دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش هورمون های تیروئید در شکل گیری و رشد مغز و بیماری های مغز

نقش هورمون های تیروئید در شکل گیری و رشد مغز و بیماری های مغز

نقش غده تیرویید وهورمون های آن، شاید در موجود خونسردی مانند ماهی- که نیازمند به تولید گرمای زیاد در بدن نیست و نمی خواهد در برابرسرمای زیاد خود را گرم کند- خیلی مهم نباشد ولی وقتی لازم است موجود زنده، به بیرون از آب بیاید و این امکان را هم ندارد که لاک سنگین لاکپشتی را بر دوش خود بگذارد و قادر هم نیست شش ماه سرد سال را در غار یا زیر زمین بگذراند، باید بدنش در سرما گرم شود. ماهی ها می توانند حتی در درجه حرارت 50 درجه زیر صفر در زیر خروارها یخ در دمایی بالاتراز صفر زندگی کنند و لاکپشت می تواند با عایق وزنه ای چند برابر هیکلش، خود را گرم کند و مار و قورباغه می تواند شش ماه سال را مخفیانه در مناطق گرم بمانند ولی اگر لازم باشد موجودی، سریع بدود یا اگر بخواهد در همه سال به کار مثبت بپردازد، ناچار باید چیزی در درون بدن او باشد تا بدن را به صورت درونی گرم کند به خصوص اگر اندام بسیار فعالی مانند مغز داشته باشد.

بالا بردن متابولیسم سلول ها از جمله سلول های مغزی و قلبی و فراهم کردن انرژی عضلات نیازمند تولید کننده قدرتمند درونی است و ازاین رو در شرایطی- که متابولیسم بدن خیلی بالا میرود مثلا در حضور مغز- که بیش از همه سلول های بدن انرژی مصرف میکند- نقش آن برجسته تر هم میشود. از این رو انتخاب طبیعی در سیر مسیر خشن خود، کوشیده است متابولیسم درونی بدن را بالاتر ببرد و این به وضوح در موجودات تکامل یافته تر خونگرم، مشخص است .

یکی از اندام های مهم در بدن برای این کار غده تیروئید است .
http://jeb.biologists.org/content/217/10/1642
هورمون های تیروئید فقط محدود به موجودات مهره دار خونگرم نیست و در موجودات مهره دار خونسرد هم دیده می شود و با بالا بردن متابولیسم بدن و تولید گرما وانرژی به کمک فرایندهای درونی سلول می شتابد.

ولی این غده در گیاهان و موجودات بی مهره وجود ندارد با این حال این موجودات هم مولکول های ید یا مولکول هایی شبیه هورمون های تیروئید یا هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH) دارند که برای کنترل متابولیسم بدن آنها لازم است.
در سیر تکامل موجودات، توسعه غده تیرویید میشود تا به غده تیروئید پیشرفته پستانداران و انسان می رسد. نقش عنصر ید در ساختن این مولکول ها بسیار مهم است و به این ترتیب، به نقش ید در تکامل موجود و ایجاد مغز پیشرفته پی می بریم.

حتی در موجودت تک سلولی مانند سیانوباکترها، ید به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و کاتالیزور استفاده می شود. اتصال ید به تیروزین، مولکولی همه کاره و فعال را تولید می کند که می تواند در تولید انرژی، عملکرد ژن و تکثیر دی ان ای در میتوکندری نقش داشته باشد. با اتصال یدوتیروزین ها با هم TSH(یا هورمون فعال کننده تیروئید) ساخته می شود که درهمه مهره داران، نقش تنظیمی و تحریکی زیادی بر سلول های تیروئید و تولید هورمون های یدداردارد و این هورمون ها نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21669854

هورمون هاي تيروئيد اثر مهمي در تكامل و بلوغ سيستم عصبي مركزي پستانداران قبل و بعد ازتولد دارند. هورمون هاي تيروئيد، تري يدوتيرونين و تيروكسين، فرايندهاي تمايز مغزي مانند سيناپتوژنزيز،رشد دندريتي و آكسوني، مهاجرت سلولهاي نوروني و ميلين سازي را تنظيم ميكند. هر آسيبي در عملكرد تيروئيد و تغييرات در ذخيرة هورمون هاي تيروئيد در طول تكامل سيستم عصبي، منجر به تغييرات شديدو غيرقابل برگشت در ساختار و عملكرد مغز مي گردد.

زمان و مدت کمبود هورمون تيروئيد، بر تکامل درقسمتهاي مختلف سيستم عصبي مركزي تأثير مي گذارد. با اين وجود نشانه هاي نورولوژيكي معمولا بزرگسالان با پر كاري تيروئيد و هم افراد دچار كم كاري تيروئيد ديده مي شود. کمبــود هورمـون تیروئیـد در طـول نمـو سیسـتم عصبـی سـبب تغییـرســلولهای عصبــی شــده و باعــث تغییــرات بلــوغ ســلول های عصبــی ماننــد ســلولهای هرمــی قشــر مغــز، ســلولهای پورکنــژ و ســلول های گلیــال و ســبب هیپوپـلـازی و کاهــش شـاخه های دندریتـی نـورون و اتصـالات بیـن نورونـی میشـود.

