دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نزاع بین جهل و علم رو به پایان است

نزاع بین جهل و علم رو به پایان است.

لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=RQ3m3UbAY3Q&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
موجود بی مغزی که می تواندهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواچندین ماده غذایی که ماننراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای جهل مقدسویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آچیزی خارج از مغزهای ما نیزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینمروری بر تشنج و درمان هایواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکفرایند حذف برخی اجزای مغتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصمشکلات نخاعیوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشولوب فرونتال یا پیشانی مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز ناتوان از توجیه پیداژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرمغز بزرگ چالش است یا منفعکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمنقش هورمون های تیروئید دکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتنقش روزه داری در سالم و جروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیچه زیاد است بر من که در ایراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی تاریکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انساچیزی شبیه نور تو نیستزونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتفلج نخاعی با الکترودهای تقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع ممرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دفرد حساس از نظر عاطفی و بتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهمشکلات بین دو همسر و برخیوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای لوتیراستامتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استمغز و سیر تکامل ان دلیلی کلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چالشهای پیش روکی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمنقش هورمون زنانه استروژنکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدینقش رژیم غذایی بر رشد و اروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل هدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختنهایت معرفت و شناخت درک عراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمماده ی خالیویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستمرکز حافظه کجاستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هافرضیه ای جدید توضیح میدهتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی پس از سیک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بلیس دگرامفتامین یا ویاستوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های مغز آیندگان چگونه است ؟کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ و فعال یا مغز کوکیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهنقش ویتامین K در ترمیم اسکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش منقش رژیم غذایی در رشد و اروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز اچهار میلیارد سال تکامل برابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مبانی ذهنی سیاه و سفیدویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خوابتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قامرکز حافظه کجاستواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردقلب و عقلتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی در عقب یک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستلا اکراه فی الدینتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های مغز انسان ایا طبیعتا تماکمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستمغز بزرگترین مصرف کننده کیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکنقش ژنتیک در درمان اختلاکریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کوونقش زنجبیل در جلوگیری از روشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن ببرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما بچهار ساعت پس از کشتار خوکراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر مباحث مهم حس و ادراکویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خواب چیستتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون مرکز خنده در کجای مغز استواکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملقیچی ژنتیکیتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسمشاهده گر جدای از شیء مشایک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متللایو دوم دکتر سید سلمان فتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های مغز انسان برای ایجاد تمدکمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییمغز حریص برای خون، کلید تکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دونقش گرمایش آب و هوا در همکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش زبان در سلطه و قدرت اروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر هزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بنوآوری ای شگفت انگیز دانراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر مجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج دوطرفه عصب 6 چشمتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های مرگ چیستواکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهمشاهده آینده از روی مشاهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهالبخند بزن شاید صبح فردا زتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورمغز انسان برای شادمانی طکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )مغز زنان جوانتر از مغز مرکاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سونقش پیش زمینه ها و اراده کشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتینقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج هزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استنوار مغز مشاهده ی غیر مسترجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر محل درک احساسات روحانیواقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فناوری هوش مصنوعی نحوه ختلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آممرگ و میر پنهانواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسقانون مندی نقشه ژنتیکی متولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهمطالعه ای بیان میکند اهدیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن لرزش ناشی از اسیب به عصبتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مامغز انسان برای شادمانی طکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )مغزهای کوچک بی احساسکاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمنقش آتش در رسیدن انسان بهکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و ینقش سجده بر عملکرد مغزروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیک کوانتومی بی معنی هستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهانوار مغزی روشی مهم در تشخرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمحل درک احساسات روحانی دواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزفیلمی بسیار جالب از تغییتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهمرگ انتقال است یا نابود شواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیقانون جنگلتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگتریمعنی روزهیافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزمغز انسان رو به کوچک تر شکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلمغزتان را در جوانی سیم کشکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطنقش غذاها و موجودات درياريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز نورون هاي مصنوعی می توانرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهمحدودیت های حافظه و حافظواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رفیزیک مولکولها و ذرات در تلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهمراحل ارتقای پله پله کیهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چقانون جنگلتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرمعادله ها فقط بخش خسته کنیادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و لزوم سازگاری قانون مجازاتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز انسان رو به کوچکتر شدکنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوممغزتان را در جوانی سیمکشکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش اتصالات بین سلولهای گل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیارينقش غذاها و موجودات درياریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت مینورون های ردیاب حافظهرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنومخچه فراتر از حفظ تعادلواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمفیزیک و هوشیاریتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدمرز مرگ و زندگی کجاستوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مقانونمندی و محدودیت عالمتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهمعجزه ی علم در کنترل کرونیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارلزوم سازگاری قانون مجازاتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیامغز ایندگان چگونه استکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومنقش تیروئید در تکامل مغزگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیارينقش غذاها و موجودات درياریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت باگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصنوروپلاستیسیتی چیسترشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسومخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در فیزیکدانان ماشینی برای تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زمرز بین انسان و حیوان کجاوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مقارچ بی مغز در خدمت موجودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشمغز فکر میکند مرگ برای دیژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و مقاومت به عوارض فشار خون تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شامغز ابزار بقای برتر مادیکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمنقش مهاجرت در توسعه نسل اکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش حفاظتی مولکول جدید دگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمنبع خواب و رویاهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعینقشه مغزی هر فرد منحصر بهریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکما اکنون میدانیم فضا خالوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هنوروز یا روز پایانیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مخچه ابزاري که وظیفه آن فواکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافرگشت و تکامل تصادفی محض تمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مقبل از آغازتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در سامغز قلبژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمقابله با کرونا با علم استکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویامغز ابزار برتر بقاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمنقش میدان مغناطیسی زمین کاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سمنحنی که ارتباط بین معرفهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارنقشه های مغزی جدید با جزیریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردنوشیدن چای برای مغز مفید زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سمدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافراموش کارها باهوش تر هستمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیقبل از انفجار بزرگتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار ملاحظه های اخلاقی دربارهتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بمغز از بسیاری حقایق می گرکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمنقش محیط زندگی و مهاجرت دکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش خرچنگ های نعل اسبی درگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینمنشأ اطلاعات و آموخته ها هیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بنقص در تشخیص هیجانات عامرژیم های غذایی و نقش مهم نقطه بی بازگشترژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینمدل های ریز مغز مینی برینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیافراموشی همیشه هم بد نیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچاقدم زدن و حرکت دید را تغیتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز مادران و کودکان در زمژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیملاحظات بیهوشی قبل از جرتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنمغز به تنهایی برای فرهنگ کودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمنقش نگاه از پایین یا نگاهکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمنقش داروهاي مختلف معروف گوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری ممهندسی ژنتیک در حال تلاش هیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استچند نرمش مفید برای کمردررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانینیکولا تسلازندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیمدیریت اینترنت بر جنگواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هفرایند پیچیده ی خونرسانیتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به مسئولیت جدیدورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازقدرت انسان در نگاه به ابعتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز چون ابزار هوش است دلیژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیممانتین یا آلزیکسا یا ابتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزمغز برای فراموشی بیشتر ککودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمنقش نظام غذایی در تکامل مکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمنقش ذهن و شناخت در حوادث روش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب مولتیپل اسکلروز در زنان هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملخطا در محاسبات چیزی کاملچند جهانیراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانینیاز به آموزش مجازی دیجیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینمدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر فرایند تکامل و دشواری هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان مستند جهان متصلورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کلمس کوانتومیتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده مغز چگونه صداها را فیلتر ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمنقش نظریه تکامل در شناساکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پنقش روی و منیزیم در سلامتروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مواد کوانتومی جدید، ممکنهاوکينگ پیش از مرگش رسال