دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جاذبه و نقش آن در شکلگیری حیات

جاذبه چیست؟ و آیا جاذبه، به جاذبه مرسوم عالم مادی ما محدود میشود؟

جاذبه تشکیل دهنده کیهان ما، فراتر از جاذبههای مرسوم مادی است. جاذبه دیگری هست که تابع قوانین جاذبه مادی ما نیست ولی کششی را ایجاد میکند که لازمه ایجاد هستی و بدن و مغز ماست. در این میان، نقش ما به عنوان مشاهده گر چیست؟ و آیا مشاهده فعلی ما در مورد جاذبه نمی تواند بسیار محدودتر از جاذبه های دیگری باشد که در عالم وجود دارد؟
برنامه قهوه من از دکتر زینب الشمری

به برنامه قهوه من خوش آمید من زینب شمری هستم.

قبلا گفتم معتبرترین نظریه ها در فیزیک، نسبیت عام و مکانیک کوانتوم است. قبلا در مورد مکانیک کوانتوم سخن گفتم و اکنون در مورد نظریه نسببیت عام اینشتین سخن میگویم. به طور خلاصه این نظریه، مرتبط با جاذبه است. جاذبه یک راز برای دانشمندان بوده است. آنها نمیدانستند جاذبه چه چیزی است و چگونه کار میکند. آنچه ما در مورد جاذبه میدانیم آنکه جاذبه عامل افتادن سیب از درخت، بر زمین است.
نیوتون معادله ای در مورد نیروی جاذبه نوشت. این معادله بیان میکند هر چیز در جهان با نیرویی، چیز دیگری را جذب میکند و این نیرو مستقیما مرتبط با توده آنهاست و رابطه معکوس با فاصله بین مرکزهای آنها دارد. F = Gm1m2/r2
این به چه معناست ؟ این یعنی اگر جسمی توده بزرگتری داشته باشد، جسم کوچکتر را به سوی خود جذب میکند؛ به شرطی که فاصله مرکز های آنها اندک یا کافی باشد تا بتواند نیروی جاذبه را اعمال کند. هرچه فاصله بیشتر باشد نیروی جاذبه کمتر است این جالب است ولی یک مشکل داریم. جسم دوم به وسیله جسم اول به صورت فوری و آنی جذب میشود. این برخلاف کیهان ماست. هیچ چیز فوری و مستقیم در کیهان ما رخ نمیدهد زیرا ما محدود به زمان هستیم. وقتی ما میگوییم فوری و آنی یعنی زمانی وجود ندارد و زمان برابر با صفر است. و این بر خلاف نظریه نسبیت خاص اینشتین است که میگوید زمان مشخص است و هیچ چیز در جهان، سریعتر از نور نیست. چگونه این مشکل را حل کنیم؟
در سال 1915 اینشتین نظریه نسبیت عام را مطرح کرد : اگر زمان، مشخص باشد با مکان محدود میشود و شکل زمان مکان را درست میکند. یک تار و پود در کیهان داریم که از سه بعد مکان و یک بعد زمان درست شده است. و این بافت، بافت زمان مکان نام دارد. تاثیر جاذبه، نتیجه زمان- مکان است که به وسیله ماده و انرژی خمیده میشود. این تارو پود کیهانی، جامد و سفت نیست بلکه الاستیک و قابل خم شدن است. و همه ماده موجود در کیهان، این تارو پود را بر اساس توده خود، خم میکند. برای نمونه توده و انرژی خورشید، بافت زمان-مکان را خم میکند و زمین بر اساس این خمیدگی در مسیری حرکت میکند که مشابه خط مستقیم است همانطور که در ویدیو میبینید. خمیدگی و پیچ در فضا-زمان سبب میشود اینطور به نظر برسد که زمین کاملا به دور خورشید میچرخد.

به طور خلاصه اینشتین یک مقاله ابداعی نوشت که بیان میکرد نیروی جاذبه از بقیه نیروها متفاوت است. و آن، معادله نسبیت عامه اینشتین است. جاذبه نتیجه خمیدگی در بافت زمان-مکان است و جامد نیست بلکه تحت تاثیر توزیع توده و انرژی کهکشانها بر آن، قابل خم شدن و به هم ریختن است.

چه چیزی به دست می آوریم؟ به صورت نظری اگر خورشید، توده بسیار بیشتری نسبت به آنچه امروز دارد، داشت توده زمان مکان را به میزان بیشتری خمیده میکرد. در این صورت چه میشد؟ زمین در مسیری غیر از مسیر کنونی حرکت میکرد و تحت تاثیر نیروی جاذبه به سوی خورشید می افتاد. و در این صورت زمین خود را از این سرنوشت، رها میکرد و لازم میشد با سرعت بیشتری، چرخش کند تا نیروی گردشی اینرسی لحظه ای آن، زمین را در همان مسیر نگه دارد. به همین ترتیب اگر تصور کنیم زمین با سرعتی بشتر از آنچه امروز دارد، حرکت میکرد و سرعت آن برای رها شدن از جاذبه خورشید کافی بود یعنی به سرعت گریز میرسید، چه اتفاقی می افتاد؟ زمین از مدار خود خارج میشد و از خورشید دور میگردید. زیرا زمین میتوانست از جاذبه خورشید و منحنی زمان مکان خورشید بگریزد.

با این همه هنوز، چیز مبهمی هست. از سال 1930 مشاهدات، برخی کهکشان ها را در برخی خوشه های کهکشانی ثبت کرده اند که با سرعت زیاد در حال حرکت است. و این سرعت از سرعت گریز، بیشتر است ولی چه اتفاقی می افتد؟ هنوز آنها درمدار خود باقی میمانند. چرا؟! چرا از مدار خود خارج نمیشود!این یعنی جاذبه ای هست که مانع از گریز آنها از مدارشان میشود و سبب میشود آنها با این سرعت حرکت کنند. این نیروی جاذبه از جاذبه شناخته شده که از توده و انرژی ماده ایجاد میشود، متفاوت است. فیزیکدان ها برخی فرضیه ها را برای توضیح نیروی اضافی جاذبه مطرح کرده اند. اول: آنها پیشنهاد داده اند قانون نیوتن درست نیست و در مورد حجم های بسیار بزگ مانند کهکشانها و توده های کهکشانی نیازمند اصلاح است.
فرض دوم: آنها پیشنهاد دادند ماده

تاریک وجود دارد. این ماده، تاریک خوانده میشود زیرا دیده نمیشود و منبع آن، ناشناخته است. با این همه تاثیر نیرویی بیشتر از جاذبه، یک حقیقت است پس به آن، نام ماده تاریک را دادند. فرضیه اول طبیعتا درست نیست زیرا کیهان در ابتدای پیدایش خود، نیازمند نیرویی بزرگتر از جاذبه ای است که ماده عادی فراهم میکند. این، خوشه های کهکشانی و کهکشان ها را توانا میسازد، به جای آنکه در کیهان پراکنده شوند، شکل بگیرند و به وجود بیایند.
اما فرضیه دوم که وجود ماده تاریک را تصور میکند، مبهم است. آنها نمیدانند ماده تاریک چیست اما تاثیرات آن را میبینند. در کنار این دو فرضیه، ما میتوانیم فرضیه دیگری را بیاوریم و آن، فرضیه چند جهانی است که توسطهیو اورت مطرح شد و این فرضیه امروز به طور فراوان در عرصه های علمی جریان دارد به خصوص پس از آنکه فرضیه ابرریسمان ها و تئوری M و مدارک ریاضی آن عرضه شد و ابعادی غیر از چهار بعد قابل درک و شناخته شده نشان داده شد. و این ابعاد شناخته شده، سه بعد مکانی طول و عرض و ارتفاع و بعد زمان است.

از نظر علمی اگر جهانی خیالی و غیر قابل دیدن و موازی با جهان ما وجود داشته باشد، ممکن است این جهان مثلا از طریق نیروی جاذبه، بر جهان ما تاثیر بگذارد. برای نمونه میتوان تصور کرد ریسمان نیروی جاذبه- که آن را گراویتون مینامیم- وجود دارد و این گراویتون، آزاد است و به بافت زمان مکان یا پوسته ای- که در آن زندگی میکنیم- متصل نیست و به این ترتیب میتوان آن را از یک جهان به جهان دیگر، ترجمه کرد و نتایجش آن است که وجود جهان موازی جهان ما برای توضیح نیروی اضافی جاذبه از منبع ناشناخته، کافی است.
و این نیروی اضافی باعث افزایش سرعت کهکشان ها- که درون خوشه های کهکشانی حرکت میکنند- میشود بدون آنکه باعث متلاشی و پراکنده شدن آنها شود.

من مطمئن هستم مطالب زیادی را امروز بیان کردم ولی همچنان با من بمانید.

به طور خلاصه، من در مورد قانون جاذبه نیوتن سخن گفتم و اینکه چطور این قانون با قانون نسبیت عام اینشتاین اصلاح شده است ولی ما مشاهداتی داریم که فراتر از جاذبه است و قابل توضیح نیست. مانند افزایش سرعت حرکت کهکشان ها بدون آنکه پراکنده شوند و ازمسیر خود منحرف گردند. پس من برخی فرضیات را از طرف فیزیک دانها بیان کردم که کوشیده است علت این پدیده را توضیح دهد. و اینها بیان کرده اند این حالت ممکن است به علت وجود ماده تاریک باشد و این نیروی اضافی جاذبه از کیهان دیگری آمده است.

امیدوارم ازبرنامه من لذت برده باشید. شما راهفته دیگر ببینم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3224128674271777&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطمرکز خنده در کجای مغز استکووید نوزده و خطر بیماریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز ناتوان از توجیه پیداکشف ارتباط جدیدی از ارتبهدف از خلقت رسیدن به ابزااختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیمغز بزرگ چالشهای پیش روگزارش یک مورد جالب لخته وواکسن دیگری ضد کرونا از دارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش حفاظتی مولکول جدید دآلزایمریادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووچند جهانیآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مفرایند حذف برخی اجزای مغچگونه باغبانی باعث کاهش الکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا پس از بیدار شدن از خواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بما با کمک مغز خود مختاريمهمیشه عسل با موم بخوریماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شکودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی درمانگر کامپیابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوهزینه ای که برای اندیشیداختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوگشایش دروازه جدیدی از طرواکسن سرطانارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا ممکن است موش کور بی مژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدچندین ماده غذایی که ماننآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرفرد حساس از نظر عاطفی و بچگونه تکامل مغزهای کنونیالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع خواب و رویاچرا بیماری های تخریبی مغاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما تحت کنترل ژنها هستیم یهوموارکتوس ها ممکن است داگر تلاش انسان امروز برابخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهکودکان میتوانند ناقل بی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری مغز آیندگان چگونه است ؟گنجینه ای به نام ویتامین هزینه سنگین انسان در ازاادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز حریص برای خون، کلید تپمبرولیزوماب در بیماری چواکسنی با تاثیر دوگانه اارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا مونقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا ما تنها موجودات زنده ژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتچه زیاد است بر من که در ایآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کقیچی ژنتیکیچگونه جمعیت های بزرگ شکل امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمنحنی که ارتباط بین معرفچرا حیوانات سخن نمی گویناوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زماه رجبهوش مصنوعی می تواند بر احابزار هوش در حال ارتقا ازابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلکودکان خود را مشابه خود تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایمغز انسان ایا طبیعتا تماگویید نوزده و ایمنی ساکتهزاران سال چشم های بینا واداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی امغز زنان جوانتر از مغز مرپنج اکتشاف شگفت آور در موواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را نقش داروهاي مختلف معروف آیا مغز تا بزرگسالی توسعژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماچهار میلیارد سال تکامل بآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهقانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه جمعیت های بزرگ شکل امید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمنشأ اطلاعات و آموخته ها چرا حجم مغز گونه انسان درايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ماپروتیلینهوش مصنوعی و کشف زبان هایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب مسیر دشوار تکامل و ارتقاکوری گذرای ناشی از موبایهوش احساسیابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان برای ایجاد تمدگوشه بیماری اتوزومال رسسهستي مادي ای که ما کوچکترادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغزهای کوچک بی احساسپوست ساعتی مستقل از مغز دوبینار اساتید نورولوژی دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را نقش روزه داری در سالم و جآیا همه جنایت ها نتیجه بیژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی قانون جنگلچگونه حافظه را قویتر کنیامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممهندسی ژنتیک در حال تلاش چرا خشونت و تعصبايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیکی غایب شدی تا نیازمند دلهوش احساسیاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان برای شادمانی طگوشت خواری یا گیاه خواریهستی ما پس از شروعی چگال ادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنمغزتان را در جوانی سیمکشپیموزایدوراپامیل در بارداریاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خونقش رژیم غذایی بر رشد و اآیا هوش ارثی دریافتی از پژنهای مشترک بین انسان و واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکینوار مغزی روشی مهم در تشخآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتقانونمندی و محدودیت عالمنگاه محدود و تک جانبه، مشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان چرا در مغز انسان، فرورفتايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانمشکلات بین دو همسر و برخیکیست کلوئید بطن سومهوش عاطفی بیشتر در زناناثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان برای شادمانی طگیلگمش باستانی کیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان نقش قهوه در سلامتیپیچیدگی های مغزی در درک زورزش هوازی مرتب خیلی به قاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زبانقش رژیم غذایی در رشد و اآیا هوش سریعی که بدون احسژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربراننورون هاي مصنوعی می توانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوقارچ بی مغز در خدمت موجودنگاه انسان محدود به ادراانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمواد کوانتومی جدید، ممکنچراروياها را به یاد نمی آای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درمشکلات روانپزشکی پس از سکاهش التهاب ناشی از بیماهوش عاطفی در زنان بیشتر ااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزامغز انسان رو به کوچک تر شگیاه خواری و گوشت خوار کدوقت نهيب هاي غير علمي گذشارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کواننقش مهاجرت در توسعه نسل اپیوند مغز و سر و چالشهای ورزش هوازی ، بهترین تمریاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش زبان در سلطه و قدرت اآیا هشیاری کوانتومی وجودکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگفلج بل، فلجی ترسناک که آنسایتهای دیگرنورون های ردیاب حافظهآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درقبل از انفجار بزرگنگاهی بر قدرت بینایی دراانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایموجود بی مغزی که می تواندچراروياها را به یاد نمی آایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمحل درک احساسات روحانی دمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیمشکلات روانپزشکی در عقب کاهش دوپامین عامل بیماریهوش عاطفی در زنان بیشتر ااثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتمغز انسان رو به کوچکتر شدگالکانزوماب، دارویی جدیوقتی فهمیدی خطا کردی برگارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش محیط زندگی و مهاجرت دپیوند سر آیا ممکن استورزش و میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت انقش زبان در سلطه و قدرت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتفلج خوابنوروپلاستیسیتی چیستآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافقدم زدن و حرکت دید را تغینگاهی بر توانایی اجزاي بانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم موجودات مقهور ژنها هستندنزاع بین جهل و علم رو به پایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمخچه فراتر از حفظ تعادلکمردرد و علل آنهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارمشاهده آینده از روی مشاهکایروپاکتیک چیستهوشیاری کوانتومیاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودمغز ایندگان چگونه استگامی در درمان بیماریهای ویتامین E برای فعالیت صحارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش نظام غذایی در تکامل مپیوند سر، یکی از راه حلهاورزش بهترین درمان بیش فعاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش سجده بر عملکرد مغزآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتفلج خواب چیستنوشیدن چای برای مغز مفید آیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیقدرت انسان در نگاه به ابعناتوانی از درمان برخی ویاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیهمانهای ناخوانده عامل نزاع بین علم و نادانی رو ایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختمازبان و بیان، در سایه پیشرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر معنی روزهکاربرد روباتهای ريزنانوهوش، ژنتیکی است یا محیطیاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلامغز ابزار برتر بقاگامی در درمان بیماریهای ویتامین E در چه مواد غذایارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمنقش هورمون های تیروئید دپیشینیان انسان از هفت میورزش در کمر درداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکنقش غذاها و موجودات درياآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرفیلمی بسیار جالب از تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک آزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییلوب فرونتال یا پیشانی مغناتوانی در شناسایی چهره انسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بنزاع بین علم و جهل رو به پایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پزبان و تکلم برخی بیماریهمخچه ابزاري که وظیفه آن فکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز فکر میکند مرگ برای دیکاربرد روباتهای ريز، در هیچگاه از فشار و شکست نتراحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانمغز از بسیاری حقایق می گرگاهی لازم است برای فهم و ویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سنقش هورمون زنانه استروژنپیشرفتی مستقل از ابزار هوزوز گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآنقش غذاها و موجودات درياآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویفیزیکدانان ماشینی برای تچیزی خارج از مغزهای ما نیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس لبخند بزن شاید صبح فردا زنخاع ما تا پایین ستون فقرانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمیگرن شدید قابل درمان اسنظام مثبت زندگیایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و شناخت حقیقت قسمت چمدارک ژنتیکی چگونه انسانکنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکجای مغز مسئول پردازش تجهاوکينگ پیش از مرگش رسالاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنمغز به تنهایی برای فرهنگ گاهی مغز بزرگ چالش استواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آننقش ژنتیک در درمان اختلاپاسخ گیاهان در زمان خوردیک پیشنهاد خوب برای آسان از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتنقش غذاها و موجودات درياآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه مغز پیش انسان یا همافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیلرزش ناشی از اسیب به عصبنخستین تصویر از سیاهچالهانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر نظریه تکامل در درمان بیمایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان ثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت امروری بر تشنج و درمان هایکنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانمغز مادران و کودکان در زمکرونا چه بر سر مغز می آورهاوکينگ پیش از مرگش رسالاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنمغز برای فراموشی بیشتر کگذر زمان کاملا وابسته به واکسن کرونا از حقیقت تاتارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر نقش آتش در رسیدن انسان بهپختگی پس از چهل سالگي به یکی از علل محدودیت مغز اماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووفراموش کارها باهوش تر هسچگونه هموساپينس بر زمین افزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجالزوم سازگاری قانون مجازانرمش های مفید در سرگیجهانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابهفت چیز که عملکرد مغز تو ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دمرکز هوشیاری، روح یا بدن کندر در بیماریهای التهابهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز مغز چون ابزار هوش است دلیکشف مکانیسم عصبی خوانش پهدف یکسان، در مسیرهای متاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟گربه شرودینگر و تاثیر مشواکسن کرونا ساخته شده توارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نپرورش مغز مینیاتوری انسایافته های نوین علوم پرده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک اندانقص در تشخیص هیجانات عامآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه آن شکری که می خوریمافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش الزوم سازگاری قانون مجازانرمشهای مهم برای تقویت عاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیما انسانها چه اندازه نزدهفت سین یادگاری از میراث ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سمرکز حافظه کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنمغز چگونه صداها را فیلتر کشف مکانیسمی پیچیده در بهدف از تکامل مغزاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استمغز بزرگ چالش است یا منفعگزیده ای از وبینار یا کنفواکسن دیگر کرونا ساخته شارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش اتصالات بین سلولهای آلودگی هوا و ویروس کرونایادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بنقطه بی بازگشتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگفرایند تکامل و دشواری هاچگونه انتظارات بر ادراک افسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا مغزهای ما ارتقا یافت اولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقما انسانها چه اندازه نزدهمیشه اطمینان تو بر خدا باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوته