دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

کریسپر
CRISPR
چيست و چگونه عمل میکند؟

آن مهم ترین اکتشافی است که از زمانی که در مورد ژنوم بشری بررسی صورت گرفته ، شناخته شده است ولی فرد عادی ممکن است، چیزی در مورد آن نداند. در حقیقت، کريسپر تکنولوژی ای است که امکان قرار دادن هر تغییری را در اسید نوکلييک فراهم میکند؛ چه در ویروس باشد چه در باکتری.

و دانشمندان، این تکنولوژی را هنگام بررسی دستگاه ایمنی در باکتریها کشف کردند و به آن، اسم CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)
دادند. وقتی ویروس به یکی از این باکتریها حمله میکند سیستم کريسپر با قطعه اي از این اسیدهای نوکلييک ویروس مخلوط میشود و آن را با اسید نوکلييک باکتری مخلوط میکند و منجر به مقاومت باکتری به ویروس میشود و آن را به عنوان ترکیب کننده به کار میبرد تا ویروس را بشناسد و در مرحله بعد که به باکتری حمله می کند، آنرا از میان ببرد.

دانشمندان اکنون میتوانند نظام کريسپر را در توالی ها و نسخه برداریها به کار ببرند و اجزای اسید نوکلييک را جابجا کنند و آن را برای اهداف خاص به کار ببرند و آن را بر هر اسید نوکلييک که بخواهند به کار ببرند. و این تکنولوژی امکانات بسیاری را فراهم کرده است و اگر علما با دقت، قطعه های وراثتی بیماری اي را مشخص کنند امکان دارد بتوانند اختلالات وراثتي خطرناک مانند بیماری هانتينگتون و ميوم مادرزادی مثانه و بیماریهای ارثی شایع مانند افزایش حساسيت به فروکتوز شیر و کور رنگي را درمان کنند.

