دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جاذبه و نقش آن در شکلگیری حیات

جاذبه چیست؟ و آیا جاذبه، به جاذبه مرسوم عالم مادی ما محدود میشود؟

جاذبه تشکیل دهنده کیهان ما، فراتر از جاذبههای مرسوم مادی است. جاذبه دیگری هست که تابع قوانین جاذبه مادی ما نیست ولی کششی را ایجاد میکند که لازمه ایجاد هستی و بدن و مغز ماست. در این میان، نقش ما به عنوان مشاهده گر چیست؟ و آیا مشاهده فعلی ما در مورد جاذبه نمی تواند بسیار محدودتر از جاذبه های دیگری باشد که در عالم وجود دارد؟
برنامه قهوه من از دکتر زینب الشمری

به برنامه قهوه من خوش آمید من زینب شمری هستم.

قبلا گفتم معتبرترین نظریه ها در فیزیک، نسبیت عام و مکانیک کوانتوم است. قبلا در مورد مکانیک کوانتوم سخن گفتم و اکنون در مورد نظریه نسببیت عام اینشتین سخن میگویم. به طور خلاصه این نظریه، مرتبط با جاذبه است. جاذبه یک راز برای دانشمندان بوده است. آنها نمیدانستند جاذبه چه چیزی است و چگونه کار میکند. آنچه ما در مورد جاذبه میدانیم آنکه جاذبه عامل افتادن سیب از درخت، بر زمین است.
نیوتون معادله ای در مورد نیروی جاذبه نوشت. این معادله بیان میکند هر چیز در جهان با نیرویی، چیز دیگری را جذب میکند و این نیرو مستقیما مرتبط با توده آنهاست و رابطه معکوس با فاصله بین مرکزهای آنها دارد. F = Gm1m2/r2
این به چه معناست ؟ این یعنی اگر جسمی توده بزرگتری داشته باشد، جسم کوچکتر را به سوی خود جذب میکند؛ به شرطی که فاصله مرکز های آنها اندک یا کافی باشد تا بتواند نیروی جاذبه را اعمال کند. هرچه فاصله بیشتر باشد نیروی جاذبه کمتر است این جالب است ولی یک مشکل داریم. جسم دوم به وسیله جسم اول به صورت فوری و آنی جذب میشود. این برخلاف کیهان ماست. هیچ چیز فوری و مستقیم در کیهان ما رخ نمیدهد زیرا ما محدود به زمان هستیم. وقتی ما میگوییم فوری و آنی یعنی زمانی وجود ندارد و زمان برابر با صفر است. و این بر خلاف نظریه نسبیت خاص اینشتین است که میگوید زمان مشخص است و هیچ چیز در جهان، سریعتر از نور نیست. چگونه این مشکل را حل کنیم؟
در سال 1915 اینشتین نظریه نسبیت عام را مطرح کرد : اگر زمان، مشخص باشد با مکان محدود میشود و شکل زمان مکان را درست میکند. یک تار و پود در کیهان داریم که از سه بعد مکان و یک بعد زمان درست شده است. و این بافت، بافت زمان مکان نام دارد. تاثیر جاذبه، نتیجه زمان- مکان است که به وسیله ماده و انرژی خمیده میشود. این تارو پود کیهانی، جامد و سفت نیست بلکه الاستیک و قابل خم شدن است. و همه ماده موجود در کیهان، این تارو پود را بر اساس توده خود، خم میکند. برای نمونه توده و انرژی خورشید، بافت زمان-مکان را خم میکند و زمین بر اساس این خمیدگی در مسیری حرکت میکند که مشابه خط مستقیم است همانطور که در ویدیو میبینید. خمیدگی و پیچ در فضا-زمان سبب میشود اینطور به نظر برسد که زمین کاملا به دور خورشید میچرخد.

به طور خلاصه اینشتین یک مقاله ابداعی نوشت که بیان میکرد نیروی جاذبه از بقیه نیروها متفاوت است. و آن، معادله نسبیت عامه اینشتین است. جاذبه نتیجه خمیدگی در بافت زمان-مکان است و جامد نیست بلکه تحت تاثیر توزیع توده و انرژی کهکشانها بر آن، قابل خم شدن و به هم ریختن است.

چه چیزی به دست می آوریم؟ به صورت نظری اگر خورشید، توده بسیار بیشتری نسبت به آنچه امروز دارد، داشت توده زمان مکان را به میزان بیشتری خمیده میکرد. در این صورت چه میشد؟ زمین در مسیری غیر از مسیر کنونی حرکت میکرد و تحت تاثیر نیروی جاذبه به سوی خورشید می افتاد. و در این صورت زمین خود را از این سرنوشت، رها میکرد و لازم میشد با سرعت بیشتری، چرخش کند تا نیروی گردشی اینرسی لحظه ای آن، زمین را در همان مسیر نگه دارد. به همین ترتیب اگر تصور کنیم زمین با سرعتی بشتر از آنچه امروز دارد، حرکت میکرد و سرعت آن برای رها شدن از جاذبه خورشید کافی بود یعنی به سرعت گریز میرسید، چه اتفاقی می افتاد؟ زمین از مدار خود خارج میشد و از خورشید دور میگردید. زیرا زمین میتوانست از جاذبه خورشید و منحنی زمان مکان خورشید بگریزد.

با این همه هنوز، چیز مبهمی هست. از سال 1930 مشاهدات، برخی کهکشان ها را در برخی خوشه های کهکشانی ثبت کرده اند که با سرعت زیاد در حال حرکت است. و این سرعت از سرعت گریز، بیشتر است ولی چه اتفاقی می افتد؟ هنوز آنها درمدار خود باقی میمانند. چرا؟! چرا از مدار خود خارج نمیشود!این یعنی جاذبه ای هست که مانع از گریز آنها از مدارشان میشود و سبب میشود آنها با این سرعت حرکت کنند. این نیروی جاذبه از جاذبه شناخته شده که از توده و انرژی ماده ایجاد میشود، متفاوت است. فیزیکدان ها برخی فرضیه ها را برای توضیح نیروی اضافی جاذبه مطرح کرده اند. اول: آنها پیشنهاد داده اند قانون نیوتن درست نیست و در مورد حجم های بسیار بزگ مانند کهکشانها و توده های کهکشانی نیازمند اصلاح است.
فرض دوم: آنها پیشنهاد دادند ماده

تاریک وجود دارد. این ماده، تاریک خوانده میشود زیرا دیده نمیشود و منبع آن، ناشناخته است. با این همه تاثیر نیرویی بیشتر از جاذبه، یک حقیقت است پس به آن، نام ماده تاریک را دادند. فرضیه اول طبیعتا درست نیست زیرا کیهان در ابتدای پیدایش خود، نیازمند نیرویی بزرگتر از جاذبه ای است که ماده عادی فراهم میکند. این، خوشه های کهکشانی و کهکشان ها را توانا میسازد، به جای آنکه در کیهان پراکنده شوند، شکل بگیرند و به وجود بیایند.
اما فرضیه دوم که وجود ماده تاریک را تصور میکند، مبهم است. آنها نمیدانند ماده تاریک چیست اما تاثیرات آن را میبینند. در کنار این دو فرضیه، ما میتوانیم فرضیه دیگری را بیاوریم و آن، فرضیه چند جهانی است که توسطهیو اورت مطرح شد و این فرضیه امروز به طور فراوان در عرصه های علمی جریان دارد به خصوص پس از آنکه فرضیه ابرریسمان ها و تئوری M و مدارک ریاضی آن عرضه شد و ابعادی غیر از چهار بعد قابل درک و شناخته شده نشان داده شد. و این ابعاد شناخته شده، سه بعد مکانی طول و عرض و ارتفاع و بعد زمان است.

از نظر علمی اگر جهانی خیالی و غیر قابل دیدن و موازی با جهان ما وجود داشته باشد، ممکن است این جهان مثلا از طریق نیروی جاذبه، بر جهان ما تاثیر بگذارد. برای نمونه میتوان تصور کرد ریسمان نیروی جاذبه- که آن را گراویتون مینامیم- وجود دارد و این گراویتون، آزاد است و به بافت زمان مکان یا پوسته ای- که در آن زندگی میکنیم- متصل نیست و به این ترتیب میتوان آن را از یک جهان به جهان دیگر، ترجمه کرد و نتایجش آن است که وجود جهان موازی جهان ما برای توضیح نیروی اضافی جاذبه از منبع ناشناخته، کافی است.
و این نیروی اضافی باعث افزایش سرعت کهکشان ها- که درون خوشه های کهکشانی حرکت میکنند- میشود بدون آنکه باعث متلاشی و پراکنده شدن آنها شود.

من مطمئن هستم مطالب زیادی را امروز بیان کردم ولی همچنان با من بمانید.

به طور خلاصه، من در مورد قانون جاذبه نیوتن سخن گفتم و اینکه چطور این قانون با قانون نسبیت عام اینشتاین اصلاح شده است ولی ما مشاهداتی داریم که فراتر از جاذبه است و قابل توضیح نیست. مانند افزایش سرعت حرکت کهکشان ها بدون آنکه پراکنده شوند و ازمسیر خود منحرف گردند. پس من برخی فرضیات را از طرف فیزیک دانها بیان کردم که کوشیده است علت این پدیده را توضیح دهد. و اینها بیان کرده اند این حالت ممکن است به علت وجود ماده تاریک باشد و این نیروی اضافی جاذبه از کیهان دیگری آمده است.

امیدوارم ازبرنامه من لذت برده باشید. شما راهفته دیگر ببینم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3224128674271777&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
این پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انمولتیپل اسکلروز در زنان دخالت در ساختار ژنهاچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعات حسی ما از جهان، چهدف یکسان و مسیرهای مختلریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاآیا تکامل و تغییرات ژنتیغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیقلب دروازه ی ارتباطایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژمکان زمان یا حافظه زماندر درمان بیماری مولتیپل نظریه تکامل در درمان بیمبه نادیدنی ایمان بیاوروقت نهيب هاي غير علمي گذشرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت دومجهان قابل مشاهده بخش کوچقدرت کنترل خودابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تماجرای عجیب گالیلهدرمان جدید کنترل مولتیپلهمجوشی هسته ای، انرژِی بزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحواقعیت چند سویهتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای اسرار آلحظات خوش با کودکانخانواده پایدارنوار مغز در فراموشی هااز تکنیکی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی می تواند بر احزندگی زودگذربیماری بیش فعالیواکسن اسپایکوژنتلاشی تازه برای گشودن معپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط الکترودهای کاشتنیجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساختچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استورزش بهترین درمان بیش فعتنهایی رمز نوآوری استپیوستگی همه ی اجزای جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمنابع جدید انرژیدورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتو در میانه ی جهان نیستی پروتز چشمصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت53دانشمندان یک فرضیه رادیکچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم بی خداییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتفلج خواب چیستاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ALSنخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککودکان خود را مشابه خود تتیک و اختلال حرکتیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستفرایند پیچیده ی خونرسانیاین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکمواد کوانتومی جدید، ممکندر مانهای کمر دردچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حاآیا جنین انسان، هوشمندی غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پقلب روباتیکاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانمکانیک کوانتومی بی معنی در سال حدود 7 میلیون نفر نظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگروقتی فهمیدی خطا کردی برگرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کشتن عقیده ممکن نیستتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت سومجهان موازی و حجاب هاقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تماده ی تاریکدرمان جدید ای ال اس، توفرهمراه سختی، اسانی هستزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیواقعیت چیستتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان پر از چیزهای جادویی لرزش ناشی از اسیب به عصبخار و گلنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز و از مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی سلول در بدن، جدای اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاشی جدید در درمان ام اسپنج اکتشاف شگفت آور در موشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیالگو نداشتیمجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دقیق ترین تصاویر از مغز اچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانورزش در کمر دردتنبیه چقدر موثر استپیام های ناشناخته بر مغز شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجديدن با چشم بسته در خواب چگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستپروتز عصبی برای تکلمضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان ژنی از مغز انسچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییکمردرد و علل آنتوهم تنهاییآنها نمیخواهند دیگران راعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینفلج دوطرفه عصب 6 چشماولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام نرمش های مفید برای درد زااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوشمندی کیهانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کودکان را برای راه آماده تیروفیبان موثر در سکته ی آیا هوش ارثی دریافتی از پعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قافرایند تکامل و دشواری هافرایند حذف برخی اجزای مغاین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانموجود بی مغزی که می توانددر محل کار ارزش خودت را بچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانآیا جهان ذهن و افکار ما مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزقلب را نشکناگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به مکانیزمهای دفاعی در برابدرمان های اسرار آمیز در آنظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقتی پر از گل شدی خودت را راز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستگل خاردار، زیباستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان ما میتواند به اندازقدرت ذهنابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تماده ی خالیدرمان جدید سرطانهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان دارای برنامهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخارق العاده و استثنایی بنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی یا حماقت طبیعزندگی، مدیریت انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمایل زیاد به خوردن بستنپول و شادیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دل به دریا بزنچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماوزن حقیقی معرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیپیدایش زبانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دی متیل فومارات(زادیوا)(نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغز مستند جهان متصلهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید مثل اولین ربات های پرورش مغز مینیاتوری انساضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان پاسخ کوانتومی ناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش احساسیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جداییآنان که در قله اند هرگز خعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیفناوری هوش مصنوعی نحوه خاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید میاستنی گراوینرمش های مفید در سرگیجهاستخوان های کشف شده، ممکهوشیاری و وجودروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش سریعی که بدون احسعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون فراتر از دیوارهای باوراینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمموجودات مقهور ژنها هستنددر چه مرحله ای از خواب ، رنزاع بین جهل و علم رو به پاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف از خلقت رسیدن به ابزاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبانآیا جهش های ژنتیکی، ویروغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به قیچی ژنتیکیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مما انسانها چه اندازه نزددرمان های بیماری آلزایمرهفت چیز که عملکرد مغز تو به امید روزهای بهتروقتی تو از یاد گرفتن باز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلگل زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآتش منبع انرژیجهان مادی، تجلی فضا در ذهقدرت عشقابزار بقا از نخستین همانچندجهانیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تماده ای ضد التهابیدرمان دارویی سرطان رحم بهندسه ی پایه ایزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت های متفاوتتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان در حال نوسان و چرخشلزوم سازگاری قانون مجازاخبر مهم تلسکوپ هابلنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپول و عقیدهشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دلایلی که نشان میدهد ما بنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشروزوز گوشتو یک معجزه ایپیر شدن حتمی نیستشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دین اجبارینگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز- از مغز مشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید یا دریافت علمپرتوهای صادر شده از سیاهضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان اولین سلول مصنناتوانی در شناسایی چهره از روده تا مغزهوش احساسیرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جدایی و توهم علمآنزیم تولید انرژی در سلوعلم و روحتری فلوپرازینفیلمی بسیار جالب از تغییاولین دروغنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای میاستنی نرمش های موثر در کمردرداستروژن مانند سپر زنان دهوشیاری و افسردگیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکی غایب شدی تا نیازمند دلتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هشیاری کوانتومی وجودعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانآیا واکنش های یاد گرفته وعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های فرد موفقاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییموسیقی نودر ناامیدی بسی امید استنزاع بین علم و نادانی رو اعتماد به خودهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکتاب، سفری به تاریختکامل زبان انسان از پیشیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید میگرنهفت سین یادگاری از میراث به بالا بر ستارگان نگاه کویتنام نوعی کرونا ویروس رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آثار باستانی تمدن های قدجهان مرئی و نامرئیقضاوت ممنوعابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدماده، چیزی نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه ی رایج کیهانزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنواقعیت و مجازتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجهان در حال ایجاد و ارتقالزوم سازگاری قانون مجازاخدا موجود استنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله واکسن سرطانتمدن پیشرفته ی پیشینیانپوست ساعتی مستقل از مغز دشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهیک پیام منفرد نورون مغزی تو یک جهان در مغز خودت هسپیشینیان انسان از هفت میشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دین، اجباری نیستنگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز- از مغزتمشکلات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید پاک و فراوان انرژیپرسش و چستجو همیشه باقی اطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغنادیدنی ها واقعی هستنداز سایه بگذرهوش در طبیعترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنگره بین المللی سردرد دتوهم جسمآینه در اینهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینفیزیک مولکولها و ذرات در اولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای ای ال اسنرمشهای مهم برای تقویت عاسرار آفرینش در موجهوشیاری کوانتومیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکیهان خود را طراحی میکندتکینگیآیا یک، وجود داردعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل فرد یا اندیشهاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانموسیقی هنر مایع استدر هم تنیدگی مرزها و بی منزاع بین علم و جهل رو به پاعتماد به خودهر جا که جات میشه، جات نیرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکتابخانهتکامل ساختار رگهای مغزی آیا خداباوری محصول تکاملتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردقانون مندی نقشه ژنتیکی ماگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های جدید در بیماری هم نوع خواری در میان پیشیبه بالاتر از ماده بیندیشویتامین E برای فعالیت صحرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشجهان مشارکتیقطار پیشرفتابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسماده، چیزی بیش از یک خلا درمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه بنیادینزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریواقعیت و انعکاستفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجهان ریز و درشتلزوم عدم وابستگی به گوگل خدا بخشنده است پس تو هم بنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیپوشاندن خود از نورشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دنیا، هیچ استچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ تصادفیهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیشنهاد خوب برای آسان تو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت های جدید علوم اعصشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایمغز کوانتومیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دید تو همیشه محدود به مقدنگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید سلولهای جنسی از سلپرسشگری نامحدودطلای سیاهتاریکی و نورانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی نادانی در قرن بیست و یکم،از علم جز اندکی به شما داهوش عاطفی قسمت 11رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتآیندهعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزفیزیک و هوشیاریاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای دیابتچرا ماشین باید نتایج را پاسرار بازسازی اندام هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل فردی یا اجتماعیکیست هیداتید مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا کیهان می تواند یک شبیعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولفرد حساس از نظر عاطفی و بایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است میهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی کوانتومینسبیت عام از زبان دکتر براعداد بینهایت در دنیای مهر حرکت خمیده می شود و هر رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کجای مغز مسئول پردازش تجتکامل شناخت انسان با کشفآیا دلفین ها می تواند از صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهقانون گذاری و تکاملاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های رایج ام اسهمه چیز موج استبه جای محکوم کردن دیگران ویتامین E در چه مواد غذایرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و سکونجهان هوشمندلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزماست مالیدرمان سرگیجه بدون داروهندسه در پایه ی همه ی واکزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت خلا و وجود و درک متقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهان شگفت انگیزمقاومت به عوارض فشار خون خدای رنگین کماننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سواکسن ضد اعتیادتمدن زیر آبپیموزایدشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تمرگی وجود نداردهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت در عقل است یا ظواهشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دیدن خدا در همه چیزنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتولترودینآلودگی هوا چالش قرن جدیدطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدینازوکلسینازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت نهمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنکنترل همجوشی هسته ای با هتوپیراماتآینده ی انسان در فراتر ازعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکفیزیکدانان ماشینی برای تايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید ضد میگرنچرا مغز انسان سه هزار سالاصل بازخوردهیچ چیز همیشگی نیستروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاکیست کلوئید بطن سومتکامل مداومآیا گذشته، امروز وآینده عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانفردا را نمیدانیمایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلمیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومی و پنسبت ها در کیهانبقای حقیقی در دور ماندن اهرچیز با یک تاب تبدیل به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا دلفین ها میتوانند باسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصقانون جنگلاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انما اشیا را آنطور که هستنددرمان های علامتی در ام اسهمه چیز در زمان مناسببه خودت مغرور نشوویتامین کارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان هوشیارلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز نظر علم اعصاب اراده آزماست مالی با هوش انسانیدرمان سرطان با امواج صوتهندسه زبانِ زمان استزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی که نه با یک رخداد و مقابله ی منطقی با اعتراضخدایی که ساخته ی ذهن بشر نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی الفاگودرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرواکسن علیه سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیموزایدشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب امیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونجاذبهابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دهن، بزرگترین سرمایهچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دیک جهش ممکن است ذهن انسانتو آرامش و صلحیپیشرفت ذهن در خلاقیت استشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای مشترک بین انسان و وتومورها و التهاب مغزی عاآلودگی هوا و ویروس کروناطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش، قفل ذهن را باز میکننباید صبر کرد آتش را بعد اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت هفتمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیکنترل جاذبهتوانایی مغز و دیگر اجزای آینده ی علم و فیزیک در60 ثعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانفاجعه ی جهل مقدسايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی جدید ضد الزایمرچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ وقت خودت را محدود به روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعسیاهچاله ها، دارای پرتو کاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل چشمآیا پیدایش مغز از روی تصاعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمفرزندان زمان خودایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و میگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و دنسبت طلایی، نشانه ای به سبلندی در ذهن ما درک بلندیهز ذره، یک دنیاسترژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکریستال هاتکثیر سلول در برابر توقف آیا دست مصنوعی به زودی قاپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردقانون جنگلاگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساما به جهان های متفاوت خوددرمان ژنتیکی برای نوآوریهمه چیز در زمان کنونی استبه دنبال رستگاری باشویتامین کا و استخوانرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ویروس کرونا بر مغز آزمون تجربی، راهی برای رجهان های بسیار دیگرلوتیراستامابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز واقعیت امروز تا حقیقتماشین دانشدرمانهای بیماری پارکینسهندسه، نمایشی از حقیقتزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبواکنش های ناخودآگاه و تقتقلید از طبیعتگذشته را دفن کنشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو جهانی که از یک منبع، تغذیمقابله با کرونا با علم اسخسته نباشی بابانورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز و مدیتیشنپیچیدگی های مغزمگسشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیپیشرفتی مستقل از ابزار هشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پندارینگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز، از مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانژنهای هوش ، کدامندتومورهای نخاعیآلودگی هوا و پارکینسونطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده حباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدائما بخواننبرو و انرژی مداوماساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت پنجمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال کندر در بیماریهای التهابتوازن مهمتر از فعالیت زیآینده با ترس جمع نمیشودعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونفاصله ها در مکانیک کوانتايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبمنبع خواب و رویاداروی سل سپتچرا ویروس کرونای دلتا وااصل علت و تاثیرهیچ کاری نکردن به معنی چیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا آگاهی پس از مرگ از بیعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانفرضیه ای جدید توضیح میدهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش میگرن سردردی ژنتیکی که بدر هر سوراخی سر نکننشانه های گذشته در کیهان بلوغ چیستهزینه ای که برای اندیشیدرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال زمان(قسمت اولتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنقانونمندی و محدودیت عالماگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاما با کمک مغز خود مختاريمدرمان پوکی استخوانهمه چیز، ثبت می شودبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کا در سبزیجاترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان هایی در جهان دیگرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعخودآگاهی و هوشیارينهایت در بی نهایتاز کجا آمده ام و به کجا میمبانی ذهنی سیاه و سفیددرهای اسرارآمیز و پوشیدههنر فراموشیزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارواکنش به حس جدیدتقویت استخوان در گرو تغذگربه شرودینگر و تاثیر مششلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهانی در ذهنملاحظه های اخلاقی دربارهخطا در محاسبات چیزی کاملنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمرکز بر هدفپیچیدگی های مغزی در درک زشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزامید نجاتمعرفت و شناختجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ چگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزیکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستپاسخ گیاهان در زمان خوردشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپندارینگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز مشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتآلزایمرطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسچت جی پی تیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت اولروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسکوچ از محیط نامناسبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا فراموشی حتمی استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفاصله ی همیشگی تصویر سازای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابمنتظر نمان چیزی نور را بهداروی ضد چاقیچرا پس از بیدار شدن از خواصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مهیچ کس حقیقت را درون مغز روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا امکان بازسازی اندامهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهفساد اقتصادی سیتماتیک درایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازمیگرن شدید قابل درمان اسدر والنتاین کتاب بدید همنشانه های پروردگار در جهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه سنگین انسان در ازاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجمجمه انسان های اولیهقارچ بی مغز در خدمت موجوداپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولما بخشی از این جهان مرتبطدرمان پوکی استخوانهمه ی سردردها بی خطر نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین بی 12 در درمان دردبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهلیروپریم داروی ترکیبی ضدخودت را از اندیشه هایت حفنهادینه سازی فرهنگ اختلااز کسی که یک کتاب خوانده مباحث مهم حس و ادراکدروغ نگو به خصوص به خودتهنر حفظ گرهزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت حافظه یا هوش مصنوعگزیده ای از وبینار یا کنفشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان، تصادفی نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرخطا در محاسبات چیزی کاملنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمداخله ی زیانبار انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکوبینار اساتید نورولوژی دتمساح حد واسط میان مغز کوپیوند قلب خوک، به فرد دچاشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف چگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسیافته های نوین علوم پرده تو با همه چیز در پیوندیپختگی پس از چهل سالگي به شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغیینگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز از مغز تا مطالبه ی حق خودهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالیآملودیپین داروی ضد فشار طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینحریص نباشاتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسچت جی پی تیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت دهمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکفتون های زیستیای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگمنحنی که ارتباط بین معرفداروی ضد چاقیچرا ارتعاش بسیار مهم استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ اندر هیچروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا انسان با مغز بزرگش اخعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهفشار و قدرتایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد میدان مغناطيسي زمین بشر در یک فراکتال هر نقطه مرکنظام مثبت زندگیبنی عباس، ننگی بر تاریخهزاران سال چشم های بینا وراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت سوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا راهی برای رفع کم آبی جنبه های موجی واقعیتقبل از آغازابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمیشه چشمی مراقب و نگهبابه سخن توجه کن نه گویندهویتامین بی هفدهتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزادی عقیده، آرمانی که تجهان یکپارچهلیس دگرامفتامین یا ویاسخودروهای هیدروژنیچهار میلیارد سال تکامل باز آغاز خلقت تا نگاه انسامجموعه های پر سلولی بدن مدریای خداهنر رها شدن از وابستگیزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که تقویت سیستم ایمنیگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش های ژنتیکی مفید در ساممانتین یا آلزیکسا یا ابخطای ادراک کارمانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا وجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریپیوند مغز و سر و چالشهای شانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانمغز قلبجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلیاد گرفتن مداومتو با باورهایت کنترل میشپروژه ی ژنوم انسانیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش قدرت استنگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تمطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی به شناسایی کارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیکلمات بلند نه صدای بلندتوهم فضای خالی یا توهم فضآموزش نوین زبانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سینتایج نادانی و جهلاستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت دومروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های سازمان بهداشت آیا ما کالا هستیمعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهفروتنی و غرورای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد منشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد تشنج با قابليت تچرا بیماری های تخریبی مغاصول انجام برخی نرمش ها دچرا حیوانات سخن نمی گویناصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچگاه از فشار و شکست نترروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل تکنولوژیآیا احتمال دارد رویا از آعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدفضای قلب منبع نبوغ استایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارمیدان های مغناطیسی قابل در کمتر از چند ماه سوش جدنظریه ی تکامل در درمان بیبه قفس های سیاهت ننازهستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری جدید، ویران کردن گآیاما مقهور قوانین فیزیکجنسیت و تفاوت های بیناییقبل از انفجار بزرگابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممانند آب باشدرمان تومورهای مغزی با اهمیشه اطمینان تو بر خدا برشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستویتامین دی گنجینه ای بزرتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزار دیگری، آزار خود استجهان کنونی و مغز بزرگتریلا اکراه فی الدینخورشید مصنوعیچهار ساعت پس از کشتار خوکاز انفجار بزرگ تا انفجار محل درک احساسات روحانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کرونا و گشودن پنجرتلقین اطلاعات و حافظهگشایش دروازه جدیدی از طرشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماجهش های ژنتیکی غیر تصادفمن کسی در ناکسی دریافتم خطای حسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی درختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستوراپامیل در بارداریتنفس هوازی و میتوکندریپیوند اندام از حیوانات بشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان بی گهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند یاد بگیر فراموش کنیتو باید نیکان را به دست بپروژه ی ژنوم انسانیشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی در کامپیوترهارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آمارهای ارائه شده در سطح طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرحس متفاوتاتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس ونجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فکووید نوزده و خطر بیماری توصیه های غیر دارویی در سآیا ما تنها موجودات زنده علت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرافرگشت و تکامل تصادفی محض ایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و منشاء کوانتومی هوشیاری اداروی ضد تشنج با قابليت تچرا حجم مغز گونه انسان دراصول سلامت کمرهیپرپاراتیروئیدیسمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل جریان همیشگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان قفس ذهنایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیمیدان های کوانتومی خلادر آرزوهایت مداومت داشتهنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازهستی ما پس از شروعی چگال راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به آب زندگی است قسمت چهارمجنسیت و تفاوت های بیناییقبرستان ها با بوی شجاعتابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسماه رجبدرمان تشنجهمیشه داناتر از ما وجود درشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلویروس مصنوعیتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسجهان کاملی در اطراف ما پرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟خوش قلبی و مهربانینوآوری ای شگفت انگیز داناز بحث های کنونی در ویروسمحل درک احساسات روحانی ددرک نیازمند شناخت خویش اهوموارکتوس ها ممکن است دزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش ها برای کشف منابع جدپل جویی اصفهانشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمن پر از تلخیمخطر آلودگی هوانیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک بازی درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس بدون اکسیژنپیوند سر آیا ممکن استشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان، قماهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو یادگیری مهارت های جدید دتو تغییر و تحولیپروانه ی آسمانیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم چیستآن چیزی که ما جریان زمان ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارفلج نخاعی با الکترودهای اولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلنخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوصیه هایی در مصرف ماهیآیا مغز تا بزرگسالی توسععماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هافراموش کارها باهوش تر هسایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و مهندسی ژنتیک در حال تلاش داروی ضد تشنج توپیراماتمهربانی، شرط موفقیتدارویی خلط آورچرا خشونت و تعصباضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاآیا برای تولید مثل همیشه عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنقفس را بشکنایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیمیدان بنیادین اطلاعاتدر آسمان هدیه های نادیدننظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکشف ارتباط جدیدی از ارتبتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت هفتمجهل مقدسقدم زدن و حرکت دید را تغیابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرماپروتیلیندرمان جدید ALSهمیشه راهی هسترشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می گیرنده باید سازگار با پیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهلایو دوم دکتر سید سلمان فخوشبختی دور از رنج های منوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمحدودیت چقدر موثر استدرک و احساسهورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا ساخته شده توتلاش هایی در بیماران قطع پل خواجو اصفهانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژي پاک سرچشمه حخطرات هوش مصنوعینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی ، بهترین تمریتنها مانع در زندگی موارد پیوند سر، یکی از راه حلهاشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطیادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را پرواز از نیویورک تا لوس آششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودآنچه ناشناخته است باید شظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آناولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدنخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از توضیحی ساده در مورد هوش مآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مفراموشی همیشه هم بد نیستایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهموفقیت هوش مصنوعی در امتداستانها و مفاهیمی اشتباچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز کاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زقلب و عقلایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیدازولام در درمان تشنج در آستانه ی موج پنجم کووینظریه ی ریسمانبه نقاش بنگروفور و فراوانیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت اولجهان فراکتالقدرت مردمابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوماجرای جهل مقدسدرمان جدید میگرن با انتی همیشه عسل با موم بخوریمز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کتامین در درمان پاآشنا پنداریجهان پیوستهلبخند بزن شاید صبح فردا زخانه ی تاریکنوار مغز ترجمه رخدادهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمحدودیت های حافظه و حافظدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی برای درمان قطع نخاپلاسمای غالبشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز دفاع از پیامبرچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینورزش و میگرنتنها در برابر جهانپیوندی که فراتر از امکانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمنابع بی نهایت انرژی در ددوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستیاری خدا نزدیک استتو دی ان ای خاص ميتوکندريپروتئین های ساده ی ابتداصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکمردردتوهم وجودآنچه واقعیت تصور میکنیم عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمفلج خواباولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی تشنجی درباردارینخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودکان میتوانند ناقل بی تیوتیکسن داروی ضد جنونآیا هوش مصنوعی می تواند نعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج فراموشی و مسیر روحانیایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسان