دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آن چیزی که ما جریان زمان می نامیم با مطالعه مغزهای ما و نه مطالعه فیزیکی است

آن چیزی که ما جریان زمان می نامیم با مطالعه ساختار مغزهای ما و نه مطالعه فیزیک، رد یابی شود. تکامل، مغزهای ما را به صورت ماشین هایی شکل داده است که از حافظه استفاده میکند تا آینده را پیشگویی کند. این چیزی است که ما وقتی به گذر زمان گوش دهیم، خواهیم شنید. شناخت جهت زمان چیزی است که ممکن است بیش از آنکه به اصول پایه فیزیک مربوط باشد به علوم اعصاب مرتبط شود.
بررسی برای توضیح احساس جریان در فیزیک، ممکن است اشتباه باشد.یا ابعاد کیهان ما ثابت است یا متغیر؟
اگر متغیر است، درک ما هم از ابعاد کیهان، تغییر میکند؟
آیا ابعاد کیهان، در مفاهیمی که میشناسیم واقعا به این صورتی است که درک می کنیم یا اینها فقط جلوه هایی از حقیقت بالاتر، در حد توان مشاهده مغزهای کنونی ماست؟
آیا جهان و کیهان، واقعیت و حقیقتی موجود است یا واقعیتی است که وجود آن، در پیوند با پرتوهای حقیقی بالاتری است که در حد ذهن ما درک میشود؟
نقش ادراک ما و حافظه و اندوخته معلومات ما در شکل دادن به کیهان، چقدر است؟
آیا تجربه های فراوان، نمیتواند نوع برداشت ما را از کیهان متفاوت کند؟ وآیا شکل کیهان در سایه تجربه ها و حافظه هایی که درون ذهن ما انباشته است، دچار دگرگونی و تمایز نمی شود؟
آیا ادراک ما محدود به دیدن ابعاد مرسوم و حداکثر اضافه کردن زمان به عنوان بعد چهارم است؟
آیا نگاه از مجموعه ای فراتر از کیهان مادی، همان گونه خواهد بود که با مغز خود در درون مجموعه کیهان کنونی می نگریم؟
آیا نگاه از درون مجموعه و یا بیرون مجموعه، باعث تفاوت در میزان توسعه و یا جمع شدن ابعاد کیهان از جمله زمان، نمیشود؟(تفاوت نگاه از درون مجموعه و بیرون از مجموعه: اگر شما به عنوان بخشی از مجموعه، دچار تحولات مجموعه شوید ادراکی متفاوت از مجموعه در مقایسه یا زمانی خواهید داشت که از بیرون از مجموعه در شرایطی نگاه کنید که این تحولات شما را در بر نمی گیرد.)
آیا ما اشیا را مشاهده می کنیم یا آن را با مشاهده خود می آفرینیم؟(احمد الحسن، کتاب توهم بی خدایی، ص 447 ترجمه فارسی، جمله اول
بررسی تحولات ادراک زمان به عنوان بعد چهارم کیهان ما
زمان، الاستیک(غیر ثابت)است
چرا زمان در بالای یک کوه، سریعتر از زمان در سطح دریا میگذرد؟ ایده زمان ثابت یک خطای در ادراک(ایلوشن)است. اصول فیزیک و تجربه شخصی توضیح می دهد چرا.
از زمانی که اینشتین فرضیه خود را در مورد نسبیت عام منتشر کرد، ما فهمیده ایم جاذبه، قدرت خم کردن زمان مکان را دارد. این تاثیر توسعه زمان، حتی در سطوح پایین رخ میدهد.
بیرون از عرصه فیزیک ما در هم ریختگی هایی را تجربه می کنیم؛ اینکه چگونه ما زمان را به صورت شگفت آور و عجیبی میفهمیم. یک ساعت را روی قله کوه بگذار؛ یک ساعت دیگر را در کنا ردریا بگذار. در نهایت تو خواهی دید که هر ساعت، زمان متفاوتی را نشان میدهد! زمان وقتی نزدیک زمین باشی کندتر میگذرد. اینشتاین در تئوری خود در مورد نسبیت عام نشان داد جاذبه چیزهای بزرگ مانند زمین فضا، زمان را نسبت به خود، خمیده میکند. دانشمندان در ابتدا این تاثیر توسعه زمان را بر مقیاس کیهانی- مثلا وقتی ستاره از نزدیکی یک سیاهچاله می گذرد- دیدند. سپس در سال 2010 پژوهشگران همان تاثیر را در مقیاس های کوچکتری با استفاده از دو ساعت اتمی- که یکی 33 سانتیمتر، بالاتر از دیگری بود- مشاهده نمودند. دوباره زمان در ساعتی که نزدیکتر به زمین بود کندتر حرکت کرد.
تفاوت ها بسیار اندک بود ولی اشاره ها عظیم بود: زمان ثابت خالص، وجود ندارد!!
برای هر ساعت در جهان، و برای هر کدام از ما زمان، کمی متفاوت میگذرد. ولی حتی اگر زمان در همه جهان با سرعت های نوسان دار بگذرد زمان همچنان به عنوان یک احساس ابجکتیو میگذرد؟ ممکن است اینطور نباشد!
فیزیک، بدون زمان
فیزیکدان ایتالیایی کارلو روولی در کتاب خود جهت زمان پیشنهاد میدهد احساس ما از زمان در هر حالت، به جلو میرود و این، میتواند یک احساس شخصی باشد. پس از همه اینها وقتی تو از روی کوچکترین درجه، نگاه کنی (حداقل با استفاده از مقیاس های جاذبه کوانتومی) زمان حقیقتا تضعیف می شود.
روولی اضافه میکند: اگر من وضعیت میکروسکوپی چیزها را مشاهده کنم، تفاوت بین گذشته و آینده ناپدید میشود. در ادبیات زیراتمی چیزها، تفاوتی بین علت و تاثیروجود ندارد!
بنابراین چرا ما زمان را به طرف جلو احساس می کنیم؟
روولی توجه میدهد هرچند زمان در مقیاس های بسیار کوچک، ناپدید میشود ما به وضوح احساس می کنیم رخدادها در واقع زنجیره وار هستند. به عبارت دیگر ما انتروپی را مشاهده می کنیم: نظم به سوی بی نظمی می رود؛ یک تخم مرغ میشکند و پهن میشود.

روولی میگوید: جنبه های کلیدی زمان با قانون دوم ترمودینامیک توضیح داده میشود که بیان میکند حرارت همیشه از گرم به سوی سرد است. این، یک جاده یک طرفه است. برای نمونه یک لوله یخ، به یک فنجان آب تبدیل میشود و هرگز، برعکس آن رخ نمیدهد. روولی پیشنهاد میدهد یک پدیده مشابه، ممکن است توضیح دهد چرا ما فقط می توانیم گذشته و نه آینده را درک کنیم.
روولی می نویسد: هر زمان در آینده، از گذشته متفاوت است چیزی شبیه درگیری حرارت، وجود دارد. ترمودینامیک جهت زمان را به سوی آنچه انتروپی اندک گذشته خوانده میشود، میبرد.
او ادامه میدهد: رشد انتروپی، زمان را جهت دهی می کند و اجازه وجود ردپایی از گذشته را میدهد و این، حافظه ها را امکان پذیر میکند و احساس ما را در مورد شناخت، در کنار هم می آورد. من تصور میکنم چیزی که ما جریان زمان مینامیم با مطالعه ساختار مغزهای ما و نه مطالعه فیزیک، رد یابی شود. تکامل، مغزهای ما را به صورت ماشین هایی شکل داده است که از حافظه استفاده میکند تا آینده را پیشگویی کند. این چیزی است که ما وقتی به گذر زمان گوش دهیم، خواهیم شنید. شناخت جهت زمان چیزی است که ممکن است بیش از آنکه به اصول پایه فیزیک مربوط باشد به علوم اعصاب مرتبط شود.
بررسی برای توضیح احساس جریان در فیزیک، ممکن است اشتباه باشد.
دانشمندان هنوز مطالب بیشتری لازم است یاد بگیرند تا بفهمند ما چگونه زمان را درمی یابیم و چرا زمان به صورت متفاوتی عمل میکند. ولی آنچه مشخص است اینکه بیرون از چارچوب فیزیک، احساس شخصی ما در مورد زمان به طور شگفت آوری الاستیک و نه ثابت است.
شگفت انگیز بودن درک شخصی زمان
زمان در بالای یک کوه، متفاوت از آن چیزی است که در دامنه میگذرد. ولی تو هرگز نیاز نیست، مسافت را طی کنی تا تفاوت های شگفت انگیز خود را در درک زمان تجربه کنی. در لحظات ترس بین مرگ و زندگی، مغز تو مقادیر زیادی آدرنالین آزاد میکند که ممکن است ساعت درونی تو را سریعتر کند و سبب شود تو احساس کنی محیط بیرونی تو کندتر حرکت میکند.
دیگر تفاوت رایج، زمانی رخ میدهد که ما بر چیز خاصی تمرکز کنیم.
آرون ساکت پروفسور دستیار در دانشگاه اس تی میگوید: اگر تو تصور کنی که چگونه زمان می گذرد بزرگترین فاکتور- که بر احساس زمان، تاثیر میگذارد- توجه است. توجه بیشتر که به گذر زمان بدهی، زمان کندتر میگذرد و اگر حواست از گذر زمان پرت شود مثلا با چیزی قابل توجه که در اطراف تو رخ میدهد یا یک روز رویایی، ممکن است بیشتر از گذر زمان، غافل شوی و احساس میکنی زمان خیلی سریعتر گذشته است.
وقتی خوشحال هستی، زمان میپرد! ولی حقیقتا این بیشتر محتمل است که زمان وقتی به چیزهای دیگر فکر کنی پرواز کند، همچنین ممکن است زمان در شرایطی که خیلی خوشحال نیستیم، بپرد مثلا وقتی تو یک مناظره داغ داری یا در مورد یک ارائه مقاله، نگران هستی.
یکی از راه های اسرار امیز که سبب میشود مردم اختلالات درک زمان را احساس کنند به دلیل داروهای روانپزشکی است. روولی در مصاحبه با گاردین، زمانی را توضیح میدهد که با LSD تجربه کرده است: آن یک تجربه بسیار شگفت انگیز بود که مرا تحت تاثیر گذاشت. طی این تجربه شگفت انگیز، گذر زمان متوقف شد اتفاقات درذهن من می افتاد ولی زمان متوقف بود و جریان زمان به هیچ سمتی نبود. این یک ویرانی کامل ساختار واقعیت بود.
به نظر می رسد اندکی از دانشمندان یا فیلسوفان تصور می کنند زمان کاملا یک ایلوشن یاخطا در ادراک است. روولی میگوید: آنچه ما زمان مینامیم یک تصور غنی و لایه لایه است و لایه های زیادی دارد. برخی لایه های زمان فقط در درجه های مشخصی یا عرصه های مشخصی کاربرد دارد. این لایه لایه بودن، آنها را ایلوشن نمیکند. اینکه برخی، زمان را ایلوشن تصور میکنند به این علت است که زمان در جهت خاصی حرکت میکند. رودخانه زمان، ممکن است همیشه به طرف جلو حرکت کند ولی در میان مردم و حتی در درون ذهن خود ما، با سرعت های متفاوتی در حرکت است.
