دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

الکترومغناطیس شنوایی و هوشیاری

الکترومغناطیس شنوایی و هوشیاری


طیف فرکانس شنوایی به برخی مناطق، تقسیم می شود. این تقسیم بندی مربوط است به اینکه فرکانس میتواند به وسیله ی گوش انسان حس شود یا نه. این طیف: مادون صوت، قابل شنوایی و فوق صوت است. طیف قابل شنیدن از 20 تا 20 هزار هرتز است
و طیف الکترومغناطیس- که میتواند به وسیله ی چشمان انسان دریافت شود- از 430 تا 790 تراهرتز(هر تراهرتز، یک تریلیون یا ده به توان 12 هرتز)است و اینها باند نور قابل رویت هستند.
این فرکانس های در حال حرکت همه اش جهت گیری چرخشی در تولید اشعه و پرتو است که از طریق مشاهدات و کم شدن سرعت فرکانس و چگال و ماده شدن یک تقاون کروی ناگهانی است و همراه با چرخش پادساعتگرد دی ان ای ناظر، چرخش می کند.

(پس از مشاهده ی ناظر، واقعیت در شکل موج به واقعیت در شکل ذره یا نقطه، تبدیل میشود. آزمون دو شکاف. یعنی واقعیت نقطه ای شکل گرفته در ذهن ناظر، تصویری از واقعیت موجی است.)


ما از طریق چرخش و با روش اسرار آمیز پیامبران باستانی راه میرویم تو، آن هستیThou Art That.


https://www.facebook.com/photo/?fbid=5827814023912672&set=pcb.5827814397245968
< Acoustic Electromagnetic and Awareness>
The spectrum of acoustic frequency is divided into some regions, depending on whether the frequency can be sensed by the human ear. They're infrasonic, audible, and ultrasonic.
The audible spectrum is from 20Hz to 20KHz.
The spectrum of electromagnetic can be received by the human eyes is from 430THz to 790THz, called the visible light band.
These moving frequencies are all directivity of beamforming torsionally, rotating with the observer's DNA anticlockwise spin.
Through observations to slowdown frequency and condense to materialize of a symmetry spherical immediately.
Through Torsion, we are walking with the historical prophets' secret way- Thou Art That.
#Prophet
#Frequency
#Acoustic
#electromagnetic


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روزهای سختبازگشت به ریشه های تکاملاداراوون تنها داروی تاییسیاره ابلهانعوامل موثر در پیدایش زباتوقف؛ شکستمغز بزرگترین مصرف کننده لا اکراه فی الدینتازه های اسکیزوفرنی(جنوژن هوش و ساختارهای حیاتی نخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت 67مدل هولوگرافیک ژنرالیزهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تايا اراده آزاد توهم است یریاضیات یک حس جدید استبحثی درباره احساسات متفاساختار شبکه های مغزی ثابعضلانی که طی سخن گفتن چقدتوهم تنهایینقش هورمون های تیروئید دمن کسی در ناکسی دریافتم ترجمه ای ابتدایی از اسراکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت پنجاهمرگ تصادفیآیا هوش مصنوعی زندگی بشردر والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزایا بیماری ام اس (مولتیپرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرای اولین بار دانشمندانسردرد و علتهای آنتکنولوژی جدید که سلول هاهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش روی و منیزیم در سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهری از ماده است که بیدکی غایب شدی تا نیازمند دلهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت ششممشکلات روانپزشکی پس از سآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجابتدایی که در ذهن دانشمنزمان و مکان، ابعاد کیهان برخی توصیه ها برای واکسیتکامل زبانهدف یکسان و مسیرهای مختلنمیتوان با بیرون انداختنمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسکتاب طبیعت در قالب هندسههندسه بنیادینخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز قلبآب زندگی است قسمت دومدرک نیازمند شناخت خویش ااعداد بینهایت در دنیای مابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سبزرگترین درد از درون است تاثیر نگاه انسان بر رفتاوقت نهيب هاي غير علمي گذشنوار مغز مشاهده ی غیر مستجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگلوله ی ساچمه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کمانآغاز مبهم آفرینشدرد باسن و پا به دلیل کاهبه خودت مغرور نشوابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت دشاهکار قرنتفاوت ها را به رسمیت بشنافیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستچیزی منتظر شناخته شدنجهش های ژنتیکی غیر تصادفمهربانی، شرط موفقیتگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنوالگوی بنیادین و هوشیاریذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری الزایمرابزارهای بقا ازنخستین همسفرنامه سفر به بم و جنوب شربت ضد خلطتلاشی برای درمان قطع نخافردا را نمیدانیمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکسن اسپایکوژن ضد کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل جستجوی متن و تصویر به صورمکانیک کوانتومی بی معنی پیوند قلب خوک، به فرد دچادژاوو یا آشناپنداریاز تکنیکی تا مغز از مغز تانگشت نگاری مغز نشان میدرویا و کابوسبیوگرافیاجزایی ناشناخته در شکل گسندرم پیریفورمیسظهور امواج مغزی در مغز مصتنبیه چقدر موثر استمغز انسان ایا طبیعتا تماقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردچالش دیدگاه های سنتی در بحلقه های اسرارآمیزماده ی تاریکپروژه ی ژنوم انسانیداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تانسان خطرناکترین موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تانسان عامل توقف رشد مغزروش مقابله مغز با محدودیبازخورد یا فیدبکادب برخورد با دیگرانسیاره ابلهانعوامل ایجاد لغت انسانی و تولید مثل اولین ربات های مغز حریص برای خون، کلید تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تازه های بیماری پارکینسوژن یا نقشه توسعه مغز و نقنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت 74مدل هولوگرافیک تعمیم یافآنها نمیخواهند دیگران راداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز ای نعمت من در زندگیمریسدیپلام تنها داروی تایبحثی درباره احساساتی غیرسازگاری با محیط بین اجزاغم بی پایانتوهم جدایی و توهم علمنقش هورمون زنانه استروژنمنابع انرژي پاک سرچشمه حترس و آرمان هاکنگره بین المللی سردرد دچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت پنجاه و یمرگی وجود نداردآیا هوش ارثی دریافتی از پدر یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرایا بدون زبان میتوانیم تراز تغییربرای تمدن سازی، باید در بسردرد تنشنتکنولوژی جدید که سلول هاهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش روزه داری در سالم و جمنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان کیهان خود را طراحی میکندهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت شصت و هشتمشکلات روانپزشکی در عقب آیا جنین انسان، هوشمندی درمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هاابتذال با شعار دینزمان و صبربرخی درمان های Spinal Muscular Atتکامل زبان انسان از پیشیهدف یکسان، در مسیرهای متنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخهندسه در پایه ی همه ی واکخواب سالم عامل سلامتیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآب زندگی است قسمت سومدرک و احساسبقای حقیقی در دور ماندن اابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کربسیاری از بیماری های جدیتاثیر نگاه انسان بر رفتاوقتی فهمیدی خطا کردی برگنوار مغز در فراموشی هاجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگلوئونهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدردی که سالهاست درمان نشبه دنبال رستگاری باشابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت سشاهکار شش گوشتفاوت های بین زن و مرد فقفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمولتیپل اسکلروز در زنان گذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی از عروسک تا کمدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تالگوبرداری از طبیعترفتار مانند بردهبیماری ای شبیه آلزایمر و ابزارهای بقای موجود زندهسفری به آغاز کیهانشش مرحله تکامل چشمتلاشی تازه برای گشودن معفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر مغزواکسن دیگر کرونا ساخته شچگونه حافظه را قویتر کنیجستجوی هوشیاری در مغز مامکانیزمهای دفاعی در برابپیوند مغز و سر و چالشهای دگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز و از مغز انتقال ماده و انرژیرویا و خبر از آیندهبیان ژن های اسکیزوفرنی داحیای بینایی نسبی یک بیمسندرم پس از ضربه به سرعقل مجادله گرتهدیدهای هوش مصنوعیمغز انسان برای ایجاد تمدقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناختچاالش ها در تعیین منبع هوحمله ویروس کرونا به مغزماده ی خالیپروانه ی آسمانیداروهای تغییر دهنده ی سیداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تانسانیت در هم تنیده و متصروش های صرفه جویی در ایجابازسازي مغز و نخاع چالشی ادراک ما درک ارتعاشی است سیر آفرینش از روح تا مغز عواملی که برای ظهور لغت اتولید یا دریافت علممغز در تنهایی آسیب میبینلایو دوم دکتر سید سلمان فتبدیل پلاستیک به کربن و سژنها نقشه ایجاد ابزار هونرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت 75مدل های ریز مغز مینی برینآنان که در قله اند هرگز خداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز ای آنکه نامش درمان و یادشریشه های مشترک حیاتبخش فراموش شده ی حافظهستم با شعار قانون بدترین غم بی پایانتوهم جسمنقش ویتامین K در ترمیم اسمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع مکنگره بین المللی سردرد دنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت پنجاه و دمراحل ارتقای پله پله کیهآیا هوش سریعی که بدون احسدر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما داایا تکامل هدفمند استراست دستی و چپ دستیبرای خودآگاه بودن تو بایسردرد سکه ایتکینگیهوشمندی کیهاننقش رژیم غذایی بر رشد و امنابع بی نهایت انرژی در دتعذیه ی ذهنکیهانِ هوشیارِ در حال یاهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت شصت و دومشاهده گر جدای از شیء مشاآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردابداع دی ان ای بزرگترین دزمان واقعیت است یا توهمبرخی روش های تربیتی کودکتکامل ساختار رگهای مغزی هدف از تکامل مغزچند نرمش مفید برای کمردرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان قابل مشاهده بخش کوچکتابخانههندسه زبانِ زمان استخواب سالم عامل سلامتی و یمغز مانند تلفن استآب، زندگی است(قسمت پنجم)درک کنیم ما همه یکی هستیمبلندی در ذهن ما درک بلندیابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسبسیاری از بیماری های جدیتاثیر ویتامین دی بر بیماوقتی تو از یاد گرفتن باز نوار مغز در تشخیص بیماری جهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگمان میکنی جرمی کوچکی در هوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی باباافت فشار خون ناگهانی در ودرس گرفتن از شکست هابه زودی شبکه مغزی به جای ابزار بقای موجود زنده از زبان جانسوزشاید گوشی و چشمی، آماده شتفاوت های تکاملی در مغز وفیزیک و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت های متفاوتچیزی شبیه نور تو نیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دمواد کوانتومی جدید، ممکنگذشته را دفن کنهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها تالتهاب شریان تمپورالرفتار وابسته به شکلبیماری ای شبیه ام اس مولتابزارهای بقای از نخستین سقوط درون جاذبه ای خاص، چششمین کنگره بین المللی ستلاشی جدید در درمان ام اسفشار و قدرتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگری ضد کرونا از دنگاه محدود و تک جانبه، مشحفره در مغزما انسانها چه اندازه نزدپیوند اندام از حیوانات بدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تاندوه در دنیا استرویا بخشی حقیقی از زندگی بیان حقیقتاحیای بینایی نسبی یک بیمسندرم سردرد به دلیل افت فعقلانیت بدون تغییرتو یک معجزه ایمغز انسان برای شادمانی طقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشناتوانی از درمان برخی ویحمایت از طبیعتماده ای ضد التهابیپرواز از نیویورک تا لوس آپروتز عصبی برای تکلمداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تانسان، گونه ای پر از تضادروش هایی برای جلوگیری از بحتی علمی درباره تمایل بادغام میان گونه های مختلسیستم تعادلی بدنعوارض ازدواج و بچه دار شدتولید پاک و فراوان انرژیمغز را از روی امواج بشناسلبخند بزن شاید صبح فردا زتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ژنها ، مغز و ارادهنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت چهلمدیون خود ناموجودآنزیم تولید انرژی در سلوداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزتایمپلانت مغزی کمک میکند رژیم های غذایی و نقش مهم بخش های تنظیمی ژنومستم، بی پاسخ نیستغیرقابل دیدن کردن مادهتوهمات و شناخت حقیقتنقش ژنتیک در درمان اختلامنابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج کنترل همجوشی هسته ای با هنزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت پنجاه و سمرز مرگ و زندگی کجاستآیا هشیاری کوانتومی وجوددر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، رایجاد احساساترجزخوانی هایی که امروز ببرای زندگی سالم، یافتن تسردرد عروقی میگرنتکامل فردی یا اجتماعیهوشیاری و وجودنقش رژیم غذایی در رشد و امنابع جدید انرژیتغییر الگوی رشد مغزی با زکیست هیداتید مغزهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت شصت و ششمشاهده آینده از روی مشاهآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان تشنجاصل علت و تاثیرابزار هوش در حال ارتقا اززمان پلانکبرخی سلولهای عصبی در تلاتکامل شناخت انسان با کشفهدف از خلقت رسیدن به ابزاچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان موازی و حجاب هاکجای مغز مسئول پردازش تجهنر حفظ گرهخواب عامل دسته بندی و حفطمغز مادران و کودکان در زمآثار باستانی تمدن های قددرک احساسات و تفکرات دیگبلوغ چیستابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمبشکه ای که ته نداره پر نمتاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتنام نوعی کرونا ویروس نوار مغزی روشی مهم در تشخجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملافت هوشیاری به دنبال کاهدست آسمانبه زیر پای خود نگاه نکن بابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی اسشاید درست نباشدتفاوت های زبانی سرمنشا تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازنکاتی در مورد تشنججهشهای مفید و ذکاوتی که دموجود بی مغزی که می تواندگربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تامیوتروفیک لترال اسکلرورفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری اسپینال ماسکولار ابزارهای دفاعی و بقای موسلول های بنیادیصبر بسیار بایدتمایل زیاد به خوردن بستنفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطاننگاه انسان محدود به ادراحق انتخابما انسانها چه اندازه نزدپیوند سر آیا ممکن استدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تاندوه دردی را دوا نمیکندرویا تخیل یا واقعیتبیست تمرین ساده برای جلواحساس گذر سریعتر زمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقیده ی بی عملتو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان برای شادمانی طقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی ناتوانی در شناسایی چهره حوادث روزگار از جمله ویرماده، چیزی بیش از یک خلا پرورش مغز مینیاتوری انساداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تانعطاف پذیری مکانیسمی علروش هایی ساده برای کاهش ابحث درباره پیدایش و منشا ادغام دو حیطه علوم مغز و سیستم دفاعی بدن علیه مغز عید نوروز مبارکتولید سلولهای جنسی از سلمغز زنان جوانتر از مغز مرلحظات خوش با کودکانتبدیل سلولهای محافط به سژنهای مشترک بین انسان و وچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت چهل و هفتمدیریت اینترنت بر جنگآینه در اینهدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز ایمپلانت نخاعی میتواند درژیم های غذایی و نقش مهم بخش بزرگی حس و ادراک ما استون فقرات انسان دو پا جلغرور و علمتوپیراماتنقش گرمایش آب و هوا در هممنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستکنترل جاذبهنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت پنجاه و شمرز بین انسان و حیوان کجاآیا واکنش های یاد گرفته ودر آسمان هدیه های نادیدناسکار، لگوی هوشمندایرادهای موجود در خلقت برحم مصنوعیبرخی ملاحظات در تشنج های سرعت فکر کردن چگونه استتکامل مادی تا ابزار هوشمهوشیاری کوانتومینقش زنجبیل در جلوگیری از مناطق خاصی از مغز در جستجتغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سومهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک سی و هفتممطالبه ی حق خودآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم ابزار بقا از نخستین همانزمان به چه دلیل ایجاد میشبرخی سيناپسها طی تکامل و تکامل، نتیجه ی برنامه ریهر چیز با هر چیز دیگر در تچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازکرونا چه بر سر مغز می آورهنر رها شدن از وابستگیخودآگاهی و هوشیاريمغز چون ابزار هوش است دلیآرامش و دانشدرک تصویر و زبان های مخلتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکبشریت از یک پدر و مادر نیتاثیر ژنها بر اختلالات خویتامین E برای فعالیت صحنوار عصب و عضلهجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملافتخار انساندستورالعمل مرکز کنترل بیبوزون هیگز چیستابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلشب سیاه سحر شودتفاوت ایستایی و تکاپوفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و انعکاسچگونه مولکول های دی ان ایجوانان وطنموجودات مقهور ژنها هستندگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تامید نیکو داشته باش تا آنرقیبی قدرتمند در برابر مبیماری اضطراب عمومیابعاد و نیازهای تکاملیسلول های بنیادی منابع و اصرع و درمان های آنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقفس ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطاننگاه از بیرون مجموعهحقیقت قربانی نزاع بین بی ما اکنون میدانیم فضا خالپیوند سر، یکی از راه حلهادانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تاندوهگین نباش اگر درب یا رویا حقی از طرف خدابیش از نیمی از موارد انتقاحساسات کاذبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعلم و ادراک فقط مشاهده ی تو کز محنت دیگران بی غمیمغز انسان رو به کوچک تر شقدرت مردمتاثیر رو ح و روان بر جسمیک پیشنهاد خوب برای آسان نادیدنی ها واقعی هستندحکمت الهی در پس همه چیزماشین دانشمبانی ذهنی سیاه و سفیدپرتوهای صادر شده از سیاهداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تاهرام مصر از شگفتی های جهروش جدید تولید برقبحثي درباره هوش و تفاوتهارتقا و تکامل سنت آفرینش سکوت و نیستیعامل کلیدی در کنترل کارآتولترودینمغزهای کوچک بی احساسلرزش ناشی از اسیب به عصبتداوم مهم است نه سرعتژنهای هوش ، کدامندچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت چهل و هشتمداخله ی زیانبار انسانآیندهداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز ایمان به رویارژیم ضد التهابیبخش بزرگتر کیهان ناشناختسخن و سکوتمقالاتتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش پیش زمینه ها و اراده منابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکندر در بیماریهای التهابنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت بیست و چهمرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا یک، وجود دارددر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور اکسی توسین و تکامل پیش ارحم مصنوعیبرخی مرزهای اخلاق و علوم سعی کن به حدی محدود نشویتکامل مداومهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک- قسمت پنجاه و مطالبی در مورد تشنجآیا خداباوری محصول تکاملدرمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دابزار بقا از نخستین همانزمان شگفت انگیزبرداشت مغز ما از گذر زمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاهر جا که جات میشه، جات نیچند روش ساده برای موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهکریستال هاهنر، پر کردن است نه فحش دخودآگاهی و هوشیاريمغز چگونه صداها را فیلتر آرامش و سکوندرک حقیقت نردبان و مسیری بنی عباس، ننگی بر تاریخابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستبعد پنجمتاثیر کلام در آیات کلام بویتامین E در چه مواد غذاینوبت کودکانجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشه بیماری اتوزومال رسسهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای ادراک کارماافراد آغاز حرکت خودشان ردغدغه نتیجه ی نادانی استبوزون هیگز جهان را از متلابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی نوین نیازمند شبیه سازی میلیون ها جهان تفاوت ارباب و رهبر حقیقیفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت خلا و وجود و درک مچگونه میتوان با قانون جنجواب دانشمند سوال کننده موسیقی نوگزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدامید نجاترموزی از نخستین تمدن بشربیماری بیش فعالیابعاد اضافه ی کیهانسلول های بدن تو پیر نیستنضرورت زدودن افکارتمدن پیشرفته ی پیشینیانقلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن ضد اعتیادنگاه از دور و نگاه از نزدحقیقت آنطور نیست که به نظما از اینجا نخواهیم رفتپیوندی که فراتر از امکاندانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تاندام حسی، درک از بخش هایرویاها از مغز است یا ناخوبیشتر کمردردها نیازی به اخلاق و علوم اعصابسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعلم و روحتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز انسان رو به کوچکتر شدقدرت کنترل خودتاثیر روده بر مغزیک آلل ژنتیکی که از نئاندنادانی در قرن بیست و یکم،حافظه میتواند بزرگترین دحافظه و اطلاعات در کجاست مباحث مهم حس و ادراکآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تاولین مورد PML به دنبال تکروش صحبت کردن در حال تکامبحثی جالب درباره محدودیتارتوکين تراپی روشی جديد سکته مغزیعادت همیشه خوب نیستتومورها و التهاب مغزی عامغزتان را در جوانی سیم کشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتداخل مرزها و صفات با بینژنهای حاکم بر انسان و انسچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت چهل و دوممدارک ژنتیکی چگونه انسانآینده ی انسان در فراتر ازدخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز این پیوند نه با مغز بلکه رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبخش دیگری در وجود انسان هسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماتوازن مهمتر از فعالیت زینقش آتش در رسیدن انسان بهمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون کوچ از محیط نامناسبنسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت بیست و یکمزایای شکلات تلخ برای سلآیا کیهان می تواند یک شبیدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کماگر فقط مردم میفهمیدند کرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی نکات از گاید لاین پرشلیک فراموشیتکامل چشمهیچ چیز همیشگی نیستنقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیماهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پمطالعه ای بیان میکند اهدآیا دلفین ها می تواند از درمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زبررسي علل احتمالي تغيير تئوری تکامل امروز در درمهر حرکت خمیده می شود و هر چندین ماده غذایی که ماننمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئیکریستال زمان(قسمت اولهوموارکتوس ها ممکن است دخودروهای هیدروژنیمغز ناتوان از توجیه پیداآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرک دیگرانبه قفس های سیاهت ننازابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشربعد از کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نویتامین کانور درونجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشت خواری یا گیاه خواریهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فافراد بی دلیل دوستدار تو ذهن ما از در هم شکستن منببی نهایت در میان مرزهاابزار بقای موجود زنده از زبان، نشان دهنده ی سخنگو شبیه سازی سیستم های کوانتفاوتهای جنسیتی راهی برافتون های زیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووالزارتان داروی ضد فشار چگونه مغز پیش انسان یا همجوسازی مدرنموسیقی هنر مایع استگشایش دروازه جدیدی از طرهوش مصنوعی از عروسک تا کمدولت یا گروهکاز نظر علم اعصاب یا نرووسامید درمان کرونا با همانرمز و رازهای ارتباط غیر کبیماری تی تی پیابعاد بالاترسلول عصبی شاهکار انطباق ضررهای مصرف شکر و قند بر تمدن بشری و مغز اخلاقیقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن علیه سرطاننگاه از درون مجموعه با نگحقیقت افرادما اشیا را آنطور که هستندپیوستگی همه ی اجزای جهاندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تانرژی بی پایان در درون هررویاهای پر رمز و حیرتی دربا هوش مصنوعی خودکار روباخلاق پایه تکامل و فرهنگسوخت هیدروژنی پاکعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو آرامش و صلحیمغز ایندگان چگونه استقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر رژیم گیاه خواری بر یک جهش ممکن است ذهن انساننازوکلسینیک رژیم غذایی جدید، می تونباید صبر کرد آتش را بعد حافظه و اطلاعات در کجاست مجموعه های پر سلولی بدن مآلودگی هوا و ویروس کروناداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تاولین مورد پیوند سر در انروشهای نو در درمان دیسک ببحثی در مورد نقش ویتامين ارتباط میکروب روده و پارسال سیزده ماههعادت کن خوب حرف بزنیتومورهای نخاعیمغزتان را در جوانی سیمکشلزوم سازگاری قانون مجازاتروس جریان انرژیکل اقیانوس در یک ذرهچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت چهل و سوممروری بر تشنج و درمان هایآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز این اندوه چیسترژیم غذایی ضد التهابیبخشیدن دیگران یعنی آرامشسختی ها رفتنی استصفحه اصلیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش انتخاب از طرف محیط، نمنابع انرژی از نفت و گاز تشویق خواندن به کودکانکوچک شدن مغز از نئاندرتانشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت بیست و دومسمومیت دانش آموزان، قماآیا گذشته، امروز وآینده در سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در اگر میدانی مصیبت بزرگتر رساناها و ابر رساناها و عبرخی نرمش ها برای زانوشلیک فراموشیتکامل و ارتقای نگاه تا عمهیچ وقت خودت را محدود به نقش سجده بر عملکرد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به کاهش حافظه هرچند فرایندیهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک- قسمت شصت و چهمعماری، هندسه ی قابل مشاآیا دلفین ها میتوانند بادرمان جدید سرطاناصول سلامت کمرابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دودبررسی و اپروچ جدید بر بیمتئوری تکامل در پیشگیری و هرچیز با یک تاب تبدیل به نه به اعداممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتیکریستال زمان(قسمت دوم)هورمون شیرساز یا پرولاکتخورشید مصنوعیمغز و اخلاقآزمون تجربی، راهی برای ردرک درست از خود و هوشیاریبه مغز خزندگان خودت اجازابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر کپسول نوروهرب بر تویتامین کا و استخواننورون هاي مصنوعی می توانجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیلگمش باستانی کیستهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انافزایش قدرت ادراکات و حسذهن چند جانبه نیازمند نگبی ذهن و بی روحابزار بقای موجود زنده از زبان، وسیله شناسایی محیطشبکه های مصنوعی مغز به درتقلید مرحله ای نسبتا پیشفروتنی و غرورتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقچگونه هموساپينس بر زمین جامعه ی آسمانیمیهمانهای ناخوانده عامل پمبرولیزوماب در بیماری چهوش مصنوعی از عروسک تا کمدوچرخه سواری ورزشی سبک و از نظر علم اعصاب اراده آزامیدوار باش حتی اگر همه چرمز پیشرفت تواضع است نه طبیماری دویکاتفاق و تصادفسلولهای ایمنی القا کنندهضررهای شکر بر سلامت مغزتمدنی قدیمی در شمال خلیج قلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه انگاه حقیقی نگاه به درون احقیقت اشیاما به جهان های متفاوت خودپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تانرژی تاریکرویای شفافبا تعمق در اسرار ابدیت و اختلال خواب فرد را مستعد سودمندی موجودات ابزی بر علم به ما کمک میکند تا موتو افق رویداد جهان هستیمغز ابزار بقای برتر مادیقدرت ذهنتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر یکی از علل محدودیت مغز امنبرو و انرژی مداومحافظه و اطلاعات در کجاستمحل درک احساسات روحانیآلودگی هوا و پارکینسونداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تاولین هیبرید بین انسان و روشهای شناسایی قدرت شنوابحثی در مورد نقش کلسیم و ارتباط ماده و انرژیسانسور از روی قصد بسیاری عادت کردن به نعمتتومورهای ستون فقراتمغط یک گیرنده استلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینکلمات بلند نه صدای بلندچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت نهممرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا ممکن است موش کور بی مدر محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز این ایده که ذرات سیاهچالرژیم غذایی ضد دردبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسرنوشتسوالات پزشکیتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش اتصالات بین سلولهای منابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های کوچکترین چیز یک معجزه اسنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت بیست و سومسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلااگر نیروی مغناطیس نباشد رشته نوروایمونولوژی و نقبرخی نرمش های گردنشنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهیچ کاری نکردن به معنی چینقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان کاهش دوپامین عامل بیماریهمیشه اطمینان تو بر خدا بحساسیت روانی متفاوتمعنی روزهآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را بربررسی ژنها در تشخیص بیماتئوری جدید، ویران کردن گهز ذره، یک دنیاستنه جنگ و نه خونریزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندکریستال زمان(قسمت سوم)هوش فوق العاده، هر فرد اسخوش قلبی و مهربانیمغز و اخلاقآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرک عمیق در حیواناتبه نقاش بنگرابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین کا در سبزیجاتنورون های ردیاب حافظهجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری در کجاست؟ قگیاه بی عقل به سوی نور میهوش مصنوعی از عروسک بازی خطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انافزایش مرگ و میر سندرم کوذهن هوشیار در پس ماده ی مبی شرمیابزار بقای موجود زنده از سفر فقط مادی نیستشبکیه های مصنوعیتقلید از روی طبیعتفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاهخواری بر رشد و واکنش به حس جدیدچگونه هوشیاری خود را توسجاودانگی مصنوعیمیوتونیک دیستروفیپنج اکتشاف شگفت آور در موهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدورترین نقطه ی قابل مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزامیدی به این سوی قبر نیسترمز بقای جهش ژنتیکیبیماری دیستروفی میوتونیاتوبان اطلاعات و پلِ بینسلولهای بنیادی مصنوعی درطلای سیاهتمرکز و مدیتیشنقلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنگاه دوبارهحقیقت تنها چیزی است که شاما با کمک مغز خود مختاريمپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تانرژی تاریک که ما نمی توروان سالمبالاترین هدف از دولتاختلال در شناسایی حروف و سیلی محکم محیط زیست بر انعلم بدون توقفتو انسانی و انسان، شایستمغز ابزار برتر بقاقدرت عشققطار پیشرفتتاثیر رژیم گیاهخواری بر یافته های نوین علوم پرده چت جی پی تیحباب های کیهانی تو در تومحل درک احساسات روحانی دآلزایمرداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تاولین تصویر در تاریخ از سروشی برای بهبود هوش عاطفبحثی در مورد حقیقت فضا و ارتباط متقابل با همه ی حیسانسور بر بسیاری از حقایعادت دادن مغز بر تفکرتوهم فضای خالینقش قهوه در سلامتیلزوم عدم وابستگی به گوگل تری فلوپرازینکلوزاپین داروی ضد جنونچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت چهارممرکز حافظه کجاستآیا ما کالا هستیمدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا اینکه به خاطرخودت زندگی راه فراری نیستبدون پیر فلکسریع دویدن مهم نیستپیامهای کاربرانتوصیه های سازمان بهداشت نقش تیروئید در تکامل مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص آلزایمر سالها قبل کووید نوزده و خطر بیماری نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت بیستممسئول صیانت از عقیده کیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیااگر نعمت فراموشی نبود بسرشد مغز فرایندی پیچیده ابرخی یونها و مولکول های مشناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل ابزار هوش ، راه پر هیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظهکاهش سن بیولوژیکی، تنها همیشه داناتر از ما وجود دخفاش با شیوع همه گیری جدیمعادله ها فقط بخش خسته کنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالهبررسی بیماری التهابی رودتا 20 سال آینده مغز شما به هزینه ای که برای اندیشیدچه زیاد است بر من که در ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارکشف مکانیسم عصبی خوانش پهوش مصنوعی می تواند بر احخوشبختی دور از رنج های ممغز و سیر تکامل ان دلیلی آزمون ذهنی گربه شرودینگردرگیری قلب در بیماری ویربه نقاش بنگرابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استشکل پنجم مادهبعد از کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین بی 12 در درمان دردنوروپلاستیسیتی چیستجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انساافزایش سرعت پیشرفت علوم ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبی عدالتی در توزیع واکسن ابزار بقای موجود زنده از سفر نامه سفر به بم و جنوب شباهت مغز و کیهانتقلید از طبیعتفراموش کارها باهوش تر هستاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن های شرکت فایزر آمرچگونه واکسن کرونا را توزجایی خالی نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با پول و شادیهوش مصنوعی به شناسایی کاديدن با چشم بسته در خواب از واقعیت امروز تا حقیقتامیدی تازه در درمان سرطارمز جهانبیماری ضعف عضلات نزدیک باتوسوکسیمایدسلام تا روشناییطوفان فقر و گرسنگی و بی ستمرکز بر هدفقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکوبینار اساتید نورولوژی دنگاهی بر قدرت بینایی دراحقیقت خواب و رویاما بخشی از این جهان مرتبطپیشرفت های جدید علوم اعصدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تانرژی خلا ممکن استروبات های ریز در درمان بیباهوش ترین و با کیفیت تریاختلال در شناسایی حروف و سینوریپا داروی ترکیبی ضدعلم در حال توسعهتو با همه چیز در پیوندیمغز از بسیاری حقایق می گرلمس کوانتومیتاثیر عصاره تغلیظ شده گییاد گرفتن مداومچت جی پی تیحد و مرزها توهم ذهن ماستمحدودیت چقدر موثر استآملودیپین داروی ضد فشار داروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تاولین دارو برای آتاکسی فروشی جدید در درمان قطع نخبحثی در مورد عملکرد لوب فارتباط چاقی و کاهش قدرت بساهچاله ها تبخیر نمیشودعارضه جدید ویروس کرونا ستوهم فضای خالی یا توهم فضنقش مهاجرت در توسعه نسل امقاومت به عوارض فشار خون ترک امروزکلام و زبان، گنجینه ای بسچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت نوزدهممرکز حافظه کجاستآیا ما تنها موجودات زنده در ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تاینکه خانواده ات سالم باراه های جدید برای قضاوت ربرنامه و ساختار پیچیده مسریعترین کامپیوتر موجودسایتهای دیگرتوصیه های غیر دارویی در سنقش حفاظتی مولکول جدید دمنابع انرژی از نفت و گاز تصویر زیبا از سلولکودک هشت ساله لازم است آدنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت دهممسئولیت جدیدآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیااگر نعمت فراموشی نبود بسرشد مغز علت تمایل انسان ببرخی اثرات مضر ویتامین دشناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل جریان همیشگی خلقتهیچ کس حقیقت را درون مغز نقش غذاها و موجودات دريامنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستهمیشه راهی هستخلا، حقیقی نیستمعجزه های هر روزهآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از بررسی سیستم تعادلی بدن اتا بحر یفعل ما یشاهزینه سنگین انسان در ازانه عدم مطلق بلکه عدم با قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در بهوش مصنوعی و کشف زبان هایخانه ی تاریکمغز کوانتومیآزادی عقیده، آرمانی که تدرگیری مغز در بیماری کویبه نادیدنی ایمان بیاورابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانشکست حتمیبعد از کرونا دلخوشی بیهوفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر کتامین در درمان پاویتامین بی هفدهنوروز یا روز پایانیجهان شگفت انگیزمنبع خواب و رویاگیرنده باید سازگار با پیهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهاافسردگی و اضطراب در بیماذهن خود را مشغول هماهنگیبیمار 101 ساله، مبتلا به سابزار بقای موجود زنده از سفر به مریخ در 39 روزشباهت مغز با کیهان مادیتقویت استخوان در گرو تغذفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن کووید 19 چیزهایی که چگونه آن شکری که می خوریمجاذبهمیگرن سردردی ژنتیکی که بپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش مصنوعی در کامپیوترهادی متیل فومارات(زادیوا)(از کجا آمده ام و به کجا میامگا سه عامل مهم سلامترمز جهان خاصیت فراکتالبیماریهای تحلیل عضلانی ااثر مضر مصرف طولانی مدت رسلسله مباحث هوش مصنوعیطوفان زیباییتمساح حد واسط میان مغز کوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکوجود قبل از ناظر هوشمندنگاهی بر توانایی اجزاي بحقیقت در علم، هرگز نهایی ما تحت کنترل ژنها هستیم یپیشرفت در عقل است یا ظواهدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تانسان قدیم در شبه جزیره عروبات کیانباور و کیهان شناسیاختلالات مخچهسیگار عامل افزایش مرگ ومعلم راهی برای اندیشیدن اتو با باورهایت کنترل میشمغز به تنهایی برای فرهنگ مغز برای فراموشی بیشتر کلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریک ترین بخش شبیاد بگیر فراموش کنینتایج نادانی و جهلحریص نباشمحدودیت های حافظه و حافظآموزش نوین زبانداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تاولین دروغروشی جدید در درمان نابینبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط هوش ساختار مغز و ژسایه را اصالت دادن، جز فرعدم توقف تکامل در یک انداتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش میدان مغناطیسی زمین مقابله ی منطقی با اعتراضترکیب آمار و ژنتیککلرال هیدرات برای خوابانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت هفتممرکز خنده در کجای مغز استآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تاینترنت بدون فیلتر ماهواراه های جدید برای قضاوت ربرنامه ی مسلط ژنها در اختسرگیجه از شایعترین اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهینقش حیاتی تلومر دی ان آ دمنابع انرژی از نفت و گاز تصویر زیبای اصفهانکودک ایرانی که هوش او از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت دوازدهممسئولیت در برابر محیط زیآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های جدید در بیماری استفاده از سلول های بنیااگر با مطالعه فیزیک کوانرشد در سختی استبرخی اختلالات عصبی مثانهشناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل داروینی هنوز در حاهیچ اندر هیچنقش غذاها در کاهش دردهای منبع هوشیاری کجاست قسمت جلوتر را دیدنکار با یگانگی و یکپارچگیهمیشه عسل با موم بخوریمخلا، خالی نیستمعجزه ی علمآیا راهی برای رفع کم آبی دروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد مابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذربررسی علل کمر درد در میانتابوهای ذهنیهزاران سال چشم های بینا ونهایت معرفت و شناخت درک عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخانواده پایدارآسيب میکروواسکولاریا آسدرگیری مغز در بیماران مببه هلال بنگرابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختماشگفت نیست من عاشق تو باشمبعد از کرونا دلخوشی بیهوفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزرنوشیدن چای برای مغز مفید جهانی که نه با یک رخداد و منتظر نمان چیزی نور را بهگالکانزوماب، دارویی جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولاقلیت خلاقذهن سالمبیماری های مغز و اعصاب و ابزار بقای موجود زنده از سفر تجهیزات ناسا به مریخ شباهت کیهان و مغزتقویت حافظه یا هوش مصنوعفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسن کرونا و گشودن پنجرچگونه انتظارات بر ادراک جاذبه و نقش آن در شکلگیریمیگرن شدید قابل درمان اسپوشاندن خود از نورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدین، اجباری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انساامروز