دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آن چیزی که ما جریان زمان می نامیم با مطالعه مغزهای ما و نه مطالعه فیزیکی است

آن چیزی که ما جریان زمان می نامیم با مطالعه ساختار مغزهای ما و نه مطالعه فیزیک، رد یابی شود. تکامل، مغزهای ما را به صورت ماشین هایی شکل داده است که از حافظه استفاده میکند تا آینده را پیشگویی کند. این چیزی است که ما وقتی به گذر زمان گوش دهیم، خواهیم شنید. شناخت جهت زمان چیزی است که ممکن است بیش از آنکه به اصول پایه فیزیک مربوط باشد به علوم اعصاب مرتبط شود.
بررسی برای توضیح احساس جریان در فیزیک، ممکن است اشتباه باشد.یا ابعاد کیهان ما ثابت است یا متغیر؟
اگر متغیر است، درک ما هم از ابعاد کیهان، تغییر میکند؟
آیا ابعاد کیهان، در مفاهیمی که میشناسیم واقعا به این صورتی است که درک می کنیم یا اینها فقط جلوه هایی از حقیقت بالاتر، در حد توان مشاهده مغزهای کنونی ماست؟
آیا جهان و کیهان، واقعیت و حقیقتی موجود است یا واقعیتی است که وجود آن، در پیوند با پرتوهای حقیقی بالاتری است که در حد ذهن ما درک میشود؟
نقش ادراک ما و حافظه و اندوخته معلومات ما در شکل دادن به کیهان، چقدر است؟
آیا تجربه های فراوان، نمیتواند نوع برداشت ما را از کیهان متفاوت کند؟ وآیا شکل کیهان در سایه تجربه ها و حافظه هایی که درون ذهن ما انباشته است، دچار دگرگونی و تمایز نمی شود؟
آیا ادراک ما محدود به دیدن ابعاد مرسوم و حداکثر اضافه کردن زمان به عنوان بعد چهارم است؟
آیا نگاه از مجموعه ای فراتر از کیهان مادی، همان گونه خواهد بود که با مغز خود در درون مجموعه کیهان کنونی می نگریم؟
آیا نگاه از درون مجموعه و یا بیرون مجموعه، باعث تفاوت در میزان توسعه و یا جمع شدن ابعاد کیهان از جمله زمان، نمیشود؟(تفاوت نگاه از درون مجموعه و بیرون از مجموعه: اگر شما به عنوان بخشی از مجموعه، دچار تحولات مجموعه شوید ادراکی متفاوت از مجموعه در مقایسه یا زمانی خواهید داشت که از بیرون از مجموعه در شرایطی نگاه کنید که این تحولات شما را در بر نمی گیرد.)
آیا ما اشیا را مشاهده می کنیم یا آن را با مشاهده خود می آفرینیم؟(احمد الحسن، کتاب توهم بی خدایی، ص 447 ترجمه فارسی، جمله اول
بررسی تحولات ادراک زمان به عنوان بعد چهارم کیهان ما
زمان، الاستیک(غیر ثابت)است
چرا زمان در بالای یک کوه، سریعتر از زمان در سطح دریا میگذرد؟ ایده زمان ثابت یک خطای در ادراک(ایلوشن)است. اصول فیزیک و تجربه شخصی توضیح می دهد چرا.
از زمانی که اینشتین فرضیه خود را در مورد نسبیت عام منتشر کرد، ما فهمیده ایم جاذبه، قدرت خم کردن زمان مکان را دارد. این تاثیر توسعه زمان، حتی در سطوح پایین رخ میدهد.
بیرون از عرصه فیزیک ما در هم ریختگی هایی را تجربه می کنیم؛ اینکه چگونه ما زمان را به صورت شگفت آور و عجیبی میفهمیم. یک ساعت را روی قله کوه بگذار؛ یک ساعت دیگر را در کنا ردریا بگذار. در نهایت تو خواهی دید که هر ساعت، زمان متفاوتی را نشان میدهد! زمان وقتی نزدیک زمین باشی کندتر میگذرد. اینشتاین در تئوری خود در مورد نسبیت عام نشان داد جاذبه چیزهای بزرگ مانند زمین فضا، زمان را نسبت به خود، خمیده میکند. دانشمندان در ابتدا این تاثیر توسعه زمان را بر مقیاس کیهانی- مثلا وقتی ستاره از نزدیکی یک سیاهچاله می گذرد- دیدند. سپس در سال 2010 پژوهشگران همان تاثیر را در مقیاس های کوچکتری با استفاده از دو ساعت اتمی- که یکی 33 سانتیمتر، بالاتر از دیگری بود- مشاهده نمودند. دوباره زمان در ساعتی که نزدیکتر به زمین بود کندتر حرکت کرد.
