دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش ذهن و شناخت در حوادث روزانه

نقش ذهن(mind)و شناخت در حوادث روزانه

تاثیر انرژی تاریک، از کجاست؟

آیا ماده تاریک غیر قابل دیدن- که حجم زیادی از کیهان را تشکیل میدهد- در محدوده ابعاد مرسوم کیهان، قرار می‌گیرد؟

تاثیر جهان دیگر بر جهان ما چگونه ممکن می‌شود؛ جهانی- که تمایز های آن با جهان ما آنقدر اندک است که تاثیر آن بر جهان ما باقی می‌ماند؟

فاصله این کیهان موازی با جهان ما، چگونه آنقدر کوچک میشود که رابطه اش با کیهان مادی ما قطع نشود و این تاثیر باقی بماند؟

وقتی امکان خروج از کیهان مادی ما از طریق ابزارهای مادی وجود ندارد چگونه می‌توانیم تاثیر نیروی جهان موازی را بر کیهان خود حس کنیم؟

وقتی سفر به کیهان دیگر با ابزارهای مادی ممکن نیست آیا با روش دیگری میتوان به این سفر رفت؟


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استخوان های کشف شده، ممکمولتیپل اسکلروز در زنان گذر زمان کاملا وابسته به چگونه جمعیت های بزرگ شکل دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی از عروسک تا کممبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر کلام در آیات کلام بپیشرفتی مستقل از ابزار هچرا بیماری های تخریبی مغدانشمندان ژنی از مغز انسابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هوش مصنوعی خودکار روبهیچگاه از فشار و شکست نترمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی ضد تشنج با قابليت تاختلال در شناسایی حروف و سازگاری با محیط بین اجزابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E در چه مواد غذایمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان ژنتیکی برای نوآوریارتباط بین هوش طبیعی و هوشناسایی سلول های ایمنی ابرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر التهاب شریان تمپورالدرگیری مغزی در سندرم کوواز نظر علم اعصاب اراده آزضررهای شکر بر سلامت مغزبسیاری از بیماری های جدیفرایند پیچیده ی خونرسانیژنها نقشه ایجاد ابزار هونقش هورمون زنانه استروژنتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین مورد PML به دنبال تکروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداتلاشی تازه برای گشودن معلبخند بزن شاید صبح فردا زکودکان خود را مشابه خود تنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت قربانی نزاع بین بی ایا بیماری ام اس (مولتیپریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسم عصبی خوانش پنوآوری ای شگفت انگیز دانخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرزبان مشترک ژنتیکی موجودااستروژن مانند سپر زنان دمواد کوانتومی جدید، ممکنگربه شرودینگر و تاثیر مشچگونه جمعیت های بزرگ شکل دلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن متاثیر کپسول نوروهرب بر نپاسخ گیاهان در زمان خوردچرا حیوانات سخن نمی گویندانشمندان پاسخ کوانتومی ابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهابار سنین ابزار هوشمندی اهاوکينگ پیش از مرگش رسالمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده هفت سین یادگاری از میراث داستانها و مفاهیمی اشتبااختلالات مخچهسخن پاک و ثابتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ام اس(مولتیپل اسکلارتباط شگفت مغز انسان و فشواهدی از نوع جدیدی از حابرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیوتروفیک لترال اسکلرودرگیری مغزی در سندرم کوواز نظر علم اعصاب اراده آزطوفان فقر و گرسنگی و بی سبعد از کرونافرایند تکامل و دشواری هاژنها ، مغز و ارادهنقش ژنتیک در درمان اختلاتغییر عمودی سر انسان از پاولین مورد پیوند سر در انروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بتلاشی جدید در درمان ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبکوری گذرای ناشی از موباینقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت تنها چیزی است که شاایا بدون زبان میتوانیم ترژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در بنوار مغزی روشی مهم در تشخخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمیناسرار بازسازی اندام هاموجود بی مغزی که می تواندگزیده ای از وبینار یا کنفچگونه حافظه را قویتر کنیدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحل درک احساسات روحانیتاثیر کپسول نوروهرب بر تپختگی پس از چهل سالگي به چرا حجم مغز گونه انسان دردانشمندان اولین سلول مصنابزارهای بقای از نخستین سودمندی موجودات ابزی بر بارداری بدون رحمهاوکينگ پیش از مرگش رسالمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیهم نوع خواری در میان پیشیدر مانهای کمر درداختلالات حرکتی در انسانسرنوشتبحثی درباره احساسات متفاویرایش DNA جنین انسان، برمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان تومورهای مغزی با اارتباط شگفت انگیز مغز انشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیامید نیکو داشته باش تا آندرگیری اعصاب به علت میتواز آغاز خلقت تا نگاه انساطی یکصد هزار سال اخیر هرچبعد از کرونافرایند حذف برخی اجزای مغژنهای مشترک بین انسان و ونقش گرمایش آب و هوا در همتغییرات منطقه بویایی مغزاولین تصویر در تاریخ از سروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووتمایل زیاد به خوردن بستنلزوم سازگاری قانون مجازاکی غایب شدی