دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شبیه سازی سیستم های کوانتومی به کمک هوش مصنوعی

شبیه سازی سیستم های کوانتومی به کمک هوش مصنوعی

تفسیر رفتارهای ذرات در جهان ما محدود به رفتارهای کلاسیک نیوتون نیست. امروزه رفتارهای کوانتومی، پرده جدیدتری بر روی مشاهدات انسان گشوده است. رفتارهایی عجیب در نگاه انسان مادی که با قوانین محدود عالم ماده و زمان و مکان آن توجیه نمیشود.

نکته اخلاقی مهم در پس علم فیزیک کوانتوم امروز در مقایسه با فیزیک کلاسیک قدیم، آن است که انسان، احتمال بدهد ممکن است در آینده قوانین دیگری پیدا شود که حتی قوانین پیچیده فیزیک کوانتوم را دگرگون کند.

پیچیدگی و وسعت نگاه ما میتواند بسیاری از ابعاد ناشناخته و در پس پرده کیهان را بازشناسی کند. و این وسعت نگاه، امروزه در پرتوی تلسکوپ های پیچیده و محاسبات عمیق ریاضی و فیزیک و کشف دستگاه های پیشرفته تصویربرداری، تصویری کاملا متفاوت از جهان به ما داده است و این سیر، در آینده هم متوقف نیست.

هوش مصنوعی قادر است بدون نیاز به قدرت رایانشی بالا، به شبیه سازی سیستم های کوانتومی کمک کند.

شبیه سازی فیزیک کوانتومی کار بسیار سختی است. زیرا همزمان با افزایش پیچیدگی سیستم کوانتومی، نیاز به قدرت رایانشی نیز بیشتر می شود. حتی یک ابرکامپیوتر نیز ممکن است هنگام شبیه سازی یک سیستم کوانتومی پیچیده، دچار مشکل شود. اما استفاده از هوش مصنوعی تا حدی این مشکل را برطرف می کند.

پژوهشگران اخیرا یک روش محاسباتی جدید را معرفی کرده اند که جهت شبیه سازی سیستم های کوانتومی بسیار بزرگ، از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می کند. این تیم پژوهشی، روش های شناخته شده در حیطه سیستم های کوانتومی، نظیر نمونه سازی تصادفی مونت کارلو را با یک شبکه عصبی ترکیب کرده اند.
(متد مونتکارلو چیست؟

به صورت کلی، متد مونت کارلو (یا شبیه سازی مونت کارلو) به هر تکنیکی گفته میشود که از طریق نمونهسازی آماری، پاسخهای تقریبی برای مسائل کمّی فراهم میکند. شبیهسازی مونت کارلو بیشتر برای توصیف روشی جهت تبدیل عدم قطعیتهای موجود در ورودی مدل به عدم قطعیتها در خروجی مدل، به کار میرود. بنابراین مونتکارلو، شبیهسازیای است که صریحا و به صورت کمّی، عدم قطعیت را نمایش میدهد.

شبیهسازی مونت کارلو متکی به فرآیند نمایش صریح عدم قطعیت با تعیین ورودیها به عنوان توزیعهای احتمال است. اگر ورودیهای توصیفکننده یک سیستم، غیرقطعی باشند، آنگاه پیشبینی عملکرد پیش رو الزاما غیرقطعی است. این بدان معنیست که نتیجه هر گونه تحلیل مبتنی بر ورودیهای نمایش داده شده با توزیعهای احتمال، خود یک توزیع احتمال است.

از آنجاییکه نتیجه شبیهسازی یک سیستم غیرقطعی، یک گزارش مشروط است (“اگر سد بسازیم، ماهیهای سالمون منقرض میشوند”)، نتیجه یک شبیهسازی احتمالی (مونت کارلو) یک احتمال مشروط است (” اگر سد بسازیم، 20% شانس وجود دارد که ماهیهای سالمون منقرض شوند). این نتیجه (در این مورد، بیان کمّی شانس منقرض شدن) اغلب برای تصمیم گیرندگانی که از نتایج شبیهسازی استفاده میکنند، بسیار مفیدتر است.

گفته می شود روش ترکیبی پیشنهادی، می تواند حالت های کوانتومی متعدد را به طور همزمان نمایش دهد.
یک مثال ساده: پرتاب تاس

یک مثال ساده از شبیهسازی مونت کارلو، در نظر گرفتن احتمال رخداد یک حاصلجمع مشخص از پرتاب دو تاس است (هر کدام از تاس ها شامل اعداد 1 تا 6 هستند). در این مورد خاص، 36 ترکیب مختلف برای حاصل جمع تاسهای پرتاب شده وجود دارد:

میتوانید به صورت دستی احتمال یک خروجی خاص را محاسبه کنید. برای مثال، شش حالت مختلف وجود دارد که مجموع تاسها هفت شود. بنابراین، احتمال هفت شدن مجموع تاسها برابر است با تقسیم 6 بر 36 که برابر است با 0.167.

به جای محاسبه احتمال بدین طریق، میتوانیم یک تاس را صد بار پرتاب کنیم و محاسبه کنیم که هر خروجی چند بار رخ میدهد. اگر مجموع تاسها هجده بار برابر هفت شود (از 100 بار پرتاب)، میتوانیم نتیجه بگیریم که احتمال هفت شدن خروجی تقریبا برابر با 0.18 (18%) است. آشکار است که هر چه بیشتر تاسها را پرتاب کنیم، خروجی دقیقتر خواهد بود. راه بهتر از پرتاب 100 بارهی تاسها این است که از یک کامپیوتر برای شبیهسازی تاسها استفاده کنیم و آنها را 10000 بار یا بیشتر پرتاب کنیم. از آنجا که احتمال هر خروجی ممکن را برای یک تاس میدانیم ( یک-ششم برای هر کدام از شش عدد)، کار ساده است. خروجی 10000 بار تحقق سیستم بدین ترتیب است (با استفاده از نرمافزار GoldSim)

مهم ترین مزیت این روش، مطالعه سیستم های پیچیده بدون نیاز به قدرت رایانشی بسیار زیاد است. بنابراین دانشمندان و محققین به راحتی می توانند جنبه های بیشتری از رفتار کوانتومی را مورد بررسی قرار دهند. روش شبیه سازی سیستم های کوانتومی با استفاده از هوش مصنوعی، به طور خاص در زمینه ساخت رایانه های کوانتومی کاربرد دارد. همچنین با استفاده از این روش می توان تاثیر نویز روی سخت ا

فزارهای مختلف را نیز شناسایی کرد.

