دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

کریسپر
CRISPR
چيست و چگونه عمل میکند؟

آن مهم ترین اکتشافی است که از زمانی که در مورد ژنوم بشری بررسی صورت گرفته ، شناخته شده است ولی فرد عادی ممکن است، چیزی در مورد آن نداند. در حقیقت، کريسپر تکنولوژی ای است که امکان قرار دادن هر تغییری را در اسید نوکلييک فراهم میکند؛ چه در ویروس باشد چه در باکتری.

و دانشمندان، این تکنولوژی را هنگام بررسی دستگاه ایمنی در باکتریها کشف کردند و به آن، اسم CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)
دادند. وقتی ویروس به یکی از این باکتریها حمله میکند سیستم کريسپر با قطعه اي از این اسیدهای نوکلييک ویروس مخلوط میشود و آن را با اسید نوکلييک باکتری مخلوط میکند و منجر به مقاومت باکتری به ویروس میشود و آن را به عنوان ترکیب کننده به کار میبرد تا ویروس را بشناسد و در مرحله بعد که به باکتری حمله می کند، آنرا از میان ببرد.

دانشمندان اکنون میتوانند نظام کريسپر را در توالی ها و نسخه برداریها به کار ببرند و اجزای اسید نوکلييک را جابجا کنند و آن را برای اهداف خاص به کار ببرند و آن را بر هر اسید نوکلييک که بخواهند به کار ببرند. و این تکنولوژی امکانات بسیاری را فراهم کرده است و اگر علما با دقت، قطعه های وراثتی بیماری اي را مشخص کنند امکان دارد بتوانند اختلالات وراثتي خطرناک مانند بیماری هانتينگتون و ميوم مادرزادی مثانه و بیماریهای ارثی شایع مانند افزایش حساسيت به فروکتوز شیر و کور رنگي را درمان کنند.

