دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره احساساتی غیر از احساسات پنجگانه

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
بحثی درباره احساسات متفاوت از احساسات مادی پنجگانه

آن چیزی که سالها در مدارس تدریس میشود، آن است که احساسات انسان محدود به پنج حس معروف بینایی ، چشایی . بویایی لامسه و شنوایی است . بله این احساسات در وجود انسان و دیگر حيوانات وجود دارد ولی این احساسات صرفا مادی ، با احساسات دیگر مانند ترس و خشم و احساس گناه ... تا حدی متفاوت است .

درک ما از عالم هستی و احساس ما از آن ، نخستین برخوردی است که با جهان اطراف خود داریم ، ولی این ادراک صرفا با اندامهای حسی معروف(sensation) ما انجام نميشود بلکه ابزار دیگری در موجودات هست که باعث میشود تا حسی درونی در آنها شکل بگیرد و این حس درونی (emotion)، اهمیت خاصی را در واکنشهای آنها دارد

مثلا اگر گرگی درنده را در جلوي خودتان ببینید ، این حس بینایی شما نیست که ناگهان سبب میشود تا فرار کنید بلکه به دنبال حس بینایی دیدن گرگ ، حسی دیگر در درون شما شکل میگیرد و آن حس ترس است . به دنبال این احساس ترس ، هورمونهايي در بدن ترشح میشود که بدن را وادار به فعالیت بیشتر میکند و قدرت لازم را برای اندامهايي مانند قلب و عضلات پا فراهم میسازد و این اندامها سرعت خاصی را به موجود زنده میدهند تا بتواند فرار کند .

نمونه دیگر این احساس ها ،
احساس اضطراب است که میتواند در شرایطی نه تنها زیان بار نباشد بلکه باعث تحرک فرد و نجات او از یک گرفتاری بزرگ شود .

این احساسات مهمی که جزو پنج دسته اصلی احساسات موجودات نیستند ، شکلهای مختلفی دارند.

اکثر این احساسات ، مثبت نیستند زیرا هدف از این احساسات ، القاي حالت هوشیاری بیشتر و تحرک در موجود زنده است تا خود را از مخمصه ای نجات دهد . حس مثبت ، در موجودات ابتداييتر کمتر منجر به تحرک برجسته ای میشود در حالی که حس منفی ، منجر به واکنشي شدیدتر میشود

این اهمیت احساسات منفی ، به عنوان میراثی تکاملی به انسانها هم رسیده است تا آنجا که قرار دادن احساسات مثبت در مغزهایی که احساسات منفی را بیشتر در خود جای میدهد ، کاری نسبتا دشوار است . ما تجربه بیشتری نسبت به غم و اندوه و ترس داریم و در برابر هنر شاد بودن و لذت بردن و مهمتر از آن ، به خاطر سپردن این شادیها و لذتها، در اندکی از ما وجود دارد

در همه زبانهای عالم ميبينيم کلمات منفی بیشتر از کلمات مثبت است

و به طور کلی هفت احساس اساسی در هر زبان وجود دارد و آنها عبارتند از :

شادی ، اندوه ، ترس ، خشم ، تنفر، خجالت و گناه

شش عدد از این هفت احساس ، منفی و یکی از انها ، مثبت است . از نظر تکاملی، ما احساسات منفی را ترجیح میدهیم . و مغزهای ما به این احساسات منفی به شکل سریعتر پاسخ ميدهد.

علت اين ترجیح ، به طبیعت انسان برمی گردد زیرا او نیاز دارد به سرعت دخالت کند و از احساسات منفی ، عبرت و درس بگیرد و اهمیت این عبرت گرفتن تا حدی است که آن را به مساله مرگ و زندگی تبدیل میکند .

و به این دلیل، یادآوری اين احساسات و عبرت گرفتن از آنها، هم، هر چند زمانی بر آن گذشته باشد، مهم است .

اما در سیر تکاملی موجودات ، احساسات مثبت آنقدر مهم نیست و میتوانی هر قدر میخواهی در آن غرق شوی سپس به سرعت از آن بیرون بیایی و این برعکس احساسات منفی است .

(.Dr. Rick Hanson, "Hardwiring happiness", TEDxMarin, 2013)

.ترس در موجودات ابتدایی ، خود را به صورت واکنشي سریع به شرایط خطر و دشمن نشان میدهد .در یک حیوان تکامل یافته تر این احساس میتواند با افزایش ضربانات قلب یا حتی سیخ شدن موها خود را نشان دهد . ما از احساس درونی حیوانات باخبر نیستیم ولی با مقایسه واکنشي که حیوانات به شرایط خطرناک نشان میدهند، تا حد زیادی احساس درونی آنها را درک کنیم .