تا نیازمند دلنقش غذاها و موجودات درياحقیقت خواب و رویاایا تکامل هدفمند استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبنورون هاي مصنوعی می توانخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کساناصول سلامت کمرموجودات مقهور ژنها هستندگزارش یک مورد جالب لخته ونگاه محدود و تک جانبه، مشدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری بیش فعالیهوش مصنوعی در کامپیوترهامحل درک احساسات روحانی دتاثیر کپسول نوروهرب بر سپرورش مغز مینیاتوری انساچرا خشونت و تعصبدانشمندان تغییر میدان مغابزارهای دفاعی و بقای موسیلی محکم محیط زیست بر انبازگشت از آثار به سوی خداهدف یکسان، در مسیرهای متمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا امکان بازسازی اندامههمیشه اطمینان تو بر خدا بدر محل کار ارزش خودت را باختلالات صحبت کردن در انسریعترین کامپیوتر موجودبحثی درباره احساساتی غیرواکنش های ناخودآگاه و تقمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان تشنجارتباط شگفت انگیز مغز انشگفتی های زنبور عسلبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمغز حریص برای خون، کلید تتاریخ همه چیز را ثبت کردهامید درمان کرونا با هماندستورالعمل مرکز کنترل بیاز انفجار بزرگ تا انفجار ظهور امواج مغزی در مغز مصبعد از کرونا دلخوشی بیهوفرد حساس از نظر عاطفی و بژنهای هوش ، کدامندنقش آتش در رسیدن انسان بهتغییرات آب و هوایی که به اولین سلول مصنوعیروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرلزوم سازگاری قانون مجازاکیست کلوئید بطن سومنقش غذاها و موجودات درياحقیقت راستین انسان علم بایرادهای موجود در خلقت براه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف جمجمه ای درکوه ایرهونورون های ردیاب حافظهخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااضطراب و ترسمیهمانهای ناخوانده عامل تأثیر نگاه انسان بر رفتاگشایش دروازه جدیدی از طرنگاه انسان محدود به ادرادو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری تی تی پیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر کپسول نوروهرب بر سآلودگی هوا و ویروس کروناچرا در مغز انسان، فرورفتدانشمندان روش هاي جدیدی اثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاهچاله و تکینگی ابتدایبازگشت به ریشه های تکاملهدف از تکامل مغزمشکلات نخاعیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا انسان با مغز بزرگش اخهمیشه عسل با موم بخوریمدر چه مرحله ای از خواب ، راختراع جدید اینترنت کوانسرگیجه از شایعترین اختلابخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن های شرکت فایزر آمرمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید میگرن با انتی ارتباط غیرکلامی بین انساشاهکار قرنبرخی روش های تربیتی کودکورزش در کمر دردمغز زنان جوانتر از مغز مرتازه های اسکیزوفرنی(جنوامگا سه عامل مهم سلامتذهن ما از در هم شکستن منباز بحث های کنونی در ویروسعلم به ما کمک میکند تا موبعد از کرونا دلخوشی بیهوفرضیه ای جدید توضیح میدهژنهای حاکم بر انسان و انسنقش انتخاب از طرف محیط، نتغییرات تکاملی سر انسان اوکرلیزوماب داروی جدید شروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتتمدن بشری و مغز اخلاقیمقاومت به عوارض فشار خون کاهش مرگ و میر ناشی از ابنقش غذاها و موجودات درياحمله ویروس کرونا به مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگمان میکنی جرمی کوچکی در نوروپلاستیسیتی چیستخواب سالم عامل سلامتی و یخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمیگرن سردردی ژنتیکی که بتئوری تکامل امروز در درمپمبرولیزوماب در بیماری چنگاه از درون مجموعه با نگدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری دویکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر کتامین در درمان پاآلزایمرچراروياها را به یاد نمی آدانشمندان روشی برای تبدیاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانبازسازي مغز و نخاع چالشی هدف از خلقت رسیدن به ابزامشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا احتمال دارد رویا از آهمراهی نوعی سردرد میگرنیدر هم تنیدگی کوانتومی و پادامه بحث تکامل چشمسربازان ما محققا غلبه می بخش دیگری در وجود انسان هواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید کنترل مولتیپلارتروز یا خوردگی و التهاشبیه سازی میلیون ها جهان برخی سلولهای عصبی در تلافلج بل، فلجی ترسناک که آنوزوز گوشمغزهای کوچک بی احساستازه های بیماری پارکینسوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن چند جانبه نیازمند نگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را تفکر خلا ق در برابر توهم قیچی ژنتیکیکلرال هیدرات برای خواباننقش اتصالات بین سلولهای ثبت امواج الکتریکی در عصايندگان چگونه خواهند دیدروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماتمساح حد واسط میان مغز کومقابله با کرونا با علم اسکاهش التهاب ناشی از بیمانقشه مغزی هر فرد منحصر بهحوادث روزگار از جمله ویراگر نعمت فراموشی نبود بسراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگنجینه ای به نام ویتامین نوشیدن چای برای مغز مفید نوعی سکته مغزی ، وحشتناک خودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن شدید قابل درمان استئوری تکامل در پیشگیری و