دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

باد و موج

باد و موج
تو، تغییر و تحول هستی، تغییر و تحول، اکنون است.

توضیح:
جهان مادی، با امواجی شکل میگیرد که از حقیقت اشیا بازتاب میشود و در ظرف ادراکی ناظر هوشمند، جای می‌گیرد.
ریشه و بنیاد جهان هستی، امواج بازتابی از حقیقت و درک ناظر از این امواج است.
تا موجی نباشد، چیزی نیست که در ذهن هوشمند، شکل بگیرد و تا ذهنی هوشمند نباشد، امواج، جایی برای خودنمایی ندارند.

افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در دریای خزر - ایسنا
جهان مادی کاملا وابسته ی به این دو است:
۱- تصویر موج بازتابی که از حقیقت موجود منعکس میشود.
۲- ناظری که به این امواج، شکل و شخصیت، می‌دهد.
این دو جزء، در حال نوسان و تحول هستند. امواج- که طبیعت آن نوسان بین مثبت و منفی است و ظرف ذهن ناظری- که هر چیز را ببینید و هر چیز را بشنود، ظرفیت آن دگرگون می‌شود؛ گاهی پر، تصور می‌شود و در این حالت، ظرف ذهن ناظر، به صفر می‌رسد و گاهی خالی تصور میشود و ظرفی برای امواج و اطلاعات جدید می‌گردد و گاهی در میان پر و خالی بودن، نوسان میکند؛ به این معنی که می آموزد و آموخته ی خود را به دیگری میدهد تا بار دیگر خالی شود و ظرفی برای اطلاعات و داده های جدید گردد ولی این بار با حافظه هایی که از آموخته ی قبلی در ذهن دارد- تاثیر می‌پذیرد.
آنچه هست، نوسانی است که بین پر و خالی نوسان دارد و این پر بودن، معمولا مشابه آموخته های قبلی نیست بلکه همیشه تحت تاثیر آموخته ها و حافظه ها و تجربه های قبلی است و با این تجربیات، کم و زیاد می‌شود.
جهان مادی- که حاصل دو جزء غیر ثابت و در حال تغییر است- طبیعتا ثابت نیست و ما به عنوان بخشی از این تحولات و دگرگونی ها، ثابت و پایدار نیستیم؛ ما ساخته و سازنده ی تحولیم.
در میان تحول و دگرگونی ها، بازنده، کسی است که بر قفس جایگاه و ذهن و برداشت های خود، ایستاده است.
قفس را بشکن و به حقیقت متحول و دگرگون جهان بپیوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنرنمایی بر روی شن های ساحل + تصاویر - صاحب‌خبر
(نگاه شود مقاله یهیچ مکان و لحظه ی زندگی مشابه مکان و لحظه ی قبلی نیست.در همین کانال)https:// www.youtube.com/shorts/uWeRo0RRdYA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سدرماندگی به دلیل عادت کرتو یک جهان در مغز خودت هسآیا جنین انسان، هوشمندی رژیم های غذایی و نقش مهم فضای قلب منبع نبوغ استنه بدبخت بلکه نادانتاثیر حرکات چشم بر امواج انعطاف پذیری مکانیسمی علاگر فقط مردم میفهمیدند کچرا ذرات بنیادی معمولاً سندرم جدایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ و تصور از جنگشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدگرگونی های نژادی و تغییبر کسی اعتماد نکن مگر اینپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کروندرک دیگرانتوقف؛ شکستآب زندگی است قسمت چهارمراز تغییرقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیسیاهچاله ها، دارای پرتو مهربانی، شرط موفقیتجهان هوشیارصدای بم با فرکانس پایین، از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بکلمات بلند نه صدای بلنددارچینبرخی نکات از گاید لاین پرپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی دردی که سالهاست درمان نشتوهم و خیالآرامش عقلزمان چیستقدرت شناختی انسان، محدودنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودسکته مغزیمیگرن و خوابجهان شگفت انگیز و بی زمانطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان و مسیرهای مختلخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید آلزایمر تاییدپیشرفت در عقل است یا ظواهبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز باستانی، هنوز نقش هاذهن خود را مشغول هماهنگیتوسعه برخی شغل ها با هوش آشناپنداری چیستزندگی و داراییلازم است هیچ کاری نکنیدچیزی خارج از مغزهای ما نیتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از همراهی میاستنی با برخی سساختار شبکه های مغزی ثابما از اینجا نخواهیم رفتجوسازی مدرنهشت توصیه برای کاستن از دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیکودکان گذشته به آینده فکدارویی خلط آورپروتز چشمبسیاری از مجرمان، خودشانمغط یک گیرنده استرمز و رازهای ارتباط غیر کتکامل مادی تا ابزار هوشمافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیزیرفون داروی ضد ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابسدسازی روش مناسب برای مقتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی می تواند بر احجستجوی متن و تصویر به صورویتامین کاعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز تخانواده پایداربیوگرافیکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیدر یک فراکتال هر نقطه مرکآملودیپین داروی ضد فشار رویا و خبر از آیندهفقر داده ها در هوش مصنوعیتفاوت ها را به رسمیت بشنانقش گرمایش آب و هوا در همتکامل شناخت انسان با کشفامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد عروقی میگرنتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنواقعیت و انعکاسعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملاساس انسان اندیشه و باور با خدا باشکریستال هامداخله ی زیانبار انساندرمان های جدید ALSتلقین اطلاعات و حافظهآیندهروزه داری و بیمار ی ام اس فیزیک و هوشیارینقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر نگاه و مشاهده ناظر انقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویربرداری فضاپیمای آمشواهدی از نوع جدیدی از حاادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجواکسن دیگر کرونا ساخته شپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله بازگشت از آثار به سوی خداگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان جدید مولتیپل میلومتمدن زیر آبآیا هشیاری کوانتومی وجودروشهای شناسایی قدرت شنوافراموشی آرماننقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استایندرالنرمش های موثر در کمردردسلول عصبی، در محل خاص خودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر دیگران یا تغییر خوشانس یا تلاشارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی در قضاوت های احس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مورزش بهترین درمان بیش فعدوپامین قابل حل در آببحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب درها بسته نیستتو کجای جهانیآیا جهان ذهن و افکار ما مرژیم ضد التهابیفضای خالی ای وجود نداردنه جنگ و نه خونریزیتاثیر دوپامین و سروتونیناهرام مصر از شگفتی های جهاگر میدانی مصیبت بزرگتر چراروياها را به یاد نمی آسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ داده هاشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تهوش عاطفی قسمت یازدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگریادگرفتن، آغاز حرکت است دانش قدرت استبرلیتیونپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیدرک درست از خود و هوشیاریتولید مولکول جدید توسط هآب زندگی است قسمت هفتمراست دستی و چپ دستیقانون گذاری و تکاملنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیسیاهچاله و تکینگی ابتدایموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان های بسیار دیگرصرع و درمان های آناز تکنیکی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری حس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمکلوزاپین داروی ضد جنونداروهای مصرفی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیدرد، رمز موفقیتتوهم وجودآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمان و مکان، ابعاد کیهان قدرت عشقنورون های ردیاب حافظهتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستسکته ی مغزی در جوانانمیگرن و روزه داریجهانی که نه با یک رخداد و طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنکنترل همجوشی هسته ای با هداروی جدید ای ال اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استبرداشت مغز ما از گذر زمانمغز برای فراموشی بیشتر کذهن خالی از شلوغی افکارتوصیه های سازمان بهداشت آشتی بهتر استزندگی بی دودلبخند بزن شاید صبح فردا زچیزی شبیه نور تو نیستتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیسادیسم یا لذت از آزار دادما اشیا را آنطور که هستندجامعه ی آسمانیو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیکودکان خود را مشابه خود تدارویی ضد بیش فعالی سیستپروتز عصبی برای تکلمبسیاری از بیماری های جدینفرت، اسیب به خود استرمز گشایی از اتصالات مغزتکامل مداوماقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیرک ترین مردممن و وجود توهمیسرنوشتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترهوش مصنوعی متصل با مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماویتامین کا و استخوانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز تخاویار گیاهیبیوگرافیکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی ددر کمتر از چند ماه سوش جدآموزش نوین زبانرویا بخشی حقیقی از زندگی فلج نخاعی با الکترودهای تفاوت های بین زن و مرد فقنقش پیش زمینه ها و اراده تکامل، نتیجه ی برنامه ریامید نجاتنگاهت را بلند کنزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز سرطان کمیت گراییاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی حل مشکلواقعیت تقویت شدهعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملاستفاده از مغز، وزن را کمبا طبیعت بازی نکنکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان های جدید میگرنتلاش ها برای کشف منابع جدآینده ی انسان در فراتر ازروزه داری سلول های بنیادفیزیک آگاهینقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر نگاه انسان بر رفتاانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت تصور ما ازمشکلات و واقعیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاواکسن دیگری ضد کرونا از دسایتهای دیگردنیا، هیچ استبازگشت به ریشه های تکاملگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستدرمان جدید میگرن با انتی تمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا واکنش های یاد گرفته وروشی برای بهبود هوش عاطففرایند پیچیده ی خونرسانینقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژِی برای ایجاد اضطرابایپیداکریننرمشهای مهم برای تقویت عسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر دادن ژنها آیا روزی شاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نورزش در کمر درددورترین نقطه ی قابل مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشادرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو کز محنت دیگران بی غمیآیا جهش های ژنتیکی، ویرورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقفس دور خود را بشکننه روش تقویت مغزتاثیر دپاکین بر بیماری ماولویت بندی ها کجاستاگر نیروی مغناطیس نباشد چراروياها را به یاد نمی آسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنبه های موجی واقعیتشجاعت و ترساز نخستین همانند سازها تهوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگریادآوری خواب و رویادانش محدود به ابعاد چهاربرنامه و ساختار پیچیده مپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گدرک عمیق در حیواناتتولید مثل فقط با یک مادر آب زندگی است قسمت اولرجزخوانی هایی که امروز بقانون جنگلنوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر درجه حرارت بر عملکای جان جان بی تن مروابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهموفقیت در تفکر استجهان هایی در جهان دیگرضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروهای ام اسبرخی نرمش ها برای زانوپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟درس گرفتن از شکست هاتوهم وجودآزمون تجربی، راهی برای رزمان و گذر آن سریع استقسم به فقرنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارسال 2025 سال بین المللی علممیگرن سردردی ژنتیکی که بجهانی که از یک منبع، تغذیطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسکنترل جاذبهداروی جدید برای میاستنی پیشرفتی مستقل از ابزار هبرداشتت از جهان رو زیاد مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذهن سالمتوصیه های غیر دارویی در سآغاز فرایند دانستنزندگی در جمع مواردی را برلحظات خوش با کودکاننکاتی در مورد تشنجتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایسازگاری با محیط بین اجزاما به جهان های متفاوت خودجاودانگی مصنوعیوفور و فراوانیعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیکودکان را برای راه آماده داستانها و مفاهیمی اشتباپرورش مغز مینیاتوری انسابسیاری از بیماری های جدینقاشی هایی با بوی گذشته یرمز پیشرفت تواضع است نه طتکامل چشماقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیست شناسی کل در جزء فراکمن کسی در ناکسی دریافتم سریع دویدن مهم نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفهوش مصنوعی و کشف زبان هایحفره در مغزویتامین کا در سبزیجاتعادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استدر آرزوهایت مداومت داشتهآمارهای ارائه شده در سطح رویا تخیل یا واقعیتفلج بل، فلجی ترسناک که آنتفاوت های تکاملی در مغز ونقش پیشرفته ی سلول های بنتکثیر سلول در برابر توقف امید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استاحساسات کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزواقعیت تقویت شدهعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمااستفاده از نظریه ی تکامل بالای هر دستی، دستی هستکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایدرمان های جدید در بیماری تلاش های جدید در ALSآینده ی حمل و نقل هوایی دروزهای بد باقی نمیماندفیزیکدانان ماشینی برای تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر نگاه انسان بر رفتاانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت تصور از زمان و مکانشیر و دوغ بادامادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباواکسن سرطاندندان ها را مسواک بزنید تبازخورد یا فیدبکگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجادرمان جدید کنترل مولتیپلتمرکز و مدیتیشنآیا یک، وجود داردروشی جدید در درمان قطع نخفرایند تکامل و دشواری هانمیتوان با بیرون انداختنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینایا کوچک شدن مغزانسان الچرا ماشین باید نتایج را پسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر زودتر اتصالات مغزیشاهکار شش گوشارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی در تفکر خلاق احس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودوزن حقیقی معرفت و شناختديدن با چشم بسته در خواب دی متیل فومارات(زادیوا)(بحثی درباره احساسات متفاگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهدرون قفس یا بیرون از آنتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرژیم غذایی سالم و ضد التهقفس ذهنچه زیاد است بر من که در ایتاثیر داروهای ضد التهاب اولین قدم شناخت نقص های خاگر نعمت فراموشی نبود بسچراغ های متفاوت و نور یکسسوی ما آید نداها را صدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنسیت و تفاوت های بیناییشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها تهوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوریاری خدا نزدیک استدانش بی نهایتبرنامه ی مسلط ژنها در اختپول و شادیمعرفت و شناختدرگیری قلب در بیماری ویرتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت دومرحم مصنوعیقانون جنگلنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر درجه حرارت بر عملکایمونوگلوبولین وریدی IVIgابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانسیاهچاله ی تولید کنندهمولکول ضد پیریجهان یکپارچهضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوض مصنوعی زندهحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهکلید، در ناشناخته هاستداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی نرمش های گردنپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی ادست و پا زدن در سایه؟توهم بی خداییآزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان و صبرقضاوت ممنوعنوروز مبارکتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دسال سیزده ماههمیگرن شدید قابل درمان اسجهانی پر از سیاهچاله یا پطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسکندن ریشه ی خودداروی جدید برای کاهش وزنپپوگستبررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چالش است یا منفعذهت را روی چیزهای مفید متتوصیه هایی در مصرف ماهیآغاز فصل سرما و دوباره تکزندگی در سیاهچالهلرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه مولکول های دی ان ایتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهانستم با شعار قانون بدترین ما با کمک مغز خود مختاريمجایی برای یاد گرفتن باقی وقاحت و تمسخر دیگرانعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز- از مغز خواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محکوری گذرای ناشی از موبایدخالت در ساختار ژنهاپرکاری تیروئیدبشکه ای که ته نداره پر نمچقدر به چشم اعتماد کنیمرمز امید، بی نیازی از مردتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیزیست شناسی باور حقیقت یا من پر از تلخیمسریعترین کامپیوتر موجودتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحق انتخابویتامین بی 12 در درمان دردعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظدر آسمان هدیه های نادیدنآن چیزی که ما