دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شبیه سازی سیستم های کوانتومی به کمک هوش مصنوعی

شبیه سازی سیستم های کوانتومی به کمک هوش مصنوعی

تفسیر رفتارهای ذرات در جهان ما محدود به رفتارهای کلاسیک نیوتون نیست. امروزه رفتارهای کوانتومی، پرده جدیدتری بر روی مشاهدات انسان گشوده است. رفتارهایی عجیب در نگاه انسان مادی که با قوانین محدود عالم ماده و زمان و مکان آن توجیه نمیشود.

نکته اخلاقی مهم در پس علم فیزیک کوانتوم امروز در مقایسه با فیزیک کلاسیک قدیم، آن است که انسان، احتمال بدهد ممکن است در آینده قوانین دیگری پیدا شود که حتی قوانین پیچیده فیزیک کوانتوم را دگرگون کند.

پیچیدگی و وسعت نگاه ما میتواند بسیاری از ابعاد ناشناخته و در پس پرده کیهان را بازشناسی کند. و این وسعت نگاه، امروزه در پرتوی تلسکوپ های پیچیده و محاسبات عمیق ریاضی و فیزیک و کشف دستگاه های پیشرفته تصویربرداری، تصویری کاملا متفاوت از جهان به ما داده است و این سیر، در آینده هم متوقف نیست.

هوش مصنوعی قادر است بدون نیاز به قدرت رایانشی بالا، به شبیه سازی سیستم های کوانتومی کمک کند.

شبیه سازی فیزیک کوانتومی کار بسیار سختی است. زیرا همزمان با افزایش پیچیدگی سیستم کوانتومی، نیاز به قدرت رایانشی نیز بیشتر می شود. حتی یک ابرکامپیوتر نیز ممکن است هنگام شبیه سازی یک سیستم کوانتومی پیچیده، دچار مشکل شود. اما استفاده از هوش مصنوعی تا حدی این مشکل را برطرف می کند.

پژوهشگران اخیرا یک روش محاسباتی جدید را معرفی کرده اند که جهت شبیه سازی سیستم های کوانتومی بسیار بزرگ، از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می کند. این تیم پژوهشی، روش های شناخته شده در حیطه سیستم های کوانتومی، نظیر نمونه سازی تصادفی مونت کارلو را با یک شبکه عصبی ترکیب کرده اند.
(متد مونتکارلو چیست؟

به صورت کلی، متد مونت کارلو (یا شبیه سازی مونت کارلو) به هر تکنیکی گفته میشود که از طریق نمونهسازی آماری، پاسخهای تقریبی برای مسائل کمّی فراهم میکند. شبیهسازی مونت کارلو بیشتر برای توصیف روشی جهت تبدیل عدم قطعیتهای موجود در ورودی مدل به عدم قطعیتها در خروجی مدل، به کار میرود. بنابراین مونتکارلو، شبیهسازیای است که صریحا و به صورت کمّی، عدم قطعیت را نمایش میدهد.

شبیهسازی مونت کارلو متکی به فرآیند نمایش صریح عدم قطعیت با تعیین ورودیها به عنوان توزیعهای احتمال است. اگر ورودیهای توصیفکننده یک سیستم، غیرقطعی باشند، آنگاه پیشبینی عملکرد پیش رو الزاما غیرقطعی است. این بدان معنیست که نتیجه هر گونه تحلیل مبتنی بر ورودیهای نمایش داده شده با توزیعهای احتمال، خود یک توزیع احتمال است.

از آنجاییکه نتیجه شبیهسازی یک سیستم غیرقطعی، یک گزارش مشروط است (“اگر سد بسازیم، ماهیهای سالمون منقرض میشوند”)، نتیجه یک شبیهسازی احتمالی (مونت کارلو) یک احتمال مشروط است (” اگر سد بسازیم، 20% شانس وجود دارد که ماهیهای سالمون منقرض شوند). این نتیجه (در این مورد، بیان کمّی شانس منقرض شدن) اغلب برای تصمیم گیرندگانی که از نتایج شبیهسازی استفاده میکنند، بسیار مفیدتر است.

گفته می شود روش ترکیبی پیشنهادی، می تواند حالت های کوانتومی متعدد را به طور همزمان نمایش دهد.
یک مثال ساده: پرتاب تاس

یک مثال ساده از شبیهسازی مونت کارلو، در نظر گرفتن احتمال رخداد یک حاصلجمع مشخص از پرتاب دو تاس است (هر کدام از تاس ها شامل اعداد 1 تا 6 هستند). در این مورد خاص، 36 ترکیب مختلف برای حاصل جمع تاسهای پرتاب شده وجود دارد:

میتوانید به صورت دستی احتمال یک خروجی خاص را محاسبه کنید. برای مثال، شش حالت مختلف وجود دارد که مجموع تاسها هفت شود. بنابراین، احتمال هفت شدن مجموع تاسها برابر است با تقسیم 6 بر 36 که برابر است با 0.167.

به جای محاسبه احتمال بدین طریق، میتوانیم یک تاس را صد بار پرتاب کنیم و محاسبه کنیم که هر خروجی چند بار رخ میدهد. اگر مجموع تاسها هجده بار برابر هفت شود (از 100 بار پرتاب)، میتوانیم نتیجه بگیریم که احتمال هفت شدن خروجی تقریبا برابر با 0.18 (18%) است. آشکار است که هر چه بیشتر تاسها را پرتاب کنیم، خروجی دقیقتر خواهد بود. راه بهتر از پرتاب 100 بارهی تاسها این است که از یک کامپیوتر برای شبیهسازی تاسها استفاده کنیم و آنها را 10000 بار یا بیشتر پرتاب کنیم. از آنجا که احتمال هر خروجی ممکن را برای یک تاس میدانیم ( یک-ششم برای هر کدام از شش عدد)، کار ساده است. خروجی 10000 بار تحقق سیستم بدین ترتیب است (با استفاده از نرمافزار GoldSim)

مهم ترین مزیت این روش، مطالعه سیستم های پیچیده بدون نیاز به قدرت رایانشی بسیار زیاد است. بنابراین دانشمندان و محققین به راحتی می توانند جنبه های بیشتری از رفتار کوانتومی را مورد بررسی قرار دهند. روش شبیه سازی سیستم های کوانتومی با استفاده از هوش مصنوعی، به طور خاص در زمینه ساخت رایانه های کوانتومی کاربرد دارد. همچنین با استفاده از این روش می توان تاثیر نویز روی سخت ا

فزارهای مختلف را نیز شناسایی کرد.

رایانه های کوانتومی از خواص و اصول فیزیک کوانتوم برای ذخیره سازی و اجرای عملیات روی داده ها استفاده می کنند. با این حال کامپیوترها و رایانش های کوانتومی، علیرغم کارایی و سرعت بالا، هنوز راه طولانی در پیش دارند. شبیه سازی سیستم های کوانتومی، گام بسیار بزرگی در زمینه رایانش کوانتومی به شمار می آید و زمینه را برای پیشرفت های آتی فراهم می کند.

روش محاسباتی جدید بر پایه شبکه های عصبی بنا شده و قادر به شبیه سازی سیستم های کوانتومی با تطبیق پذیری بی سابقه ای است.

قوانین فیزیک کوانتوم بر همه جنبه های زندگی حاکم است و مفاهیم رایجی نظیر نور، صوت، گرما و غیره را توضیح می دهد. با این وجود رفتار ذرات مانند اجسام بزرگ نیست و برای مطالعه سیستم های متشکل از آنها فیزیکدانان باید ابتدا آنها را شبیه سازی کنند که کار چندان ساده ای نیست.

دلیل پیچیدگی فراوان پیش بینی خصوصیات سیستم کوانتومی نیاز به توان محاسباتی بالایی است که متناسب با ابعاد سیستم کوانتومی به صورت نمایی افزایش پیدا می کند و حتی ممکن است ابررایانه ها هم از پس آن برنیایند. بهترین راه حل در دسترس برای حل این مشکل احتمالا هوش مصنوعی است.

تیم تحقیقاتی مؤسسه پلیتکنیک فدرال لوزان (EPFL) روش محاسباتی جدیدی را توسعه داده اند که با استفاده از شبکه های عصبی، یادگیری ماشین و ابزارهای کوانتومی قادر به شبیه سازی سیستم های کوانتومی است. با استفاده از این روش می توان سامانه هایی با هندسه متنوع و در ابعاد قابل توجه شبیه سازی کرد.
این تیم در پروژه خود روش های قبلی مطالعه سیستم های کوانتومی نظیر نمونه گیری تصادفی مونت کارلو را با شبکه های عصبی ترکیب کرده اند که قادر به نمایش همزمان حالت های کوانتومی زیادی است. پروفسور «وینچنزو ساونا»، که رهبری آزمایشگاه فیزیک نظری نانوسامانه ها در EPFL را بر عهده دارد، با اشاره حساسیت این سامانه ها نسبت به اختلالات محیط اطراف حساس، بر این باور است که روش جدید آنها پتانسیل رفع این مشکل را دارد.
یکی از سدهای مهم بر سر راه توسعه کامپیوترهای کوانتومی حساسیت زیاد آنها نسبت به نویزهای اطراف است اما این روش این سامانه ها را یک گام به فراگیر شدن نزدیک می کند.

@asrgooyeshpardaz

https://www.ict.gov.ir/ir/news/81068/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

https://blog.faradars.org/monte-carlo-method/

تاثیر ذرات کوانتومی بر هوشیاری یا هوشیاری بر ذرات کوانتومی هنوز مشخص نیست. نه تعریفی از هوشیاری وجود دارد و نه قاطعیتی در رفتار ذرات کوانتومی!

و اینکه دو چیز مبهم کدامشان عامل چیز دیگر است، مشخص نیست. بر اساس آزمون های جدید میدانیم رفتار ذرات کوانتومی تحت تاثیر هوشیاری و نوع نگاه ماست و نیز میدانیم مغزهای ما، متشکل از مولکولها و اتم ها است و انرژی درون سلولهای مغزی و انرژی مورد نیاز برای انتقال های بین عصبی نیازمند مولکولهای اتم فسفر است و این اتم ها رفتارهای کوانتومی دارند. (
در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روش پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس(qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست ب

یاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physics?fref=gc&dti=1886495461598044

http://ibelieveinsci.com/?p=38339)

واسطه انتقال معلومات زندگی در دنیا، مغز ماست چه از طریق احساسات مادی که نهایتا پردازش این اطلاعات در مغز صورت میگیرد و چه انتقال اطلاعات از عالم دیگر و جهان موازی به جهان مادی ما. مثل رویایی که به عنوان تعبیری از جهان موازی دیده میشود و محدودیت زمانی و مکانی هم ندارد مثلا شما در بستر خود خوابیده اید ولی خود را در باغی سرسبز یا استخر آب میبینید! و یا رویایی از سالها بعد میبینیم و حوادث آینده را جلوی چشم ما میگذارد.

در اینجا هم آنچه از رویا درک میشود در قالب شناخت هایی است که قبلا به وسیله اندام های حسی و درک در مغز ما تفسیر شده است. یعنی درک ما حتی از جایی دورتر از زمان و مکان، به ناچار باید در قالب تجربه های حسی کنونی ما درک شود.

منبع و منشا ادراکات و فهم های ما در جایی فراتر از مغزهای کنونی است که تجلی آن در جهان های پایین تر، تبدیل به آن مشاهداتی میشود که مثلا در رویا و یا جهان مادی ما دیده میشود

و حتی برای ما به عنوان انسان اسیر در قفس عالم ماده، حتی درک رویای ملکوتی در قالب تجربه های بینایی و حسی است.

هوشیاری و ادراک، منبعش فراتر از عالم مادی و حتی ذرات کوانتومی عالم مادی ماست پس اصلا عجیب نیست که هوشیاری و آگاهی، بر رفتار ذرات کوانتومی عالم ما تاثیر گذار باشد. و نشناختن سلسله علل و عوامل و قوانینی- که در این جهان ها جاری است- سبب شگفتی دانشمندانی است که شاهد رفتارهای عجیب ذرات کوانتومی هستند و نمونه آن آزمایش دو شکاف یانگ و آزمون تاخیری جان ویلر و یا آزمون گربه شرودینگر و قانون عدم قطعیت هایزنبرگ است.

(ادامه بحث در مورد زبان و دریافت حقیقت....

موضوع به نوبه خود، عمیق است و شاخه های زیادی دارد نظرات و پیامهای خود را در این مورد نوشتم و اندیشه من اندک است و بسیار باید نظر کنم.

دوست دارم با شما مشارکت کنم تا بهره مند گردم

جدلی بین محققان زبان شناس و روان شناس و دانشمندان اعصاب و دیگران وجود داشته است و مفاد آن، این است که آیا تفکر و زبان، یکی هستند؟ و حتی میتوان این سوال را دوباره مطرح کرد. پژوهشگران این سوال را مطرح میکنند: آیا انسان می تواند بدون زبان بیندیشد و اگر پاسخ مثبت است میتوان ثابت کرد زبان و تفکر دو چیز متفاوت هستند.

به طور خلاصه میتوانیم بگوئیم اگر کودک قبل از مرحله سخن گفتن با زبان، بتواند فکر کند یعنی ما میتوانیم بدون زبان بیندیشیم و قبل از مرحله کلام، مغز یک فرایند ساده عقلانی را انجام میدهد.(زبان دریافتی متفاوت از زبان ابرازی است. امروزه کاملا مشخص شده است که زبان می تواند فقط به صورت ادراکی رخ دهد بدون آنکه وارد مرحله ابرازی و بیانی شود. منطقه ورنیکه، منطقه ادراک است و مستقل از منطقه بروکا- که مسئول ابراز زبان است- عمل می کند.

میتوان فهمید و درک کرد ولی این ادراک الزاما وارد مرحله بیانی نشود. بسیاری بوده اند که اندیشه ها و تفکرات خود را هرگز بیان نکردند؛ یا به دلیل آنکه اندیشه های آنها درک نمیشده یا به دلیل اختلالات در مغز یا ابزارهای ابراز بیان، نتوانسته اند اندیشه خود را منتقل کنند یا اساسا آنقدر اندیشه بزرگتر از بیان و زبان است که اصلا لغتی برای ابراز آن یافت نمیشود!)

دلیل دیگر بر اینکه زبان و تفکر دو امر مختلف هستند مساله رویاهاست که احمد حسن در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی، آن را طرح کرد و این را دکتر ابتسام مطرح نمود.
www.almahdyoon.co/doa.html

بله معانی ای وجود دارد که نمیتوان آن را با کلمات بیان کرد پس تفکر ممکن است بزرگتر و عمیق تر از زبانی باشد که از مجموعه واحدها و قواعد تشکیل شدهاست.

(تا زبانی نباشد، ادراکی هم نیست و وقتی بحث زبان ادراکی و زبان ابرازی را مطرح می کنیم منظور این نیست که زبان دریافتی و ادراکی، از خلا وارد ذهن ما شده است بلکه منظور ادراک کلام فرد دیگری است که او هم با زبان ابرازی خود، مطلبی را به ذهن ما وارد کردهاست. خلا و بی چیزی، نمی تواند

باعث ادراک شود و آنچه در ذهن ما ادراک را می کارد، خودش کلام متکلم دیگری است هرچند زبان او ممکن است عربی و فارسی یا در قید دیگر زبان های مادی ما نباشد و هرچند شاید وسایل ابراز کلام او منطقه بروکا در مغز یا حنجره و دهان و حلق نباشد ولی با بیانی مطلب را رساندهاست و اگر نمی رساند مثلا از رساندن، ناتوان بود یا اساسا ذهن قابلی، برای درک سخنش نمی یافت، مطلبی از او درک نمیشد.)

سؤال این است که تفکر چیست؟ پس وقتی تفکر عبارت است از فرایند ذهنی که رمزهای ذخیره شده در حافظه را برای حل مشکل یا جواب سوال یا استدلال یا بیان حکم استفاده میکند پس سوال ما مشخصا آن است که این رموزی- که در تفکر از آن بهره میبریم- از کجا آمدهاست؟

(بسیاری از حقایق، از دهان و حلق بیان نشدهاست و از فضای خالی یا خلا هم درست نشده است. ابراز آن، با چیزی غیر از ابزارهای مادی است و چون، هیچ چیز خودبخود حاصل نمیشود این موارد هم نیازمند سازنده، سبب یا متکلم و گوینده ای است که آن را بیان و ابراز کند و این متکلم، در حقیقت همان سازنده و آفریننده بیان است)

از نظر بسیاری از پژوهشگران، عرصه رموز، خیلی ساده شامل حافظه ها و معرفت ها و ادراکات حسی ما- در زمانی که در حافظه ذخیره شوند- هستند مثلا عقل های ما سیب را به روشی رمز بندی میکند و آن را به عنوان رمزی نگه می دارد تا در آگاهی و موضعگیریهای جدید از آن استفاده کند.

بسیار خوب اگر چیزی را فرض کنیم که شما فرض کردید یعنی زبان، معانی عمیق، فطری و نفسانی است پس لازم است متن زیر را اثبات کنیم: آیا انسان از بیرون عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- معرفت ها و از جمله رمز ها را می شناسد؟ و اگر این اثبات شود تصور میکنم ما میتوانیم بگوئیم لغت معانی، امری مستقل از فرایندهای عقلی موجود در مغز بیولوژیک، است.

اول باید دو امر را از هم افتراق دهیم: اول افراد مادی ای- که به غیب ایمان ندارند- معتقدند رمز هایی که در حافظه جای دارد عبارت است از رمزهای مادی که انسان از زندگی و کارهای روزانه خود دیده یا شنیده است؛ چه معانی ملموس باشد یا مجرد.

دوم: اما کسانی که به غیب ایمان دارند میدانند بسیاری از معرفت ها هست که انسان به دست می آورد ولی علت آن، عالم مادی نیست مثلا وحی وجود دارد و وحی شامل رویاها و مکشوفات است اما اعتقاد ما مثلا به عالم ذر و مشخصات موجود در آن و آزمایش هایی که آنجا هست و دیگر موارد اینگونه است و از اینجا اصطلاح علم لدنی ای شکل گرفت که مؤمنان به آن معتقدند و بیان میکند رسول، علوم و معارفی دارد که آن را از طریق دیگری به غیر از ادراکات عالم مادی به دست آوردهاست.

و برای آنکه امر را نزدیک تر کنم دانشمندان روان شناس معرفتی، مثالی را در این مورد مطرح میکنند و میگویند کسی که معمولا در قطب شمال زندگی میکند در مقایسه با کسی- که در صحرا زندگی میکند- عبارت هایی بیشتر در مورد یخ و برف دارد و کسی- که در صحرا زندگی میکند- در مقایسه با فردی- که در جایی بدون شتر زندگی میکند- عبارت های بیشتری در مورد شتر دارد و وقتی اینگونه باشد چه مانعی هست و چه فرقی میکند ادراکات مختلف فرد- که از تجارب نفسانی او به دست می آید- از کجا باشد؟ این امر حتی نزد افراد با ریاضت های روحی چه مسلمان و چه غیر مسلمان که به روشی می فهمند پشت دیوار چیست، هم وجود دارد. و این دانشمندان ادعا میکنند چیزی کم ارزشتر از آن هم، اثبات میشود.

به فرض خود برگردیم آیا انسان معارف و از جمله رمزهایی خارج از عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- به دست می آورد؟

چند مطلب هست که در پاسخ به این سوال باید به آن توجه شود اول: مکتب ساختاری، تصور میکند انسان از طریق ساختمان ساختارهای درونی می آموزد و این از طریق تجاربی است که با آن زندگی میکند و وقتی انسان با آگاهی جدیدی مواجه شود ساختار درونی خود را از نو میسازد پس باید بگوئیم این ساختارها در کجا قرار دارد و چگونه انسان میتواند آن را از نو بسازد.

تاکید میشود ساختار بیولوژیکی، چیزی نیست که این ساختمانها در آن باشد و سخن در مورد آن، دروازه جدید و مهمی را برای رسیدن به مساله روح می گشاید که بسیاری از ماده گراها آن را انکار میکنند و سید احمد الحسن ع در کتاب توهم بی خدایی مفصل در این مورد سخن گفته است.(برای بررسی بیشتر، به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود)

ثانیا ما به غیب و وحی و رویا ایمان داریم و اینها منابع معرفت هستند و به صورت عادی، قابل حس و درک نیستند و گاهی نمیتوان با زبان سطحی و قواعد در مورد آن، سخن گفت و علاوه بر موضوع رویا که احمد الحسن، آن را باز کرده است میتوان به رویاهای مختلف انصار، استشهاد کرد و دید روش های مختلفی برای تعبیر از آن وجود دارد و اگر از جنبه لغوی به برخی از آنها نگاه شود خیلی مفهوم نیست یا لغت ظاهری آن، بسیار زشت و رکیک است ولی از نظر معنی، بسیار واضح است و مؤمنان به

خصوص کسانی که تجربههای مشابه داشتهاند میتوانند آن را درک کنند و رویا را به صورت حقیقتی- که همراه با بیننده رویا زندگی کرده است- احساس کنند.

و نیز مساله درجه بندی رویا را از جهت سطح دلالت آن و وضوح معنای آن، به خصوص اضافه میکنم؛ به خصوص ان درجه بندی که میزان صفای باطنی فرد مشاهده گر رویا را نشان میدهد.

به نظرم این دلیل دیگری است که نشان میدهد لغت، معانی فطری و نفسانی است زیرا سطح رویا نشان دهنده میزان ارتقای روح است و دشوار است تصور کنیم وضوح رویا نشان میدهد مثلا بیننده رویاها، از نظر زبانی باهوش است یا نه.

ثانیا اشاراتی در زبان احمد الحسن هست که واضح میکند شاید زبان خاصی موجود باشد که مرتبط با جنسیت کلمات استفاده شده نیست بلکه ارتباط آن با معنی، محکمتر است و شاید با روح، سخن بگوید با اینکه فرض میشود ما وقتی کلمات معینی را از فردی درک کردیم، این کلمات نقشی را در فهم معنی بازی میکند.

(گوسفندان، چوپان نیکوکار را از روی صدایش می شناسند آنها که از خدا هستند صدای خدا و کلمات خدا و حکمت خدا را می شنوند و آن را از بی خردی شیطان، تشخیص میدهند.)

پس به آنکه کلمه، به او میرسد بنگریم چه کافر باشد یا مومن و فرض کنیم کافر، زبان خارجی را می شناسد و مومن نمی شناسد. آیا این معرفت به لغت، نقشی در شناسایی صدای خدا و کلمات و حکمت خدا دارد؟

اگر جواب نه باشد این ثابت میکند انسان می تواند معلوماتی را از غیر عالم مادی به دست بیاورد بلکه ممکن است، معارفی را بشناسد که قبلا از طریق لغتی که قواعد آن، نمیشناخته به دست نیاورده است بله معانی در این مثال مرتبط با نفس است و مرتبط با فرآیندهای عقلی مشخص نیست.

از طولانی شدن مطلب و شاید عدم دسته بندی مطالب عذرخواهی میکنم از خدا برای همه توفیق می خواهم.

هیفا بهبهانی

@salmanfatemi)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گویناجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزما با کمک مغز خود مختاريمگوشه بیماری اتوزومال رسسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بمرکز خنده در کجای مغز استپیموزایدهوش احساسیاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغز ناتوان از توجیه پیداآیا هشیاری کوانتومی وجودو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجامغز بزرگ چالشهای پیش روآیا رژیم غذایی گیاهی سلاورزش در کمر درداضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستینقش حفاظتی مولکول جدید دانگشت نگاری مغز نشان میدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دچندین ماده غذایی که ماننایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز فراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان دراجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سما تحت کنترل ژنها هستیم یگوشت خواری یا گیاه خواریهوش مصنوعی الفاگوارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولوومرگ انتقال است یا نابود شپیچیدگی های مغزی در درک زهوش عاطفی بیشتر در زناناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتومغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا واکنش های یاد گرفته ووقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش امغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا راهی برای رفع کم آبی وزوز گوشاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقنقش حیاتی تلومر دی ان آ داندوهگین نباش اگر درب یا کنگره بین المللی سردرد دبیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سچه زیاد است بر من که در ایایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچماه رجبگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدمراحل ارتقای پله پله کیهپیوند مغز و سر و چالشهای هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگمغز آیندگان چگونه است ؟آیا آگاهی پس از مرگ از بیوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکاممغز حریص برای خون، کلید تآیاما مقهور قوانین فیزیکیک پیشنهاد خوب برای آسان اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنقش خرچنگ های نعل اسبی درانسان قدیم در شبه جزیره عکنگره بین المللی سردرد دبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطچهار میلیارد سال تکامل بایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز فرایند تکامل و دشواری هانگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیمنبع خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیماچراروياها را به یاد نمی آاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصماپروتیلینگالکانزوماب، دارویی جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتمزایای شکلات تلخ برای سلپیوند سر، یکی از راه حلهاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان ایا طبیعتا تماآیا امکان بازسازی اندامهویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بمغز زنان جوانتر از مغز مرآزمون ذهنی گربه شرودینگریکی از علل محدودیت مغز امبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش داروهاي مختلف معروف انسان جدید از چه زمانی پاکندر در بیماریهای التهاببیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیفرایند حذف برخی اجزای مغنگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دمنشأ اطلاعات و آموخته ها کاهش دوپامین عامل بیماریچراروياها را به یاد نمی آاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا مومبانی ذهنی سیاه و سفیدگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیمامسیر دشوار تکامل و ارتقاپیشینیان انسان از هفت میهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان برای ایجاد تمدآیا انسان با مغز بزرگش اخویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوامغزهای کوچک بی احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَیافته های نوین علوم پرده به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنقش روزه داری در سالم و جانسان عامل توقف رشد مغزکوچک شدن مغز از نئاندرتابا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغزی روشی مهم در تشخایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری فرد حساس از نظر عاطفی و بقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی امولتیپل اسکلروز در زنان کایروپاکتیک چیستنزاع بین جهل و علم رو به پاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را مجموعه های پر سلولی بدن مگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیمشکلات نخاعیپیشرفتی مستقل از ابزار ههوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای شادمانی طآیا احتمال دارد رویا از آویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفمغزتان را در جوانی سیمکشافراد آغاز حرکت خودشان ریادگیری مهارت های جدید دبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نقش رژیم غذایی بر رشد و اانعطاف پذیری مکانیسمی علکووید نوزده و خطر بیماریبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب نورون هاي مصنوعی می توانایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمواد کوانتومی جدید، ممکنکاربرد روباتهای ريزنانونزاع بین علم و نادانی رو اختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را محل درک احساسات روحانیگاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیمشکلات بین دو همسر و برخیپاسخ گیاهان در زمان خوردهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمغز انسان برای شادمانی طآیا احتمال دارد رویا از آواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخنقش قهوه در سلامتیافزایش قدرت ادراکات و حسیادآوری خواب و رویابیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنقش رژیم غذایی در رشد و ااولین هیبرید بین انسان وکودک ایرانی که هوش او از بارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهاگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییساخت شبکه عصبی مصنوعی با قانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنموجود بی مغزی که می تواندکاربرد روباتهای ريز، در نزاع بین علم و جهل رو به پاختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خومحل درک احساسات روحانی دگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانمشکلات روانپزشکی پس از سپختگی پس از چهل سالگي به هاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان رو به کوچک تر شآیا برای تولید مثل همیشه واکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش مهاجرت در توسعه نسل اافسردگی و اضطراب در بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین مورد پیوند سر در انکودکان میتوانند ناقل بی بازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب نوروپلاستیسیتی چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساختار شبکه های مغزی ثابقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره ابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان موجودات مقهور ژنها هستندکجای مغز مسئول پردازش تجنظام مثبت زندگیاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زبامحدودیت های حافظه و حافظگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی از عروسک تا کمارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرمشکلات روانپزشکی در عقب پرورش مغز مینیاتوری انساهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش محیط زندگی و مهاجرت دالکتروتاکسی(گرایش و حرکژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودانقش زبان در سلطه و قدرت ااولین تصویر در تاریخ از سکودکان خود را مشابه خود تبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاننوشیدن چای برای مغز مفید اگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )سازگاری با محیط بین اجزاقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانمیهمانهای ناخوانده عامل کرونا چه بر سر مغز می آورنظریه تکامل در درمان بیمادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و مخچه فراتر از حفظ تعادلگربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی در کامپیوترهاارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امشاهده آینده از روی مشاهآلزایمرهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخومغز ایندگان چگونه استآیا تکامل و تغییرات ژنتیواکسنی با تاثیر دوگانه ااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیننقش سجده بر عملکرد مغزاولین سلول مصنوعیکوری گذرای ناشی از موبایبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن سردردی ژنتیکی که بکشف مکانیسم عصبی خوانش پهفت چیز که عملکرد مغز تو اداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت امخچه ، فراتر از حفظ تعادلگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمعنی روزهآیا ممکن است موش کور بی مهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز ابزار برتر بقاآیا جهش های ژنتیکی، ویروواسطه ها د رمسیر ایجاد مغازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش هورمون های تیروئید دامیوتروفیک لترال اسکلروژنها ، مغز و ارادهبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساننقش غذاها و موجودات دريااوکرلیزوماب داروی جدید شکی غایب شدی تا نیازمند دلبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن شدید قابل درمان اسکشف مکانیسمی پیچیده در بهفت سین یادگاری از میراث ادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدمخچه ابزاري که وظیفه آن فگزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا ما تنها موجودات زنده هدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافمغز از بسیاری حقایق می گرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجوراپامیل در بارداریاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش هورمون زنانه استروژنامید درمان کرونا با همانژنهای مشترک بین انسان و وبیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمانقش غذاها و موجودات درياايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلالوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشممیدان مغناطيسي زمین بشر کشف ارتباط جدیدی از ارتبهمیشه عسل با موم بخوریمادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکمدارک ژنتیکی چگونه انسانگشایش دروازه جدیدی از طرهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا مغز تا بزرگسالی توسعهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا خداباوری محصول تکاملورزش هوازی مرتب خیلی به قاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش ژنتیک در درمان اختلاامگا سه عامل مهم سلامتژنهای هوش ، کدامندبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر فلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت اثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سمکانیزمهای دفاعی در برابکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوموارکتوس ها ممکن است دارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآمروری بر تشنج و درمان هایپمبرولیزوماب در بیماری چهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمغز مادران و کودکان در زمآیا همه جنایت ها نتیجه بیهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییمغز برای فراموشی بیشتر کآیا دلفین ها می تواند از ورزش هوازی ، بهترین تمریاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش آتش در رسیدن انسان بهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکلرال هیدرات برای خوابانبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خواثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنما انسانها چه اندازه نزدگنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی می تواند بر احارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سمرکز هوشیاری، روح یا بدن پنج اکتشاف شگفت آور در موهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمغز چون ابزار هوش است دلیآیا هوش ارثی دریافتی از پهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا دست مصنوعی به زودی قاورزش و میگرناستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش انتخاب از طرف محیط، نانفجار و توقف تکاملی نشاکمردرد و علل آنبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چنقص در تشخیص هیجانات عامای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر ما انسانها چه اندازه نزدگویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک اندامرکز حافظه کجاستپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش احساسیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغز چگونه صداها را فیلتر آیا هوش سریعی که بدون احسهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاورزش بهترین درمان بیش فعاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستنقش اتصالات بین سلولهای انواع سکته های مغزیکمردرد با پوشیدن کفش منابیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اچند جهانیایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از