دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیستم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیستم

قدرت زیاد سلول عصبی و مغز برای ایجاد تمایزها و تفاوت های فراوان!

یکی از کلیدهای مهم تکامل، تمایز است و بدون تمایز و تفاوت، امکان گزینش شکل سازگارتر و کوشش برای توسعه آن، نیست. پیدا کردن راههایی بهتر برای ایجاد تمایز بیشتر، از هنرهای خلقت بوده است و در این مسیر، تبدیل همانند سازی به زاد و ولد جنسی و پس از آن، تولید اولین سلول عصبی با قابلیت های بسیار و قدرت تبدیل وظایف تا تولید سادهترین مغز، و بعدها توسعه مغز و وظیفه بندی در قسمت های مختلف آن و ایجاد نوعی از تمایز پیچیده و مرموز در آن- که نه تنها تمایزی ساده در بخش های مختلف تخصصی است- بلکه هر کدام از این بخش های تخصصی و هر نورون در بخش های تخصصی، میتواند با بر عهده گرفتن نقش های متفاوت و ارتباطات متفاوت با نورون های دیگر، خودش را متناسب با شرایط محیطی بازسازی کند و این، یکی از پیچیدهترین فرایندهای ایجاد تمایز و تفاوت است:
نه تنها اجزا با هم متفاوت هستند بلکه هر جزء میتواند خودش و ارتباطاتش را دائما تغییر دهد!

شروع این قابلیت شگفت انگیز از بی مهرگان به مهره داران، شروع شده است و سردسته این دگرگونی در موجودی حد مرزی بین بی مهره و مهره دار به نام آب دزدک دریایی است.

در این جاندار و مهره داران بعدی، مغز به بخش های کاملا تخصصی برای عملکردهای مختلف تقسیم میشود: بخشی برای عملکردهای حسی، بخشی برای حرکت، بخشی برای تعادل و بخشی برای شخصیت بخشی و تفکر منطقی در نخستی ها.

این فرایند به سوی تمایز بیشتر، نشانه ای از توسعه خلقت، پس از تکینگی است که جهان را به سوی توسعه بیشتر و ایجاد جهان های بیشتر و دگرگونی فزون تر میبرد.

از تکینگی تا نخستین مغز، این فرایند توسعه، متوقف نشد و از نخستین مغز تا مغزهای پیشرفته امروز، این توسعه و ایجاد تمایز طی میلیون ها سال ادامه داشته است و از مغزهای کنونی هم تا توسعه ابزارهای هوش قدرتمندتر ادامه دارد ولی برای ایجاد تکامل، شرطی نیاز است:

مغز کنونی پیشرفته، نیازمند بیشترین مقدار انرژی و اکسیژن در میان همه اندام هاست؛ به خصوص که با پیشرفت های زیاد پزشکی، دست انتخاب طبیعی در گزینش سازگارترین مغز با محیط، بسته شده است.

بنابراین اجزای لازم برای توسعه مغز، یعنی اکسیژن وغذای بیشتر با محدودیت مواجه است و نیز یکی از اجزای تکامل یعنی انتخاب طبیعی، با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک انسان، از میان رفته است پس تکامل مغز متوقف شده است.

برای توسعه مغز، علاوه بر تکامل با انتخاب طبیعی، راه دیگری هم وجود دارد و آن، تولید مغز مصنوعی بیولوژیک یا توسعه هوش مصنوعی الکترونیکی به وسیله انسان است و این شیوه ها، در حال توسعه سریع است.
(تفاوت بین هوش انسان و موجودات زنده دیگر چیست؟

آیا تفاوتی حقیقی وجود دارد؟

هوش انسانی متمایز کننده و خاص گونه ماست؛ نه فقط به این دلیل که تا حدی بالاتر از هوش موجودات دیگر است بلکه هوش انسان، اکنون می تواند فرایند تکامل را متوقف کند؛ بلکه در مورد قانون تکامل بیولوژیک حکم کند

و این کارها را از طریق زیر انجام میدهد:
- علم و محصولات آن که انسان، امروز به آن رسیده است.
- یا از طریق آنچه از این بالاتر است و آن اخلاق انسانی و حکمت و ارزش هاست.

و این دو امر- که نتایج و محصول آن هوش است- به وضوح نشان میدهد هوش انسان ممیزه و مشخصه حقیقی اوست.

همچنین زبان و ایستادن بر دو پا و زندگی اجتماعی و دیگر مشخصات، ممکن است، بیان شود و در بحث در مورد آن ها و بحث در مورد این- که مشخصه حقیقی است- همان چیزی گفته شود که در مورد هوش گفته میشود.

کتاب اصل و خاستگاه اخلاق انسانی نوشته توفیق مسرور ص20
دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی نجف اشرف)

(تکامل، از توسعه ی ابزار هوشمندی برتر، دست نمی کشد تا هنگامی که ابزار هوشمندی برتر و دستاوردهای آن، به سطحی برسند که خود، روند تکامل خویش را متوقف سازند- همان گونه که برای انسان امروزی پیش آمده است- زیرا ما روند تکامل را تقریبا حداقل در رابطه با خودمان متوقف ساخته ایم.

یکی از مهمترین دلایل توقف تکامل گونه ی ما توسط خودمان، همان ابزار هوشمندی برتری است که در اختیار داریم؛ زیرا این ابزار، توانمندی هایی در اختیار ما قرار داده که به بیشتر افراد گونه ی ما، اجازه ی بقا و زاد و ولد می دهد.

بنابراین قانون انتخاب طبیعی، دیگر تسلطی بر ما ندارد که بخواهد روند تکامل ما و پیشرفت ابزار هوشمندی برتری را- که در اختیار داریم- استمرار بخشد.

آری، تنها یک راه برای پیشرفت ابزار هوشمندی- که در اختیار داریم- باقی می ماند و آن، روند جهش ژنتیکی مصنوعی است یا به عبارت دیگر ما خودمان ترکیب ژنتیکی مان را برای تولید مردمانی مثلا با مغزهای باهوش تر دستکاری کنیم.

کتاب توهم بی خدایی_ نوشته احمدالحسن_ فصل چهارم)

توسعه ابزار هوش محدود به توسعه مغز نیست، زیرا طی توسعه ابزار

هوش مادی، حتما ابزار هوش به حدی از توانایی میرسد که ظرفی برای عالم بالاتر شود و در اینجا با ورود بخش فرامادی وجود انسان، در ظرف ابزار هوش برگزیده و توسعه یافته مادی، با تغییر درخواست ها و کشش ها، رویکرد به سوی ماده به سوی رویکرد فرامادی و جهانی بالاتر از ماده، دگرگون شد.