ترس از ابتدایی ترین احساساتی است که در موجودات زنده شکل گرفته و این ترس ، زمینه بسیار مساعدی را برای حفظ بقای موجودات فراهم کرده است، به گونه ای که با ایجاد ترس ،موجود زنده به هر وسیله ای ميکوشد تا از شرایط خطرناک بگریزد و خود این فرار سبب میشود تا موجود، زنده بماند و بقای بهتری برای او ایجاد گردد .

مغز موجودات ابتدایی ، آن پيچيدگي مغز انسان را ندارد بنابراین احساساتی مانند ترس، به صورتی خام و پرداخت نشده در این موجودات رخ میدهد .

مغز اولیه شامل غشایی ابتدایی است که از هيپوکمپ و کورتکس سينگوليت و آميگدال تشکیل میشود. در این مغز ابتدایی ، غشای ضخیمی روی قسمتهای ابتدايي وجود ندارد . این قسمتهای ابتدایی با احساسات اولیه مانند حس چشاي یا بویایی مرتبط است . همچنين نخستین احساسات( emotion ها) را هم مانند ترس ، ایجاد میکند .

به خصوص در موجودات پیش از انسان ، قسمت پیشانی مغز هم بسیار کوچکتر است و این را به خوبی میتوان در مغز حیوانات دید . حتی دايناسورهاي بزرگی که شاید قدی به بلندای یک آپارتمان ده طبقه داشتند ، فاقد پیشانی ای بلند بودند و قسمت پیشانی مغز آنها بسیار کوچک بود .

همین حالت در حیوانات پیش از رده انسان يعني شامپانزه و گوریل هم مشاهده میشود .

بعدها با توسعه غشای مغز و به خصوص قسمت پیشانی مغز که خاص انسان است ، فعالیتهای پیچیده تری مانند یادگیری و حافظه و استدلال و برنامه ریزی و تفکر انتزاعي و نهایتا قدرت تکلم شکل گرفت .

احساساتی مانند ترس و خشم و تنفر و ..... در قسمت مرکزی و ابتدایی کورتکس مغز پستانداران و پرندگان به نام سيستم ليمبيک و آميگدال پردازش میشود . Limbus به معنی منطقه ای حاشیه ای هست که اطراف قسمت مرکزی مغز قرار میگیرد .

برخی دانشمندان معتقدند مناطق اميگدال و ليمبيک در خزندگان مشاهده نمی شود و خاص پستانداران است ولی برخی دیگر تاکید دارند که مناطقی مشابه اميگدال و سیستم ليمبيک را در این حيوانات هم یافته اند .

نکته جالب توجه آنکه اندازه شبکه ليمبيک و آميگدال ، در پستانداران، هر چه تکامل یافته تر باشند ، کوچکتر است. در این جانداران ، کورتکس دور مغز بزرگ و بزرگتر ميشود ولی به قیمت کوچک شدن سیستم ليمبيک !!!

پس اهمیت احساسات خام مانند ترس یا خشم خام ، در موجودات پیشرفته تر مانند انسان کمتر میشود و انسان بر خلاف حيوانات، قادر است بر بسیاری از این احساسات غلبه کند ، آنها را پردازش دهد و حتی خود را از قید احساسات منفی برهاند .

دانشمندی به نام مک لین ، سیستم ليمبيک را مختص پستانداران میداند و معتقد است خزندگان فقط بازال گانگليا و ساقه مغز دارند و فاقد سیستم ليمبيک هستند .

این دیدگاه توسط دانشمندان آناتومی مورد قبول نیست زیرا آنها امروزه فهمیده اند که پرندگان و خزندگان هم کورتکس مغزی و قسمتهای ساب کورتيکال مانند سیستم ليمبيک و اميگدال و سیستم هيپوکامپ کوچکی دارند . ارتباط سیستم ليمبيک با کورتکس مغزی بسیار برجسته است و ارتباطات زیادی بین کورتکس و سیستم ليمبيک و هیپو تالاموس وجود دارد . این ارتباطات نقش مهمی در کنترل عملکرد این قسمتهای قدیمی تر توسط قسمتهای بالایی مغز دارد .

بر اساس مطالعات جدید نقش هيپوکامپوس در قسمت وسطی سیستم ليمبيک ، در فعالیتهای شناختی کشف شده است و به نظر میرسد نقش آن محدود به احساسات و emotion نباشد .

قسمتی از سیستم ليمبيک به نام اميگدال در بروز احساسات (emotiion) نقش دارد . برداشتن لوب تمپورال که هيپوکامپ و آميگدال را درون خود دارد ، منجر به بیماری خاصی در میمونها میشود: آنها بی مهابا هر آشغالی را ميخورند و بی محابا شریک جنسی بر می گزینند و روابط جنسی بدون مهاري دارند. همچنین ترسی از انسانها و شرایط دشوار ندارند .در حقیقت اینطور تصور میشود که اميگدال ، سبب درک اهمیت تحریک محیطی است يعنی اگر آميگدال آسیب ببیند فرد اهمیت تحریکات احساسی از محیطی را درک نمیکند .

رفتارهای اجتماعی و کنترلی تا حدی به وسیله اميگدال انجام میشود ولی به دلیل پیچیدگی ان و وجود ده ها هسته عصبي در آن و نیز به دلیل پیچیدگی عملکردهای اجتماعی و کنترلی ، ابهامات زیادی در مورد عملکرد اميگدال وجود دارد .

این ساختمان مغز نقش مهمی را در رفتارهای اجتماعی دارد . نمونه برجسته آن تغییر حالت موجود زنده به دنبال دریافت تنبیه هست (conditoning) .

در این حالت ، ایجاد شرایطی که موجود را دچار تنبیه و آزار کند ، سبب حالت اجتناب و دور شدن از آن شرایط میگردد .

اين احساسات ، در حفظ بقای موجود زنده تاثیرگذار است . این موجود زنده لازم نیست چیز خاصی را یاد بگیرد بلکه قرار گرفتن در شرایط آزار یا تنبيه باعث تغییراتی در غدد درون ریز و سیستم اتونوم او میشود تا او را به صورت ناخودآگاه از قرار گرفتن در شرایط خطرناک دور کند . این اتفاقات درهسته لترال اميگدال انجام میشود و تغییر در این هسته ،از ترس و کانديشنینگ در شرایط خطر جلوگیری ميکند.

بخش مهم دیگر از اميگدال که در emotion نقش دارد، بخش سنترال و مرکزی آن است . تخریب مصنوعی این قسمت هم مانع از ترس ناشی از conditioning ميشود.

از این دو قسمت لترال و مرکزی اميگدال ، پیامهایی به هیپوتالاموس میرود و از آنجا فعالیتهای اتونوم و تغییرات هورمونی و رفتاری را ایجاد میکند و منجر به واکنش موجود زنده به پیامهای خطر از محیط میشود .

همچنین واکنشهای احساسی دیگری مانند خشم و احساسات مادری و جنسی و احساسات چشایی و لذت یا نفرت از غذا ، هم در اميگدال پردازش میشود .

واکنشهای اجتنابی فقط پاسخهای احساسی (emotional) نیستند . و محدود به ترس نیستند بلکه بخشی از این واکنشها ، ناشی از یادگیری موجود زنده است . مثلا موجود زنده به تدریج یاد میگیرد در شرایط خطرناک بدود یا شنا کند و فقط احساس درونی ترس نیست که او را به حرکت در می آورد و هر چه مغز پیچیده تر باشد و هر چه قسمت جلویی مغز بزرگتر و کاملتر باشد این یادگیری پس از ترس خام ، دقیقتر و پيچيده تر ميشود . حتی شاید به جای ترس خام ، منجر به واکنشي کاملتر و عاقلانه تر شود .

هيپوکامپوس نقش مهمی در عملکردهای شناختی مانند حافظه explicit و حافظه implicit و شناخت فضایی دارد (حافظه اکسپليسيت ، حافظه ای است که به صورت اگاهانه فرد میتواند آن را به یاد بیاورد ولی حافظه ايمپليسيت حافظه ای است که به صورت ناخودآگاه انجام میشود مثلا کسی که دوچرخه سواری میکند ، فنونی را که لازم است حین دوچرخه سواری انجام دهد، به صورت ناخودآگاه اجرا ميکند و لازم نیست در مورد آن بیندیشد )

هيپوکامپ نقش اصلیش در رفتارهای شناختی و نه احساسی است .

برخی احساسات ، درونی هستند و در همه افراد در سرتاسر جهان رخ میدهد . کورتکس پره فرونتال نقش مهمی در درک و کنترل احساسات ما دارد. اگر احساسات یا emotion به مرحله هوشیار ، برسد قسمت دورسولترال کورتکس پره فرونتال فعال میشود .

اين قسمت از لوب فرونتال خاص پستانداران است و در انسان، پیچیدگی آن از همه پستانداران دیگر بیشتر است . تجربیات هوشیار در انسان ، وابسته به این ساختارهای موجود در لوب فرونتال است

زبان و تکلم هم خاص انسان است و تکلم بر درک هوشیار این احساسات تاثیر میگذارد . زبان و تکلم در بیان emotion موثر است مثلا در زبان انگلیسی بیش از سی عبارت برای بیان احساس وجود دارد .

در دیگر موجودات که قادر به صحبت کردن نیستند نحوه درک محیط و چگونگی ابراز این درک ، به دلیل نداشتن قدرت تکلم بسیار محدود میشود .

بیشترین قسمتی که بین پستانداران و دیگر موجودات ، با هم متفاوت است ، قسمت جلویی مغز (forebrain) میباشد .

این دیدگاه وجود دارد که تکامل پستانداران در نتیجه اضافه شدن سیستم ليمبيک و نئوکورتکس در forebrain ایجاد شده است.

