دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هیچ کس مانند تو نگاه نمیکند

هیچ کس مانند تو نگاه نمی کند هر چند همان چیزی را ببینید که تو می بینی!
لازم است همیشه آماده باشیم، تصور خود را در مورد چیزی که امروز شاید به نظر ما درست نیست تغییر دهیم.
هرگز فراموش نکن هیچ وقت فراموش نکن!
ممکن است فقط همین یک الگو وجود داشته باشد: ممکن است دوربینی که تو از درون آن به جهان مینگری انباشتی از سازگار شدن ها و اشتباهات خودآگاه و ناخودآگاه باشد....
و یک روز بالاخره تصمیم می گیریم حس و همفکری خود را نسبت به حس و دیدگاه دیگران و تجربه ی عمیق خود، فراتر ببریم زیرا چیزی که قبلا تجربه کرده ایم دیگر کار نمی کند.

Never Forget.....100%. It can only be this way. And the lens through which we see the world is the accumulation of our conditioning and bias, both consciously and unconsciously.....Until, ONE day, we decide to expand our perception, empathy towards others’ perceptions and perspectives and our dimensional experience because what we have been experiencing no longer serves. Quote @itscarus Image repost @astraphaios93ocelotl #robertedwardgrant


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
این پیوند نه با مغز بلکه سخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیتصویر زیبا از سلولبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دهمکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان های جدید میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیرشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل جریان همیشگی خلقتاز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا ثبت امواج الکتریکی در عصبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتکاهش التهاب ناشی از بیماآیا دلفین ها می تواند از زندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتا بحر یفعل ما یشااز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در جهان هوشمندنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان خانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویکریستال زمان(قسمت اولآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساتاثیر کتامین در درمان پااز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان شگفت انگیزچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابدقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقگوشت خواری یا گیاه خواریافراد بی دلیل دوستدار تو زبان، وسیله شناسایی محیطتقویت حافظه یا هوش مصنوعطولانی ترین شبابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر احتمالی عصاره تغلیاز تکامل تا مغز از مغز تا قبل از آغازجاذبهنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیدی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهانگشایش دروازه جدیدی از طرامید درمان کرونا با همانسلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کوعلم راهی برای اندیشیدن اابعاد بالاترنقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت در علم، هرگز نهایی هندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافدانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیپیوستگی همه ی اجزای جهانانرژی بی پایان در درون هرسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشعارضه جدید ویروس کرونا ساخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه ححد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردداروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضسایتهای دیگرارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیترک امروزبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب در ناامیدی بسی امید استراه فراری نیستآینده ی انسان در فراتر ازآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تصویر زیبای اصفهانبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت دوازدهمکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استدرمان های جدید در بیماری آیا گذشته، امروز وآینده رشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حااز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا جلوتر را دیدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا دلفین ها میتوانند بازندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده تابوهای ذهنیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریجهان هوشیارنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبکریستال زمان(قسمت دوم)آزمون تجربی، راهی برای رزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتجهانی که نه با یک رخداد و چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزددل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیگیلگمش باستانی کیستافزایش قدرت ادراکات و حسسفر فقط مادی نیستتقویت سیستم ایمنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر ترکیبات استاتین (ساز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگجاذبه و نقش آن در شکلگیرینظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیدین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالپمبرولیزوماب در بیماری چامیدوار باش حتی اگر همه چسلولهای بنیادی مصنوعی درتنفس هوازی و میتوکندریعلم ساختن برج های چرخاناتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت راستین انسان علم بهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی بریندانشمندان تغییر میدان مغروبات کیانپیام های ناشناخته بر مغز انرژی تاریکسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بعدم توقف تکامل در یک اندااختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانتاریک ترین بخش شباطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انسال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرترکیب آمار و ژنتیکبه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشادر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رراه های جدید برای قضاوت رآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالسرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش مارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل تصویربرداری فضاپیمای آمبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت سومکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمدرمان های رایج ام اسآیا پیدایش مغز از روی تصارشد در سختی استشلیک فراموشیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حااز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در بجمجمه انسان های اولیهبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکاهش دوپامین عامل بیماریآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر فکر بر سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تجهان های بسیار دیگرنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووکریستال زمان(قسمت سوم)آزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استجهانی که از یک منبع، تغذیچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزددلایلی که نشان میدهد ما بذهن سالمگیاه بی عقل به سوی نور میافزایش مرگ و میر سندرم کوسفر نامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهطبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جتاثیر حرکات چشم بر امواج از تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیجدایی خطای حسی استهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا دید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستپنج اکتشاف شگفت آور در موامیدی به این سوی قبر نیستسلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت غیر فیزیکیهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجوددانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استپیشینیان انسان از هفت میانرژی تاریک که ما نمی توسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیعدم درکاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاریکی من و تو و گرد و غبااطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابینآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و سانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنترکیب حیوان و انسانبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهدر هم تنیدگی کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستاینکه به خاطرخودت زندگی سریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیتصور از زمان و مکانبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتمکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیدرمان های علامتی در ام اسآیا آگاهی پس از مرگ از بیز گهواره تا گورشلیک فراموشیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حااز انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوجنبه های موجی واقعیتبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی زودگذرشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتجهان هایی در جهان دیگرنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووکشف مکانیسم عصبی خوانش پآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنجهانی در ذهنچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالدنیای شگفت انگیز کوانتومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگیاه خواری و گوشت خوار کدافزایش سرعت پیشرفت علوم سفر به مریخ در 39 روزتلاش ها برای کشف منابع جدطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر دوپامین و سروتونیناز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمجریان انرژی در سیستم های هفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشدیدن خدا در همه چیزرنگین کمانپول و شادیامیدی تازه در درمان سرطاسلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنعلایم کمبود ویتامین E را اتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانحقیقت غیر قابل شناختهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگدانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییپیشرفت های جدید علوم اعصانرژی خلا ممکن استسیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را عسل طبیعی موثر در کنترل باختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاتاریکی و نوراطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاداروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته مآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیترازودونبه هلال بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خوددر هم تنیدگی کوانتومی و پمطالبی در مورد تشنجدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه انسان شدن، راه رفتن واینکه خانواده ات سالم باسریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشتصادف یا قوانین ناشناختهبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششمکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر درمان ژنتیکی برای نوآوریآیا امکان بازسازی اندامهزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل داروینی هنوز در حااز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویجنسیت و تفاوت های بیناییبیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخم شدن فضا-زماندریای خداکایروپاکتیک چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناستاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان یکپارچهنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوکشف مکانیسمی پیچیده در بآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلجهان، تصادفی نیستنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتدنیا، هیچ استذره ی معین یا ابری از الکگیرنده باید سازگار با پیافسردگی و اضطراب در بیماسفر تجهیزات ناسا به مریخ تلاش هایی در بیماران قطع طعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر دپاکین بر بیماری ماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودجریان انرژی در سیستم های هم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیددیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیپوست ساعتی مستقل از مغز دامگا سه عامل مهم سلامتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد علت خواب آلودگی بعد از خواثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبحقایق ممکن و غیر ممکنهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انساندائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را پیشرفت در عقل است یا ظواهانسان قدیم در شبه جزیره عسیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريعشق درونی به یگانگی خلقتاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری تاریکی خواهد ترسیداطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، داروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اسآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستتراشه ی بیولوژِیکبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهددر هر سوراخی سر نکنآیا ما کالا هستیمراه بی شکستاینترنت بدون فیلتر ماهواسرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی ارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادراتظاهر خوابیده ی مادهبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهمکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیدادرمان پوکی استخوانآیا انسان با مغز بزرگش اخزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن داگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره جنسیت و تفاوت های بیناییبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اکار با یگانگی و یکپارچگیآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیجهان یکپارچهنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استخدا موجود استدرختان اشعار زمینکشف ارتباط جدیدی از ارتبآسيب میکروواسکولاریا آسزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطجهش های ژنتیکی مفید در سانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستنددندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قگالکانزوماب، دارویی جدیاقلیت خلاقسفر دشوار اکتشافتلاشی برای درمان قطع نخاظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر داروهای ضد التهاب از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعجریان انرژی در سیستم های همه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکدژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استپوشاندن خود از نورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانعماد الدین نسیمی قربانی اثرات فشار روحی شدیدچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوحل مشکلهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس پیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان میوه ی تکاملسیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی عصب حقوق نورولوواختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشختاریخ همه چیز را ثبت کردهاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلداروی ضد چاقیریه زغالیآموزش نوین زباناولین دروغسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجتربیت کودکان وظیفه ای مهبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشادر والنتاین کتاب بدید همآیا ما تنها موجودات زنده رابطه تشنج و اوتیسمایندرالسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هااز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهتظاهری از ماده است که بیدبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششمکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقدرمان پوکی استخوانآیا احتمال دارد رویا از آزمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استتکامل زباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندجهل مقدسبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اکاربرد روباتهای ريزنانوآیاما مقهور قوانین فیزیکزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل خدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکجهش های ژنتیکی غیر تصادفنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خوددو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قگام کوچک ولی تاثیرگذارالکترومغناطیس شنوایی و هسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی تازه برای گشودن معظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنجستجوی متن و تصویر به صورهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن مدژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتپیموزایدانفجار و توقف تکاملی نشاسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استعوامل موثر در پیدایش زبااثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاحلقه های اسرارآمیزهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایداروهای ام اسروزه داری سلول های بنیادپیشرفتی مستقل از ابزار هانسان ها می توانند میدان سیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستعضلانی که طی سخن گفتن چقداختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهتازه های اسکیزوفرنی(جنواعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماداروی ضد چاقیریواستیگمینآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییچگونه مولکول های دی ان ایترجمه ای ابتدایی از اسرابه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهدر یک فراکتال هر نقطه مرکآیا مغز تا بزرگسالی توسعرادیوی مغز و تنظیم فرکانایا کوچک شدن مغزانسان السربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هااز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدتعداد کلی ذهن ها در جهان بیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و هشتکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا احتمال دارد رویا از آزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل زبان انسان از پیشیاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،جهان فراکتالبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسکاربرد روباتهای ريز، در آب زندگی است قسمت چهارمزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان کاملی در اطراف ما پرچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآشنا پنداریزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمدو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قگامی در درمان بیماریهای الکتروتاکسی(گرایش و حرکسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی جدید در درمان ام اسعقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر مغزاز روده تا مغزقدرت عشقجستجوی هوشیاری در مغز ماهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیدگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوسپیموزایدانقراض را انتخاب نکنیدسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و اثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکاستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازاحمله ویروس کرونا به مغزهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختپاسخ گیاهان در زمان خوردانسان یک کتابخانه استسیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های غم بی پایاناختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانتازه های بیماری پارکینسواعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علمچگونه میتوان با قانون جنترس و آرمان هابه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کندر کمتر از چند ماه سوش جدآیا همه جنایت ها نتیجه بیراز تغییرایا این جمله درست است کسیسردرد میگرنتکینگیاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگتعذیه ی ذهنبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دوکودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان تومورهای مغزی با اآیا برای تولید مثل همیشه زمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی ااپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمکتاب گران و پرهزینه شد ولآب زندگی است قسمت هفتمزیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسجهان پیوستهچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با خسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشکشتن عقیده ممکن نیستآشنا پنداریزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکیجهشهای مفید و ذکاوتی که دنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطدو بار در هفته ماهی مصرف رفتار مانند بردهگامی در درمان بیماریهای الکترودهای کاشتنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تمایل زیاد به خوردن بستنعقلانیت بدون تغییرابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاز سایه بگذرقطار پیشرفتحفره در مغزهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی ددانش قدرت استرویا و خبر از آیندهپیچیدگی های مغزمگسانواع سکته های مغزیسندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایعواملی که برای ظهور لغت ااثرات مضر ماری جوانانه به اعدامتاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار آفرینش در موجلزوم عدم وابستگی به گوگل حمایت از طبیعتهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیپختگی پس از چهل سالگي به انسان باشسیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علمغم بی پایاناختراع جدید اینترنت کواننور درونتبدیل پلاستیک به کربن و ساعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیسداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدساختن آیندهتوهم جسمارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همتسلیم شدن از نورون شروع مبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهدر آرزوهایت مداومت داشتهآیا هوش مصنوعی می تواند نراست دستی و چپ دستیایا ابزار هوشمندی یا مغز سردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیاز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون اتغییر الگوی رشد مغزی با زبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیدرمان تشنجآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل شناخت انسان با کشفاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگکتاب زیست شناسی باورآب زندگی است قسمت اولزیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استتاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستجهان پیوستهچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بخطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هاگل زندگیآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهشهای مفید و ذکاوتی که دنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار وابسته به شکلگاهی لازم است برای فهم و الگو و عادت را بشکن و در اسفرنامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرعقیده ی بی عملابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاز علم جز اندکی به شما دالمس کوانتومیحق انتخابهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استدانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی پیچیدگی های مغزی در درک زانگشت ماشه ایسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هسعوارض ازدواج و بچه دار شداجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیتاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار بازسازی اندام هامقاومت به عوارض فشار خون حوادث روزگار از جمله ویرهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجاپروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پاسیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیغیرقابل دیدن کردن مادهادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین تشنچ پانایوتوپولوس تشنج به دنبال رستگاری باشتشنج چیستبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمدر آسمان هدیه های نادیدنآیا هوش مصنوعی زندگی بشررجزخوانی هایی که امروز بایا بیماری ام اس (مولتیپسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشماز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهتغییر زودتر اتصالات مغزیبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک سی و هفتمکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان جدید ALSآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ تکامل، نتیجه ی برنامه ریاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان قابل مشاهده بخش کوچنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتکتاب طبیعت در قالب هندسهآب زندگی است قسمت دومزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیتاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان پر از چیزهای اسرار آچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان اسخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانگلوله ی ساچمه ایآغاز مبهم آفرینشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون مندی نقشه ژنتیکی مجوانان وطننشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصگاهی مغز بزرگ چالش استالگوی بنیادین و هوشیاریسفری به آغاز کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت قربانی نزاع بین بی همیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظدانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیتپیوند قلب خوک، به فرد دچاانگشت نگاری مغز نشان میدسندرم پس از ضربه به سرتو کز محنت دیگران بی غمیعید نوروز مبارکاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایتاثیر رو ح و روان بر جسماصل بازخوردمقابله ی منطقی با اعتراضحکمت الهی در پس همه چیزهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استداروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از پروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجودسیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلغرور و علماداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهتبدیل سلولهای محافط به سبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزتشنج و حرکات شبه تشنجی قابه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کروندر آستانه ی موج پنجم کوویآیا هوش ارثی دریافتی از پرحم مصنوعیایا بدون زبان میتوانیم تسردرد تنشنتکامل مداوماز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی دراتغییر عمودی سر انسان از پبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت پنجاه و کیهان خود را طراحی میکندآیا جنین انسان، هوشمندی زمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوتأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابجهان موازی و حجاب هاچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری کتاب، سفری به تاریخآب زندگی است قسمت سومزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاجهان پر از چیزهای جادویی چرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر خطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیگلوئونإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملجواب دانشمند سوال کننده نظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبدو سوی واقعیترقیبی قدرتمند در برابر مگذر زمان کاملا وابسته به الگوبرداری از طبیعتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتمدن بشری و مغز اخلاقیعلم و روحابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاسکار، لگوی هوشمندلوتیراستامحقیقت آنطور نیست که به نظهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان موفق به بازگردرویا حقی از طرف خداپیوند مغز و سر و چالشهای انتقال ماده و انرژیسندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی عامل کلیدی در کنترل کارآاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر روده بر مغزاصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش اپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزسیر آفرینش از روح تا مغز تولترودینمقالاتادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستتداوم مهم است نه سرعتبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم های غذایی و نقش مهم آنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمسازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای ارتباط از بالا به پایین مچگونه آن شکری که می خوریمتشنج عدم توازن بین نورون بوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیدر درمان بیماری مولتیپل آیا هوش سریعی که بدون احسرحم مصنوعیایا تکامل هدفمند استسردرد سکه ایتکامل چشماز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییرات منطقه بویایی مغزبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت بیست و پکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستجهان ما میتواند به اندازچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها خودروهای هیدروژنیدرک دیگرانکتابخانهآب، زندگی است(قسمت پنجم)زیرک ترین مردمبعد پنجمشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغجهان دارای برنامهچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل خطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استگمان میکنی جرمی کوچکی در افت فشار خون ناگهانی در وزبان ریشه هایی شناختی استقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلجوسازی مدرننظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلیندولت یا گروهکرموزی از نخستین تمدن بشرگذشته را دفن کنالتهاب شریان تمپورالسلول های بنیادیتمدن زیر آبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکاساس انسان اندیشه و باور لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت افرادهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان نورون مصنوعی سرویاها از مغز است یا ناخوپیوند اندام از حیوانات باندوه در دنیا استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیعادت همیشه خوب نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانداروی جدید ALSروش جدید تولید برقپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عاتاثیر ویتامین دی بر بیماادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیتداخل مرزها و صفات با بینبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستدخالت در ساختار ژنهارژیم ضد التهابیآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه انتظارات بر ادراک تشویق خواندن به کودکانبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا هشیاری کوانتومی وجودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرایجاد احساساتسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عماز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنتغییرات آب و هوایی که به بیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی کیست هیداتید مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری تکامل در پیشگیری و از تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان مادی، تجلی فضا در ذهنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریکجای مغز مسئول پردازش تجآثار باستانی تمدن های قدزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورجهان در حال نوسان و چرخشچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتخطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبگنجینه ای به نام ویتامین افت هوشیاری به دنبال کاهزبان شناسی مدرن در سطح سلتقلید از روی طبیعتطلای سیاهابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلجامعه ی آسمانینظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدسدوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز و رازهای ارتباط غیر کگربه شرودینگر و تاثیر مشامیوتروفیک لترال اسکلروسلول های بنیادی منابع و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج علم به ما کمک میکند تا موابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از مغز، وزن را کملیروپریم داروی ترکیبی ضدحقیقت اشیاهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی درپیوند سر آیا ممکن استاندوه دردی را دوا نمیکندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیعادت کن خوب حرف بزنیاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصول انجام برخی نرمش ها دملاحظات بیهوشی قبل از جرحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکامپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادسیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیصفحه اصلیادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید تروس جریان انرژیبنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیدر مانهای کمر دردرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند ستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های بی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان های اسرار آمیز در آآیا واکنش های یاد گرفته ورساناها و ابر رساناها و عایرادهای موجود در خلقت بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییرات تکاملی سر انسان بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلکیست کلوئید بطن سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعتئوری جدید، ویران کردن گاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان مرئی و نامرئینجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش خوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتکرونا چه بر سر مغز می آورآرامش و دانشزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان در حال ایجاد و ارتقاچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج خطرات هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگگویید نوزده و ایمنی ساکتافتخار انسانزبان شناسی نوین نیازمند تقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاهخواری بر رشد و از تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمجاودانگی مصنوعینظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهدورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طگزیده ای از وبینار یا کنفامید نیکو داشته باش تا آنسلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنعلم بدون توقفابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از هوش مصنوعی در لیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت تنها چیزی است که شاهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیدانشمندان ژنی از مغز انسرویای شفافپیوند سر، یکی از راه حلهااندوهگین نباش اگر درب یا سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستعادت کردن به نعمتاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصول توسعه ی یک ذهن کاملممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علسکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتسوالات پزشکیادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تری فلوپرازینبه قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد التهابیآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دستون فقرات انسان دو پا جلسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش تشخیص آلزایمر سالها قبل بی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمغز قلبدرمان های بیماری آلزایمرآیا یک، وجود داردرشته نوروایمونولوژی و نقاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟تکامل ابزار هوش ، راه پر از نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا ثبت و دستکار ی حافظهبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا خداباوری محصول تکاملزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روتا 20 سال آینده مغز شما به از تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییجهان مشارکتینخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرکریستال هاآرامش و سکونزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل متاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمجهان ریز و درشتچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی دفاع در برابر تغییر ساختذهن هوشیار در پس ماده ی مگوشه بیماری اتوزومال رسسافراد آغاز حرکت خودشان رزبان، نشان دهنده ی سخنگو تقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملتاثیر انتخاب از طرف محیط از تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودجایی خالی نیستنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکديدن با چشم بسته در خواب رمز بقای جهش ژنتیکیگزارش یک مورد جالب لخته وامید نجاتسلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفعلم در حال توسعهابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از انرژی خلالا اکراه فی الدینحقیقت خواب و رویاهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدانشمندان پاسخ کوانتومی روان سالمپیوندی که فراتر از امکاناندام حسی، درک از بخش هایسوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیعادت دادن مغز بر تفکراخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر رژیم گیاهخواری بر اصول سلامت کمرمن کسی در ناکسی دریافتم حباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنواپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهسکوت، پر از صداتوهم فضای خالیپیامهای کاربرانارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاتری فلوپرازینبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از سدر چه مرحله ای از خواب ، ررژیم غذایی ضد دردآیندهایمان به رویا