@salmanfatemi

https://m.curiosity.com/topics/what-is-crispr-and-how-does-it-work-curiosity/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب عامل دسته بندی و حفطانفجار و توقف تکاملی نشاسرعت فکر کردن چگونه استبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش هورمون های تیروئید دتلاشی جدید در درمان ام اسژنها ، مغز و ارادهدژاوو یا آشناپنداریای آنکه نامش درمان و یادشطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر کی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولووبرخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتواثرات مفید قهوهقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاهخواری بر رشد و گنجینه ای به نام ویتامین روش هایی ساده برای کاهش اارتوکين تراپی روشی جديد میگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رو ح و روان بر جسمپنج اکتشاف شگفت آور در مورشته نوروایمونولوژی و نقاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزههدف از تکامل مغزحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناستخوان های کشف شده، ممکمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريانواع سکته های مغزیشلیک فراموشیبیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتمایل زیاد به خوردن بستنژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان ژنی از مغز انسایندرالطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتکامل زباندرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از عضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی توجهات در ببمار پارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگاثرات مضر ماری جواناقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر انتخاب از طرف محیط گویید نوزده و ایمنی ساکتروش صحبت کردن در حال تکامارتباط میکروب روده و پارمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاه خواری بر پوست ساعتی مستقل از مغز درشد مغز علت تمایل انسان باز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر عمودی سر انسان از پآیا هوش سریعی که بدون احسزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاحوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اصول سلامت کمرمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودآگاهی و هوشیاريانگشت نگاری مغز نشان میدشنا در ابهای گرم جنوب نیبیوگرافینقش ژنتیک در درمان اختلاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرژنهای هوش ، کدامنددانشمندان روش هاي جدیدی ایا کوچک شدن مغزانسان الظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از مقالاتبرخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ماجزای پر سلولی بدن انسان لوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر ترکیبات استاتین (سگوشه بیماری اتوزومال رسسروشهای نو در درمان دیسک بارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیموزایدزمین زیر خلیج فارس تمدنی از انفجار بزرگ تا انفجار مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییرات منطقه بویایی مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاست آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاضطراب و ترسمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریخانواده پایداراندوهگین نباش اگر درب یا شناخت و معرفت، و نقش آن دبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش آتش در رسیدن انسان بهتمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خواباندانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز علم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشراجزایی ناشناخته در شکل گلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر دپاکین بر بیماری مگوشت خواری یا گیاه خواریروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط هوش ساختار مغز و ژمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیچیدگی های مغزی در درک ززندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییرات تکاملی سر انسان آیا واکنش های یاد گرفته وسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اطلاعاتی عمومی در مورد ماطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسی سیستم تعادلی بدن اورزش و میگرنخدا موجود استانسان قدیم در شبه جزیره عشناسایی سلول های ایمنی ابیست تمرین ساده برای جلونقش انتخاب از طرف محیط، نتمساح حد واسط میان مغز کوکمردرد و علل آنداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیبررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کاحساس گذر سریعتر زمانلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر داروهای ضد التهاب گیاه خواری و گوشت خوار کدروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط انسانی، محدود به ما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیوند مغز و سر و چالشهای زونا به وسیله ویروس ابله از تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیثبت امواج الکتریکی در عصآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاستآیاما مقهور قوانین فیزیکساخت شبکه عصبی با الفبایبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی علل کمر درد در میانورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملانسان جدید از چه زمانی پاشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیشتر کمردردها نیازی به نقش اتصالات بین سلولهای تنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش مناداروهای ضد بیماری ام اس وایا بدون زبان میتوانیم تعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره هوش و تفاوتهچند جهانیتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از سوالات پزشکیبررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیمارویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گالکانزوماب، دارویی جدیروشی جدید در درمان قطع نخارتباط شگفت مغز انسان و فما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیوند سر، یکی از راه حلهازیباترین چیز در افزایش ساز تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش احساسیجمجمه انسان های اولیهآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال حس چشایی و بویاییآزمون ذهنی گربه شرودینگربه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالشهای پیش روبزرگ شدن مغز محدود به دورورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملانسان عامل توقف رشد مغزشاهکار قرنبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش حفاظتی مولکول جدید دتنفس هوازی و میتوکندریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی فامپیریدین یا نورلایا تکامل هدفمند استعلت خواب آلودگی بعد از خوبحثی درباره احساسات متفاچندین ماده غذایی که ماننتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی ابزار بقای موجود زنده از پیامهای کاربرانفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای روشی جدید در درمان سکته مارتباط شگفت انگیز مغز انما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیشینیان انسان از هفت میزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیجنسیت و تفاوت های بیناییآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک (قسمت اول )إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثاببوزون هیگز چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی وزوز گوشخطرات هوش مصنوعیانعطاف پذیری مکانیسمی علشبیه سازی میلیون ها جهان بار سنین ابزار هوشمندی انقش حیاتی تلومر دی ان آ دتو دی ان ای خاص ميتوکندريکنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی دربارداریایرادهای موجود در خلقت بعوامل موثر در پیدایش زبابحثی درباره احساساتی غیرچه زیاد است بر من که در ایتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیسترویا تخیل یا واقعیتاختلال در شناسایی حروف و ممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط شگفت انگیز مغز انما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشرفتی مستقل از ابزار هزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز و از مغز مرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانجنسیت و تفاوت های بیناییآیا احتمال دارد رویا از آسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک (قسمت دوم )افراد آغاز حرکت خودشان رافزایش قدرت ادراکات و حسسازگاری با محیط بین اجزابیماری های مغز و اعصاب و مغز حریص برای خون، کلید تبسیاری از بیماری های جدییک پیشنهاد خوب برای آسان دفاع در برابر تغییر ساختاولین هیبرید بین انسان وشبیه سازی سیستم های کوانبارداری بدون رحمنقش خرچنگ های نعل اسبی درتولید سلولهای جنسی از سلکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید s3 در درمان ام اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و بخش دیگری در وجود انسان هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای بقای موجود زندفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانورویاها از مغز است یا ناخواختلالات مخچهمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و ریواستیگمینارتباط غیرکلامی بین انساماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا احتمال دارد رویا از آسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز- از مغز مغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهارمافسردگی و اضطراب در بیماسخن پاک و ثابتبیماری گیلن باره و بیمارمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت مغز انسان و میمون هیکی از علل محدودیت مغز امدقیق ترین تصاویر از مغز ااولین مورد پیوند سر در انشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خدانقش داروهاي مختلف معروف توانایی مغز و دیگر اجزای کندر در بیماریهای التهابداروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بسعواملی که برای ظهور لغت ابرنامه و ساختار پیچیده مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در رویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات حرکتی در انسانمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استریسدیپلام تنها داروی تایارتروز یا خوردگی و التهاماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینپختگی پس از چهل سالگي به زبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا برای تولید مثل همیشه سلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت پنجمویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت سومالکتروتاکسی(گرایش و حرکسریعترین کامپیوتر موجودبیماری ای شبیه آلزایمر و مغزهای کوچک بی احساستفاوتهای جنسیتی راهی برایافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما باولین تصویر در تاریخ از سشباهت زیاد بین سلول هاي عبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش روزه داری در سالم و جتوازن مهمتر از فعالیت زیکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی ضد تشنج با قابليت تاگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شدبرین نت به جای اینترنتنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگابزارهای بقا از نخستین هفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجرویای شفافاختلالات صحبت کردن در انمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به رژیم های غذایی و نقش مهم ارزش حقیقی زبان قسمت اولمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین دی گنجینه ای بزرحساسیت روانی متفاوتالتهاب شریان تمپورالسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه ام اس مولتمغزتان را در جوانی سیمکشتقلید مرحله ای نسبتا پیشیادگیری مهارت های جدید ددندان ها را مسواک بزنید تاولین سلول مصنوعیشش مرحله تکامل چشمبحتی علمی درباره تمایل بنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش کووید نوزده و خطر بیماریداروی ضد تشنج با قابليت تابزار هوش در حال ارتقا ازعید نوروز مبارکبرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتابزارهای بقا ازنخستین همقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورروبات های ریز در درمان بیادامه بحث تکامل چشممولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دوممجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع مآلزایمرزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا تکامل و تغییرات ژنتیسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقخلاصه ای از مطالب همایش مامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد میگرن در کودکانبیماری بیش فعالینقش قهوه در سلامتیتلقین اطلاعات و حافظهیادآوری خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاوکرلیزوماب داروی جدید شششمین کنگره بین المللی سبحث درباره پیدایش و منشانقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه های غیر دارویی در سکودک ایرانی که هوش او از داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآبرخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتابزارهای بقای از نخستین قانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پروح رهاییاداراوون تنها داروی تاییمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت سوممحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستآیا ممکن است موش کور بی مزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله و تکینگی ابتدایازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای شادمانی طواکسن کرونا از حقیقت تاتخواندن ، یکی از شستشو دهنامید درمان کرونا با همانسردرد و علتهای آنبیماری تی تی پینقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاش هایی در بیماران قطع ژن هوش و ساختارهای حیاتی ديدن با چشم بسته در خواب ايندگان چگونه خواهند دیدصرع و درمان های آنبحثی در مورد نقش ویتاميننقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیکودکان میتوانند ناقل بی در مانهای کمر دردابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا سبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرابزارهای دفاعی و بقای موقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بروزه داری و بیمار ی ام اس ادغام میان گونه های مختلموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وراه های جدید برای قضاوت راز نشانه ها و آثار درک شدمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا ما تنها موجودات زنده زبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ابلهاناستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان رو به کوچک تر شمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانخواب سالم عامل سلامتیامگا سه عامل مهم سلامتسردرد تنشنبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش محیط زندگی و مهاجرت دتلاشی برای درمان قطع نخاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدی متیل فومارات(زادیوا)(ايا اراده آزاد توهم است یضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی جالب درباره محدودیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتوضیحی ساده در مورد هوش مکودکان خود را مشابه خود تدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک اندابرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویاثر مضر مصرف طولانی مدت رقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبروش مقابله مغز با محدودیادغام دو حیطه علوم مغز و موجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرراه پیروزی در زندگی چیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج عدم توازن بین نورون آیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت خواب و رویاآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناستیفن هاوکینگ در مورد همغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب سالم عامل سلامتی و یامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسردرد سکه ایبیماریهای تحلیل عضلانی انقش نظام غذایی در تکامل متلاشی تازه برای گشودن معژنها نقشه ایجاد ابزار هودژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش سجده بر عملکرد مغزتکامل چشمکوری گذرای ناشی از موبایدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مباثرات فشار روحی شدیدقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروش های صرفه جویی در ایجاارتقا و تکامل سنت آفرینش میهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چراست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر الگوی رشد مغزی با زآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت راستین انسان علم بآیا دلفین ها می تواند از سیر آفرینش از روح تا مغز استیفن هاوکینگ در تفسیر