ایــن هورمــون در طــول حیــات، از مرحلــۀ جنینــی تــا بلــوغ بــرای تکویــن مغــز بســیار ضــروری اســت و برخــی از اعمــال ان عبــارت اســت از: تنظیــم بیــان ژنهایــی کــه در مهاجــرت ســلولی، میلین ســازی و تمایــز عصبــی نقــش دارنــد. بخــش قاعــده ای مغــز پیشــین نقــش کلیــدی در تکویــن و حفــظ نورون هــای کولینرژیــک دارد. هورمــون تیروئیــدی T3 بـه میـزان کمتـری T4 در سـلولهای بنیـادی جنینـی عصبـی ســبب افزایــش بیــان ســادين -1میشــود. T3 ســبب مهــاراتصــال ســلولی، القــاء مهاجــرت و افزایــش بیــان نشــانگرهاي عصبـی مثـل نوروفیلامنـت M و افزایـش عملکـرد کانالهـای ســدیم و کلســیم می شــود.
(- Bianco AC. Metabolic effects of thyroid hormonesbeyond
traditional prospects. Thyroid. 2008; 18(2): 99-
100.
- Zhang L, Blomgren K, Kuhn HG, Cooper-Kuhn
CM. Effects of postnatal thyroid hormone deficiency
on neurogenesis in the juvenile and adult rat. Neurobiol
Dis. 2009; 34(2): 366-74.)

مطالعــات نشــان داده اســت، T3در هـر دو منطقـة تحـت بطنـی و ساب گرانولار در تکثیــر ســلولی و تعهــد ســلولهای بنیــادی بــه ســمت نوروبلاســت دارای نقــش حیاتــی می باشــد.
( -López-Juárez A, Remaud S, Hassani Z, Jolivet P,
Simons JP, Sontag T, et al. Thyroid hormone signaling
acts as a neurogenic switch by repressing Sox2 in the
adult neural stem cell niche. Cell stem cell. 2012; 10(5):
531-43.
- Montero-Pedrazuela A, Venero C, Lavado-AutricR, Fernández-Lamo I, Garcia-Verdugo J, Bernal J,
et al. Modulation of adult hippocampal neurogenesis
by thyroid hormones: implications in depressive-like
behavior. Molecular Psychiatry. 2006; 11(4): 361-71)

بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش هورمون هـای تیروئیـد در سیسـتم عصبــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه كــمكاري تیروئیــد می توانــد ســبب بی ثباتــی خلــق و خــو و افســردگی، زوال عقــل، اختــلال در حافظــه و مشــکلات روانــی شــود.
(-Leach PT, Gould TJ. Thyroid hormone signaling:
Contribution to neural function, cognition, and
relationship to nicotine. Neurosci Biobehav Rev. 2015;
57: 252-63.
- Ahmed OM, El-Gareib A, El-Bakry A, El-Tawab
SA, Ahmed R. Thyroid hormones states and brain
development interactions. Int J Dev Neurosci. 2008;
26(2): 147-209.
- Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80)

کــم کاری مــادرزادی تیروئیــد باعــث عقب ماندگــی ذهنــی می شـود و اگـر بلافاصلـه پـس از تولـد درمـان نشـود، منجـربــه ایجــاد عواقــب غیرقابــل برگشــت می شــود. در انســان، ســطوح پاییــن در حــال گــردش هورمــون تیروئیــد مــادر،
به عنـوان مثـال، ناشـی از کـم کاری تیروئیـد مـادر و یـا کمبـود یـد در رژیــم غذایـی می توانــد منجـر بـه طیـف گسـتردهای از نقـص شـدید عصبـی، از جملـه کرتینیسـم عصبـی در نـوزاد شـود کـه بـا اختـال عصبـی شـدید و عقبماندگـی ذهنـی
همــراه اســت. ایــن مســئله نشــان دهنده اهمیــت هورمــون تیروئیـد مـادر در تشـکیل سیسـتم عصبـی جنیـن می باشـد.
(-Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80
-Stenzel D, Huttner WB. Role of maternal thyroid
hormones in the developing neocortex and during human
evolution. Front Neuroanat. 2013; 7(19): doi: 10.3389/
fnana.2013.00019.)