جریان زمان رویا حقی از طرف خدافلج خوابتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش آتش در رسیدن انسان بهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج سطح آگاهی، رخدادهای زندگاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزواقعیت خلا و وجود و درک معصب حقوق نورولووخطای حساستفاده از هوش مصنوعی در بالاترین هدف از دولتکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان های جدید سرطانتلاش های جدید در درمان فرآینده ی علم و فیزیک در60 ثروزهای سختفال نیکونقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر هوش مصنوعی بر مغزانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت تصاویر زیبای رعد و برقشیشه ی بازالتی و سیلیکونادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی حریص نباشاصل بازخوردواکسن سرطانده روش موفقیتبازسازي مغز و نخاع چالشی گندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان جدید ام استمرکز بر هدفآیا کیهان می تواند یک شبیروشی جدید در درمان نابینفرایند حذف برخی اجزای مغنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندایا این جمله درست است کسیچرا مردم با زندگی میجنگنسلام تا روشناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر عمودی سر انسان از پشاید گوشی و چشمی، آماده شارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودوزوز گوشوسواس، بیماری استدین اجباریبحثی درباره احساساتی غیرگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهدرون و بیرون، جدای از هم تو آرامش و صلحیآیا خداباوری محصول تکاملرژیم غذایی ضد التهابیقفس را بشکننه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین مورد PML به دنبال تکاگر نعمت فراموشی نبود بسنزاع ها بیهوده استسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری در کجاست؟ قجنسیت و تفاوت های بیناییشربت رب اناراز نشانه ها و آثار درک شدهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگرژن همه چیز نیستدانشمندان موفق به بازگردبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری مغز در بیماری کویتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت سومرحم مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمنوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله، سیاه خالص یا پمولتیپل اسکلروز در زنان جهان یکپارچهضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از احس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابکلام و زبان، گنجینه ای بسداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی یونها و مولکول های مپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تمادست کردن در گوشتوهم تنهاییآزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان واقعیت است یا توهمقطار پیشرفتنوروز یا روز پایانیتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهباسانسور از روی قصد بسیاری میاستنی گراویس بدون آنتیجهانی در ذهنطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تهر چیز با هر چیز دیگر در تخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریکندر در بیماریهای التهابداروی جدید برای ای ال اسپایان، یک آغاز استبررسی مغز با امواج مادون مغز بزرگ چالشهای پیش روذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوضیحی ساده در مورد هوش مآغاز مبهم آفرینشزندگی زمینی امروز بیش از لرزش دست ها و گردن و سر ETچگونه میتوان با قانون جنتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینستم، بی پاسخ نیستما بخشی از این جهان مرتبطجایی خالی نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز خود جسم و یا تصویربیماری دویککی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیدر موج، راز خلقت نهفته اسپراسینزوماب در پارکینسوبشریت از یک پدر و مادر نینقش قهوه در سلامتیرمز بقای جهش ژنتیکیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیزیست، مرز افق رویداد هستمن بی من، بهتر یاد میگیرمسرکه انگبین عسلی مفید برتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت قربانی نزاع بین بی ویتامین بی هفدهعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تبیداری معنوی یعنی دوستی کارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انساندر آستانه ی موج پنجم کوویآنچه می دانم، آنچه را میخرویاها از مغز است یا ناخوفلج خواب چیستتفاوت ایستایی و تکاپونقش انتخاب از طرف محیط، نتأثیر نگاه انسان بر رفتاامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان جانسوزمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستسعی کن به حدی محدود نشویاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتوالزارتان داروی ضد فشار عصب سیاتیکخطر آلودگی هوااستفاده از انرژی خلاباهوش ترین و با کیفیت تریکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستدرمان های رایج ام استلاش های جدید در درمان سرآینده با ترس جمع نمیشودروزهای سخت میگذردفاکسیبتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت تصادف یا قوانین ناشناختهشکل های متفاوت پروتئین هادراک، فراتر از آنچه معمهوش مصنوعی از عروسک بازی حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی واکسن ضد اعتیاددهن، بزرگترین سرمایهباغچه ی منگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تدرمان جدید ای ال اس، توفرتمرکز بر امروزآیا گذشته، امروز وآینده روشی جدید در درمان سکته مفراتر از دیوارهای باورنمای موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا مغز انسان سه هزار سالسلاح و راهزنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات منطقه بویایی مغزشاید درست نباشدارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی وسیله، فقط دعا نیستدین، اجباری نیستبحران ذهن فیلمی قابل تامگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خوددرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو افق رویداد جهان هستیآیا دلفین ها می تواند از رژیم غذایی ضد دردقله برای دیدن نه برای به نهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد پیوند سر در اناگر با مطالعه فیزیک کواننزاع بین جهل و علم رو به پسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهل مقدسشربت ضد خلطاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندژن همه چیز نیستدانشمندان نورون مصنوعی سبرین نت به جای اینترنتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبدرگیری مغز در بیماران مبتولید پاک و فراوان انرژیآب، زندگی است(قسمت پنجم)رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسیاره ی ابلهانمواد کوانتومی جدید، ممکنجهان کنونی و مغز بزرگتریضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی کلام، در تحولی شگفت آور بداروهای ضد تشنج با توضیح برخی اثرات مضر ویتامین دپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمددست آسمانتوهم جداییآزادی در چیستزمان پلانکقطره قطرهنورالژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بسانسور بر بسیاری از حقایمیدان مغناطيسي زمین بشر جهان، تصادفی نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و کندر علیه سرطانداروی جدید برای دیابتپاکسازی مغزبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ و فعال یا مغز کوذره ی معین یا ابری از الکتوضیحات دکتر فاطمی در موإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزندگی زودگذرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکستون فقرات انسان دو پا جلما تحت کنترل ژنها هستیم یجاذبهوقتی فهمیدی خطا کردی برگعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغزتخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستدر میان تاریکی و روشناییپرتوهای صادر شده از سیاهبعد پنجمنقش مهاجرت در توسعه نسل ارمز جهانتکامل ابزار هوش ، راه پر الکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استزاویه نگاه ها یکسان نیستمننژیتسرگیجه از شایعترین اختلاترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت آنطور نیست که به نظویتامین دی گنجینه ای بزرعادت کردن به نعمتاز خود رها شوبیداری و خواب کدام بهتر اکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلدر برابر حقایق جدیدآنچه ناشناخته است باید شرویاهای پر رمز و حیرتی درفلج دوطرفه عصب 6 چشمتفاوت ارباب و رهبر حقیقینقش اتصالات بین سلولهای تأثیر شیرینی های حاوی لوامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان ریشه هایی شناختی اسمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاشلیک فراموشیاختلا ل در خود عضلههوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرواکنش های ناخودآگاه و تقعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استاستفاده از سلول های بنیاباور و کیهان شناسیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستدرمان های علامتی در ام استلاش های جدید شرکت نورالآیا فراموشی حتمی استروش مقابله مغز با محدودیفاجعه ی جهل مقدسنقش غذاها و موجودات درياتاثیر ویروس کرونا بر مغز انتقال ماده و انرژیچت جی پی تیسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تضادهای علمیشکل پنجم مادهادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی از عروسک بازی حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرواکسن علیه سرطاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبترس از اینکه کسی، به درگگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان جدید سرطانتمساح حد واسط میان مغز کوآیا پیدایش مغز از روی تصاريتوکسيمب در درمان ام اسفرار در فرار از میزبان، دنمایش تک نفرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملایا بیماری ام اس (مولتیپچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات مغز پس از 40 سالگیشایسته نیست در جیب خود قرارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی درمانگر کامپیهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازیک پیام منفرد نورون مغزی دیوار همه اش توهم بودبخش فراموش شده ی حافظهگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجدروغ نگو به خصوص به خودتتو انسانی و انسان، شایستآیا دلفین ها میتوانند باراه فراری نیستقله سقوطنهایت در بی نهایتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و اگر تلاش انسان امروز برانزاع بین علم و نادانی رو سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع خواب و رویاجهان فراکتالشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهترژن هوش و ساختارهای حیاتی دانشمندان یک فرضیه رادیکبرای یک زندگی معمولیپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری مغزی در سندرم کووتولید اندام با چاپ سه بعدآتاکسیرساناها و ابر رساناها و عقبل و بعد از حقیقتنوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسیاره ابلهانموجود بی مغزی که می تواندجهان کاملی در اطراف ما پرضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستکلرال هیدرات برای خوابانداروی فامپیریدین یا نورلبرخی اختلالات عصبی مثانهپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طدست بالای دستتوهم جدایی و توهم علمآزادی عقیده، آرمانی که تزمان به چه دلیل ایجاد میشلمس کوانتومینورالژی تریژمینالتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنسانسور ذهنمیدان های مغناطیسی قابل جهش های ژنتیکی مفید در ساظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر خواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصکو کیو تن coQ10داروی جدید ضد فشار خونپارادوکس ها در علمبررسی ژنها در تشخیص بیمامغز بزرگترین مصرف کننده ذرات کوانتومی زیر اتمی قتیوتیکسن داروی ضد جنونافت فشار خون ناگهانی در وزندگی سلول در بدن، جدای الزوم گذر انسان از حدها و تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استستارگانی قبل از آغاز کیهمانند کودکان باشیدجاذبه و نقش آن در شکلگیریوقتی ناراحتی چیکار میکنیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز خودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاککیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا در مانهای کمر دردپرتوزایی از جسم سیاهبعد از کرونانقش میدان مغناطیسی زمین رمز جهان خاصیت فراکتالتکامل تکنولوژیالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشزاوسکا درمان گوشرمن، ما یا چی؟سرگردانیترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی الفاگوحقیقت افرادویروس مصنوعیعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلاز درخواست ها جدا شوبیرون اصل است یا درونکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر جراحی کمر عجله نکنیدآنچه واقعیت تصور میکنیم رویای شفاففن آوری های جدید علیه شناتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش تیروئید در تکامل مغزتئوری تکامل امروز در درمامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پازبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج به صورت اختلال رفتاشلیک فراموشیاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی از عروسک بازی حکمت الهی در پس همه چیزواکنش به حس جدیدغم بی پایانخطر را بپذیراستفاده از سلول های بنیاباید از انسان ترسیدکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استدرمان ژنتیکی برای نوآوریتلاش هایی در بیماران قطع آیا ممکن است موش کور بی مروش های صرفه جویی در ایجافارغ التحصیلان، فقیر و دنقش غذاها و موجودات درياتاثیر ژنها بر اختلالات خانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهر خوابیده ی مادهشکرگزار هر چیزی باش که داادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم واکسنی با تاثیر دوگانه ادو بیماری روانی خود بزرگ بحتی علمی درباره تمایل بگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گدرمان جدید سرطانتنفس هوازی و میتوکندریآیا آگاهی پس از مرگ از بیریه زغالیفرد موفقچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان ایا بدون زبان میتوانیم تچرا ویروس کرونای دلتا واسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات آب و هوایی که به شادی، پاداش انجام وظیفهارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای میک پیشنهاد خوب برای آسان دیوار، از ابتدا توهم بودبخش های تنظیمی ژنومگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهددریا آرام نخواهد شد کشتی تو با همه چیز در پیوندیآیا دست مصنوعی به زودی قاراه نجاتقلب های سادهنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از ساگر خواهان پیروزی هستینزاع بین علم و جهل رو به پسوخت هیدروژنی پاکمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان قابل مشاهده بخش کوچششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب اراده آزهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان ژنی از مغز انسبرای پیش بینی آینده مغز دپیموزایدمغز مانند تلفن استدرگیری مغزی در سندرم کووتولید سلولهای جنسی از سلآتاکسی فریدریشرستگاری محدود به یک راه نقبل از آغازنوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دابزار بقا از نخستین هماننعناعسیاره ابلهانموجودات مقهور ژنها هستندجهان پیوستهضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به حسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلکم کردن کالری روشی سودمنداروی لیراگلوتیدبرخی اصول سلامت کمرپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم جسمآزار حقیقیزمان شگفت انگیزلووفلوکساسیننوزاد ناشنوای متولد شده،تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دساهچاله ها تبخیر نمیشودمیدان های کوانتومی خلاجهش های ژنتیکی غیر تصادفظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به خواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیکوچ از محیط نامناسبداروی جدید ضد میگرنپاسخ گیاهان در زمان خوردبررسی بیماری التهابی رودمغز حریص برای خون، کلید تذرات کوانتومی زیر اتمی قتیک و اختلال حرکتیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پزندگی، مدیریت انرژیلزوم سازگاری قانون مجازاترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتسخن نیکو مانند درخت نیکومانند آب باشجبران از دست رفته هاوقتی پر از گل شدی خودت را علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز خودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثکیست هیداتید مغزماست مالیدر محل کار ارزش خودت را بپرسشبعد از کرونانقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل جریان همیشگی خلقتالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرزبان فرایند تکاملی برای من، خود تو هستمسربازان ما محققا غلبه می ترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی اکنون می توانحقیقت انسانویروس های باستانی، مغز معادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استاز دست دادن دم در پیشینیابیست تمرین ساده برای جلوکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فدر درمان بیماری مولتیپل آنچه حس می کنیم، نتیجه ی روان سالمفناوری هوش مصنوعی نحوه ختقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش حفاظتی مولکول جدید دتئوری تکامل در پیشگیری و امیدواریچالش کمبود اندام برای پیزبان شناسی نوین نیازمند منابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون شنا در ابهای گرم جنوب نیااختلال حرکتی مانند لرزش هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه میتواند بزرگترین دواکسن های شرکت فایزر آمرغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیابابا زود بیاکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستدرمان کارتی سل و تومور مغتلاش در تولید انرژی به رنآیا ما کالا هستیمروش های عملی برای رفع کمرفاصله ها در مکانیک کوانتنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کلام در آیات کلام بانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهری از ماده است که بیدشکست حتمیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استوابسته به دوستی این و آن دو بار در هفته ماهی مصرف بحث درباره پیدایش و منشا گوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمادرمان دارویی سرطان رحم بتنفس هوازی و میتوکندریآیا امکان بازسازی اندامهریواستیگمینفرد یا اندیشهچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استایا تکامل هدفمند استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات تکاملی سر انسان شب سیاه سحر شودشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش های وارونههوش مصنوعی، کیفیت فریب محس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسیک آلل ژنتیکی که از نئانددید تو همیشه محدود به مقدبخش بزرگی حس و ادراک ما اگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطاردریای خداتو با باورهایت کنترل میشآیا رژیم غذایی گیاهی سلاراه های جدید برای قضاوت رقلب و عقلچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنسبیت عام از زبان دکتر برسودمندی موجودات ابزی بر منتظر نتیجه ی کارهایت باجهان موازی و حجاب هاشعار و عملاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشژن ضد آلزایمردانشمندان پاسخ کوانتومی برای اولین بار دانشمندانپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمدرگیری اعصاب به علت میتوتولترودینآتاکسی مخچه ای خودایمنرشته نوروایمونولوژی و نققبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر رو ح و روان بر جسمایمپلانت استخوانی در آسیابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو سیب یکسان و دیدگاه های متمورد نادر همپوشانی دو بیجهان پیوستهضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاکمی زاویه ی دیدت را عوض کداروی کنترل چربی خونبرخی اطلاعات روانشناسی مپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شدغدغه نتیجه ی نادانی استتوهمات و شناخت حقیقتآزار دیگری، آزار خود استزمان طلایی سکته ی مغزی رالوب فرونتال یا پیشانی مغنوسانات کوانتومی منبع ماتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستسایه ی هوشیاریمیدان بنیادین اطلاعاتجهش های بیماری زا، معمولظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزبیماری وسواسکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی جدید ضد الزایمرپختگی پس از چهل سالگي به بررسی سیستم تعادلی بدن امغز در تنهایی آسیب میبینذرات کوانتومی زیر اتمی قتیکاگرلور داروی ضد انعقاافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همزندگی، مراتب هوشیاری استلزوم سازگاری قانون مجازاتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیسخن و سکوتماه رجبجدا کردن ناخالصی هاوقتی تو از یاد گرفتن باز علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز خودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیدر چه مرحله ای از خواب ، رپرسش و چستجو همیشه باقی ابعد از کرونا دلخوشی بیهونقش مرکز تنفس سلولی در بیتکامل داروینی هنوز در حاالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادرازبان متغیرمنابع انرژي پاک سرچشمه حسربرولایزینترس و آرمان هااثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت اشیاویرایش DNA جنین انسان، برعارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین ااز روده تا مغزبیش از نیمی از موارد انتقکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهدر دعواها چه میکنی؟آنها نمیخواهند دیگران راروبات ها قول میدهندفواید روزه داری متناوبتقلید از روی طبیعتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتئوری جدید، ویران کردن گامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بزبان، نشان دهنده ی سخنگو منابع انرژی از نفت و گاز تشویق خواندن به کودکانشناخت ناشناختهاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه های کاذبواکسن کووید 19 چیزهایی که غیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبراستفاده از سلول های بنیاباد و موجکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهاندرمان پوکی استخوانتلاشی برای درمان قطع نخاآیا ما تنها موجودات زنده روش هایی برای مقابله با افاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر کپسول نوروهرب بر نانحراف و حقیقتنجات در راستگوییسلول های مغزی عامل پارکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعویض دارو در تشنجشکستن مرز دور مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیروابستگی یعنی قلادهدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثي درباره هوش و تفاوتهگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان زخم دیابتی با تکنوتنفس بدون اکسیژنآیا انسان با مغز بزرگش اخریاضیات یک حس جدید استفرد حساس از نظر عاطفی و بچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشایجاد احساساتچرا پس از بیدار شدن از خوسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت و دستکار ی حافظهشبیه سازی سیستم های کوانارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی، اتفاقات و تححس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیمارییک جهش ممکن است ذهن انساندیدن خدا در همه چیزبخش بزرگتر کیهان ناشناختگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشادرک فرد دیگر و رفتارهای اتو باید نیکان را به دست بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاراه های جدید برای قضاوت رقلب یا مغزچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغاپی ژنتیکچسبیدن به خود، مانع بزرگ سی و سه پل اصفهانمنتظر زمان ایده آل نشوجهان ما میتواند به اندازصبور باشاز کجا آمده ام و به کجا میهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران ژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان اولین سلول مصنبرای بقا به جایی فراتر ازپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیدرب بسته با غیر خود باز متومورها و التهاب مغزی عاآتش منبع انرژیرشد مغز فرایندی پیچیده اقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضله برای تاییتاثیر روده بر مغزایمان به رویاابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث سیر آفرینش از روح تا مغز موسیقی نوجهان پر از چیزهای اسرار آضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختکمالگرایی دشمن پیشرفتداروی تشنجی دربارداریبرخی بیماری ها که در آن بپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدذهن ما از در هم شکستن منبتوکل بر خداآسيب میکروواسکولاریا آسزمان، واقعی نیستلوتیراستامنوشیدن چای برای مغز مفید تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمسایه را اصالت دادن، جز فرمیدازولام در درمان تشنج جهش تمدنی عجیب و شگفت انسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبکوچکی قلبداروی سل سپتپدیده خاموش روشن در پارکبررسی علل کمر درد در میانمغز را از روی امواج بشناسرفلکس وتری با توضیح دکتر تیروفیبان موثر در سکته ی افراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین زندان ذهنیلزوم عدم وابستگی به گوگل تری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط هنر حفظ گرهسخن پاک و ثابتماهیچه ی صبرجدایی خطای حسی استوقتی خودت را در آینه دیدیعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز خورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اکپسول ژری لاکتماشین دانشدر ناامیدی بسی امید استپرسشگری نامحدودرنگ کردن، حقیقت نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل داروینی هنوز در حاالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرنترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت تنها چیزی است که شاویشن پروعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم باز سایه نترسبیشتر کمردردها نیازی به کتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کادر سال حدود 7 میلیون نفر آنژیوگرافی از مغزروبات های ریز در درمان بیفواید روزه داری متناوبتقلید از طبیعتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتا 20 سال آینده مغز شما به امیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوزبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های شناخت و معرفت، و نقش آن داختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست واکسن کرونا و گشودن پنجرغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از سلول های بنیاباد غرور و سر پر از نخوت وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشدرمان پوکی استخوانتلاشی تازه برای گشودن معآیا مصرف مولتی ویتامین هروش هایی برای کم کردن اضطفتون های زیستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر کپسول نوروهرب بر تاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرسلول های بنیادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعامل انسان و هوش مصنوعیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی جالب درباره محدودیتگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان ساده ی روماتیسمتنها مانع در زندگی موارد آیا احتمال دارد رویا از آریتوکسیمابفردا را نمیدانیمچند جهانی و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاایران بزرگچرا ارتعاش بسیار مهم استسندرم میلر فیشرچرا به هم اعتماد نمیکنیمسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت امواج الکتریکی در عصشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش احساسیحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن ایک رژیم غذایی جدید، می تودیدگاه نارسای دوگانه ی مبخش دیگری در وجود انسان هگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهدرک نیازمند شناخت خویش اتو برای خزیدن خلق نشده ایآیا راهی برای بهبود وضعیراه پیروزی در زندگی چیستقلب دروازه ی ارتباطنون و القلمتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیابتدا سخت ترین استنسبت ها در کیهانسیلی محکم محیط زیست بر انمنحنی که ارتباط بین معرفجهان مادی، تجلی فضا در ذهصبور باشاز کسی که یک کتاب خوانده هوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کژنها ، مغز و ارادهدانشمندان تغییر میدان مغبرای تمدن سازی، باید در بپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر درختان چگونه بر تشکیل ابتومورهای نخاعیآثار باستانی تمدن های قدرشد مغز علت تمایل انسان بقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر روزه داری بر سلامت این پیوند نه با مغز بلکه ابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نموسیقی هنر مایع استجهان پر از چیزهای جادویی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز خفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکمردردداروی جدید ALSبرخی بیماری های خاص که بدپیراستاممغز ایندگان چگونه استذهن چند جانبه نیازمند نگتوپیراماتآسیب ها ناشی از آلودگی هوزمان، اندک استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از همیشه، آنطور نیست که هستساخت سلول عصبی حتی پس از مکان زمان یا حافظه زمانجهشهای مفید و ذکاوتی که دهز ذره، یک دنیاستعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارکوچکترین چیز یک معجزه اسداروی ضد چاقیپروژه ی ژنوم انسانیبرطرف کردن خشونت را از خامغز زنان جوانتر از مغز مررفتار مانند بردهتکنولوژی های جدید و حالتافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسزونیسومایدمقاومت به عوارض فشار خون تری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین ههنر دانستنماپروتیلینجریان انرژی در سیستم های وقتی خورشید هست شمع به کاعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز خوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیددر هم تنیدگی مرزها و بی مپس از اگو یا بعد از نفسرنگین کمانتفکر قبل از کارنقش نظام غذایی در تکامل متکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از منابع نهفسردرد میگرن در کودکانترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت خواب و رویاواقعیت فیزیکی، تابعی از عجول نباشخدا تاس نمیریزداز سایه بگذربا همه مهربان باشکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیدر عید نوروز مراقب تصادف آنان که در قله اند هرگز خروبات کیانفواید زیاد دوچرخه سواریتقویت مغز با ورزشنقش داروهاي مختلف معروف تا بحر یفعل ما یشاامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی زدودن نقص از هوش مصنوعیمنابع بی نهایت انرژی در دتشخیص آلزایمر سالها قبل شناخت حقیقت یا آرزوهای گاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست واکسن کرونا از حقیقت تاتغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز ااستیفن هاوکینگ در مورد هبار مغز بر دو استخوانکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلدرمان آرتروز با ورزش موضتلاشی جدید در درمان ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعروش هایی برای جلوگیری از فروتنی معرفتینقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه دردی را دوا نمیکنداین بیمار را باید چه کار نخاع درازتر یا کوتاهتر کسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست قسمت تعامل انسان با هوش مصنوعشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملوبینار اساتید نورولوژی ددو داروی جدید برای میاستبحثی در مورد نقش ویتامين گیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیددرمان سرگیجه بدون نیاز بتنها در برابر جهانآیا احتمال دارد رویا از آریسپریدونفرزندان زمان خودچند روش ساده برای موفقیتتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان خطرناکترین موجودایرادهای موجود در خلقت بتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان در هستی یا هستی در ایستادن در برابر آزادی بچرا بیماری های تخریبی مغسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلو رفتن یا عقبگردشبکیه های مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش احساسیحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندییکی از علل محدودیت مغز امدیروز و امروزبخشیدن دیگران یعنی آرامشگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و درک و احساستو تغییر و تحولیآیا راهی برای رفع کم آبی راه انسان شدن، راه رفتن وقلب روباتیکنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شابتدایی که در ذهن دانشمننسبت طلایی، نشانه ای به سسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان مرئی و نامرئیصبر لازمه ی پیروزی استاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش عاطفی رمز آزادگیحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکنژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان روش هاي جدیدی برای خودآگاه بودن تو بایپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیدادرختان اشعار زمینتومورهای ستون فقراتآدم عاقل، وقت خودش را هدررشد در سختی استقدرت مردمنوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر روزها، ماه ها یا سااین اندوه چیستابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استسیستم تعادلی بدنمیلر فیشر نوعی نادر از گیجهان دارای برنامهطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی جدید s3 در درمان ام برخی توجهات در ببمار پارمغز ابزار بقای برتر مادیذهن هوشیار در پس ماده ی متوانایی مغز و دیگر اجزای آسیب روانی شبکه های اجتمزمزمه ات مانده در گوشملیروپریم داروی ترکیبی ضدنیوالینتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از همکاری یا رقابتساخت شبکه عصبی مصنوعی با مکانیک کوانتومی بی معنی جهشهای مفید و ذکاوتی که دهزینه ای که برای اندیشیدعقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوکووید نوزده و خطر بیماری داروی ضد چاقیپروژه ی ژنوم انسانیبزرگ فکر کنمغزهای کوچک بی احساسرفتار وابسته به شکلتکنولوژی و پیشرفتافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توززونا به وسیله ویروس ابله مقایسه رقابت و همکاریترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدسجریان انرژی در سیستم های وقتی ریشه ها عمیقند از چیعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا خوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکدر هم تنیدگی کوانتومیآلودگی هوا چالش قرن جدیدرهبر حقیقیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعنقش نظریه تکامل در شناساتکامل داروینی هنوز در حاام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونزبان نیاز تکاملی استمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرنی در کودکانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت در علم، هرگز نهایی واقعیت چند سویهعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کماناز علم جز اندکی به شما دابا هوش مصنوعی خودکار روبکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان نگهدارنده ی اعتیادآنتی بادی منوکلونال در دروح و آب حیاتفیلم کوتاه هیروشیما از هتقویت استخوان در گرو تغذنقش درختان در تکاملتاول کف پا و حقیقتامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویسفر فقط مادی نیستمنابع جدید انرژیتشخیص ایدزشناخت درون، شناخت بیرون؛اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستواکسن کرونا ساخته شده توغربال در زندگیدل به دریا بزنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمایل زیاد به خوردن بستنآیا همه جنایت ها نتیجه بیروش هایی ساده برای کاهش افروتنی و غرورنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوهگین نباش اگر درب یا اینکه به خاطرخودت زندگی نخستین تمدن بشریسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعداد کلی ذهن ها در جهان شگفت انگیز بودن کیهانارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمروجود قبل از ناظر هوشمنددو سوی واقعیتبحثی در مورد نقش کلسیم و گیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتنهاییآیا بدون ناظر هوشمند هم بریسدیپلام تنها داروی تایفرضیه ای جدید توضیح میدهچندین ماده غذایی که ماننچندجهانیتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزاکنون را با همه ی نقص هایچرا حیوانات سخن نمی گوینسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلوتر را دیدنشباهت مغز و کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش بشری تهدید برای بشریحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستیافته های نوین علوم پرده دیسک گردنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کندرک کنیم ما همه یکی هستیمتو جهانی هستی که خودش را آیاما مقهور قوانین فیزیکراه بی شکستقلب را نشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدابتذال با شعار دیننشانه های گذشته در کیهان سیناپس، شگفتی خلقتمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان مشارکتیصبر و واقعیتاز انفجار بزرگ تا انفجار هوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشوژنهای هوش ، کدامنددانشمندان روشی برای تبدیبرای رشد، باید از مسیر خطپیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصندرد و درستوهم فضای خالیآرمانگرای تخیلی نباشرشد، رسیدن به یک هدف نیستقدرت و شناخت حقیقتنوبت کودکانتاثیر روغن رزماری استنشااین ایده که ذرات سیاهچالابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزسیستم دفاعی بدن علیه مغز میهمانهای ناخوانده عامل جهان در حال نوسان و چرخشطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21کمردرد و علل آنداروی جدید لنفوم و لوکمیبرخی توصیه ها برای واکسیمغز ابزار برتر بقاذهن و زندگیتوانایی یک فرد، برای تغیآسیب عصب پا به دنبال اعتیزنان باهوش ترلیس دگرامفتامین یا ویاسنیکولا تسلاتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از همانند سازی در انسانساخت شبکه عصبی با الفبای مکانیزمهای دفاعی در برابجوانان وطنهزینه سنگین انسان در ازاعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانهبیماری الزایمرکودک هشت ساله لازم است آدداروی ضد تشنج با قابليت تپروژه ی علمی پیوند مغز سابزرگ شدن مغز محدود به دورمغز، فقط گیرندهرفتار اجتماعی انسان، حاصتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمزیان غذاهای پرچربمقابله ی منطقی با اعتراضسخت ترین حصارترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندههنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهجریان انرژی در سیستم های وقتی شروع به بیدار شدن میعوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز تخوشبختی چیستبیندیشکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفادر هم تنیدگی کوانتومی و پآلودگی هوا و ویروس کروناروی و منیزیم در تقویت استتفکر خلا ق در برابر توهم نقش هورمون های تیروئید دتکامل زبانام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بواقعیت چیستعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر ازدواج های بین گونه ای، ربا هر چیزی که نفس می کشد مکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان نابینایان آیا ممکنآنتروبات؛ ترکیب سلول زندروح در جهانی دیگر استفیلمی بسیار جالب از تغییتقویت حافظه یا هوش مصنوعنقش ذهن و شناخت در حوادث تابوهای ذهنیاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره سفر نامه سفر به بم و جنوب مناطق خاص زبان در مغزتصویر خورشید یا خود خورششناسایی تاریخچه ی تکاملیاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه ی ما انسان ها چرا مواکسن آلزایمرمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما ببار سنین ابزار هوشمندی اگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیدرمان با سلول های بنیادیتمایز یا کشف یگانگیآیا هوش مصنوعی می تواند نروش استفاده از بالش طبیفرگشت و تکامل تصادفی محض نقص های سیستمی ایمنیتاثیر کتامین در درمان پااندام حسی، درک از بخش هایاینکه خانواده ات سالم بانخستین تصویر از سیاهچالهسلول بنیادی و ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعذیه ی ذهنشگفت زده و حیران باشارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسوراپامیل در بارداریدولت یا گروهکبحثی در مورد حقیقت فضا و گیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلدرمان سرگیجه بدون داروتنهایی رمز نوآوری استآیا برای تولید مثل همیشه ریشه های مشترک همه ی موجوفساد اقتصادی سیتماتیک درفشار و قدرتنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر بینش و انتظارات فرانسانیت در هم تنیده و متصاکوییفلکسچرا حجم مغز گونه انسان درسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجمجمه انسان های اولیهشباهت مغز با کیهان مادیارزش خود را چگونه میشناسهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچایاد گرفتن مداومدیستونی قابل درمانبدون پیر فلکگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهدرک احساسات و تفکرات دیگتو جدای از کیهان نیستیآگاهی فراتر از آگاهیراه طولانی را به سلامت گذقوی تر باشنوار مغز با توضیح دکتر فاتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یابداع دی ان ای بزرگترین دنشانه های پروردگار در جهسیگار عامل افزایش مرگ وممهمان ناخواندهجهان معناصبر بسیار بایداز بار خود بکاه تا پرواز هوشمندسازی زندان هاحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کنژنهای حاکم بر انسان و انسدانش، قفل ذهن را باز میکنبرای زندگی سالم، یافتن تپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم فضای خالی یا توهم فضآرام باشز گهواره تا گورقدرت کنترل خودنور از عمق تاریکیتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودسکوت و نیستیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهجهان در حال ایجاد و ارتقاطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی جدید میاستنی گراویپیشینیان انسان از هفت میبرخی درمان های Spinal Muscular Atمغز از بسیاری حقایق می گرذهن و شیمی بدنتوازن مهمتر از فعالیت زیآسانی موفقیتزنجیرها را ما باید پاره کلا اکراه فی الدیننیاز به آموزش مجازی دیجیتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از همجوشی هسته ای، انرژِی بساختن آیندهما انسانها چه اندازه نزدجوانان وطنهزاران سال چشم های بینا وعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و کودک ایرانی که هوش او از داروی ضد تشنج با قابليت تپروانه ی آسمانیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز، همه ی واقعیت را نمیبرقیبی قدرتمند در برابر متکنولوژی جدید که سلول هاافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک زیباترین چیز در پیر شدنمقابله با کرونا با علم اسسخت ترین کار، شناخت خود اترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین هوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکجراحی هوشیار مغزویتنام نوعی کرونا ویروس عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز تخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشدر هم تنیدگی کوانتومی و دآلودگی هوا و پارکینسونرویکردهای جدید ضایعات نختفاوت قند طبیعی با قند و نقش هورمون زنانه استروژنتکامل زبانام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون ازبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز سردرد به دلیل مصرف زیاد متسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیواقعیت چیستعدم درکخدایا جز تو که را دارماسکلت خارجی در درمان اختبا آتش، بازی نکن و بعد از کتابخانهمدل های ریز مغز مینی بریندرمان های اسرار آمیز در آآنزیم تولید انرژی در سلوروح رهاییفیروز نادریتقویت سیستم ایمنینقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر فکر بر سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندسفر به مریخ در 39 روزمناطق خاصی از مغز در جستجتصویر در هم تنیدگی کوانتشناسایی زبان حیوانات با اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر واکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیباربر دیگران نباشگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتدرمان تومورهای مغزی با اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرروش جدید تولید برقفراموش کارها باهوش تر هسنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هراین، فقط راه توستنخستین روبات های زنده ی جسلول بنیادی در درمان ایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیورزش هوازی مرتب خیلی به قدونپزیل در بیماران قلبی بحثی در مورد عملکرد لوب فگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستدرمان سرطان با امواج صوتتنبیه چقدر موثر استآیا بزرگ شدن مغز فقط در دریشه های مشترک حیاتریشه های اخلاقفشار روحی، همیشه بد نیست نه به اعدامتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در برابر دیگراناکسی توسین و تکامل پیش اچرا خشونت و تعصبسندرم پای بی قرارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنین مصنوعیشباهت های ریشه ای چند بیماز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخیاد بگیر فراموش کنیدژا وو یا اشنا پنداریبدون بار گذشتهپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمدرک تصویر و زبان های مخلتتو دی ان ای خاص ميتوکندريآپومورفین در پارکینسونرابطه تشنج و اوتیسمقیچی ژنتیکینوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یابزار هوش در حال ارتقا ازنشانه های بیداری روحیسیاهچاله هامهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان معکوسصد قدح، نفتاده بشکستاز بحث های کنونی در ویروسهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشکفش و کتابدانش، یک انسان را ناسازگبرخی ملاحظات در تشنج های پیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و دانشزمین در برابر عظمت کیهانقدرت انسان در نگاه به ابعنور درونتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبسکوت، پر از صدامیوتونیک دیستروفیجهان ریز و درشتطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالخلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن کنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی جدید کنترل قند خونپیشرفت های باور نکردنی دبرخی روش های تربیتی کودکمغز به تنهایی برای فرهنگ ذهن پر در برابر آگاهیتوت زیاد بخوریدآشنا پنداریزندگی فعال و مثبت روند آللاموژین داروی ضد اوتیسم؟چیز جدید را بپذیرتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از همدلی و هوش عاطفیساختن آینده، بهترین روش ما انسانها چه اندازه نزدجواب دانشمند سوال کننده هستي مادي ای که ما کوچکترعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتکودکان مهاجرداروی ضد تشنج توپیراماتپرواز از نیویورک تا لوس آبزرگترین خطایی که مردم ممغزتان را در جوانی سیم کشرقابتی بی هدف یا رقابتی هتکینگیافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوزیباترین چیز در افزایش سملاحظه های اخلاقی دربارهسختی ها رفتنی استترازودونابزارهای دفاعی و بقای موهورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیجراحی گردن همیشه برای دیویتامین E برای فعالیت صحعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز تخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مدر هر سوراخی سر نکنآلزایمررویا و واقعیتALS نگاهی کامل بر بیماری وتفاوت مغز انسان و میمون هنقش ویتامین K در ترمیم استکامل زبان انسان از پیشیامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختواقعیت های متفاوتعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی اسکار، لگوی هوشمندبا تعمق در اسرار ابدیت و کجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجوددرمان های بیماری آلزایمرآواز خواندن در قفس، نشانروزه داری متناوب، مغز را فیزیک مولکولها و ذرات در نقش روزه داری در سالم و جتاثیر مشاهده بر واقعیت بانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنسفر به درون سفری زیبامنبع نور واقعی و ثابت، حقتصویر زیبا از سلولشناسایی سلول های ایمنی ااختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکواکسن اسپایکوژنصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمبارداری بدون رحمگل زندگیمرگی وجود ندارددرمان تشنجتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا هوش ارثی دریافتی از پروش صحبت کردن در حال تکامفراموشی همیشه هم بد نیستنقطه ی رسیدن به قلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکاینترنت بدون فیلتر ماهوانرمش های مفید برای درد زاسلول بنیادین از مخاط بینمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تغییر الگوی رشد مغزی با زشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چورزش هوازی ، بهترین تمریدوچرخه در کاهش دردهای کمبحثی درباره هوش و تفاوتهگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیدرمان ضایعات نخاعیتهدیدهای هوش مصنوعیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتو یک معجزه ایآیا تراشه ها داخل مغز، میرژیم های غذایی و نقش مهم فضا و ذهن بازنه به اعدامتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسان، گونه ای پر از تضاداکسکاربازپین در درمان تشچرا در مغز انسان، فرورفتسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ هفتاد و دو ملت همه را شباهت کیهان و مغزاز مخالفت بشنوهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازیادگیری مهارت های جدید ددژاوو یا آشناپنداریبدون زمان، ماده ای وجود نپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمدرک حقیقت نردبان و مسیری تو در میانه ی جهان نیستی آپومورفین در پارکینسونرادیوی مغز و تنظیم فرکانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز در فراموشی هاتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیسیاهچاله های فضایی منابعمهندسی بدنجهان هوشمندصداقتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای کل اقیانوس در یک ذرهدائما بخوانبرخی مرزهای اخلاق و علوم پیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقدردهای سال گذشته فراموش توهم چیستآرامش و سکونزمین زیر خلیج فارس تمدنی قدرت ذهننوروفیبروماتوزتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استسکوت، در برابر گزافه گویمیگرن و پروتئین مرتبط با جهان شگفت انگیزطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید آلزایمرپیشرفت های جدید علوم اعصبرخی سلولهای عصبی در تلامغز بیش از آنچه تصور میشوذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشنا پنداریزندگی هوشمند در خارج از زلایو دوم دکتر سید سلمان فچیزی منتظر شناخته شدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از همراه سختی، اسانی هستساختار فراکتال وجود و ذهما اکنون میدانیم فضا خالجواب سنگ اندازیهستی ما پس از شروعی چگال علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار کودکان میتوانند ناقل بی داروی ضد جنون در درمان تیپروتئین های ساده ی ابتدابزرگترین درد از درون است مغزتان را در جوانی سیمکشرموزی از نخستین تمدن بشرتکامل فردی یا اجتماعیافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش زیر فشار کووید چه باید کرملاحظات بیهوشی قبل از جرسختی در بلند شدن از روی صترازودونابعاد و نیازهای تکاملیهوش فوق العاده، هر فرد اسجز تو که را دارمویتامین E در چه مواد غذایعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز تخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استدر والنتاین کتاب بدید همآلزایمر در جوانانرویا و کابوسNVG 291تفاوت ها و تمایزها کلید بنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی امیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی درازبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت، آن چیزی نیست که جلواقعیت و مجازعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی بابااسارت و پرخوریبا خودت نجنگکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگدرمان های بیماری اس ام ایآینه در اینهروزه داری و التهاب زیانبفیزیک هوشیارینقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،سفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبای اصفهانشهر زیرزمینی در ژاپن برااختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دواکسن اسپایکوژن ضد کروناسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومبازگشایی مجدد مطب دکتر سگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هدرمان جدید ALSتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا هوش سریعی که بدون احسروشهای نو در درمان دیسک بفراموشی و مسیر روحانینقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی تواینترنت، حقیقت جامعه ی فنرمش های مفید در سرگیجهسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتغییر خود یا تغییر دیگراشانس یا نتیجه ی تلاشارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مورزش و میگرندوچرخه سواری ورزشی سبک و بحثی درباره هوش و تفاوتهگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیدرمانهای بیماری پارکینس