دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیستم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیستم

قدرت زیاد سلول عصبی و مغز برای ایجاد تمایزها و تفاوت های فراوان!

یکی از کلیدهای مهم تکامل، تمایز است و بدون تمایز و تفاوت، امکان گزینش شکل سازگارتر و کوشش برای توسعه آن، نیست. پیدا کردن راههایی بهتر برای ایجاد تمایز بیشتر، از هنرهای خلقت بوده است و در این مسیر، تبدیل همانند سازی به زاد و ولد جنسی و پس از آن، تولید اولین سلول عصبی با قابلیت های بسیار و قدرت تبدیل وظایف تا تولید سادهترین مغز، و بعدها توسعه مغز و وظیفه بندی در قسمت های مختلف آن و ایجاد نوعی از تمایز پیچیده و مرموز در آن- که نه تنها تمایزی ساده در بخش های مختلف تخصصی است- بلکه هر کدام از این بخش های تخصصی و هر نورون در بخش های تخصصی، میتواند با بر عهده گرفتن نقش های متفاوت و ارتباطات متفاوت با نورون های دیگر، خودش را متناسب با شرایط محیطی بازسازی کند و این، یکی از پیچیدهترین فرایندهای ایجاد تمایز و تفاوت است:
نه تنها اجزا با هم متفاوت هستند بلکه هر جزء میتواند خودش و ارتباطاتش را دائما تغییر دهد!

شروع این قابلیت شگفت انگیز از بی مهرگان به مهره داران، شروع شده است و سردسته این دگرگونی در موجودی حد مرزی بین بی مهره و مهره دار به نام آب دزدک دریایی است.

در این جاندار و مهره داران بعدی، مغز به بخش های کاملا تخصصی برای عملکردهای مختلف تقسیم میشود: بخشی برای عملکردهای حسی، بخشی برای حرکت، بخشی برای تعادل و بخشی برای شخصیت بخشی و تفکر منطقی در نخستی ها.

این فرایند به سوی تمایز بیشتر، نشانه ای از توسعه خلقت، پس از تکینگی است که جهان را به سوی توسعه بیشتر و ایجاد جهان های بیشتر و دگرگونی فزون تر میبرد.

از تکینگی تا نخستین مغز، این فرایند توسعه، متوقف نشد و از نخستین مغز تا مغزهای پیشرفته امروز، این توسعه و ایجاد تمایز طی میلیون ها سال ادامه داشته است و از مغزهای کنونی هم تا توسعه ابزارهای هوش قدرتمندتر ادامه دارد ولی برای ایجاد تکامل، شرطی نیاز است:

مغز کنونی پیشرفته، نیازمند بیشترین مقدار انرژی و اکسیژن در میان همه اندام هاست؛ به خصوص که با پیشرفت های زیاد پزشکی، دست انتخاب طبیعی در گزینش سازگارترین مغز با محیط، بسته شده است.

بنابراین اجزای لازم برای توسعه مغز، یعنی اکسیژن وغذای بیشتر با محدودیت مواجه است و نیز یکی از اجزای تکامل یعنی انتخاب طبیعی، با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک انسان، از میان رفته است پس تکامل مغز متوقف شده است.

برای توسعه مغز، علاوه بر تکامل با انتخاب طبیعی، راه دیگری هم وجود دارد و آن، تولید مغز مصنوعی بیولوژیک یا توسعه هوش مصنوعی الکترونیکی به وسیله انسان است و این شیوه ها، در حال توسعه سریع است.
(تفاوت بین هوش انسان و موجودات زنده دیگر چیست؟

آیا تفاوتی حقیقی وجود دارد؟

هوش انسانی متمایز کننده و خاص گونه ماست؛ نه فقط به این دلیل که تا حدی بالاتر از هوش موجودات دیگر است بلکه هوش انسان، اکنون می تواند فرایند تکامل را متوقف کند؛ بلکه در مورد قانون تکامل بیولوژیک حکم کند

و این کارها را از طریق زیر انجام میدهد:
- علم و محصولات آن که انسان، امروز به آن رسیده است.
- یا از طریق آنچه از این بالاتر است و آن اخلاق انسانی و حکمت و ارزش هاست.

و این دو امر- که نتایج و محصول آن هوش است- به وضوح نشان میدهد هوش انسان ممیزه و مشخصه حقیقی اوست.

همچنین زبان و ایستادن بر دو پا و زندگی اجتماعی و دیگر مشخصات، ممکن است، بیان شود و در بحث در مورد آن ها و بحث در مورد این- که مشخصه حقیقی است- همان چیزی گفته شود که در مورد هوش گفته میشود.