https://bigthink.com/surprising-science/time-perception?rebelltitem=4#rebelltitem4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای بقای از نخستین سرنوشتبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزهای کوچک بی احساسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آساخلاق پایه تکامل و فرهنگشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانروش هایی ساده برای کاهش اارتباط میکروب روده و پارضررهای شکر بر سلامت مغزبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکراه های جدید برای قضاوت رارزش خود را چگونه میشناسعید نوروز مبارکبحثی درباره احساسات متفامیدازولام در درمان تشنج تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهوازندگی زودگذراز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبزرگ شدن مغز محدود به دورمرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متقلید مرحله ای نسبتا پیشمطالعه ای بیان میکند اهدنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهاستخوان های کشف شده، ممکلرزش ناشی از اسیب به عصبتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزارهای دفاعی و بقای موسریعترین کامپیوتر موجودبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش مغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هواختلال خواب فرد را مستعد شکل های متفاوت پروتئین هبیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتروش صحبت کردن در حال تکامارتباط ماده و انرژیطلای سیاهبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تعامل کلیدی در کنترل کارآبحثی درباره احساساتی غیرمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا اززبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون جنگلتقلید از روی طبیعتمعنی روزهنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهاناستروژن مانند سپر زنان دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتنفس بدون اکسیژنمغز انسان رو به کوچک تر شچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاتفاق و تصادفسرگیجه از شایعترین اختلابه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت مغزتان را در جوانی سیمکشنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریاختلال در شناسایی حروف و شگفتی های زنبور عسلبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زباننقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروشهای نو در درمان دیسک بارتباط متقابل با همه ی حیطوفان فقر و گرسنگی و بی سبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و راه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تعادت کردن به نعمتبخش فراموش شده ی حافظهمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگترین خطایی که مردم ممراحل ارتقای پله پله کیهنکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کروناابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلتقویت استخوان در گرو تغذمعادله ها فقط بخش خسته کننگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاناسرار بازسازی اندام هالزوم سازگاری قانون مجازاتو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان رو به کوچکتر شدچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان یک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملاتوبان اطلاعات و پلِ بینسربازان ما محققا غلبه می بوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سنقش قهوه در سلامتینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکاختلال در شناسایی حروف و شاهکار قرنبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشینقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط چاقی و کاهش قدرت بطی یکصد هزار سال اخیر هرچبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سرابطه تشنج و اوتیسماز نخستین همانند سازها تعارضه جدید ویروس کرونا سبخش بزرگتر کیهان ناشناختما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظههوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریبسیاری از بیماری های جدیمرز مرگ و زندگی کجاستچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمتقویت سیستم ایمنیمعجزه ی علم در کنترل کروننگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاناصل بازخوردلزوم سازگاری قانون مجازاتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز ایندگان چگونه استچرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از اتوسوکسیمایدسردرد میگرن در کودکانبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهینقش مهاجرت در توسعه نسل اهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاختلالات مخچهشبیه سازی میلیون ها جهان بیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط هوش ساختار مغز و ژظهور امواج مغزی در مغز مصبحتی علمی درباره تمایل بمنبع خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیراز تغییراز نخستین همانند سازها تعدم توقف تکامل در یک اندابخش دیگری در وجود انسان هما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز زیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تبسیاری از بیماری های جدیمرز بین انسان و حیوان کجاچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتلقین اطلاعات و حافظهمغز فکر میکند مرگ برای دیچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز اصول توسعه ی یک ذهن کاملمقاومت به عوارض فشار خون تو جهانی هستی که خودش را مغز ابزار بقای برتر مادیچرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند بااثر مضر مصرف طولانی مدت رسردرد و علتهای آنبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش منقش میدان مغناطیسی زمین هفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در واختلالات حرکتی در انسانشبیه سازی سیستم های کوانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایروشی جدید در درمان قطع نخارتباط انسانی، محدود به عقل مجادله گربحث درباره پیدایش و منشا منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شراست دستی و چپ دستیاز نشانه ها و آثار درک شدعسل طبیعی موثر در کنترل ببرنامه و ساختار پیچیده مما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروز یا روز پایانیهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض بعد از کرونامزایای شکلات تلخ برای سلچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از آغازتلاش هایی در بیماران قطع مغز قلبچاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیابزار بقای موجود زنده از سیستم تعادلی بدناصول سلامت کمرمقابله با کرونا با علم استو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ابزار برتر بقاچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قااثرات فشار روحی شدیدسردرد تنشنبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنوننقش محیط زندگی و مهاجرت دهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان راختلالات صحبت کردن در انشبکه های مصنوعی مغز به دربیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدروشی جدید در درمان سکته مارتباط از بالا به پایین معلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثي درباره هوش و تفاوتهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدرجزخوانی هایی که امروز باز نظر علم اعصاب یا نرووسعصب حقوق نورولووبرنامه ی مسلط ژنها در اختما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوشیدن چای برای مغز مفید هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تزاوسکا درمان گوشربرخی توصیه ها برای واکسیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبعد از کرونامسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از انفجار بزرگتلاشی برای درمان قطع نخامغز ما کوچکتر از نیم نقطهناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده ابزار بقای موجود زنده از سیستم دفاعی بدن علیه مغز اضطراب و ترسملاحظه های اخلاقی دربارهتولید مثل اولین ربات های مغز از بسیاری حقایق می گرچرا در مغز انسان، فرورفتتولید پاک و فراوان انرژیمغز به تنهایی برای فرهنگ چراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلااثرات مفید قهوهسردرد سکه ایبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هانقش نگاه از پایین یا نگاههمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حساختلالات عضلانی ژنتیکشباهت مغز با کیهان مادیبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمنقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هوعلم به ما کمک میکند تا موبحثی جالب درباره محدودیتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یرساناها و ابر رساناها و عاز نظر علم اعصاب اراده آزعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر انتخاب از طرف محیط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استزبان مشترک ژنتیکی موجودابرخی روش های تربیتی کودکمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئول صیانت از عقیده کیسچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال از روده تا مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیتلاشی تازه برای گشودن معمغز مادران و کودکان در زمناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیاطلاع رسانی اینترنتیملاحظات بیهوشی قبل از جرتولید سلولهای جنسی از سلمغز برای فراموشی بیشتر کچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلااثرات مضر ماری جواناسرعت فکر کردن چگونه استبیماری های مغز و اعصاب و منابع بی نهایت انرژی در دتکنولوژی جدید که سلول هانقش نظام غذایی در تکامل مهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کواختراع جدید اینترنت کوانشباهت کیهان و مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و نقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکریواستیگمینارتباط شگفت مغز انسان و فعلایم کمبود ویتامین E را بحثی در مورد نقش ویتامين مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کتامین در درمان پاچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یرشته نوروایمونولوژی و نقاز نظر علم اعصاب اراده آزغیرقابل دیدن کردن مادهبرین نت به جای اینترنتماه رجبتاثیر احتمالی عصاره تغلینیکولا تسلاهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئولیت جدیدچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسازدواج های بین گونه ای، رقدرت انسان در نگاه به ابعتلاشی جدید در درمان ام اسمغز چون ابزار هوش است دلینبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری اطلاعات حسی ما از جهان، چممانتین یا آلزیکسا یا ابتومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی اجزای پر سلولی بدن انسان شلیک فراموشیبیماری گیلن باره و بیمارمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش نظریه تکامل در شناساهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم ادامه بحث تکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به نقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت انگیز مغز انعلایم کمبود ویتامین E را بحثی در مورد نقش کلسیم و مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمرشد مغز فرایندی پیچیده ااز واقعیت امروز تا حقیقتمقالاتبرای پیش بینی آینده مغز دماپروتیلیننیاز به آموزش مجازی دیجیهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتفکر خلا ق در برابر توهم مستند جهان متصلچگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستفاده از مغز، وزن را کملمس کوانتومیتمایل زیاد به خوردن بستنمغز چگونه صداها را فیلتر نخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژي پاک سرچشمه حتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگ چالش است یا منفعنزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکاجزایی ناشناخته در شکل گشلیک فراموشیبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومنقش هورمون های تیروئید دهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیمااداراوون تنها داروی تاییشباهت زیاد بین سلول هاي عبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشانقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انعلت خواب آلودگی بعد از خوبحثی در مورد عملکرد لوب فموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشرشد مغز علت تمایل انسان باز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر ویتامین دی بر بیمابرای اولین بار دانشمندانماجرای جهل مقدسچیزی خارج از مغزهای ما نیهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر زبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت مغز انسان و میمون همشکلات نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستفاده از هوش مصنوعی در لوب فرونتال یا پیشانی مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ناتوان از توجیه پیدانخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز اعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستمغز بزرگ چالشهای پیش رونزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارماحیای بینایی نسبی یک بیمشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمنقش هورمون زنانه استروژنهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکادراک ما درک ارتعاشی است شرکت نورالینک ویدیویی ازبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان ریشه های مشترک حیاتارتباط غیرکلامی بین انساعماد الدین نسیمی قربانی بحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند زمین زیر خلیج فارس تمدنی از انفجار بزرگ تا انفجار صفحه اصلیبرای خودآگاه بودن تو بایماده ی تاریکتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی شبیه نور تو نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد زبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای بررسي علل احتمالي تغيير مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت ها و تمایزها کلید بمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستفاده از سلول های بنیالوتیراستامتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز و سیر تکامل ان دلیلی نخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای ساختار شبکه های مغزی ثاببلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز توهمات و شناخت حقیقتمغز بزرگ و فعال یا مغز کونشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولاحیای بینایی نسبی یک بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر نقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتادغام میان گونه های مختلشش مرحله تکامل چشمبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پارژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاعوامل موثر در پیدایش زبابحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دزمان واقعیت است یا توهماز بحث های کنونی در ویروسسوالات پزشکیبرخی ملاحظات در تشنج های ماده ی خالیتاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسی و اپروچ جدید بر بیممرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهتفاوت های بین زن و مرد فقمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر استفاده از سلول های بنیالیس دگرامفتامین یا ویاستمدن بشری و مغز اخلاقیمغز آیندگان چگونه است ؟نرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه ابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هسازگاری با محیط بین اجزابلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتمغز بزرگترین مصرف کننده نظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دوماحساس گذر سریعتر زمانشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش ژنتیک در درمان اختلاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالادغام دو حیطه علوم مغز و ششمین کنگره بین المللی سبار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارزش حقیقی زبان قسمت اولعوامل ایجاد لغت انسانی و بحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکپیامهای کاربرانبرخی مرزهای اخلاق و علوم مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواببررسی ژنها در تشخیص بیمامرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلتفاوت های تکاملی در مغز ومشکلات روانپزشکی در عقب چگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر اناستفاده از سلول های بنیالا اکراه فی الدینتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز انسان ایا طبیعتا تمانرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزارهای بقا ازنخستین همستون فقرات انسان دو پا جلبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای مغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سوماحساسات کاذبشناسایی سلول های ایمنی ابیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش گرمایش آب و هوا در همهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروروش مقابله مغز با محدودیارتقا و تکامل سنت آفرینش صرع و درمان های آنبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومعواملی که برای ظهور لغت ابحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی زندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسایتهای دیگربرخی نکات از گاید لاین پرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبررسی سیستم تعادلی بدن امرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتفاوت های زبانی سرمنشا تمشاهده گر جدای از شیء مشانگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله های فضایی منابعاستیفن هاوکینگ در مورد هلایو دوم دکتر سید سلمان فتمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان برای ایجاد تمدنرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزارهای بقای موجود زندهسخن پاک و ثابتبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگراخلاق و علوم اعصابشواهدی از نوع جدیدی از حابیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنروش های صرفه جویی در ایجاارتوکين تراپی روشی جديد ضررهای مصرف شکر و قند بر بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علراه فراری نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومعوارض ازدواج و بچه دار شدبحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم بازندگی زمینی امروز بیش از از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر تلاش انسان امروز برازبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی علل کمر درد در میانمرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفاوتهای جنسیتی راهی برامشاهده آینده از روی مشاهنگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایاستیفن هاوکینگ در تفسیر لبخند بزن شاید صبح فردا زتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی