دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رموزی از نخستین تمدن بشری تمدن سومری

رموزی از نخستین تمدن بشری تمدن سومری

لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=6Fdj14pZm9A&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ضررهای مصرف شکر و قند بر احساس گذر سریعتر زمانمعنی روزهتوازن مهمتر از فعالیت زیورزش در کمر درددلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیارتباط شگفت انگیز مغز انمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر نگاه انسان بر رفتاکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر انتخاب از طرف محیط گنجینه ای به نام ویتامین درک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز- از مغز نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای روشی برای بهبود هوش عاطفآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بزبان چهار حرفی حیات زمینامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفیلمی بسیار جالب از تغییبازسازي مغز و نخاع چالشی نظام مثبت زندگیتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارای آنکه نامش درمان و یادشممانتین یا آلزیکسا یا اببرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت مغز انسان و میمون ههدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت چهارمضررهای شکر بر سلامت مغزاخلاق و علوم اعصابمغز فکر میکند مرگ برای دیتوسعه برخی شغل ها با هوش وزوز گوشدندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیارتباط شگفت انگیز مغز انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر ویتامین دی بر بیماکندر در بیماریهای التهابداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کددرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز- از مغز نورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاروشی جدید در درمان قطع نخآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و ناتوانی از درمان برخی ویزبان و بیان، در سایه پیشرانفجار و توقف تکاملی نشافیزیکدانان ماشینی برای تبحتی علمی درباره تمایل بنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر ایندرالمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی در کامپیوترهاجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن متفاوتهای جنسیتی راهی براهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت پنجمطی یکصد هزار سال اخیر هرچاختلال در شناسایی حروف و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوصیه های غیر دارویی در سیک پیشنهاد خوب برای آسان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانارتباط غیرکلامی بین انسامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر ژنها بر اختلالات خکوچک شدن مغز از نئاندرتاداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر دپاکین بر بیماری مگالکانزوماب، دارویی جدیدرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز- از مغزتنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میروشی جدید در درمان سکته مآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتناتوانی در شناسایی چهره زبان و تکلم برخی بیماریهانگشت نگاری مغز نشان میدفرگشت و تکامل تصادفی محض بحث درباره پیدایش و منشاهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایایا کوچک شدن مغزانسان المولتیپل اسکلروز در زنان برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت سومحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصاختلالات مخچهمغز مادران و کودکان در زمتوصیه هایی در مصرف ماهییکی از علل محدودیت مغز امديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرارتروز یا خوردگی و التهامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر کپسول نوروهرب بر نکودک ایرانی که هوش او از در مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای رقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز، از مغز نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هريتوکسيمب در درمان ام اسآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالینخاع ما تا پایین ستون فقرزبان و شناخت حقیقت قسمت چاندوهگین نباش اگر درب یا فراموش کارها باهوش تر هسبحثی در مورد نقش ویتامينهفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانایا ابزار هوشمندی یا مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دتلقین اطلاعات و حافظههستی ما پس از شروعی چگال خلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مواختلالات حرکتی در انسانمغز چون ابزار هوش است دلیتوضیحی ساده در مورد هوش میادگیری مهارت های جدید ددی متیل فومارات(زادیوا)(ارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر کپسول نوروهرب بر تکودکان خود را مشابه خود تدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گاهی لازم است برای فهم و رموزی از نخستین تمدن بشرازدواج های بین گونه ای، رنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردریواستیگمینآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پینخستین تصویر از سیاهچالهزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان قدیم در شبه جزیره عفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی جالب درباره محدودیتهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانایا بیماری ام اس (مولتیپموجود بی مغزی که می تواندبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی درمانگر کامپیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظتلاش هایی در بیماران قطع و هر کس تقوای خدا پیشه کنخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را اختلالات صحبت کردن در انمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل چشمیادآوری خواب و رویادژا وو یا اشنا پنداریارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر کپسول نوروهرب بر سکوری گذرای ناشی از موبایدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استرمز و رازهای ارتباط غیر کاستفاده از هوش مصنوعی در نوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به رژیم های غذایی و نقش مهم آیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بنرمش های مفید در سرگیجهزبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان جدید از چه زمانی پافرایند حذف برخی اجزای مغبحثی در مورد نقش کلسیم و هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز ایا بدون زبان میتوانیم تموجودات مقهور ژنها هستندبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتلاشی برای درمان قطع نخاویتامین E برای فعالیت صحخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ادامه بحث تکامل چشممغز آیندگان چگونه است ؟