دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش قهوه در سلامتی

قهوه از طریق حفظ سلامت نورونها و حمایت از سلولهای عصبی از مواد زیان بار از زوال درک و فهم جلوگیری ميکند .
شاید قبلا نميدانستيد که یک فنجان قهوه ، یک جرعه کوچک از جواني است ..

بله مطالعات نشان داده است که این نوشیدنی در کاهش زوال درک و فهم، با افزایش سن و حتی در جلوگیری از برخی بیماریهای عصبی مانند آلزایمر موثر است
لويزا لوبیز از دانشگاه لشبونه و ديويد بلوم از انسرم ، یکي از مکانیسمهای احتمالی را کشف کرده اند :

کافئین به طرز برجسته ای باعث حفاظت از فرسودگی و پیری ميشود و از سلولهای عصبي در برابر مواد زیان بار حفاظت میکند
کافئین به شکل خاص بر گیرنده های سلولهای عصبی (A2AR) اثر میکند و مانع از فعالیت آن ميشود .
وقتی پا به سن ميگذاريم ميزان این گیرنده ها و سطح هورمون پیری یا گلوکوکورتيکوييد در خون دو چندان ميشود .

ولی آیا این دو مورد باپيري مربوطند و آیا نقشی در زوال عقلی دارند ؟
این مطلبي است که محققان روی آن کار میکنند
برای آزمودن این اثر موشها را از نظر ژنتيکي دستکاري کردند تا مقدار فراوانی از گیرنده A2AR در مناطق خاصي از مغز که مربوط به حافظه است، تجمع یابد .
همانطور که انتظار میرفت زیادی این گيرنده ها باعث افزایش هورمونهاي پیری شد .
واکنش این گيرنده، باعث ترشح هورمونهای فرسودگی از طريق آبشارهای پیچیده میشود .

نتيجه :
در این آزمایش موش كوشش میکند تا مکانهایی را که قبلا در مارپیچ دیده بود به یاد بیاورد . زیاد شدن تولید گیرنده ها سبب آشفتگی در حافظه میشود . و این، يکی از مکانيسمهايي است که زوال عقلی را در زمان پیری توجیه میکند .
این گیرنده ها به خصوص در بیماری آلزایمر بررسي شده است و زیادی این گیرنده ها سبب آشفتگی در حافظه میشود .کافئین از فعالیت این گيرنده ها ممانعت و از ایجاد پیری و اختلال تمرکز جلوگیری مینمايد و از سلولهای عصبی حمایت میکند .
مطالعات دیگر نشان داده است کافئین تاثیر مثبت بر برخی بیماریهای مرتبط با سیستم عصبي مانند افسردگی دارد

منبع
Guillaume Jacquemont, “Café : le secret d’un élixir de jouvence”, pourlascience.fr, 04/10/2016: Wided Zribi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین میهمانهای ناخوانده عامل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستنهایت معرفت و شناخت درک عداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوماده ی خالیتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه اچگونه مولکول های دی ان ایدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبمرکز حافظه کجاستجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و فرایند حذف برخی اجزای مغتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث مشکلات روانپزشکی پس از سحمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز بزرگ و فعال یا مغز کوخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش ویتامین K در ترمیم اسخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترنقش رژیم غذایی در رشد و ادانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزمیگرن سردردی ژنتیکی که بتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتچهار میلیارد سال تکامل بداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویمبانی ذهنی سیاه و سفیدتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مفلج نخاعی با الکترودهای توهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتمرکز حافظه کجاستجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیمشکلات روانپزشکی در عقب حوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلولوتیراستامتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز بزرگترین مصرف کننده خلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر انقش ژنتیک در درمان اختلادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال نقش زنجبیل در جلوگیری از دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریممیگرن شدید قابل درمان استروس جریان انرژیواقعیت و مجازچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره مباحث مهم حس و ادراکتغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آمرکز خنده در کجای مغز استجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و فرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بمشاهده گر جدای از شیء مشاحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز حریص برای خون، کلید تخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومینقش گرمایش آب و هوا در همدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کننقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک میدان مغناطيسي زمین بشر تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقنوآوری ای شگفت انگیز دانداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداوممجموعه های پر سلولی بدن متغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مفلج خوابتوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آمرگ چیستجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتقلب و عقلتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریممشاهده آینده از روی مشاهحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به لا اکراه فی الدینتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز زنان جوانتر از مغز مرخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش پیش زمینه ها و اراده دلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشنقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش میدازولام در درمان تشنج تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرمحل درک احساسات روحانیثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیفلج خواب چیستتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پمرگ و میر پنهانجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار قیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیمطالعه ای بیان میکند اهدحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزهای کوچک بی احساسخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چینقش آتش در رسیدن انسان بهدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگنقش سجده بر عملکرد مغزدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیمکانیک کوانتومی بی معنی تسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرنوار مغزی روشی مهم در تشخداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهمحل درک احساسات روحانی دجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچافلج دوطرفه عصب 6 چشمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو مرگ انتقال است یا نابود شجریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایمعنی روزهحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پالبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزتان را در جوانی سیم کشخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترنقش انتخاب از طرف محیط، ندندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس نقش غذاها و موجودات دريادانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل مکانیزمهای دفاعی در برابتشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که نورون هاي مصنوعی می توانداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جمحدودیت های حافظه و حافظجنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پمراحل ارتقای پله پله کیهجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل زبانهندسه ی رایج کیهانمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی الرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمغزتان را در جوانی سیمکشخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمنقش اتصالات بین سلولهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل ما انسانها چه اندازه نزدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرنورون های ردیاب حافظهداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زامخچه فراتر از حفظ تعادلجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کفیلمی بسیار جالب از تغییتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان مرز مرگ و زندگی کجاستجستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیقانون جنگلتکامل زبانهندسه بنیادینمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحملرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش قهوه در سلامتیخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش تیروئید در تکامل مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذاینقش غذاها و موجودات دريادانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیما انسانها چه اندازه نزدتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتنوروپلاستیسیتی چیستدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوفیزیک مولکولها و ذرات در توصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیمرز بین انسان و حیوان کجاحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکقانون جنگلتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدالزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش مهاجرت در توسعه نسل اخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش حفاظتی مولکول جدید ددو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع خواب و رویاتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کانقشه مغزی هر فرد منحصر بهدانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشما اکنون میدانیم فضا خالتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تونوشیدن چای برای مغز مفید در محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عمخچه ابزاري که وظیفه آن فجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای فیزیک و هوشیاریتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیمزایای شکلات تلخ برای سلحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دمغز قلبحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکامللزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش میدان مغناطیسی زمین خورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواننقشه های مغزی جدید با جزیدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراما با کمک مغز خود مختاريمتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک در چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت مدل همه جانبه نگر ژنرالیجهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بفیزیکدانان ماشینی برای تتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیمسیر دشوار تکامل و ارتقاحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر احمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش محیط زندگی و مهاجرت دخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی دردوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم ممنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتنقص در تشخیص هیجانات عامنقطه بی بازگشتداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگما تحت کنترل ژنها هستیم یتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژننیکولا تسلادر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا وامدل های ریز مغز مینی برینجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانمسئول صیانت از عقیده کیسحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اقبل از آغازتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی مقابله با کرونا با علم استاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش نگاه از پایین یا نگاهخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزانقش داروهاي مختلف معروف ديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرویروس مصنوعیچند نرمش مفید برای کمردرداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اماه رجبتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونانیاز به آموزش مجازی دیجیدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خومدیریت اینترنت بر جنگجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلفراموش کارها باهوش تر هستکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیممسئولیت جدیدحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمقبل از انفجار بزرگتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش نظام غذایی در تکامل مخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به نقش ذهن و شناخت در حوادث دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر عصاره تغلیظ شده گیویرایش DNA جنین انسان، برچند جهانیداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراماپروتیلینتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شچیزی خارج از مغزهای ما نیدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهافراموشی همیشه هم بد نیستتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیممستند جهان متصلحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اقدم زدن و حرکت دید را تغیتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسینقش نظریه تکامل در شناساخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدنقش روی و منیزیم در سلامتدژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونامواد کوانتومی جدید، ممکنتاریخ همه چیز را ثبت کردهتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از چندین ماده غذایی که ماننداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بماجرای جهل مقدستغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از دچیزی شبیه نور تو نیستدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینمروری بر تشنج و درمان هایجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن فرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیممشکلات نخاعیحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیقدرت انسان در نگاه به ابعتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگومغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسینقش هورمون های تیروئید دخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازانقش روزه داری در سالم و جدژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناموجود بی مغزی که می تواندموجودات مقهور ژنها هستندتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستچه زیاد است بر من که در ایداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بماده ی تاریکتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاننکاتی در مورد تشنجدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سفرایند تکامل و دشواری هاتکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو مشکلات بین دو همسر و برخیحمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیلمس کوانتومیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز بزرگ چالشهای پیش روحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زناننقش هورمون زنانه استروژنخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ونقش رژیم غذایی بر رشد و ادگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهو