دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تلاش هایی در بیماران قطع نخاع

این تحریک کنندههای نخاع، میتواند به هزاران فرد دچار قطع نخاع کمک کند.

این دستگاه کمک میکند فردی- که دچار فلج اندام است- اندام خود را حرکت دهد، همچنین این بیمار میتواند بایستد و پاهای خود را گام به گام حرکت دهد. اساس کار، روی تحریک الکتریکی اپی دورال است.

الکترودها زیر سطح آسیب قرار داده میشود این پیام های الکتریکی به اعصاب و از آنجا به عضلات منتقل میگردد و سبب میشود فرد بار دیگر، قدرت کنترل ارادی اندامهای خود را داشته باشد.

برنامه همراه با فیزیوتراپی شدید انجام شد و بیمار پس از دو هفته، قدرت راه رفتن را به دست آورد. پژوهشگران کوشش میکنند از وسیله ای مانند این، در بیماران مشابه استفاده کنند.

این تحریک کنندههای نخاع، میتواند به هزاران فرد دچار قطع نخاع کمک کند.

این دستگاه کمک میکند فردی- که دچار فلج اندام است- اندام خود را حرکت دهد، همچنین این بیمار میتواند بایستد و پاهای خود را گام به گام حرکت دهد. اساس کار، روی تحریک الکتریکی اپی دورال است.

الکترودها زیر سطح آسیب قرار داده میشود این پیام های الکتریکی به اعصاب و از آنجا به عضلات منتقل میگردد و سبب میشود فرد بار دیگر، قدرت کنترل ارادی اندامهای خود را داشته باشد.

برنامه همراه با فیزیوتراپی شدید انجام شد و بیمار پس از دو هفته، قدرت راه رفتن را به دست آورد. پژوهشگران کوشش میکنند از وسیله ای مانند این، در بیماران مشابه استفاده کنند.