رایانه های کوانتومی از خواص و اصول فیزیک کوانتوم برای ذخیره سازی و اجرای عملیات روی داده ها استفاده می کنند. با این حال کامپیوترها و رایانش های کوانتومی، علیرغم کارایی و سرعت بالا، هنوز راه طولانی در پیش دارند. شبیه سازی سیستم های کوانتومی، گام بسیار بزرگی در زمینه رایانش کوانتومی به شمار می آید و زمینه را برای پیشرفت های آتی فراهم می کند.

روش محاسباتی جدید بر پایه شبکه های عصبی بنا شده و قادر به شبیه سازی سیستم های کوانتومی با تطبیق پذیری بی سابقه ای است.

قوانین فیزیک کوانتوم بر همه جنبه های زندگی حاکم است و مفاهیم رایجی نظیر نور، صوت، گرما و غیره را توضیح می دهد. با این وجود رفتار ذرات مانند اجسام بزرگ نیست و برای مطالعه سیستم های متشکل از آنها فیزیکدانان باید ابتدا آنها را شبیه سازی کنند که کار چندان ساده ای نیست.

دلیل پیچیدگی فراوان پیش بینی خصوصیات سیستم کوانتومی نیاز به توان محاسباتی بالایی است که متناسب با ابعاد سیستم کوانتومی به صورت نمایی افزایش پیدا می کند و حتی ممکن است ابررایانه ها هم از پس آن برنیایند. بهترین راه حل در دسترس برای حل این مشکل احتمالا هوش مصنوعی است.

تیم تحقیقاتی مؤسسه پلیتکنیک فدرال لوزان (EPFL) روش محاسباتی جدیدی را توسعه داده اند که با استفاده از شبکه های عصبی، یادگیری ماشین و ابزارهای کوانتومی قادر به شبیه سازی سیستم های کوانتومی است. با استفاده از این روش می توان سامانه هایی با هندسه متنوع و در ابعاد قابل توجه شبیه سازی کرد.
این تیم در پروژه خود روش های قبلی مطالعه سیستم های کوانتومی نظیر نمونه گیری تصادفی مونت کارلو را با شبکه های عصبی ترکیب کرده اند که قادر به نمایش همزمان حالت های کوانتومی زیادی است. پروفسور «وینچنزو ساونا»، که رهبری آزمایشگاه فیزیک نظری نانوسامانه ها در EPFL را بر عهده دارد، با اشاره حساسیت این سامانه ها نسبت به اختلالات محیط اطراف حساس، بر این باور است که روش جدید آنها پتانسیل رفع این مشکل را دارد.
یکی از سدهای مهم بر سر راه توسعه کامپیوترهای کوانتومی حساسیت زیاد آنها نسبت به نویزهای اطراف است اما این روش این سامانه ها را یک گام به فراگیر شدن نزدیک می کند.

@asrgooyeshpardaz

https://www.ict.gov.ir/ir/news/81068/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

https://blog.faradars.org/monte-carlo-method/

تاثیر ذرات کوانتومی بر هوشیاری یا هوشیاری بر ذرات کوانتومی هنوز مشخص نیست. نه تعریفی از هوشیاری وجود دارد و نه قاطعیتی در رفتار ذرات کوانتومی!

و اینکه دو چیز مبهم کدامشان عامل چیز دیگر است، مشخص نیست. بر اساس آزمون های جدید میدانیم رفتار ذرات کوانتومی تحت تاثیر هوشیاری و نوع نگاه ماست و نیز میدانیم مغزهای ما، متشکل از مولکولها و اتم ها است و انرژی درون سلولهای مغزی و انرژی مورد نیاز برای انتقال های بین عصبی نیازمند مولکولهای اتم فسفر است و این اتم ها رفتارهای کوانتومی دارند. (
در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روش پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس(qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست ب

یاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physics?fref=gc&dti=1886495461598044

http://ibelieveinsci.com/?p=38339)

واسطه انتقال معلومات زندگی در دنیا، مغز ماست چه از طریق احساسات مادی که نهایتا پردازش این اطلاعات در مغز صورت میگیرد و چه انتقال اطلاعات از عالم دیگر و جهان موازی به جهان مادی ما. مثل رویایی که به عنوان تعبیری از جهان موازی دیده میشود و محدودیت زمانی و مکانی هم ندارد مثلا شما در بستر خود خوابیده اید ولی خود را در باغی سرسبز یا استخر آب میبینید! و یا رویایی از سالها بعد میبینیم و حوادث آینده را جلوی چشم ما میگذارد.

در اینجا هم آنچه از رویا درک میشود در قالب شناخت هایی است که قبلا به وسیله اندام های حسی و درک در مغز ما تفسیر شده است. یعنی درک ما حتی از جایی دورتر از زمان و مکان، به ناچار باید در قالب تجربه های حسی کنونی ما درک شود.

منبع و منشا ادراکات و فهم های ما در جایی فراتر از مغزهای کنونی است که تجلی آن در جهان های پایین تر، تبدیل به آن مشاهداتی میشود که مثلا در رویا و یا جهان مادی ما دیده میشود

و حتی برای ما به عنوان انسان اسیر در قفس عالم ماده، حتی درک رویای ملکوتی در قالب تجربه های بینایی و حسی است.

هوشیاری و ادراک، منبعش فراتر از عالم مادی و حتی ذرات کوانتومی عالم مادی ماست پس اصلا عجیب نیست که هوشیاری و آگاهی، بر رفتار ذرات کوانتومی عالم ما تاثیر گذار باشد. و نشناختن سلسله علل و عوامل و قوانینی- که در این جهان ها جاری است- سبب شگفتی دانشمندانی است که شاهد رفتارهای عجیب ذرات کوانتومی هستند و نمونه آن آزمایش دو شکاف یانگ و آزمون تاخیری جان ویلر و یا آزمون گربه شرودینگر و قانون عدم قطعیت هایزنبرگ است.

(ادامه بحث در مورد زبان و دریافت حقیقت....

موضوع به نوبه خود، عمیق است و شاخه های زیادی دارد نظرات و پیامهای خود را در این مورد نوشتم و اندیشه من اندک است و بسیار باید نظر کنم.

دوست دارم با شما مشارکت کنم تا بهره مند گردم

جدلی بین محققان زبان شناس و روان شناس و دانشمندان اعصاب و دیگران وجود داشته است و مفاد آن، این است که آیا تفکر و زبان، یکی هستند؟ و حتی میتوان این سوال را دوباره مطرح کرد. پژوهشگران این سوال را مطرح میکنند: آیا انسان می تواند بدون زبان بیندیشد و اگر پاسخ مثبت است میتوان ثابت کرد زبان و تفکر دو چیز متفاوت هستند.

به طور خلاصه میتوانیم بگوئیم اگر کودک قبل از مرحله سخن گفتن با زبان، بتواند فکر کند یعنی ما میتوانیم بدون زبان بیندیشیم و قبل از مرحله کلام، مغز یک فرایند ساده عقلانی را انجام میدهد.(زبان دریافتی متفاوت از زبان ابرازی است. امروزه کاملا مشخص شده است که زبان می تواند فقط به صورت ادراکی رخ دهد بدون آنکه وارد مرحله ابرازی و بیانی شود. منطقه ورنیکه، منطقه ادراک است و مستقل از منطقه بروکا- که مسئول ابراز زبان است- عمل می کند.

میتوان فهمید و درک کرد ولی این ادراک الزاما وارد مرحله بیانی نشود. بسیاری بوده اند که اندیشه ها و تفکرات خود را هرگز بیان نکردند؛ یا به دلیل آنکه اندیشه های آنها درک نمیشده یا به دلیل اختلالات در مغز یا ابزارهای ابراز بیان، نتوانسته اند اندیشه خود را منتقل کنند یا اساسا آنقدر اندیشه بزرگتر از بیان و زبان است که اصلا لغتی برای ابراز آن یافت نمیشود!)

دلیل دیگر بر اینکه زبان و تفکر دو امر مختلف هستند مساله رویاهاست که احمد حسن در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی، آن را طرح کرد و این را دکتر ابتسام مطرح نمود.
www.almahdyoon.co/doa.html

بله معانی ای وجود دارد که نمیتوان آن را با کلمات بیان کرد پس تفکر ممکن است بزرگتر و عمیق تر از زبانی باشد که از مجموعه واحدها و قواعد تشکیل شدهاست.

(تا زبانی نباشد، ادراکی هم نیست و وقتی بحث زبان ادراکی و زبان ابرازی را مطرح می کنیم منظور این نیست که زبان دریافتی و ادراکی، از خلا وارد ذهن ما شده است بلکه منظور ادراک کلام فرد دیگری است که او هم با زبان ابرازی خود، مطلبی را به ذهن ما وارد کردهاست. خلا و بی چیزی، نمی تواند

باعث ادراک شود و آنچه در ذهن ما ادراک را می کارد، خودش کلام متکلم دیگری است هرچند زبان او ممکن است عربی و فارسی یا در قید دیگر زبان های مادی ما نباشد و هرچند شاید وسایل ابراز کلام او منطقه بروکا در مغز یا حنجره و دهان و حلق نباشد ولی با بیانی مطلب را رساندهاست و اگر نمی رساند مثلا از رساندن، ناتوان بود یا اساسا ذهن قابلی، برای درک سخنش نمی یافت، مطلبی از او درک نمیشد.)

سؤال این است که تفکر چیست؟ پس وقتی تفکر عبارت است از فرایند ذهنی که رمزهای ذخیره شده در حافظه را برای حل مشکل یا جواب سوال یا استدلال یا بیان حکم استفاده میکند پس سوال ما مشخصا آن است که این رموزی- که در تفکر از آن بهره میبریم- از کجا آمدهاست؟

(بسیاری از حقایق، از دهان و حلق بیان نشدهاست و از فضای خالی یا خلا هم درست نشده است. ابراز آن، با چیزی غیر از ابزارهای مادی است و چون، هیچ چیز خودبخود حاصل نمیشود این موارد هم نیازمند سازنده، سبب یا متکلم و گوینده ای است که آن را بیان و ابراز کند و این متکلم، در حقیقت همان سازنده و آفریننده بیان است)

از نظر بسیاری از پژوهشگران، عرصه رموز، خیلی ساده شامل حافظه ها و معرفت ها و ادراکات حسی ما- در زمانی که در حافظه ذخیره شوند- هستند مثلا عقل های ما سیب را به روشی رمز بندی میکند و آن را به عنوان رمزی نگه می دارد تا در آگاهی و موضعگیریهای جدید از آن استفاده کند.

بسیار خوب اگر چیزی را فرض کنیم که شما فرض کردید یعنی زبان، معانی عمیق، فطری و نفسانی است پس لازم است متن زیر را اثبات کنیم: آیا انسان از بیرون عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- معرفت ها و از جمله رمز ها را می شناسد؟ و اگر این اثبات شود تصور میکنم ما میتوانیم بگوئیم لغت معانی، امری مستقل از فرایندهای عقلی موجود در مغز بیولوژیک، است.

اول باید دو امر را از هم افتراق دهیم: اول افراد مادی ای- که به غیب ایمان ندارند- معتقدند رمز هایی که در حافظه جای دارد عبارت است از رمزهای مادی که انسان از زندگی و کارهای روزانه خود دیده یا شنیده است؛ چه معانی ملموس باشد یا مجرد.

دوم: اما کسانی که به غیب ایمان دارند میدانند بسیاری از معرفت ها هست که انسان به دست می آورد ولی علت آن، عالم مادی نیست مثلا وحی وجود دارد و وحی شامل رویاها و مکشوفات است اما اعتقاد ما مثلا به عالم ذر و مشخصات موجود در آن و آزمایش هایی که آنجا هست و دیگر موارد اینگونه است و از اینجا اصطلاح علم لدنی ای شکل گرفت که مؤمنان به آن معتقدند و بیان میکند رسول، علوم و معارفی دارد که آن را از طریق دیگری به غیر از ادراکات عالم مادی به دست آوردهاست.

و برای آنکه امر را نزدیک تر کنم دانشمندان روان شناس معرفتی، مثالی را در این مورد مطرح میکنند و میگویند کسی که معمولا در قطب شمال زندگی میکند در مقایسه با کسی- که در صحرا زندگی میکند- عبارت هایی بیشتر در مورد یخ و برف دارد و کسی- که در صحرا زندگی میکند- در مقایسه با فردی- که در جایی بدون شتر زندگی میکند- عبارت های بیشتری در مورد شتر دارد و وقتی اینگونه باشد چه مانعی هست و چه فرقی میکند ادراکات مختلف فرد- که از تجارب نفسانی او به دست می آید- از کجا باشد؟ این امر حتی نزد افراد با ریاضت های روحی چه مسلمان و چه غیر مسلمان که به روشی می فهمند پشت دیوار چیست، هم وجود دارد. و این دانشمندان ادعا میکنند چیزی کم ارزشتر از آن هم، اثبات میشود.

به فرض خود برگردیم آیا انسان معارف و از جمله رمزهایی خارج از عالم مادی ای- که در آن زندگی میکند- به دست می آورد؟

چند مطلب هست که در پاسخ به این سوال باید به آن توجه شود اول: مکتب ساختاری، تصور میکند انسان از طریق ساختمان ساختارهای درونی می آموزد و این از طریق تجاربی است که با آن زندگی میکند و وقتی انسان با آگاهی جدیدی مواجه شود ساختار درونی خود را از نو میسازد پس باید بگوئیم این ساختارها در کجا قرار دارد و چگونه انسان میتواند آن را از نو بسازد.

تاکید میشود ساختار بیولوژیکی، چیزی نیست که این ساختمانها در آن باشد و سخن در مورد آن، دروازه جدید و مهمی را برای رسیدن به مساله روح می گشاید که بسیاری از ماده گراها آن را انکار میکنند و سید احمد الحسن ع در کتاب توهم بی خدایی مفصل در این مورد سخن گفته است.(برای بررسی بیشتر، به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود)

ثانیا ما به غیب و وحی و رویا ایمان داریم و اینها منابع معرفت هستند و به صورت عادی، قابل حس و درک نیستند و گاهی نمیتوان با زبان سطحی و قواعد در مورد آن، سخن گفت و علاوه بر موضوع رویا که احمد الحسن، آن را باز کرده است میتوان به رویاهای مختلف انصار، استشهاد کرد و دید روش های مختلفی برای تعبیر از آن وجود دارد و اگر از جنبه لغوی به برخی از آنها نگاه شود خیلی مفهوم نیست یا لغت ظاهری آن، بسیار زشت و رکیک است ولی از نظر معنی، بسیار واضح است و مؤمنان به

خصوص کسانی که تجربههای مشابه داشتهاند میتوانند آن را درک کنند و رویا را به صورت حقیقتی- که همراه با بیننده رویا زندگی کرده است- احساس کنند.

و نیز مساله درجه بندی رویا را از جهت سطح دلالت آن و وضوح معنای آن، به خصوص اضافه میکنم؛ به خصوص ان درجه بندی که میزان صفای باطنی فرد مشاهده گر رویا را نشان میدهد.

به نظرم این دلیل دیگری است که نشان میدهد لغت، معانی فطری و نفسانی است زیرا سطح رویا نشان دهنده میزان ارتقای روح است و دشوار است تصور کنیم وضوح رویا نشان میدهد مثلا بیننده رویاها، از نظر زبانی باهوش است یا نه.

ثانیا اشاراتی در زبان احمد الحسن هست که واضح میکند شاید زبان خاصی موجود باشد که مرتبط با جنسیت کلمات استفاده شده نیست بلکه ارتباط آن با معنی، محکمتر است و شاید با روح، سخن بگوید با اینکه فرض میشود ما وقتی کلمات معینی را از فردی درک کردیم، این کلمات نقشی را در فهم معنی بازی میکند.

(گوسفندان، چوپان نیکوکار را از روی صدایش می شناسند آنها که از خدا هستند صدای خدا و کلمات خدا و حکمت خدا را می شنوند و آن را از بی خردی شیطان، تشخیص میدهند.)

پس به آنکه کلمه، به او میرسد بنگریم چه کافر باشد یا مومن و فرض کنیم کافر، زبان خارجی را می شناسد و مومن نمی شناسد. آیا این معرفت به لغت، نقشی در شناسایی صدای خدا و کلمات و حکمت خدا دارد؟

اگر جواب نه باشد این ثابت میکند انسان می تواند معلوماتی را از غیر عالم مادی به دست بیاورد بلکه ممکن است، معارفی را بشناسد که قبلا از طریق لغتی که قواعد آن، نمیشناخته به دست نیاورده است بله معانی در این مثال مرتبط با نفس است و مرتبط با فرآیندهای عقلی مشخص نیست.

از طولانی شدن مطلب و شاید عدم دسته بندی مطالب عذرخواهی میکنم از خدا برای همه توفیق می خواهم.

هیفا بهبهانی

@salmanfatemi)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتیکی از علل محدودیت مغز اماصول سلامت کمرپاسخ گیاهان در زمان خوردروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهاناندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استمرگ انتقال است یا نابود شتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نگاهت را بلند کنهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهژنهای حاکم بر انسان و انسبه مغز خزندگان خودت اجازآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسمشکلات نخاعیتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بینایینتایج نادانی و جهلهوش عاطفی قسمت دهمخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجکوچ از محیط نامناسبرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلآیا فراموشی حتمی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرچرا بیماری های تخریبی مغخوش قلبی و مهربانیهیچ کس حقیقت را درون مغز از بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش افیزیک مولکولها و ذرات در کاهش التهاب ناشی از بیمازندگی در جمع مواردی را برآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیخطر آلودگی هواهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهفرد موفقبیوگرافیکریستال زمان(قسمت اولزاوسکا درمان گوشرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاموسیقی نوتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبادو سوی واقعیتویتامین بی 12 در درمان درداز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبار سنین ابزار هوشمندی اگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان، نشان دهنده ی سخنگو آزمون ذهنی گربه ی شرودینما انسانها چه اندازه نزدتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزچهار ساعت پس از کشتار خوکحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیدانش بی نهایتواکنش به حس جدیداز تکامل تا مغز، از مغز تگربه شرودینگر و تاثیر مشرهبر حقیقیقضاوت ممنوعبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنافزایش قدرت ادراکات و حسماده، چیزی نیستتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارنوشیدن چای برای مغز مفید هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستفاده از سلول های بنیاپیچیدگی های مغزی در درک زروزه داری متناوب، مغز را لزوم سازگاری قانون مجازابرین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرامید نجاتمغز مانند تلفن استمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاچگونه انتظارات بر ادراک چگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آوریافته های نوین علوم پرده اضطراب و ترسپختگی پس از چهل سالگي به ريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهاناندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیمرگ تصادفیتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنکل اقیانوس در یک ذرهبه نقاش بنگرآملودیپین داروی ضد فشار راه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهمشکلات بین دو همسر و برخیتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسنجات در راستگوییهوش عاطفی قسمت دومخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSکوچک شدن مغز از نئاندرتارشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می ای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهچرا حیوانات سخن نمی گوینخوشبختی دور از رنج های مهیچ اندر هیچاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسفیزیک و هوشیاریکاهش حافظه هرچند فرایندیزندگی در سیاهچالهآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیخطرات هوش مصنوعیهزاران سال چشم های بینا واز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش فرد یا اندیشهبیان ژن های اسکیزوفرنی دکریستال زمان(قسمت دوم)زبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا رژیم غذایی گیاهی سلاموسیقی هنر مایع استتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچند جهانیجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بدولت یا گروهکویتامین بی هفدهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی ققانون مندی نقشه ژنتیکی مبارداری بدون رحمگوشت خواری یا گیاه خواریزبان، وسیله شناسایی محیطآزمون ذهنی گربه شرودینگرما اکنون میدانیم فضا خالتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نوآوری ای شگفت انگیز دانحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش ددانشمندان موفق به بازگردواکسن های شرکت فایزر آمراز تکامل تا مغز، از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنفروی و منیزیم در تقویت استقطار پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق افزایش مرگ و میر سندرم کوماده، چیزی بیش از یک خلا توهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدوبینار اساتید نورولوژی داستفاده از سلول های بنیاپیوند قلب خوک، به فرد دچاروزه داری و بیمار ی ام اس لزوم عدم وابستگی به گوگل برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زممدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع متشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبایاد گرفتن مداوماطلاع رسانی اینترنتیپروژه ی ژنوم انسانیریه زغالیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز اندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقامرگی وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویکلمات بلند نه صدای بلندبه نقاش بنگرآموزش نوین زبانراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشمشکلات روانپزشکی پس از ستاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش عاطفی قسمت سومخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی کوچکترین چیز یک معجزه اسز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهچرا حجم مغز گونه انسان درخانه ی تاریکهیچگاه از فشار و شکست نتراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش دوپامین عامل بیماریزندگی زمینی امروز بیش از آیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدفاع از پیامبرهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشفرد حساس از نظر عاطفی و ببیان حقیقتکریستال زمان(قسمت سوم)زبان چهار حرفی حیات زمینآیا راهی برای رفع کم آبی میهمانهای ناخوانده عامل تنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استچند جهانیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود ددوچرخه سواری ورزشی سبک و ویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی ققانون گذاری و تکاملبازگشت از آثار به سوی خداگیلگمش باستانی کیستسفر فقط مادی نیستآزادی عقیده، آرمانی که تما از اینجا نخواهیم رفتتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز مشاهده ی غیر مستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هوموارکتوس ها ممکن است ددانشمندان نورون مصنوعی سواکسن کووید 19 چیزهایی که از تکامل تا مغز، از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته ورویا و واقعیتلمس کوانتومیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهافزایش سرعت پیشرفت علوم ماست مالیتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمنیکولا تسلاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریوجود قبل از ناظر هوشمنداستفاده از سلول های بنیاپیوند مغز و سر و چالشهای روزه داری سلول های بنیادمقاومت به عوارض فشار خون برای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستچگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهایاد بگیر فراموش کنیاطلاعات حسی ما از جهان، چپروژه ی ژنوم انسانیریواستیگمینمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرمراحل ارتقای پله پله کیهتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل کلوزاپین داروی ضد جنونبه نادیدنی ایمان بیاورآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزااهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشمشکلات روانپزشکی در عقب تابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچنخستین تمدن بشریهوش عاطفی قسمت ششمخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلکووید نوزده و خطر بیماری زمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهجهان پر از چیزهای اسرار آچرا خشونت و تعصبخانواده پایدارهیپرپاراتیروئیدیسماز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگفاجعه ی جهل مقدسبیماری اسپینال ماسکولار کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی زودگذرآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدفاع در برابر تغییر ساختهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هافردا را نمیدانیمبیست تمرین ساده برای جلوکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان نیاز تکاملی استآیاما مقهور قوانین فیزیکمیوتونیک دیستروفیتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستدورترین نقطه ی قابل مشاهویروس مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی ققانون جنگلبازگشت به ریشه های تکاملگیاه بی عقل به سوی نور میسفر نامه سفر به بم و جنوب آزار دیگری، آزار خود استما اشیا را آنطور که هستندتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز ترجمه رخدادهای حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هورمون شیرساز یا پرولاکتدانشمندان یک فرضیه رادیکواکسن کرونا و گشودن پنجراز تکامل تا مغز، از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طررویا و کابوسلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درافسردگی و اضطراب در بیماماست مالی با هوش انسانیتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتنیاز به آموزش مجازی دیجیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSوراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در مورد هپیوند اندام از حیوانات بروزهای بد باقی نمیماندمقابله ی منطقی با اعتراضبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر مدل های ریز مغز مینی برینتیک و اختلال حرکتیمدیون خود ناموجودتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردیادگیری مهارت های جدید داطلاعاتی عمومی در مورد مپروانه ی آسمانیریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز انرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ مرز مرگ و زندگی کجاستتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر کلام و زبان، گنجینه ای بسبه هلال بنگرآن چیزی که ما جریان زمان رادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین اولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هانخستین تصویر از سیاهچالههوش عاطفی بیشتر در زنانخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرکودک هشت ساله لازم است آدزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نجهان پر از چیزهای جادویی چرا در مغز انسان، فرورفتخار و گلهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتفاصله ها در مکانیک کوانتبیماری اضطراب عمومیکایروپاکتیک چیستزندگی سلول در بدن، جدای اآیا احتمال دارد رویا از آمنبع خواب و رویاتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماندقیق ترین تصاویر از مغز او هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشفرزندان زمان خودبیش از نیمی از موارد انتقکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و کلمه حتی برای کسانآب زندگی است قسمت چهارممیگرن و پروتئین مرتبط با تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمديدن با چشم بسته در خواب ویرایش DNA جنین انسان، براز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهقانون جنگلبازخورد یا فیدبکگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر به مریخ در 39 روزآسيب میکروواسکولاریا آسما به جهان های متفاوت خودتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر نوار مغز در فراموشی هاحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط هوش فوق العاده، هر فرد اسدانشمندان ژنی از مغز انسواکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکامل تا مغز، از مغز تپل جویی اصفهانرویا و خبر از آیندهلوتیراستامبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییاقلیت خلاقماشین دانشتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینچیز جدید را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام ورزش هوازی مرتب خیلی به قاستیفن هاوکینگ در تفسیر پیوند سر آیا ممکن استروزهای سختمقابله با کرونا با علم اسبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر امیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیداامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقمدیریت اینترنت بر جنگتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون چگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بیادآوری خواب و رویااطلاعاتی عمومی در مورد مپرواز از نیویورک تا لوس آریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشومرز بین انسان و حیوان کجاتکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آکلرال هیدرات برای خوابانبه کدامین گناه کشته شدندآنچه ناشناخته است باید شراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستاولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازنخستین روبات های زنده ی جهوش عاطفی در زنان بیشتر اخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانکودک ایرانی که هوش او از زمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن آیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای جهان دارای برنامهچرا ذرات بنیادی معمولاً خارق العاده و استثنایی بهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری فاصله ی همیشگی تصویر سازبیماری بیش فعالیکار با یگانگی و یکپارچگیزندگی، مدیریت انرژیآیا برای تولید مثل همیشه منتظر نمان چیزی نور را بهتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدل به دریا بزنوفور و فراوانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانفرضیه ای جدید توضیح میدهبیشتر کمردردها نیازی به کشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان نتیجه ساختماآب زندگی است قسمت هفتممیگرن سردردی ژنتیکی که بتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از همجوشی هسته ای، انرژِی بدی متیل فومارات(زادیوا)(ویشن پرواز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلقانونمندی و محدودیت عالمبازسازي مغز و نخاع چالشی گیرنده باید سازگار با پیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آسیب ها ناشی از آلودگی هوما با کمک مغز خود مختاريمتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغز در تشخیص بیماری حکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی می تواند بر احدانشمندان پاسخ کوانتومی واکسن کرونا ساخته شده تواز تکامل تا مغز، از مغز تپل خواجو اصفهانرویا بخشی حقیقی از زندگی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعبخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیچیزی منتظر شناخته شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویورزش هوازی ، بهترین تمریاستخوان های کشف شده، ممکپیوند سر، یکی از راه حلهاروش مقابله مغز با محدودیملاحظه های اخلاقی دربارهبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقمداخله ی زیانبار انسانتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، ریاری خدا نزدیک استاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپروتئین های ساده ی ابتداریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به چاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرکمردردبه امید روزهای بهترآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیمطالبه ی حق خودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهنرمش های مفید برای درد زاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بکودکان میتوانند ناقل بی زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزجهان در حال نوسان و چرخشچراروياها را به یاد نمی آخبر مهم تلسکوپ هابلهدف یکسان و مسیرهای مختلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانفتون های زیستیبیماری تی تی پیکاربرد روباتهای ريزنانوزونیسومایدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنحنی که ارتباط بین معرفتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدلایلی که نشان میدهد ما بوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیفساد اقتصادی سیتماتیک دربا هوش مصنوعی خودکار روبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و بیان، در سایه پیشرآب زندگی است قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان استو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از همراه سختی، اسانی هستدین اجباریواقعیت فیزیکی، تابعی از از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصقارچ بی مغز در خدمت موجودبحتی علمی درباره تمایل بگالکانزوماب، دارویی جدیسفر دشوار اکتشافآشنا پنداریما بخشی از این جهان مرتبطتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبنوار مغزی روشی مهم در تشخحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنواکسن ایرانی کرونا تولیداز روده تا مغزپلاسمای غالبرویا تخیل یا واقعیتلیروپریم داروی ترکیبی ضدبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنمباحث مهم حس و ادراکتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینچیزی خارج از مغزهای ما نیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی ورزش و میگرناستروژن مانند سپر زنان دپیوندی که فراتر از امکانروش های صرفه جویی در ایجاملاحظات بیهوشی قبل از جربرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انسینوریپا داروی ترکیبی ضدامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی مدارک ژنتیکی چگونه انسانتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استژن همه چیز نیستاعتماد به خودپروتز چشمرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مزایای شکلات تلخ برای سلتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ناتوانی از درمان برخی ویهوش احساسیحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنکمردرد ناشی از تنگی کانابه بالا بر ستارگان نگاه کآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهاولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل امطالبی در مورد تشنجتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئینرمش های مفید در سرگیجههوشمندی کیهاناز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بکودکان خود را مشابه خود تزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد واین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دجهان در حال ایجاد و ارتقاچراروياها را به یاد نمی آخدا موجود استهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریفروتنی و غروربیماری دویککاربرد روباتهای ريز، در زونا به وسیله ویروس ابله آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوموقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استفشار و قدرتبا تعمق در اسرار ابدیت و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان و تکلم برخی بیماریهآب زندگی است قسمت دوممیدان مغناطيسي زمین بشر تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیدین، اجباری نیستواقعیت چند سویهاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مقبل از آغازبحث درباره پیدایش و منشا گام کوچک ولی تاثیرگذارسفرنامه سفر به بم و جنوب آشنا پنداریما تحت کنترل ژنها هستیم یتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبانوار عصب و عضلهحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغواکسن اسپایکوژناز سایه بگذرپمبرولیزوماب در بیماری چرویا حقی از طرف خدالیس دگرامفتامین یا ویاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهمجموعه های پر سلولی بدن متوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینچیزی شبیه نور تو نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسورزش بهترین درمان بیش فعاسرار آفرینش در موجپیوستگی همه ی اجزای جهانروش هایی برای جلوگیری از ممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی ملاحظات در تشنج های من کسی در ناکسی دریافتم برخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیمروری بر تشنج و درمان هایتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مژن همه چیز نیستاعتماد به خودپروتز عصبی برای تکلمرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردناتوانی در شناسایی چهره هوش احساسیحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری کمردرد و علل آنبه بالاتر از ماده بیندیشآنها نمیخواهند دیگران رارحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکواولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین مطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتینرمش های موثر در کمردردخواب سالم عامل سلامتیهوشیاری و وجوداز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بکودکان را برای راه آماده زمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد واین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهان ریز و درشتنزاع بین جهل و علم رو به پخدا بخشنده است پس تو هم بهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری دیستروفی میوتونیکتاب گران و پرهزینه شد ولزیباترین چیز در پیر شدنآیا جنین انسان، هوشمندی منشاء کوانتومی هوشیاری اتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای جاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو دنیا، هیچ استوقتی پر از گل شدی خودت را از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبفضای قلب منبع نبوغ استبا خدا باشکشتن عقیده ممکن نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چآب زندگی است قسمت سوممیدان های مغناطیسی قابل تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایدید تو همیشه محدود به مقدواقعیت چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشرقبل از انفجار بزرگبحثي درباره هوش و تفاوتهگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب آغاز فصل سرما و دوباره تکمانند آب باشتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورنوار عصب و عضلههوش مصنوعی و کشف زبان هایحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی واکسن اسپایکوژن ضد کرونااز علم جز اندکی به شما داپنج اکتشاف شگفت آور در مورویاها از مغز است یا ناخولا اکراه فی الدینبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارالگو نداشتیممعجزه ی چشممحل درک احساسات روحانیتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنکاتی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتورزش در کمر درداسرار بازسازی اندام هاپیام های ناشناخته بر مغز روش هایی ساده برای کاهش اپیدایش زبانروش جدید تولید برقمن پر از تلخیمبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟مرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولنگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیژن هوش و ساختارهای حیاتی اعداد بینهایت در دنیای مپرورش مغز مینیاتوری انسارژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری انسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش رومسمومیت دانش آموزان، قماتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنادیدنی ها واقعی هستندهوش در طبیعتحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسکمردرد با پوشیدن کفش منابه جای محکوم کردن دیگران آنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمسخن و سکوتاولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندنرمشهای مهم برای تقویت عخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری و افسردگیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروفلج نخاعی با الکترودهای کوری گذرای ناشی از موبایزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و آیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درجهان شگفت انگیزنزاع بین علم و نادانی رو خدای رنگین کمانهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرفراموش کارها باهوش تر هسبیماری ضعف عضلات نزدیک بکتاب زیست شناسی باورزیباترین چیز در افزایش سآیا جهان ذهن و افکار ما ممهندسی ژنتیک در حال تلاش تمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث دندان ها را مسواک بزنید توقتی تو از یاد گرفتن باز از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگقفس ذهنبا طبیعت بازی نکنگل خاردار، زیباستزبان و شناخت حقیقت قسمت اآب، زندگی است(قسمت پنجم)میدان های کوانتومی خلاتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهاندیدن خدا در همه چیزواقعیت چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کقبرستان ها با بوی شجاعتبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب آغاز مبهم آفرینشماه رجبتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدنوبت کودکانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیواکسن دیگر کرونا ساخته شازدواج های بین گونه ای، رپول و شادیرویاهای پر رمز و حیرتی درلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علممحل درک احساسات روحانی دتوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکچگونه مولکول های دی ان ایهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنوزن حقیقی معرفت و شناختاصل بازخورداصل در هم تنیدگی و جهانی پیر شدن حتمی نیستروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمامرکز حافظه کجاستتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاننگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پژن یا نقشه توسعه مغز و نقبقای حقیقی در دور ماندن اپرتوهای صادر شده از سیاهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کومسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنادانی در قرن بیست و یکم،هوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبه خودت مغرور نشوآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناسخن پاک و ثابتاولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارچرا ماشین باید نتایج را پخواب عامل دسته بندی و حفطهوشیاری کوانتومیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتفلج بل، فلجی ترسناک که آنکی غایب شدی تا نیازمند دلزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف جهانی که نه با یک رخداد و نزاع بین علم و جهل رو به پخدایی که ساخته ی ذهن بشر هر چیز با هر چیز دیگر در تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویفراموشی همیشه هم بد نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکتاب طبیعت در قالب هندسهزیر فشار کووید چه باید کرآیا جهش های ژنتیکی، ویرومهربانی، شرط موفقیتتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیجاذبهابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیدهن، بزرگترین سرمایهویتنام نوعی کرونا ویروس از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مقفس را بشکنبالاترین هدف از دولتگل زندگیزبان و شناخت حقیقت قسمت دآتش منبع انرژیمیدان بنیادین اطلاعاتتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیندیدگاه نارسای دوگانه ی مواقعیت های متفاوتاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَماپروتیلینتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهنور درونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنواکسن دیگری ضد کرونا از داسکار، لگوی هوشمندپول و عقیدهرویای شفافلایو دوم دکتر سید سلمان فبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونمحدودیت چقدر موثر استتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانچگونه میتوان با قانون جنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمروزوز گوشیک پیام منفرد نورون مغزی اصل علت و تاثیرپیشینیان انسان از هفت میروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو انواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدمرکز حافظه کجاستتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دژن ضد آلزایمربلندی در ذهن ما درک بلندیپرسش و چستجو همیشه باقی ارژیم غذایی ضد التهابیمنابع بی نهایت انرژی در دبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده مسئول صیانت از عقیده کیستکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنازوکلسینهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریکنگره بین المللی سردرد درحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشآینه در اینهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناسختی ها رفتنی استاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل متاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرچرا مغز انسان سه هزار سالخودآگاهی و هوشیاريهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسفلج خوابکیهان خود را طراحی میکندزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملجهانی که از یک منبع، تغذینسبیت عام از زبان دکتر برخسته نباشی باباهر جا که جات میشه، جات نیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبفراموشی و مسیر روحانیبیماری، رساله ای برای سلکتاب، سفری به تاریخزیرفون داروی ضد ام اسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجموفقیت هوش مصنوعی در امتتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتققلب و عقلباهوش ترین و با کیفیت تریگلوله ی ساچمه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت سآثار باستانی تمدن های قدمیدازولام در درمان تشنج تو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکدژا وو یا اشنا پنداریواقعیت و مجازاز تکینگی تا مغز، از مغز گامی در درمان بیماریهای رمز بقای جهش ژنتیکیقدرت مردمبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانافت فشار خون ناگهانی در وماجرای جهل مقدستومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنونورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانواکسن سرطاناساس انسان اندیشه و باور پوست ساعتی مستقل از مغز دروان سالملبخند بزن شاید صبح فردا زبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال الگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیمحدودیت های حافظه و حافظتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونچگونه مغز پیش انسان یا همهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتیک پیشنهاد خوب برای آسان اصل عدم قطعیت از کوانتوم پیشرفت های جدید علوم اعصروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژی از نفت و گاز برخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طمرکز خنده در کجای مغز استتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاننگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنژنها نقشه ایجاد ابزار هوبلوغ چیستپرسشگری نامحدودرژیم غذایی ضد دردمنابع جدید انرژیبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تمسئولیت جدیدتأثیر نگاه انسان بر رفتاجلوتر را دیدننباید صبر کرد آتش را بعد هوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانکنگره بین المللی سردرد درسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرچرا مغزهای ما ارتقا یافت خودآگاهی و هوشیاريهیچ چیز همیشگی نیستاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفلج خواب چیستکیهانِ هوشیارِ در حال یازنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث جهانی در ذهننسبت ها در کیهانخطا در محاسبات چیزی کاملهر حرکت خمیده می شود و هر از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووفرایند پیچیده ی خونرسانیبیندیشکتابخانهزیرک ترین مردمآیا خداباوری محصول تکاملمولتیپل اسکلروز در زنان تمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبدو بیماری روانی خود بزرگ ویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیقلب دروازه ی ارتباطباور و کیهان شناسیگلوئونزبان جانسوزآرامش و دانشمکان زمان یا حافظه زمانتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استدژاوو یا آشناپنداریواقعیت و انعکاساز تکینگی تا مغز، از مغز گاهی لازم است برای فهم و رمز جهانقدرت کنترل خودبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چافت هوشیاری به دنبال کاهماجرای عجیب گالیلهتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسونورون های ردیاب حافظههوش مصنوعی الفاگوحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسواکسن سرطاناستفاده از مغز، وزن را کمپوشاندن خود از نورروبات های ریز در درمان بیلحظات خوش با کودکانبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختمخچه فراتر از حفظ تعادلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچگونه هموساپينس بر زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیداروی ضد چاقییک آلل ژنتیکی که از نئانداصلاح خطا با رفتن بر مسیرپیشرفت در عقل است یا ظواهروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طمرگ چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همژنها ، مغز و ارادهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاآلودگی هوا چالش قرن جدیدراه فراری نیستمناطق خاصی از مغز در جستجبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با انسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینمسئولیت در برابر محیط زیتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهنبرو و انرژی مداومهوش عاطفی قسمت یازدهحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانکنترل همجوشی هسته ای با هرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهچرا ویروس کرونای دلتا واخودت را از اندیشه هایت حفهیچ وقت خودت را محدود به از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتفلج دوطرفه عصب 6 چشمکیست هیداتید مغززنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتجهان، تصادفی نیستنسبت طلایی، نشانه ای به سخطا در محاسبات چیزی کاملهرچیز با یک تاب تبدیل به از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووفرایند تکامل و دشواری هابیهوش کردن در جراحی و بیمکجای مغز مسئول پردازش تجزیست شناسی کل در جزء فراکآیا دلفین ها می تواند از مواد کوانتومی جدید، ممکنتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استدو بار در هفته ماهی مصرف ویتامین کااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمقلب روباتیکباد و موجگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان ریشه هایی شناختی اسآرامش و سکونمکانیک کوانتومی بی معنی تو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت در بی نهایتحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتدگرگونی های نژادی و تغییواقعیت خلا و وجود و درک ماز تکامل تا مغز از مغز تا گاهی مغز بزرگ چالش استرمز جهان خاصیت فراکتالقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیافتخار انسانماده ی تاریکتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سنوروپلاستیسیتی چیستهوش مصنوعی از عروسک های بحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسواکسن ضد اعتیاداستفاده از هوش مصنوعی در پیموزایدروبات کیانلرزش ناشی از اسیب به عصببرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکچگونه هوشیاری خود را توسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگاختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تیک جهش ممکن است ذهن انساناصول انجام برخی نرمش ها دپیشرفت ذهن در خلاقیت استروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شمرگ و میر پنهانتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکژنهای مشترک بین انسان و وبنی عباس، ننگی بر تاریخآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای انسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسمستند جهان متصلتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتچت جی پی تیهوش عاطفی قسمت پنجمخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکنترل جاذبهرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهچرا پس از بیدار شدن از خوخودروهای هیدروژنیهیچ کاری نکردن به معنی چیاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدافناوری هوش مصنوعی نحوه خکیست کلوئید بطن سومزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و ججهش های ژنتیکی مفید در سانشانه های گذشته در کیهان خطای ادراک کارماهز ذره، یک دنیاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوفرایند حذف برخی اجزای مغبیهوشی در بیماران دچار اکرونا چه بر سر مغز می آورزیست شناسی باور حقیقت یا آیا دلفین ها میتوانند باموجود بی مغزی که می تواندتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شوددو برابر شدن خطر مرگ و میویتامین کا و استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متقلب را نشکنباد غرور و سر پر از نخوت وگنجینه ای به نام ویتامین زبان شناسی مدرن در سطح سلآرامش(سکوت) stillness و تکاپومکانیزمهای دفاعی در برابتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکنهادینه سازی فرهنگ اختلاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیدانش قدرت استوالزارتان داروی ضد فشار از تکامل تا مغز، از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به رنگ کردن، حقیقت نیستقدرت ذهنبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیافراد آغاز حرکت خودشان رماده ی خالیتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوروز یا روز پایانیهوش مصنوعی از عروسک های بحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیواکسن علیه سرطاناستفاده از انرژی خلاپیموزایدروح در جهانی دیگر استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهچگونه واکسن کرونا را توزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تیک رژیم غذایی جدید، می تواصول توسعه ی یک ذهن کاملپیشرفتی مستقل از ابزار هروشی جدید در درمان نابینمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهاناندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای هوش ، کدامندبه قفس های سیاهت ننازآلودگی هوا و پارکینسونراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ فکر کنساختن آیندهانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرمشکل از کجاستتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییچت جی پی تیهوش عاطفی قسمت اولخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اکندر در بیماریهای التهابرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستآینده با ترس جمع نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم استاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا ارتعاش بسیار مهم استخورشید مصنوعیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای افیلمی بسیار جالب از تغییکاهش مرگ و میر ناشی از ابزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و آیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهخطای حسهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینفراتر از دیوارهای باوربیوگرافیکریستال هازیست، مرز افق رویداد هستآیا دست مصنوعی به زودی قاموجودات مقهور ژنها هستندتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میویتامین کا در سبزیجاتاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقیچی ژنتیکیبار بزرگ ایستادن بر دو پاگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان شناسی نوین نیازمند آزمون تجربی، راهی برای رما انسانها چه اندازه نزدتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمچهار میلیارد سال تکامل بحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهدانش محدود به ابعاد چهارواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکامل تا مغز، از مغز تگذشته را دفن کنرنگین کمانقدرت عشقبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اافراد بی دلیل دوستدار تو ماده ای ضد التهابیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سنورالژیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وواکسنی با تاثیر دوگانه ااستفاده از سلول های بنیاپیچیدگی های مغزمگسروح رهاییلزوم سازگاری قانون مجازابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمخچه تاثیر گذار بر حافظهتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراچگونه آن شکری که می خوریم