دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انواع سکته های مغزی

انواع سکته های مغزی
سکته های مغزی ناشی از درگیری شریان و سکته های مغزی ناشی از درگیری سیاهرگ یا ورید

سکته مغزی در درگیری ورید، میتواند در صورت عدم درمان کشنده باشد ولی درمان سریع باعث نجات جان بیمار و کاهش عوارض بعدی میشود و گاهی پس از درمان هیچ عارضه ای برای بیمار باقی نمی ماند.

در علایم بیماری، سردرد به صورت منتشر و دو بینی و علایم یکطرفه به صورت فلج یکطرفه دیده میشود. فلج یکطرفه آن برخلاف درگیری شریانی مطابق با محل درگیری ورید نیست مثلا گاهی درگیری وریدی چپ وجود دارد ولی علایم فلج هم در سمت چپ است در حالی که در درگیری شریانی سمت چپ، همیشه فلج در سمت راست است.

درمان سریع با مایعات فراوان و داروهای ضد انعقاد در بهبود موثر است

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459315/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش عاطفی قسمت پنجمدریای خداکندر در بیماریهای التهابزندگی هوشمند در خارج از زآینده با ترس جمع نمیشودتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دقبل از انفجار بزرگارتباط متقابل با همه ی حیجهش های ژنتیکی مفید در ساچرا ویروس کرونای دلتا وامانند آب باشخطای ادراک کارمابه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیست شناسی باور حقیقت یا آیا پیدایش مغز از روی تصاتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درلا اکراه فی الدیناز فرد ایستا و متعصب بگذرجریان انرژی در سیستم های نسبت طلایی، نشانه ای به سمحل درک احساسات روحانیدو برابر شدن خطر مرگ و میبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وکریستال هازبان شناسی مدرن در سطح سلآیا دست مصنوعی به زودی قاتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهمن کسی در ناکسی دریافتم از تلسکوپ گالیله تا تلسکحقیقت غیر قابل شناختهمه چیز در زمان کنونی استمروری بر تشنج و درمان هایدانش قدرت استبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهگویید نوزده و ایمنی ساکتسلول های بنیادیآزمون تجربی، راهی برای رتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهانهندسه، نمایشی از حقیقتمسمومیت دانش آموزان بی گداروهای تغییر دهنده ی سیواکنش های ناخودآگاه و تقروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم دزدی ساب کلاوینافراد بی دلیل دوستدار تو توصیه های سازمان بهداشت ابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهنورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهارممطالعه ای بیان میکند اهدداروی ضد تشنج با قابليت تواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهچگونه هموساپينس بر زمین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای اندوه در دنیا استمغز کوانتومیفرگشت و تکامل تصادفی محض تئوری تکامل در پیشگیری و اثر مضر مصرف طولانی مدت رجنبه های موجی واقعیتنگاه حقیقی نگاه به درون امنشاء کوانتومی هوشیاری ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر کپسول نوروهرب بر ناختلالات مخچهجهان یکپارچهنباید صبر کرد آتش را بعد میدان های مغناطیسی قابل اضطراب و ترسمیدان های کوانتومی خلااطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولدرک فرد دیگر و رفتارهای اکوچ از محیط نامناسبزندگی بی دودآیا فراموشی حتمی استتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهقبرستان ها با بوی شجاعتارتباط چاقی و کاهش قدرت بجهش های ژنتیکی غیر تصادفچرا پس از بیدار شدن از خوماه رجبخطای حسبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرختان اشعار زمینبیوگرافیکاهش التهاب ناشی از بیمازیست، مرز افق رویداد هستآیا آگاهی پس از مرگ از بیتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف لاموژین داروی ضد اوتیسم؟از مخالفت بشنوجریان انرژی در سیستم های نشانه های گذشته در کیهان محل درک احساسات روحانی ددو برابر شدن خطر مرگ و میبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاکریستال زمان(قسمت اولزبان شناسی نوین نیازمند آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسماپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیمن پر از تلخیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکحقایق ممکن و غیر ممکنهمه چیز، ثبت می شودمرکز هوشیاری، روح یا بدن دانش محدود به ابعاد چهاربیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهگوشه بیماری اتوزومال رسسسلول های بنیادی منابع و اآزمون ذهنی گربه ی شرودینتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس متفاوتهنر فراموشیمسمومیت دانش آموزان، قماداروهای ضد بیماری ام اس وواکنش به حس جدیدروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فافزایش قدرت ادراکات و حستوصیه های غیر دارویی در سابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرانورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت نوزدهممعماری، هندسه ی قابل مشاداروی ضد تشنج با قابليت تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانامید نجاتمعجزه ی علمفلج نخاعی با الکترودهای تکامل تکنولوژیابزار بقای موجود زنده از عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدچگونه هوشیاری خود را توسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟فراموش کارها باهوش تر هستئوری جدید، ویران کردن گاثرات فشار روحی شدیدجنسیت و تفاوت های بینایینگاه دوبارهمهندسی ژنتیک در حال تلاش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با اژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمررشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روقفس ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تاختلالات حرکتی در انسانجهان کنونی و مغز بزرگترینبرو و انرژی مداومچت جی پی تیمیدان بنیادین اطلاعاتخوش قلبی و مهربانیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمدرک نیازمند شناخت خویش اکوچک شدن مغز از نئاندرتازندگی در جمع مواردی را برآیا ممکن است موش کور بی متلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل مقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط هوش ساختار مغز و ژجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچرا ارتعاش بسیار مهم استماپروتیلینخطر آلودگی هوابه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیکاهش حافظه هرچند فرایندیزاوسکا درمان گوشرآیا امکان بازسازی اندامهتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکامللایو دوم دکتر سید سلمان فاز نخستین همانند سازها تجریان انرژی در سیستم های نشانه های پروردگار در جهمحدودیت چقدر موثر استدو سوی واقعیتبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اکریستال زمان(قسمت دوم)زبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عاممنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکنیکی تا مغز از مغز تحل مشکلهمه ی سردردها بی خطر نیستمرکز حافظه کجاستدانش بی نهایتبیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهگوشت خواری یا گیاه خواریسلول های بدن تو پیر نیستنآزمون ذهنی گربه شرودینگرتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییهنر حفظ گرهمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی فامپیریدین یا نورلواکسن های شرکت فایزر آمرروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاافزایش مرگ و میر سندرم کوتوصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هانوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان چگونه واکسن کرونا را توزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تمافراموشی همیشه هم بد نیستتا 20 سال آینده مغز شما به اثرات مفید قهوهجنسیت و تفاوت های بینایینگاهی بر قدرت بینایی درامهربانی، شرط موفقیتاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیخلا، خالی نیستدرمان تشنجکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار ز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ساختلالات صحبت کردن در انجهان کاملی در اطراف ما پرجهان پیوستهچت جی پی تیمیدازولام در درمان تشنج خوشبختی دور از رنج های ماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومدرک و احساسکوچکترین چیز یک معجزه اسزندگی در سیاهچالهآیا ما کالا هستیمتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساقدرت مردمارتباط پیوسته ی جهانجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا بیماری های تخریبی مغماجرای جهل مقدسخطرات هوش مصنوعیبه هلال بنگرهیچ اندر هیچدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دکاهش دوپامین عامل بیماریزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا انسان با مغز بزرگش اختنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث لبخند بزن شاید صبح فردا زاز نخستین همانند سازها تجستجوی متن و تصویر به صورنظام مثبت زندگیمحدودیت های حافظه و حافظدولت یا گروهکبی شرمیهزاران سال چشم های بینا وذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمکریستال زمان(قسمت سوم)زبان، وسیله شناسایی محیطآیا راهی برای رفع کم آبی تو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز حلقه های اسرارآمیزهمیشه چشمی مراقب و نگهبامرکز حافظه کجاستدانشمندان موفق به بازگردبیماری تی تی پیویتامین بی هفدهروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهگیلگمش باستانی کیستسلول عصبی شاهکار انطباق آزادی عقیده، آرمانی که تتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلامنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )هنر رها شدن از وابستگیمسئول صیانت از عقیده کیسداروی لیراگلوتیدواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاافزایش سرعت پیشرفت علوم توضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع منوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آوروجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیفلج خوابتکامل داروینی هنوز در حاابزارهای پیشرفته ارتباط عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچگونه آن شکری که می خوریممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثاباندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدفراموشی و مسیر روحانیتا بحر یفعل ما یشااثرات مفید روزه داریجهل مقدسنگاهی بر توانایی اجزاي بموفقیت هوش مصنوعی در امتاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده قلب و عقلتاثیر کپسول نوروهرب بر ساختلالات عضلانی ژنتیکجهان پیوستهنتایج نادانی و جهلمکان زمان یا حافظه زمانخانه ی تاریکاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومدرک کنیم ما همه یکی هستیمکووید نوزده و خطر بیماری زندگی زمینی امروز بیش از آیا ما تنها موجودات زنده تلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دقدرت کنترل خودارتباط انسانی، محدود به جهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا حیوانات سخن نمی گوینماجرای عجیب گالیلهدفاع از پیامبربه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نتردردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان چهار حرفی حیات زمینآیا احتمال دارد رویا از آتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتلحظات خوش با کودکاناز نخستین همانند سازها تجستجوی هوشیاری در مغز مانظریه ی تکامل در درمان بیمخچه فراتر از حفظ تعادلدوچرخه سواری ورزشی سبک و بی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفر فقط مادی نیستآیاما مقهور قوانین فیزیکتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزهمیشه اطمینان تو بر خدا بمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان نورون مصنوعی سبیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزررویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه بی عقل به سوی نور میسلولهای ایمنی القا کنندهآزار دیگری، آزار خود استتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمچهار میلیارد سال تکامل بمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )هنر، پر کردن است نه فحش دمسئولیت جدیدداروی تشنجی دربارداریواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاافسردگی و اضطراب در بیماتیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقای موجود زنده از عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمداستانها و مفاهیمی اشتباوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز امیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختفلج خواب چیستتکامل داروینی هنوز در حاابزارهای بقا از نخستین هغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کووییاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طفرایند پیچیده ی خونرسانیتاول کف پا و حقیقتاثرات مضر ماری جواناجهان فراکتالنگاهت را بلند کنمولتیپل اسکلروز در زنان استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی کلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرناهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تقلب دروازه ی ارتباطتاثیر کتامین در درمان پااختراع جدید اینترنت کوانقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وادامه بحث تکامل چشمجهان پر از چیزهای اسرار آنجات در راستگوییمکانیک کوانتومی بی معنی خانواده پایداراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمدرک احساسات و تفکرات دیگکودک هشت ساله لازم است آدزندگی زودگذرآیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط از بالا به پایین مجوانان وطنچرا حجم مغز گونه انسان درماده ی تاریکدفاع در برابر تغییر ساختبه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوکایروپاکتیک چیستزبان نیاز تکاملی استآیا احتمال دارد رویا از آتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جلرزش ناشی از اسیب به عصباز نخستین همانند سازها تحفره در مغزنظریه ی تکامل در درمان بیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدورترین نقطه ی قابل مشاهبیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملکشف مکانیسمی پیچیده در بسفر نامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت چهارمتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحمایت از طبیعتهمیشه داناتر از ما وجود دمرگ چیستدانشمندان یک فرضیه رادیکبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاگیاه خواری و گوشت خوار کدسلولهای بنیادی مصنوعی درآسيب میکروواسکولاریا آستوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتچهار ساعت پس از کشتار خوکمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 67هوموارکتوس ها ممکن است دمسئولیت در برابر محیط زیداروی جدید ALSواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکاقلیت خلاقتیک و اختلال حرکتیابزار بقای موجود زنده از عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهاورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل داروینی هنوز در حاابزارهای بقا ازنخستین همغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل یادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طفرایند تکامل و دشواری هاتابوهای ذهنیاجزای پر سلولی بدن انسان جهان قابل مشاهده بخش کوچچالش هوشیاری و اینکه چرا مواد کوانتومی جدید، ممکناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلکلام و زبان، گنجینه ای بسزمین در برابر عظمت کیهانآن چیزی که ما جریان زمان تفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکاناولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینمغز را از روی امواج بشناسقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد واداراوون تنها داروی تاییجهان پر از چیزهای جادویی نخاع ما تا پایین ستون فقرمکانیزمهای دفاعی در برابخار و گلاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زناندرک تصویر و زبان های مخلتکودک ایرانی که هوش او از زندگی سلول در بدن، جدای اآیا همه جنایت ها نتیجه بیتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسقدرت ذهنارتباط بین هوش طبیعی و هوجوانان وطنچرا خشونت و تعصبماده ی خالیدقیق ترین تصاویر از مغز ابه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقکار با یگانگی و یکپارچگیزبان و کلمه حتی برای کسانآیا برای تولید مثل همیشه تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و الرزش عضله یا فاسیکولاسیواز نشانه ها و آثار درک شدحق انتخابنظریه ی تکامل در درمان بیمخچه ابزاري که وظیفه آن فديدن با چشم بسته در خواب بیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبککشف ارتباط جدیدی از ارتبسفر به مریخ در 39 روزآب زندگی است قسمت هفتمتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحوادث روزگار از جمله ویرهمیشه راهی هستمرگ و میر پنهاندانشمندان ژنی از مغز انسبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، بررویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرگیرنده باید سازگار با پیسلام تا روشناییآسیب ها ناشی از آلودگی هوتوهم تنهاییابزار بقا از نخستین همانعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیننوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 74هورمون شیرساز یا پرولاکتمستند جهان متصلداروی جدید s3 در درمان ام واکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر الکترومغناطیس شنوایی و هتیروفیبان موثر در سکته ی ابزار بقای موجود زنده از عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قانیکولا تسلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز امیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل داروینی هنوز در حاابزارهای بقای موجود زندهغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر یادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین انرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر فکر بر سلامتاجزایی ناشناخته در شکل گجهان موازی و حجاب هاچالش هوشیاری و اینکه چرا موجود بی مغزی که می توانداسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرکلرال هیدرات برای خوابانزمین زیر خلیج فارس تمدنی آنچه ناشناخته است باید شتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آناولین مورد PML به دنبال تکاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وادب برخورد با دیگرانجهان دارای برنامهنخستین تمدن بشریما انسانها چه اندازه نزدخارق العاده و استثنایی باعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک حقیقت نردبان و مسیری کودکان میتوانند ناقل بی زندگی، مدیریت انرژیآیا هوش مصنوعی می تواند نتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاقدرت عشقارتباط شگفت مغز انسان و فجواب دانشمند سوال کننده چرا در مغز انسان، فرورفتماده ای ضد التهابیدل به دریا بزنبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به کاربرد روباتهای ريزنانوزبان و بیان نتیجه ساختماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و الزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب یا نرووسحقیقت قربانی نزاع بین بی نظریه ی ریسمانمخچه تاثیر گذار بر حافظهدی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری های میتوکندریوفور و فراوانیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفر تجهیزات ناسا به مریخ آب زندگی است قسمت اولتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزهمیشه عسل با موم بخوریممرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان پاسخ کوانتومی واقعیت فیزیکی، تابعی از رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهگالکانزوماب، دارویی جدیسلاح و راهزنیآشنا پنداریتوهم جداییابزار بقا از نخستین همانعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژینوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 75هوش فوق العاده، هر فرد اسمشکل از کجاستداروی جدید میاستنی گراویواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقای موجود زنده از عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل زبانابزارهای بقای از نخستین غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدفراتر از دیوارهای باورتاثیر مشاهده بر واقعیت باحیای بینایی نسبی یک بیمجهان ما میتواند به اندازچالش هوشیاری و اینکه چرا موجودات مقهور ژنها هستنداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانکمردردزمان چیستآنچه واقعیت تصور میکنیم تفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنسردرد سکه ایاولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد وادراک ما درک ارتعاشی است جهان در حال نوسان و چرخشنخستین تصویر از سیاهچالهما انسانها چه اندازه نزدخبر مهم تلسکوپ هابلاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک دیگرانکودکان خود را مشابه خود تزونیسومایدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همقضاوت ممنوعارتباط شگفت انگیز مغز انجوسازی مدرنچرا ذرات بنیادی معمولاً ماده، چیزی نیستدلایلی که نشان میدهد ما ببه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبکاربرد روباتهای ريز، در زبان و بیان، در سایه پیشرآیا تکامل و تغییرات ژنتیتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از لزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزحقیقت آنطور نیست که به نظنظریه تکامل در درمان بیممدل همه جانبه نگر ژنرالیدین اجباریبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسفر دشوار اکتشافآب زندگی است قسمت دومتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه میتواند بزرگترین دهمجوشی هسته ای، انرژِی بمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان اولین سلول مصنواقعیت چند سویهرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومگام کوچک ولی تاثیرگذارسلسله مباحث هوش مصنوعیآشنا پنداریتوهم جدایی و توهم علمابزار بقا از نخستین همانعلم و روحتری فلوپرازیننوار مغز ترجمه رخدادهای منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی می تواند بر احمشکلات نخاعیداروی جدید برای میاستنی واکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انالکترودهای کاشتنیتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانچیز جدید را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل زبانابزارهای دفاعی و بقای موغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به چگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟(قسمازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرژن همه چیز نیستپروتز چشمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استفرد موفقتاثیر نگاه ناظر هوشیار باحیای بینایی نسبی یک بیمجهان مادی، تجلی فضا در ذهچالش هوشیاری و اینکه چرا موسیقی نواصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بکمردرد ناشی از تنگی کانازمان و مکان، ابعاد کیهان آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تفاوت ایستایی و تکاپوتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرناولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد وادغام میان گونه های مختلجهان در حال ایجاد و ارتقانخستین روبات های زنده ی جما اکنون میدانیم فضا خالخدا موجود استبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهاندرک درست از خود و هوشیاریکودکان را برای راه آماده زونا به وسیله ویروس ابله آیا هوش ارثی دریافتی از پتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج این اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده قطار پیشرفتارتباط شگفت انگیز مغز انجامعه ی آسمانیچراروياها را به یاد نمی آماده، چیزی بیش از یک خلا دنیای شگفت انگیز کوانتومبه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای متدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و کتاب گران و پرهزینه شد ولزبان و تکلم برخی بیماریهآیا جنین انسان، هوشمندی تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت الزوم عدم وابستگی به گوگل از نظر علم اعصاب اراده آزحقیقت افرادنظریه تکامل در درمان بیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهدین، اجباری نیستبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا کشتن عقیده ممکن نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت سومتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه های کاذبهمراه سختی، اسانی هستمرگ تصادفیدانشمندان تغییر میدان مغواقعیت چیسترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اگامی در درمان بیماریهای سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآغاز فصل سرما و دوباره تکتوهم جسمابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیننوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی و کشف زبان هایمشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید برای ای ال اسواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدالگو نداشتیمتکینگیابزار بقای موجود زنده از عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های چیزی منتظر شناخته شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمفیزیک و هوشیاریتکامل زبان انسان از پیشیابعاد و نیازهای تکاملیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟(قسماسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیفرد یا اندیشهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر احساس گذر سریعتر زمانجهان مرئی و نامرئیچالش دیدگاه های سنتی در بموسیقی هنر مایع استاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردرد و علل آنزمان و صبرآنها نمیخواهند دیگران راتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وادغام دو حیطه علوم مغز و جهان ریز و درشتنرمش های مفید برای درد زاما از اینجا نخواهیم رفتخدا بخشنده است پس تو هم ببلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجوددرک عمیق در حیواناتکوری گذرای ناشی از موبایزیباترین چیز در پیر شدنآیا هوش سریعی که بدون احستمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهلمس کوانتومیارتباط غیرکلامی بین انساجاودانگی مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آماست مالیدنیا، هیچ استبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشکتاب زیست شناسی باورزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا جهان ذهن و افکار ما متو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت امقاومت به عوارض فشار خون از واقعیت امروز تا حقیقتحقیقت اشیانظریه تکامل در درمان بیممدل هولوگرافیک تعمیم یافدید تو همیشه محدود به مقدبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهگل خاردار، زیباستسفرنامه سفر به بم و جنوب آب، زندگی است(قسمت پنجم)تولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست همراهی نوعی سردرد میگرنیمرگی وجود ندارددانشمندان روش هاي جدیدی واقعیت چیسترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختگامی در درمان بیماریهای سم زنبور ، کلیدی برای وارآغاز مبهم آفرینشتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید برای دیابتواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومالگو و عادت را بشکن و در اتکامل فردی یا اجتماعیابزار بقای موجود زنده از عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل چیزی خارج از مغزهای ما نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی موزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل ساختار رگهای مغزی ابعاد اضافه ی کیهانتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری ژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسارحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقافرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر نگاه انسان بر رفتااحساسات کاذبجهان مشارکتیچاالش ها در تعیین منبع هومیهمانهای ناخوانده عامل اصل علت و تاثیرهوش احساسیخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردرد با پوشیدن کفش منازمان واقعیت است یا توهمآنان که در قله اند هرگز خآنزیم تولید انرژی در سلوتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استاولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتقا و تکامل سنت آفرینش جهان شگفت انگیزنرمش های مفید در سرگیجهما اشیا را آنطور که هستندخدای رنگین کمانبلوغ چیستهوشیاری و افسردگیدرگیری قلب در بیماری ویرکی غایب شدی تا نیازمند دلزیباترین چیز در افزایش سآیا هشیاری کوانتومی وجودتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ماینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نلوب فرونتال یا پیشانی مغارتروز یا خوردگی و التهاجایی خالی نیستنزاع بین جهل و علم رو به پماست مالی با هوش انسانیدندان ها را مسواک بزنید تبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا جهش های ژنتیکی، ویروتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزمقابله ی منطقی با اعتراضاز کجا آمده ام و به کجا میحقیقت تنها چیزی است که شاهفت چیز که عملکرد مغز تو مدل های ریز مغز مینی بریندیدن خدا در همه چیزبیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتگل زندگیسفرنامه سفر به بم و جنوب آتش منبع انرژیتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست هندسه ی پایه ایمراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان روشی برای تبدیواقعیت های متفاوترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هگاهی لازم است برای فهم و سماگلوتید داروی کاهش دهنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتوپیراماتابزار بقا از نخستین همانعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید ضد میگرنواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاالگوی بنیادین و هوشیاریتکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقای موجود زنده از عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولچیزی شبیه نور تو نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیوزوز گوشپیر شدن حتمی نیسترژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری انقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر فاجعه ی جهل مقدستکامل شناخت انسان با کشفابعاد بالاترصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرفردا را نمیدانیمتاثیر نگاه انسان بر رفتااخلاق و علوم اعصابجهان هوشمندناتوانی از درمان برخی ویمیوتونیک دیستروفیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزمان پلانکزمان به چه دلیل ایجاد میشآینه در اینهتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتقا یا بازگشت به قبل ازجهانی که نه با یک رخداد و نرمشهای مهم برای تقویت عما به جهان های متفاوت خودخدایی که ساخته ی ذهن بشر بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اکیهان خود را طراحی میکندزیر فشار کووید چه باید کرآیا واکنش های یاد گرفته وتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب اینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای لوتیراستامارزش حقیقی زبان قسمت اولجاذبهنزاع بین علم و نادانی رو ماشین دانشدهن، بزرگترین سرمایهبه زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتکتاب، سفری به تاریخزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريامقابله با کرونا با علم اساز کسی که یک کتاب خوانده حقیقت خواب و رویاهفت سین یادگاری از میراث مدیون خود ناموجوددیدگاه نارسای دوگانه ی مبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين گلوله ی ساچمه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب آثار باستانی تمدن های قدتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستهندسه ی رایج کیهانمرز مرگ و زندگی کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنواقعیت و مجازرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشگاهی مغز بزرگ چالش استسندرم کووید طولانیافت فشار خون ناگهانی در وتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزار بقا از نخستین همانعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انساننوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمشاهده گر جدای از شیء مشاداروی جدید ضد الزایمرواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعالگوبرداری از طبیعتتکامل مداومابزار بقای موجود زنده از عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاننکاتی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدافاصله ها در مکانیک کوانتتکامل، نتیجه ی برنامه ریاتفاق و تصادفسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنگاه انسان محدود به ادرامنبع خواب و رویااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی ارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ فرزندان زمان خودتاثیر ویتامین دی بر بیمااخلاق پایه تکامل و فرهنگجهان هوشیارناتوانی در شناسایی چهره میگرن و پروتئین مرتبط با اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرطان با امواج صوتکنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد دزمان شگفت انگیزآیندهتقلید از طبیعتشلیک فراموشیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیقانونمندی و محدودیت عالمارتوکين تراپی روشی جديد جهانی که از یک منبع، تغذیچرا ماشین باید نتایج را پما با کمک مغز خود مختاريمخسته نباشی بابابنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلکیهانِ هوشیارِ در حال یازیرفون داروی ضد ام اسآیا یک، وجود داردتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارزش حقیقی زبان قسمت دومجاذبه و نقش آن در شکلگیرینزاع بین علم و جهل رو به پمبانی ذهنی سیاه و سفیددو ویژگی انتزاع و قدرت تجبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریکتابخانهزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا خداباوری محصول تکاملتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياملاحظه های اخلاقی دربارهاز آغاز خلقت تا نگاه انساحقیقت در علم، هرگز نهایی هم نوع خواری در میان پیشیمدیریت اینترنت بر جنگدژا وو یا اشنا پنداریبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و گلوئونسفری به آغاز کیهانآرامش و دانشتومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماننه به اعداممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحباب های کیهانی تو در توهندسه بنیادینمرز بین انسان و حیوان کجادائما بخوانواقعیت و انعکاسروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگذر زمان کاملا وابسته به سندرم گیلن باره به دنبال افت هوشیاری به دنبال کاهتوازن مهمتر از فعالیت زیابزار بقا از نخستین همانعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوننوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی الفاگومشاهده آینده از روی مشاهداروی سل سپتواکسن سرطانپوشاندن خود از نورروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو التهاب شریان تمپورالمعنی روزهتکامل چشمابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمچگونه مولکول های دی ان ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودانگشت ماشه ایمغز و اخلاقفاصله ی همیشگی تصویر سازتکثیر سلول در برابر توقف اتوبان اطلاعات و پلِ بینپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنگاه از بیرون مجموعهمنتظر نمان چیزی نور را بهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ویروس کرونا بر مغز اختلال خواب فرد را مستعد جهان های بسیار دیگرنادیدنی ها واقعی هستندمیگرن سردردی ژنتیکی که باصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11خودت را از اندیشه هایت حفدرمانهای بیماری پارکینسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکنترل همجوشی هسته ای با هزنان باهوش ترآینده ی انسان در فراتر ازتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط میکروب روده و پارجهانی در ذهنچرا مغز انسان سه هزار سالما بخشی از این جهان مرتبطخطا در محاسبات چیزی کاملبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشکیست هیداتید مغززیرک ترین مردمآیا کیهان می تواند یک شبیتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دلیروپریم داروی ترکیبی ضدارزش حقیقی زبان قسمت سومجدا کردن ناخالصی هانسبیت عام از زبان دکتر برمباحث مهم حس و ادراکدو بیماری روانی خود بزرگ بوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیکجای مغز مسئول پردازش تجزبان جانسوزآیا دلفین ها می تواند از تو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياملاحظات بیهوشی قبل از جراز انفجار بزرگ تا انفجار حقیقت راستین انسان علم بهمه چیز موج استمداخله ی زیانبار انساندژاوو یا آشناپنداریبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و گمان میکنی جرمی کوچکی در سقوط درون جاذبه ای خاص، چآرامش و سکونتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستهندسه در پایه ی همه ی واکمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروهای مصرفی در ام اسواقعیت خلا و وجود و درک مروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکگذشته را دفن کنسندرم پیریفورمیسافتخار انسانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزار بقا از نخستین همانعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سوممطالبه ی حق خودداروی ضد چاقیواکسن ضد اعتیادپیموزایدروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنتکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانچگونه میتوان با قانون جنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقفتون های زیستیتأثیر نگاه انسان بر رفتااتوسوکسیمایدسایتهای دیگرجلوتر را دیدننگاه از دور و نگاه از نزدمنحنی که ارتباط بین معرفاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر ژنها بر اختلالات خاختلال در شناسایی حروف و جهان هایی در جهان دیگرنادانی در قرن بیست و یکم،میگرن شدید قابل درمان اساصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمخودروهای هیدروژنیدروغ نگو به خصوص به خودتکنترل جاذبهزنجیرها را ما باید پاره کآینده ی علم و فیزیک در60 ثتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین قبل از آغازارتباط ماده و انرژیجهان، تصادفی نیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت ما تحت کنترل ژنها هستیم یخطا در محاسبات چیزی کاملبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمکیست کلوئید بطن سومزیست شناسی کل در جزء فراکآیا گذشته، امروز وآینده تمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دلیس دگرامفتامین یا ویاسارزش خود را چگونه میشناسجدایی خطای حسی استنسبت ها در کیهانمجموعه های پر سلولی بدن مدو بار در هفته ماهی مصرف بوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ذهن سالمباد و موجکرونا چه بر سر مغز می آورزبان ریشه هایی شناختی اسآیا دلفین ها میتوانند باتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای ممانتین یا آلزیکسا یا اباز بحث های کنونی در ویروسحقیقت غیر فیزیکیهمه چیز در زمان مناسبمدارک ژنتیکی چگونه انساندگرگونی های نژادی و تغییبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فگنجینه ای به نام ویتامین سلول های مغزی عامل پارکیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحریص نباشهندسه زبانِ زمان استمزایای شکلات تلخ برای سلداروهای ام اسوالزارتان داروی ضد فشار روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مگربه شرودینگر و تاثیر مشسندرم پس از ضربه به سرافراد آغاز حرکت خودشان رتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکنور درونمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهممطالبی در مورد تشنجداروی ضد چاقیواکسن علیه سرطانپیموزایدروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتابزار بقای موجود زنده از عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه مغز پیش انسان یا هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با انتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی فروتنی و غرورتئوری تکامل امروز در درماتصال مغز و کامپیوترجمجمه انسان های اولیهنگاه از درون مجموعه با نگمنشأ اطلاعات و آموخته ها استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فشار و قدرتتاثیر کلام در آیات کلام باختلال در شناسایی حروف و جهان یکپارچهنازوکلسینمیدان مغناطيسي زمین بشر اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمخورشید مصنوعی