تفاوت ها بسیار اندک بود ولی اشاره ها عظیم بود: زمان ثابت خالص، وجود ندارد!!
برای هر ساعت در جهان، و برای هر کدام از ما زمان، کمی متفاوت میگذرد. ولی حتی اگر زمان در همه جهان با سرعت های نوسان دار بگذرد زمان همچنان به عنوان یک احساس ابجکتیو میگذرد؟ ممکن است اینطور نباشد!
فیزیک، بدون زمان
فیزیکدان ایتالیایی کارلو روولی در کتاب خود جهت زمان پیشنهاد میدهد احساس ما از زمان در هر حالت، به جلو میرود و این، میتواند یک احساس شخصی باشد. پس از همه اینها وقتی تو از روی کوچکترین درجه، نگاه کنی (حداقل با استفاده از مقیاس های جاذبه کوانتومی) زمان حقیقتا تضعیف می شود.
روولی اضافه میکند: اگر من وضعیت میکروسکوپی چیزها را مشاهده کنم، تفاوت بین گذشته و آینده ناپدید میشود. در ادبیات زیراتمی چیزها، تفاوتی بین علت و تاثیروجود ندارد!
بنابراین چرا ما زمان را به طرف جلو احساس می کنیم؟
روولی توجه میدهد هرچند زمان در مقیاس های بسیار کوچک، ناپدید میشود ما به وضوح احساس می کنیم رخدادها در واقع زنجیره وار هستند. به عبارت دیگر ما انتروپی را مشاهده می کنیم: نظم به سوی بی نظمی می رود؛ یک تخم مرغ میشکند و پهن میشود.

روولی میگوید: جنبه های کلیدی زمان با قانون دوم ترمودینامیک توضیح داده میشود که بیان میکند حرارت همیشه از گرم به سوی سرد است. این، یک جاده یک طرفه است. برای نمونه یک لوله یخ، به یک فنجان آب تبدیل میشود و هرگز، برعکس آن رخ نمیدهد. روولی پیشنهاد میدهد یک پدیده مشابه، ممکن است توضیح دهد چرا ما فقط می توانیم گذشته و نه آینده را درک کنیم.
روولی می نویسد: هر زمان در آینده، از گذشته متفاوت است چیزی شبیه درگیری حرارت، وجود دارد. ترمودینامیک جهت زمان را به سوی آنچه انتروپی اندک گذشته خوانده میشود، میبرد.
او ادامه میدهد: رشد انتروپی، زمان را جهت دهی می کند و اجازه وجود ردپایی از گذشته را میدهد و این، حافظه ها را امکان پذیر میکند و احساس ما را در مورد شناخت، در کنار هم می آورد. من تصور میکنم چیزی که ما جریان زمان مینامیم با مطالعه ساختار مغزهای ما و نه مطالعه فیزیک، رد یابی شود. تکامل، مغزهای ما را به صورت ماشین هایی شکل داده است که از حافظه استفاده میکند تا آینده را پیشگویی کند. این چیزی است که ما وقتی به گذر زمان گوش دهیم، خواهیم شنید. شناخت جهت زمان چیزی است که ممکن است بیش از آنکه به اصول پایه فیزیک مربوط باشد به علوم اعصاب مرتبط شود.
بررسی برای توضیح احساس جریان در فیزیک، ممکن است اشتباه باشد.
دانشمندان هنوز مطالب بیشتری لازم است یاد بگیرند تا بفهمند ما چگونه زمان را درمی یابیم و چرا زمان به صورت متفاوتی عمل میکند. ولی آنچه مشخص است اینکه بیرون از چارچوب فیزیک، احساس شخصی ما در مورد زمان به طور شگفت آوری الاستیک و نه ثابت است.
شگفت انگیز بودن درک شخصی زمان
زمان در بالای یک کوه، متفاوت از آن چیزی است که در دامنه میگذرد. ولی تو هرگز نیاز نیست، مسافت را طی کنی تا تفاوت های شگفت انگیز خود را در درک زمان تجربه کنی. در لحظات ترس بین مرگ و زندگی، مغز تو مقادیر زیادی آدرنالین آزاد میکند که ممکن است ساعت درونی تو را سریعتر کند و سبب شود تو احساس کنی محیط بیرونی تو کندتر حرکت میکند.
دیگر تفاوت رایج، زمانی رخ میدهد که ما بر چیز خاصی تمرکز کنیم.
آرون ساکت پروفسور دستیار در دانشگاه اس تی میگوید: اگر تو تصور کنی که چگونه زمان می گذرد بزرگترین فاکتور- که بر احساس زمان، تاثیر میگذارد- توجه است. توجه بیشتر که به گذر زمان بدهی، زمان کندتر میگذرد و اگر حواست از گذر زمان پرت شود مثلا با چیزی قابل توجه که در اطراف تو رخ میدهد یا یک روز رویایی، ممکن است بیشتر از گذر زمان، غافل شوی و احساس میکنی زمان خیلی سریعتر گذشته است.
وقتی خوشحال هستی، زمان میپرد! ولی حقیقتا این بیشتر محتمل است که زمان وقتی به چیزهای دیگر فکر کنی پرواز کند، همچنین ممکن است زمان در شرایطی که خیلی خوشحال نیستیم، بپرد مثلا وقتی تو یک مناظره داغ داری یا در مورد یک ارائه مقاله، نگران هستی.
یکی از راه های اسرار امیز که سبب میشود مردم اختلالات درک زمان را احساس کنند به دلیل داروهای روانپزشکی است. روولی در مصاحبه با گاردین، زمانی را توضیح میدهد که با LSD تجربه کرده است: آن یک تجربه بسیار شگفت انگیز بود که مرا تحت تاثیر گذاشت. طی این تجربه شگفت انگیز، گذر زمان متوقف شد اتفاقات درذهن من می افتاد ولی زمان متوقف بود و جریان زمان به هیچ سمتی نبود. این یک ویرانی کامل ساختار واقعیت بود.
به نظر می رسد اندکی از دانشمندان یا فیلسوفان تصور می کنند زمان کاملا یک ایلوشن یاخطا در ادراک است. روولی میگوید: آنچه ما زمان مینامیم یک تصور غنی و لایه لایه است و لایه های زیادی دارد. برخی لایه های زمان فقط در درجه های مشخصی یا عرصه های مشخصی کاربرد دارد. این لایه لایه بودن، آنها را ایلوشن نمیکند. اینکه برخی، زمان را ایلوشن تصور میکنند به این علت است که زمان در جهت خاصی حرکت میکند. رودخانه زمان، ممکن است همیشه به طرف جلو حرکت کند ولی در میان مردم و حتی در درون ذهن خود ما، با سرعت های متفاوتی در حرکت است.
https://bigthink.com/surprising-science/time-perception?rebelltitem=4#rebelltitem4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلهنر رها شدن از وابستگیدر هم تنیدگی کوانتومی و پواکنش به حس جدیدبقای حقیقی در دور ماندن افناوری هوش مصنوعی نحوه خرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنوشیدن چای برای مغز مفید این ایده که ذرات سیاهچالهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبه خودت مغرور نشوفرایند حذف برخی اجزای مغبعد از کروناسخن پاک و ثابتموجود بی مغزی که می تواندمغز مانند تلفن استتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارچگونه انتظارات بر ادراک خواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسقلب را نشکنتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابمغز ایندگان چگونه استآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و نگاهت را بلند کنخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اژنهای حاکم بر انسان و انسزیر فشار کووید چه باید کرقدرت ذهنتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ماده ی خالیمغزهای کوچک بی احساسآغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماننتایج نادانی و جهلدهن، بزرگترین سرمایههوش عاطفی قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتکوچ از محیط نامناسبزبان و شناخت حقیقت قسمت دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتو آرامش و صلحیپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فنقش ژنتیک در درمان اختلاالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغدیدگاه نارسای دوگانه ی مهیچ کس حقیقت را درون مغز از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين کاهش التهاب ناشی از بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمرگ و میر پنهاننقش رژیم غذایی در رشد و اانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینظام مثبت زندگیدانش، قفل ذهن را باز میکنهزینه سنگین انسان در ازااسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشکریستال زمان(قسمت اولسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمستند جهان متصلچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروی جدید ضد الزایمرویتامین بی 12 در درمان درداصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوگوشه بیماری اتوزومال رسسبرخی نرمش های گردنگوشت خواری یا گیاه خواریسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنوآوری ای شگفت انگیز داناولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و هنر، پر کردن است نه فحش ددر هم تنیدگی کوانتومی و دواکسن های شرکت فایزر آمربلندی در ذهن ما درک بلندیفیلمی بسیار جالب از تغییرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اینکه به خاطرخودت زندگی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریوبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشفراتر از دیوارهای باوربعد از کروناسختی ها رفتنی استموجودات مقهور ژنها هستندمغز مادران و کودکان در زمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرچگونه به سطح بالایی از هوخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر هوش مصنوعی از عروسک بازی از واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسیافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبقیچی ژنتیکیتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدمغز ابزار بقای برتر مادیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیچالش هوشیاری و اینکه چرا خسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلکل اقیانوس در یک ذرهزیرفون داروی ضد ام اسقدرت عشقتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ماده ای ضد التهابیمغز، فقط گیرندهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننجات در راستگوییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش عاطفی قسمت دوماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان و شناخت حقیقت قسمت سلزوم سازگاری قانون مجازاتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه تاثیر گذار بر حافظهنقش گرمایش آب و هوا در همالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گویندژا وو یا اشنا پنداریهیچ اندر هیچاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و کاهش حافظه هرچند فرایندیسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومرگ و میر بسیار بالای ناشنقش زنجبیل در جلوگیری از انقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیدائما بخوانهزاران سال چشم های بینا واساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکریستال زمان(قسمت دوم)سندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت توازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمشکل از کجاستچند جهانیانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروی سل سپتویتامین بی هفدهاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مگیلگمش باستانی کیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاننوار مغز مشاهده ی غیر مستاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش هوموارکتوس ها ممکن است ددر هر سوراخی سر نکنواکسن کووید 19 چیزهایی که بلوغ چیستفیزیک مولکولها و ذرات در رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدننیکولا تسلااینکه خانواده ات سالم باهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای فرد موفقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتموسیقی نومغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش خودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد هوش مصنوعی از عروسک بازی از کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهیاد گرفتن مداومزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدمغز ابزار برتر بقاآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشکلمات بلند نه صدای بلندزیرک ترین مردمقضاوت ممنوعتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزماده، چیزی نیستمغزتان را در جوانی سیم کشافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننخاع ما تا پایین ستون فقردو بیماری روانی خود بزرگ هوش عاطفی قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیکوچکترین چیز یک معجزه اسزبان جانسوزلزوم سازگاری قانون مجازاتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل همه جانبه نگر ژنرالینقش پیش زمینه ها و اراده الگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دردژاوو یا آشناپنداریهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و کاهش دوپامین عامل بیماریسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومرگ انتقال است یا نابود شنقش زبان در سلطه و قدرت اانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای مصرفی در ام اسهستي مادي ای که ما کوچکتراستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلککریستال زمان(قسمت سوم)سندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمشکلات نخاعیچند جهانیانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابهمیشه داناتر از ما وجود دداروی ضد چاقیویتامین دی گنجینه ای بزراصل عدم قطعیت از کوانتوم اصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دگیاه بی عقل به سوی نور میسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز ترجمه رخدادهای اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازهورمون شیرساز یا پرولاکتدر والنتاین کتاب بدید همواکسن کرونا و گشودن پنجربلعیدن ستاره توسط سیاهچافیزیک و هوشیاریراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهنیاز به آموزش مجازی دیجیاینترنت بدون فیلتر ماهواهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بفرد یا اندیشهبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستموسیقی هنر مایع استمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهچگونه تکامل مغزهای کنونیخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک بازی از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتیاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوقانون مندی نقشه ژنتیکی متقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما اکنون میدانیم فضا خالمغز از بسیاری حقایق می گرآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمکلوزاپین داروی ضد جنونزیست شناسی کل در جزء فراکقطار پیشرفتتمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا مغزتان را در جوانی سیمکشافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننخستین تمدن بشریدو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجکووید نوزده و خطر بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسلزوم عدم وابستگی به گوگل تو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهنقش آتش در رسیدن انسان بهالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصبدگرگونی های نژادی و تغییهیپرپاراتیروئیدیسماز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فکاهش سن بیولوژیکی، تنها سلول های مغزی عامل پارکیمنابع انرژی از نفت و گاز توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمرگ تصادفینقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای ام اسهستی ما پس از شروعی چگال استفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مکشف مکانیسم عصبی خوانش پسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمشکلات بین دو همسر و برخیچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگهمیشه راهی هستداروی ضد چاقیویروس مصنوعیاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهگیاه خواری و گوشت خوار کدسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنوار مغز در فراموشی هاايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد هوش فوق العاده، هر فرد اسدر یک فراکتال هر نقطه مرکواکسن کرونا از حقیقت تاتبنی عباس، ننگی بر تاریخفیزیکدانان ماشینی برای تراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری در کجاست؟ قتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتچیز جدید را بپذیرایندرالهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهفرد حساس از نظر عاطفی و بتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودمیهمانهای ناخوانده عامل مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهچگونه جمعیت های بزرگ شکل خودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک بازی از آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدایادگیری مهارت های جدید دزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرقانون گذاری و تکاملتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وما از اینجا نخواهیم رفتمغز به تنهایی برای فرهنگ آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای ادراک کارماهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اکلام و زبان، گنجینه ای بسزیست شناسی باور حقیقت یا لمس کوانتومیتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالیمغط یک گیرنده استافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننخستین تصویر از سیاهچالهدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وکودک هشت ساله لازم است آدزبان شناسی مدرن در سطح سلمقاومت به عوارض فشار خون تو با باورهایت کنترل میشپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک تعمیم یافنقش انتخاب از طرف محیط، نامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتدانش قدرت استهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکایروپاکتیک چیستسلول های بنیادیمنابع انرژی از نفت و گاز توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرگی وجود نداردنقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه ی ریسمانداروهای تغییر دهنده ی سیو هر کس تقوای خدا پیشه کناستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختکشف مکانیسمی پیچیده در بسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمشکلات روانپزشکی پس از سچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد همیشه عسل با موم بخوریمداروی ضد تشنج با قابليت تویرایش DNA جنین انسان، برویشن پرواصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرگیرنده باید سازگار با پیسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنوار مغز در تشخیص بیماری ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی می تواند بر احدر کمتر از چند ماه سوش جدواکسن کرونا ساخته شده توبه قفس های سیاهت ننازفاجعه ی جهل مقدسراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمعنی روزهتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییچیزی منتظر شناخته شدنایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستفردا را نمیدانیمتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلامیوتونیک دیستروفیمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه جمعیت های بزرگ شکل خورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ایادآوری خواب و رویازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و قانون جنگلتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وما اشیا را آنطور که هستندمغز بیش از آنچه تصور میشوآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانچالش دیدگاه های سنتی در بخطای حسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیکلرال هیدرات برای خوابانزیست، مرز افق رویداد هستلوب فرونتال یا پیشانی مغتنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالی با هوش انسانینفرت، اسیب به خود استافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننخستین روبات های زنده ی جدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاکودک ایرانی که هوش او از زبان شناسی نوین نیازمند مقابله ی منطقی با اعتراضتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممدل های ریز مغز مینی بریننقش اتصالات بین سلولهای امیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از چرا ذرات بنیادی معمولاً دانش محدود به ابعاد چهارهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهکار با یگانگی و یکپارچگیسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمراحل ارتقای پله پله کیهنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدنظریه تکامل در درمان بیمداروهای ضد بیماری ام اس ووفور و فراوانیاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کشف ارتباط جدیدی از ارتبسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامشکلات روانپزشکی در عقب چندین ماده غذایی که ماننانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و همجوشی هسته ای، انرژِی بداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج توپیراماتواقعیت فیزیکی، تابعی از اصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بگالکانزوماب، دارویی جدیسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نوار مغزی روشی مهم در تشخايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهواکسن ایرانی کرونا تولیدبه مغز خزندگان خودت اجازفاصله ها در مکانیک کوانتراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهمنبع خواب و رویامعادله ها فقط بخش خسته کنتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییچیزی خارج از مغزهای ما نیایا این جمله درست است کسیهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلفرزندان زمان خودتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیمیگرن و پروتئین مرتبط با مغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرچگونه حافظه را قویتر کنیخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش ایاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برقانون جنگلتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وما به جهان های متفاوت خودمغز برای فراموشی بیشتر کآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانچاالش ها در تعیین منبع هوخطر آلودگی هواهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیکمردردزاوسکا درمان گوشرلوتیراستامتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکماشین دانشنقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید برای درد زادو سوی واقعیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اکودکان میتوانند ناقل بی زبان، نشان دهنده ی سخنگو مقابله با کرونا با علم استو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمدیون خود ناموجودنقش تیروئید در تکامل مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانش بی نهایتهدف یکسان و مسیرهای مختلاز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريزنانوسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمرز مرگ و زندگی کجاستنقش غذاها و موجودات دريااندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنظریه تکامل در درمان بیمداروی فامپیریدین یا نورلوقت نهيب هاي غير علمي گذشاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت سایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامشاهده گر جدای از شیء مشاچندجهانیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و همراه سختی، اسانی هستاختلالات مخچههمراهی نوعی سردرد میگرنیدارویی خلط آورواقعیت چند سویهاضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدگام کوچک ولی تاثیرگذارسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهننوار عصب و عضلهای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنواکسن اسپایکوژنبه نقاش بنگرفاصله ی همیشگی تصویر سازراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابمنتظر نمان چیزی نور را بهمعجزه های هر روزهتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسچیزی شبیه نور تو نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهافرضیه ای جدید توضیح میدهتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می میگرن سردردی ژنتیکی که بمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهنگاه محدود و تک جانبه، مشخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهقانونمندی و محدودیت عالمتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانناتوانی از درمان برخی ویخطرات هوش مصنوعیهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دکمردرد ناشی از تنگی کانازبان مشترک ژنتیکی موجودالوزالمعده(پانکراس)مصنوعتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهدولت یا گروهکهوشمندی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمکودکان خود را مشابه خود تزبان، وسیله شناسایی محیطملاحظه های اخلاقی دربارهتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر مدیریت اینترنت بر جنگنقش حفاظتی مولکول جدید دامید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان موفق به بازگردهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريز، در سلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز توهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمرز بین انسان و حیوان کجانقش غذاها و موجودات دريااندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنظریه تکامل در درمان بیمداروی لیراگلوتیدوقتی فهمیدی خطا کردی برگاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت توضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممشاهده آینده از روی مشاهنه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهمحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانهندسه ی پایه ایداستانها و مفاهیمی اشتباواقعیت چیستاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارگامی در درمان بیماریهای سیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زنوار عصب و عضلهای همه ی وجود منهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن اسپایکوژن ضد کرونابه نقاش بنگرفتون های زیستیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادمنحنی که ارتباط بین معرفمعجزه ی چشمتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالنکاتی در مورد تشنجایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی ورزش در کمر دردز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرفساد اقتصادی سیتماتیک درتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنمیگرن شدید قابل درمان اسمغز کوانتومیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهنگاه انسان محدود به ادراخانه ی تاریکاپی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتژن همه چیز نیستزندگی زمینی امروز بیش از قارچ بی مغز در خدمت موجودتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ما بخشی از این جهان مرتبطمغز بزرگ چالش است یا منفعآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانناتوانی در شناسایی چهره دفاع از پیامبرهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتکمردرد و علل آنزبان چهار حرفی حیات زمینلیروپریم داروی ترکیبی ضدتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکنقش میدان مغناطیسی زمین افزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننرمش های موثر در کمردرددوچرخه سواری ورزشی سبک و هوشیاری و وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداکودکان را برای راه آماده سفر فقط مادی نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر مداخله ی زیانبار انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دامید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان نورون مصنوعی سهدف از تکامل مغزاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممرز جدید جستجو و اکتشاف، نقش غذاها در کاهش دردهای اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی تشنجی دربارداریوقتی پر از گل شدی خودت را استفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دکشتن عقیده ممکن نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مطالبه ی حق خودنه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انهندسه ی رایج کیهاندخالت در ساختار ژنهاواقعیت چیستاطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزینوبت کودکانای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل واکسن دیگر کرونا ساخته شبه نادیدنی ایمان بیاورفروتنی و غروررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزامنشأ اطلاعات و آموخته ها معجزه ی علمتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه مولکول های دی ان ایایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحفشار و قدرتتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانمیدان مغناطيسي زمین بشر مغز آیندگان چگونه است ؟آیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آنگاه از بیرون مجموعهخانواده پایدارابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار ژن هوش و ساختارهای حیاتی زندگی زودگذرقبل از آغازتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ما تحت کنترل ژنها هستیم یمغز بزرگ چالشهای پیش روآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننادیدنی ها واقعی هستنددفاع در برابر تغییر ساختهوش در طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوکمردرد با پوشیدن کفش منازبان نیاز تکاملی استلیس دگرامفتامین یا ویاستنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن منقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدورترین نقطه ی قابل مشاههوشیاری و افسردگیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملکوری گذرای ناشی از موبایسفر نامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدارک ژنتیکی چگونه انساننقش خرچنگ های نعل اسبی درامید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان یک فرضیه رادیکهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاکتاب زیست شناسی باورسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز توهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمزایای شکلات تلخ برای سلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوههفت سین یادگاری از میراث داروی جدید ALSوقتی تو از یاد گرفتن باز استیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانگل خاردار، زیباستسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمطالبی در مورد تشنجنه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکهندسه بنیادیندر مانهای کمر دردواقعیت های متفاوتاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پنور درونایمپلانت مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن دیگری ضد کرونا از دبه هلال بنگرفرگشت و تکامل تصادفی محض رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین منشاء کوانتومی هوشیاری امعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاچگونه میتوان با قانون جنایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفروزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیفضای قلب منبع نبوغ استتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنمیدان های مغناطیسی قابل مغز انسان ایا طبیعتا تماآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی نگاه از دور و نگاه از نزدخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیژن یا نقشه توسعه مغز و نقزندگی سلول در بدن، جدای اقبل از انفجار بزرگتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمانند آب باشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننادانی در قرن بیست و یکم،دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت 11از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و کلمه حتی برای کسانلا اکراه فی الدینتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانینقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پديدن