پنج اکتشاف شگفت آور در مونگاهی بر قدرت بینایی درادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از سفری به آغاز کیهانبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی درمانگر کامپیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآمارهای ارائه شده در سطح چراروياها را به یاد نمی آداروهای مصرفی در ام اساثرات مفید قهوهسیاره ابلهانبحتی علمی درباره تمایل بهزینه ای که برای اندیشیدمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر ترکیبات استاتین (سآیا احتمال دارد رویا از آهوموارکتوس ها ممکن است ددر هم تنیدگی کوانتومی و داداراوون تنها داروی تاییسردرد میگرن در کودکانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن کرونا و گشودن پنجرمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسارزش حقیقی زبان قسمت اولشبیه سازی سیستم های کوانبرخی سيناپسها طی تکامل و فلج خوابیک پیشنهاد خوب برای آسان مغزتان را در جوانی سیم کشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انفجار و توقف تکاملی نشارفتار اجتماعی انسان، حاصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را تفاوت مغز انسان و میمون هقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکمردرد و علل آننقش حفاظتی مولکول جدید دجمجمه انسان های اولیهايا اراده آزاد توهم است یروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیتنفس هوازی و میتوکندریملاحظات بیهوشی قبل از جرکاهش دوپامین عامل بیمارینقشه های مغزی جدید با جزیحافظه و اطلاعات در کجاست اگر تلاش انسان امروز براراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکتگوشه بیماری اتوزومال رسسنیاز به آموزش مجازی دیجیخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان مغناطيسي زمین بشر تا 20 سال آینده مغز شما به پوست ساعتی مستقل از مغز دنگاهی بر توانایی اجزاي بدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد وآن چیزی که ما جریان زمان نزاع بین جهل و علم رو به پداروهای ام اساثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز بحث درباره پیدایش و منشاهزینه سنگین انسان در ازامشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر دوپامین و سروتونینآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی می تواند بر احدر کمتر از چند ماه سوش جدادغام میان گونه های مختلسردرد و علتهای آنبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسدرک فرد دیگر و رفتارهای اارزش حقیقی زبان قسمت دومشبکه های مصنوعی مغز به دربرداشت مغز ما از گذر زمانفلج خواب چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندمغزتان را در جوانی سیمکشتبدیل سلولهای محافط به سانواع سکته های مغزیرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکنیکی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوتفاوت ها و تمایزها کلید بقانون مندی نقشه ژنتیکی مکمردرد با پوشیدن کفش منانقش حیاتی تلومر دی ان آ دجنسیت و تفاوت های بیناییايا اراده آزاد توهم است یروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیتنفس هوازی و میتوکندریممانتین یا آلزیکسا یا ابکاهش سن بیولوژیکی، تنها نقص در تشخیص هیجانات عامحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار هوش در حال ارتقا ازرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشت خواری یا گیاه خواریچیزی خارج از مغزهای ما نیخورشید مصنوعیابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چبلندی در ذهن ما درک بلندیمیدازولام در درمان تشنج تاثیر مشاهده بر واقعیت بپیموزایدناتوانی از درمان برخی ویديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و ابیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ممکن است موش کور بی منزاع بین علم و نادانی رو داروهای ضد بیماری ام اس واجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتههزاران سال چشم های بینا ومشاهده آینده از روی مشاهتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی و کشف زبان هایدر آستانه ی موج پنجم کوویادغام دو حیطه علوم مغز و سردرد تنشنبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا ساخته شده تومغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک و احساسارزش حقیقی زبان قسمت سومشباهت مغز با کیهان مادیبررسي علل احتمالي تغيير فلج دوطرفه عصب 6 چشمیک جهش ممکن است ذهن انساننقش قهوه در سلامتیتری فلوپرازینانگشت نگاری مغز نشان میدرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زباتفاوت های بین زن و مرد فققانون جنگلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش خرچنگ های نعل اسبی درجنسیت و تفاوت های بیناییای آنکه نامش درمان و یادشروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژي پاک سرچشمه حکایروپاکتیک چیستنقطه بی بازگشتحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیلگمش باستانی کیستچگونه مغز پیش انسان یا همخانواده پایدارابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت ابه خودت مغرور نشومکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیچیدگی های مغزی در درک زناتوانی در شناسایی چهره دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق بیهوشی در بیماران دچار اهوش احساسیمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده نزاع بین علم و جهل رو به پداروی فامپیریدین یا نورلاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی در مورد نقش ویتامينهستي مادي ای که ما کوچکترمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر داروهای ضد التهاب آیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر درمان بیماری مولتیپل ارتقا و تکامل سنت آفرینش سردرد سکه ایبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک احساسات و تفکرات دیگارزش خود را چگونه میشناسشباهت زیاد بین سلول هاي عبررسی و اپروچ جدید بر بیمفناوری هوش مصنوعی نحوه خیک رژیم غذایی جدید، می تونقش مهاجرت در توسعه نسل اتری فلوپرازیناندوهگین نباش اگر درب یا رمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز و از مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و تفاوت های تکاملی در مغز وقانونمندی و محدودیت عالمکنگره بین المللی سردرد دنقش داروهاي مختلف معروف جهان کاملی در اطراف ما پرایمپلانت نخاعی میتواند دروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريزنانوچند نرمش مفید برای کمردرحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان باز روده تا مغزتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قگیاه خواری و گوشت خوار کدچگونه هموساپينس بر زمین خارق العاده و استثنایی بابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دبه زودی شبکه مغزی به جای ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پیوند مغز و سر و چالشهای نخاع ما تا پایین ستون فقردژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهبیوگرافیهوش احساسیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعنشانه های گذشته در کیهان داروی لیراگلوتیداحیای بینایی نسبی یک بیمسکته مغزیبحثی جالب درباره محدودیتهستی ما پس از شروعی چگال معنی روزهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا جنین انسان، هوشمندی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های اسرار آمیز در آارتوکين تراپی روشی جديد سرعت فکر کردن چگونه استبرای اولین بار دانشمندانواکسن دیگری ضد کرونا از دمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در ودرک تصویر و زبان های مخلتاز نخستین همانند سازها تشباهت زیاد بین سلول هاي عبررسی سیستم تعادلی بدن افیلمی بسیار جالب از تغیییکی از علل محدودیت مغز امنقش میدان مغناطیسی زمین تسلیم شدن از نورون شروع مانسان قدیم در شبه جزیره عرویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت اتفاوت های زبانی سرمنشا تقارچ بی مغز در خدمت موجودکنگره بین المللی سردرد دنقش ذهن و شناخت در حوادث جهش های ژنتیکی مفید در سااینکه به خاطرخودت زندگی روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريز، در چند جهانیحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی ازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟(قگالکانزوماب، دارویی جدیچگونه واکسن کرونا را توزخدا موجود استابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت سبوزون هیگز چیستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیوند سر آیا ممکن استنخستین تصویر از سیاهچالهدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی دربیوگرافیهوش عاطفی بیشتر در زنانمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بینظام مثبت زندگیداروی تشنجی دربارداریاحساس گذر سریعتر زمانسانسور از روی قصد بسیاری بحثی در مورد نقش کلسیم و و هر کس تقوای خدا پیشه کنمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مهوش مصنوعی الفاگودرمان های بیماری آلزایمرارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان ردرک حقیقت نردبان و مسیری از نخستین همانند سازها تشرکت نورالینک ویدیویی ازبررسی علل کمر درد در میانفیزیک مولکولها و ذرات در یافته های نوین علوم پرده نقش محیط زندگی و مهاجرت دتشنج چیستانسان ها می توانند میدان رویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدتفاوتهای جنسیتی راهی براقبل از انفجار بزرگکندر در بیماریهای التهابنقش روزه داری در سالم و ججهش های ژنتیکی غیر تصادفاینکه خانواده ات سالم باروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز کجای مغز مسئول پردازش تجچندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زاستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل زبانمنبع خواب و رویاگامی در درمان بیماریهای چگونه آن شکری که می خوریمخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلبی عدالتی در توزیع واکسن هوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیوند سر، یکی از راه حلهانرمش های مفید در سرگیجهدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید s3 در درمان ام اخلاق و علوم اعصابسانسور بر بسیاری از حقایبحثی در مورد عملکرد لوب فوقت نهيب هاي غير علمي گذشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های جدید میگرنارتباط چاقی و کاهش قدرت بشلیک فراموشیبرخی مرزهای اخلاق و علومواکسنی با تاثیر دوگانه امغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسدرک عمیق در حیواناتاز نخستین همانند سازها تشش مرحله تکامل چشمبزرگ شدن مغز محدود به دورفیزیکدانان ماشینی برای تیادگیری مهارت های جدید دنقش نگاه از پایین یا نگاهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان جدید از چه زمانی پارویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکتقلید مرحله ای نسبتا پیشقدم زدن و حرکت دید را تغیکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش رژیم غذایی بر رشد و اجهشهای مفید و ذکاوتی که دایندرالروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مناطق خاصی از مغز در جستجکرونا چه بر سر مغز می آورچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله استفاده از هوش مصنوعی در تکامل ساختار رگهای مغزی منحنی که ارتباط بین معرفگامی در درمان بیماریهای چگونه انتظارات بر ادراک خطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی نوین نیازمند بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر ویتامین دی بر بیماپیام های ناشناخته بر مغز نرمشهای مهم برای تقویت عدانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای واربیست تمرین ساده برای جلوهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پنظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید میاستنی گراویاخلاق پایه تکامل و فرهنگساخت شبکه عصبی با الفبایبحثی درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های جدید در بیماری ارتباط هوش ساختار مغز و ژشنا در ابهای گرم جنوب نیبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر رو ح و روان بر جسمافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراز نخستین همانند سازها تششمین کنگره بین المللی سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فرگشت و تکامل تصادفی محض یادآوری خواب و رویانقش نظام غذایی در تکامل متشنج عدم توازن بین نورون انسان عامل توقف رشد مغزرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآتلقین اطلاعات و حافظهقدرت انسان در نگاه به ابعکووید نوزده و خطر بیمارینقش رژیم غذایی در رشد و اجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا کوچک شدن مغزانسان الروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکریستال زمان(قسمت اولنهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش ساستفاده از سلول های بنیاتکامل شناخت انسان با کشفمنشأ اطلاعات و آموخته ها گاهی لازم است برای فهم و چگونه باغبانی باعث کاهش خطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبتاثیر ویروس کرونا بر مغز پیشینیان انسان از هفت میچرا مغزهای ما ارتقا یافت دانشمندان نورون مصنوعی سابزارهای بقای موجود زندسندرم کووید طولانیبیش از نیمی از موارد انتقهوشیاری کوانتومیمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسنظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید ضد میگرناختلال خواب فرد را مستعد ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره هوش و تفاوتهویتنام نوعی کرونا ویروس مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های رایج ام اسارتباط انسانی، محدود به شناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر رژیم گیاه خواری بر افسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماری کویاز نشانه ها و آثار درک شدصرع و درمان های آنبزرگترین خطایی که مردم مفراموش کارها باهوش تر هسژن هوش و ساختارهای حیاتی نقش نظریه تکامل در شناساتصویربرداری فضاپیمای آمانعطاف پذیری مکانیسمی علرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتتلاش هایی در بیماران قطع لوب فرونتال یا پیشانی مغکودک ایرانی که هوش او از نقش زنجبیل در جلوگیری از جواب دانشمند سوال کننده ایا این جمله درست است کسیريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت دوم)چهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کراستیفن هاوکینگ در مورد همهندسی ژنتیک در حال تلاش گاهی مغز بزرگ چالش استچگونه تکامل مغزهای کنونیدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینتاثیر ژنها بر اختلالات خپیشرفت های جدید علوم اعصچرا پس از بیدار شدن از خودانشمندان یک فرضیه رادیکابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهابیشتر کمردردها نیازی به هوش، ژنتیکی است یا محیطیمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودنظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال در شناسایی حروف و ساختار شبکه های مغزی ثاببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های علامتی در ام اسارتباط از بالا به پایین مشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی اختلالات عصبی مثانهوراپامیل در بارداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر الکتروتاکسی(گرایش و حرکدرگیری مغز در بیماران مباز نظر علم اعصاب یا نرووسضررهای مصرف شکر و قند بر بسیاری از بیماری های جدیفراموشی همیشه هم بد نیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقنقش هورمون های تیروئید دتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین هیبرید بین انسان ورویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا ستلاشی برای درمان قطع نخالایو دوم دکتر سید سلمان فکودکان میتوانند ناقل بی نقش زبان در سلطه و قدرت اجاذبه و نقش آن در شکلگیریایا ابزار هوشمندی یا مغز ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)چهار ساعت پس از کشتار خوکحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر