دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ممانتین یا آلزیکسا یا ابیکسا

ممانتین یا آلزیکسا یا ابیکسا

از داروهای موثر در کنترل آلزایمر است.

تاثیر آن از طریق مهار گیرنده N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (NMDAR) است .

این دارو در مواردی که این گیرنده تحریک زیاد میشود،، موثر است و در موارد فعالیت عادی گیرنده موثر نیست.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کووید نوزده و خطر بیماریسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای موقیچی ژنتیکیتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاهی بر قدرت بینایی درادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلمولتیپل اسکلروز در زنان توازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیرویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزررژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیمغزتان را در جوانی سیمکشتری فلوپرازینیادگیری مهارت های جدید دزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتاميننقش رژیم غذایی بر رشد و اجهشهای مفید و ذکاوتی که دجهشهای مفید و ذکاوتی که دکودک ایرانی که هوش او از سودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهنورون های ردیاب حافظهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رقانون مندی نقشه ژنتیکی متقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاهی بر توانایی اجزاي بدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و مواد کوانتومی جدید، ممکنتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و نادانی رو داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسمحل درک احساسات روحانیتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش قهوه در سلامتیتسلیم شدن از نورون شروع میادآوری خواب و رویازبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتنقش رژیم غذایی در رشد و انقش زبان در سلطه و قدرت اجاذبه و نقش آن در شکلگیریکودکان میتوانند ناقل بی سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بنوروپلاستیسیتی چیستخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدقانونمندی و محدودیت عالمتلقین اطلاعات و حافظهناتوانی از درمان برخی ویدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش موجود بی مغزی که می تواندتوصیه های غیر دارویی در سنزاع بین علم و جهل رو به پداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزمحل درک احساسات روحانی دتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی انقش مهاجرت در توسعه نسل اتشنج چیستژن هوش و ساختارهای حیاتی زبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت قربانی نزاع بین بی کودکان خود را مشابه خود تسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدنوشیدن چای برای مغز مفید خواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهقارچ بی مغز در خدمت موجودتلاش هایی در بیماران قطع ناتوانی در شناسایی چهره ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد موجودات مقهور ژنها هستندتوصیه هایی در مصرف ماهینظام مثبت زندگیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دتشنج و حرکات شبه تشنجی قاژن یا نقشه توسعه مغز و نقزبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشناثرات مضر ماری جواناقبل از انفجار بزرگتلاشی برای درمان قطع نخانخاع ما تا پایین ستون فقردی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارمیهمانهای ناخوانده عامل توضیحی ساده در مورد هوش منظریه تکامل در درمان بیمدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در کامپیوترهادرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه اراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیبیوگرافینقش نظام غذایی در تکامل متشنج عدم توازن بین نورون ژنها نقشه ایجاد ابزار هوزبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی سلولهای عصبی در تلاچیزی خارج از مغزهای ما نیخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایاجزای پر سلولی بدن انسان قدم زدن و حرکت دید را تغیتلاشی تازه برای گشودن معنخستین تصویر از سیاهچالهدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل چشمهفت چیز که عملکرد مغز تو در هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترسمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافینقش هورمون های تیروئید دتغییر الگوی رشد مغزی با زژنها ، مغز و ارادهزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از فلج خواببرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مغز پیش انسان یا همخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گقدرت انسان در نگاه به ابعتلاشی جدید در درمان ام اسنرمش های مفید در سرگیجهدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژمیگرن شدید قابل درمان استکامل ابزار هوش ، راه پر هفت سین یادگاری از میراث درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و هدف از خلقت رسیدن به ابزاروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر رو ح و روان بر جسموراپامیل در بارداریرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش هورمون زنانه استروژنتغییر زودتر اتصالات مغزیژنهای مشترک بین انسان و وزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانلوب فرونتال یا پیشانی مغتمایل زیاد به خوردن بستننرمشهای مهم برای تقویت عدانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به میدان مغناطيسي زمین بشر تکامل زبانهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی درمانگر کامپیذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر انتخاب از طرف محیط هزینه ای که برای اندیشیدروش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش هوازی مرتب خیلی به قرشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلونقش ژنتیک در درمان اختلاتغییر عمودی سر انسان از پژنهای هوش ، کدامندزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه آن شکری که می خوریمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابلبخند بزن شاید صبح فردا زتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا مغزهای ما ارتقا یافت دانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فمکانیزمهای دفاعی در برابتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش هوازی ، بهترین تمریزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به نقش آتش در رسیدن انسان بهتغییرات منطقه بویایی مغزکلرال هیدرات برای خوابانسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفانقص در تشخیص هیجانات عامحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگلرزش ناشی از اسیب به عصبتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا پس از بیدار شدن از خودانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انما انسانها چه اندازه نزدتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش و میگرنزندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش انتخاب از طرف محیط، نتغییرات تکاملی سر انسان کمردرد و علل آنسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرچند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض بررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه باغبانی باعث کاهش خدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و لزوم سازگاری قانون مجازاتمساح حد واسط میان مغز کوچرا بیماری های تخریبی مغداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انما انسانها چه اندازه نزدتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز مرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال روشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاهخواری بر ورزش بهترین درمان بیش فعزونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی انقش اتصالات بین سلولهای ثبت امواج الکتریکی در عصکمردرد با پوشیدن کفش مناسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هچندین ماده غذایی که ماننحس چشایی و بویاییابزارهای بقای موجود زندفراموش کارها باهوش تر هسبررسی علل کمر درد در میانچگونه جمعیت های بزرگ شکل خطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهلزوم سازگاری قانون مجازاتنفس هوازی و میتوکندریچرا حیوانات سخن نمی گوینداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساما با کمک مغز خود مختاريمتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیرویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر عصاره تغلیظ شده گیورزش در کمر دردزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمنقش حفاظتی مولکول جدید دجمجمه انسان های اولیهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده مچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط فراموشی همیشه هم بد نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه جمعیت های بزرگ شکل خطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانممانتین یا آلزیکسا یا ابتنفس هوازی و میتوکندریچرا حجم مغز گونه انسان درداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاما تحت کنترل ژنها هستیم یتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگودرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاریخ همه چیز را ثبت کردهوزوز گوشزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خدانقش حیاتی تلومر دی ان آ دجنسیت و تفاوت های بیناییکنگره بین المللی سردرد دسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین هفرایند تکامل و دشواری هابزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه حافظه را قویتر کنیخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انمنابع انرژي پاک سرچشمه حتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا در مغز انسان، فرورفتداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولماه رجبتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز حریص برای خون، کلید تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی یک پیشنهاد خوب برای آسان زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش خرچنگ های نعل اسبی درجنسیت و تفاوت های بیناییکنگره بین المللی سردرد دسفری به آغاز کیهانسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین همفرایند حذف برخی اجزای مغبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشممنبع خواب و رویاتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومماپروتیلینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز زنان جوانتر از مغز مرتبدیل سلولهای محافط به سیکی از علل محدودیت مغز امزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بنقش داروهاي مختلف معروف جهش های ژنتیکی مفید در ساکندر در بیماریهای التهابکوچک شدن مغز از نئاندرتاسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین فرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه انسان محدود به ادرادقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییمنشأ اطلاعات و آموخته ها توانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سوممبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیرویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیمغزهای کوچک بی احساستری فلوپرازینیافته های نوین علوم پرده زبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشانقش روزه داری در سالم و ججهش های ژنتیکی غیر تصادف