در تأییــد اثــرات مثبتــی کــه ســطح هورمون هــای تیروئیــدی در بیمــاران آلزایمــری دارد، Osch و همــکاران نشــان دادنــد کــه کاهــش ســطح هورمون هــای تیروئیـدی به عنـوان یـک فاکتـور خطـرT احتمـال بـروز آلزایمـر را بــه طــور معنــی داری افزایــش می دهــد.
(van Osch LA, Hogervorst E, Combrinck M, Smith
AD. Low thyroid-stimulating hormone as an independent
risk factor for Alzheimer disease. Neurology. 2004;
62(11): 1967-71.)
بررســی دیگـری نشـان داد کـه بـا کاهـش میـزان هورمـون تیروئیـد اختـلالات شـناختی و زوال عقلـی کـه در بیمـاران آلزایمـری افزایــش مییابــد، بنابرایــن محققــان معتقدنــد کــه تغییــرات هورمون هــای تیروئیــدی نقــش بســزایی در بیماری زایــی
ایــن آســیبها دارنــد.
Davis JD, Podolanczuk A, Donahue JE, Stopa
E, Hennessey JV, Luo L-G, et al. Thyroid hormone
levels in the prefrontal cortex of post-mortem brains of
Alzheimer’s disease patients. Current Aging Science.
2008; 1(3): 175-81.
56. Tan ZS, Vasan RS. Thyroid function and Alzheimer’s
disease. Journal of Alzheimer’s Disease: JAD. 2008;
16(3): 503-7.
-Ewins DL, Rossor MN, Butler J, Rogues PK, Mullen
MJ, McGregor AM. Association between autoimmune
thyroid disease and familial Alzheimers disease. Clinical
Endocrinology. 1991; 35(1): 93-6.)

هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)، دارای آثــار ترمیمــی بــر روی ســلولهای عصبــی هسـتند. تحقیقـات نشـان داده انـد رونـد میلین سـازی در هـر دو سیسـتم عصبـی محیطـی و مرکـزی نیـز وابسـته بـه ایـن هورمـون اسـت. TSH قـادر بـه القـاء تشـکل الیگودندروسـیت از ســلولهای بنیــادی عصبــی می باشــد و همچنیــن نقــش مهمــی در تنظیــم مراحــل تکامــل الیگودندروســیت بــازی می کنــد.
(Fernandez M, Paradisi M, Del Vecchio G, Giardino
L, Calza L. Thyroid hormone induces glial lineage of primary neurospheres derived from non-pathological and
pathological rat brain: implications for remyelinationenhancing
therapies. Int J Dev Neurosci. 2009; 27(8):
769-78).
عــلاوه بــر ایــن، نشــان داده شــده اســت کــه کمبــود تیروئیــد در دوران بــارداری و شــیردهی فرزنــدان را بیشـتر مسـتعد ابتلا بـه تشـنج شنوایی می کند. گــزارش شــده اســت کــه موش هــای فاقــد TRβ، بیشــتر مســتعد ابتــلا بــه ایــن نــوع تشــنج می باشــند.

نوروتروفین هــا و فاکتورهــای رشــد عصبــی توســطTSH تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و اختــلال در ایــن عوامــل می توانـد سـبب ایجـاد عارضـه صـرع شـود. نشـان داده شـده اســت کــه در تشــنج های ناشــی از کیندلینــگ آمیگــدال، بیــان نوروتروفین هــا می توانــد تغییــر یابــد. از ســوی دیگــر، نشــان داده شــده اســت کــه هورمــون تیروئیــد بیــان ایــن عوامــل را تعدیــل می کنــد.
Jankowsky JL, Patterson PH. The role of cytokines
and growth factors in seizures and their sequelae.
Progress in Neurobiology. 2001; 63(2): 125-49.

http://shefayekhatam.ir/article-1-1417-fa.pdf


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهقانونمندی و محدودیت عالمداروی جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی درااز سایه بگذرمانند آب باشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانکلرال هیدرات برای خوابانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرااولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گلیروپریم داروی ترکیبی ضددخالت در ساختار ژنهاچت جی پی تیاسرار آفرینش در موجمحل درک احساسات روحانیهوش عاطفی بیشتر در زنانریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیکودک ایرانی که هوش او از تکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییملاحظات بیهوشی قبل از جردر درمان بیماری مولتیپل چرا ارتعاش بسیار مهم استاعداد بینهایت در دنیای ممروری بر تشنج و درمان هایهاوکينگ پیش از مرگش رسالرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجنسیت و تفاوت های بیناییاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهبه جای محکوم کردن دیگران مسمومیت دانش آموزان بی گو هر کس تقوای خدا پیشه کنزمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر کلام در آیات کلام بآب زندگی است قسمت دومجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک احساسات و تفکرات دیگهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری وسواسمطالعه ای بیان میکند اهدویرایش DNA جنین انسان، برزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرس گرفتن از شکست هاهنر رها شدن از وابستگیزبان نیاز تکاملی استبیندیشواکسن کرونا ساخته شده توتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیجریان انرژی در سیستم های فاصله ها در مکانیک کوانتدورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتو افق رویداد جهان هستیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحل مشکلابزار بقای موجود زنده از فرضیه ای جدید توضیح میدهدانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز- از مغزتمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی دریادآوری خواب و رویاتومورهای نخاعیپرواز از نیویورک تا لوس آعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سپروتئین های ساده ی ابتداعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین قارچ بی مغز در خدمت موجودداروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر توانایی اجزاي باز علم جز اندکی به شما داماه رجبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انکمردردتوسعه برخی شغل ها با هوش آنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتترس و آرمان هااولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیملیس دگرامفتامین یا ویاسدر مانهای کمر دردچت جی پی تیاسرار بازسازی اندام هامحل درک احساسات روحانی دهوش عاطفی در زنان بیشتر اریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگرانممانتین یا آلزیکسا یا ابدر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغبقای حقیقی در دور ماندن امرکز هوشیاری، روح یا بدن هاوکينگ پیش از مرگش رسالرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريزنانوتئوری تکامل امروز در درمآیا جنین انسان، هوشمندی جنسیت و تفاوت های بیناییاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید ای ال اس، توفرنظام مثبت زندگیبه خودت مغرور نشومسمومیت دانش آموزان، قماوفور و فراوانیزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر کپسول نوروهرب بر نآب زندگی است قسمت سومجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک تصویر و زبان های مخلتهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری کروتز فیلد جاکوبمعماری، هندسه ی قابل مشاواقعیت فیزیکی، تابعی از زونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدست کردن در گوشهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در اجستجوی متن و تصویر به صورفاصله ی همیشگی تصویر سازديدن با چشم بسته در خواب نوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری ارفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزورزش و میگرنتو انسانی و انسان، شایستپیوندی که فراتر از امکانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از فساد اقتصادی سیتماتیک دردانشمندان ژنی از مغز انسچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشنایییاری خدا نزدیک استتومورهای ستون فقراتپروتز چشمعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موقبل از آغازداروی جدید میاستنی گراوینگاهت را بلند کنازدواج های بین گونه ای، رماپروتیلینهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردرد ناشی از تنگی کاناتوصیه های سازمان بهداشت آنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیملا اکراه فی الدیندر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلاصل بازخوردمحدودیت چقدر موثر استهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیتعذیه ی ذهناینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است من کسی در ناکسی دریافتم درمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینبلندی در ذهن ما درک بلندیمرکز حافظه کجاستهدف یکسان و مسیرهای مختلراز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتکاربرد روباتهای ريز، در تئوری تکامل در پیشگیری و آیا جهان ذهن و افکار ما مجهل مقدساگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیبه دنبال رستگاری باشمسیر دشوار تکامل و ارتقاوقت نهيب هاي غير علمي گذشزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر کپسول نوروهرب بر تآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک حقیقت نردبان و مسیری همیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری گیلن باره و بیمارمعنی روزهواقعیت چند سویهزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدست آسمانهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اواکسن اسپایکوژنتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریجستجوی هوشیاری در مغز مافتون های زیستیدی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش رفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش بهترین درمان بیش فعتو با همه چیز در پیوندیپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از فشار و قدرتدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز، از مغز میدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیژن همه چیز نیستتوهم فضای خالیژن همه چیز نیستتوهم فضای خالی یا توهم فضپروتز عصبی برای تکلمعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارانسان باشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیقبل از انفجار بزرگداروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا اسکار، لگوی هوشمندماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد و علل آنتوصیه های غیر دارویی در سآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زمانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟در چه مرحله ای از خواب ، رنجات در راستگوییاصل علت و تاثیرمحدودیت های حافظه و حافظهوشمندی کیهانریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده تکامل تکنولوژیآیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دربلوغ چیستمرکز حافظه کجاستهدف یکسان، در مسیرهای متراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استکتاب گران و پرهزینه شد ولتئوری جدید، ویران کردن گآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان فراکتالاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز درمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیبه زودی شبکه مغزی به جای مسئول صیانت از عقیده کیسوقتی فهمیدی خطا کردی برگزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآتش منبع انرژیجهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک دیگرانهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری آلزایمر، استیل کومعادله ها فقط بخش خسته کنواقعیت چیستزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدستورالعمل مرکز کنترل بیهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتحفره در مغزفروتنی و غروردین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافورزش در کمر دردتو با باورهایت کنترل میشپیام های ناشناخته بر مغز طولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از فضای قلب منبع نبوغ استدانشمندان اولین سلول مصنچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز، از مغز میدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتژن هوش و ساختارهای حیاتی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پرورش مغز مینیاتوری انساعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانقبرستان ها با بوی شجاعتداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا اساس انسان اندیشه و باور ماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتوصیه هایی در مصرف ماهیآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبلایو دوم دکتر سید سلمان فدر ناامیدی بسی امید استنخاع ما تا پایین ستون فقراصل عدم قطعیت از کوانتوم مخچه فراتر از حفظ تعادلهوشیاری و وجودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایتکامل جریان همیشگی خلقتآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و منابع انرژی از نفت و گاز درمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصببلعیدن ستاره توسط سیاهچامرکز خنده در کجای مغز استهدف از تکامل مغزرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتکتاب زیست شناسی باورتا 20 سال آینده مغز شما به آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان قابل مشاهده بخش کوچاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسامنابع بی نهایت انرژی در ددرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیبه زیر پای خود نگاه نکن بمسئولیت جدیدوقتی پر از گل شدی خودت را زمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآثار باستانی تمدن های قدجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک درست از خود و هوشیاریهمیشه راهی هستبیماری الزایمرمعجزه های هر روزهواقعیت چیستزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای تاثیر انتخاب از طرف محیط افت فشار خون ناگهانی در وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیواکسن دیگر کرونا ساخته شتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحق انتخابفرگشت و تکامل تصادفی محض دین، اجباری نیستنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتو باید نیکان را به دست بپیدایش زبانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از قفس ذهندانشمندان تغییر میدان مغچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز، از مغز میدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارسماگلوتید داروی کاهش دهنژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوهم چیستپرتوهای صادر شده از سیاهعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترقدم زدن و حرکت دید را تغیداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از مغز، وزن را کمماده ی تاریکهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوضیحی ساده در مورد هوش مآینه در اینهعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابلبخند بزن شاید صبح فردا زدر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین تمدن بشریاصول انجام برخی نرمش ها دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوشیاری و افسردگیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل داروینی هنوز در حاآیا یک، وجود داردتغییر عمودی سر انسان از پایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش منابع انرژی از نفت و گاز درمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتبنی عباس، ننگی بر تاریخمرگ چیستهدف از خلقت رسیدن به ابزارحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهتا بحر یفعل ما یشاآیا خداباوری محصول تکاملجهان موازی و حجاب هااگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهامنابع جدید انرژیدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانبه سخن توجه کن نه گویندهمسئولیت در برابر محیط زیوقتی تو از یاد گرفتن باز زمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاگل زندگیتاثیر کتامین در درمان پاآرامش و دانشجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت53درک عمیق در حیواناتهمیشه عسل با موم بخوریمبیماری ای شبیه آلزایمر و معجزه ی چشمواقعیت های متفاوتزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلگاهی لازم است برای فهم و تاثیر احتمالی عصاره تغلیافت هوشیاری به دنبال کاهجواب دانشمند سوال کننده فلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن دیگری ضد کرونا از دتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت قربانی نزاع بین بی فراموش کارها باهوش تر هسدید تو همیشه محدود به مقدنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشتو تغییر و تحولیپیر شدن حتمی نیستطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از قفس را بشکندانشمندان روش هاي جدیدی چگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز، از مغز مکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیژن ضد آلزایمرتوهم وجودپرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفقدرت مردمداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از هوش مصنوعی در ماده ی خالیهوش احساسیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتیوتیکسن داروی ضد جنونآیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگلحظات خوش با کودکاندر هم تنیدگی کوانتومینخستین تصویر از سیاهچالهاصول توسعه ی یک ذهن کاملمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوشیاری کوانتومیرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندتکامل داروینی هنوز در حاآیا کیهان می تواند یک شبیتغییرات منطقه بویایی مغزایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً به قفس های سیاهت ننازمرگ و میر پنهانهر چیز با هر چیز دیگر در ترحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودکتاب، سفری به تاریختابوهای ذهنیآیا دلفین ها می تواند از جهان ما میتواند به اندازاپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولمناطق خاصی از مغز در جستجدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز چیستمستند جهان متصلویتنام نوعی کرونا ویروس زمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دگلوله ی ساچمه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرگیری قلب در بیماری ویرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببیماری ای شبیه ام اس مولتواقعیت و مجاززیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر ترکیبات استاتین (سافتخار انسانجوسازی مدرنفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتواکسن سرطانتنفس بدون اکسیژنپوست ساعتی مستقل از مغز دشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلروحقیقت آنطور نیست که به نظفراموشی همیشه هم بد نیستدیدن خدا در همه چیزچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیام منفرد نورون مغزی تو جهانی هستی که خودش را پیشینیان انسان از هفت میطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از قلب و عقلدانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز از مغز تا مکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوهم وجودآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینقدرت کنترل خودداروی جدید ضد الزایمرچالش دیدگاه های سنتی در باستفاده از انرژی خلاماده ای ضد التهابیهوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دتیک و اختلال حرکتیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد لرزش ناشی از اسیب به عصبدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین روبات های زنده ی جاصول سلامت کمرمخچه تاثیر گذار بر حافظههوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل داروینی هنوز در حاآیا گذشته، امروز وآینده تغییرات آب و هوایی که به ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد منابع انرژی از نفت و گاز درمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آبه مغز خزندگان خودت اجازمرگ و میر بسیار بالای ناشهر جا که جات میشه، جات نیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاکتابخانهتاثیر فکر بر سلامتآیا دلفین ها میتوانند باجهان مادی، تجلی فضا در ذهابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز جهان را از متلمشکل از کجاستویتامین E برای فعالیت صحزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گگلوئونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماری کویهمراه سختی، اسانی هستبیماری اسپینال ماسکولار واقعیت و انعکاسزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر تغذیه بر سلامت رواافراد آغاز حرکت خودشان رجامعه ی آسمانیفلج خوابدهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوواکسن سرطانتنها مانع در زندگی موارد پوشاندن خود از نورشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنحقیقت افرادفراموشی و مسیر روحانیدیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیشنهاد خوب برای آسان تو دی ان ای خاص ميتوکندريپیشرفت های جدید علوم اعصطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از قلب دروازه ی ارتباطدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسژنها ، مغز و ارادهتوهم بی خداییآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدقدرت انسان در نگاه به ابعداروی سل سپتچاالش ها در تعیین منبع هواستفاده از سلول های بنیاماده، چیزی نیستهوش عاطفی قسمت نهمروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با هتیروفیبان موثر در سکته ی آینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و لرزش عضله یا فاسیکولاسیودر هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های مفید برای درد زااضطراب و ترسمدل همه جانبه نگر ژنرالیهیچ چیز همیشگی نیسترژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهکیست هیداتید مغزتکامل داروینی هنوز در حاآیا پیدایش مغز از روی تصاتغییرات تکاملی سر انسان ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پارمنابع انرژی از نفت و گاز درمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آبه نقاش بنگرمرگ انتقال است یا نابود شهر حرکت خمیده می شود و هر رساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان مرئی و نامرئیابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت درمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیمبی نهایت در میان مرزهامشکلات نخاعیویتامین E در چه مواد غذایزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماران مبهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری اضطراب عمومیواقعیت خلا و وجود و درک متلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشگذشته را دفن کنتاثیر حرکات چشم بر امواج افراد بی دلیل دوستدار تو جاودانگی مصنوعیفلج خواب چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقواکسن ضد اعتیادتنها در برابر جهانپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتحقیقت اشیافرایند پیچیده ی خونرسانیدژا وو یا اشنا پنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو در میانه ی جهان نیستی پیشرفت در عقل است یا ظواهظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از قلب روباتیکدائما بخوانچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکامل تا مغز، از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرژنهای مشترک بین انسان و وتوهم تنهاییآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترقدرت ذهنداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویاستفاده از سلول های بنیاماده، چیزی بیش از یک خلا هوش عاطفی قسمت هفتمروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانکنترل جاذبهتکنولوژی جدید که سلول هاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و لزوم سازگاری قانون مجازادر هر سوراخی سر نکننرمش های مفید در سرگیجهاطلاع رسانی اینترنتیمدل هولوگرافیک ژنرالیزههیچ وقت خودت را محدود به رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهکیست کلوئید بطن سومتکامل زبانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز درمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پبه نقاش بنگرمرگ تصادفیهرچیز با یک تاب تبدیل به رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان مشارکتیابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست قسمت درهای اسرارآمیز و پوشیدههفت چیز که عملکرد مغز تو بی ذهن و بی روحمشکلات بین دو همسر و برخیویتامین کازندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی پایه ایبیماری بیش فعالیوالزارتان داروی ضد فشار تلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر دوپامین و سروتونینافزایش قدرت ادراکات و حسجایی خالی نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمدو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به واکسن علیه سرطانتنبیه چقدر موثر استپیموزایدششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت تنها چیزی