@salmanfatemi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600914/#R107


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمشکلات بین دو همسر و برخیپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درهمراهی نوعی سردرد میگرنیابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریمغز انسان برای شادمانی طآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرمغزهای کوچک بی احساسآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکیواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری نقش اتصالات بین سلولهای آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمقابله با کرونا با علم اسیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفنوشیدن چای برای مغز مفید ايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )میگرن سردردی ژنتیکی که بکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زنگاه از درون مجموعه با نگابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استمخچه فراتر از حفظ تعادلگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمشکلات روانپزشکی پس از سپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام مغز انسان برای شادمانی طآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنمغزتان را در جوانی سیم کشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنقش حفاظتی مولکول جدید دآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاملاحظات بیهوشی قبل از جریک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتنقشه های مغزی جدید با جزیانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممیگرن شدید قابل درمان اسکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله نگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند نزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمشکلات روانپزشکی در عقب پیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویمغز انسان رو به کوچک تر شآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری مغزتان را در جوانی سیمکشآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمقانون مندی نقشه ژنتیکی مواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون ممانتین یا آلزیکسا یا ابیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخونقص در تشخیص هیجانات عاماندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته منیاز به آموزش مجازی دیجیایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممیدان مغناطيسي زمین بشر کاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه ابزاري که وظیفه آن فمدارک ژنتیکی چگونه انسانگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطنزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمشاهده آینده از روی مشاهپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسنقش قهوه در سلامتیآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون جنگلواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کوینقش خرچنگ های نعل اسبی درافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممنابع انرژي پاک سرچشمه حیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درنقطه بی بازگشتانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسچیزی خارج از مغزهای ما نیاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممیدازولام در درمان تشنج کاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرناتوانی از درمان برخی ویابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیدفاع در برابر تغییر ساختمروری بر تشنج و درمان هایگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب نزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمطالعه ای بیان میکند اهدپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ایندگان چگونه استآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر قانونمندی و محدودیت عالمواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبنقش داروهاي مختلف معروف افراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز یافته های نوین علوم پرده رویای شفافچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینچگونه مغز پیش انسان یا هماینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمکانیزمهای دفاعی در برابکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دقیق ترین تصاویر از مغز امرکز هوشیاری، روح یا بدن گامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزنشانه های گذشته در کیهان ابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسمعنی روزهپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ابزار بقای برتر مادیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش میدان مغناطیسی زمین آیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر قارچ بی مغز در خدمت موجودواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوونقش ذهن و شناخت در حوادث افزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز یادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیچند جهانیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری در کجاست؟ قکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایچگونه هموساپينس بر زمین ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مما انسانها چه اندازه نزدکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرنخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندلایلی که نشان میدهد ما بمرکز حافظه کجاستگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ نظام مثبت زندگیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی مغز فکر میکند مرگ برای دیپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبامغز ابزار برتر بقاآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک مولکولها و ذرات در وقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر قبل از انفجار بزرگواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کوونقش روزه داری در سالم و جافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز یادآوری خواب و رویاروح رهاییچندین ماده غذایی که ماننانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامنبع هوشیاری در کجاست؟(قکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم چگونه واکسن کرونا را توزایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودانخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتوممرکز حافظه کجاستگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب نظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردمغز از بسیاری حقایق می گرآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با انقش نگاه از پایین یا نگاهآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقدم زدن و حرکت دید را تغیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتونقش رژیم غذایی بر رشد و اافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمناطق خاصی از مغز در جستجژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را چه زیاد است بر من که در ایانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامنبع خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچگونه آن شکری که می خوریمایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنما با کمک مغز خود مختاريمکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمیننرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هدندان ها را مسواک بزنید تمرکز خنده در کجای مغز استگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب نظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمغز مادران و کودکان در زمپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض ویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجنقش نظام غذایی در تکامل مآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهقدرت انسان در نگاه به ابعوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بینقش رژیم غذایی در رشد و االکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس نهایت معرفت و شناخت درک عاولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمنحنی که ارتباط بین معرفکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رچگونه انتظارات بر ادراک ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیما تحت کنترل ژنها هستیم یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کساننرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمرگ انتقال است یا نابود شگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب نظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی مغز چون ابزار هوش است دلیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رمغز برای فراموشی بیشتر کآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نقش نظریه تکامل در شناساآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنولوب فرونتال یا پیشانی مغورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبنقش زنجبیل در جلوگیری از التهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادچهار میلیارد سال تکامل باولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها کودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رچگونه باغبانی باعث کاهش ایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یماه رجبکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمراحل ارتقای پله پله کیهگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب نظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیمغز چگونه صداها را فیلتر پاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنقش هورمون های تیروئید دآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسولایو دوم دکتر سید سلمان فورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگنقش زبان در سلطه و قدرت اامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمهندسی ژنتیک در حال تلاش کوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستچگونه تکامل مغزهای کنونیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطماپروتیلینکشف مکانیسمی پیچیده در بچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان داسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمرز مرگ و زندگی کجاستگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسمغز ناتوان از توجیه پیداپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند پیچیده ی خونرسانیویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنقش هورمون زنانه استروژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی لبخند بزن شاید صبح فردا زورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش زبان در سلطه و قدرت اامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجانوآوری ای شگفت انگیز داناولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست مولتیپل اسکلروز در زنان کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريمبانی ذهنی سیاه و سفیدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و مرز بین انسان و حیوان کجاگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمغز و سیر تکامل ان دلیلی پرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هاواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش ژنتیک در درمان اختلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سلرزش ناشی از اسیب به عصبورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر منقش سجده بر عملکرد مغزامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش انوار مغزی روشی مهم در تشخاولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست مواد کوانتومی جدید، ممکنکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بچگونه جمعیت های بزرگ شکل ایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريمجموعه های پر سلولی بدن مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب مزایای شکلات تلخ برای سلگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اهم نوع خواری در میان پیشیابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ومغز آیندگان چگونه است ؟آلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی از عروسک بازی اثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسنقش گرمایش آب و هوا در همآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینلزوم سازگاری قانون مجازاورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرنقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامنورون هاي مصنوعی می تواناوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستموجود بی مغزی که می تواندکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقچگونه حافظه را قویتر کنیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیمحل درک احساسات روحانیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(مسیر دشوار تکامل و ارتقاپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق همیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمغز انسان ایا طبیعتا تماآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل مغز حریص برای خون، کلید تآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگنقش آتش در رسیدن انسان بهآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینلزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بنورون های ردیاب حافظهايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییموجودات مقهور ژنها هستندکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بنگاه محدود و تک جانبه، مشاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارمحل درک احساسات روحانی دگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمشکلات نخاعیپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندههمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدمغز انسان برای ایجاد تمدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدهواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتنقش انتخاب از طرف محیط، نآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممقاومت به عوارض فشار خون یک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهنقش غذاها و موجودات درياانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوانوروپلاستیسیتی چیستايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )میهمانهای ناخوانده عامل کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه انسان محدود به ادرااگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بمحدودیت های حافظه و حافظگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا در مغز انسان، فرورفت