دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش هورمون های تیروئید در شکل گیری و رشد مغز و بیماری های مغز

نقش هورمون های تیروئید در شکل گیری و رشد مغز و بیماری های مغز

نقش غده تیرویید وهورمون های آن، شاید در موجود خونسردی مانند ماهی- که نیازمند به تولید گرمای زیاد در بدن نیست و نمی خواهد در برابرسرمای زیاد خود را گرم کند- خیلی مهم نباشد ولی وقتی لازم است موجود زنده، به بیرون از آب بیاید و این امکان را هم ندارد که لاک سنگین لاکپشتی را بر دوش خود بگذارد و قادر هم نیست شش ماه سرد سال را در غار یا زیر زمین بگذراند، باید بدنش در سرما گرم شود. ماهی ها می توانند حتی در درجه حرارت 50 درجه زیر صفر در زیر خروارها یخ در دمایی بالاتراز صفر زندگی کنند و لاکپشت می تواند با عایق وزنه ای چند برابر هیکلش، خود را گرم کند و مار و قورباغه می تواند شش ماه سال را مخفیانه در مناطق گرم بمانند ولی اگر لازم باشد موجودی، سریع بدود یا اگر بخواهد در همه سال به کار مثبت بپردازد، ناچار باید چیزی در درون بدن او باشد تا بدن را به صورت درونی گرم کند به خصوص اگر اندام بسیار فعالی مانند مغز داشته باشد.

بالا بردن متابولیسم سلول ها از جمله سلول های مغزی و قلبی و فراهم کردن انرژی عضلات نیازمند تولید کننده قدرتمند درونی است و ازاین رو در شرایطی- که متابولیسم بدن خیلی بالا میرود مثلا در حضور مغز- که بیش از همه سلول های بدن انرژی مصرف میکند- نقش آن برجسته تر هم میشود. از این رو انتخاب طبیعی در سیر مسیر خشن خود، کوشیده است متابولیسم درونی بدن را بالاتر ببرد و این به وضوح در موجودات تکامل یافته تر خونگرم، مشخص است .

یکی از اندام های مهم در بدن برای این کار غده تیروئید است .
http://jeb.biologists.org/content/217/10/1642
هورمون های تیروئید فقط محدود به موجودات مهره دار خونگرم نیست و در موجودات مهره دار خونسرد هم دیده می شود و با بالا بردن متابولیسم بدن و تولید گرما وانرژی به کمک فرایندهای درونی سلول می شتابد.

ولی این غده در گیاهان و موجودات بی مهره وجود ندارد با این حال این موجودات هم مولکول های ید یا مولکول هایی شبیه هورمون های تیروئید یا هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH) دارند که برای کنترل متابولیسم بدن آنها لازم است.
در سیر تکامل موجودات، توسعه غده تیرویید میشود تا به غده تیروئید پیشرفته پستانداران و انسان می رسد. نقش عنصر ید در ساختن این مولکول ها بسیار مهم است و به این ترتیب، به نقش ید در تکامل موجود و ایجاد مغز پیشرفته پی می بریم.

حتی در موجودت تک سلولی مانند سیانوباکترها، ید به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و کاتالیزور استفاده می شود. اتصال ید به تیروزین، مولکولی همه کاره و فعال را تولید می کند که می تواند در تولید انرژی، عملکرد ژن و تکثیر دی ان ای در میتوکندری نقش داشته باشد. با اتصال یدوتیروزین ها با هم TSH(یا هورمون فعال کننده تیروئید) ساخته می شود که درهمه مهره داران، نقش تنظیمی و تحریکی زیادی بر سلول های تیروئید و تولید هورمون های یدداردارد و این هورمون ها نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21669854

هورمون هاي تيروئيد اثر مهمي در تكامل و بلوغ سيستم عصبي مركزي پستانداران قبل و بعد ازتولد دارند. هورمون هاي تيروئيد، تري يدوتيرونين و تيروكسين، فرايندهاي تمايز مغزي مانند سيناپتوژنزيز،رشد دندريتي و آكسوني، مهاجرت سلولهاي نوروني و ميلين سازي را تنظيم ميكند. هر آسيبي در عملكرد تيروئيد و تغييرات در ذخيرة هورمون هاي تيروئيد در طول تكامل سيستم عصبي، منجر به تغييرات شديدو غيرقابل برگشت در ساختار و عملكرد مغز مي گردد.