است که شافرایند تکامل و دشواری هادژاوو یا آشناپنداریچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نوهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک جهش ممکن است ذهن انسانتوقف؛ شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شباندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از قلب را نشکنداروهای مصرفی در ام اسنگاه انسان محدود به ادرااز تکامل تا مغز، از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای هوش ، کدامندتوهم جدایی و توهم علمآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رقدرت عشقداروی ضد چاقیناتوانی در شناسایی چهره استفاده از سلول های بنیاماست مالیهوش عاطفی قسمت پنجمروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکنولوژی جدید که سلول هاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتصویر زیبا از سلولای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهلزوم سازگاری قانون مجازادر والنتاین کتاب بدید همنرمشهای مهم برای تقویت عاطلاعات حسی ما از جهان، چمدل هولوگرافیک تعمیم یافهیچ کاری نکردن به معنی چیراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل زبانآیا امکان بازسازی اندامهثبت و دستکار ی حافظهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیمنابع انرژی از نفت و گاز درمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو به نادیدنی ایمان بیاورمرگی وجود نداردهز ذره، یک دنیاسترشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنکریستال هاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان هوشمندابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت دروغ نگو به خصوص به خودتهفت سین یادگاری از میراث بی شرمیمشکلات روانپزشکی پس از سویتامین کا و استخوانزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی رایج کیهانزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیواکنش های ناخودآگاه و تقتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر دپاکین بر بیماری مافزایش مرگ و میر سندرم کوجاذبهفناوری هوش مصنوعی نحوه خدو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن سالمهوش مصنوعی الفاگوزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسنی با تاثیر دوگانه اتهدیدهای هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانحقیقت خواب و رویافرایند حذف برخی اجزای مغدگرگونی های نژادی و تغیینکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکییک رژیم غذایی جدید، می توتولید مثل اولین ربات های پیشرفتی مستقل از ابزار هعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غبااندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر حباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکیداروهای ام اسداروهای تغییر دهنده ی سینگاه از بیرون مجموعهاز تکامل تا مغز، از مغز تما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوهم جسمآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدقطار پیشرفتداروی ضد تشنج با قابليت تنادیدنی ها واقعی هستنداستفاده از سلول های بنیاماست مالی با هوش انسانیهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز کوچ از محیط نامناسبتکینگیآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انسانلزوم عدم وابستگی به گوگل در یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ماشین باید نتایج را پاطلاعاتی عمومی در مورد ممدل های ریز مغز مینی برینهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل زبان انسان از پیشیآیا انسان با مغز بزرگش اخثبت امواج الکتریکی در عصایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنابع انرژی از نفت و گاز درمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و جهل رو به پبه هلال بنگرمراحل ارتقای پله پله کیههزینه ای که برای اندیشیدرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا راهی برای رفع کم آبی جهان هوشیارابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنومنبع هوشیاری کجاست قسمت دریای خداهم نوع خواری در میان پیشیبی عدالتی در توزیع واکسن مشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین کا در سبزیجاتزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد وآزادی عقیده، آرمانی که تجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه بنیادینزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکواکنش به حس جدیدتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر داروهای ضد التهاب افزایش سرعت پیشرفت علوم جاذبه و نقش آن در شکلگیریفیلمی بسیار جالب از تغییدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو یک معجزه ایپیچیدگی های مغزی در درک زصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت در علم، هرگز نهایی فراتر از دیوارهای باوردانش قدرت استچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادییکی از علل محدودیت مغز امتولید یا دریافت علمپاسخ گیاهان در زمان خوردعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از دور و نگاه از نزداز تکامل تا مغز، از مغز تما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتوهمات و شناخت حقیقتآموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهلمس کوانتومیداروی ضد تشنج با قابليت تنادانی در قرن بیست و یکم،استیفن هاوکینگ در مورد هماشین دانشهوش عاطفی قسمت دهمروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل فردی یا اجتماعیآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در انمقاومت به عوارض فشار خون در کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغز انسان سه هزار سالاطلاعاتی عمومی در مورد ممدیون خود ناموجودهیچ کس حقیقت را درون مغز راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل ساختار رگهای مغزی آیا احتمال دارد رویا از آجلو رفتن یا عقبگردایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز درمان تومورهای مغزی با انسبیت عام از زبان دکتر بربه کدامین گناه کشته شدندمرز مرگ و زندگی کجاستهزینه سنگین انسان در ازارشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز موج استبیمار 101 ساله، مبتلا به سمشاهده گر جدای از شیء مشاویتامین بی 12 در درمان دردزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزار دیگری، آزار خود استجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرختان اشعار زمینهندسه در پایه ی همه ی واکزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیواکسن های شرکت فایزر آمرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم افسردگی و اضطراب در بیماجدا کردن ناخالصی هافیزیک مولکولها و ذرات در دو برابر شدن خطر مرگ و مینوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشوبینار اساتید نورولوژی دتو یک جهان در مغز خودت هسپیوند قلب خوک، به فرد دچاضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزحقیقت راستین انسان علم بفرد موفقدانش محدود به ابعاد چهارچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و ایافته های نوین علوم پرده تولید پاک و فراوان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به عقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدانرژی تاریکمغز و اخلاقحریص نباشابزار بقای موجود زنده از مغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط قانون گذاری و تکاملداروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگاز تکامل تا مغز، از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکلمات بلند نه صدای بلندتوپیراماتآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکترازودوناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریلوب فرونتال یا پیشانی مغداروی ضد تشنج توپیراماتنازوکلسیناستیفن هاوکینگ در تفسیر مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش عاطفی قسمت دومروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچکترین چیز یک معجزه استکامل مادی تا ابزار هوشمآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتصور از زمان و مکانایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکمقابله ی منطقی با اعتراضدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمدیریت اینترنت بر جنگهیچ اندر هیچراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریتکامل شناخت انسان با کشفآیا احتمال دارد رویا از آجلوتر را دیدناکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهانمنابع انرژی از نفت و گاز درمان تشنجنسبت ها در کیهانبه امید روزهای بهترمرز بین انسان و حیوان کجاهزاران سال چشم های بینا وز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر ویتامین دی بر بیماآب زندگی است قسمت چهارمجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان مناسببیماری لبر و نابینایی آنمشاهده آینده از روی مشاهویتامین بی هفدهزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونگیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسيب میکروواسکولاریا آسجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرد باسن و پا به دلیل کاههندسه زبانِ زمان استزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن کووید 19 چیزهایی که تمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانپل جویی اصفهانتاثیر درجه حرارت بر مغزاقلیت خلاقجدایی خطای حسی استفیزیک و هوشیاریدو سوی واقعیتنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنوجود قبل از ناظر هوشمندتو کز محنت دیگران بی غمیپیوند مغز و سر و چالشهای ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستحقیقت غیر فیزیکیفرد حساس از نظر عاطفی و بدانش بی نهایتچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنیاد گرفتن مداومتولید سلولهای جنسی از سلپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهانرژی تاریک که ما نمی توانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هقانون جنگلداروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکامل تا مغز، از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاککلوزاپین داروی ضد جنونتوانایی مغز و دیگر اجزای آن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانالوتیراستامدارویی خلط آورنباید صبر کرد آتش را بعد استخوان های کشف شده، ممکمباحث مهم حس و ادراکهوش عاطفی قسمت سومريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیکووید نوزده و خطر بیماری تکامل مداومآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کوانمقابله با کرونا با علم اسدر آسمان هدیه های نادیدنچرا ویروس کرونای دلتا وااعتماد به خودمداخله ی زیانبار انسانهیچگاه از فشار و شکست نترراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا برای تولید مثل همیشه جمجمه انسان های اولیهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید ALSنسبت طلایی، نشانه ای به سبه بالا بر ستارگان نگاه کمرز جدید جستجو و اکتشاف، هستي مادي ای که ما کوچکترزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر ویروس کرونا بر مغز آب زندگی است قسمت هفتمجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک و احساسهمه چیز در زمان کنونی استبیماری های میتوکندریمطالبه ی حق خودویتامین دی گنجینه ای بزرزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدردهای سال گذشته فراموش هنر فراموشیزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن کرونا و گشودن پنجرتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درپل خواجو اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هجریان انرژی در سیستم های فیزیکدانان ماشینی برای تدولت یا گروهکنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتوراپامیل در بارداریتو پیچیده ترین تکنولوژی پیوند اندام از حیوانات بضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از فردا را نمیدانیمدانشمندان موفق به بازگردچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز- از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یاد بگیر فراموش کنیتولترودینپروژه ی ژنوم انسانیعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همقانون جنگلداروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهاز روده تا مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر کلام و زبان، گنجینه ای بستوازن مهمتر از فعالیت زیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان لوزالمعده(پانکراس)مصنوعداستانها و مفاهیمی اشتبانبرو و انرژی مداوماستروژن مانند سپر زنان دمجموعه های پر سلولی بدن مهوش عاطفی قسمت ششمریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداکودک هشت ساله لازم است آدتکامل چشمآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمملاحظه های اخلاقی دربارهدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا پس از بیدار شدن از خواعتماد به خودمدارک ژنتیکی چگونه انسانهیپرپاراتیروئیدیسمراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستتکثیر سلول در برابر توقف آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجنبه های موجی واقعیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان به بالاتر از ماده بیندیشمزایای شکلات تلخ برای سلهستی ما پس از شروعی چگال زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر ژنها بر اختلالات خآب زندگی است قسمت اولجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز، ثبت می شودبیماری های مغز و اعصاب و مطالبی در مورد تشنجویروس مصنوعیزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدردی که سالهاست درمان نشهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلواکسن کرونا از حقیقت تاتتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیپلاسمای غالبتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکجریان انرژی در سیستم های فاجعه ی جهل مقدسدوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قتو آرامش و صلحیپیوند سر آیا ممکن استطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از فرزندان زمان خوددانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز- از مغز میگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهیادگیری مهارت های جدید دتومورها و التهاب مغزی عاپروانه ی آسمانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسو