اندام برای پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییرات منطقه بویایی مغزاحساسات کاذبعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیاددانشمندان ژنی از مغز انسبازخورد یا فیدبکدردی که سالهاست درمان نشگام کوچک ولی تاثیرگذارمدل های ریز مغز مینی برینتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی قلب روباتیکزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش زبان در سلطه و قدرت استارگانی قبل از آغاز کیهایمپلانت مغزی و کنترل دو نخاع ما تا پایین ستون فقرموفقیت در تفکر استجنسیت و تفاوت های بیناییادراک ما درک ارتعاشی است عادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی به شناسایی کااصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی داروی لیراگلوتیدبحثی درباره احساسات متفاذهن خالی از شلوغی افکارپمبرولیزوماب در بیماری چمرگی وجود نداردتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرقدرت مردمزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتسردرد میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استمیگرن شدید قابل درمان اسجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی منهوش عاطفی قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد چاقیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات نخاعیتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریلیروپریم داروی ترکیبی ضدزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر روغن رزماری استنشانهایت معرفت و شناخت درک عشناخت حقیقت یا آرزوهای گاگر نعمت فراموشی نبود بسنسبت ها در کیهانما بخشی از این جهان مرتبطجهش های ژنتیکی مفید در سااز نشانه ها و آثار درک شدخواص هندوانههوش، ژنتیکی است یا محیطیبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمندر هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی اثرات مضر ویتامین درویاهای پر رمز و حیرتی درپارادوکس ها در علممعجزه ی علمتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزمقابله با کرونا با علم استازه های درمان ام اسنوار عصب و عضلهشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیمباحث مهم حس و ادراکجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان نابینایان آیا ممکنبی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسبررسی و اپروچ جدید بر بیمروش های صرفه جویی در ایجاپرسشمغز و سیر تکامل ان دلیلی سلول بنیادین از مخاط بینتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز ترازودوننورالژیشباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با ابیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسبعد پنجمفن آوری های جدید علیه شناریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران رامغز برای فراموشی بیشتر کسندرم پس از ضربه به سرانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه مغز پیش انسان یا همصرع و درمان های آنحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز- از مغز دهن، بزرگترین سرمایهبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیدرمان ضایعات نخاعیکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هفاصله ی همیشگی تصویر سازراه پیروزی در زندگی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به نقاشی هایی با بوی گذشته یسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهاتفاق و تصادفنگاه انسان محدود به ادراطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقدیوار همه اش توهم بودبالاترین هدف از دولتدرک درست از خود و هوشیاریگل زندگیتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آفرزندان زمان خودرشد در سختی استتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش انتخاب از طرف محیط، نساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییرات مغز پس از 40 سالگیاخلاق و علوم اعصابعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی بازسازي مغز و نخاع چالشی درس گرفتن از شکست هاگامی در درمان بیماریهای مدیون خود ناموجودتنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکقلب را نشکنزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش سجده بر عملکرد مغزسخن نیکو مانند درخت نیکوایمپلانت مغزی کمک میکند نخاع درازتر یا کوتاهتر کمولکول ضد پیریجهل مقدسادغام میان گونه های مختلعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی تعاملیاصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی تشنجی دربارداریبحثی درباره احساساتی غیرذهن سالمپنج اکتشاف شگفت آور در مومراقب خودتون و خانواده هتو تغییر و تحولیآرام باشقدرت و شناخت حقیقتزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهسردرد میگرن در کودکانایا بیماری ام اس (مولتیپچرا بیماری های تخریبی مغمیدان مغناطيسي زمین بشر جهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط شگفت انگیز مغز انغرور و علمحساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت یازدهبقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تبرین نت به جای اینترنترمز بقای جهش ژنتیکیپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات بین دو همسر و برخیتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهایت در بی نهایتشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر با مطالعه فیزیک کواننسبت طلایی، نشانه ای به سما تحت کنترل ژنها هستیم یجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب یا نرووسخواص اردههیچ نقطه ای مرکزی تر از ابه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفتدر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی اختلالات عصبی مثانهرویای شفافپاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه ی علم در کنترل کرونتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقملاحظه های اخلاقی دربارهتبدیل پلاستیک به کربن و سنوار عصب و عضلهشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استمبتکران خودشکوفاجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان های اسرار آمیز در آبی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری بررسی ژنها در تشخیص بیماروش هایی برای کم کردن اضطپرسش و چستجو همیشه باقی امغز کوانتومیسلول عصبی شاهکار انطباق تکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز ترازودوننورالژی تریژمینالشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هواوقتی پر از گل شدی خودت را درمان تشنجبیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از اببعد از کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه خریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حاآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سندرم جدایی مغزانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستچگونه هموساپينس بر زمین ضایعه ی شبکه لومبوساکرالحکمت الهی در پس همه چیزهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغزتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مدرمانهای بیماری پارکینسکتاب، سفری به تاریختقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعفتون های زیستیراه انسان شدن، راه رفتن وتا بحر یفعل ما یشاچقدر به چشم اعتماد کنیمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از بیرون مجموعهطبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )طبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی از درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیددیوار، از ابتدا توهم بودباهوش ترین و با کیفیت تریدرک عمیق در حیواناتگلوله ی ساچمه ایتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم بفرضیه ای جدید توضیح میدهرشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر کتامین در درمان پانقش اتصالات بین سلولهای سایه ی هوشیاریاولین هیبرید بین انسان و چاالش ها در تعیین منبع هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییرات آب و هوایی که به اخلاق پایه تکامل و فرهنگعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان اولین سلول مصنباغچه ی مندست و پا زدن در سایه؟گامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیقوی تر باشزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش غذاها و موجودات درياسخن و سکوتایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین تمدن بشریمولتیپل اسکلروز در زنان جهان فراکتالادغام دو حیطه علوم مغز و عارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی در کامپیوترهااصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ALSبخش فراموش شده ی حافظهذهت را روی چیزهای مفید متپول و شادیمراحل ارتقای پله پله کیهتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشقدرت کنترل خودزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرسردرد میگرنی در کودکانایا بدون زبان میتوانیم تچرا حیوانات سخن نمی گوینمیدان های مغناطیسی قابل جهان کاملی در اطراف ما پرارتباط غیرکلامی بین انساغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت پنجمبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تبرای یک زندگی معمولیرمز جهانپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی پس از ستوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استلا اکراه فی الدینزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهادینه سازی فرهنگ اختلاشناسایی تاریخچه ی تکاملیاگر تلاش انسان امروز برانشانه های گذشته در کیهان مانند آب باشجهش های بیماری زا، معمولاز نظر علم اعصاب اراده آزخواص بادام زمینیهیچ چیز همیشگی نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکمردرددر هر سوراخی سر نکنبرخی اصول سلامت کمرروان سالمپختگی پس از چهل سالگي به معجزه در هر لحظه زندگیسفر به درون سفری زیباتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیملاحظات بیهوشی قبل از جرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوار عصب و عضلهشاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزمتواضع باشجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهر جا که جات میشه، جات نیدرمان های بیماری آلزایمربی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدبررسی بیماری التهابی رودروش هایی برای جلوگیری از پرسشگری نامحدودمغز آیندگان چگونه است ؟سلول عصبی، در محل خاص خودتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دنوسانات کوانتومی منبع ماشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز از مغز تخطر را بپذیروقتی تو از یاد گرفتن باز درمان جدید ALSبیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیمابعد از کرونافواید روزه داری متناوبریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالش است یا منفعسندرم دزدی ساب کلاوینانتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه هوشیاری خود را توسضایعه ی عروقی مخچهحافظه میتواند بزرگترین دهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز، از مغز دو بیماری روانی خود بزرگ بیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، بردرماندگی به دلیل عادت کرکتابخانهتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیفروتنی معرفتیراه بی شکستتاول کف پا و حقیقتنقش قهوه در سلامتیسیاهچاله ی تولید کنندهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهاتوسوکسیمایدنگاه از دور و نگاه از نزداتصال مغز و کامپیوترنگاه از درون قفس یا بیرونطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدباور و کیهان شناسیدرگیری قلب در بیماری ویرگلوئونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه فساد اقتصادی سیتماتیک درز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش تیروئید در تکامل مغزسایه را اصالت دادن، جز فراولین تصویر در تاریخ از سنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییرات تکاملی سر انسان اختلاف خانوادگی را حل کنعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدانشمندان تغییر میدان مغبحتی علمی درباره تمایل بدست کردن در گوشگاهی لازم است برای فهم و مداخله ی زیانبار انسانتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکیزندگی و داراییتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتایمان به رویانخستین تصویر از سیاهچالهمواد کوانتومی جدید، ممکنجهان قابل مشاهده بخش کوچارتقا و تکامل سنت آفرینش عجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید s3 در درمان ام بخش های تنظیمی ژنومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپول و عقیدهمرز مرگ و زندگی کجاستتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونقدرت انسان در نگاه به ابعزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد و علتهای آنایا تکامل هدفمند استچرا حجم مغز گونه انسان درمیدان های کوانتومی خلاجهان پیوستهارتروز یا خوردگی و التهامقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی ضد تشنج توپیراماتبرای پیش بینی آینده مغز درمز جهان خاصیت فراکتالپیوستگی همه ی اجزای جهانمشکلات روانپزشکی در عقب توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟زبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل بشناسایی سلول های ایمنی ااگر خواهان پیروزی هستینشانه های پروردگار در جهماه رجبجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز نظر علم اعصاب اراده آزخواص شکلات تلخهیچ چیز، چقدر حقیقی استبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کانادر والنتاین کتاب بدید همبرخی اطلاعات روانشناسی مروبات ها قول میدهندپدیده خاموش روشن در پارکمعرفت و شناختسفر تجهیزات ناسا به مریخ توت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هممانتین یا آلزیکسا یا ابتبدیل سلولهای محافط به سنوار عصب و عضله مهم در تششاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودمجموعه های پر سلولی بدن مجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های بیماری اس ام ایبی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از بررسی سیستم تعادلی بدن اروش هایی ساده برای کاهش اپس از اگو یا بعد از نفسمغز اندامی تشنه ی انرژی اسلولهای ایمنی القا کنندهتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزنوشیدن چای برای مغز مفید شجاعت و ترسحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیوقتی خودت را در آینه دیدیدرمان جدید میگرن با انتی بیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیبعد از کرونا دلخوشی بیهوفواید زیاد دوچرخه سواریریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم سردرد به دلیل افت فانتروپی و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزضایعات در عصب زیر زبانیحافظه های کاذبهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز، از مغز دو بار در هفته ماهی مصرف بیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پرودرها بسته نیستکجای مغز مسئول پردازش تجتقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نفروتنی و غرورراه طولانی را به سلامت گذتابوهای ذهنینقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاره ی ابلهانانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجاثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه از درون مجموعه با نگظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که دیدن خدا در همه چیزباید از انسان ترسیددرگیری مغز در بیماری کویگمان میکنی جرمی کوچکی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفشار و قدرتزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دساخت سلول عصبی حتی پس از اولین دارو برای آتاکسی فناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال حرکتی مانند لرزش علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی بحث درباره پیدایش و منشا دست آسمانگاهی مغز بزرگ چالش استمدارک ژنتیکی چگونه انسانتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزندگی بی دودتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش غذاها و موجودات درياسخت ترین کار، شناخت خود ااین پیوند نه با مغز بلکه نخستین روبات های زنده ی جموجود بی مغزی که می تواندجهان موازی و حجاب هاارتقا یا بازگشت به قبل ازعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید لنفوم و لوکمیبخش بزرگی حس و ادراک ما اذره ی معین یا ابری از الکپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز بین انسان و حیوان کجاتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت ذهنزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد به دلیل مصرف زیاد مایجاد احساساتچرا خشونت و تعصبمیدان بنیادین اطلاعاتجهان پیوستهارزش های وارونهتاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی قسمت دهمبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهداروی ضد جنون در درمان تیبرای اولین بار دانشمندانرنگ کردن، حقیقت نیستپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکلایو دوم دکتر سید سلمان فزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر رژیم گیاهخواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکشواهدی از نوع جدیدی از حااپل ویژن پرو در تشخیص بیمنشانه های بیداری روحیماپروتیلینجهشهای مفید و ذکاوتی که داز واقعیت امروز تا حقیقتخواص شگفت هویجهیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آندر یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی بیماری ها که در آن بروبات های ریز در درمان بیپروژه ی ژنوم انسانیمغز فکر میکند مرگ برای دیسفر دشوار اکتشافتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمن کسی در ناکسی دریافتم تبر را بردارنوار عصب و عضله برای تاییشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبمجرم، گاهی قربانی استجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های جدید ALSبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجربررسی علل کمر درد در میانروش جدید تولید برقآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان ایا طبیعتا تماسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبروقتی خورشید هست شمع به کادرمان جدید کنترل مولتیپلکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کرونا دلخوشی بیهوفیلم کوتاه هیروشیما از هریشه های مشترک حیاتتکامل زبانآواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانتظار گذر تندباد؟منبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمضرورت زدودن افکارحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از درهای اسرارآمیز و پوشیدهکرونا چه بر سر مغز می آورتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرگشت و تکامل تصادفی محض رابطه تشنج و اوتیسمتاثیر فکر بر سلامتنقش میدان مغناطیسی زمین سیاره ابلهانانسان باشانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدنگاه حقیقی نگاه به درون اظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجردیدگاه نارسای دوگانه ی مبابا زود بیادرگیری مغز در بیماران مبگنجینه ای به نام ویتامین تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیفضا و ذهن باززمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین دروغناتوانی در شناسایی چهره منبع خواب و رویاثبت و دستکار ی حافظهاختلال خواب فرد را مستعد علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیبحثي درباره هوش و تفاوتهدست بالای دستگاهی جهت را عوض کنمروری بر تشنج و درمان هایتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی مزندگی در جمع مواردی را برتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش غذاها در کاهش دردهای سختی ها رفتنی استاین اندوه چیستنرمش های مفید برای درد زاموجودات مقهور ژنها هستندجهان ما میتواند به اندازارتوکين تراپی روشی جديد عدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید میاستنی گراویبخش بزرگتر کیهان ناشناختذرات کوانتومی زیر اتمی قپوشاندن خود از نورمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رقدرت شناختی انسان، محدودزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمسردرد تنشنایران بزرگچرا در مغز انسان، فرورفتمیدازولام در درمان تشنج جهان پر از چیزهای اسرار آارزش های حقیقی ارزش های غصفحه اصلیخلا، خالی نیستهوش عاطفی قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و ودارویی خلط آوربرای تمدن سازی، باید در برنگین کمانپیدایش زبانمشاهده آینده از روی مشاهتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشلبخند بزن شاید صبح فردا ززبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رژِیم غذایی بر میگنون و القلمشواهدی از دنیسوان(شبه نئاپی ژنتیکنظام مثبت زندگیماجرای جهل مقدسجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کجا آمده ام و به کجا میخود جسم و یا تصویرهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش منادر کمتر از چند ماه سوش جدبرخی بیماری های خاص که بدروبات کیانپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبسفرنامه سفر به بم و جنوب توسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیمن پر از تلخیمتحریک عمقی مغزنوار عصب و عضله تعیین محلشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استمحل درک احساسات روحانیجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استهز ذره، یک دنیاستدرمان های جدید میگرنبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی برطرف کردن خشونت را از خاروش صحبت کردن در حال تکامآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای ایجاد تمدسلام تا روشناییتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکنیوالینشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان جدید ام اسکاهش سن بیولوژیکی، تنها تفکر قبل از کارفیلمی بسیار جالب از تغییرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل زبان انسان از پیشیآینه در اینهمغز بزرگترین مصرف کننده سوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک ضرب المثل یونانیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهدرون قفس یا بیرون از آنکریستال هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموش کارها باهوش تر هسرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش محیط زندگی و مهاجرت دسیاره ابلهانسیب یکسان و دیدگاه های متانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مفید قهوهنگاه دوبارهعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتدیستونی قابل درمانباد و موجدرگیری مغزی در سندرم کووگوهر با نظر دیگران سنگ نمتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استزمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درساخت شبکه عصبی با الفبای اولین سلول مصنوعینادیدنی ها واقعی هستندمنتظر نمان چیزی نور را بهثبت امواج الکتریکی در عصاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمنددانش، قفل ذهن را باز میکنبحثی جالب درباره محدودیتدستورالعمل مرکز کنترل بیگذر زمان کاملا وابسته به مرکز هوشیاری، روح یا بدن تو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمقانون گذاری و تکاملزندگی در سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهسختی در بلند شدن از روی صاین ایده که ذرات سیاهچالنرمش های مفید در سرگیجهمورد نادر همپوشانی دو بیجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط میکروب روده و پارعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده داروی جدید آلزایمربخش دیگری در وجود انسان هذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمرزهای حقیقی یا مرزهای تتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینقدرت عشقزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتسردرد سکه ایایرادهای موجود در خلقت بچرا ذرات بنیادی معمولاً مکان زمان یا حافظه زمانجهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت اولسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش عاطفی قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامنددارویی ضد بیش فعالی سیستبرای خودآگاه بودن تو بایرهبر حقیقیپیر شدن حتمی نیستمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلحظات خوش با کودکانزبان جانسوزتاثیر سلامت دستگاه گوارشنوآوری ای شگفت انگیز دانشیشه ی بازالتی و سیلیکونابتدا سخت ترین استنظریه ی تکامل در درمان بیماجرای عجیب گالیلهجوانان وطناز کسی که یک کتاب خوانده خودآگاهی و هوشیاريهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر آرزوهایت مداومت داشتهبرخی توجهات در ببمار پارروح و آب حیاتپروانه ی آسمانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیممن بی من، بهتر یاد میگیرمتحریک عمقی مغز در آلزایمنوار عصب و عضله در مطب دکشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودمحل درک احساسات روحانی دجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهزینه ای که برای اندیشیددرمان های جدید در بیماری بیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تبزرگ فکر کنروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طسلاح و راهزنیتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهنیکولا تسلاشش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میدرمان جدید ای ال اس، توفرکایروپاکتیک چیستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعفیروز نادریرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل ساختار رگهای مغزی آیندهمغز حریص برای خون، کلید تسوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوضربه مغزی در تصادف رانندحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز، از مغز دو داروی جدید برای میاستبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکریستال زمان(قسمت اولتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی همیشه هم بد نیستراز تغییرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش مرکز تنفس سلولی در بینقش نگاه از پایین یا نگاهسیر آفرینش از روح تا مغز انسان در هستی یا هستی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعداد کلی ذهن ها در جهان اثرات مفید روزه دارینگاهی بر قدرت بینایی دراعقل سالمحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده تودژا وو یا اشنا پنداریباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری مغزی در سندرم کووگویید نوزده و ایمنی ساکتمحدودیت درک انسانتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مقفس دور خود را بشکنزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف ساختن آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شنادانی در قرن بیست و یکم،منتظر زمان ایده آل نشوجلو رفتن یا عقبگرداختلال در شناسایی حروف و عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریدانش، یک انسان را ناسازگبحثی در مورد نقش ویتامين دغدغه نتیجه ی نادانی استگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولقانون جنگلزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر دپاکین بر بیماری منقشه های مغزی جدید با جزیسدسازی روش مناسب برای مقاین ابتدای تناقض هاستنرمش های موثر در کمردردموسیقی نوجهان مرئی و نامرئیارتباط ماده و انرژیعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومداروی جدید ای ال اسبخشیدن دیگران یعنی آرامشذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرقسم به فقرزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننسردرد عروقی میگرنایستادن در برابر آزادی بچراروياها را به یاد نمی آمکانیک کوانتومی بی معنی جهان دارای برنامهارزش حقیقی زبان قسمت دومپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدیهوش عاطفی قسمت ششمبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسداستانها و مفاهیمی اشتبابرای رشد، باید از مسیر خطروی و منیزیم در تقویت استپیراستاممطالبه ی حق خودتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در ولرزش ناشی از اسیب به عصبزبان ریشه هایی شناختی استاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغز مشاهده ی غیر مستشکل های متفاوت پروتئین هابتدایی که در ذهن دانشمننظریه ی تکامل در درمان بیماده ی تاریکجوانان وطناز آغاز خلقت تا نگاه انساخودآگاهی و هوشیاريهیچ کس حقیقت را درون مغز به سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد ددر آسمان هدیه های نادیدنبرخی توصیه ها برای واکسیروح در جهانی دیگر استپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مانند تلفن استسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در امننژیتتداوم مهم است نه سرعتنوبت کودکانشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستمحدودیت چقدر موثر استجراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید سرطانبیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده بزرگ شدن مغز محدود به دورروشهای شناسایی قدرت شنواآلزایمرمغز انسان برای شادمانی طسلسله مباحث هوش مصنوعیامیدی تازه در درمان سرطامنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه فعالیت های عضله به نیاز به آموزش مجازی دیجیششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنبیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید سرطانکار امروز را به فردا نیندتفکر خلا ق در برابر توهم فیزیک مولکولها و ذرات در رژیم ضد التهابیتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی انسان در فراتر ازمغز در تنهایی آسیب میبینسوخت هیدروژنی پاکاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه باغبانی باعث کاهش ضررهای مصرف شکر و قند بر حافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز از مغز تا دو سوی واقعیتبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستدروغ نگو به خصوص به خودتکریستال زمان(قسمت دوم)تلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی و مسیر روحانیراست دستی و چپ دستیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فراموشی آرمانرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظام غذایی در تکامل مسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعذیه ی ذهناثرات مضر ماری جواناعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی اسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمردژاوو یا آشناپنداریبار مغز بر دو استخواندرگیری اعصاب به علت میتوگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه فراتر از حفظ تعادلتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروقفس ذهنزمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملساختن آینده، بهترین روش ايندگان چگونه خواهند دیدنازوکلسینمنحنی که ارتباط بین معرفجلوتر را دیدناختلالات مخچهعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قدائما بخوانبحثی در مورد نقش کلسیم و ذهن ما از در هم شکستن منبگریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز حافظه کجاستتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومقانون جنگلزندگی زودگذرتاثیر داروهای ضد التهاب نقشه با واقعیت متفاوت اسسرنوشتاینکه به خاطرخودت زندگی نرمشهای مهم برای تقویت عموسیقی هنر مایع استجهان مشارکتیارتباط متقابل با همه ی حیعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای میاستنی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلرفلکس وتری با توضیح دکتر پیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان بی گتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تقضاوت ممنوعزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیسرطان کمیت گراییاکنون را با همه ی نقص هایچراروياها را به یاد نمی آمکانیزمهای دفاعی در برابجهان در حال نوسان و چرخشارزش حقیقی زبان قسمت سومسایتهای دیگرخم شدن فضا-زمانهوش عاطفی بیشتر در زنانبه مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابدخالت در ساختار ژنهابرای زندگی سالم، یافتن ترویکردهای جدید ضایعات نخپیشینیان انسان از هفت میمطالبی در مورد تشنجتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزبان شناسی مدرن در سطح سلتاریک ترین بخش شبنوار مغز با توضیح دکتر فاشکل پنجم مادهابتذال با شعار دیننظریه ی تکامل در درمان بیماده ی خالیجواب دانشمند سوال کننده از انفجار بزرگ تا انفجار خودت را از اندیشه هایت حفهیچ اندر هیچبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد ددر آستانه ی موج پنجم کوویبرخی درمان های Spinal Muscular Atروح رهاییپروتئین های ساده ی ابتدامغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریمنابع انرژي پاک سرچشمه حتداخل مرزها و صفات با بیننور از عمق تاریکیشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارمحدودیت های حافظه و حافظجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهزاران سال چشم های بینا ودرمان های رایج ام اسبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ALS نگاهی کامل بر بیماری وروشی برای بهبود هوش عاطفآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچک تر شسلطان جنگل یا صاحب ملکوتامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ی فعالیت های عضله بچیز جدید را بپذیرشعار و عملحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید سرطانکار با یگانگی و یکپارچگیتفاوت مغز انسان و میمون هفیزیک هوشیاریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل، نتیجه ی برنامه ریآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز را از روی امواج بشناسسودمندی موجودات ابزی بر اندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ایدزابزارهای بقا از نخستین هچگونه تکامل مغزهای کنونیضررهای شکر بر سلامت مغزحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز، از مغز تدولت یا گروهکبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتدریای خداکریستال زمان(قسمت سوم)تلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته وآیا یک، وجود داردفرایند پیچیده ی خونرسانیرحم مصنوعیتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظریه تکامل در شناساسیستم تعادلی بدنانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییراجزای پر سلولی بدن انسان عقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی اسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیددگرگونی های نژادی و تغییبار بزرگ ایستادن بر دو پادرب بسته با غیر خود باز مگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس را بشکنزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث ساختار فراکتال وجود و ذهايا اراده آزاد توهم است ینباید صبر کرد آتش را بعد منشأ اطلاعات و آموخته ها جمجمه انسان های اولیهاختلالات حرکتی در انسانعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریدارچینبحثی در مورد حقیقت فضا و ذهن چند جانبه نیازمند نگگربه شرودینگر و تاثیر مشمرکز خنده در کجای مغز استتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالمزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقص های سیستمی ایمنیسریع دویدن مهم نیستاینکه خانواده ات سالم باچرا ماشین باید نتایج را پمیلر فیشر نوعی نادر از گیجهان معناارتباط چاقی و کاهش قدرت بعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای کاهش وزنبدون پیر فلکرفتار مانند بردهپیچیدگی های مغزی در درک زمسمومیت دانش آموزان، قماتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استقطار پیشرفتزبان فرایند تکاملی برای تاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقاسرعت فکر کردن چگونه استاکوییفلکسچراغ های متفاوت و نور یکسما انسانها چه اندازه نزدجهان در حال ایجاد و ارتقاارزش خود را چگونه میشناسخونریزی مغز در سندرم کووهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهدر میان تاریکی و روشناییبرخی ملاحظات در تشنج های رویا و واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم تنهاییافتخار انسانلزوم گذر انسان از حدها و زبان شناسی نوین نیازمند تاریکی من و تو و گرد و غبانوار مغز ترجمه رخدادهای شکرگزار هر چیزی باش که داابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه ی ریسمانماده ای ضد التهابیجواب سنگ اندازیاز بار خود بکاه تا پرواز خودروهای هیدروژنیهیچگاه از فشار و شکست نتربهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هدر برابر حقایق جدیدبرخی روش های تربیتی کودکروزه داری متناوب، مغز را پروتز چشممغز چون ابزار هوش است دلیسفری به آغاز کیهانتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقینور درونشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های علامتی در ام اسبیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگترین خطایی که مردم مNVG 291روشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمآموزش نوین زبانمغز انسان رو به کوچکتر شدسم زنبور ، کلیدی برای واراما شما از دید خفاش کور همنابع بی نهایت انرژی در دترجمه ای ابتدایی از اسراچیزی منتظر شناخته شدنصبور باشحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا فریب و سرگرمیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایدرمان دارویی سرطان رحم بکارهای کوچک، بی ارزش نیستفاوت ها و تمایزها کلید بفیزیک و هوشیاریرژیم غذایی سالم و ضد التهتکثیر سلول در برابر توقف آینده با ترس جمع نمیشودمغز زنان جوانتر از مغز مرسی و سه پل اصفهانانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقا ازنخستین همچگونه جمعیت های بزرگ شکل ضعیف و قویحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی الفاگواز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازدرک فرد دیگر و رفتارهای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پتلاش های جدید در ALSتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیفرایند تکامل و دشواری هارحم مصنوعیتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش هورمون های تیروئید دسیستم دفاعی بدن علیه مغز انسانیت در برابر دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر الگوی رشد مغزی با زاجزایی ناشناخته در شکل گعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی اساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژندانش قدرت استبار سنین ابزار هوشمندی ادرختان چگونه بر تشکیل ابگوشت خواری یا گیاه خواریمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملقله برای دیدن نه برای به زمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتساختار شبکه های مغزی ثابايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداوممنشاء کوانتومی هوشیاری اجنین مصنوعیاختلالات صحبت کردن در انعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کماصفهان زیباورزش و میگرنداروهای مصرفی در ام اسبحثی در مورد عملکرد لوب فذهن هوشیار در پس ماده ی مگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ چیستتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)قارچ بی مغز در خدمت موجودزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر مغزنقص در تشخیص هیجانات عامسریعترین کامپیوتر موجوداین، فقط راه توستچرا مردم با زندگی میجنگنمیهمانهای ناخوانده عامل جهان معکوسارتباط هوش ساختار مغز و ژعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش احساسیاعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید برای ای ال اسبدون بار گذشتهرفتار وابسته به شکلپیوند قلب خوک، به فرد دچامسیر دشوار تکامل و ارتقاتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسقطره قطرهزبان متغیرتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسطح آگاهی، رخدادهای زندگاکسی توسین و تکامل پیش انزاع ها بیهوده استما انسانها