با چشم بسته در خواب هوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبککی غایب شدی تا نیازمند دلسفر به مریخ در 39 روزمن کسی در ناکسی دریافتم توقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر مروری بر تشنج و درمان هاینقش داروهاي مختلف معروف امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نزاع بین علم و جهل رو به پدانشمندان ژنی از مغز انسهر چیز با هر چیز دیگر در تاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرکتاب طبیعت در قالب هندسهسلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز توهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمسمومیت دانش آموزان بی گنقشه های مغزی جدید با جزیانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریهم نوع خواری در میان پیشیداروی جدید s3 در درمان ام ویتنام نوعی کرونا ویروس استیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بگل زندگیسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت تیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامطالعه ای بیان میکند اهدچه زیاد است بر من که در ایمعماری، هندسه ی قابل مشانه عدم مطلق بلکه عدم با قاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانهندسه در پایه ی همه ی واکدر محل کار ارزش خودت را بواقعیت و مجازاطلاعاتی عمومی در مورد مفلج نخاعی با الکترودهای ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنورون هاي مصنوعی می توانایمپلانت مغزی کمک میکند هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آواکسن سرطانبه کدامین گناه کشته شدندفراموش کارها باهوش تر هسراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش معجزه در هر لحظه زندگیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازچگونه مغز پیش انسان یا همایجاد احساساتهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانیک پیام منفرد نورون مغزی زمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن قفس ذهنتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های کوانتومی خلامغز انسان برای ایجاد تمدآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهنگاه از درون مجموعه با نگخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیژن ضد آلزایمرزندگی، مدیریت انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سماه رجبمغز بزرگترین مصرف کننده آسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننازوکلسیندل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به کنگره بین المللی سردرد دزبان و بیان نتیجه ساختمالاموژین داروی ضد اوتیسم؟تهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دنقش نظام غذایی در تکامل ماقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از چرا مغز انسان سه هزار سالدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی کیهان خود را طراحی میکندسفر تجهیزات ناسا به مریخ من پر از تلخیمتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرکز هوشیاری، روح یا بدن نقش درختان در تکاملامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنسبیت عام از زبان دکتر بردانشمندان پاسخ کوانتومی هر جا که جات میشه، جات نیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهکتاب، سفری به تاریخسلاح و راهزنیمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمسمومیت دانش آموزان، قمانقص در تشخیص هیجانات عامانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناهمه چیز موج استداروی جدید میاستنی گراویویتامین E برای فعالیت صحاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایگلوله ی ساچمه ایسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمهندسه زبانِ زمان استدر چه مرحله ای از خواب ، رواقعیت و انعکاساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفلج بل، فلجی ترسناک که آنریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به نورون های ردیاب حافظهایمپلانت نخاعی میتواند دهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرواکسن سرطانبه امید روزهای بهترفراموشی همیشه هم بد نیستراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلمهربانی، شرط موفقیتمعرفت و شناختتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه هموساپينس بر زمین ایران بزرگهوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بیک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سقفس را بشکنتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتمغز انسان برای شادمانی طآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشنگاه حقیقی نگاه به درون اخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیژنها نقشه ایجاد ابزار هوزونیسومایدقدم زدن و حرکت دید را تغیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواماپروتیلینمغز حریص برای خون، کلید تآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننباید صبر کرد آتش را بعد دلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبکنگره بین المللی سردرد دزبان و بیان، در سایه پیشرلایو دوم دکتر سید سلمان فتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت چقدر موثر استنقش نظریه تکامل در شناساالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت دین اجباریهیچ چیز همیشگی نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بکیهانِ هوشیارِ در حال یاسفر دشوار اکتشافمنابع انرژي پاک سرچشمه حتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمرکز حافظه کجاستنقش ذهن و شناخت در حوادث امیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنسبت ها در کیهاندانشمندان اولین سلول مصنهر حرکت خمیده می شود و هر از روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومکتابخانهسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینمسیر دشوار تکامل و ارتقانقطه بی بازگشتانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان همه چیز در زمان مناسبداروی جدید برای میاستنی ویتامین E در چه مواد غذایاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تگلوئونسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نهایت در بی نهایتاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییهندسه، نمایشی از حقیقتدر ناامیدی بسی امید استواقعیت خلا و وجود و درک ماعتماد به خودفلج خوابرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نوروپلاستیسیتی چیستایمان به رویاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنواکسن ضد اعتیادبه بالا بر ستارگان نگاه کفراموشی و مسیر روحانیرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهموفقیت هوش مصنوعی در امتمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیچگونه هوشیاری خود را توسایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی از عروسک بازی از نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنقلب و عقلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج مغز انسان برای شادمانی طآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقانگاه دوبارهخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکژنها ، مغز و ارادهزونا به وسیله ویروس ابله قدرت مردمتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ماجرای جهل مقدسمغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننبرو و انرژی مداومدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و کنترل همجوشی هسته ای با هزبان و تکلم برخی بیماریهلبخند بزن شاید صبح فردا زتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظنقش هورمون های تیروئید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از چرا ویروس کرونای دلتا وادین، اجباری نیستهیچ وقت خودت را محدود به از تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا کیست هیداتید مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامرکز حافظه کجاستنقش روی و منیزیم در سلامتامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهنسبت طلایی، نشانه ای به سدانشمندان تغییر میدان مغهرچیز با یک تاب تبدیل به از سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اکجای مغز مسئول پردازش تجسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع بی نهایت انرژی در دتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمسئول صیانت از عقیده کیسنمیتوان با بیرون انداختنانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گهمه چیز در زمان کنونی استداروی جدید برای ای ال اسویتامین کااسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های گمان میکنی جرمی کوچکی در سینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکینگیتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نهادینه سازی فرهنگ اختلااولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانهنر فراموشیدر هم تنیدگی مرزها و بی موالزارتان داروی ضد فشار اعتماد به خودفلج خواب چیسترژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوروز یا روز پایانیاین پیوند نه با مغز بلکه هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری واکسن علیه سرطانبه بالاتر از ماده بیندیشفرایند پیچیده ی خونرسانیرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکومولتیپل اسکلروز در زنان مغز قلبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیچگونه واکسن کرونا را توزخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بیک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریقلب دروازه ی ارتباطتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکان زمان یا حافظه زمانمغز انسان رو به کوچک تر شآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتنگاهی بر قدرت بینایی دراخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیژنهای مشترک بین انسان و وزیباترین چیز در پیر شدنقدرت کنترل خودتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینماجرای عجیب گالیلهمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدنیا، هیچ استهوش عاطفی قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشکنترل جاذبهزبان و شناخت حقیقت قسمت چلحظات خوش با کودکانتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلنقش هورمون زنانه استروژنالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خودید تو همیشه محدود به مقدهیچ کاری نکردن به معنی چیاز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهکیست کلوئید بطن سومسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورمرکز خنده در کجای مغز استنقش روزه داری در سالم و جامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نشانه های گذشته در کیهان دانشمندان روش هاي جدیدی هز ذره، یک دنیاستاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختکرونا چه بر سر مغز می آورسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع جدید انرژیتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمسئولیت جدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز، ثبت می شودداروی جدید برای دیابتویتامین کا و استخواناسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم گنجینه ای به نام ویتامین سیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت53منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولچهار میلیارد سال تکامل باولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است هنر حفظ گرهدر هم تنیدگی کوانتومیواکنش های ناخودآگاه و تقاعداد بینهایت در دنیای مفلج دوطرفه عصب 6 چشمرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنورالژیاین اندوه چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه ابه جای محکوم کردن دیگران فرایند تکامل و دشواری هابعد پنجمسخن و سکوتمواد کوانتومی جدید، ممکنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندچگونه آن شکری که می خوریمخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش اهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارویک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و قلب روباتیکتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی مغز انسان رو به کوچکتر شدآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزنگاهی بر توانایی اجزاي بخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بژنهای هوش ، کدامندزیباترین چیز در افزایش سقدرت انسان در نگاه به ابعتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مماده ی تاریکمغز زنان جوانتر از مغز مرآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی قسمت اولاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنکندر در بیماریهای التهابزبان و شناخت حقیقت قسمت الرزش ناشی از اسیب به عصبتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنقش ویتامین K در ترمیم اسالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از چرا ارتعاش بسیار مهم استدیدن خدا در همه چیزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتکاهش مرگ و میر ناشی از ابسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تولترودینپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمرگ چیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونشانه های پروردگار در جهدانشمندان روشی برای تبدیهزینه ای که برای اندیشیدازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هکریستال هاسماگلوتید داروی کاهش دهنمناطق خاصی از مغز در جستجتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمسئولیت در برابر محیط زینمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه ی سردردها بی خطر نیستداروی جدید ضد میگرنویتامین کا در سبزیجاتاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرگویید نوزده و ایمنی ساکتسیاهچاله ها