دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جاذبه و نقش آن در شکلگیری حیات

جاذبه چیست؟ و آیا جاذبه، به جاذبه مرسوم عالم مادی ما محدود میشود؟

جاذبه تشکیل دهنده کیهان ما، فراتر از جاذبههای مرسوم مادی است. جاذبه دیگری هست که تابع قوانین جاذبه مادی ما نیست ولی کششی را ایجاد میکند که لازمه ایجاد هستی و بدن و مغز ماست. در این میان، نقش ما به عنوان مشاهده گر چیست؟ و آیا مشاهده فعلی ما در مورد جاذبه نمی تواند بسیار محدودتر از جاذبه های دیگری باشد که در عالم وجود دارد؟
برنامه قهوه من از دکتر زینب الشمری

به برنامه قهوه من خوش آمید من زینب شمری هستم.

قبلا گفتم معتبرترین نظریه ها در فیزیک، نسبیت عام و مکانیک کوانتوم است. قبلا در مورد مکانیک کوانتوم سخن گفتم و اکنون در مورد نظریه نسببیت عام اینشتین سخن میگویم. به طور خلاصه این نظریه، مرتبط با جاذبه است. جاذبه یک راز برای دانشمندان بوده است. آنها نمیدانستند جاذبه چه چیزی است و چگونه کار میکند. آنچه ما در مورد جاذبه میدانیم آنکه جاذبه عامل افتادن سیب از درخت، بر زمین است.
نیوتون معادله ای در مورد نیروی جاذبه نوشت. این معادله بیان میکند هر چیز در جهان با نیرویی، چیز دیگری را جذب میکند و این نیرو مستقیما مرتبط با توده آنهاست و رابطه معکوس با فاصله بین مرکزهای آنها دارد. F = Gm1m2/r2
این به چه معناست ؟ این یعنی اگر جسمی توده بزرگتری داشته باشد، جسم کوچکتر را به سوی خود جذب میکند؛ به شرطی که فاصله مرکز های آنها اندک یا کافی باشد تا بتواند نیروی جاذبه را اعمال کند. هرچه فاصله بیشتر باشد نیروی جاذبه کمتر است این جالب است ولی یک مشکل داریم. جسم دوم به وسیله جسم اول به صورت فوری و آنی جذب میشود. این برخلاف کیهان ماست. هیچ چیز فوری و مستقیم در کیهان ما رخ نمیدهد زیرا ما محدود به زمان هستیم. وقتی ما میگوییم فوری و آنی یعنی زمانی وجود ندارد و زمان برابر با صفر است. و این بر خلاف نظریه نسبیت خاص اینشتین است که میگوید زمان مشخص است و هیچ چیز در جهان، سریعتر از نور نیست. چگونه این مشکل را حل کنیم؟
در سال 1915 اینشتین نظریه نسبیت عام را مطرح کرد : اگر زمان، مشخص باشد با مکان محدود میشود و شکل زمان مکان را درست میکند. یک تار و پود در کیهان داریم که از سه بعد مکان و یک بعد زمان درست شده است. و این بافت، بافت زمان مکان نام دارد. تاثیر جاذبه، نتیجه زمان- مکان است که به وسیله ماده و انرژی خمیده میشود. این تارو پود کیهانی، جامد و سفت نیست بلکه الاستیک و قابل خم شدن است. و همه ماده موجود در کیهان، این تارو پود را بر اساس توده خود، خم میکند. برای نمونه توده و انرژی خورشید، بافت زمان-مکان را خم میکند و زمین بر اساس این خمیدگی در مسیری حرکت میکند که مشابه خط مستقیم است همانطور که در ویدیو میبینید. خمیدگی و پیچ در فضا-زمان سبب میشود اینطور به نظر برسد که زمین کاملا به دور خورشید میچرخد.

به طور خلاصه اینشتین یک مقاله ابداعی نوشت که بیان میکرد نیروی جاذبه از بقیه نیروها متفاوت است. و آن، معادله نسبیت عامه اینشتین است. جاذبه نتیجه خمیدگی در بافت زمان-مکان است و جامد نیست بلکه تحت تاثیر توزیع توده و انرژی کهکشانها بر آن، قابل خم شدن و به هم ریختن است.

چه چیزی به دست می آوریم؟ به صورت نظری اگر خورشید، توده بسیار بیشتری نسبت به آنچه امروز دارد، داشت توده زمان مکان را به میزان بیشتری خمیده میکرد. در این صورت چه میشد؟ زمین در مسیری غیر از مسیر کنونی حرکت میکرد و تحت تاثیر نیروی جاذبه به سوی خورشید می افتاد. و در این صورت زمین خود را از این سرنوشت، رها میکرد و لازم میشد با سرعت بیشتری، چرخش کند تا نیروی گردشی اینرسی لحظه ای آن، زمین را در همان مسیر نگه دارد. به همین ترتیب اگر تصور کنیم زمین با سرعتی بشتر از آنچه امروز دارد، حرکت میکرد و سرعت آن برای رها شدن از جاذبه خورشید کافی بود یعنی به سرعت گریز میرسید، چه اتفاقی می افتاد؟ زمین از مدار خود خارج میشد و از خورشید دور میگردید. زیرا زمین میتوانست از جاذبه خورشید و منحنی زمان مکان خورشید بگریزد.

با این همه هنوز، چیز مبهمی هست. از سال 1930 مشاهدات، برخی کهکشان ها را در برخی خوشه های کهکشانی ثبت کرده اند که با سرعت زیاد در حال حرکت است. و این سرعت از سرعت گریز، بیشتر است ولی چه اتفاقی می افتد؟ هنوز آنها درمدار خود باقی میمانند. چرا؟! چرا از مدار خود خارج نمیشود!این یعنی جاذبه ای هست که مانع از گریز آنها از مدارشان میشود و سبب میشود آنها با این سرعت حرکت کنند. این نیروی جاذبه از جاذبه شناخته شده که از توده و انرژی ماده ایجاد میشود، متفاوت است. فیزیکدان ها برخی فرضیه ها را برای توضیح نیروی اضافی جاذبه مطرح کرده اند. اول: آنها پیشنهاد داده اند قانون نیوتن درست نیست و در مورد حجم های بسیار بزگ مانند کهکشانها و توده های کهکشانی نیازمند اصلاح است.
فرض دوم: آنها پیشنهاد دادند ماده

تاریک وجود دارد. این ماده، تاریک خوانده میشود زیرا دیده نمیشود و منبع آن، ناشناخته است. با این همه تاثیر نیرویی بیشتر از جاذبه، یک حقیقت است پس به آن، نام ماده تاریک را دادند. فرضیه اول طبیعتا درست نیست زیرا کیهان در ابتدای پیدایش خود، نیازمند نیرویی بزرگتر از جاذبه ای است که ماده عادی فراهم میکند. این، خوشه های کهکشانی و کهکشان ها را توانا میسازد، به جای آنکه در کیهان پراکنده شوند، شکل بگیرند و به وجود بیایند.
اما فرضیه دوم که وجود ماده تاریک را تصور میکند، مبهم است. آنها نمیدانند ماده تاریک چیست اما تاثیرات آن را میبینند. در کنار این دو فرضیه، ما میتوانیم فرضیه دیگری را بیاوریم و آن، فرضیه چند جهانی است که توسطهیو اورت مطرح شد و این فرضیه امروز به طور فراوان در عرصه های علمی جریان دارد به خصوص پس از آنکه فرضیه ابرریسمان ها و تئوری M و مدارک ریاضی آن عرضه شد و ابعادی غیر از چهار بعد قابل درک و شناخته شده نشان داده شد. و این ابعاد شناخته شده، سه بعد مکانی طول و عرض و ارتفاع و بعد زمان است.