زمان و مدت کمبود هورمون تيروئيد، بر تکامل درقسمتهاي مختلف سيستم عصبي مركزي تأثير مي گذارد. با اين وجود نشانه هاي نورولوژيكي معمولا بزرگسالان با پر كاري تيروئيد و هم افراد دچار كم كاري تيروئيد ديده مي شود. کمبــود هورمـون تیروئیـد در طـول نمـو سیسـتم عصبـی سـبب تغییـرســلولهای عصبــی شــده و باعــث تغییــرات بلــوغ ســلول های عصبــی ماننــد ســلولهای هرمــی قشــر مغــز، ســلولهای پورکنــژ و ســلول های گلیــال و ســبب هیپوپـلـازی و کاهــش شـاخه های دندریتـی نـورون و اتصـالات بیـن نورونـی میشـود.

ایــن هورمــون در طــول حیــات، از مرحلــۀ جنینــی تــا بلــوغ بــرای تکویــن مغــز بســیار ضــروری اســت و برخــی از اعمــال ان عبــارت اســت از: تنظیــم بیــان ژنهایــی کــه در مهاجــرت ســلولی، میلین ســازی و تمایــز عصبــی نقــش دارنــد. بخــش قاعــده ای مغــز پیشــین نقــش کلیــدی در تکویــن و حفــظ نورون هــای کولینرژیــک دارد. هورمــون تیروئیــدی T3 بـه میـزان کمتـری T4 در سـلولهای بنیـادی جنینـی عصبـی ســبب افزایــش بیــان ســادين -1میشــود. T3 ســبب مهــاراتصــال ســلولی، القــاء مهاجــرت و افزایــش بیــان نشــانگرهاي عصبـی مثـل نوروفیلامنـت M و افزایـش عملکـرد کانالهـای ســدیم و کلســیم می شــود.
(- Bianco AC. Metabolic effects of thyroid hormonesbeyond
traditional prospects. Thyroid. 2008; 18(2): 99-
100.
- Zhang L, Blomgren K, Kuhn HG, Cooper-Kuhn
CM. Effects of postnatal thyroid hormone deficiency
on neurogenesis in the juvenile and adult rat. Neurobiol
Dis. 2009; 34(2): 366-74.)

مطالعــات نشــان داده اســت، T3در هـر دو منطقـة تحـت بطنـی و ساب گرانولار در تکثیــر ســلولی و تعهــد ســلولهای بنیــادی بــه ســمت نوروبلاســت دارای نقــش حیاتــی می باشــد.
( -López-Juárez A, Remaud S, Hassani Z, Jolivet P,
Simons JP, Sontag T, et al. Thyroid hormone signaling
acts as a neurogenic switch by repressing Sox2 in the
adult neural stem cell niche. Cell stem cell. 2012; 10(5):
531-43.
- Montero-Pedrazuela A, Venero C, Lavado-AutricR, Fernández-Lamo I, Garcia-Verdugo J, Bernal J,
et al. Modulation of adult hippocampal neurogenesis
by thyroid hormones: implications in depressive-like
behavior. Molecular Psychiatry. 2006; 11(4): 361-71)

بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش هورمون هـای تیروئیـد در سیسـتم عصبــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه كــمكاري تیروئیــد می توانــد ســبب بی ثباتــی خلــق و خــو و افســردگی، زوال عقــل، اختــلال در حافظــه و مشــکلات روانــی شــود.
(-Leach PT, Gould TJ. Thyroid hormone signaling:
Contribution to neural function, cognition, and
relationship to nicotine. Neurosci Biobehav Rev. 2015;
57: 252-63.
- Ahmed OM, El-Gareib A, El-Bakry A, El-Tawab
SA, Ahmed R. Thyroid hormones states and brain
development interactions. Int J Dev Neurosci. 2008;
26(2): 147-209.
- Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80)

کــم کاری مــادرزادی تیروئیــد باعــث عقب ماندگــی ذهنــی می شـود و اگـر بلافاصلـه پـس از تولـد درمـان نشـود، منجـربــه ایجــاد عواقــب غیرقابــل برگشــت می شــود. در انســان، ســطوح پاییــن در حــال گــردش هورمــون تیروئیــد مــادر،
به عنـوان مثـال، ناشـی از کـم کاری تیروئیـد مـادر و یـا کمبـود یـد در رژیــم غذایـی می توانــد منجـر بـه طیـف گسـتردهای از نقـص شـدید عصبـی، از جملـه کرتینیسـم عصبـی در نـوزاد شـود کـه بـا اختـال عصبـی شـدید و عقبماندگـی ذهنـی
همــراه اســت. ایــن مســئله نشــان دهنده اهمیــت هورمــون تیروئیـد مـادر در تشـکیل سیسـتم عصبـی جنیـن می باشـد.
(-Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80
-Stenzel D, Huttner WB. Role of maternal thyroid
hormones in the developing neocortex and during human
evolution. Front Neuroanat. 2013; 7(19): doi: 10.3389/
fnana.2013.00019.)

در تأییــد اثــرات مثبتــی کــه ســطح هورمون هــای تیروئیــدی در بیمــاران آلزایمــری دارد، Osch و همــکاران نشــان دادنــد کــه کاهــش ســطح هورمون هــای تیروئیـدی به عنـوان یـک فاکتـور خطـرT احتمـال بـروز آلزایمـر را بــه طــور معنــی داری افزایــش می دهــد.
(van Osch LA, Hogervorst E, Combrinck M, Smith
AD. Low thyroid-stimulating hormone as an independent
risk factor for Alzheimer disease. Neurology. 2004;
62(11): 1967-71.)
بررســی دیگـری نشـان داد کـه بـا کاهـش میـزان هورمـون تیروئیـد اختـلالات شـناختی و زوال عقلـی کـه در بیمـاران آلزایمـری افزایــش مییابــد، بنابرایــن محققــان معتقدنــد کــه تغییــرات هورمون هــای تیروئیــدی نقــش بســزایی در بیماری زایــی
ایــن آســیبها دارنــد.
Davis JD, Podolanczuk A, Donahue JE, Stopa
E, Hennessey JV, Luo L-G, et al. Thyroid hormone
levels in the prefrontal cortex of post-mortem brains of
Alzheimer’s disease patients. Current Aging Science.
2008; 1(3): 175-81.
56. Tan ZS, Vasan RS. Thyroid function and Alzheimer’s
disease. Journal of Alzheimer’s Disease: JAD. 2008;
16(3): 503-7.
-Ewins DL, Rossor MN, Butler J, Rogues PK, Mullen
MJ, McGregor AM. Association between autoimmune
thyroid disease and familial Alzheimers disease. Clinical
Endocrinology. 1991; 35(1): 93-6.)

هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)، دارای آثــار ترمیمــی بــر روی ســلولهای عصبــی هسـتند. تحقیقـات نشـان داده انـد رونـد میلین سـازی در هـر دو سیسـتم عصبـی محیطـی و مرکـزی نیـز وابسـته بـه ایـن هورمـون اسـت. TSH قـادر بـه القـاء تشـکل الیگودندروسـیت از ســلولهای بنیــادی عصبــی می باشــد و همچنیــن نقــش مهمــی در تنظیــم مراحــل تکامــل الیگودندروســیت بــازی می کنــد.
(Fernandez M, Paradisi M, Del Vecchio G, Giardino
L, Calza L. Thyroid hormone induces glial lineage of primary neurospheres derived from non-pathological and
pathological rat brain: implications for remyelinationenhancing
therapies. Int J Dev Neurosci. 2009; 27(8):
769-78).
عــلاوه بــر ایــن، نشــان داده شــده اســت کــه کمبــود تیروئیــد در دوران بــارداری و شــیردهی فرزنــدان را بیشـتر مسـتعد ابتلا بـه تشـنج شنوایی می کند. گــزارش شــده اســت کــه موش هــای فاقــد TRβ، بیشــتر مســتعد ابتــلا بــه ایــن نــوع تشــنج می باشــند.

نوروتروفین هــا و فاکتورهــای رشــد عصبــی توســطTSH تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و اختــلال در ایــن عوامــل می توانـد سـبب ایجـاد عارضـه صـرع شـود. نشـان داده شـده اســت کــه در تشــنج های ناشــی از کیندلینــگ آمیگــدال، بیــان نوروتروفین هــا می توانــد تغییــر یابــد. از ســوی دیگــر، نشــان داده شــده اســت کــه هورمــون تیروئیــد بیــان ایــن عوامــل را تعدیــل می کنــد.
Jankowsky JL, Patterson PH. The role of cytokines
and growth factors in seizures and their sequelae.
Progress in Neurobiology. 2001; 63(2): 125-49.

http://shefayekhatam.ir/article-1-1417-fa.pdf


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال اولین مورد پیوند سر در انتاریخ همه چیز را ثبت کردهبحثی درباره هوش و تفاوتهسیستم تعادلی بدنمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بسجهشهای مفید و ذکاوتی که دبرخی سيناپسها طی تکامل و شناسایی سلول های ایمنی امغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای پیشرفته ارتباط خواب سالم عامل سلامتیتمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را نقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارتقا و تکامل سنت آفرینش دژاوو یا آشناپنداریتکامل شناخت انسان با کشفنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های بیماری آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفاففراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث آیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسراه های جدید برای قضاوت رموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان، وسیله شناسایی محیطمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین تصویر در تاریخ از ستبدیل تراکت صوتی مصنوعی بحثی درباره هوش و تفاوتهسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز براجهشهای مفید و ذکاوتی که دبررسي علل احتمالي تغيير شواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تابزارهای دفاعی و بقای موخواب سالم عامل سلامتی و یتمساح حد واسط میان مغز کوعلت خواب آلودگی بعد از خونقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارتوکين تراپی روشی جديد دانشمندان ژنی از مغز انستئوری تکامل امروز در درمنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان های جدید میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمهوموارکتوس ها ممکن است دآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت رموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاولین سلول مصنوعیتبدیل سلولهای محافط به سبحثی درباره هوش و تفاوتهسکته مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازجاذبه و نقش آن در شکلگیریبررسی و اپروچ جدید بر بیمشاهکار قرنمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاثر مضر مصرف طولانی مدت رخواب عامل دسته بندی و حفطتنفس هوازی و میتوکندریعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط میکروب روده و پاردانشمندان روش هاي جدیدی تئوری تکامل در پیشگیری و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان های رایج ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مراه پیروزی در زندگی چیستمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به سفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاوکرلیزوماب داروی جدید شتری فلوپرازینبحثی درباره احساسات متفاساخت شبکه عصبی با الفبایمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از حقیقت راستین انسان علم ببررسی سیستم تعادلی بدن اشبیه سازی میلیون ها جهان مغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاثرات مفید قهوهخودآگاهی و هوشیاريتنفس هوازی و میتوکندریعید نوروز مبارکنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانشمندان روشی برای تبدیتا 20 سال آینده مغز شما به چیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیرشته نوروایمونولوژی و نقمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیالتهاب شریان تمپورالتاثیر درجه حرارت بر عملکبا هوش مصنوعی خودکار روبسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرايندگان چگونه خواهند دیدتری فلوپرازینبحثی درباره احساساتی غیرساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست بررسی علل کمر درد در میانشبیه سازی سیستم های کوانمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مضر ماری جواناخودآگاهی و هوشیاريتو دی ان ای خاص ميتوکندريعامل کلیدی در کنترل کارآنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط هوش ساختار مغز و ژداروهای مصرفی در ام استاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای رشد مغز علت تمایل انسان بمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر درجه حرارت بر عملکبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقايا اراده آزاد توهم است یتسلیم شدن از نورون شروع مبخش دیگری در وجود انسان هساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست بزرگ شدن مغز محدود به دورشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان خانواده پایدارتولید سلولهای جنسی از سلعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط انسانی، محدود به داروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینستاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاقارچ بی مغز در خدمت موجودقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی مکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشت از آثار به سوی خداسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یتشنج چیستبرنامه و ساختار پیچیده مسخن پاک و ثابتمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاستبسیاری از بیماری های جدیشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گخطا در محاسبات چیزی کاملتوانایی مغز و دیگر اجزای عصب حقوق نورولوونقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط شگفت مغز انسان و فداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز و از مغز درک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارزندگی هوشمند در خارج از زما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر درجه حرارت بر عملکبازسازي مغز و نخاع چالشی سفری به آغاز کیهانمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغای آنکه نامش درمان و یادشتغییر الگوی رشد مغزی با زبرین نت به جای اینترنتسریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییتفاوت مغز انسان و میمون هشش مرحله تکامل چشمنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانخطا در محاسبات چیزی کاملتوازن مهمتر از فعالیت زیعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط شگفت انگیز مغز انداروی تشنجی دربارداریتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساستاثیر انتخاب از طرف محیط چرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز- از مغز روش صحبت کردن در حال تکاملوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و زیباترین چیز در افزایش سما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر درجه حرارت بر عملکبحتی علمی درباره تمایل بسلولهای بنیادی مصنوعی درمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایندرالتغییر زودتر اتصالات مغزیبرای پیش بینی آینده مغز دسرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )تفاوتهای جنسیتی راهی براششمین کنگره بین المللی سنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابدفاع در برابر تغییر ساختتوسعه برخی شغل ها با هوش مقالاتچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر ترکیبات استاتین (سچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز روشهای نو در درمان دیسک بلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتزیرفون داروی ضد ام اسما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر درجه حرارت بر عملکبحث درباره پیدایش و منشاسلسله مباحث هوش مصنوعیمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قایا کوچک شدن مغزانسان التغییر عمودی سر انسان از پبرخی نکات از گاید لاین پرسردرد و علتهای آنمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )تقلید مرحله ای نسبتا پیشصرع و درمان های آننقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و دقیق ترین تصاویر از مغز اتوصیه های غیر دارویی در ستاثیر ویتامین دی بر بیماچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید ضد میگرنتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر دپاکین بر بیماری مچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغزتروشهای شناسایی قدرت شنواروشی برای بهبود هوش عاطفلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیزبان چهار حرفی حیات زمینما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر رو ح و روان بر جسمبحثی در مورد نقش ویتامينسم زنبور ، کلیدی برای وارمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریایا ابزار هوشمندی یا مغز ثبت امواج الکتریکی در عصبرخی اثرات مضر ویتامین دسردرد تنشنمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارمتلقین اطلاعات و حافظهضررهای مصرف شکر و قند بر نقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهدلایلی که نشان میدهد ما بتوصیه هایی در مصرف ماهیصفحه اصلیچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتروز یا خوردگی و التهاداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتتاثیر داروهای ضد التهاب فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز، از مغز روشی جدید در درمان قطع نخلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیزبان و بیان، در سایه پیشرماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان قدیم در شبه جزیره عتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی جالب درباره محدودیتسودمندی موجودات ابزی بر مشکلات نخاعیورزش و میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپجمجمه انسان های اولیهبرخی اختلالات عصبی مثانهسردرد سکه ایمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجمتلاش هایی در بیماران قطع ضررهای شکر بر سلامت مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساندندان ها را مسواک بزنید تتوضیحی ساده در مورد هوش مسوالات پزشکیچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ازدواج های بین گونه ای، راستفاده از هوش مصنوعی در روشی جدید در درمان سکته ملزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان و تکلم برخی بیماریهماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان جدید از چه زمانی پاتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی در مورد نقش کلسیم و سیاهچاله و تکینگی ابتدایمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعایا بدون زبان میتوانیم تجنسیت و تفاوت های بیناییبرخی بیماری ها که در آن بسرعت فکر کردن چگونه استمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سومتلاشی برای درمان قطع نخاطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اندو ویژگی انتزاع و قدرت تجتکامل چشمپیامهای کاربرانچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارزش حقیقی زبان قسمت دومداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاستیفن هاوکینگ در مورد هريتوکسيمب در درمان ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی ازبان و شناخت حقیقت قسمت چمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی در مورد عملکرد لوب فسیاره ابلهانمعنی روزهورزش در کمر دردایا تکامل هدفمند استجنسیت و تفاوت های بیناییبرخی بیماری های خاص که بدشلیک فراموشیمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از حساسیت روانی متفاوتتلاشی جدید در درمان ام اسظهور امواج مغزی در مغز مصنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب تکامل ابزار هوش ، راه پر سایتهای دیگرنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارزش حقیقی زبان قسمت سومدر مانهای کمر دردتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر متاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ریواستیگمینمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت امجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر رژیم گیاهخواری بر بحثی درباره هوش و تفاوتهسیاره ابلهانمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشایرادهای موجود در خلقت بجهش های ژنتیکی مفید در سابرخی توجهات در ببمار پارشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از مطالب همایش متمایل زیاد به خوردن بستنعلم به ما کمک میکند تا مونقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدادغام میان گونه های مختلدی متیل فومارات(زادیوا)(تکامل زباننورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز نظر علم اعصاب یا نرووسدر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماستخوان های کشف شده، ممکرژیم های غذایی و نقش مهم مولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراولین هیبرید بین انسان وتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبحثی درباره هوش و تفاوتهسیر آفرینش از روح تا مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اگر نعمت فراموشی نبود بسجهش های ژنتیکی غیر تصادفبرخی سلولهای عصبی در تلاشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندخواندن ، یکی از شستشو دهنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلایم کمبود ویتامین E را نقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیادغام دو حیطه علوم مغز و دژا وو یا اشنا پنداریتکامل ساختار رگهای مغزی نورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز نظر علم اعصاب اراده آزدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا واکنش های یاد گرفته و