تکامل ابزار هوش ، راه پر ژن هوش و ساختارهای حیاتی دژاوو یا آشناپنداریارزش حقیقی زبان قسمت سوممغزهای کوچک بی احساستاثیر کپسول نوروهرب بر سکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به رویای شفافاستیفن هاوکینگ در مورد هچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی انرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت سانسان عامل توقف رشد مغزفرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی می تواند بر احتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنایا تکامل هدفمند استمیهمانهای ناخوانده عامل برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فتلاشی جدید در درمان ام اسویتامین E در چه مواد غذایخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوادغام میان گونه های مختلمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل زبانژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان ژنی از مغز انساز نظر علم اعصاب یا نرووسمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشروبات های ریز در درمان بیاستیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرراه های جدید برای قضاوت رآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان، وسیله شناسایی محیطانعطاف پذیری مکانیسمی علقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز ایرادهای موجود در خلقت بمیگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی توجهات در ببمار پارهوش احساسیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقای موجود زنده از مدارک ژنتیکی چگونه انسانتمایل زیاد به خوردن بستنویتامین دی گنجینه ای بزرواکنش های ناخودآگاه و تقخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدادغام دو حیطه علوم مغز و مغز انسان برای ایجاد تمدتکامل ساختار رگهای مغزی ژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان روش هاي جدیدی از نظر علم اعصاب اراده آزنقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفروح رهاییآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده راه های جدید برای قضاوت رإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیچرا حیوانات سخن نمی گوینسفر نامه سفر به بم و جنوب اولین هیبرید بین انسان وقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیاگر نعمت فراموشی نبود بسمیدان مغناطيسي زمین بشر برخی سلولهای عصبی در تلاهوش احساسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنابزارهای بقای موجود زندمروری بر تشنج و درمان هایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرواکسن سرطانخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز انسان برای شادمانی طتکامل شناخت انسان با کشفژنها ، مغز و ارادهدانشمندان روشی برای تبدیاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانودرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه پیروزی در زندگی چیستافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیچرا حجم مغز گونه انسان درسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد پیوند سر در انقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی الفاگوتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایاگر نعمت فراموشی نبود بسمکانیزمهای دفاعی در براببرخی سيناپسها طی تکامل و هوش عاطفی بیشتر در زنانحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان ابزارهای پیشرفته ارتباط مرکز خنده در کجای مغز استتمدن بشری و مغز اخلاقیتمساح حد واسط میان مغز کوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآارتوکين تراپی روشی جديد مغز انسان برای شادمانی طتئوری تکامل امروز در درمژنهای هوش ، کدامندداروهای مصرفی در ام اساز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در درمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرروش مقابله مغز با محدودیآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیرشته نوروایمونولوژی و نقافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین تصویر در تاریخ از سقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با اگر تلاش انسان امروز براما انسانها چه اندازه نزدبررسي علل احتمالي تغيير هوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانابزارهای دفاعی و بقای مومرگ انتقال است یا نابود شتنفس هوازی و میتوکندریوراپامیل در بارداریخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بارتباط میکروب روده و پارمغز انسان رو به کوچک تر شتئوری تکامل در پیشگیری و کلرال هیدرات برای خوابانداروهای ضد بیماری ام اس واز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجدرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چروش های صرفه جویی در ایجاآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پرشد مغز علت تمایل انسان بافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین سلول مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزدبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوشیاری کوانتومیحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاثر مضر مصرف طولانی مدت رمراحل ارتقای پله پله کیهمزایای شکلات تلخ برای سلتنفس هوازی و میتوکندریورزش هوازی مرتب خیلی به قخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز انسان رو به کوچکتر شدتا 20 سال آینده مغز شما به کمردرد و علل آنداروی فامپیریدین یا نورلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موروش هایی ساده برای کاهش اآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسزمین زیر خلیج فارس تمدنی الکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به چراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب اوکرلیزوماب داروی جدید شلبخند بزن شاید صبح فردا زبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستسخن پاک و ثابتابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش، ژنتیکی است یا محیطیحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاثرات مفید قهوهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتو دی ان ای خاص ميتوکندريورزش هوازی ، بهترین تمریخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز ایندگان چگونه استتاثیر مشاهده بر واقعیت بکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی تشنجی دربارداریاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بدرک و احساساز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دروش صحبت کردن در حال تکامآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودزندگی هوشمند در خارج از زالتهاب شریان تمپورالفلج بل، فلجی ترسناک که آنبا هوش مصنوعی خودکار روبنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانايندگان چگونه خواهند دیدلرزش ناشی از اسیب به عصببحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یبررسی علل کمر درد در میانهیچگاه از فشار و شکست نترحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشماثرات مضر ماری جوانااجزای پر سلولی بدن انسان مشکلات نخاعیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرندفاع در برابر تغییر ساختمقالاتارتباط انسانی، محدود به مغز ابزار برتر بقاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک بآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای چگونه حافظه را قویتر کنیزیباترین چیز در افزایش سامیوتروفیک لترال اسکلروفلج خواببارداری بدون رحمنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درايا اراده آزاد توهم است یلزوم سازگاری قانون مجازابخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقای موجود زنده از ماه رجببزرگ شدن مغز محدود به دورهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی ساجزایی ناشناخته در شکل گمشاهده آینده از روی مشاهتوانایی مغز و دیگر اجزای ورزش بهترین درمان بیش فعدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط شگفت مغز انسان و فمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر نگاه انسان بر رفتاکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز و از مغز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زروشهای شناسایی قدرت شنواآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستنگاهی بر قدرت بینایی درازیرفون داروی ضد ام اسامگا سه عامل مهم سلامتفلج خواب چیستبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیايا اراده آزاد توهم است یلزوم سازگاری قانون مجازابرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینبسیاری از بیماری های جدیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آن