از نظر علمی اگر جهانی خیالی و غیر قابل دیدن و موازی با جهان ما وجود داشته باشد، ممکن است این جهان مثلا از طریق نیروی جاذبه، بر جهان ما تاثیر بگذارد. برای نمونه میتوان تصور کرد ریسمان نیروی جاذبه- که آن را گراویتون مینامیم- وجود دارد و این گراویتون، آزاد است و به بافت زمان مکان یا پوسته ای- که در آن زندگی میکنیم- متصل نیست و به این ترتیب میتوان آن را از یک جهان به جهان دیگر، ترجمه کرد و نتایجش آن است که وجود جهان موازی جهان ما برای توضیح نیروی اضافی جاذبه از منبع ناشناخته، کافی است.
و این نیروی اضافی باعث افزایش سرعت کهکشان ها- که درون خوشه های کهکشانی حرکت میکنند- میشود بدون آنکه باعث متلاشی و پراکنده شدن آنها شود.

من مطمئن هستم مطالب زیادی را امروز بیان کردم ولی همچنان با من بمانید.

به طور خلاصه، من در مورد قانون جاذبه نیوتن سخن گفتم و اینکه چطور این قانون با قانون نسبیت عام اینشتاین اصلاح شده است ولی ما مشاهداتی داریم که فراتر از جاذبه است و قابل توضیح نیست. مانند افزایش سرعت حرکت کهکشان ها بدون آنکه پراکنده شوند و ازمسیر خود منحرف گردند. پس من برخی فرضیات را از طرف فیزیک دانها بیان کردم که کوشیده است علت این پدیده را توضیح دهد. و اینها بیان کرده اند این حالت ممکن است به علت وجود ماده تاریک باشد و این نیروی اضافی جاذبه از کیهان دیگری آمده است.

امیدوارم ازبرنامه من لذت برده باشید. شما راهفته دیگر ببینم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3224128674271777&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف بیمار 101 ساله، مبتلا به سسفرنامه سفر به بم و جنوب کتاب زیست شناسی باورمبتکران خودشکوفاتشنج عدم توازن بین نورون بررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دنقش ژنتیک در درمان اختلاانیس بی کساننگاهی بر توانایی اجزاي بدلایلی که نشان میدهد ما بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتابیماری بیش فعالیسلسله مباحث هوش مصنوعیکشیدن مادی روشی برای جلومدل هولوگرافیک تعمیم یافشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک (قسمت دوم )فواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی بر رشد و اانسولیننازوکلسیندولت یا گروهکمنابع جدید انرژیابزارهای بقای موجود زندهدرمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیان حقیقتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ تصادفیصبور باشتغییرات تکاملی سر انسان تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت هفدهمفاصله ی همیشگی تصویر سازنقطه ای بود و دگر هیچ نبودیدگاه نارسای دوگانه ی ماولویت بندی ها کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرجزخوانی هایی که امروز باسکار، لگوی هوشمندیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر داروهای ضد التهاب باهوش ترین و با کیفیت تریسیاره ابلهانجهل مقدسگزارش یک مورد جالب لخته ومشکل از کجاستضعیف و قویتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت دهمفرد حساس از نظر عاطفی و بنه بدبخت بلکه ناداندانشمندان تغییر میدان مغای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انساندرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط ههوش عاطفی قسمت دهمزمان و گذر آن سریع استاسرار بازسازی اندام هاژن ضد آلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکباغچه ی منساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مدفوعمعجزه های هر روزهعقل در جهان جدید، عجیب استنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رخفاش کور و انسان بینا؟قلب و عقلنوار مغز در تشخیص بیماری داروی جدید s3 در درمان ام اینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط چاقی و کاهش قدرت بذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودهیچ چیز، چقدر حقیقی استزندگی زمینی امروز بیش از اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردردتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبحثی درباره احساساتی غیرسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و هوش، برترین ابزار بعماد الدین نسیمی قربانی آغاز فرایند دانستنخواص منیزیمقبل از انفجار بزرگنورون هاي مصنوعی می توانداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش اهمه جا خیر بکارمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش خود را چگونه میشناسرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سبه قفس های سیاهت ننازهر حرکت خمیده می شود و هر زیست، مرز افق رویداد هستکوچکترین چیز یک معجزه استحریک عمقی مغز در آلزایمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروتئین های ساده ی ابتدامغز از بسیاری حقایق می گرعدم توقف تکامل در یک اندااقیانوس نادانیخورشید مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغابتذال با شعار دینچیزی خارج از مغزهای ما نیدر هر سوراخی سر نکنهندسه ی پایه ایمکانیک کوانتومی بی معنی از بار خود بکاه تا پرواز رویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمبه زودی شبکه مغزی به جای زبان جانسوزکامپیوتر سایبورگتربیت کودکان وظیفه ای مهبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانمغزتان را در جوانی سیمکشمقالاتامید یا ناامیدی؟چگونه تکامل مغزهای کنونیخدایی که ساخته ی ذهن بشر لزوم عدم وابستگی به گوگل خدایا جز تو که را دارممقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مبیمار مرکز تنفس سلولیسفری به آغاز کیهانکتاب طبیعت در قالب هندسهمتواضع باشتشویق خواندن به کودکانبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبنقش گرمایش آب و هوا در همانگشت ماشه اینگاهت را بلند کندنیا فریب و سرگرمیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که ريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمابیماری تی تی پیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکشتن عقیده ممکن نیستمدل های ریز مغز مینی برینشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت 67فواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی در رشد و اانسولین هوشمندنباید صبر کرد آتش را بعد دونپزیل در بیماران قلبی مناطق خاص زبان در مغزابزارهای بقای از نخستین درمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی سالم و ضد التهاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیداری معنوی یعنی دوستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاگیرنده باید سازگار با پیمرگی وجود نداردصبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر داردتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت هجدهمفتون های زیستینقطه بی بازگشتدیروز و امروزاولین قدم شناخت نقص های خچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی درمانگر کامپیرحم مصنوعیاساس انسان اندیشه و باور یک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم باور و کیهان شناسیسیاره ابلهانجهان فراکتالگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات نخاعیطلوع و حقیقتتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمفردا را نمیدانیمنه جنگ و نه خونریزیدانشمندان روش هاي جدیدی ایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در اندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های هوش عاطفی قسمت دومزمان و صبراصفهان زیباژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر عملکبترس از اینکه کسی، به درگسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی چشمعقل سالمتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینخفاش با شیوع همه گیری جدیقلب یا مغزنوار مغزی روشی مهم در تشخداروی جدید لنفوم و لوکمیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی ریسمانمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط هوش ساختار مغز و ژذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییهیچ وقت خودت را محدود به زندگی زودگذراعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کاناتاریک ترین بخش شببحران ذهن فیلمی قابل تامسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقعنصر اصلی تعیین واقعیتآغاز فصل سرما و دوباره تکخواص میوه ی بهقبرستان ها با بوی شجاعتنورون های ردیاب حافظهداروی ضد تشنج توپیراماتاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه چیزی برای تنهایی دمیهمانهای ناخوانده عامل از فرد ایستا و متعصب بگذررمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیبه مغز خزندگان خودت اجازهرچیز با یک تاب تبدیل به زاویه نگاه ها یکسان نیستکووید نوزده و خطر بیماری تداوم مهم است نه سرعتبرین نت به جای اینترنتسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاپروتز چشممغز به تنهایی برای فرهنگ عدم تعادل دوپامین، فقط بالکترومغناطیس شنوایی و هخوش قلبی و مهربانیلوتیراستامابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی شبیه نور تو نیستدر والنتاین کتاب بدید همهندسه ی رایج کیهانمکانیزمهای دفاعی در براباز بحث های کنونی در ویروسرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان ریشه هایی شناختی اسکاهش میل جنسی در ام استرجمه فعالیت های عضله به برخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیامغط یک گیرنده استتاثیر ویتامین دی بر بیماامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل امید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل خرما منبع بسیار خوب آنتی مقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید ALSهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتابیماری لبر و نابینایی آنسقوط درون جاذبه ای خاص، چکتاب، سفری به تاریخمجموعه های پر سلولی بدن متشخیص ژنتیکی آتروفی های بررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست نقش پیش زمینه ها و اراده انگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا مکانی بسیار اسرارآممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید مولتیپل میلومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز بیماری خود ایمن اعصاب محسم زنبور ، کلیدی برای وارگل خاردار، زیباستمدیون خود ناموجودشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیبعد از کروناآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت 74فواید زیاد دوچرخه سوارینقش زنجبیل در جلوگیری از انسان قدیم در شبه جزیره عنبرو و انرژی مداومدوچرخه در کاهش دردهای کممناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای دفاعی و بقای مودرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد التهابیاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیداری و خواب کدام بهتر اسوخت هیدروژنی پاکگالکانزوماب، دارویی جدیمراقب خودتون و خانواده هصبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت هشتمفروتنی معرفتینمیتوان با بیرون انداختندیسک گردناولین مورد PML به دنبال تکچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمدرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحرحم مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر مغزباید از انسان ترسیدسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچپل جویی اصفهانمشکلات بین دو همسر و برخیطلای سیاهتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت سومفرزندان زمان خودنه روش تقویت مغزدانشمندان روشی برای تبدیایمپلانت مغزینزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمهوش عاطفی قسمت سومزمان واقعیت است یا توهماصل بازخوردژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکبحتی علمی درباره تمایل بسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علمعقلانیت بدون تغییرتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرخلا، حقیقی نیستقلب دروازه ی ارتباطنوار مغز، مفید و بی خطرداروی جدید میاستنی گراویایندرالنظریه تکامل در درمان بیممهمان ناخواندهارتباط پیوسته ی جهانذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییهیچ کاری نکردن به معنی چیزندگی سلول در بدن، جدای ااعتماد به خودکمردرد و علل آنتاریکی من و تو و گرد و غبابخش فراموش شده ی حافظهسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقعوامل موثر در پیدایش زباآغاز مبهم آفرینشخواص هلو برگ هلوقدم زدن و حرکت دید را تغینوروپلاستیسیتی چیستداروی ضد جنون در درمان تیاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز مخالفت بشنورمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستزاوسکا درمان گوشرکودک هشت ساله لازم است آدتداخل مرزها و صفات با بینبرای یک زندگی معمولیسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاپروتز عصبی برای تکلممغز بیش از آنچه تصور میشوعدم درکالکتروتاکسی(گرایش و حرکخوش خیالی و خوش بینیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار هوش در حال ارتقا ازنکاتی در مورد تشنجدر یک فراکتال هر نقطه مرکهندسه بنیادینما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خودت را در آینه دیدیرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبه سیاهی عادت نکنیمزبان شناسی مدرن در سطح سلکاهش مرگ و میر ناشی از ابترجمه ی فعالیت های عضله ببرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار شناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شانفرت، اسیب به خود استصفحه اصلیامیدهای جدید برای بازیابچگونه حافظه را قویتر کنیخسته نباشی بابامقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی الفاگوماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از روش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوبیماری میاستنی گراویسسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکتابخانهمجرم، گاهی قربانی استتشخیص آلزایمر سالها قبل بررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست نقش پیشرفته ی سلول های بنانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتوممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خبیماری دویکسماگلوتید داروی کاهش دهنگل درون گلدانمدیریت اینترنت بر جنگشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت 75فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان میوه ی تکاملچت جی پی تیدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع نور واقعی و ثابت، حقابعاد و نیازهای تکاملیدرها بسته نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد درداز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیست تمرین ساده برای جلوسودمندی موجودات ابزی بر گام کوچک ولی تاثیرگذارمراحل ارتقای پله پله کیهصبر بسیار بایدتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت هشتاد و نفروتنی و غرورنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدیستونی قابل درماناولین مورد پیوند سر در انچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت53احتیاط در ورزش زانو در خادرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستفاده از نظریه ی تکامل یکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکبابا زود بیاسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ستلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمفرضیه ای جدید توضیح میدهچه زیاد است بر من که در ایدانش، قفل ذهن را باز میکنایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کواندرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیهوش عاطفی قسمت ششمزمان پلانکاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکبحث درباره پیدایش و منشا ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی علم در کنترل کرونعقیده ی بی عملتنها در برابر جهانآزادی در چیستخلا، خالی نیستقلب روباتیکنوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروی جدید آلزایمرایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط انسانی، محدود به ذهن سالمتوهم جداییهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزندگی، مدیریت انرژیاعتماد بی موردکمردرد با پوشیدن کفش مناتاریکی و نوربخش های تنظیمی ژنومسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و سیر تکامل ان دلیلی عوامل ایجاد لغت انسانی و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواص هندوانهقدرت مردمنوروز مبارکدارویی خلط آوراگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه اطمینان تو بر خدا بمیوتونیک دیستروفیاز نخستین همانند سازها ترمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موبه نقاش بنگرهزینه ای که برای اندیشیدزبان فرایند تکاملی برای کودک ایرانی که هوش او از ترقی واقعی یا شعار ترقیبرای پیش بینی آینده مغز دسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استمغز برای فراموشی بیشتر کعدالت برای من یا برای همهالکترودهای کاشتنیخوشبختی چیستلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایدر کمتر از چند ماه سوش جدهندسه در پایه ی همه ی واکما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خورشید هست شمع به کارویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر به سخن توجه کن نه گویندهزبان شناسی نوین نیازمند کاهش التهاب ناشی از بیماترجمه ای ابتدایی از اسرابرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویانقاشی هایی با بوی گذشته یسوالات پزشکیچقدر به چشم اعتماد کنیمپیامهای کاربرانامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه من، نگاه تو و یا حقیخطا در محاسبات چیزی کاملمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی اکنون می توانماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمبیماری های میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیکجای مغز مسئول پردازش تجمحل درک احساسات روحانیتشخیص ایدزبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستنقش آتش در رسیدن انسان بهانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیایی پر از سیاهچاله منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام ببیماری دیستروفی میوتونیسندرم میلر فیشرگل زندگیمداخله ی زیانبار انسانشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت 78فیلمی بسیار جالب از تغیینقش زبان در سلطه و قدرت اانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیدوپامین قابل حل در آبمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهاندرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک تا کمراه فراری نیستاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیش از نیمی از موارد انتقسی و سه پل اصفهانگامی در درمان بیماریهای مرز مرگ و زندگی کجاستصد قدح، نفتاده بشکستتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت هشتاد و شفرگشت و تکامل تصادفی محض نمای موفقیتدژا وو یا اشنا پنداریاولین هیبرید بین انسان و چرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحتیاط در تعویض داروهادرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی، کیفیت فریب مرساناها و ابر رساناها و عاستفاده از هوش مصنوعی در یافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکباد و موجسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازپلاسمای غالبمشکلات روانپزشکی در عقب طوفان بیداریتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت سی و ششمفساد اقتصادی سیتماتیک درنه عدم مطلق بلکه عدم با قدانش، یک انسان را ناسازگایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدهوش عاطفی بیشتر در زنانزمان به چه دلیل ایجاد میشاصل علت و تاثیرژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکبحثي درباره هوش و تفاوتهساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آپیوند اندام حیوانات به امعجزه در هر لحظه زندگیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تخلاصه ای از مطالب همایش مقلب را نشکننوار عصب و عضلهداروی جدید ای ال اسایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط از بالا به پایین مذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمهیچ کس حقیقت را درون مغز زندگی، مراتب هوشیاری استاعتیاد و تلاش های درمانی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاریکی خواهد ترسیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دپپوگستمغز کوانتومیعواملی که برای ظهور لغت اافت فشار خون ناگهانی در وخواص انارقدرت و شناخت حقیقتنوروز یا روز پایانیدارویی ضد بیش فعالی سیستاگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و پروتئین مرتبط با از نخستین همانند سازها ترمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه سنگین انسان در ازازبان متغیرکودکان مهاجرتروس جریان انرژیبرای اولین بار دانشمندانسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عسل طبیعی موثر در کنترل بالگو نداشتیمخوشبختی دور از رنج های ملیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جندر آرزوهایت مداومت داشتههندسه زبانِ زمان استما اکنون میدانیم فضا خالاز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیرویای شفافتکامل تکنولوژیبهبود حافظه پس از رخدادهزبان، نشان دهنده ی سخنگو کاهش حافظه هرچند فرایندیترس و آرمان هابرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی حقیقت راستین انسان علم بنقش قهوه در سلامتیسایتهای دیگرامیدوارینگاه مادی غیر علمی استخطا در محاسبات چیزی کاململاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک های بماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و بیماری های مغز و اعصاب و سلول های بنیادیکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانی دتصویر خورشید یا خود خورشبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعینقش انتخاب از طرف محیط، نانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا، هیچ استمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر نبیماری سلیاکسندرم کووید طولانیگلوله ی ساچمه ایمدارک ژنتیکی چگونه انسانشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت 82فیروز نادرینقش سجده بر عملکرد مغزانسان یک کتابخانه استنتایج نادانی و جهلدورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاتردرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه نجاتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیشتر کمردردها نیازی به سیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای مرز بین انسان و حیوان کجاصداقتتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت پنجمفراموش کارها باهوش تر هسنمایش تک نفرهدژاوو یا آشناپنداریاولین تصویر در تاریخ از سچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زماندرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحرستگاری محدود به یک راه ناستفاده از انرژی خلایاد گرفتن مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکباد غرور و سر پر از نخوت وسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده گر جدای از شیء مشاطوفان زیباییتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیحس و ادراک قسمت سیزدهمفشار و قدرتنهایت معرفت و شناخت درک عدائما بخوانایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان شگفت انگیزاصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر رو ح و روان بر جسمبحثی جالب درباره محدودیتساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی پیوند سر آیا ممکن استمعرفی مورد نادر بیماری گعلم و روحتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیخلاصه ای از درمان های جدیقوی تر باشنوار عصب و عضلهداروی جدید برای میاستنی ایا این جمله درست است کسینعناعمهربانی، شرط موفقیتارتباط بین هوش طبیعی و هوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمهیچ اندر هیچزندان ذهنیاعتیاد را به دور بیندازکنگره بین المللی سردرد دتاریخ همه چیز را ثبت کردهبخش بزرگتر کیهان ناشناختسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دپایان، یک آغاز استمغز آیندگان چگونه است ؟عوارض ازدواج و بچه دار شدافت هوشیاری به دنبال کاهخواص اردهقدرت کنترل خودنورالژیداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و خواباز نخستین همانند سازها ترمز جهانتیک و اختلال حرکتیبه هلال بنگرهزاران سال چشم های بینا وزبان مشترک ژنتیکی موجوداکودکان میتوانند ناقل بی تری فلوپرازینبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انساسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ چالش است یا منفععشق به هفت مرتبه ی شناختیالگو و عادت را بشکن و در اخیالپردازی نکنلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پدر آسمان هدیه های نادیدنهندسه، نمایشی از حقیقتما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی شروع به بیدار شدن میروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتبهداشت خوابزبان، وسیله شناسایی محیطکاهش دوپامین عامل بیماریترسان نیستیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان شواهدی از نوع جدیدی از حاآنچه می دانم، آنچه را میخشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکینقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدواری و مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشخطای ادراک کارماملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین هماندرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک های بماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گبیماری های ژنرالیزه ی عصسلول های بنیادی منابع و اکریستال هامحدودیت چقدر موثر استتصویر در هم تنیدگی کوانتبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش اتصالات بین سلولهای انحراف و حقیقتچالش های ایستادن بر دو پادندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر تبیماری ضعف عضلات نزدیک بسندرم گیلن باره به دنبال گلوئونمروری بر تشنج و درمان هایشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت 87فیزیک مولکولها و ذرات در نقش غذاها و موجودات درياانسان باشنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفدرون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی از عروسک تا کمراه های جدید برای قضاوت راز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاه خواری بر رشد وبا همه مهربان باشسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردگاهی لازم است برای فهم و مرز جدید جستجو و اکتشاف، صدای بم با فرکانس پایین، تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت پنجاهفراموشی همیشه هم بد نیستچند نرمش مفید برای کمردردگرگونی های نژادی و تغییاولین دارو برای آتاکسی فچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیهوش احساسیرشته نوروایمونولوژی و نقاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکبار مغز بر دو استخوانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهده آینده از روی مشاهطولانی ترین شبتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشحس و ادراک قسمت ششمفشار روحی، همیشه بد نیست نهایت در بی نهایتدارچینایمپلانت استخوانی در آسینسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادب برخورد با دیگراندست آسمانتولترودینهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان، واقعی نیستاصل، روان و نفس استکفش و کتابتاثیر روده بر مغزبحثی در مورد نقش ویتامين ساختن آیندهجهان دارای برنامهپیوند سر برای چه بیمارانمعرفت و شناختعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استخم شدن فضا-زمانقیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهداروی جدید برای کاهش وزنایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو موفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط شگفت مغز انسان و فذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتهیچگاه از فشار و شکست نترزونیسومایداعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دتاریخ، اصیل نیست و ساخته بخش دیگری در وجود انسان هسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنپاکسازی مغزمغز اندامی تشنه ی انرژی اعید نوروز مبارکافتخار انسانخواص بادامقدرت انسان در