و مشخص است این کشش، باعث کاهش توجه به ماده و از جمله مغز و بدن مادی شده است و این تغییر، سببی برای کاهش دیدگاه معمول به سوی ژنهای خودخواه و بدن و مغز شد و همین کاهش توجه، طبیعی است ابزار هوش مادی را از توسعه بیشتر بازدارد.

مغز پستانداران از ساختارهای کاملا مستقل و متخصص در عملکرد، تشکیل شده است و در میان گونه ها، اندازه این ساختارها متفاوت است و نشان دهنده تخصص شناختی و حسی است.

نخستی ها یک مورد بسیار ویژه هستند که میتوان بر آن، تکامل موزاییکی مغز را آزمود، زیرا نخستی ها تمایزهای رفتاری زیادی دارند و ساختارهای اجتماعی، رژیم های غذایی و دوره های فعالیت اجتماعی زیادی را در میان پستانداران نشان میدهند.

هر چند پژوهش ها داد و ستدی را در اختصاصی شدن مناطق بینایی و شنوایی پستانداران نشان میدهد، مطالعه برخی مناطق مانند نئوکورتکس، نتایج چالش برانگیزی را نشان میدهد.

در اینجا ما تاثیر عوامل اجتماعی-زیستی را بر 33 منطقه مغز، به وسیله روشهای آماری مدرن و روی تعداد بیشتری از گونه ها و افراد بررسی کردیم.

نتایج ما نشان داد گونه های دارای زندگی اجتماعی و گونه های دارای رژیم غذایی با کیفیت بالا، با توجه به اینکه زندگی روزانه یا شبانه داشته باشند، سیستم های بینایی و بویایی توسعه یافته ای دارند. برعکس مناطقی- که مربوط به حافظه فضایی است- در گونه های دارای زندگی فردی- که غذای با کیفیت پایین مصرف میکنند- توسعه بیشتری دارد و این، مطرح کننده بده بستان و تبدیل بین پردازش بینایی و حافظه فضایی است.

بر خلاف کار قبلی، ما مشاهده کردیم، کیفیت غذا- همانطور که پیش بینی کننده پیچیدگی اجتماعی است- حتی بیشتر، پیش بینی کننده اندازه نسبی نئوکورتکس است.(تأثیر غذای خوب و با کیفیت در توسعه هوش عاطفی و نئوکورتکس)

در کل، نتایج ما نشان میدهد ساختار مغز نخستی ها به میزان زیادی با انتخاب، روی تخصص های حسی و شناختی است- که در پاسخ به محیط های اجتماعی زیستی متفاوت، ایجاد میشود.

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0969-0

با پاره ای توضیحات اضافی از دکتر سید سلمان فاطمی

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ترک امروزمنبع خواب و رویاطعمه ی شبکه های ارتباط اجهدف یکسان و مسیرهای مختلحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تکووید نوزده و خطر بیماری ده روش موفقیتبیمار 101 ساله، مبتلا به سآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است انگشت ماشه ایرحم مصنوعیقلب را نشکننوار عصب و عضله تعیین محلتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنسکته مغزیتشنج چیستموجودات مقهور ژنها هستندعلایم کمبود ویتامین E را وفور و فراوانیحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش حافظه هرچند فرایندیدین اجباریبیماری تی تی پیآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی ادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناانسان قدیم در شبه جزیره عزمان واقعیت است یا توهمقدرت کنترل خودچیز جدید را بپذیرتئوری جدید، ویران کردن گاثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهمکان زمان یا حافظه زمانعدم توقف تکامل در یک انداویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز کجای مغز مسئول پردازش تجدانشمندان ژنی از مغز انسبیش از نیمی از موارد انتقآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رودستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فراولین مورد پیوند سر در انزندگی، مدیریت انرژیلایو دوم دکتر سید سلمان فچگونه تکامل مغزهای کنونیسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بتغییرات تکاملی سر انسان ماجرای عجیب گالیلهصفحه اصلیواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوگلوئونداروی جدید ALSذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اتمرکز بر امروزایمپلانت نخاعی میتواند دزبان متغیرمن کسی در ناکسی دریافتم نگاهی بر توانایی اجزاي بشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان قابل مشاهده بخش کوچمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت سی و هشتموابستگی یعنی قلادهاستفاده از سلول های بنیاگاهی لازم است برای فهم و داروی ضد تشنج با قابليت تآب، زندگی است(قسمت پنجم)روی و منیزیم در تقویت استنقش تیروئید در تکامل مغزتو آرامش و صلحیایجاد احساساتزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نبرو و انرژی مداومشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و یک پیشنهاد خوب برای آسان خلاصه ای از مطالب همایش ماصول سلامت کمرپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی بریندر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآسیب عصب پا به دنبال اعتیروح رهاییفلج خواب چیستنقش غذاها و موجودات درياتولید پاک و فراوان انرژیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزهوش در طبیعتجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساژن یا نقشه توسعه مغز و نقخوشبختی چیستبلندی در ذهن ما درک بلندیپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود ندارددرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم افزایش مرگ و میر سندرم کوروشی برای بهبود هوش عاطففاصله ی همیشگی تصویر سازچند جهانیتوهم جداییابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو سندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی عروقی مخچههوشیاری و افسردگیجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزکمالگرایی دشمن پیشرفتخطا در محاسبات چیزی کاملبه خودت مغرور نشوپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاامید نیکو داشته باش تا آنرژیم غذایی سالم و ضد التهفردا را نمیدانیمچهار میلیارد سال تکامل بتیکاگرلور داروی ضد انعقاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله هانعناعسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکمنتظر نمان چیزی نور را بهظهور امواج مغزی در مغز مصهدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تکودک هشت ساله لازم است آددهن، بزرگترین سرمایهبیمار مرکز تنفس سلولیآموزش نوین زبانمعرفت و شناختدروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانانگشت نگاری مغز نشان میدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرقوی تر باشنوبت کودکانتکامل داروینی هنوز در حاابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قامورد نادر همپوشانی دو بیعلائم عصبی آلزایمر، با اوقاحت و تمسخر دیگرانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش دوپامین عامل بیماریدین، اجباری نیستبیماری دویکآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تمادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقانسان میوه ی تکاملزمان پلانکقدرت انسان در نگاه به ابعچیزی منتظر شناخته شدنتا 20 سال آینده مغز شما به اثرات مفید روزه داریهنر فراموشیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدمکانیک کوانتومی بی معنی عدم درکویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز کرونا چه بر سر مغز می آوردانشمندان پاسخ کوانتومی بیشتر کمردردها نیازی به آیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کودغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سراولین هیبرید بین انسان و زندان ذهنیلبخند بزن شاید صبح فردا زچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی تغذیه بر ژنها تاثیر داردماده ی تاریکسوالات پزشکیواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزگمان میکنی جرمی کوچکی در داروی جدید s3 در درمان ام رفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین تمساح حد واسط میان مغز کوایمان به رویازبان مشترک ژنتیکی موجودامن پر از تلخیمنگاهت را بلند کنشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان موازی و حجاب هامحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت سی و ششمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در مورد هگاهی مغز بزرگ چالش استداروی ضد تشنج توپیراماتآتاکسی فریدریشرویا و واقعیتنقش حفاظتی مولکول جدید دتو افق رویداد جهان هستیایران بزرگزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش یک آلل ژنتیکی که از نئاندخلاصه ای از درمان های جدیاضطراب و ترسپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجوددر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکآسانی موفقیتروزه داری متناوب، مغز را فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش غذاها و موجودات درياتولید اندام با چاپ سه بعداپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش عاطفی قسمت 11جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاژن ضد آلزایمرخوشبختی دور از رنج های مبلوغ چیستپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرافزایش سرعت پیشرفت علوم روشی جدید در درمان قطع نخفتون های زیستیچند جهانیتوهم جدایی و توهم علمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعات در عصب زیر زبانیهوشیاری کوانتومیجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزکمردردخطای ادراک کارمابه دنبال رستگاری باشپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و امید نجاترژیم غذایی ضد التهابیفرزندان زمان خودچهار ساعت پس از کشتار خوکتیروفیبان موثر در سکته ی ابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی های جدید و حالتابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو سیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانمنتظر زمان ایده آل نشوظرف باید پر شود چه با چرک هدف از تکامل مغزحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری لبر و نابینایی آنآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیدریای خدابسیاری از بیماری های جدیانتقال ماده و انرژیرساناها و ابر رساناها و عقیچی ژنتیکینور از عمق تاریکیتکامل داروینی هنوز در حاابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون موسیقی نوعلت خواب آلودگی بعد از خووقت نهيب هاي غير علمي گذشحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش سن بیولوژیکی، تنها دیوار همه اش توهم بودبیماری دیستروفی میوتونیآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمددرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وانسان ها می توانند میدان زمان به چه دلیل ایجاد میشقدرت ذهنچیزی خارج از مغزهای ما نیتا بحر یفعل ما یشااثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجمکانیزمهای دفاعی در برابعدالت برای من یا برای همهویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز کریستال هادانشمندان اولین سلول مصنبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده ذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالاولین تصویر در تاریخ از سزونیسومایدلحظات خوش با کودکانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت و دستکار ی حافظهماده ی خالیپیامهای کاربرانواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرگنجینه ای به نام ویتامین داروی جدید لنفوم و لوکمیرفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دتنفس هوازی و میتوکندریاین پیوند نه با مغز بلکه زبان چهار حرفی حیات زمینمن بی من، بهتر یاد میگیرمچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ما میتواند به اندازمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت سیزدهموبینار اساتید نورولوژی داستیفن هاوکینگ در تفسیر گاهی جهت را عوض کنداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فآتاکسی مخچه ای خودایمنرویا و کابوسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتو انسانی و انسان، شایستایرادهای موجود در خلقت بزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازیک جهش ممکن است ذهن انسانخم شدن فضا-زماناطلاع رسانی اینترنتیپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهآشنا پنداریروزه داری و التهاب زیانبفن آوری های جدید علیه شنانقش غذاها در کاهش دردهای تولید سلولهای جنسی از سلابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت منبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش عاطفی قسمت نهمجوانان وطنارزش های وارونهژنها نقشه ایجاد ابزار هوخانه ی تاریکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانافسردگی و اضطراب در بیماروشی جدید در درمان نابینفروتنی معرفتیچند جهانی و علمتوهم جسمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرورت زدودن افکارهوشیاری سنتی یا هوشیاری جریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتکمردرد ناشی از تنگی کاناخطای حسبه زودی شبکه مغزی به جای پرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانامید جدید بر آسیب نخاعیرژیم غذایی ضد دردفرضیه ای جدید توضیح میدهنون و القلمنوآوری ای شگفت انگیز دانتکنولوژی و پیشرفتابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث سیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونمنحنی که ارتباط بین معرفعقل مجادله گرهدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان میتوانند ناقل بی دو بیماری روانی خود بزرگ بیماری میاستنی گراویسآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیانتروپی و هوشیاریرستگاری محدود به یک راه نقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنور درونتکامل داروینی هنوز در حاابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانموسیقی هنر مایع استعماد الدین نسیمی قربانی وقتی فهمیدی خطا کردی برگحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تکایروپاکتیک چیستدیوار، از ابتدا توهم بودبیماری سلیاکآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طدرب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تانسان یک کتابخانه استزمان شگفت انگیزقدرت عشقچیزی شبیه نور تو نیستتاول کف پا و حقیقتاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدعسل طبیعی موثر در کنترل بویشن پروحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز کریستال زمان(قسمت اولدانشمندان تغییر میدان مغبا هر چیزی که نفس می کشد مآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع اولین دارو برای آتاکسی فزونا به وسیله ویروس ابله لرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه حافظه را قویتر کنیسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پااختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت امواج الکتریکی در عصماده ای ضد التهابیسایتهای دیگرواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داگوهر با نظر دیگران سنگ نمداروی جدید میاستنی گراویرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیتنفس هوازی و میتوکندریاین اندوه چیستزبان نیاز تکاملی استمننژیتچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مادی، تجلی فضا در ذهمحدودیت درک انسانحس و ادراک قسمت ششموجود قبل از ناظر هوشمنداستخوان های کشف شده، ممکگذر زمان کاملا وابسته به دارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهآتش منبع انرژیرویا و خبر از آیندهنقش خرچنگ های نعل اسبی درتو با همه چیز در پیوندیایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد یک رژیم غذایی جدید، می توخونریزی مغز در سندرم کوواطلاعات حسی ما از جهان، چپیموزایدمداخله ی زیانبار انساندر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نآشنا پنداریروزه داری و بیمار ی ام اس فناوری هوش مصنوعی نحوه خنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتولترودینابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشامنبع هوشیاری کجاست قسمت شجاعت و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غژنها ، مغز و ارادهخانواده پایداربنی عباس، ننگی بر تاریخپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجادرمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوافسردگی و ساختار مغزروشی جدید در درمان سکته مفروتنی و غرورچند روش ساده برای موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ سندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرب المثل یونانیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میکمردرد و علل آنخطر آلودگی هوابه زیر پای خود نگاه نکن بپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشادرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد امید درمان کرونا با همانراه فراری نیستفساد اقتصادی سیتماتیک درفشار و قدرتنوار مغز مشاهده ی غیر مستتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونمنشأ اطلاعات و آموخته ها عقل سالمهر چیز با هر چیز دیگر در تحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تدو بار در هفته ماهی مصرف بیماری های میتوکندریآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمانتظار گذر تندباد؟رشته نوروایمونولوژی و نققانون مندی نقشه ژنتیکی منوروفیبروماتوزتکامل زبانابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های میهمانهای ناخوانده عامل عوامل موثر در پیدایش زباوقتی پر از گل شدی خودت را حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تکار امروز را به فردا نینددید تو همیشه محدود به مقدبیماری ضعف عضلات نزدیک بآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طدرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوانسان باشزمزمه ات مانده در گوشمقضاوت ممنوعنکاتی در مورد تشنجتابوهای ذهنیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعما انسانها چه اندازه نزدعشق درونی به یگانگی خلقتواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز کریستال زمان(قسمت دوم)دانشمندان روش هاي جدیدی با آتش، بازی نکن و بعد از آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخااولین دروغزیان غذاهای پرچربلرزش عضله یا فاسیکولاسیونگاه من، نگاه تو و یا حقیسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی جلو رفتن یا عقبگردماده، چیزی نیستواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رگویید نوزده و ایمنی ساکتداروی جدید آلزایمررفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهتنفس بدون اکسیژناین ایده که ذرات سیاهچالزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژي پاک سرچشمه حچالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مرئی و نامرئیمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت شصت و هشتاستروژن مانند سپر زنان دگذشته را دفن کندارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهآثار باستانی تمدن های قدرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش داروهاي مختلف معروف تو با باورهایت کنترل میشاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی تعاملیجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پاریکی از علل محدودیت مغز امخواندن ، یکی از شستشو دهناطلاعاتی عمومی در مورد مپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انساندر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مآشناپنداری چیستروزه داری سلول های بنیادفواید روزه داری متناوبنقشه های مغزی جدید با جزیتومورها و التهاب مغزی عاابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازهوش عاطفی قسمت یازدهجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولژنهای مشترک بین انسان و وخار و گلبه قفس های سیاهت ننازپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردناقلیت خلاقريتوکسيمب در درمان ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض چندین ماده غذایی که ماننتوکل بر خداابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضربه مغزی در تصادف رانندهیچ نقطه ای مرکزی تر از اجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده کمردرد با پوشیدن کفش مناخطرات هوش مصنوعیبه سیاهی عادت نکنیمپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهدرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير امیدوار باش حتی اگر همه چراه نجاتراه های جدید برای قضاوت رفضا و ذهن بازنوار مغز با توضیح دکتر فاتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دمنشاء کوانتومی هوشیاری اعقلانیت بدون تغییرهر جا که جات میشه، جات نیحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان را برای راه آماده دو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری های مغز و اعصاب و آنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استدرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیاندوه در دنیا استرشد مغز فرایندی پیچیده اقانون گذاری و تکاملنورون هاي مصنوعی می توانتکامل زبانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل میوتونیک دیستروفیعوامل ایجاد لغت انسانی و وقتی تو از یاد گرفتن باز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تکار با یگانگی و یکپارچگیدیدن خدا در همه چیزبیماریهای تحلیل عضلانی اآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شدرختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیانسان جدید از چه زمانی پازنان باهوش ترقطار پیشرفتچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر فکر بر سلامتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان ما اکنون میدانیم فضا خالعشق، شلوغ کردن نیستواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا کریستال زمان(قسمت سوم)دانشمندان روشی برای تبدیبا تعمق در اسرار ابدیت و آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معاولین سلول مصنوعیزیباترین چیز در پیر شدنلزوم گذر انسان از حدها و نگاه مادی غیر علمی استسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد واختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی جلوتر را دیدنماده، چیزی بیش از یک خلا واکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختگوش دادن بهتر از حرف زدنداروی جدید ای ال اسرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل متنها مانع در زندگی موارد این ابتدای تناقض هاستزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مشارکتیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت شصت و دواسرار آفرینش در موجگریه ی ابر، رمز طراوت باغداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهآرامش و دانشرویا تخیل یا واقعیتنقش درختان در تکاملتو باید نیکان را به دست باکوییفلکسنتایج نادانی و جهلسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دشاید درست نباشدهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژییافته های نوین علوم پرده خواب زمستانی سلول های سراطلاعاتی عمومی در مورد مپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختآشتی بهتر استروزهای بد باقی نمیماندفیلمی بسیار جالب از تغیینقشه با واقعیت متفاوت استومورهای نخاعیابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت شربت ضد خلطهوش عاطفی قسمت پنجمجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومژنهای هوش ، کدامندخارق العاده و استثنایی ببه مغز خزندگان خودت اجازپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های ماقیانوس نادانیریه زغالیفراموش کارها باهوش تر هسچندجهانیتوپیراماتابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر هیچ چیز همیشگی نیستجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدفاع از پیامبربه سخن توجه کن نه گویندهپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهدرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون امیدواریبررسی و اپروچ جدید بر بیمامیدواری و مغزراه های جدید برای قضاوت رفضای قلب منبع نبوغ استنوار مغز ترجمه رخدادهای تکینگیابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزمهمان ناخواندهعقیده ی بی عملهر حرکت خمیده می شود و هر حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری وسواسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمدرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجماندوه دردی را دوا نمیکندرشد مغز علت تمایل انسان بقانون جنگلنورون های ردیاب حافظهتکامل زبان انسان از پیشیابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزمیگرن و پروتئین مرتبط با عواملی که برای ظهور لغت اوقتی ریشه ها عمیقند از چیحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تکارهای کوچک، بی ارزش نیسدیدگاه نارسای دوگانه ی مبیماری، رساله ای برای سلآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شددرد و درستفاوتهای جنسیتی راهی براانسان خطرناکترین موجودزنجیرها را ما باید پاره کقطره قطرهچگونه میتوان با قانون جنتاثیر مشاهده بر واقعیت باحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنما از اینجا نخواهیم رفتعصب حقوق نورولووواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پدانش، قفل ذهن را باز میکنبا خودت نجنگآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اساوکرلیزوماب داروی جدید شزیباترین چیز در افزایش سلزوم سازگاری قانون مجازانگاه محدود و تک جانبه، مشسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهماست مالیواکسن ایرانی کرونا تولیداسکار، لگوی هوشمندگوشه بیماری اتوزومال رسسداروی جدید برای میاستنی رموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساتنها در برابر جهاناینکه به خاطرخودت زندگی زبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژی از نفت و گاز چالش کمبود اندام برای پیشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان معنامخچه ابزاري که وظیفه آن فوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت شصت و ششاسرار بازسازی اندام هاگربه شرودینگر و تاثیر مشدخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهآرامش و سکونرویا حقی از طرف خدانقش ذهن و شناخت در حوادث تو برای خزیدن خلق نشده ایاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع جدید انرژیشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی در تفکر خلاق اجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حییاد گرفتن مداومخواب سالم عامل سلامتیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن در آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آغاز فرایند دانستنروزهای سختفیروز نادرینقص های سیستمی ایمنیتومورهای ستون فقراتابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت شش مرحله تکامل چشمهوش عاطفی قسمت اولجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومژنهای حاکم بر انسان و انسخبر مهم تلسکوپ هابلبه نقاش بنگرپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دالکترومغناطیس شنوایی و هریواستیگمینفراموشی همیشه هم بد نیستنه ناامیدی بلکه ارتقاتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان سندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزهیچ چیز، چقدر حقیقی استحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار کنگره بین المللی سردرد ددفاع در برابر تغییر ساختبهبود حافظه پس از رخدادهپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خوددرمان سرگیجه بدون نیاز بمطالبی در مورد تشنجدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماامیدی به این سوی قبر نیستراه پیروزی در زندگی چیستقفس ذهننوار مغز در فراموشی هاتکامل فردی یا اجتماعیابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش علم و ادراک فقط مشاهده ی هرچیز با یک تاب تبدیل به حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تکی غایب شدی تا نیازمند دلدو داروی جدید برای میاستبیماری کروتز فیلد جاکوبآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیدرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونااندوهگین نباش اگر درب یا رشد در سختی استقانون جنگلنوروپلاستیسیتی چیستتکامل ساختار رگهای مغزی ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشمیگرن و خوابعوارض ازدواج و بچه دار شدویتنام نوعی کرونا ویروس حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تکارهایی بیش از طراحی و گپدژا وو یا اشنا پنداریبیندیشآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشانسان عامل توقف رشد مغززندگی فعال و مثبت روند آللمس کوانتومیچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر نگاه ناظر هوشیار باحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسسختی ها رفتنی استتغییرما اشیا را آنطور که هستندعصب سیاتیکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در بدانش، یک انسان را ناسازگبا خدا باشآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنايندگان چگونه خواهند دیدزیر فشار کووید چه باید کرلزوم سازگاری قانون مجازانگاه کلی نگرسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد واداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی جنین مصنوعیماست مالی با هوش انسانیواکسن اسپایکوژناساس انسان اندیشه و باور گوشت خواری یا گیاه خواریداروی جدید برای کاهش وزنرمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکنقش هورمون های تیروئید دتنهاییاینکه خانواده ات سالم بازبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت روامنابع انرژی از نفت و گاز چالش دیدگاه های سنتی در بشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشمندمخچه تاثیر گذار بر حافظهورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک سی و هفتماصفهان زیباگزیده ای از وبینار یا کنفدر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهآرامش(سکوت) stillness و تکاپورویاها از مغز است یا ناخونقش روی و منیزیم در سلامتتو تغییر و تحولیاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاص زبان در مغزشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بیاد بگیر فراموش کنیخواب سالم عامل سلامتی و یاعتماد به خودپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستدر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتآغاز فصل سرما و دوباره تکروش مقابله مغز با محدودیفیزیک مولکولها و ذرات در نقص در تشخیص هیجانات عامتوهم فضای خالیابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت ششمین کنگره بین المللی سهوش عاطفی قسمت دهمجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسکفش و کتابخدا موجود استبه نقاش بنگرپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهالکتروتاکسی(گرایش و حرکریاضیات یک حس جدید استفراموشی و مسیر روحانینه به اعدامتوازن مهمتر از فعالیت زیابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضعیف و قویهیچ وقت خودت را محدود به حق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز کنگره بین المللی سردرد ددقیق ترین تصاویر از مغز ابهداشت خوابپرکاری تیروئیدبوزون هیگز چیستپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودامیدی تازه در درمان سرطاراه انسان شدن، راه رفتن وقفس را بشکننوار مغز در تشخیص بیماری تکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکمهندسی بدنعلم و روحهز ذره، یک دنیاستحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تکیهان خود را طراحی میکنددو سوی واقعیتبیماری گیلن باره و بیمارآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر درک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونااندام حسی، درک از بخش هایرشد، رسیدن به یک هدف نیستقانونمندی و محدودیت عالمنوروز مبارکتکامل شناخت انسان با کشفابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتمیگرن و روزه داریعید نوروز مبارکویتامین E برای فعالیت صححس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريزنانودژاوو یا آشناپنداریبیهوش کردن در جراحی و بیمآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیدرد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتانسانیت در هم تنیده و متصزندگی هوشمند در خارج از زلووفلوکساسینچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر نگاه و مشاهده ناظر احتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زما به جهان های متفاوت خودعضلانی که طی سخن گفتن چقدواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبدائما بخوانبا طبیعت بازی نکنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیايا اراده آزاد توهم است یزیرفون داروی ضد ام اسلزوم عدم وابستگی به گوگل نگاه انسان محدود به ادراسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی جنگ هفتاد و دو ملت همه را ماشین دانشحس و ادراک قسمت بیست و چهواکسن اسپایکوژن ضد کرونااستفاده از مغز، وزن را کمگیلگمش باستانی کیستداروی جدید برای ای ال اسرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش هورمون زنانه استروژنتنهایی رمز نوآوری استاینترنت بدون فیلتر ماهوازبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج منابع انرژی از نفت و گاز چاالش ها در تعیین منبع هوشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشیارمخاطب قرار دادن مردم، کاورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک- قسمت پنجاه و اصل بازخوردگزارش یک مورد جالب لخته ودر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاآزمون تجربی، راهی برای ررویاهای پر رمز و حیرتی درنقش روزه داری در سالم و جتو جهانی هستی که خودش را اگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطاعتماد به خودپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستدر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیآغاز مبهم آفرینشروش های صرفه جویی در ایجافیزیک هوشیارینقطه ی رسیدن به قلهتوهم فضای خالی یا توهم فضابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگمنبع هوشیاری کجاست قسمت53صبور باشهوش عاطفی قسمت دومجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرکل اقیانوس در یک ذرهخدا نور آسمان ها و زمین ابه نادیدنی ایمان بیاورپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قمادرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرالکترودهای کاشتنیریتوکسیمابفراموشی آرماننه به اعدامتوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلوع و حقیقتهیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسکنترل همجوشی هسته ای با هدل به دریا بزنبوزون هیگز جهان را از متلپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اامگا سه عامل مهم سلامتراه بی شکستقله برای دیدن نه برای به نوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مداومابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهمهربانی، شرط موفقیتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههزینه ای که برای اندیشیدحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تکیهانِ هوشیارِ در حال یادولت یا گروهکبیماری آلزایمر، استیل کوآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیدادرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوانرژی بی پایان در درون هرز گهواره تا گورقارچ بی مغز در خدمت موجودنوروز یا روز پایانیتکامل، نتیجه ی برنامه ریابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولمیگرن سردردی ژنتیکی که بعامل کلیدی در کنترل کارآویتامین E در چه مواد غذایحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريز، در دگرگونی های نژادی و تغییبیهوشی در بیماران دچار اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقادردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتانسانیت در برابر دیگرانزندگی و داراییلوب فرونتال یا پیشانی مغچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر نگاه انسان بر رفتااحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوما با کمک مغز خود مختاريمغم بی پایانواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروهای مصرفی در ام اسبالاترین هدف از دولتآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشتمدن قدیمی ای در جنوب ایرايا اراده آزاد توهم است یزیرک ترین مردممقاومت به عوارض فشار خون نگاه از بیرون مجموعهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی جنگ و تصور از جنگمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت بیست و یکواکسن دیگر کرونا ساخته شاستفاده از نظریه ی تکامل گیاه بی عقل به سوی نور میداروی جدید برای دیابتآپومورفین در پارکینسونرمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بنقش ویتامین K در ترمیم استنبیه چقدر موثر استایندرالزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینمنابع انرژی از نفت و گاز نابینایی در نتیجه ی گوشی شکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان های بسیار دیگرمدل همه جانبه نگر ژنرالیورزش و میگرنحس و ادراک- قسمت بیست و پاصل در هم تنیدگی و جهانی گشایش دروازه جدیدی از طردر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرآزمون ذهنی گربه ی شرودینرویای شفافنقش رژیم غذایی بر رشد و اتو جدای از کیهان نیستیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی درمانگر کامپیجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانیادگیری هوش مصنوعی، عمیقخودآگاهی و هوشیارياعتماد بی موردپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروش هایی برای کم کردن اضطفیزیک و هوشیارینقطه ای بود و دگر هیچ نبوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمصبر لازمه ی پیروزی استهوش عاطفی قسمت سومجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوکلمات بلند نه صدای بلندخدا بخشنده است پس تو هم ببه هلال بنگرپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مالگو نداشتیمریسدیپلام تنها داروی تایفرایند پیچیده ی خونرسانینه بدبخت بلکه نادانتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلای سیاههیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسککنترل جاذبهدلایلی که نشان میدهد ما ببی نهایت در میان مرزهاپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میاناما شما از دید خفاش کور هرابطه تشنج و اوتیسمقله سقوطنوار مغز، مفید و بی خطرتکامل چشمابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراموفقیت هوش مصنوعی در امتعلم به ما کمک میکند تا موهزینه سنگین انسان در ازاحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تکیست هیداتید مغزدوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری الزایمرآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصندرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوانرژی تاریکزمین در برابر عظمت کیهانقبل از آغازنورالژیتکثیر سلول در برابر توقف اتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانمیگرن شدید قابل درمان اسعادت همیشه خوب نیستویتامین کاحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تکاش شرف اجباری بود یا حتیدانش قدرت استبیوگرافیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گردردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذانسان، گونه ای پر از تضادزندگی بی دودلوتیراستامچگونه هوشیاری خود را توستاثیر نگاه انسان بر رفتااحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی ما بخشی از این جهان مرتبطغم بی پایانواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تکشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروهای ام اسباهوش ترین و با کیفیت تریآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشتمدن پیشرفته ی پیشینیانای نعمت من در زندگیمزیست شناسی کل در جزء فراکمقایسه رقابت و همکارینگاه از دور و نگاه از نزدسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جنگ داده هامباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت بیست و دوواکسن دیگری ضد کرونا از داستفاده از هوش مصنوعی در گیاه خواری و گوشت خوار کدداروی جدید ضد میگرنآپومورفین در پارکینسونرمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا نقش ژنتیک در درمان اختلاتهدیدهای هوش مصنوعیایا کوچک شدن مغزانسان الزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری ممنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی از درمان برخی ویشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هایی در