چه اندازه نزدجهان ریز و درشتاز فرد ایستا و متعصب بگذرخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلنددر مانهای کمر دردبرخی مرزهای اخلاق و علوم رویا و کابوسپیشرفت در عقل است یا ظواهمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رلزوم سازگاری قانون مجازازبان، نشان دهنده ی سخنگو تاریکی و نورنوار مغز در فراموشی هاشکست حتمیابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیمماده، چیزی نیستجوسازی مدرناز بحث های کنونی در ویروسخورشید مصنوعیهیپرپاراتیروئیدیسمبهداشت خوابکنترل جاذبهدر درمان بیماری مولتیپل برخی سلولهای عصبی در تلاروزه داری و التهاب زیانبپروتز عصبی برای تکلممغز چگونه صداها را فیلتر سقوط درون جاذبه ای خاص، چتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژینوروفیبروماتوزشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارمهستی ما پس از شروعی چگال درمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندبزرگترین درد از درون است فقر داده ها در هوش مصنوعیروشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح مغز ایندگان چگونه استسماگلوتید داروی کاهش دهنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع جدید انرژیترس و آرمان هاچیزی خارج از مغزهای ما نیصبور باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری سلیاکویتامین کادرمان زخم دیابتی با تکنوکارهایی بیش از طراحی و گپتفاوت ها را به رسمیت بشنافیزیک آگاهیرژیم غذایی ضد التهابیتأثیر نیکوتین سیگار بر مآیا فراموشی حتمی استمغزهای کوچک بی احساسسیلی محکم محیط زیست بر انانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای بقای موجود زندهچگونه جمعیت های بزرگ شکل طلوع و حقیقتحباب هایی تو در توهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و با هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسدرک نیازمند شناخت خویش اکشف مکانیسمی پیچیده در بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده فرایند حذف برخی اجزای مغرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش هورمون زنانه استروژنسکوت و نیستیانسان، گونه ای پر از تضادنگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر خود یا تغییر دیگرااحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانش محدود به ابعاد چهارباربر دیگران نباشدرختان اشعار زمینگیلگمش باستانی کیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از قله سقوطزمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جسادیسم یا لذت از آزار دادای نعمت من در زندگیمچت جی پی تیمهمان ناخواندهجنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلالات عضلانی ژنتیکعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعداروهای ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر پنهانتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیقبل و بعد از حقیقتزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ی رسیدن به قلهسرکه انگبین عسلی مفید براینترنت بدون فیلتر ماهواچرا مغز انسان سه هزار سالمیوتونیک دیستروفیجهان هوشمندارتباط پیوسته ی جهانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش احساسیاعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید برای دیابتبدون زمان، ماده ای وجود نرفتار اجتماعی انسان، حاصپیوند مدفوع در درمان بیممسئول صیانت از عقیده کیستولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هولمس کوانتومیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسعی کن به حدی محدود نشویاکسکاربازپین در درمان تشنزاع بین جهل و علم رو به پما اکنون میدانیم فضا خالجهان شگفت انگیزاز مخالفت بشنوخواب زمستانی سلول های سرهوشمندی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنوندر محل کار ارزش خودت را ببرخی نکات از گاید لاین پررویا و خبر از آیندهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعنی روزهتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو لزوم سازگاری قانون مجازازبان، وسیله شناسایی محیطتاریکی خواهد ترسیدنوار مغز در تشخیص بیماری شگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمماده، چیزی بیش از یک خلا جامعه ی آسمانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش قلبی و مهربانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابدر سال حدود 7 میلیون نفر برخی سيناپسها طی تکامل و روزه داری و بیمار ی ام اس پرورش مغز مینیاتوری انسامغز ناتوان از توجیه پیداسلول های مغزی عامل پارکیتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازیننورون هاي مصنوعی می توانشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی هشت توصیه برای کاستن از ددرمان کارتی سل و تومور مغبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یابسیاری از مجرمان، خودشانفلج نخاعی با الکترودهای روشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار بقای برتر مادیسندرم کووید طولانیانفجار و توقف تکاملی نشامناطق خاص زبان در مغزترسان نیستیچیزی شبیه نور تو نیستصبر لازمه ی پیروزی استحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخواندرمان ساده ی روماتیسمکاربرد روباتهای ريزنانوتفاوت های بین زن و مرد فقفیزیکدانان ماشینی برای ترژیم غذایی ضد دردتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ممکن است موش کور بی ممغز، فقط گیرندهسینوریپا داروی ترکیبی ضدانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبا از سلولابزارهای بقای از نخستین چگونه حافظه را قویتر کنیطلای سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدوپامین قابل حل در آببا هر چیزی که نفس می کشد مدرک و احساس