نگاه به ابعنورالژی تریژمینالدخالت در ساختار ژنهاهمیشه راهی هستمیگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها ترمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقابه کدامین گناه کشته شدندهستي مادي ای که ما کوچکترزبان چهار حرفی حیات زمینکودکان گذشته به آینده فکتری فلوپرازینبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ چالشهای پیش روعشق درونی به یگانگی خلقتالگوی بنیادین و هوشیاریخانه ی تاریکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همدر آستانه ی موج پنجم کوویهنر فراموشیما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس روبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حابهداشت خواب، رمز حافظه ی زدودن نقص از هوش مصنوعیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تزریق قیچی ژنتیکی کریسپربرخی توجهات در ببمار پارتسلیم ارتباط با من برتربرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید ششیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختنقش میدان مغناطیسی زمین امیدی به این سوی قبر نیستنگاه کلی نگرخطای حسممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین هماندرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به بیماری وسواسسلول های بدن تو پیر نیستنکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت های حافظه و حافظتصویر زیبا از سلولبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توNVG 291نقش تیروئید در تکامل مغزاندوه در دنیا استچالش کمبود اندام برای پیده روش موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژنریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سبیماریهای تحلیل عضلانی اسندرم پیریفورمیسگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز هوشیاری، روح یا بدن شباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت چهلفیزیک هوشیارینقش غذاها و موجودات درياانسان جدید از چه زمانی پانجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بیندرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه های جدید برای قضاوت راز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنتاثیر گیاهخواری بر رشد و با هوش مصنوعی خودکار روبسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنگاهی مغز بزرگ چالش استمرزهای حقیقی یا مرزهای تصرع و درمان های آنتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت پنجاه و یفراموشی و مسیر روحانیچند جهانیدانش قدرت استاولین دروغچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابدرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشهوش احساسیرشد مغز فرایندی پیچیده ااستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکبار بزرگ ایستادن بر دو پاسکوت و نیستیجهان مشارکتیپول و شادیمشاهدات آمیخته با اشتباهطی یکصد هزار سال اخیر هرچتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنحس و ادراک قسمت شصت و هشتفضا و ذهن بازنهادینه سازی فرهنگ اختلاداروهای مصرفی در ام اسایمان به رویاچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است دست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاهوشمندی کیهانزمزمه ات مانده در گوشماصلاح خطا با رفتن بر مسیرکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر روزه داری بر سلامت بحثی در مورد نقش کلسیم و ساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشپیوند سر، یکی از راه حلهامغز فکر میکند مرگ برای دیعلم به ما کمک میکند تا موتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسخونریزی مغز در سندرم کووقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضلهداروی جدید برای ای ال اسایا بیماری ام اس (مولتیپهفت سین یادگاری از میراث موفقیت در تفکر استارتباط شگفت انگیز مغز انذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداهیپرپاراتیروئیدیسمزونا به وسیله ویروس ابله بقا با سازگارترین فرد اسکنترل همجوشی هسته ای با هتازه های اسکیزوفرنی(جنوبخشیدن دیگران یعنی آرامشسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنپارادوکس ها در علممغز انسان ایا طبیعتا تماعامل کلیدی در کنترل کارآافراد آغاز حرکت خودشان رخواص بادام زمینیقدرت ذهننوزاد ناشنوای متولد شده،در میان تاریکی و روشناییهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن سردردی ژنتیکی که باز نشانه ها و آثار درک شدرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی به امید روزهای بهترهستی ما پس از شروعی چگال زبان نیاز تکاملی استکودکان خود را مشابه خود تترک امروزبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعشق، شلوغ کردن نیستالگوبرداری از طبیعتخانواده پایدارلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین در برابر حقایق جدیدهنر حفظ گرهما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حابوزون هیگز چیستسفر فقط مادی نیستکایروپاکتیک چیستکار امروز را به فردا نیندتسلیم شدن از نورون شروع مبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم شیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدی تازه در درمان سرطانگاه انسان محدود به ادراخطر آلودگی هوامن و وجود توهمیابزار بقا از نخستین هماندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشابیماری کروتز فیلد جاکوبسلول بنیادی و ای ال اسکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت درک انسانتصویر زیبای اصفهانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده شاید درست نباشدحباب هایی تو در توفقر داده ها در هوش مصنوعینقش حفاظتی مولکول جدید داندوه دردی را دوا نمیکندچالش دیدگاه های سنتی در بدهن، بزرگترین سرمایهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژن ضد کروناریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کپسول نوروهرب بر سبیماری، رساله ای برای سلسندرم پیریفورمیسگنجینه ای به نام ویتامین مرکز حافظه کجاستشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت چهل و هفتفیزیک و هوشیارینقش غذاها و موجودات درياديدن با چشم بسته در خواب انسان خطرناکترین موجودنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایددروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه پیروزی در زندگی چیستاز خود رها شوورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر انتخاب از طرف محیط با هر چیزی که نفس می کشد مسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهگاهی جهت را عوض کنمزایای شکلات تلخ برای سلضایعه ی شبکه لومبوساکرالتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت پنجاه و دفراموشی آرمانچند جهانیدانش محدود به ابعاد چهاراولین سلول مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بهوش بشری تهدید برای بشریرشد مغز علت تمایل انسان باستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاثیر درجه حرارت بر عملکبار سنین ابزار هوشمندی اسکوت، پر از صداجهان معناپول و عقیدهمطالبه ی حق خودطیف انسفالیت، گیلن باره تمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت شصت و دوفضای قلب منبع نبوغ استچهار میلیارد سال تکامل بداروهای ام اساین پیوند نه با مغز بلکه نسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام میان گونه های مختلدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیهوشیاری و وجودزنان باهوش تراصول انجام برخی نرمش ها دکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر روزها، ماه ها یا سابحثی در مورد حقیقت فضا و ساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاپیوندهای پیچیده با تغییرمغز قلبعلم بدون توقفتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوخونریزی مغزی کشندهقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار عصب و عضله مهم در تشداروی جدید برای دیابتایا بدون زبان میتوانیم تهم نوع خواری در میان پیشیمولکول ضد پیریارتباط شگفت انگیز مغز انذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتهاوکينگ پیش از مرگش رسالزیان غذاهای پرچرببقا در ازای بیماریکنترل جاذبهتازه های بیماری پارکینسوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده پاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای ایجاد تمدعادت همیشه خوب نیستافراد بی دلیل دوستدار تو خواص شکلات تلخقدرت شناختی انسان، محدوداگر نعمت فراموشی نبود بسنوسانات کوانتومی منبع مادر مانهای کمر دردهمیشه، آنطور نیست که هستمیگرن شدید قابل درمان اساز نظر علم اعصاب یا نرووسرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتبه بالا بر ستارگان نگاه کهشت توصیه برای کاستن از دزبان و کلمه حتی برای کسانکودکان را برای راه آماده ترکیب آمار و ژنتیکبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیمغز بزرگترین مصرف کننده عصب حقوق نورولووالتهاب شریان تمپورالخاویار گیاهیلازم است هیچ کاری نکنیدابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدر جراحی کمر عجله نکنیدهنر رها شدن از وابستگیما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حابوزون هیگز جهان را از متلسفر نامه سفر به بم و جنوب کار با یگانگی و یکپارچگیتست نوار عصب و عضلهبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکننقش مرکز تنفس سلولی در بیامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از بیرون مجموعهخطر حقیقی، خود انسان استمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین هماندرمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتبیماری گیلن باره و بیمارسلول بنیادین از مخاط بینکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه فراتر از حفظ تعادلتصویربرداری فضاپیمای آمبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هشایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستفلج نخاعی با الکترودهای نقش حیاتی تلومر دی ان آ داندوهگین نباش اگر درب یا چاالش ها در تعیین منبع هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر کتامین در درمان پابیمارستان هوش مصنوعیسندرم پای بی قرارگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز حافظه کجاستشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت چهل و هشتفیزیک آگاهینقش غذاها در کاهش دردهای دی متیل فومارات(زادیوا)(انسان در هستی یا هستی در نخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوتردریا آرام نخواهد شد کشتی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیراه انسان شدن، راه رفتن واز درخواست ها جدا شوورزش در کمر دردتاثیر احتمالی عصاره تغلیبا آتش، بازی نکن و بعد از سیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیگذر زمان کاملا وابسته به مسمومیت دانش آموزان بی گضایعه ی عروقی مخچهتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیحس و ادراک قسمت پنجاه و سفرایند پیچیده ی خونرسانیچند جهانی و علمدانش بی نهایتاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلا ل در خود عضلهدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایهوش در طبیعترشد در سختی استاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است تاثیر درجه حرارت بر عملکباربر دیگران نباشسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسپوست ساعتی مستقل از مغز دمطالبی در مورد تشنجطبیعت موجی جهانتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت شصت و ششفضای خالی ای وجود نداردچهار ساعت پس از کشتار خوکداروهای تغییر دهنده ی سیاین اندوه چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قادغام دو حیطه علوم مغز و دغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتهوشیاری و افسردگیزنجیرها را ما باید پاره کاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر روغن رزماری استنشابحثی در مورد عملکرد لوب فساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتپیوندی که فراتر از امکانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعلم در حال توسعهتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمخواندن ، یکی از شستشو دهنقانون گذاری و تکاملنوار عصب و عضله برای تاییداروی جدید ضد فشار خونایا تکامل هدفمند استهمه چیز موج استمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط غیرکلامی بین انساذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای هاوکينگ پیش از مرگش رسالزیباترین چیز در پیر شدنکندن ریشه ی خودتازه های درمان ام اسبدون پیر فلکسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طعادت کن از بالا نگاه کنیافزایش قدرت ادراکات و حسخواص شگفت هویجقدرت عشقاگر با مطالعه فیزیک کواننوشیدن چای برای مغز مفید در محل کار ارزش خودت را بهمکاری یا رقابتمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نظر علم اعصاب اراده آزرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتبه بالاتر از ماده بیندیشو هر کس تقوای خدا پیشه کنزبان و بیان نتیجه ساختماکوری گذرای ناشی از موبایترکیب حیوان و انسانبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورمغز حریص برای خون، کلید تعصب سیاتیکام آر آی جدید با قدرت شگفخار و گللبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدر درمان بیماری مولتیپل هنر، پر کردن است نه فحش دما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حابی نهایت در میان مرزهاسفر به مریخ در 39 روزسفر به درون سفری زیباکارهای کوچک، بی ارزش نیستست کم هزینه ی بزاق برای برخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راشکل پنجم مادهحل مشکلنقش نگاه از پایین یا نگاهاما شما از دید خفاش کور هنگاه از دور و نگاه از نزدخطر را بپذیرمن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیبیماری آلزایمر، استیل کوسلول عصبی شاهکار انطباق کشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتصور ما ازمشکلات و واقعیبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعشادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش خرچنگ های نعل اسبی دراندام حسی، درک از بخش هاینابینایی در نتیجه ی گوشی دو بیماری روانی خود بزرگ منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیندیشسندرم پس از ضربه به سرگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز خنده در کجای مغز استشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت چهل و دومفیزیکدانان ماشینی برای تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدین اجباریانسان عامل توقف رشد مغزنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت ردریای خداهوش مصنوعی به شناسایی کاراه بی شکستاز دست دادن دم در پیشینیاوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر بینش و انتظارات فربا تعمق در اسرار ابدیت و سیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را گذشته را دفن کنمسمومیت دانش آموزان، قماضایعات در عصب زیر زبانیتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت پنجاه و شفرایند تکامل و دشواری هاچند روش ساده برای موفقیتدانشمندان موفق به بازگردايندگان چگونه خواهند دیدچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کندرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیهوش عاطفی قسمت 11رشد، رسیدن به یک هدف نیستاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکبارداری بدون رحمسکته مغزیجهان هوشمندپوشاندن خود از نورمطالعه ای بیان میکند اهدطبیعت بر اساس هماهنگیتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرحس و ادراک سی و هفتمقفس دور خود را بشکننون و القلمداروهای ضد بیماری ام اس واین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری در کجاست؟(قارتقا و تکامل سنت آفرینش ذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیهوشیاری کوانتومیزندگی فعال و مثبت روند آلاصول سلامت کمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی درباره هوش و تفاوتهسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مانند تلفن استعلم راهی برای اندیشیدن اتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیخواندن، دوست روزهای سختقانون جنگلنوار عصب و عضله تعیین محلداروی جدید ضد میگرنایجاد احساساتهمه چیز و هیچ چیزمواد کوانتومی جدید، ممکنارتروز یا خوردگی و التهارفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیهدف یکسان و مسیرهای مختلزیباترین چیز در افزایش سکندر در بیماریهای التهابتاسف بار است انسان، حق خوبدون بار گذشتهسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طعادت کن خوب حرف بزنیافزایش میل جنسی با خوردن خواص عجیب لوبیاقسم به فقراگر تلاش انسان امروز برانوعی سکته مغزی ، وحشتناک در چه مرحله ای از خواب ، رهمانند سازی در انسانمیدان مغناطيسي زمین بشر از نظر علم اعصاب اراده آزروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هابه جای محکوم کردن دیگران وفور و فراوانیزبان و بیان، در سایه پیشرکی غایب شدی تا نیازمند دلترازودونبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز مامغز در تنهایی آسیب میبینعضلانی که طی سخن گفتن چقدام اس و سرطانخارق العاده و استثنایی بلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدر دعواها چه میکنی؟هوموارکتوس ها ممکن است دما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانروح در جهانی دیگر استتکامل زبانبی نظمی مقدمه شناختتکامل زبانبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسفر تجهیزات ناسا به مریخ کارهایی بیش از طراحی و گپتست آر ان اس دز میاستنی گبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزنقش نظام غذایی در تکامل مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از درون قفس یا بیرونخطرات هوش مصنوعیمن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتبیماری الزایمرسلول عصبی، در محل خاص خودکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ابزاري که وظیفه آن فتصور از زمان و مکانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیشب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی فلج خوابنقش داروهاي مختلف معروف انرژی بی پایان در درون هرناتوانی از درمان برخی ویدو بار در هفته ماهی مصرف منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیهوش کردن در جراحی و بیمسندرم جدایی مغزگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ چیستشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک قسمت چهل و سومفال نیکونقشه های مغزی جدید با جزیدین، اجباری نیستانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیددرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی تعاملیراه طولانی را به سلامت گذاز روده تا مغزوزوز گوشتاثیر ترکیبات استاتین (سبا خودت نجنگسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگگر جان به جز تو خواهد از خمسیر دشوار تکامل و ارتقاضرورت زدودن افکارتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت بیست و چهفرایند حذف برخی اجزای مغچندین ماده غذایی که مانندانشمندان نورون مصنوعی سايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال حرکتی مانند لرزش درب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را هوش عاطفی قسمت نهمز گهواره تا گوراستیفن هاوکینگ در مورد هیاری خدا نزدیک استتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشایی مجدد مطب دکتر سسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارپیموزایدمعمای اخلاقی قطارطعمه ی شبکه های ارتباط اجتمرکز و مدیتیشنآرام باشحس و ادراک- قسمت پنجاه و قفس ذهننوآوری ای شگفت انگیز دانداروهای ضد تشنج با توضیح این ابتدای تناقض هاستنشانه های پروردگار در جهمنبع خواب و رویاارتقا یا بازگشت به قبل ازذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضهوشیاری سنتی یا هوشیاری زندگی هوشمند در خارج از زاضطراب و ترسکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی درباره هوش و تفاوتهسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانپیام های ناشناخته بر مغز مغز مادران و کودکان در زمعلم ساختن برج های چرخانتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتخواب زمستانی سلول های سرقانون جنگلنوار عصب و عضله در مطب دکداروی جدید ضد الزایمرایران بزرگهمه چیز کهنه میشودموجود بی مغزی که می تواندارزش های وارونهرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیبقای حقیقی در دور ماندن اهدف یکسان، در مسیرهای متزیر فشار کووید چه باید کرکندر علیه سرطانتبدیل پلاستیک به کربن و سبدون زمان، ماده ای وجود نسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شعادت کردن به نعمتافزایش مرگ و میر سندرم کوخود جسم و یا تصویرقضاوت ممنوعاگر خواهان پیروزی هستینیوالیندر ناامیدی بسی امید استهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان های مغناطیسی قابل از واقعیت امروز تا حقیقترویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هابه جای تولید، بیشتر گوش کوقاحت و تمسخر دیگرانزبان و تکلم برخی بیماریهکیهان خود را طراحی میکندترازودونبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزمغز را از روی امواج بشناسغم بی پایانام اس یا تومور؟خبر مهم تلسکوپ هابللرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک در سال حدود 7 میلیون نفر هورمون شیرساز یا پرولاکتمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتروح رهاییویتامین بی 12 در درمان دردروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیبی ذهن و بی روحسفر دشوار اکتشافکاربرد روباتهای ريزنانوماست مالی با هوش انسانیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج برداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزنقش نظریه تکامل در شناساانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون مجموعه با نگدفاع از پیامبرمننژیتابزار بقا از نخستین هماندرمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت ببیماری ای شبیه آلزایمر و سلولهای ایمنی القا کنندهکشف ژن جدید، می تواند گستمخچه تاثیر گذار بر حافظهتصاویر زیبای رعد و برقبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نحرکت چرخشی و دائمی کیهانفلج خواب چیستنقش درختان در تکاملانرژی تاریکناتوانی در شناسایی چهره دو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های اخلاقاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیهوشی در بیماران دچار اسندرم دزدی ساب کلاوینگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و میر پنهانشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت نهمفاکسیبتنقشه با واقعیت متفاوت اسدیوار همه اش توهم بودانسانیت در برابر دیگراننخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی در قضاوت های ارابطه تشنج و اوتیسماز سایه بگذروسواس، بیماری استتاثیر تغذیه بر سلامت روابا خدا باشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاگرفتار محدودیت ها و ابعامسئول صیانت از عقیده کیسضرب المثل یونانیتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیحس و ادراک قسمت بیست و یکفراتر از دیوارهای باورچندجهانیدانشمندان یک فرضیه رادیکايا اراده آزاد توهم است یچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد درختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیهوش عاطفی قسمت هفتمزمین در برابر عظمت کیهاناستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن همه چیز نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشت از آثار به سوی خداسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرپیموزایدمعماری، هندسه ی قابل مشاظهور امواج مغزی در مغز مصتمرکز بر هدفآرامش و دانشحس و ادراک- قسمت بیست و پقفس را بشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی فامپیریدین یا نورلاین بیمار را باید چه کار نشانه های بیداری روحیمنتظر نمان چیزی نور را بهارتوکين تراپی روشی جديد ذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش، ژنتیکی است یا محیطیزندگی و داراییاطلاع رسانی اینترنتیکلام، در تحولی شگفت آور بتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی درباره هوش و تفاوتهستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و پیدایش زبانمغز چون ابزار هوش است دلیعلایم کمبود ویتامین E را آشنا پنداریخواب سالم عامل سلامتیقانونمندی و محدودیت عالمنوبت کودکانداروی سل سپتایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز در زمان مناسبموجودات مقهور ژنها هستندارزش های حقیقی ارزش های غرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدبلندی در ذهن ما درک بلندیهدف از تکامل مغززیرفون داروی ضد ام اسکو کیو تن coQ10تبدیل تراکت صوتی مصنوعی بر کسی اعتماد نکن مگر اینسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شدعادت بد را ترک کنافزایش سرعت پیشرفت علوم خودآگاهی و هوشیاريقطار پیشرفتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیکولا تسلادر هم تنیدگی مرزها و بی مهمدلی و هوش عاطفیمیدان های کوانتومی خلااز کجا آمده ام و به کجا میرویا و واقعیتتکینگیبه خوبی های دیگران فکرکنوقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان و شناخت حقیقت قسمت چکیهانِ هوشیارِ در حال یاتراشه مغز بدون واسطه ی دبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودشلیک فراموشیحق انتخابمغز زنان جوانتر از مغز مرغم بی پایانامواجی که به وسیله ی ماشیخدا موجود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هودر عید نوروز مراقب تصادف هوش فوق العاده، هر فرد اسمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی بی سوادی در قرن 21سفرنامه سفر به بم و جنوب کاربرد روباتهای ريز، در ماشین دانشتشنج چیستبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتنقش هورمون های تیروئید دانفجار بزرگ پایان بوده انگاه حقیقی نگاه به درون ادفاع در برابر تغییر ساختمن، ما یا چی؟ابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار روشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار ببیماری ای شبیه ام اس مولتسلولهای بنیادی مصنوعی درکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخاطب قرار دادن مردم، کاتصادف یا قوانین ناشناختهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس متفاوتفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی تاریک که ما نمی تونادیدنی ها واقعی هستنددو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیوگرافیسندرم سردرد به دلیل افت فگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ و میر بسیار بالای ناشششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت چهارمفاجعه ی جهل مقدسنقص های سیستمی ایمنیدیوار، از ابتدا توهم بودانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید روزه داریدرک و احساسهوش مصنوعی در کامپیوترهارادیوی مغز و تنظیم فرکاناز علم جز اندکی به شما داوسیله، فقط دعا نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج با طبیعت بازی نکنسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت جدیدضربه مغزی در تصادف رانندتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت بیست و دوفرار در فرار از میزبان، دنه ناامیدی بلکه ارتقادانشمندان ژنی از مغز انسای نعمت من در زندگیمچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و درختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش عاطفی قسمت یازدهزمین زیر خلیج فارس تمدنی استخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشت به ریشه های تکاملسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرپیچیدگی های مغزمگسمعنی روزهظرف باید پر شود چه با چرک تمرکز بر امروزآرامش و سکونحس و ادراک- قسمت شصت و چهقله برای دیدن نه برای به نوار مغز با توضیح دکتر فاداروی لیراگلوتیداینکه به خاطرخودت زندگی نظام مثبت زندگیمنتظر نتیجه ی کارهایت باارتباط میکروب روده و پارذهن و زندگیتوهم چیستهوض مصنوعی زندهزندگی بی دوداطلاعات حسی ما از جهان، چکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر رژیم گیاهخواری بر بحثی درباره هوش و تفاوتهستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیپیر شدن حتمی نیستمغز چگونه صداها را فیلتر علایم کمبود ویتامین E را آشنا پنداریخواب سالم عامل سلامتی و یقارچ بی مغز در خدمت موجودنور از عمق تاریکیداروی ضد چاقیایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان کنونی استمورد نادر همپوشانی دو بیارزش حقیقی زبان قسمت اولرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبلوغ چیستهدف از خلقت رسیدن به ابزازیرک ترین مردمکوچ از محیط نامناسبتبدیل سلولهای محافط به سبرلیتیونسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز ایندگان چگونه استعادت دادن مغز بر تفکرافسردگی و اضطراب در بیماخودآگاهی و هوشیاريقطره قطرهاپی ژنتیکنیاز به آموزش مجازی دیجیدر هم تنیدگی کوانتومیهمراه سختی، اسانی هستمیدان بنیادین اطلاعاتاز کسی که یک کتاب خوانده رویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیبه خودت مغرور نشووقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان و شناخت حقیقت قسمت اکیست هیداتید مغزتراشه ها روی مغزبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی مغزهای کوچک بی احساسغیرقابل دیدن کردن مادهامیوتروفیک لترال اسکلروخدا نور آسمان ها و زمین الزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقا از نخستین هماندرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی می تواند بر احهوش مصنوعی متصل با مغزماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفبی شرمیسفرنامه سفر به بم و جنوب کاش شرف اجباری بود یا حتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتشنج و حرکات شبه تشنجی قابررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرنقش هورمون زنانه استروژنانقراض را انتخاب نکنیدنگاه دوبارهدقیق ترین تصاویر از مغز امنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از درمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر بیماری اسپینال ماسکولار سلام تا روشناییکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل همه جانبه نگر ژنرالیشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پحس چشایی و بویاییفن آوری های جدید علیه شنانقش روی و منیزیم در سلامتانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها بیشتر از دیدندو داروی جدید برای میاستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین هدرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن علیه سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیوگرافیسوی ما آید نداها را صداگیلگمش باستانی کیستمرگ و سوال از قاتلشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت نوزدهمفارغ التحصیلان، فقیر و دنقص در تشخیص هیجانات عامدید تو همیشه محدود به مقدانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مضر ماری جوانادرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی در تفکر خلاق اراز تغییرازدواج های بین گونه ای، ریک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر دوپامین و سروتونینبالای هر دستی، دستی هستسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئولیت در برابر محیط زیضررهای مصرف شکر و قند بر تلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت بیست و سوفرد موفقنه به اعدامدانشمندان پاسخ کوانتومی ای همه ی وجود منچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و درد و درستو در میانه ی جهان نیستی هوش عاطفی قسمت پنجمزمان چیستاستروژن مانند سپر زنان دژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر درجه حرارت بر عملکبازخورد یا فیدبکسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زمعاینه قبل از نوار عصب و ظرفیت مغز چقدر استتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلحسن یوسف باغچه ی منقله سقوطنوار مغز ترجمه رخدادهای داروی تشنجی دربارداریاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیمنتظر زمان ایده آل نشوارتباط ماده و انرژیذهن و شیمی بدنتوهم و خیالهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازندگی در جمع مواردی را براطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنتاثیر رژِیم غذایی بر میگبحثی درباره هوش و تفاوتهستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنپیراستاممغز ناتوان از توجیه پیداعلائم عصبی آلزایمر، با اآشناپنداری چیستخواب عامل دسته بندی و حفطقبل و بعد از حقیقتنور درونداروی ضد چاقیاکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز، ثبت می شودموسیقی نوارزش حقیقی زبان قسمت دومرقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر چیز با هر چیز دیگر در تزیست شناسی کل در جزء فراککوچک شدن مغز از نئاندرتاتبر را برداربرنامه و ساختار پیچیده مسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستپروانه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیعارضه جدید ویروس کرونا سافسردگی و ساختار مغزخودت را از اندیشه هایت حفلمس کوانتومیابتدا سخت ترین استچیز جدید را بپذیردر هم تنیدگی کوانتومی و پهمراهی میاستنی با برخی سمیدازولام در درمان تشنج از آغاز خلقت تا نگاه انسارویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمبه خودت نگاه کنوقتی پر از گل شدی خودت را زبان و شناخت حقیقت قسمت دکیست کلوئید بطن سومتراشه ی هوش مصنوعی در مغزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظمغز، فقط گیرندهغرور و علمامید نیکو داشته باش تا آنخدا بخشنده است پس تو هم بلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماندرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی و کشف زبان هایماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریبی عدالتی در توزیع واکسن سفرنامه سفر به بم و جنوب کتاب گران و پرهزینه شد ولمباحث مهم حس و ادراکتشنج به صورت اختلال رفتابررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزنقش ویتامین K در ترمیم اسانواع سکته های مغزینگاهی بر قدرت بینایی درادل به دریا بزنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از درمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتابیماری اضطراب عمومیسلاح و راهزنیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک (قسمت اول )فناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش روزه داری در سالم و جانرژِی برای ایجاد اضطرابنادانی در قرن بیست و یکم،دو سوی واقعیتمنابع بی نهایت انرژی در دابزارهای بقا ازنخستین همدرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیان ژن های اسکیزوفرنی دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ انتقال است یا نابود شصبور باشتغییرات آب و هوایی که به تفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت هفتمفاصله ها در مکانیک کوانتنقطه ی رسیدن به قلهدیدن خدا در همه چیزاهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان درک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراست دستی و چپ دستیاسکلت خارجی در درمان اختیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر دپاکین بر بیماری مبالاترین هدف از دولتسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییگزیده ای از وبینار یا کنفمستند جهان متصلضررهای شکر بر سلامت مغزتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت بیستمفرد یا اندیشهنه به اعدامدانشمندان اولین سلول مصنای آنکه نامش درمان و یادشچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستهوش عاطفی قسمت اولزمان و مکان، ابعاد کیهان اسرار آفرینش در موجژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکبازسازي مغز و نخاع چالشی سانسور ذهنجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچامعادله ها فقط بخش خسته کنعقل مجادله گرتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحساسیت روانی متفاوتقلب های سادهنوار مغز در فراموشی هاداروی جدید ALSاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط متقابل با همه ی حیذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودهیچ چیز همیشگی نیستزندگی در سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتتاثیر سلامت دستگاه گوارشبحثی درباره احساسات متفاستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصنعلت خواب آلودگی بعد از خوآشتی بهتر استخواص فلفل سبزقبل از آغازنوروفیبروماتوزداروی ضد تشنج با قابليت تاکوییفلکسهمه ی سردردها بی خطر نیستموسیقی هنر مایع استارزش حقیقی زبان قسمت سومرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت بنی عباس، ننگی بر تاریخهر جا که جات میشه، جات نیزیست شناسی باور حقیقت یا کوچکی قلبتحریک عمقی مغزبرنامه ی مسلط ژنها در اختسربرولایزینجاذبهپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار برتر بقاعجول نباشاقلیت خلاقخودروهای هیدروژنیلووفلوکساسینابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی منتظر شناخته شدندر هم تنیدگی کوانتومی و دهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکان زمان یا حافظه زماناز انفجار بزرگ تا انفجار رویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومبه دنبال رستگاری باشوقتی تو از یاد گرفتن باز زبان و شناخت حقیقت قسمت سکپسول ژری لاکتتراشه ی بیولوژِیکبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادمغزتان را در جوانی سیم کشغربال در زندگیامید نجاتچگونه باغبانی باعث کاهش خدای رنگین کمانلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آ