کتاب اصل و خاستگاه اخلاق انسانی نوشته توفیق مسرور ص20
دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی نجف اشرف)

(تکامل، از توسعه ی ابزار هوشمندی برتر، دست نمی کشد تا هنگامی که ابزار هوشمندی برتر و دستاوردهای آن، به سطحی برسند که خود، روند تکامل خویش را متوقف سازند- همان گونه که برای انسان امروزی پیش آمده است- زیرا ما روند تکامل را تقریبا حداقل در رابطه با خودمان متوقف ساخته ایم.

یکی از مهمترین دلایل توقف تکامل گونه ی ما توسط خودمان، همان ابزار هوشمندی برتری است که در اختیار داریم؛ زیرا این ابزار، توانمندی هایی در اختیار ما قرار داده که به بیشتر افراد گونه ی ما، اجازه ی بقا و زاد و ولد می دهد.

بنابراین قانون انتخاب طبیعی، دیگر تسلطی بر ما ندارد که بخواهد روند تکامل ما و پیشرفت ابزار هوشمندی برتری را- که در اختیار داریم- استمرار بخشد.

آری، تنها یک راه برای پیشرفت ابزار هوشمندی- که در اختیار داریم- باقی می ماند و آن، روند جهش ژنتیکی مصنوعی است یا به عبارت دیگر ما خودمان ترکیب ژنتیکی مان را برای تولید مردمانی مثلا با مغزهای باهوش تر دستکاری کنیم.

کتاب توهم بی خدایی_ نوشته احمدالحسن_ فصل چهارم)

توسعه ابزار هوش محدود به توسعه مغز نیست، زیرا طی توسعه ابزار

هوش مادی، حتما ابزار هوش به حدی از توانایی میرسد که ظرفی برای عالم بالاتر شود و در اینجا با ورود بخش فرامادی وجود انسان، در ظرف ابزار هوش برگزیده و توسعه یافته مادی، با تغییر درخواست ها و کشش ها، رویکرد به سوی ماده به سوی رویکرد فرامادی و جهانی بالاتر از ماده، دگرگون شد.

و مشخص است این کشش، باعث کاهش توجه به ماده و از جمله مغز و بدن مادی شده است و این تغییر، سببی برای کاهش دیدگاه معمول به سوی ژنهای خودخواه و بدن و مغز شد و همین کاهش توجه، طبیعی است ابزار هوش مادی را از توسعه بیشتر بازدارد.

مغز پستانداران از ساختارهای کاملا مستقل و متخصص در عملکرد، تشکیل شده است و در میان گونه ها، اندازه این ساختارها متفاوت است و نشان دهنده تخصص شناختی و حسی است.

نخستی ها یک مورد بسیار ویژه هستند که میتوان بر آن، تکامل موزاییکی مغز را آزمود، زیرا نخستی ها تمایزهای رفتاری زیادی دارند و ساختارهای اجتماعی، رژیم های غذایی و دوره های فعالیت اجتماعی زیادی را در میان پستانداران نشان میدهند.

هر چند پژوهش ها داد و ستدی را در اختصاصی شدن مناطق بینایی و شنوایی پستانداران نشان میدهد، مطالعه برخی مناطق مانند نئوکورتکس، نتایج چالش برانگیزی را نشان میدهد.

در اینجا ما تاثیر عوامل اجتماعی-زیستی را بر 33 منطقه مغز، به وسیله روشهای آماری مدرن و روی تعداد بیشتری از گونه ها و افراد بررسی کردیم.

نتایج ما نشان داد گونه های دارای زندگی اجتماعی و گونه های دارای رژیم غذایی با کیفیت بالا، با توجه به اینکه زندگی روزانه یا شبانه داشته باشند، سیستم های بینایی و بویایی توسعه یافته ای دارند. برعکس مناطقی- که مربوط به حافظه فضایی است- در گونه های دارای زندگی فردی- که غذای با کیفیت پایین مصرف میکنند- توسعه بیشتری دارد و این، مطرح کننده بده بستان و تبدیل بین پردازش بینایی و حافظه فضایی است.

بر خلاف کار قبلی، ما مشاهده کردیم، کیفیت غذا- همانطور که پیش بینی کننده پیچیدگی اجتماعی است- حتی بیشتر، پیش بینی کننده اندازه نسبی نئوکورتکس است.(تأثیر غذای خوب و با کیفیت در توسعه هوش عاطفی و نئوکورتکس)

در کل، نتایج ما نشان میدهد ساختار مغز نخستی ها به میزان زیادی با انتخاب، روی تخصص های حسی و شناختی است- که در پاسخ به محیط های اجتماعی زیستی متفاوت، ایجاد میشود.

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0969-0

با پاره ای توضیحات اضافی از دکتر سید سلمان فاطمی

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سماگلوتید داروی کاهش دهننهادینه سازی فرهنگ اختلاتوپیراماتلا اکراه فی الدینعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکهنر فراموشیمحل درک احساسات روحانیوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمگذر زمان کاملا وابسته به داروی جدید ضد میگرناصل بازخوردافراد آغاز حرکت خودشان رروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هانوروز یا روز پایانیتکامل مادی تا ابزار هوشممن کسی در ناکسی دریافتم عادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک های بتصویر زیبا از سلولمروری بر تشنج و درمان هایواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است پیموزایددر هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مامیوتروفیک لترال اسکلرورژیم ضد التهابیمغز قلببررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری چگونه واکسن کرونا را توزتکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت و دستکار ی حافظهمسمومیت دانش آموزان بی گیک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان های رایج ام اسبه جای محکوم کردن دیگران انتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شبعد پنجمسخن و سکوتنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یمطالعه ای بیان میکند اهدژنهای مشترک بین انسان و واز نظر علم اعصاب اراده آزآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و انسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناستقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت پنجمجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانکنترل جاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنتمدن زیر آبفرگشت و تکامل تصادفی محض شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا پس از بیدار شدن از خومنشاء کوانتومی هوشیاری اهیچ کاری نکردن به معنی چیجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تکیست کلوئید بطن سوماز تکینگی تا مغز از مغز تآیا گذشته، امروز وآینده ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جتو پیچیده ترین تکنولوژی فضای قلب منبع نبوغ استشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های گذشته در کیهان میدان های مغناطیسی قابل هز ذره، یک دنیاستحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزکرونا چه بر سر مغز می آوراز تکینگی تا مغز، از مغز آیا دلفین ها میتوانند بارمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتولترودینقبل از انفجار بزرگطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدهمه چیز، ثبت می شودمانند آب باشویتامین کا و استخوانحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیگنجینه ای به نام ویتامین ازدواج های بین گونه ای، رآرامش(سکوت) stillness و تکاپورویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیچهار میلیارد سال تکامل بتوانایی مغز و دیگر اجزای لاموژین داروی ضد اوتیسم؟علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانهنر حفظ گرهمحل درک احساسات روحانی دواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانگذشته را دفن کنداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی افراد بی دلیل دوستدار تو روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعنورالژیتکامل مداوممن پر از تلخیمعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبای اصفهانمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلپیچیدگی های مغزمگسدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن اامید نیکو داشته باش تا آنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایچگونه آن شکری که می خوریمتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت امواج الکتریکی در عصمسمومیت دانش آموزان، قمایک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انپیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشواندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدبعد از کروناسخن پاک و ثابتنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطمعماری، هندسه ی قابل مشاژنهای هوش ، کدامنداز نظر علم اعصاب اراده آزآلودگی هوا و پارکینسوندرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرتقلید از روی طبیعتفلج نخاعی با الکترودهای سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تآینده با ترس جمع نمیشوددرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم استمدنی قدیمی در شمال خلیج فراموش کارها باهوش تر هسشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب چرا ارتعاش بسیار مهم استمهندسی ژنتیک در حال تلاش هیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهکاهش مرگ و میر ناشی از اباز تکینگی تا مغز از مغز تآیا پیدایش مغز از روی تصاذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اتو آرامش و صلحیقفس ذهنشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های پروردگار در جهمیدان های کوانتومی خلاهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مکریستال هااز تکینگی تا مغز، از مغز آیا دست مصنوعی به زودی قارمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب اگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهتومورها و التهاب مغزی عاقبرستان ها با بوی شجاعتطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردههمه ی سردردها بی خطر نیستماه رجبویتامین کا در سبزیجاتحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنگویید نوزده و ایمنی ساکتاسکار، لگوی هوشمندآزمون تجربی، راهی برای ررویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشآزمون ذهنی گربه ی شرودینروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال چهار ساعت پس از کشتار خوکتوازن مهمتر از فعالیت زیلایو دوم دکتر سید سلمان فعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونهنر رها شدن از وابستگیمحدودیت چقدر موثر استواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبگربه شرودینگر و تاثیر مشداروی سل سپتاصل علت و تاثیرافزایش قدرت ادراکات و حسروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو نوشیدن چای برای مغز مفید تکامل چشممنابع انرژي پاک سرچشمه حعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آممرکز حافظه کجاستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و پیچیدگی های مغزی در درک زدر هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیامید نجاترژیم غذایی ضد التهابیمغز مانند تلفن استبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودچگونه انتظارات بر ادراک تکثیر سلول در برابر توقف منابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی جلو رفتن یا عقبگردمسیر دشوار تکامل و ارتقایکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان ژنتیکی برای نوآوریرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استبعد از کروناسختی ها رفتنی استنگاهت را بلند کنتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به شناسایی کاجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیاريژنهای حاکم بر انسان و انساز واقعیت امروز تا حقیقتآلزایمردرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساستقلید از طبیعتفلج بل، فلجی ترسناک که آنشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت دهمجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباکوچ از محیط نامناسباز تکینگی تا مغز از مغز تآیا فراموشی حتمی استدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلاتمرکز و مدیتیشنفراموشی همیشه هم بد نیستشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا بیماری های تخریبی مغمهربانی، شرط موفقیتهیچ کس حقیقت را درون مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تآیا آگاهی پس از مرگ از بیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اتو افق رویداد جهان هستیقفس را بشکنشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیمیدان بنیادین اطلاعاتهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریکریستال زمان(قسمت اولاز تکینگی تا مغز، از مغز آیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهاناگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرتومورهای نخاعیقدم زدن و حرکت دید را تغیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوهمیشه چشمی مراقب و نگهباماپروتیلینویتامین بی 12 در درمان دردحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانگوشه بیماری اتوزومال رسساساس انسان اندیشه و باور آزمون ذهنی گربه شرودینگرروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسنوآوری ای شگفت انگیز دانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسلبخند بزن شاید صبح فردا زعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزهنر، پر کردن است نه فحش دمحدودیت های حافظه و حافظواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابگزیده ای از وبینار یا کنفداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم افزایش مرگ و میر سندرم کوروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتداینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل و ارتقای نگاه تا عممنابع انرژی از نفت و گاز عدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی تصور از زمان و مکانمرکز حافظه کجاستوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش پیوند قلب خوک، به فرد دچادر هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستامید جدید بر آسیب نخاعیرژیم غذایی ضد دردمغز مادران و کودکان در زمبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرچگونه به سطح بالایی از هوتأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی جلوتر را دیدنمسئول صیانت از عقیده کیسیافته های نوین علوم پرده حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاپختگی پس از چهل سالگي به درمان پوکی استخوانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای اندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريکل اقیانوس در یک ذرهاز کجا آمده ام و به کجا میآملودیپین داروی ضد فشار درهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهتقویت استخوان در گرو تغذفلج خوابشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت دومجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تآیا ممکن است موش کور بی مدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همتمرکز بر هدففراموشی و مسیر روحانیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینموفقیت هوش مصنوعی در امتهیچ اندر هیچجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ کاهش حافظه هرچند فرایندیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا امکان بازسازی اندامهذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از تو انسانی و انسان، شایستقلب و عقلشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیمیدازولام در درمان تشنج هزاران سال چشم های بینا وحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریکریستال زمان(قسمت دوم)از تکینگی تا مغز، از مغز آیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چاپی ژنتیکچند جهانیتومورهای ستون فقراتقدرت مردمطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوهمیشه اطمینان تو بر خدا بماجرای جهل مقدسویتامین بی هفدهحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسگوشت خواری یا گیاه خواریاستفاده از مغز، وزن را کمگیلگمش باستانی کیستاستفاده از هوش مصنوعی در آزادی عقیده، آرمانی که تروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرنوار مغز مشاهده ی غیر مستتوسعه برخی شغل ها با هوش لحظات خوش با کودکانعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکهوموارکتوس ها ممکن است دمخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگگزارش یک مورد جالب لخته وداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرافزایش سرعت پیشرفت علوم روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنیکولا تسلاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز عدم درکهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهمرکز خنده در کجای مغز استوجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازپیوند مغز و سر و چالشهای در والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاامید درمان کرونا با همانراه فراری نیستمغز چون ابزار هوش است دلیبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه باغبانی باعث کاهش تئوری تکامل امروز در درممنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهمسئولیت جدیدیاد گرفتن مداومحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولپروژه ی ژنوم انسانیدرمان پوکی استخوانرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن باندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفکلمات بلند نه صدای بلنداز کسی که یک کتاب خوانده آموزش نوین زباندروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشتقویت حافظه یا هوش مصنوعفلج خواب چیستشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت سومجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملکوچکترین چیز یک معجزه اساز تکینگی تا مغز از مغز تآیا ما کالا هستیمدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده تمساح حد واسط میان مغز کوفرایند پیچیده ی خونرسانیشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درمولتیپل اسکلروز در زنان هیچگاه از فشار و شکست نترجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف کاهش دوپامین عامل بیماریاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا انسان با مغز بزرگش اخذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اتو با همه چیز در پیوندیقلب دروازه ی ارتباطشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیمکان زمان یا حافظه زمانهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییکریستال زمان(قسمت سوم)از تکامل تا مغز از مغز تا آیا راهی برای رفع کم آبی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیابتدا سخت ترین استچند جهانیتوهم فضای خالیقدرت کنترل خودطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سهمیشه داناتر از ما وجود دماجرای عجیب گالیلهویتامین دی گنجینه ای بزرحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسگیاه بی عقل به سوی نور میاستفاده از انرژی خلاآزار دیگری، آزار خود استروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاویننوار مغز ترجمه رخدادهای توصیه های سازمان بهداشت لرزش ناشی از اسیب به عصبعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مههورمون شیرساز یا پرولاکتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد گشایش دروازه جدیدی از طرداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دافسردگی و اضطراب در بیماروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهنیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل ابزار هوش ، راه پر منابع انرژی از نفت و گاز عسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهمرگ چیستوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد پیوند اندام از حیوانات بدر یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخامیدوار باش حتی اگر همه چراه های جدید برای قضاوت رمغز چگونه صداها را فیلتر بررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای چگونه تکامل مغزهای کنونیتئوری تکامل در پیشگیری و مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتمسئولیت در برابر محیط زییاد بگیر فراموش کنیخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیکلوزاپین داروی ضد جنوناز آغاز خلقت تا نگاه انساآمارهای ارائه شده در سطح دریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمراهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشتقویت سیستم ایمنیفلج دوطرفه عصب 6 چشمشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت ششمجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماکووید نوزده و خطر بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تآیا ما تنها موجودات زنده درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا ایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهتنفس هوازی و میتوکندریفرایند تکامل و دشواری هاشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا خشونت و تعصبمواد کوانتومی جدید، ممکنهیپرپاراتیروئیدیسمجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش سن بیولوژیکی، تنها از تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اتو با باورهایت کنترل میشقلب روباتیکشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیمکانیک کوانتومی بی معنی هستی ما پس از شروعی چگال حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکامل تا مغز، از مغز تآیاما مقهور قوانین فیزیکرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمتوهم فضای خالی یا توهم فضقدرت انسان در نگاه به ابعطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی همیشه راهی هستماده ی تاریکویروس مصنوعیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیداروهای ضد بیماری ام اس وگیاه خواری و گوشت خوار کداستفاده از سلول های بنیاآسيب میکروواسکولاریا آسروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فنوار مغز در فراموشی هاتوصیه های غیر دارویی در سلرزش عضله یا فاسیکولاسیوعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراهوش فوق العاده، هر فرد اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و پل جویی اصفهانداروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملاقلیت خلاقروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانچیز جدید را بپذیرتکامل تکنولوژیمنابع انرژی از نفت و گاز عشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدمرگ و میر پنهانورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارپیوند سر آیا ممکن استدر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازامیدواری و مغزراه های جدید برای قضاوت رمغز ناتوان از توجیه پیدابزرگ فکر کنساختن آیندهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییمستند جهان متصلیادگیری مهارت های جدید دخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومپروانه ی آسمانیدرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ تفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیکلام و زبان، گنجینه ای بساز انفجار بزرگ تا انفجار آن چیزی که ما جریان زمان درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و اولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استتلقین اطلاعات و حافظهفناوری هوش مصنوعی نحوه خشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حسکودک هشت ساله لازم است آداز تکینگی تا مغز از مغز تآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نتنفس هوازی و میتوکندریفرایند حذف برخی اجزای مغشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتموجود بی مغزی که می تواندهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند ایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزتو باید نیکان را به دست بقلب را نشکنشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمنظریه ی ریسمانمکانیزمهای دفاعی در برابو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکامل تا مغز، از مغز تآب زندگی است قسمت چهارمرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قدرت ذهنطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سهمیشه عسل با موم بخوریمماده ی خالیویرایش DNA جنین انسان، برحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروی فامپیریدین یا نورلگیرنده باید سازگار با پیاستفاده از سلول های بنیاآسیب ها ناشی از آلودگی هوروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرنوار مغز در تشخیص بیماری توصیه هایی در مصرف ماهیلزوم سازگاری قانون مجازاعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاهوش مصنوعی می تواند بر احمخچه تاثیر گذار بر حافظهواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و پل خواجو اصفهانداروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرالکترومغناطیس شنوایی و هروشی جدید در درمان سکته ممعنی روزهبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانچیزی منتظر شناخته شدنتکامل جریان همیشگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز عصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان مرگ و میر بسیار بالای ناشورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهادر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازامیدی به این سوی قبر نیستراه پیروزی در زندگی چیستمغز و اخلاقبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییمشکل از کجاستیادآوری خواب و رویاخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیکلرال هیدرات برای خواباناز بحث های کنونی در ویروسآنچه ناشناخته است باید شدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را براولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استتلاش ها برای کشف منابع جدفیلمی بسیار جالب از تغییشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هواکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای تنفس بدون اکسیژنفراتر از دیوارهای باورشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ذرات بنیادی معمولاً موجودات مقهور ژنها هستندهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتکار با یگانگی و یکپارچگیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا برای تولید مثل همیشه ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو ایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياتو تغییر و تحولیقیچی ژنتیکیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزنظریه تکامل در درمان بیمما انسانها چه اندازه نزدوفور و فراوانیحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکامل تا مغز، از مغز تآب زندگی است قسمت هفتمرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننتوهم چیستقدرت عشقظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارهمجوشی هسته ای، انرژِی بماده ای ضد التهابیویشن پروحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدگالکانزوماب، دارویی جدیاستفاده از سلول های بنیاآشنا پنداریروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوار مغزی روشی مهم در تشختوضیحی ساده در مورد هوش ملزوم سازگاری قانون مجازاعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهپلاسمای غالبدارویی خلط آوراضطراب و ترسالکتروتاکسی(گرایش و حرکريتوکسيمب در درمان ام اسمعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز عضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی تعذیه ی ذهنمرگ انتقال است یا نابود شورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیپیوندی که فراتر از امکاندر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرامیدی تازه در درمان سرطاراه انسان شدن، راه رفتن ومغز و اخلاقبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابچگونه حافظه را قویتر کنیتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسمشکلات نخاعییاری خدا نزدیک استخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرپروتئین های ساده ی ابتدادرمان جدید ALSرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می چاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مکمردرداز تلسکوپ گالیله تا تلسکآنچه واقعیت تصور میکنیم درک و احساسزندگی در سیاهچالهاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیتلاش هایی در بیماران قطع فیزیک مولکولها و ذرات در شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیکودکان میتوانند ناقل بی از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش مصنوعی می تواند ندردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزتنها مانع در زندگی موارد فرد موفقشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آموسیقی نوهدف یکسان و مسیرهای مختلجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهککاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز از مغز تآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياتو جهانی هستی که خودش را قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نظریه تکامل در درمان بیمما انسانها چه اندازه نزدوقت نهيب هاي غير علمي گذشحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکامل تا مغز، از مغز تآب زندگی است قسمت اولروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیتوهم وجودقضاوت ممنوعظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزهمراه سختی، اسانی هستماده، چیزی نیستواقعیت چند سویهحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریگام کوچک ولی تاثیرگذاراستفاده از سلول های بنیاآشنا پنداریروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوار عصب و عضلهتیوتیکسن داروی ضد جنونلزوم عدم وابستگی به گوگل عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مدل هولوگرافیک ژنرالیزهواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانپمبرولیزوماب در بیماری چداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیالکترودهای کاشتنیریه زغالیمعجزه های هر روزهبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز چیزی شبیه نور تو نیستتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زمرگ تصادفیورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بپیوستگی همه ی اجزای جهاندر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرامگا سه عامل مهم سلامتراه بی شکستمغز و سیر تکامل ان دلیلی بزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادنگاه محدود و تک جانبه، مشتاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان فراکتالمشکلات بین دو همسر و برخیژن همه چیز نیستخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوپروتز چشمدرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنناتوانی از درمان برخی ویتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیجهان پیوستهخانه ی تاریککمردرد ناشی از تنگی کانااز تلسکوپ گالیله تا تلسکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از اولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاشی برای درمان قطع نخافیزیک و هوشیاریشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشمندی کیهانجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش مصنوعی زندگی بشردردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمیناین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دتنها در برابر جهانفرد یا اندیشهشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آموسیقی هنر مایع استهدف یکسان، در مسیرهای متجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و کاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تآیا تکامل و تغییرات ژنتیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريقانون مندی نقشه ژنتیکی مصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر نظریه تکامل در درمان بیمما اکنون میدانیم فضا خالوقتی فهمیدی خطا کردی برگحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سکشف جدید تلسکوپ جیمز وباز تکامل تا مغز، از مغز تآب زندگی است قسمت دومرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتوهم وجودقطار پیشرفتعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمهمراهی نوعی سردرد میگرنیماده، چیزی بیش از یک خلا هندسه ی پایه ایماست مالیواقعیت چیستحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSگامی در درمان بیماریهای استیفن هاوکینگ در مورد هآغاز فصل سرما و دوباره تکروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکنوار عصب و عضلهتیک و اختلال حرکتیمقاومت به عوارض فشار خون عواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی و کشف زبان هایتشنج چیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انپنج اکتشاف شگفت آور در مودخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چالگو نداشتیمریواستیگمینمعجزه ی چشمبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدننکاتی در مورد تشنجتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیمرگی وجود نداردورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژپیام های ناشناخته بر مغز در درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهرابطه تشنج و اوتیسممغز کوانتومیبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزانگاه انسان محدود به ادراتابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان قابل مشاهده بخش کوچمشکلات روانپزشکی پس از سژن همه چیز نیستخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تپروتز عصبی برای تکلمدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارکمردرد و علل آناز تکنیکی تا مغز از مغز تآنها نمیخواهند دیگران رادرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذراولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین تلاشی تازه برای گشودن معفیزیکدانان ماشینی برای تشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط نرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوشیاری و وجودجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختکودکان را برای راه آماده از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش ارثی دریافتی از پدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتنهایی رمز نوآوری استفرد حساس از نظر عاطفی و بشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پمیهمانهای ناخوانده عامل هدف از تکامل مغزحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهکتاب گران و پرهزینه شد ولاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جنین انسان، هوشمندی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب اکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای تو در میانه ی جهان نیستی قانون گذاری و تکاملصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر هفت چیز که عملکرد مغز تو ما از اینجا نخواهیم رفتوقتی پر از گل شدی خودت را حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیککشتن عقیده ممکن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تآب زندگی است قسمت سومرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتوهم بی خداییلمس کوانتومیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتهندسه ی رایج کیهانماست مالی با هوش انسانیواقعیت چیستحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر آغاز مبهم آفرینشروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر نوبت کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی مقابله ی منطقی با اعتراضعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتشنج و حرکات شبه تشنجی قامدل های ریز مغز مینی برینواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکپول و شادیدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مالگو و عادت را بشکن و در اریاضیات یک حس جدید استمعجزه ی علمبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه مولکول های دی ان ایتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز غیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پمراحل ارتقای پله پله کیهوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانپیدایش زباندر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگرانفجار و توقف تکاملی نشارادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز آیندگان چگونه است ؟بسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین نگاه از بیرون مجموعهتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان موازی و حجاب هامشکلات روانپزشکی در عقب ژن هوش و ساختارهای حیاتی خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش در طبیعتجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز و از مغز آنان که در قله اند هرگز خدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای ااولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دتلاشی جدید در درمان ام اسفاجعه ی جهل مقدسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلینرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوشیاری و افسردگیجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش سریعی که بدون احسدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کساناین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درتنبیه چقدر موثر استفردا را نمیدانیمشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو میوتونیک دیستروفیهدف از خلقت رسیدن به ابزاحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب کتاب زیست شناسی باوراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جهان ذهن و افکار ما مرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزاگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوقف؛ شکستقانون جنگلضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر هفت سین یادگاری از میراث ما اشیا را آنطور که هستندوقتی تو از یاد گرفتن باز حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسگل خاردار، زیباستاز تکامل تا مغز، از مغز تآب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتوهم تنهاییلوب فرونتال یا پیشانی مغعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینتروس جریان انرژیهندسه بنیادینماشین دانشواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهاننور درونتکنولوژی جدید که سلول هامقابله با کرونا با علم اسعید نوروز مبارکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتشنج عدم توازن بین نورون مدیون خود ناموجودواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانپول و عقیدهدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد مالگوی بنیادین و هوشیاریریسدیپلام تنها داروی تایمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیچگونه میتوان با قانون جنتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز غرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزمرز مرگ و زندگی کجاستوزوز گوشحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به پیر شدن حتمی نیستدرمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدندانقراض را انتخاب نکنیدراز تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تمابسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان ما میتواند به اندازمشاهده گر جدای از شیء مشاژن یا نقشه توسعه مغز و نقخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان جدید سرطانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن انسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت 11جهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تآنزیم تولید انرژی در سلودرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژیاولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهتمایل زیاد به خوردن بستنفاصله ها در مکانیک کوانتشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا ماشین باید نتایج را پمنبع خواب و رویاهوشیاری کوانتومیجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هشیاری کوانتومی وجوددست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختمااینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف تهدیدهای هوش مصنوعیفرزندان زمان خودشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پمیگرن و پروتئین مرتبط با هر چیز با هر چیز دیگر در تحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(کتاب طبیعت در قالب هندسهاز تکینگی تا مغز- از مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویرورفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیتولید مثل اولین ربات های قانون جنگلضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهم نوع خواری در میان پیشیما به جهان های متفاوت خودویتنام نوعی کرونا ویروس حکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی گل زندگیاز تکامل تا مغز، از مغز تآتش منبع انرژیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتوهم جداییلوتیراستامعلم و ادراک فقط مشاهده ی علم و روحتری فلوپرازینهندسه در پایه ی همه ی واکمبانی ذهنی سیاه و سفیدواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان گامی در درمان بیماریهای داروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دافت فشار خون ناگهانی در وروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر اننورون هاي مصنوعی می توانتکنولوژی جدید که سلول هاملاحظه های اخلاقی دربارهعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتشویق خواندن به کودکانمدیریت اینترنت بر جنگواکسن سرطانحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمپوست ساعتی مستقل از مغز ددر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نالگوبرداری از طبیعتریشه های مشترک حیاتمعجزه در هر لحظه زندگیبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز غربال در زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به مرز بین انسان و حیوان کجایک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مپیشینیان