دانش ژنتیک هیچ ابهرنگ کردن، حقیقت نیستبیماری، رساله ای برای سلاثرات فشار روحی شدیدسلطان جنگل یا صاحب ملکوتطولانی ترین شبتنفس هوازی و میتوکندریقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در باردارینگاهت را بلند کنحقیقت راستین انسان علم بمانند آب باشپیشرفت ذهن در خلاقیت استدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تانسان میوه ی تکاملروح در جهانی دیگر استباد غرور و سر پر از نخوت واختلالات حرکتی در انسانسیاهچاله های فضایی منابععلم ساختن برج های چرخانتو باید نیکان را به دست بسیاهچاله ها، دارای پرتو علایم کمبود ویتامین E را تو تغییر و تحولیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟لوتیراستامتاریکی من و تو و گرد و غبایادگیری مهارت های جدید دنجات در راستگوییحرکت چرخشی و دائمی کیهانمخچه فراتر از حفظ تعادلآمارهای ارائه شده در سطح داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تاولین سلول مصنوعیروشی جدید در درمان سکته مبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط پیوسته ی جهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با عدم درکتوهم چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دمقابله با کرونا با علم استرکیب حیوان و انسانکمردردچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت هفدهممرگ چیستآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تایندرالراه پیروزی در زندگی چیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سرگردانیتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش احساسینقش خرچنگ های نعل اسبی درمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمکودکان میتوانند ناقل بی نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت سوممستند جهان متصلآیا احتمال دارد رویا از آدرمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد هاگر تلاش انسان امروز براز گهواره تا گوربرخی اصول سلامت کمرشناسایی سلول های ایمنی اتکامل داروینی هنوز در حاهیچگاه از فشار و شکست نترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهکاربرد روباتهای ريزنانوهمجوشی هسته ای، انرژِی بخلاصه ای از مطالب همایش ممعجزه ی علم در کنترل کرونآیاما مقهور قوانین فیزیکدریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد مابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیبزرگ فکر کنتاثیر فکر بر سلامتهستي مادي ای که ما کوچکترنهایت در بی نهایتجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخار و گلآسیب ها ناشی از آلودگی هودرگیری مغزی در سندرم کووبه کدامین گناه کشته شدندابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرشگفت انگیز بودن کیهانتفکر قبل از کارفلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد وویروس مصنوعینوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهانی که از یک منبع، تغذیمنحنی که ارتباط بین معرفگام کوچک ولی تاثیرگذارهوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دومالکترومغناطیس شنوایی و هذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیماری وسواسابزار بقای موجود زنده از سفر دشوار اکتشافشباهت زیاد بین سلول هاي عتقویت سیستم ایمنیفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر حرکات چشم بر امواج واکسن کرونا از حقیقت تاتچگونه به سطح بالایی از هوجدایی خطای حسی استمیدان مغناطيسي زمین بشر پیموزایدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدید تو همیشه محدود به مقداز انفجار بزرگ تا انفجار انفجار و توقف تکاملی نشارنگین کمانبیندیشاثرات مفید قهوهسم زنبور ، کلیدی برای وارطی یکصد هزار سال اخیر هرچتنفس هوازی و میتوکندریقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت غیر فیزیکیماه رجبپیشرفتی مستقل از ابزار هدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تانسان ها می توانند میدان روح رهاییبار بزرگ ایستادن بر دو پااختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکسیاهچاله و تکینگی ابتدایعلایم کمبود ویتامین E را تو جهانی هستی که خودش را مغز بزرگ چالش است یا منفعلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاریکی و نوریادآوری خواب و رویانخاع ما تا پایین ستون فقرحس چشایی و بویاییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآن چیزی که ما جریان زمان داروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تاوکرلیزوماب داروی جدید شريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط انسانی، محدود به ساخت شبکه عصبی با الفبای عسل طبیعی موثر در کنترل بتوهم وجودنقش نگاه از پایین یا نگاهملاحظه های اخلاقی دربارهترازودونکمردرد ناشی از تنگی کاناچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت هجدهممرگ و میر پنهاندر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تایا کوچک شدن مغزانسان الراه انسان شدن، راه رفتن وبرین نت به جای اینترنتسربازان ما محققا غلبه می تیوتیکسن داروی ضد جنونهوش احساسینقش داروهاي مختلف معروف منابع انرژی از نفت و گاز تصور از زمان و مکانکودکان خود را مشابه خود تنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت سی و هشتممشکل از کجاستآیا احتمال دارد رویا از آدرمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر اگر خواهان پیروزی هستیزمین در برابر عظمت کیهانبرخی بیماری ها که در آن بشواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل داروینی هنوز در حاهیپرپاراتیروئیدیسمنقشه های مغزی جدید با جزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريز، در همراهی نوعی سردرد میگرنیخلاصه ای از درمان های جدیمعجزه در هر لحظه زندگیآب زندگی است قسمت چهارماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر مشاهده بر واقعیت بهستی ما پس از شروعی چگال چهار میلیارد سال تکامل بجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبهوش مصنوعی الفاگوخارق العاده و استثنایی بآشنا پنداریدرگیری مغزی در سندرم کووبه امید روزهای بهترابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهشگفت زده و حیران باشتفکر خلا ق در برابر توهم فلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وویرایش DNA جنین انسان، برنیکولا تسلاجهانی در ذهنمنشأ اطلاعات و آموخته ها گامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سومالکتروتاکسی(گرایش و حرکذره ی معین یا ابری از الکبیماری کروتز فیلد جاکوبابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلقین اطلاعات و حافظهفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر دوپامین و سروتونینواکسن کرونا ساخته شده توچگونه باغبانی باعث کاهش جریان انرژی در سیستم های میدان های مغناطیسی قابل پیموزایدهوش مصنوعی درمانگر کامپیدیدن خدا در همه چیزاز بحث های کنونی در ویروسانقراض را انتخاب نکنیدرهبر حقیقیبیهوش کردن در جراحی و بیماثرات مفید روزه داریسماگلوتید داروی کاهش دهنطبیعت موجی جهانتنفس بدون اکسیژنقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت غیر قابل شناختماپروتیلینپاسخ گیاهان در زمان خورددانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تانسان یک کتابخانه استروزه داری متناوب، مغز را بار سنین ابزار هوشمندی ابارداری بدون رحماختراع جدید اینترنت کوانسیاهچاله ی تولید کنندهعلت خواب آلودگی بعد از خوتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چالشهای پیش رولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاریکی خواهد ترسیدژن همه چیز نیستنخستین تمدن بشریحس و ادراک (قسمت اول )مخچه ابزاري که وظیفه آن فآنچه ناشناخته است باید شداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز از مغز تايندگان چگونه خواهند دیدریه زغالیبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط از بالا به پایین مساختن آیندهعشق درونی به یگانگی خلقتتوهم وجودنقش نظام غذایی در تکامل مملاحظات بیهوشی قبل از جرتراشه ی بیولوژِیککمردرد و علل آنچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت هشتممرگ و میر بسیار بالای ناشدر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تایا این جمله درست است کسیراه بی شکستبرای یک زندگی معمولیسردرد میگرنتیک و اختلال حرکتیهوش در طبیعتنقش درختان در تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز تصادف یا قوانین ناشناختهکودکان را برای راه آماده نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت سی و ششممشکلات نخاعیآیا برای تولید مثل همیشه درمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکاپی ژنتیکزمین زیر خلیج فارس تمدنی برخی بیماری های خاص که بدشواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل داروینی هنوز در حاهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقص در تشخیص هیجانات عاممنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولهندسه ی پایه ایخم شدن فضا-زمانمعرفت و شناختآب زندگی است قسمت هفتماعتماد به خودابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بو هر کس تقوای خدا پیشه کنچهار ساعت پس از کشتار خوکجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشتن عقیده ممکن نیستهوش مصنوعی از عروسک های بخبر مهم تلسکوپ هابلآشنا پنداریدرگیری اعصاب به علت میتوبه بالا بر ستارگان نگاه کابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چشگفتی های زنبور عسلتفاوت مغز انسان و میمون هفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت فیزیکی، تابعی از نیاز به آموزش مجازی دیجیجهان، تصادفی نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسالکترودهای کاشتنیذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری گیلن باره و بیمارابزارهای پیشرفته ارتباط سفرنامه سفر به بم و جنوب شجاعت و ترستلاش ها برای کشف منابع جدفراتر از دیوارهای باورتاثیر دپاکین بر بیماری مواکسن ایرانی کرونا تولیدچگونه تکامل مغزهای کنونیجریان انرژی در سیستم های میدان بنیادین اطلاعاتپیچیدگی های مغزمگسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکانواع سکته های مغزیروی و منیزیم در تقویت استبیهوشی در بیماران دچار ااثرات مضر ماری جواناسندرم کووید طولانیطبیعت بر اساس هماهنگیتنها مانع در زندگی موارد قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا حقایق ممکن و غیر ممکنماجرای جهل مقدسپختگی پس از چهل سالگي به دائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تانسان باشروزه داری و بیمار ی ام اس بازگشت از آثار به سوی خداادامه بحث تکامل چشمسیاره ی ابلهانعماد الدین نسیمی قربانی تو در میانه ی جهان نیستی مغز بزرگ و فعال یا مغز کولیس دگرامفتامین یا ویاستاریخ همه چیز را ثبت کردهژن همه چیز نیستنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک (قسمت دوم )مدل همه جانبه نگر ژنرالیآنچه واقعیت تصور میکنیم داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تايا اراده آزاد توهم است یریواستیگمینبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط بین هوش طبیعی و هوساختار فراکتال وجود و ذهعصب حقوق نورولووتوهم بی خدایینقش نظریه تکامل در شناساممانتین یا آلزیکسا یا ابتربیت کودکان وظیفه ای مهکمردرد با پوشیدن کفش مناچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت پنجممرگ انتقال است یا نابود شآیا هوش مصنوعی می تواند ندر هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز تایا ابزار هوشمندی یا مغز رابطه تشنج و اوتیسمبرای پیش بینی آینده مغز دسردرد میگرن در کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی هوش عاطفی بیشتر در زناننقش ذهن و شناخت در حوادث منابع انرژی از نفت و گاز تظاهر خوابیده ی مادهکوری گذرای ناشی از موباینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت سیزدهممشکلات بین دو همسر و برخیآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دابتدا سخت ترین استزمان چیستبرخی توجهات در ببمار پارشیشه ی بازالتی و سیلیکونتکامل زبانهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقطه بی بازگشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییکتاب زیست شناسی باورهندسه ی رایج کیهانخونریزی مغز در سندرم کوومغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت اولدرک فرد دیگر و رفتارهای ااعتماد به خودابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدنبزرگترین خطایی که مردم متاثیر نگاه و مشاهده ناظر وفور و فراوانینوآوری ای شگفت انگیز دانجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگل زندگیهوش مصنوعی از عروسک های بخدا موجود استآغاز فصل سرما و دوباره تکدرختان اشعار زمینبه بالاتر از ماده بیندیشابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت اشانس یا تلاشتفاوت ها و تمایزها کلید بفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چند سویهچیز جدید را بپذیرجهش های ژنتیکی مفید در سامهندسی ژنتیک در حال تلاش گاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرالگو و عادت را بشکن و در اذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری آلزایمر، استیل کوابزارهای بقا از نخستین هسفرنامه سفر به بم و جنوب شرکت نورالینک ویدیویی ازتلاش هایی در بیماران قطع فرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر داروهای ضد التهاب واکسن اسپایکوژنچگونه جمعیت های بزرگ شکل جریان انرژی در سیستم های میدازولام در درمان تشنج پیچیدگی های مغزی در درک زهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکانگشت ماشه ایرویا و واقعیتبیوگرافیاجزای پر سلولی بدن انسان سندرم گیلن باره به دنبال طعمه ی شبکه های ارتباط اجتنها در برابر جهانمغز آیندگان چگونه است ؟قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعچالش هوشیاری و اینکه چرا حل مشکلماجرای عجیب گالیلهپروژه ی ژنوم انسانیداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تانسان جدید از چه زمانی پاروزه داری سلول های بنیاد