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10214845231546765/?t=2


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علایم کمبود ویتامین E را ماه رجبگاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیمراحل ارتقای پله پله کیهپاسخ گیاهان در زمان خوردهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمغز آیندگان چگونه است ؟آیا احتمال دارد رویا از آوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخمغز حریص برای خون، کلید تافزایش قدرت ادراکات و حسیک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین هیبرید بین انسان وکنگره بین المللی سردرد دبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنابع انرژي پاک سرچشمه حکاربرد روباتهای ريزنانوچرا در مغز انسان، فرورفتاختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلت خواب آلودگی بعد از خوماپروتیلینگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی از عروسک تا کارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانمزایای شکلات تلخ برای سلپختگی پس از چهل سالگي به هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان ایا طبیعتا تماآیا برای تولید مثل همیشه ویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز زنان جوانتر از مغز مرافسردگی و اضطراب در بیمایکی از علل محدودیت مغز امبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسنقش داروهاي مختلف معروف اولین مورد پیوند سر در انکندر در بیماریهای التهاببازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنمنبع خواب و رویاکاربرد روباتهای ريز، در چراروياها را به یاد نمی آاختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعوامل موثر در پیدایش زبامبانی ذهنی سیاه و سفیدگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرمسیر دشوار تکامل و ارتقاپرورش مغز مینیاتوری انساهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتمغز انسان برای ایجاد تمدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغزهای کوچک بی احساسالکتروتاکسی(گرایش و حرکیافته های نوین علوم پرده بیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودانقش روزه داری در سالم و جاولین تصویر در تاریخ از سکوچک شدن مغز از نئاندرتابازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاننوار مغزی روشی مهم در تشخاگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان منشأ اطلاعات و آموخته ها کجای مغز مسئول پردازش تجچراروياها را به یاد نمی آاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و مجموعه های پر سلولی بدن مگربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امشکلات نخاعیآلزایمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخومغز انسان برای شادمانی طآیا تکامل و تغییرات ژنتیویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغزتان را در جوانی سیمکشالتهاب شریان تمپورالیادگیری مهارت های جدید دبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیننقش رژیم غذایی بر رشد و ااولین سلول مصنوعیکووید نوزده و خطر بیماریبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درنورون هاي مصنوعی می توانابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانمولتیپل اسکلروز در زنان کرونا چه بر سر مغز می آورنزاع بین جهل و علم رو به پادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت امحل درک احساسات روحانیگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمشکلات بین دو همسر و برخیآیا ممکن است موش کور بی مهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز انسان برای شادمانی طآیا جهش های ژنتیکی، ویروواکنش های ناخودآگاه و تقازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش قهوه در سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرویادآوری خواب و رویابیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساننقش رژیم غذایی در رشد و ااوکرلیزوماب داروی جدید شکودک ایرانی که هوش او از بحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعینورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عمواد کوانتومی جدید، ممکنکشف مکانیسم عصبی خوانش پنزاع بین علم و نادانی رو اداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدمحل درک احساسات روحانی دگزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمشکلات روانپزشکی پس از سآیا ما تنها موجودات زنده هاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافمغز انسان رو به کوچک تر شآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجواکسن کرونا از حقیقت تاتاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با همانژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمانقش زبان در سلطه و قدرت اايندگان چگونه خواهند دیدکودکان میتوانند ناقل بی بحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عموجود بی مغزی که می تواندکشف مکانیسمی پیچیده در بنزاع بین علم و جهل رو به پادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکمحدودیت های حافظه و حافظگشایش دروازه جدیدی از طرهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات روانپزشکی در عقب آیا مغز تا بزرگسالی توسعهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا خداباوری محصول تکاملواکسن سرطاناستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش محیط زندگی و مهاجرت دامگا سه عامل مهم سلامتژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرنقش زبان در سلطه و قدرت اايا اراده آزاد توهم است یکودکان خود را مشابه خود تبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر نوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلاقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره اثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمموجودات مقهور ژنها هستندکشف ارتباط جدیدی از ارتبنظام مثبت زندگیادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآمخچه فراتر از حفظ تعادلپمبرولیزوماب در بیماری چهوش مصنوعی در کامپیوترهااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمشاهده آینده از روی مشاهآیا همه جنایت ها نتیجه بیهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییمغز ایندگان چگونه استآیا دلفین ها می تواند از واکسنی با تاثیر دوگانه ااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش نظام غذایی در تکامل مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهنقش سجده بر عملکرد مغزايا اراده آزاد توهم است یکوری گذرای ناشی از موبایبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتداینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقراثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سمیهمانهای ناخوانده عامل کشف جمجمه ای درکوه ایرهونظریه تکامل در درمان بیمارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپنج اکتشاف شگفت آور در موهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمعنی روزهآیا هوش ارثی دریافتی از پهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس مغز ابزار برتر بقاآیا دست مصنوعی به زودی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش هورمون های تیروئید دانفجار و توقف تکاملی نشاژنها ، مغز و ارادهبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش غذاها و موجودات درياای آنکه نامش درمان و یادشکی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهاثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنمیگرن سردردی ژنتیکی که بگنجینه ای به نام ویتامین هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتوکين تراپی روشی جديد توضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک اندامخچه ابزاري که وظیفه آن فپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا هوش سریعی که بدون احسهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیمغز از بسیاری حقایق می گرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاوراپامیل در بارداریاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستنقش هورمون زنانه استروژنانواع سکته های مغزیژنهای مشترک بین انسان و وبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش غذاها و موجودات درياایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر میگرن شدید قابل درمان اسگویید نوزده و ایمنی ساکتهفت سین یادگاری از میراث ارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بمدارک ژنتیکی چگونه انسانپیموزایدهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا هشیاری کوانتومی وجودهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجامغز به تنهایی برای فرهنگ آیا رژیم غذایی گیاهی سلاورزش هوازی مرتب خیلی به قاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستینقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت نگاری مغز نشان میدژنهای هوش ، کدامندبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز فلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزمیدان مغناطيسي زمین بشر گوشه بیماری اتوزومال رسسهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولوومروری بر تشنج و درمان هایپیچیدگی های مغزی در درک زهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتومغز مادران و کودکان در زمآیا واکنش های یاد گرفته وهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش امغز برای فراموشی بیشتر کآیا راهی برای رفع کم آبی ورزش هوازی ، بهترین تمریاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقنقش آتش در رسیدن انسان بهاندوهگین نباش اگر درب یا کلرال هیدرات برای خوابانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت اجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سمکانیزمهای دفاعی در برابگوشت خواری یا گیاه خواریهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدمرکز هوشیاری، روح یا بدن پیوند مغز و سر و چالشهای هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگمغز چون ابزار هوش است دلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکاممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیاما مقهور قوانین فیزیکورزش و میگرناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنقش انتخاب از طرف محیط، نانسان قدیم در شبه جزیره عکمردرد و علل آنبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطنقص در تشخیص هیجانات عامایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خواحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچما انسانها چه اندازه نزدگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتمرکز حافظه کجاستپیوند سر، یکی از راه حلهاهوش احساسیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ممغز چگونه صداها را فیلتر آیا امکان بازسازی اندامههستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بمغز بزرگ چالش است یا منفعآزمون ذهنی گربه شرودینگرورزش بهترین درمان بیش فعبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش اتصالات بین سلولهای انسان جدید از چه زمانی پاکمردرد با پوشیدن کفش منابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب چند جهانیایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیلزوم سازگاری قانون مجازاکاهش التهاب ناشی از بیماچرا بیماری های تخریبی مغاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصما انسانها چه اندازه نزدگالکانزوماب، دارویی جدیما با کمک مغز خود مختاريمگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیمامرکز خنده در کجای مغز استپیشینیان انسان از هفت میهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز ناتوان از توجیه پیداآیا انسان با مغز بزرگش اخو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوامغز بزرگ چالشهای پیش روإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَورزش در کمر دردبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنقش حفاظتی مولکول جدید دانسان عامل توقف رشد مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که ماننایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری فراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دلزوم سازگاری قانون مجازاکاهش دوپامین عامل بیماریچرا حیوانات سخن نمی گویناخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موما تحت کنترل ژنها هستیم یگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی الفاگوارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیمرگ انتقال است یا نابود شپیشرفتی مستقل از ابزار ههوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا احتمال دارد رویا از آوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ و فعال یا مغز کوافراد آغاز حرکت خودشان روزوز گوشبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نقش حیاتی تلومر دی ان آ دانعطاف پذیری مکانیسمی علکنگره بین المللی سردرد دبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب چه زیاد است بر من که در ایایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اممانتین یا آلزیکسا یا ابکایروپاکتیک چیستچرا حجم مغز گونه انسان دراختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را