انسان از هفت میدرمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهترانواع سکته های مغزیراست دستی و چپ دستیمغز انسان برای ایجاد تمدبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان مادی، تجلی فضا در ذهمشاهده آینده از روی مشاهژن ضد آلزایمراز نخستین همانند سازها تپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت نهمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تآینه در اینهدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایداولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل متمدن قدیمی ای در جنوب ایرفاصله ی همیشگی تصویر سازشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواچرا مغز انسان سه هزار سالمنتظر نمان چیزی نور را بههوش، ژنتیکی است یا محیطیجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بکیهان خود را طراحی میکنداز تکینگی تا مغز از مغز تآیا واکنش های یاد گرفته ودستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشراینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملتو یک معجزه ایفرضیه ای جدید توضیح میدهشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبیت عام از زبان دکتر برمیگرن سردردی ژنتیکی که بهر جا که جات میشه، جات نیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریکتاب، سفری به تاریخاز تکینگی تا مغز- از مغز آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامتولید یا دریافت علمقانونمندی و محدودیت عالمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبهمه چیز موج استما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E برای فعالیت صححافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنگلوله ی ساچمه ایاز روده تا مغزآثار باستانی تمدن های قدرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتوهم جدایی و توهم علملوزالمعده(پانکراس)مصنوعنهایت معرفت و شناخت درک عتوهم جسملیروپریم داروی ترکیبی ضدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینهندسه زبانِ زمان استمباحث مهم حس و ادراکواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گگاهی لازم است برای فهم و داروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجافت هوشیاری به دنبال کاهروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدنورون های ردیاب حافظهتکینگیملاحظات بیهوشی قبل از جرعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی الفاگوتشخیص ژنتیکی آتروفی های مداخله ی زیانبار انسانواکسن سرطانحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییپوشاندن خود از نوردر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودالتهاب شریان تمپورالرژیم های غذایی و نقش مهم معرفت و شناختبرخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیچگونه هموساپينس بر زمین تکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز مقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان مرز جدید جستجو و اکتشاف، یک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان های جدید میگرنبه بالا بر ستارگان نگاه کانگشت ماشه ایرجزخوانی هایی که امروز بمغز انسان برای شادمانی طبشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان مرئی و نامرئیمطالبه ی حق خودژنها نقشه ایجاد ابزار هواز نشانه ها و آثار درک شدپرسشگری نامحدوددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت هفتمجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تآیندهدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله اوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناساتمدن پیشرفته ی پیشینیانفتون های زیستیشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج چرا مغزهای ما ارتقا یافت منحنی که ارتباط بین معرفهیچ چیز همیشگی نیستجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومکیهانِ هوشیارِ در حال یااز تکینگی تا مغز از مغز تآیا یک، وجود دارددغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث تو یک جهان در مغز خودت هسفساد اقتصادی سیتماتیک درشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبت ها در کیهانمیگرن شدید قابل درمان اسهر حرکت خمیده می شود و هر حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستکتابخانهاز تکینگی تا مغز- از مغزتآیا خداباوری محصول تکاملرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتتولید پاک و فراوان انرژیقارچ بی مغز در خدمت موجودطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباهمه چیز در زمان مناسبما بخشی از این جهان مرتبطویتامین E در چه مواد غذایحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغگلوئوناز سایه بگذرآرامش و دانشرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنهایت در بی نهایتتوهمات و شناخت حقیقتلیس دگرامفتامین یا ویاسعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزهندسه، نمایشی از حقیقتمجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمگاهی مغز بزرگ چالش استداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاافتخار انسانروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومنوروپلاستیسیتی چیستتکامل فردی یا اجتماعیممانتین یا آلزیکسا یا ابعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی از عروسک های بتشخیص آلزایمر سالها قبل مدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانپیموزایددر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودامواجی که به وسیله ی ماشیرژیم های غذایی و نقش مهم مغز فکر میکند مرگ برای دیبرداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههچگونه هوشیاری خود را توستکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی تغذیه بر ژنها تاثیر داردمزایای شکلات تلخ برای سلیک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان های جدید در بیماری به بالاتر از ماده بیندیشانگشت نگاری مغز نشان میدرحم مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکونگاه دوبارهتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیمطالبی در مورد تشنجژنها ، مغز و ارادهاز نظر علم اعصاب یا نرووسآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت یازدهجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بکنترل همجوشی هسته ای با هاز تکینگی تا مغز از مغز تآینده ی انسان در فراتر ازدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دتمدن بشری و مغز اخلاقیفروتنی و غرورشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینچرا ویروس کرونای دلتا وامنشأ اطلاعات و آموخته ها هیچ وقت خودت را محدود به جاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استکیست هیداتید مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا کیهان می تواند یک شبیذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتتو کز محنت دیگران بی غمیفشار و قدرتشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبت طلایی، نشانه ای به سمیدان مغناطيسي زمین بشر هرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز، از مغز آیا دلفین ها می تواند از رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنتولید سلولهای جنسی از سلقبل از آغازطلای سیاهتاریکی و نورهمه چیز در زمان کنونی استما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین کاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی گمان میکنی جرمی کوچکی در از علم جز اندکی به شما داآرامش و سکونرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وار