جهان دیگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک- قسمت شصت و چهاصل علت و تاثیرپل جویی اصفهاندر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهآزمون ذهنی گربه شرودینگرروان سالمنقش رژیم غذایی در رشد و اتو دی ان ای خاص ميتوکندرياگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به یادگرفتن، آغاز حرکت است خودآگاهی و هوشیارياعتیاد و تلاش های درمانی پیوند اندام حیوانات به امرگ چیستدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانافت فشار خون ناگهانی در وروش هایی برای جلوگیری از فیزیک آگاهینقطه بی بازگشتتوهم چیستابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر و واقعیتهوش عاطفی قسمت ششمجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تکلوزاپین داروی ضد جنونخدای رنگین کمانبه کدامین گناه کشته شدندپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بالگو و عادت را بشکن و در اریشه های مشترک همه ی موجوفرایند تکامل و دشواری هانه جنگ و نه خونریزیتوصیه های سازمان بهداشت ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان فقر و گرسنگی و بی سهیچ کس حقیقت را درون مغز حقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسککندر در بیماریهای التهابدنیا فریب و سرگرمیدنیا مکانی بسیار اسرارآمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کندرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهرادیوی مغز و تنظیم فرکانقلب های سادهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاموفقیت در تفکر استعلم بدون توقفهزاران سال چشم های بینا وحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تکیست کلوئید بطن سومدوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری ای شبیه آلزایمر و آواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارانرژی تاریک که ما نمی توزمین زیر خلیج فارس تمدنی قبل از انفجار بزرگنوسانات کوانتومی منبع ماتأثیر نیکوتین سیگار بر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آممیدان مغناطيسي زمین بشر عادت کن خوب حرف بزنیویتامین کا و استخوانحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تکتاب گران و پرهزینه شد ولدانش محدود به ابعاد چهاربیوگرافیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ درس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعانعطاف پذیری مکانیسمی علزندگی در جمع مواردی را برلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر ویتامین دی بر بیمااخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیما تحت کنترل ژنها هستیم یغیرقابل دیدن کردن مادهواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تکشتن عقیده ممکن نیستداروهای تغییر دهنده ی سیذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استتمدن بشری و مغز اخلاقیای همه ی وجود منزیست شناسی باور حقیقت یا مقابله ی منطقی با اعتراضنگاه از درون قفس یا بیرونسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتمبتکران خودشکوفاحس و ادراک قسمت بیست و سوواکسن سرطاناستفاده از انرژی خلاگیرنده باید سازگار با پیداروی جدید ضد الزایمرآب زندگی است قسمت چهارمرمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش گرمایش آب و هوا در همتو یک معجزه ایایا این جمله درست است کسیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی در شناسایی چهره شگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهمدل هولوگرافیک تعمیم یافورزش در کمر دردحساسیت روانی متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم پل خواجو اصفهاندر ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومآزادی عقیده، آرمانی که تروبات ها قول میدهندALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش زنجبیل در جلوگیری از تو در میانه ی جهان نیستی اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین میادآوری خواب و رویاخودت را از اندیشه هایت حفاعتیاد را به دور بیندازپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهاندرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بافت هوشیاری به دنبال کاهروش هایی ساده برای کاهش افیزیکدانان ماشینی برای تنمیتوان با بیرون انداختنتوهم و خیالابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر بسیار بایدهوش عاطفی بیشتر در زنانجاذبهاز نخستین همانند سازها تکلید نزدیک و نگاه تو بر فخدایی که ساخته ی ذهن بشر به امید روزهای بهترپارادوکس ها در علممسئولیت جدیددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدالگوی بنیادین و هوشیاریریشه های مشترک حیاتفرایند حذف برخی اجزای مغچه زیاد است بر من که در ایتوصیه های غیر دارویی در سابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان زیباییهیچ اندر هیچحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تکندر علیه سرطاناز تکینگی تا مغز و از مغز کوچ از محیط نامناسبدنیای شگفت انگیز کوانتومبی ذهن و بی روحآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهدرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنانفجار و توقف تکاملی نشاراز تغییرقلب و عقلنوار عصب و عضلهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع ممولکول ضد پیریعلم در حال توسعههستي مادي ای که ما کوچکترحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تکپسول ژری لاکتدوپامین قابل حل در آببیماری ای شبیه ام اس مولتآینه در اینهمغز و اخلاقدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعانرژی خلا ممکن استزمان چیستقبرستان ها با بوی شجاعتنوشیدن چای برای مغز مفید تأثیر نگاه انسان بر رفتااتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیمیدان های مغناطیسی قابل عادت کردن به نعمتویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تکتاب زیست شناسی باوردانش بی نهایتبیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشودست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیاهرام مصر از شگفتی های جهزندگی در سیاهچالهلیروپریم داروی ترکیبی ضدچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر ویروس کرونا بر مغز اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییر عمودی سر انسان از پمانند آب باشغرور و علمواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تگل خاردار، زیباستداروهای ضد بیماری ام اس وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استتمدن زیر آبای آنکه نامش درمان و یادشزیست، مرز افق رویداد هستمقابله با کرونا با علم اسنگاه از درون مجموعه با نگشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییمتواضع باشحس و ادراک قسمت بیستمواکسن سرطاناستفاده از سلول های بنیاگالکانزوماب، دارویی جدیداروی سل سپتآب زندگی است قسمت هفتمرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتنقش پیش زمینه ها و اراده تو یک جهان در مغز خودت هسایا ابزار هوشمندی یا مغز زبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منابع انرژی از نفت و گاز نادیدنی ها واقعی هستندشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختخفاش کور و انسان بینا؟اصل، روان و نفس استپلاسمای غالبدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اآزار دیگری، آزار خود استروبات های ریز در درمان بیفقر داده ها در هوش مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت اتوقف؛ شکستاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هویاری خدا نزدیک استخودروهای هیدروژنیاعداد بینهایت در دنیای مپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشدرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایافتخار انسانروش جدید تولید برقفال نیکونمیتوان بر سیاه سیاه نوشتوهم وجودابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصد قدح، نفتاده بشکستهوش عاطفی در زنان بیشتر اجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تکلام و زبان، گنجینه ای بسخدایا جز تو که را دارمبه بالا بر ستارگان نگاه کپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پارالگوبرداری از طبیعترژیم های غذایی و نقش مهم فراتر از دیوارهای باورنه عدم مطلق بلکه عدم با قتوصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطولانی ترین شبهیچگاه از فشار و شکست نترحقیقت اشیاحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تکوچک شدن مغز از نئاندرتادنیایی پر از سیاهچاله بی سوادی در قرن 21آلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمدرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورانقراض را انتخاب نکنیدراست دستی و چپ دستیقلب یا مغزنوار عصب و عضلهتکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهمولتیپل اسکلروز در زنان علم راهی برای اندیشیدن اهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تکامپیوتر سایبورگدورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری اسپینال ماسکولار آیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی درگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم انرژِی برای ایجاد اضطرابزمان و مکان، ابعاد کیهان قدم زدن و حرکت دید را تغینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تأثیر شیرینی های حاوی لواتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانمیدان های کوانتومی خلاعادت بد را ترک کنویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز کتاب طبیعت در قالب هندسهدانشمندان موفق به بازگردبیان حقیقتآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهاولویت بندی ها کجاستزندگی زمینی امروز بیش از لیس دگرامفتامین یا ویاسچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر ژنها بر اختلالات خاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوتغییرات منطقه بویایی مغزماه رجبغربال در زندگیوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تگل درون گلدانداروی فامپیریدین یا نورلذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یتمدنی قدیمی در شمال خلیج ایمپلانت مغزیزاویه نگاه ها یکسان نیستملاحظه های اخلاقی دربارهنگاه حقیقی نگاه به درون اشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت دهمواکسن ضد اعتیاداستفاده از سلول های بنیاگام کوچک ولی تاثیرگذارداروی ضد چاقیآب زندگی است قسمت اولرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين نقش آتش در رسیدن انسان بهتو کجای جهانیایا بیماری ام اس (مولتیپزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزمنابع انرژی از نفت و گاز نادانی در قرن بیست و یکم،شگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان کنونی و مغز بزرگتریوزوز گوشخفاش با شیوع همه گیری جدیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرپمبرولیزوماب در بیماری چدر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختآسيب میکروواسکولاریا آسروبات کیانفلج نخاعی با الکترودهای نقش زبان در سلطه و قدرت اتولید مولکول جدید توسط هاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز و کیهانهوش احساسیجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فژن همه چیز نیستخورشید مصنوعیبقا با سازگارترین فرد اسپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطافراد آغاز حرکت خودشان رروش صحبت کردن در حال تکامفاکسیبتنمای موفقیتتوهم وجودابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصدای بم با فرکانس پایین، هوش عاطفی در زنان بیشتر اجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تکلام، در تحولی شگفت آور بخرما منبع بسیار خوب آنتی به بالاتر از ماده بیندیشپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلدرمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیالتهاب شریان تمپورالرژیم های غذایی و نقش مهم فرد موفقنهایت معرفت و شناخت درک عتوضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطی یکصد هزار سال اخیر هرچهیپرپاراتیروئیدیسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تکوچکی قلبدنیا، هیچ استبی شرمیآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی انواع سکته های مغزیرجزخوانی هایی که امروز بقلب دروازه ی ارتباطنوار عصب و عضلهتکامل تکنولوژیابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گمواد کوانتومی جدید، ممکنعلم ساختن برج های چرخانهشت توصیه برای کاستن از دحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تکاهش مرگ و میر ناشی از ابديدن با چشم بسته در خواب بیماری اضطراب عمومیآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیدرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هانسولینزمان و گذر آن سریع استقدرت مردمنیکولا تسلاتئوری تکامل امروز در درماثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهمیدان بنیادین اطلاعاتعادت دادن مغز بر تفکرویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز کتاب، سفری به تاریخدانشمندان نورون مصنوعی سبیداری و خواب کدام بهتر اآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جداولین قدم شناخت نقص های خزندگی زودگذرلا اکراه فی الدینچگونه به سطح بالایی از هوسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام باختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بتغییرات مغز پس از 40 سالگیماپروتیلینمقالاتواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تگل زندگیداروی لیراگلوتیدذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمتمرکز و مدیتیشنایمپلانت مغزی و کنترل دو زاوسکا درمان گوشرملاحظات بیهوشی قبل از جرنگاه دوبارهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسمجرم، گاهی قربانی استحس و ادراک قسمت دوازدهمواکسن علیه سرطاناستفاده از سلول های بنیاگامی در درمان بیماریهای داروی ضد چاقیآب زندگی است قسمت دومرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش انتخاب از طرف محیط، نتو کز محنت دیگران بی غمیایا بدون زبان میتوانیم تزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نازوکلسینشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان کاملی در اطراف ما پروسواس، بیماری استخلا، حقیقی نیستاصول انجام برخی نرمش ها دپنج اکتشاف شگفت آور در مودر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هآسیب ها ناشی از آلودگی هوروح و آب حیاتفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش سجده بر عملکرد مغزتولید مثل اولین ربات های اگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیهوش احساسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انژن همه چیز نیستخوش قلبی و مهربانیبقا در ازای بیماریپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شدرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تافراد بی دلیل دوستدار تو روشهای نو در درمان دیسک بفاجعه ی جهل مقدسنمایش تک نفرهتوهم بی خداییابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصرع و درمان های آنهوشمندی کیهانجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدکلرال هیدرات برای خوابانخسته نباشی بابابه جای محکوم کردن دیگران پدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستدرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atامواجی که به وسیله ی ماشیرژیم ضد التهابیفرد یا اندیشهنهایت در بی نهایتتیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قطبیعت موجی جهانطبیعت بر اساس هماهنگیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تکوچکترین چیز یک معجزه اسدندان ها را مسواک بزنید تبی عدالتی در توزیع واکسن آلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کروندرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مانیس بی کسانرحم مصنوعیقلب روباتیکنوار عصب و عضله مهم در تشتکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج موجود بی مغزی که می تواندعلایم کمبود ویتامین E را و هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیمادی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری بیش فعالیآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟درگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بانسولین هوشمندزمان و صبرقدرت و شناخت حقیقتنیاز به آموزش مجازی دیجیتئوری تکامل در پیشگیری و اثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیمیدازولام در درمان تشنج عارضه جدید ویروس کرونا سویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتکتابخانهدانشمندان یک فرضیه رادیکبیست تمرین ساده برای جلوآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعدست بالای دستتلاش های جدید در ALSاولین مورد PML به دنبال تکزندگی سلول در بدن، جدای الاموژین داروی ضد اوتیسم؟چگونه باغبانی باعث کاهش سربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر ناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بتغییرات آب و هوایی که به ماجرای جهل مقدستاثیر ویتامین دی بر بیماواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوگلوله ی ساچمه ایداروی تشنجی دربارداریذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیتمرکز بر هدفایمپلانت مغزی کمک میکند زبان فرایند تکاملی برای ممانتین یا آلزیکسا یا ابنگاهی بر قدرت بینایی دراشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان فراکتالمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت سومواکسنی با تاثیر دوگانه ااستفاده از سلول های بنیاگامی در درمان بیماریهای داروی ضد تشنج با قابليت تآب زندگی است قسمت سومرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش اتصالات بین سلولهای تو پیچیده ترین تکنولوژی ایا تکامل هدفمند استزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نباید صبر کرد آتش را بعد شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلیک پیام منفرد نورون مغزی خلا، خالی نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملپول و شادیدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشآسیب روانی شبکه های اجتمروح در جهانی دیگر استفلج خوابنقش غذاها و موجودات درياتولید یا دریافت علماگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت های ریشه ای چند بیمهوش بشری تهدید برای بشریجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انژن هوش و ساختارهای حیاتی خوش خیالی و خوش بینیبقای حقیقی در دور ماندن اپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های افزایش قدرت ادراکات و حسروشهای شناسایی قدرت شنوافاصله ها در مکانیک کوانتچند نرمش مفید برای کمردرتوهم تنهاییابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوشیاری و وجودجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسکم کردن کالری روشی سودمنخطا در محاسبات چیزی کاملبه خوبی های دیگران فکرکنپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکامیوتروفیک لترال اسکلرورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفرد حساس از نظر عاطفی و بنهادینه سازی فرهنگ اختلاتیک و اختلال حرکتیابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینمنبع هوشیاری در کجاست؟(ق