@salmanfatemi

https://m.curiosity.com/topics/what-is-crispr-and-how-does-it-work-curiosity/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
توازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکموجودات مقهور ژنها هستندسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و چندین ماده غذایی که ماننبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاماده ی تاریکساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمفلج خوابکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سمرکز هوشیاری، روح یا بدن شناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پقلب و عقلروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیمشکلات بین دو همسر و برخیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای لیس دگرامفتامین یا ویاسرژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید داسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش روزه داری در سالم و جبه زیر پای خود نگاه نکن بتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمیهمانهای ناخوانده عامل سیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهچه زیاد است بر من که در ایبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیماده ی خالیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمفلج خواب چیستکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیمرکز حافظه کجاستشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتقیچی ژنتیکیروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز مشکلات روانپزشکی پس از سششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات بلا اکراه فی الدینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان منابع انرژی از نفت و گاز زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژناصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدنقش رژیم غذایی بر رشد و ابوزون هیگز چیستتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در ومیگرن سردردی ژنتیکی که بسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انساننهایت معرفت و شناخت درک عبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایمبانی ذهنی سیاه و سفیدستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمفلج دوطرفه عصب 6 چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شمرکز حافظه کجاستشناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپمشکلات روانپزشکی در عقب صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استلایو دوم دکتر سید سلمان فرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تماعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از نقش ویتامین K در ترمیم اساصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش رژیم غذایی در رشد و ابوزون هیگز جهان را از متلتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رمیگرن شدید قابل درمان اسسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انچهار میلیارد سال تکامل ببیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدمباحث مهم حس و ادراکسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهفناوری هوش مصنوعی نحوه خکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدمرکز خنده در کجای مغز استشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مقانون مندی نقشه ژنتیکی مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تمشاهده گر جدای از شیء مشاضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهالبخند بزن شاید صبح فردا زراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمدعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلومنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلااصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدنقش زنجبیل در جلوگیری از بی نهایت در میان مرزهانقش زبان در سلطه و قدرت ابی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسمیدان مغناطيسي زمین بشر سیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکچهار ساعت پس از کشتار خوکبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا مجموعه های پر سلولی بدن مسرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکفیلمی بسیار جالب از تغییگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یمرگ چیستشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووقانون جنگلروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استمشاهده آینده از روی مشاهضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر ازمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در هماضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهنقش زبان در سلطه و قدرت ابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کومیدازولام در درمان تشنج سیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کواننوآوری ای شگفت انگیز دانبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکمحل درک احساسات روحانیسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دوفیزیک مولکولها و ذرات در رویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یمرگ و میر پنهانشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنقانون جنگلروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتمطالعه ای بیان میکند اهدطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میلرزش عضله یا فاسیکولاسیوراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده اطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانااجزای پر سلولی بدن انسان نقش سجده بر عملکرد مغزبیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم مکانیک کوانتومی بی معنی سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمنوار مغز مشاهده ی غیر مستبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی تومحل درک احساسات روحانی دسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوفیزیک و هوشیاریرویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیممرگ انتقال است یا نابود ششگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیقانونمندی و محدودیت عالمروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بمعنی روزهطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصلزوم سازگاری قانون مجازاراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلسله مباحث هوش مصنوعیاجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات دريابیماری گیلن باره و بیمارتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیمامکانیزمهای دفاعی در برابسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تایینوار مغزی روشی مهم در تشخبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عمحدودیت های حافظه و حافظسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمفیزیکدانان ماشینی برای ترویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادشمراحل ارتقای پله پله کیهشاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یقارچ بی مغز در خدمت موجودروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر معادله ها فقط بخش خسته کنطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هلزوم سازگاری قانون مجازارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شدعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمنقش غذاها و موجودات دريابیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکما انسانها چه اندازه نزدسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است نورون هاي مصنوعی می توانبیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان مخچه فراتر از حفظ تعادلسردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمفرگشت و تکامل تصادفی محض رویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند مرز مرگ و زندگی کجاستشبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطقبل از آغازروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد معجزه ی علم در کنترل کرونظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردمقاومت به عوارض فشار خون راز تغییرابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای اطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارممنبع خواب و رویاسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمنقش غذاها و موجودات دريابیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتما انسانها چه اندازه نزدسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلنورون های ردیاب حافظهبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پامخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمفراموش کارها باهوش تر هسرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دمرز بین انسان و حیوان کجاشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريقبل از انفجار بزرگريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمغز فکر میکند مرگ برای دیعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به مقابله با کرونا با علم اسراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط نقش تیروئید در تکامل مغزاعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولدرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دوممنحنی که ارتباط بین معرفسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالما اکنون میدانیم فضا خالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و نوروپلاستیسیتی چیستبا هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزمخچه ابزاري که وظیفه آن فسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومفراموشی همیشه هم بد نیسترویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه مزایای شکلات تلخ برای سلشبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريقدم زدن و حرکت دید را تغیریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز قلبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیملاحظه های اخلاقی دربارهرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل ااستفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین هنقش حفاظتی مولکول جدید دبلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سوممنشأ اطلاعات و آموخته ها سندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذبنقشه های مغزی جدید با جزیبیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروما با کمک مغز خود مختاريمسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش نوروز یا روز پایانیباهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصمدل همه جانبه نگر ژنرالیسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمفرایند پیچیده ی خونرسانیروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی مسیر دشوار تکامل و ارتقاشباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیقدرت انسان در نگاه به ابعریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیملاحظات بیهوشی قبل از جررساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گرعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از نقش میدان مغناطیسی زمین استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین همنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامندژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرمهندسی ژنتیک در حال تلاش سندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصابنقص در تشخیص هیجانات عامبیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنما تحت کنترل ژنها هستیم یسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد نوشیدن چای برای مغز مفید بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علمدل های ریز مغز مینی برینسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمفرایند تکامل و دشواری هاروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم بامسئول صیانت از عقیده کیسشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدلمس کوانتومیریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز برامغز مادران و کودکان در زمعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آممانتین یا آلزیکسا یا ابرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ غیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع بی نهایت انرژی در دزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت داستیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهنقش خرچنگ های نعل اسبی دربه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسمولتیپل اسکلروز در زنان سوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگنقطه بی بازگشتبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانماه رجبسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکمدیریت اینترنت بر جنگشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمفرایند حذف برخی اجزای مغروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوامسئولیت جدیدشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدلوب فرونتال یا پیشانی مغریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکمغز چون ابزار هوش است دلیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژي پاک سرچشمه حرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسمناطق خاصی از مغز در جستجزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهاستخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین نقش داروهاي مختلف معروف به بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هومواد کوانتومی جدید، ممکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد چند نرمش مفید برای کمردربیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتماپروتیلینساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژینیکولا تسلابارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمفلج نخاعی با الکترودهای کریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انمدارک ژنتیکی چگونه انسانشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمفرد حساس از نظر عاطفی و بروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالمستند جهان متصلشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسلوتیراستامرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز چگونه صداها را فیلتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل ماستروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای مونقش ذهن و شناخت در حوادث به خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریموجود بی مغزی که می تواندسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و چند جهانیبیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهماجرای جهل مقدسساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمفلج بل، فلجی ترسناک که آنکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و مروری بر تشنج و درمان هایشنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمفرضیه ای جدید توضیح میدهروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات نخاعیشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زلوزالمعده(پانکراس)مصنوعرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیداعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز زمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناسااسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفنقش روی و منیزیم در سلامتبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو