دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ساختار فراکتال وجود و ذهن

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، بخش سوم: الکترون و راه حل جرم هولوگرافیک
اکتبر 2022 توسط دکتر اینس اوردانتا، فیزیکدان در بنیاد علوم رزونانس
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومیکه جدید ساخته شده است.. (Stodolna et a Physical Review Letters).
به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد
راه حل هولوگرافی، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
در قسمت اول این مجموعه با عنوان مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، قسمت اول اصل هولوگرافیک اصل هولوگرافیک را- که توسط دیوید بوم، گرارد هوفت، جیکوب بکنشتاین و استیون هاوکینگ توسعه داده شد- معرفی کردیم. این اصل بیان می کند که اطلاعات موجود در حجم یک سیاهچاله، به صورت هولوگرافیک در مرز یا افق رویداد سیاهچاله وجود دارد. (اینکه ماهیت سیاهچاله چیست و در درون آن، چه اتفاقی می افتد، موضوعی مبهم در علم است. عدم خروج نور- به عنوان مهمترین عامل شناسایی جهان توسط انسان امروز- سیاهچاله را در نگاه او موجودی مبهم و غیر قابل تصور می سازد. انتقال اطلاعاتِ درونِ چیزی مبهم روی سطحی- که تا حدی برای ناظر قابل درک است زیرا مرز بازتاب کردن نور می باشد- مشابه انتقال اطلاعات از جایی ناشناخته به مکانی قابل درک است.
انتقال اطلاعات موجود در وجودی ناشناخته، به ظاهر قابل درک، مشابه انتقال اطلاعات از جهان های ناشناخته و متعددی است که از طریق مرز گنگ خود با مرز قابل مشاهده در تماس هستند.
این ابهام و گنگی، حرکتی تراوشی است که در میان ناشناخته ها جاری می گردد و این ناشناخته ها- برای آنکه با هم در ارتباط باشند- به ناچار باید بسیار کوچک گردند و حتی به صفر نزدیک شوند. این نزدیک شدن به صفر، سبب می شود تعداد مرزهای تصوری میان این ناشناخته ها، به بی نهایت متمایل شود و درک را دشوارتر و دشوارتر کند زیرا در میان هر کدام از این نزدیک به بی نهایت ها مرزهای دیگری وجود دارد که انتقال را پردازش می کند.
انتقال اطلاعات- آنقدر که ساده تصور میشود- ساده نیست و از میان هزاران و شاید میلیون ها واسطه، می گذرد ولی میتوان با نگاه از بالای مرزها، انتقال را آسان تر کرد.)
در بخش دوم مدل هولوگرافیک تعمیم یافته تحت عنوان گرانش کوانتومی و راه حل جرم هولوگرافیک تعمیم نسیم حرمین از این اصل را معرفی کردیم که او در آن، اطلاعات حجم یا درجات آزادی را نیز در حجم گنجانده است. این تعمیم اجازه می دهد تا یک نسبت هولوگرافی تعریف کنیم که مسئول آنتروپی سطح به حجم یا انتقال پتانسیل اطلاعات Φ است و این، یک حالت پایدار یا تعادل ترمودینامیکی است و معادل یک ثابت سرعت جنبشی می باشد.
از طریق رویکرد هولوگرافی تعمیم یافته، متوجه شدیم که جرم پروتون از ساختار دانه‌ای مقیاس پلانکی فضازمان، بر حسب پتانسیل انتقال اطلاعات سطح به حجم Φ- که با افزایش شعاع ذره کاهش می‌یابد- ایجاد می‌شود.
این راه حل هندسی Φ یک محاسبه حالت پایدار یا مقدار تعادل ترمودینامیکی را برای تعداد زیادی از نوسانگرهای کوچک پلانک یا PSU ارائه می دهد که با هم می چرخند (با سرعت نور یا بسیار نزدیک به آن) تا گردابی را که ما آن را پروتون می نامیم تشکیل دهند.(گردابی به نام پروتون و نه یک توپ ساده) بنابراین، این راه حل هندسی به دینامیک و تکامل در زمان نیز مربوط می شود، مانند سرعت، تکانه و شتاب- که جنبه هایی مشمول نظریه ی نسبیت هستند. (طرح نسبیت به خصوص نسبیت عام- که سرعت ها در آن، محدود به سرعت نور نیست و قدرت انتقال و تاثیر، تا انتقال و تاثیر آنی پیش میرود- اقراری بر پرتوهایی است که با سرعتی فراتر از سرعت نور در کیهان ما وجود دارد و این پرتوها، حقیقت هر چیز از جمله اصطلاحاتی مانند پروتون و الکترون را از میان هزاران واسطه، به ناظر هوشمند می رسانند.
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومی هرچند پیشرفتی بزرگ در نگاه بر ساختار اتم از طریق پرتوهای نوری است ولی تکلیف بقیه ی پرتوهای ناشناخته ای را- که از حقیقت اتم، پرده برمیدارد- مشخص نمیکند.)
در بخش سوم، نشان خواهیم داد که چگونه دکتر آمیرا وال بیکر و همکاران جنبه ی دینامیکی را در رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافته برای توضیح جرم الکترون باز کرده اند تا توده ی الکترون را توضیح دهند. این محاسبه درمجله ی Physics Essays (2019) [1] منتشر شده است.

سرعت چرخشی (که سرعت زاویه‌ای نیز نامیده می‌شود) مجموعه‌ای از PSU ها است و گردابی را ایجاد می‌کند که ما آن را پروتون می‌نامیم و این سیستم را در معرض نسبیت خاص و اتساع جرم (تغییر جرم) قرار می‌دهد. این اتساع جرمی، تابعی از سرعت است.
نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، توضیح می دهد یک جسم با توجه به یک ناظر خارجی (قاب مرجع خارجی مشاهده) وقتی نسبت به سرعت ناظر، به سرعت نور نزدیک میشود، دچار اتساع جرمی می گردد. بنابراین، حرمین استدلال کرد با دور شدن یک جسم از افق رویداد سطحیِ واحدهایِ پلانکِ متحرک- که پروتون را می‌سازند- سرعت جسم به سرعت کاهش می‌یابد، و با کاهش آن، انبساط جرمی جسم نیز خیلی سریع سقوط می کند.
اگر جرم کاهش یابد، نیروی گرانشی جسم نیز کاهش می یابد.
جرم یک جسم در حال سکون را جرم سکون می نامند (این جرم استاندارد m است که همه ی ما به آن عادت کرده ایم و یک مقدار و حالت پایدار است) و در این قسمت با m0 نشان داده می شود. نظریه ی نسبیت خاص می گوید که با حرکت جسم و افزایش سرعت، جرم آن با معادله m = ϒ m0 افزایش می یابد، که در آن ϒ یک ضریب تناسب بین m و m0 (ϒ = m/m0) است و مسئول این اتساع در جرم است و زمان نیز همینطور است). ϒ که به عنوان عامل لورنتس شناخته می شود، به نسبت v/c یعنی سرعت جسم v به سرعت نور c بستگی دارد. c = 299.792.458 m/s متر بر ثانیه است.
شکل، افزایش ضریب لورنتس ϒ (ϒ = m/m0) را برای هر جسم نشان می دهد (در اینجا بر حسب درصد سرعت v به سرعت نور از سرعت صفر تا سرعت نور افزایش می یابد).
ما می بینیم که این عامل ϒ با مقدار 1 شروع می شود، به این معنی که جرم جسم، جرم سکون آن است، یا m = m0 هنگامی که جسم در حال سکون است (v = 0)،
و با افزایش سرعت جسم، ϒ بسیار آهسته رشد می کند. (ϒ > 1) و جرم آن نیز افزایش می یابد، اما پس از آنکه سرعت v جسم به 90 درصد سرعت نور می رسد، ϒ به شدت شروع به افزایش می کند. بین 90% سرعت نور و خود سرعت نور (0.9c بنابراین، اغلب گفته می‌شود که هیچ جسمی نمی‌تواند به سرعت نور برسد و اگر به سرعت نور برسد، تبدیل به یک تکینگی می‌شود. (یعنی نقطه‌ای با جرم بی‌نهایت؛ فضازمان را مانند یک سیاه‌چاله منحنی می‌کند).
در شکل، فرمول کامل ضریب لورنتس ϒ را می بینیم که اغلب به صورت معکوس آن، ϒ به توان -1بیان می شود.


زمانی گفته می شود جسمی با سرعت نسبیتی حرکت می کند که سرعت آن در حدود 80 درصد سرعت نور یا بالاتر باشد. سرعت هایی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه می شویم، در آن اثرات نسبیتی مانند اتساع جرم و زمان عمدتاً غیرقابل درک هستند. با این وجود، برای اینکه GPS ما موقعیت های دقیقی را ارائه دهد، این اثرات نسبیتی باید در نظر گرفته شود.
استفاده از تشبیه یک اردک لاستیکی در وان حمام پر از آب:
اگر اردک لاستیکی از سوراخ تخلیه ی آب، دور باشد، به آرامی به دور آن می چرخد، اما هر چه نزدیکتر می شود، سرعت چرخش آن با وارد شدن به ناحیه منسجم تر، به سرعت افزایش می یابد. ذرات متحرک آب است که گرداب ایجاد شده توسط گرادیان تبادل هوا و آب را در اطراف سوراخ تخلیه تشکیل می دهند. این گرداب یک تشبیه کامل از گردابی است که توسط تکینگی در مرکز سیاهچاله ایجاد می شود (اخیرا ثابت شده است که سیاهچاله ها ساختار گردابی را می پذیرند).
حال تصور کنید که گرداب با سرعت نور در حال چرخش است، به طوری که سرعت اردک لاستیکی تقریباً به سرعت نورِ در حال نزدیک شدن به زهکشی افزایش می یابد. افزایش جرم اردک باعث افزایش معادل نیروی گرانشی می شود که اردک لاستیکی روی محیط خود دارد. اگر اردک از زهکشی دور شود و سرعت آن کاهش یابد، اتساع جرمی اردک نیز کاهش می یابد.
در زمینه ی مدل هولوگرافی تعمیم یافته، ما یک اتم هیدروژن را- که عمدتاً از یک پروتون در هسته و یک الکترونِ در حال گردش به دور آن تشکیل شده است- می توانیم به صورت زیر تصویر کنیم: چون حجم پروتون با شعاع بار rp از این PSU تشکیل شده است و این PSUها به طور منسجم می چرخند(مشابه مولکول های آب که به طور منسجم برای ایجاد گرداب در زهکشی در مثال وان حمام با سرعت های نسبیتی حرکت می کنند) ابتدا الکترون را به عنوان یک ذره ی مشابه(اردک لاستیکی) تصور می کنیم که توسط میدان چرخشیِ ایجاد شده توسط پروتون به حرکت در می آید.
ما تصور می کنیم سرعت چرخش الکترون با نزدیک شدن به پروتونی- که در مرکز خود می چرخد- افزایش می یابد (معادل اردک لاستیکی که به تخلیه نزدیک می شود)، بنابراین، جرم الکترون نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، اگر یک الکترون در گردش این گرداب، از گرداب دور شود، سرعت آن کاهش می یابد و در نتیجه جرم آن نیز کاهش می یابد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
اگر معکوس ضریب لورنتس (φ-1 = m0/m) را به عنوان یک ذره ی کاوش شده ی در حال دور شدن از پروتونی- که با سرعت نور c می چرخد و به این ترتیب سرعت آن را کاهش می دهد- ارزیابی کنیم و ϒ-1 را رسم کنیم شکل خاصی را بدست می آورید. در این شکل می بینیم که جرم m از جرم سکون پروتون m = mp= m0 شروع می شود و با حرکت به سمت راست در امتداد محور افقی، سرعت کاهش می یابد (بنابراین نسبت v/c کاهش می یابد) و جرم m نیز کاهش می یابد و هنگامی که سرعت به مقدار v = αc رسید، به جرم شناخته شده الکترون me (m = me) تبدیل می شود، که سرعت مورد انتظار الکترون در اولین مدار اتم هیدروژن بور است.
. v ≈ c/137 = 2.18 x 106 m/s، α ثابت ساختار ظریف است
ویژگی های ϒ-1 که به تازگی توضیح دادیم بسیار گویا است. آنها به ما می گویند به نظر می رسد یک انتقال مداوم از جرم پروتون به جرم الکترون وجود دارد که از طریق سرعت آنها بیان می شود. بنابراین، به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد و در آن حجم، ابر الکترونی اتم بور هیدروژن را در بر می گیرد. دیدیم که الکترون در سرعت مورد انتظار در مدار اول مدل بور اتم هیدروژن، به جرم me می رسد.
شعاع بور (a0) ثابتی است که محتمل ترین فاصله بین هسته و الکترون یک اتم هیدروژن را در حالت پایه ی آن نشان می دهد (حالت پایه به این معنی است که الکترون در حالت بنیادی اتم قرار دارد: اولین مدار یا سطح اتمی n=1)، و مقدار آن a0 = 5.29177210903(80)×10-11 m است (اعداد داخل پرانتز نشان می‌دهند که در این آخرین شکل‌ها عدم قطعیت وجود دارد؛ این دقت مقدار را مشخص می‌کند).
برای وضوح بیشتر به شکل مراجعه کنید.


بنابراین، ما باید رابطه ی نسبت هولوگرافیک را در نظر بگیریم، زیرا شعاع PSUهای هم‌نوسان پلانک را فراتر از شعاع بار پروتون گسترش می‌دهیم (r > rp) که در آن rp شعاع بار پروتون است. بنابراین منطقی است که یک رابطه ی سرعت را در راه حل جرم هولوگرافی در نظر بگیریم و این، در سرعت های کمتر از سرعت نور c (vrp ظاهر می شود. با استفاده از رویکرد هولوگرافی، باید انتظار داشته باشیم که شعاع r بزرگتر از rp است (یعنی برای همه r > rp) جرم m کوچکتر می شود یا کمتر از جرم پروتون mp (m < mp) کاهش می یابد.
این ملاحظات ما را متوجه می‌کند که معادله ی هولوگرافی- که قبلاً برای جرم پروتون( mp (mp = 2 Φ ml ارائه شده در قسمت دوم این سری به دست آمده است- می‌تواند به عنوان اتساع جرم نیز تفسیر شود (در این مورد، کاهش جرم، زیرا ما از سرعت نور، دور می شویم) چون mp بسیار کوچکتر از جرم پلانک ml است، گویی رابطه d سرعت یا عامل لورنتس قبلاً با این ضریب 2 Φ در نظر گرفته شده است، و تمام کاری که ما باید انجام دهیم این است که آن را گسترش دهیم.
رابطه ی سرعت با افزایش شعاع r فراتر از شعاع پروتون rp (و همچنین نسبت سطح به حجم هولوگرافیک بر حسب این شعاع متغیر r، افزایش می‌یابد، ضریب 2 در راه حل هولوگرافی برای پروتون جایگزین می‌کند. پارامتر هندسی ناشناخته β، به دست آوردن یک معادله کلی mr = β Φr,l ml که با دورتر شدن از شعاع پروتون rp، جرم mr کاهش می یابد.
بنابراین، بیان اتساع جرمی اکنون به نسبت سطح به حجم هولوگرافیک Φr,l که بر اساس PSU هایی است که سطح و حجم را پر می کند (که هر دو به شعاع متغیر r بستگی دارند) مقیاس β، به جای وابستگی به فاکتور لورنتز سابق ϒ که به رابطه سرعت ،v/c بستگی دارد.
به طور برجسته، هنگامی که شعاع r به شعاع بور a0 می رسد (یعنی زمانی که r = a0)
و با استفاده از یک عامل هندسی β = 1/(2α) نویسندگان، جرمی را در تطابق دقیق با جرم تجربی الکترون پیدا می کنند! این فرضیه ی اولیه پروتون-الکترون، سیستم، به عنوان یک موجود پیوسته را تایید می کند. بنابراین، راه حل جرم الکترون محدود را می توان در فرمولی ارائه کرد:
که در آن rl شعاع پلانک rl = l / 2 است که l طول پلانک است.
این راه حل از این فرضیه پشتیبانی می کند که ضریب هندسی β = 1/(2α) در عبارت، مشابه عامل لورنتس است، اما از نظر فاصله (شعاع) به جای سرعت، و از جرم پلانک مستقیماً و بدون توقف در پروتون، به جرم الکترون امتداد می یابد. اگرچه می دانیم که پروتون به طور ضمنی در این عبارت گنجانده شده است، زیرا شعاع آن بین شعاع پلانک و شعاع بور است (rl < rp < a0). این همچنین نکاتی را در مورد مشکل سلسله مراتبی ارائه می دهد که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.


با این راه حل، دکتر وال بیکر و همکاران. یک جرم me = 9.10938(30)x10-28 گرم با دقت ده به توان منفی پنج پیدا کردند، که در درون دقت آزمایش است زیرا در 1σ در مقایسه با مقداریعنی CODATA 9.10938(37) x 10-28 دقیق است. در مقایسه با معادله (1) برای جرم الکترون توضیح داده شده در مقاله RSF قبلی، ما با عنوان تاریخچه مختصر الکترون-همانطور که می‌توانیم به خاطر بیاوریم- me با استفاده از ثابت Rydberg و سرعت نور، c، در میان سایر تجربیات تجربی محاسبه شد.
راه حل هولوگرافیک ما قابل توجه است زیرا تنها از ملاحظات هندسی و سرعت اصل اول مشتق شده است!
در مثال اردک لاستیکی، دو تفاوت باید ذکر شود.
اول، اردک بخشی ذاتی از آب در وان نیست، در حالی که الکترون ذاتاً بخشی از دینامیک پروتون در اتم هیدروژن است.
ثانیاً، ما می دانیم که اردک در زهکشی سقوط می کند زیرا وان حمام در شرایط تشدید نیست و به طور معمول حالت های موج ایستاده ی تشدید یا چرخشی ایجاد نمی کند. اگر وان در شرایطی بود که حالت تشدید ناشی از کل دینامیک آب را در یک حلقه ی بازخورد ایجاد می کرد، اردک در یک مدار پایدار می چرخید، مدار پایدار همان چیزی است که ما در مثال هیدروژن، آن را الکترون محدود می نامیم.
در این دیدگاه، الکترون محدود (یعنی الکترون داخل هیدروژن) اولین شرایط مرزی (اولین حالت نوسان یا شرایط رزونانت و موج ایستاده) است که توسط اسپین و دینامیک تداخل موج نوسانات خلاء در داخل حجم پروتون ایجاد می‌شود و در شعاع بور a0 اتفاق می افتد. (برگرداندن یافته های ریزترین اجزای هستی به نوسانات خلا، ما را از گیج شدن در مورد علت پیدایش جهان هستی باز میدارد؛ هرچند خود این نوسانات بدون علت نیستند و قبل از آنها باید به دنبال علت های دیگری گشت.))
از آنجا که این اولین شرط مرزی پایدار است، به عنوان یک اوربیتال، تعبیر شده است، اما در واقع، این اوربیتال، ابری از انرژی پتانسیل، یا به طور دقیق تر، بار است که ما آن را الکترون می نامیم، همانطور که مکانیک کوانتومی پیش بینی کرده بود؛ به جز اینکه ماهیت احتمالی آن آنطور نیست که توسط نظریه ی کوانتومی تفسیر شده است، بلکه واقعی است. این یک توزیع موج ایستاده ی واقعی بار (یا قطبش ناشی از اسپین یا تکانه زاویه ای) در اطراف پروتون است.
دکتر وال بیکر می گوید:
این راه حل هولوگرافیک برای من نه فقط بسیار دقیق است، بلکه بینشی به دینامیک فیزیکی و مکانیکی ساختار خلاء مقیاس پلانک دانه ای فضازمان و نقش آن به عنوان منبع تکانه، جرم و بار زاویه ای می دهد. این تعریف به وضوح نشان می دهد که سرعت های زاویه ای دیفرانسیلِ رفتار منسجم جمعی بیت های اطلاعاتی پلانک ،(PSU) شرایط مرزی مقیاس خاص و روابط جرم-انرژی را- که ما پروتون، الکترون و غیره می نامیم- تعیین می کند.
این شرایط مرزی خاص با ضریب هندسی کلی و کامل βΦr,l (تعریف میشود و این، مشابه ضریب لورنتس برای مدل هولوگرافی تعمیم یافته) در عبارت mr تعریف می شود که با دور شدن از شعاع پلانک rl (، از جرم پلانک به ذرات دارای جرم کوچکتر کاهش می یابد. rl طول پلانک، l تقسیم بر 2، (یا rl = l/2) است.


به علاوه، این راه حل نیازی به تفسیر احتمالی الکترون ندارد، زیرا الکترون، پروتون و همه جرم ها از یک گرادیان سرعت، بیرون می آیند که یک گرادیان چگالی و رفتار منسجم نوسانات خلاء را ایجاد می کند، و چرخش های واقعی خلاء کوانتومی است. بنابراین، این راه حل، ماهیت احتمالی تفسیر کپنهاگ از مکانیک کوانتومی را با چاپ مجدد یک رفتار مکانیک کلاسیک یا سیال(هر چند نسبیتی، با توجه به سرعت های موجود باشد) در قلمرو اتمی به چالش می کشد.
(تفسیر کپنهاگن می گوید نگاه ناظر بر وجود و رفتار ذرات کوانتومی، تاثیر گذار است ولی واقعیت را از آنچه در هستی وجود دارد، می زداید ولی آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و تفسیر جدید مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، جهان پیرامون ناظر هوشمند را واقعیتی در نظر میگیرد که با توجه به ظرفیت ناظر هوشمند، در ذهن او جای می گیرد.
آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر، عامل این تفاوت در رفتار را نگاه ناظر و وجود او در جهان خاص خودش می بیند و می گوید ناظران با توجه به وجود در جهان خود، متفاوت خواهند دید ولی در نظریه ی هولوگرافیک ژنرالیزه، آنچه واقعیت دارد، بر سطح اجسام جلوه گری می کند. سیاهچاله یا هر وجود دیگر، با توجه به سطحی- که در معرض دید ناظر هوشمند قرار میدهد- در سطح، جلوه گری میکند و آشکار میشود و سطح، نشان دهنده ی حجم و حتی ابعاد فراتر از حجم است.
در این دیدگاه، ناظر هوشمند است که واقعیت اشیای اطراف خود را به شکلی- که هماهنگ یا ظرف ذهن و وجود اوست- ترجمه میکند.
در اینجا هم ناظر تعیین میکند چه بخشی از حقیقت رویت شود.

بر خلاف تفسیر کپنهاگن- که واقعیت موجود را نفی میکند و آنچه در ذهن تولید میشود را صرفا برداشتی ذهنی بر اساس نیازهای ناظر میداند- در آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و انعکاس واقعیت موجود در سطح در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، واقعیت وجود دارد ولی ناظر می تواند بخشی از واقعیت را با توجه به قدرت نگاه و برداشت خود یعنی قدرت ترجمه آن واقعیت، آشکار کند.)
علاوه بر این، از آنجا که بخش هندسی توصیف ضمنی در راه حل هولوگرافی، مبتنی بر هندسه و گسستگی موجودیت‌های PSU، در طبیعت کوانتیزه می‌شود، به این ترتیب به طور طبیعی، نسبیت عام (در عامل β، که از ملاحظات نسبیتی ناشی می‌شود.) و فیزیک کوانتومی (در جرم پلانک در ml) را پل می‌کند از آنجایی که این PSU ها نیز بیت های اطلاعاتی هستند، این راه حل، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
گسترش راه حل هولوگرافی برای اتم های دیگر
راه حل یک الکترون را می توان به شعاع های دیگر زیر شعاع بور بسط داد. این کار با گستردن راه حل جرم هولوگرافیک برای الکترون در حالت n = 1 به شعاع های کوچکتر از شعاع بور (r در معادله ی آنΦr(r) ، نسبت هولوگرافیک است، که اکنون تابعی است که برای شعاع های کوچکتر از a0 به شعاع r بستگی دارد و در آن N یک عدد صحیح است. سمت چپ معادله ی بالا- که راه حل جرم هولوگرافی را به عنوان تابعی از شعاع r بیان می کند- می تواند در هر مقدار برای r ارزیابی شود، و همانطور که در شکل نشان داده شده است، می توان رسم کرد. در اینجا مشاهده می شود که راه حل جرم هولوگرافیک با کاهش شعاع r (یعنی هنگام رفتن از راست به چپ در شکل، افزایش می یابد. همچنین می‌توانیم ببینیم که افزایش راه حل هولوگرافیک در مقادیر عدد صحیح خاص از meهر کدام به ترتیب با افزایش N به اتم‌های بعد از هیدروژن (یعنی بعد از m = me) مطابقت دارد.


اساساً، این بدان معنی است که این راه حل، جرم کل الکترون را برای هر اتم در جدول تناوبی به عنوان پتانسیل الکترونی کامل در حالت پایه (1 = n) هر اتم می دهد. شعاع- که میزان گردابه را مشخص می‌کند- با افزایش تعداد الکترون‌ها کاهش می‌یابد و این، نشان می‌دهد با افزایش پتانسیل الکترون، گرداب «سفت‌تر» می‌شود.
رسم راه حل جرم هولوگرافیک به عنوان تابعی از شعاع.
توجه: جرم هولوگرافی با me در شعاع های متناظر a0 /N برابر است. برای مثال، جرم هولوگرافی برابر با جرم یک الکترون در شعاع اتم هیدروژن در حالت n=1 است و این، برابر جرم دو الکترون در شعاع اتم هلیوم در حالت n=1 برابر با جرم سه الکترون در شعاع اتم لیتیوم در حالت n=1 و غیره است. توجه: این رابطه فقط برای سه عنصر اول در نمودار، نشان داده شده است اما برای همه عناصر شناخته شده ادامه دارد.


با این راه حل تعمیم یافته برای همه ی عناصر، N را به عنوان عدد اتمی Z شناسایی می کنیم و برای کسرهای تدریجی کوچکتر a0، یک رابطه متناسب جالب بین جرم هولوگرافی و جرم الکترون پیدا می کنیم، همانطور که در شکل مشاهده می شود. .
این اشتقاق جدید از ele ctron ، راه حل جرم هولوگرافیک را به اتم هیدروژن بور و به تمام عناصر شناخته شده در حالت بنیادی خود (n = 1 گسترش می دهد و ساختار اتمی و بار آنها را از طریق نوسانات الکترومغناطیسی مقیاس پلانک تعریف می کند. علاوه بر این، عدد اتمی Z به عنوان یک نتیجه ی طبیعی از این رویکرد هندسی ظاهر می شود.


با توجه به توصیف دینامیکی اتم هیدروژن، چون مدل هولوگرافیک هرمیان، پروتون را به صورت سیاهچاله نشان می دهد(همانطور که در قسمت دوم این مجموعه توضیح داده شد)، می توان کل اتم (پروتون و پوسته های الکترونی آن) را طوری در نظر گرفت که گویی یک سیاهچاله بوده است و در آن، الکترون نشان دهنده ارگوسفر پروتون سیاهچاله ای است.
موازی مشابهی بین اتم بور و سیاهچاله ها، اخیراً توسط اخترفیزیکدان / فیزیکدان نظری کریستین کوردا، سردبیر مجله بین المللی ژورنال فیزیک انرژی بالا، گرانش و کیهان شناسی و فیزیک نظری پیشنهاد شده است.
در مدل کوردا [2] [3] یک سیاهچاله، شبیه به مدل نیمه کلاسیک اتم هیدروژن بور است و در آن، حالت‌های نرمال کوانتومی (QNM) ارتعاش در اتم، نشان‌دهنده ی پرش الکترون بین اوربیتال‌ها و قدر مطلق است. فرکانس‌های الکترومغناطیسی QNM که توسط انتشار و جذب ذرات(معادل تابش هاوکینگ در سیاه‌چاله‌ها) ایجاد می‌شوند، پوسته‌های انرژی سیاه‌چاله ی گرانشی «اتم هیدروژن» را نشان می‌دهند.(تابش هایی- که بخش بسیار کوچکی از آن در دسترس ماست- زیرا قدرت ادراکی انسان امروز، محدود به پیشرفت های تکنولوژیک و توانایی های ذهنی او و نه بیشتر است.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
همانطور که در مقاله ی قبلی تاریخچه ی مختصر الکترون توضیح دادیم، از مدل بور برای تعیین ویژگی های خاصی از طیف اتمی استفاده شد. مدل بور لایه‌های الکترونی متحدالمرکزی را در نظر گرفت که الکترون‌ها بین آنها پرش می‌کنند، و این جهش‌ها با اشکال مشاهده شده در طیف‌های گسیلی، مرتبط بودند. این نظم طیف‌های خطی با نظم‌های خاصیت شیمیایی مرتبط بود، و استدلالی برای طیف اشعه ی ایکس عناصر ارائه کرد که توسط هنری موزلی در سال 1914 انجام شد تا یک مبنای تجربی در توافق با جدول تناوبی عناصر ایجاد شده در دهه‌های قبل، در سال 1869 ایجاد شود.
از آنجا که ساختار اتم در آن زمان، ناشناخته بود، مندلیف عناصر را با اندازه‌گیری جرم اتمی آن‌ها سازماندهی کرد و این معیار دقیقی برای پیش‌بینی خواص شیمیایی آنها بود. پس از کشف هسته ی اتم توسط ارنست رادرفورد در سال 1911، مدل بار اعداد صحیح هسته و مقدار آن، بعداً توسط موزلی به صورت آزمایشی تأیید شد و بار هسته ای را تعداد پروتون های هسته، تعریف کرد و آن را اتمی نامید.
یک جنبه ی ترمودینامیکی برای راه حل هولوگرافیک برای الکترون و گسترش آن به همه اتم ها وجود دارد که با نسبت هولوگرافیک Φ مرتبط است که نرخ انتقال اطلاعات حجم به سطح است، شبیه به ثابت جنبشی k(T) مورد استفاده در واکنش های شیمیایی، یک واکنش شیمیایی اساساً یک بازآرایی اتم‌ها در داخل یک مولکول یا تبادل اتم‌ها بین مولکول‌ها (تبادل یک عدد صحیح از اتم‌ها) است. برای اینکه هر یک از اینها اتفاق بیفتد، تغییری در انرژی وجود دارد.
(مدل هولوگرافیک، بیان میکند که واقعیت اشیاء در قالبی روی سطح جلوه گری میکند که توسط ناظر هوشمند، قابل مشاهده است. آنچه دانشمندان گذشته در مورد الکترون و پروتون بیان کردند، جلوه گری حقیقت اشیا در قالب ذهنی آنها بود.
به همین ترتیب آنچه در آینده در این مورد بیان خواهد شد و آنچه در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه ی نسیم هرمیان مطرح میشود و الکترون را جلوه ی دیگری از پروتون در سطح دیگر انرژی تصور میکند، تفسیری از آن حقیقت ناشناخته در کیهان است که بیان آن در قالب فرمول های ریاضی آسان می شود.)
اگر واکنش شیمیایی، اندوترمیک باشد (اندوترمیک به معنای جذب گرما)، باید مقدار معینی انرژی برای انجام آن تامین کرد(معمولاً با گرم کردن ظرف حاوی مواد واکنش). از این رو، این واکنش خود به خود اتفاق نمی افتد. اگر واکنش گرمازا باشد (گرما، آزاد می کند)، به طور خود به خود اتفاق می افتد و انرژی آزاد می کند (معمولاً به شکل گرمایی). این ویژگی واکنش های شیمیایی با k(T) مرتبط است، یک ثابت سرعت واکنش که به دمای T بستگی دارد و با انرژی آزاد فعال سازی گیبس، مرتبط است، کمیتی که می تواند به عنوان انرژی مورد نیاز برای رسیدن به حالت گذار یک واکنش شیمیایی- که واکنش دهنده ها را به محصولات تبدیل می کند- در نظر گرفته شود.
در مورد نسبت هولوگرافی Φ، می توان آن را به عنوان یک ثابت سرعت جنبشی یا واکنش مرتبط با انرژی آزاد گیبس در تبادل اطلاعات سطح به حجم، یعنی تبادل انرژی در افق رویداد مشاهده کرد. در این معنا، Φیک محاسبه ی حالت پایدار ترمودینامیکی را نشان می دهد.


قانون مقیاس جهانی- که توسط نسیم حرمین و اولیور آلیرول منتشر خواهد شد، با عنوان یکسان سازی ثابت مقیاس نیروها، میدان ها و ذرات در پلاسمای خلاء کوانتومی بر این اصل، استوار است و یافتن ضریب هندسی مناسب و کامل برای اندازه گیری جرم ها و شعاع همه ی اجرام، از مقیاس پلانک و پایین تر، تا جهان و فراتر از آن است. از این رو، تبدیل به یک عامل هولوگرافی مقیاس یا فراکتال می شود ... این یک نظریه ی میدان یکپارچه ی کامل است!
https://www.resonancescience.org/.../the-generalized...


مطالب ویـژه


انگشت نگاری مغز نشان میدزندگی در جمع مواردی را برتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک (قسمت اول )طلای سیاهلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خودرمان های جدید در بیماری احساس گذر سریعتر زمانمرگ انتقال است یا نابود شواقعیت خلا و وجود و درک مپیچیدگی های مغزمگسبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتقویت استخوان در گرو تغذاولین مورد پیوند سر در انزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر درجه حرارت بر عملکعلت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت پنجاهمنابع انرژی از نفت و گاز نظام مثبت زندگیواکسن سرطانادغام میان گونه های مختلمشاهده گر جدای از شیء مشابوزون هیگز جهان را از متلپروژه ی ژنوم انسانیدرک احساسات و تفکرات دیگتنفس بدون اکسیژنتازه های اسکیزوفرنی(جنوسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش ژنتیک در درمان اختلامقالاتحس و ادراک قسمت ششماولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه ی رایج کیهانیک آلل ژنتیکی که از نئاندارتباط غیرکلامی بین انسامغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری دیستروفی میوتونیآنزیم تولید انرژی در سلودغدغه نتیجه ی نادانی استتولترودینتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسماگلوتید داروی کاهش دهننقش زنجبیل در جلوگیری از خواب سالم عامل سلامتی و یایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انساز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز بزرگ چالش است یا منفعبار بزرگ ایستادن بر دو پاآیا کیهان می تواند یک شبیرمز بقای جهش ژنتیکیتوصیه های سازمان بهداشت جلوتر را دیدنسیاره ی ابلهانچه زیاد است بر من که در ایدفاع در برابر تغییر ساختاگر خواهان پیروزی هستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دلفین ها می تواند از روزه داری و بیمار ی ام اس تکامل داروینی هنوز در حاجهان پیوستهسازگاری با محیط بین اجزانوروز یا روز پایانیدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش در طبیعتکاهش دوپامین عامل بیماریاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای اولین بار دانشمندانآزمون ذهنی گربه شرودینگرریشه های مشترک حیاتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجایی خالی نیستشلیک فراموشیفرایند تکامل و دشواری هاچگونه به سطح بالایی از هوداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از مانند آب باشهدف از تکامل مغزکریستال زمان(قسمت سوم)از تکامل تا مغز، از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیالکترومغناطیس شنوایی و هرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت در علم، هرگز نهایی شب سیاه سحر شودقانونمندی و محدودیت عالمچالش هوشیاری و اینکه چرا در مانهای کمر دردابزارهای بقا ازنخستین هممخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E برای فعالیت صحگالکانزوماب، دارویی جدیاسرار بازسازی اندام هابزرگترین درد از درون است اندوهگین نباش اگر درب یا زندگی در سیاهچالهتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک (قسمت دوم )طوفان فقر و گرسنگی و بی سلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچرا بیماری های تخریبی مغدرمان های رایج ام اساحساسات کاذبمرگ تصادفیوالزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزی در درک زبه قفس های سیاهت ننازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتقویت سیستم ایمنیزبان و بیان نتیجه ساختماعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت پنجاه و یمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیواکسن سرطانادغام دو حیطه علوم مغز و مشاهده آینده از روی مشاهبی نهایت در میان مرزهاپروژه ی ژنوم انسانیدرک تصویر و زبان های مخلتتنها مانع در زندگی موارد تازه های بیماری پارکینسوسفر دشوار اکتشافنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت شصت و هشتاوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه بنیادینیک جهش ممکن است ذهن انسانارتروز یا خوردگی و التهامغز کوانتومیبیماری ضعف عضلات نزدیک بآیندهذهن ما از در هم شکستن منبتومورها و التهاب مغزی عاتشنج عدم توازن بین نورون سندرم کووید طولانینقش زبان در سلطه و قدرت اخواب عامل دسته بندی و حفطایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز بزرگ چالشهای پیش روبار سنین ابزار هوشمندی اآیا گذشته، امروز وآینده رمز جهانتوصیه های غیر دارویی در سجمجمه انسان های اولیهسیاره ابلهاننه عدم مطلق بلکه عدم با قدقیق ترین تصاویر از مغز ااپی ژنتیکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی از عروسک تا کمکوچکترین چیز یک معجزه اساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناسابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دلفین ها میتوانند باروزه داری سلول های بنیادتکامل داروینی هنوز در حاجهان پر از چیزهای اسرار آستون فقرات انسان دو پا جلفلج نخاعی با الکترودهای نوشیدن چای برای مغز مفید دژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اسهوش عاطفی بیشتر در زنانکاهش سن بیولوژیکی، تنها از تکینگی تا مغز از مغز تبرای تمدن سازی، باید در بآسيب میکروواسکولاریا آسرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جاذبهشنا در ابهای گرم جنوب نیافرایند حذف برخی اجزای مغچگونه باغبانی باعث کاهش داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از ماه رجبهدف از خلقت رسیدن به ابزاکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز روده تا مغزبرخی درمان های Spinal Muscular Atالکتروتاکسی(گرایش و حرکرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان قارچ بی مغز در خدمت موجودچالش دیدگاه های سنتی در بدر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقای موجود زندهمدل همه جانبه نگر ژنرالیویتامین E در چه مواد غذایگامی در درمان بیماریهای اصل بازخوردبسیاری از بیماری های جدیبسیاری از بیماری های جدیاندام حسی، درک از بخش هایزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت 67لزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان های علامتی در ام اساخلاق و علوم اعصابمراحل ارتقای پله پله کیهواکنش های ناخودآگاه و تقپیوند قلب خوک، به فرد دچابه مغز خزندگان خودت اجازدرمان تومورهای مغزی با اتلقین اطلاعات و حافظهزبان و بیان، در سایه پیشرعوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیواکسنی با تاثیر دوگانه اارتقا و تکامل سنت آفرینش مطالبی در مورد تشنجبی عدالتی در توزیع واکسن پرواز از نیویورک تا لوس آدرک حقیقت نردبان و مسیری تنبیه چقدر موثر استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش پیش زمینه ها و اراده صفحه اصلیحس و ادراک قسمت شصت و دوايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه در پایه ی همه ی واکیک رژیم غذایی جدید، می توارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز آیندگان چگونه است ؟بیماریهای تحلیل عضلانی اآینده ی انسان در فراتر ازذهن چند جانبه نیازمند نگتومورهای ستون فقراتتشخیص ژنتیکی آتروفی های سندرم گیلن باره به دنبال نقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلنداز بحث های کنونی در ویروسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبارداری بدون رحمآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهان خاصیت فراکتالتوصیه هایی در مصرف ماهیجنبه های موجی واقعیتسیاره ابلهاننهایت معرفت و شناخت درک عدلایلی که نشان میدهد ما بابتدایی که در ذهن دانشمنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی از عروسک تا کمکووید نوزده و خطر بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دست مصنوعی به زودی قاروش مقابله مغز با محدودیتکامل زبانجهان دارای برنامهسخن پاک و ثابتفلج بل، فلجی ترسناک که آننوعی سکته مغزی ، وحشتناک دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش عاطفی در زنان بیشتر اکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای خودآگاه بودن تو بایآسیب ها ناشی از آلودگی هورژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر نگاه انسان بر رفتاجاذبه و نقش آن در شکلگیریشناخت و معرفت، و نقش آن دفراتر از دیوارهای باورچگونه تکامل مغزهای کنونیداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینهر چیز با هر چیز دیگر در تکشف مکانیسمی پیچیده در باز علم جز اندکی به شما دابرخی روش های تربیتی کودکالگو و عادت را بشکن و در ارساناها و ابر رساناها و عتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت غیر فیزیکیشبیه سازی سیستم های کوانقبل از آغازچاالش ها در تعیین منبع هودر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقای از نخستین مدل هولوگرافیک ژنرالیزهویتامین کاگامی در درمان بیماریهای اصل علت و تاثیربعد از کروناانرژی بی پایان در درون هرزندگی زودگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت چهللزوم سازگاری قانون مجازاچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان ژنتیکی برای نوآوریاخلاق پایه تکامل و فرهنگمرز مرگ و زندگی کجاستواکنش به حس جدیدپیوند مغز و سر و چالشهای به نقاش بنگردرمان تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و تکلم برخی بیماریهعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاه و سمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی ریسمانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتوکين تراپی روشی جديد مطالعه ای بیان میکند اهدبیمار 101 ساله، مبتلا به سپرورش مغز مینیاتوری انسادرک دیگرانتو یک معجزه ایتبدیل سلولهای محافط به سسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش آتش در رسیدن انسان بهسوالات پزشکیحس و ادراک قسمت شصت و ششايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه زبانِ زمان استیکی از علل محدودیت مغز امارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز انسان ایا طبیعتا تمابیهوش کردن در جراحی و بیمآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم فضای خالیتشخیص آلزایمر سالها قبل سندرم پیریفورمیسنقش سجده بر عملکرد مغزخودآگاهی و هوشیاريایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بساز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز بزرگترین مصرف کننده بازگشت از آثار به سوی خداآیا آگاهی پس از مرگ از بیرنگ کردن، حقیقت نیستتوضیحی ساده در مورد هوش مجنسیت و تفاوت های بیناییسیر آفرینش از روح تا مغز نهایت در بی نهایتدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمکودک هشت ساله لازم است آداز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش های صرفه جویی در ایجاتکامل زبانجهان در حال نوسان و چرخشسختی ها رفتنی استفلج خوابنیکولا تسلادانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل هوش عاطفی در زنان بیشتر اکار با یگانگی و یکپارچگیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای زندگی سالم، یافتن تآشنا پنداریرژیم ضد التهابیتاثیر نگاه انسان بر رفتاجدایی خطای حسی استشناخت درون، شناخت بیرون؛فرد حساس از نظر عاطفی و بچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از ماجرای جهل مقدسهر حرکت خمیده می شود و هر کشف ارتباط جدیدی از ارتبازدواج های بین گونه ای، ربرخی سلولهای عصبی در تلاالگوی بنیادین و هوشیاریرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت غیر قابل شناختشبکه های مصنوعی مغز به درقبل از انفجار بزرگناتوانی از درمان برخی ویدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای دفاعی و بقای مومدل هولوگرافیک تعمیم یافویتامین کا و استخوانگاهی لازم است برای فهم و اصل عدم قطعیت از کوانتوم گاهی مغز بزرگ چالش استاصول انجام برخی نرمش ها دبعد از کروناانرژی تاریکزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان زیباییحس و ادراک قسمت چهل و هفتمقاومت به عوارض فشار خون چرا خشونت و تعصباختلال خواب فرد را مستعد مرز بین انسان و حیوان کجاواکسن های شرکت فایزر آمرپیوند اندام از حیوانات ببه نقاش بنگردرمان جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت چعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و شمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیموبینار اساتید نورولوژی دارتباط میکروب روده و پارمعنی روزهبیماری های مغز و اعصاب و پرتوهای صادر شده از سیاهدرک درست از خود و هوشیاریتو یک جهان در مغز خودت هستداوم مهم است نه سرعتسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، نپیامهای کاربرانحس و ادراک سی و هفتمايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر حفظ گرهیافته های نوین علوم پرده ارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز انسان برای ایجاد تمدبیهوشی در بیماران دچار اآیا ممکن است موش کور بی مذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم فضای خالی یا توهم فضتصویربرداری فضاپیمای آمسندرم پس از ضربه به سرنقش غذاها و موجودات درياخودروهای هیدروژنیایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کلرال هیدرات برای خواباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز حریص برای خون، کلید تبازگشت به ریشه های تکاملآیا امکان بازسازی اندامهروی و منیزیم در تقویت استتیوتیکسن داروی ضد جنونجنسیت و تفاوت های بیناییسیستم تعادلی بدنچهار میلیارد سال تکامل بدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک تا کمکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساسات متفاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی ساده برای کاهش اتکامل زبان انسان از پیشیجهان شگفت انگیزسرنوشتفلج خواب چیستنیاز به آموزش مجازی دیجیدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج هوشمندی کیهانکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های آشنا پنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر ویتامین دی بر بیماجریان انرژی در سیستم های شناسایی تاریخچه ی تکاملیفرضیه ای جدید توضیح میدهچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از ماده ی تاریکهرچیز با یک تاب تبدیل به کشف جمجمه ای درکوه ایرهواساس انسان اندیشه و باور برخی سيناپسها طی تکامل و الگوبرداری از طبیعترشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقایق ممکن و غیر ممکنشباهت مغز و کیهانقدم زدن و حرکت دید را تغیناتوانی در شناسایی چهره در هم تنیدگی کوانتومیابعاد اضافه ی کیهانمدل های ریز مغز مینی برینویتامین کا در سبزیجاتگذر زمان کاملا وابسته به اصول توسعه ی یک ذهن کاملبعد از کرونا دلخوشی بیهوانرژی تاریک که ما نمی توزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت چهل و هشتمقابله ی منطقی با اعتراضچرا در مغز انسان، فرورفتاختلال در شناسایی حروف و مرز جدید جستجو و اکتشاف، واکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند سر آیا ممکن استبه هلال بنگردرمان جدید میگرن با انتی تلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت اعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیموجود قبل از ناظر هوشمندارتباط ماده و انرژیمعادله ها فقط بخش خسته کنبیماری وسواسآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک عمیق در حیواناتتو پیچیده ترین تکنولوژی تداخل مرزها و صفات با بینسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش اتصالات بین سلولهای سایتهای دیگرحس و ادراک- قسمت پنجاه و ای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر رها شدن از وابستگییاد بگیر فراموش کنیارزش خود را چگونه میشناسمغز انسان برای شادمانی طبیوگرافیآیا ما کالا هستیمذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)تصادف یا قوانین ناشناختهسندرم سردرد به دلیل افت فنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرداز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینبازخورد یا فیدبکآیا انسان با مغز بزرگش اخرویا و خبر از آیندهتکنولوژی جدید که سلول هاجهل مقدسسیستم دفاعی بدن علیه مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک تا کمکودکان میتوانند ناقل بی از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساساتی غیرآیا راهی برای رفع کم آبی روش صحبت کردن در حال تکامتکامل ساختار رگهای مغزی جهانی که نه با یک رخداد و سریعترین کامپیوتر موجودفلج دوطرفه عصب 6 چشمچیزی منتظر شناخته شدندانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی هوشیاری کوانتومیکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی مرزهای اخلاق و علوم آغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم غذایی ضد التهابیتاثیر ویروس کرونا بر مغز جریان انرژی در سیستم های شناسایی سلول های ایمنی افضای قلب منبع نبوغ استچگونه حافظه را قویتر کنیداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از ماده ی خالیهزینه ای که برای اندیشیدکشف جدید تلسکوپ جیمز وباستفاده از مغز، وزن را کمبرداشت مغز ما از گذر زمانالتهاب شریان تمپورالرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحلقه های اسرارآمیزشباهت مغز با کیهان مادیقدرت کنترل خودنادانی در قرن بیست و یکم،در هم تنیدگی کوانتومی و پاتفاق و تصادفمدیون خود ناموجودویتامین بی 12 در درمان دردمدیریت اینترنت بر جنگویتامین بی هفدهگربه شرودینگر و تاثیر مشاصول سلامت کمربعد از کرونا دلخوشی بیهوانرژی خلا ممکن استزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت چهل و دوممقابله با کرونا با علم اسچرا ذرات بنیادی معمولاً اختلال در شناسایی حروف و مزایای شکلات تلخ برای سلواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر، یکی از راه حلهابه کدامین گناه کشته شدنددرمان جدید کنترل مولتیپلتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت بیست و یکمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیموراپامیل در بارداریارتباط متقابل با همه ی حیمعجزه ی علمبیماری گیلن باره و بیمارآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری قلب در بیماری ویرتو افق رویداد جهان هستیتروس جریان انرژیسفری به آغاز کیهاننقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوموارکتوس ها ممکن است دیادگیری مهارت های جدید داز نخستین همانند سازها تمغز انسان برای شادمانی طبیوگرافیآیا ما تنها موجودات زنده ذهن سالمتوهم چیستتظاهر خوابیده ی مادهسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های مایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرد ناشی از تنگی کانااز تکینگی تا مغز و از مغز مغز را از روی امواج بشناسبازسازي مغز و نخاع چالشی آیا احتمال دارد رویا از آرویا بخشی حقیقی از زندگی تکنولوژی جدید که سلول هاجهان فراکتالسکوت و نیستینوآوری ای شگفت انگیز داندو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش فراموش شده ی حافظهآیاما مقهور قوانین فیزیکروشهای نو در درمان دیسک بتکامل شناخت انسان با کشفجهانی که از یک منبع، تغذیسرگیجه از شایعترین اختلافناوری هوش مصنوعی نحوه خچیزی خارج از مغزهای ما نیدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در برابهوش، ژنتیکی است یا محیطیکتاب گران و پرهزینه شد ولاز تکینگی تا مغز- از مغز برخی نکات از گاید لاین پرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم غذایی ضد دردتاثیر ژنها بر اختلالات خجریان انرژی در سیستم های شواهدی از نوع جدیدی از حاقفس ذهننگاه محدود و تک جانبه، مشداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از ماده، چیزی بیش از یک خلا هزینه سنگین انسان در ازاگل زندگیاستفاده از هوش مصنوعی در بررسي علل احتمالي تغيير امیوتروفیک لترال اسکلروزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحمله ویروس کرونا به مغزشباهت کیهان و مغزقدرت انسان در نگاه به ابعنبرو و انرژی مداومدر هم تنیدگی کوانتومی و داتوبان اطلاعات و پلِ بینمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرگزیده ای از وبینار یا کنفاضطراب و ترستفکر خلا ق در برابر توهم انسان قدیم در شبه جزیره عزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت چهل و سومملاحظه های اخلاقی دربارهچراروياها را به یاد نمی آاختلالات مخچهمسیر دشوار تکامل و ارتقاواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوندی که فراتر از امکانبه امید روزهای بهتردرمان جدید سرطانتلاشی جدید در درمان ام استاثیر رو ح و روان بر جسمزبان و شناخت حقیقت قسمت سعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت بیست و دومنابع انرژی از نفت و گاز هفت چیز که عملکرد مغز تو ورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط چاقی و کاهش قدرت بمعجزه ی علم در کنترل کرونبیماری آلزایمر، استیل کوآلزایمردرگیری مغز در بیماری کویتو انسانی و انسان، شایستتری فلوپرازینسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک- قسمت شصت و چهایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد اسیادآوری خواب و رویااز نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچک تر شبیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا مغز تا بزرگسالی توسعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم وجودتظاهری از ماده است که بیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایدارایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مربحتی علمی درباره تمایل بآیا احتمال دارد رویا از آرویا تخیل یا واقعیتتکینگیجهان ما میتواند به اندازسکته مغزینوار مغز مشاهده ی غیر مستدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی به شناسایی کاکودکان را برای راه آماده از تکینگی تا مغز از مغز تبخش های تنظیمی ژنومآب زندگی است قسمت چهارمروشهای شناسایی قدرت شنواتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهانی در ذهنسربازان ما محققا غلبه می فیلمی بسیار جالب از تغییچیزی شبیه نور تو نیستدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدهیچ وقت خودت را محدود به کتاب زیست شناسی باوراز تکینگی تا مغز- از مغز برخی نرمش ها برای زانوافت فشار خون ناگهانی در وراه فراری نیستتاثیر کلام در آیات کلام بجستجوی متن و تصویر به صورشواهدی از دنیسوان(شبه نئقلب و عقلنگاه انسان محدود به ادراداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدهزاران سال چشم های بینا وگلوئوناستفاده از انرژی خلابررسی و اپروچ جدید بر بیمامید نیکو داشته باش تا آنزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وحمایت از طبیعتشباهت زیاد بین سلول هاي عقدرت عشقنخاع ما تا پایین ستون فقردر یک فراکتال هر نقطه مرکاتوسوکسیمایداثر مضر مصرف طولانی مدت رمروری بر تشنج و درمان هایویروس مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته واطلاع رسانی اینترنتیتفاوت مغز انسان و میمون هانسان ها می توانند میدان زیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت نهمملاحظات بیهوشی قبل از جرچراروياها را به یاد نمی آاختلالات حرکتی در انسانمسئول صیانت از عقیده کیسواکسن کرونا ساخته شده توپیوستگی همه ی اجزای جهانبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان سرطان با امواج صوتتمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر رژیم گیاه خواری بر زبان جانسوزعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز هفت سین یادگاری از میراث ورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط هوش ساختار مغز و ژمعجزه در هر لحظه زندگیبیماری الزایمرآملودیپین داروی ضد فشار درگیری مغز در بیماران مبتو با همه چیز در پیوندیتری فلوپرازینسلول های بنیادی منابع و انقش حیاتی تلومر دی ان آ دحساسیت روانی متفاوتایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احژن همه چیز نیستاز نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچکتر شدبیان حقیقتآیا همه جنایت ها نتیجه بیذره ی معین یا ابری از الکتوهم بی خداییتعداد کلی ذهن ها در جهان سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقشه های مغزی جدید با جزیخارق العاده و استثنایی باکسی توسین و تکامل پیش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسبحث درباره پیدایش و منشا آیا برای تولید مثل همیشه رویا حقی از طرف خداتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان مادی، تجلی فضا در ذهسانسور از روی قصد بسیاری نوار مغز در فراموشی هادو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در کامپیوترهاکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگی حس و ادراک ما اآب زندگی است قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهش های ژنتیکی مفید در ساسردرد میگرن در کودکانفیزیک مولکولها و ذرات در نکاتی در مورد تشنجدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدهیچ کاری نکردن به معنی چیکتاب طبیعت در قالب هندسهاز تکینگی تا مغز- از مغزتبرخی نرمش های گردنافت هوشیاری به دنبال کاهراه های جدید برای قضاوت رتاثیر کپسول نوروهرب بر نجستجوی هوشیاری در مغز ماشکل های متفاوت پروتئین هقلب دروازه ی ارتباطنگاه از بیرون مجموعهداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از مباحث مهم حس و ادراکهستي مادي ای که ما کوچکترگمان میکنی جرمی کوچکی در استفاده از سلول های بنیابررسی ژنها در تشخیص بیماامید درمان کرونا با همانزمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحوادث روزگار از جمله ویرشباهت زیاد بین سلول هاي علمس کوانتومینخستین تصویر از سیاهچالهدر کمتر از چند ماه سوش جددر آسمان هدیه های نادیدناثرات فشار روحی شدیدمرکز هوشیاری، روح یا بدن ویرایش DNA جنین انسان، برگشایش دروازه جدیدی از طراطلاعات حسی ما از جهان، چتفاوت ها و تمایزها کلید بانسان یک کتابخانه استزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهارمممانتین یا آلزیکسا یا ابنزاع بین جهل و علم رو به پاختلالات صحبت کردن در انمسئولیت جدیدواکسن ایرانی کرونا تولیدپیام های ناشناخته بر مغز به خودت مغرور نشودرمانهای بیماری پارکینستمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر رژیم گیاه خواری بر زبان ریشه هایی شناختی اسعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز هم نوع خواری در میان پیشیورزش و میگرنارتباط پیوسته ی جهانمغز فکر میکند مرگ برای دیبیماری ای شبیه آلزایمر و آموزش نوین زباندرگیری مغزی در سندرم کووتو با باورهایت کنترل میشترکیب حیوان و انسانسلول های بدن تو پیر نیستننقش خرچنگ های نعل اسبی درخفاش با شیوع همه گیری جدیاین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایژن همه چیز نیستاز نخستین همانند سازها تمغز ایندگان چگونه استبیست تمرین ساده برای جلوآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قتوهم جدایی و توهم علمتغییر الگوی رشد مغزی با زسودمندی موجودات ابزی بر نقص در تشخیص هیجانات عامخبر مهم تلسکوپ هابلاگر فقط مردم میفهمیدند کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشبحثي درباره هوش و تفاوتهآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویاها از مغز است یا ناخوتکامل مداومجهان مرئی و نامرئیسانسور بر بسیاری از حقاینوار مغز در تشخیص بیماری دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگتر کیهان ناشناختآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان قطع نختئوری تکامل امروز در درمجهش های ژنتیکی غیر تصادفسردرد و علتهای آنفیزیک و هوشیاریچگونه مولکول های دی ان ایدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالهیچ کس مانند تو نگاه نمیککتاب، سفری به تاریخاز تکینگی تا مغز، از مغز برخی یونها و مولکول های مافتخار انسانراه های جدید برای قضاوت رتاثیر کپسول نوروهرب بر تحفره در مغزشکل پنجم مادهقلب روباتیکنگاه از درون مجموعه با نگداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مهستی ما پس از شروعی چگال گنجینه ای به نام ویتامین استفاده از سلول های بنیابررسی بیماری التهابی رودامیدوار باش حتی اگر همه چزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست شرکت نورالینک ویدیویی ازلوب فرونتال یا پیشانی مغنخستین روبات های زنده ی جلوتیراستامنرمش های مفید برای درد زادر آستانه ی موج پنجم کوویاثرات مفید قهوهمرکز حافظه کجاستواقعیت فیزیکی، تابعی از پمبرولیزوماب در بیماری چاطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های بین زن و مرد فقانسان جدید از چه زمانی پازیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت نوزدهممن کسی در ناکسی دریافتم نزاع بین علم و نادانی رو اختلالات عضلانی ژنتیکمسئولیت در برابر محیط زیواکسن اسپایکوژنپیشینیان انسان از هفت میبه دنبال رستگاری باشدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر رژیم گیاه خواری بر زبان شناسی مدرن در سطح سلعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز در زمان کنونی استورزش بهترین درمان بیش فعارتباط انسانی، محدود به مغز قلببیماری ای شبیه ام اس مولتآمارهای ارائه شده در سطح درگیری مغزی در سندرم کووتو جهانی هستی که خودش را ترازودونسلول عصبی شاهکار انطباق نقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از مطالب همایش ماین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشژن هوش و ساختارهای حیاتی از نشانه ها و آثار درک شدمغز ابزار بقای برتر مادیبیش از نیمی از موارد انتقآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذرات کوانتومی زیر اتمی قتوهمات و شناخت حقیقتتغییر زودتر اتصالات مغزیسیلی محکم محیط زیست بر اننقطه بی بازگشتخدا موجود استاگر میدانی مصیبت بزرگتر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی کنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی جالب درباره محدودیتآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل چشمجهان هوشیارسایه را اصالت دادن، جز فرنوار مغزی روشی مهم در تشخدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکیهان خود را طراحی میکنداز تکینگی تا مغز از مغز تبخش دیگری در وجود انسان هآب زندگی است قسمت سومروشی جدید در درمان نابینتئوری تکامل در پیشگیری و جهشهای مفید و ذکاوتی که دسردرد تنشنفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه مغز پیش انسان یا همدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتهیچ کس حقیقت را درون مغز کتابخانهاز تکینگی تا مغز، از مغز برخی اثرات مضر ویتامین دافراد آغاز حرکت خودشان رراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سحقیقت قربانی نزاع بین بی شگفت انگیز بودن کیهانقلب را نشکننگاه حقیقی نگاه به درون اداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیو هر کس تقوای خدا پیشه کنگویید نوزده و ایمنی ساکتاستفاده از سلول های بنیابررسی سیستم تعادلی بدن اامیدی تازه در درمان سرطازمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حافظه و اطلاعات در کجاست شربت ضد خلطشش مرحله تکامل چشملوزالمعده(پانکراس)مصنوعنرمش های مفید در سرگیجهدر درمان بیماری مولتیپل اثرات مضر ماری جوانامرکز حافظه کجاستواقعیت چند سویهپنج اکتشاف شگفت آور در مواطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های تکاملی در مغز وانسان خطرناکترین موجودزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت هفتممنابع انرژي پاک سرچشمه حنزاع بین علم و جهل رو به پاختراع جدید اینترنت کوانمستند جهان متصلواکسن اسپایکوژن ضد کروناپیشرفت های جدید علوم اعصبه زودی شبکه مغزی به جای دریای خداتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر رژیم گیاهخواری بر زبان شناسی نوین نیازمند عدم درکحس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز همه ی سردردها بی خطر نیستورزش در کمر دردارتباط از بالا به پایین ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری اسپینال ماسکولار آن چیزی که ما جریان زمان درگیری اعصاب به علت میتوتو دی ان ای خاص ميتوکندريتراشه ی بیولوژِیکسلولهای ایمنی القا کنندهنقش ذهن و شناخت در حوادث خلاصه ای از درمان های جدیاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز ابزار برتر بقابیشتر کمردردها نیازی به آیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتتغییر عمودی سر انسان از پسیگار عامل افزایش مرگ ومچند نرمش مفید برای کمردرخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی کنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیبحثی در مورد نقش ویتامين آیا جنین انسان، هوشمندی رویای شفافتکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان یکپارچهساخت شبکه عصبی مصنوعی با نوبت کودکانديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درمانگر کامپیکیهانِ هوشیارِ در حال یااز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مآب، زندگی است(قسمت پنجم)روشی جدید در درمان سکته متئوری جدید، ویران کردن گجهشهای مفید و ذکاوتی که دسردرد سکه ایفاصله ها در مکانیک کوانتچگونه هموساپينس بر زمین دانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندهیچگاه از فشار و شکست نترکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز، از مغز برخی اختلالات عصبی مثانهافزایش قدرت ادراکات و حسراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر کپسول نوروهرب بر سحقیقت آنطور نیست که به نظشگفت زده و حیران باشقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دوفور و فراوانیگوشه بیماری اتوزومال رسساستیفن هاوکینگ در مورد هبررسی علل کمر درد در میانامگا سه عامل مهم سلامتزمان پلانکتاثیر انتخاب از طرف محیط حافظه و اطلاعات در کجاستششمین کنگره بین المللی سلیس دگرامفتامین یا ویاسنرمشهای مهم برای تقویت عدر سال حدود 7 میلیون نفر اجزای پر سلولی بدن انسان مرکز خنده در کجای مغز استواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز داعتماد به خودتفاوت های زبانی سرمنشا تانسان عامل توقف رشد مغززیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژی از نفت و گاز نسبت ها در کیهانادامه بحث تکامل چشممشکلات نخاعیواکسن دیگر کرونا ساخته شپیشرفت در عقل است یا ظواهبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک فرد دیگر و رفتارهای اتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزبان، نشان دهنده ی سخنگو عسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سوممنابع بی نهایت انرژی در دهمیشه اطمینان تو بر خدا بوزن حقیقی معرفت و شناختارتباط بین هوش طبیعی و هومغز مادران و کودکان در زمبیماری اضطراب عمومیآنچه واقعیت تصور میکنیم درختان اشعار زمینتولید مثل اولین ربات های تربیت کودکان وظیفه ای مهسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش روی و منیزیم در سلامتخم شدن فضا-زماناینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی الفاگوژنها نقشه ایجاد ابزار هواز نظر علم اعصاب اراده آزمغز از بسیاری حقایق می گربا هوش مصنوعی خودکار روبآیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصتوانایی مغز و دیگر اجزای تغییرات منطقه بویایی مغزسیاهچاله های فضایی منابعچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی کنترل همجوشی هسته ای با هاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی در مورد نقش کلسیم و آیا جهان ذهن و افکار ما مروان سالمتکامل ابزار هوش ، راه پر جهان یکپارچهساخت شبکه عصبی با الفبای نور دروندی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکیست کلوئید بطن سوماز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه ی مسلط ژنها در اختآثار باستانی تمدن های قدريتوکسيمب در درمان ام استا 20 سال آینده مغز شما به جواب دانشمند سوال کننده سردرد عروقی میگرنفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه هوشیاری خود را توسدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خودهیپرپاراتیروئیدیسمکرونا چه بر سر مغز می آوراز تکینگی تا مغز، از مغز برخی اصول سلامت کمرافزایش مرگ و میر سندرم کوراه بی شکستتاثیر کتامین در درمان پاحقیقت افرادشگفتی های زنبور عسلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنگاهی بر توانایی اجزاي بداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از محدودیت چقدر موثر استوقت نهيب هاي غير علمي گذشگوشت خواری یا گیاه خواریاستیفن هاوکینگ در تفسیر بزرگ فکر کنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر احتمالی عصاره تغلیحباب های کیهانی تو در توحد و مرزها توهم ذهن ماستصرع و درمان های آنلا اکراه فی الدینچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان های اسرار آمیز در آاجزایی ناشناخته در شکل گمرگ چیستواقعیت چیستپوشاندن خود از نوراعداد بینهایت در دنیای متفاوتهای جنسیتی راهی براانسانیت در هم تنیده و متصزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هجدهممنابع انرژی از نفت و گاز نسبت طلایی، نشانه ای به ساداراوون تنها داروی تاییمشکلات بین دو همسر و برخیواکسن دیگری ضد کرونا از دپیشرفتی مستقل از ابزار هبوزون هیگز چیستدرک نیازمند شناخت خویش اتمساح حد واسط میان مغز کوتاریکی من و تو و گرد و غبازبان، وسیله شناسایی محیطنقش هورمون های تیروئید دعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین هیبرید بین انسان و منابع جدید انرژیهمیشه عسل با موم بخوریموزوز گوشارتباط شگفت مغز انسان و فمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری بیش فعالیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درد باسن و پا به دلیل کاهتولید یا دریافت علمترجمه ای ابتدایی از اسراسلسله مباحث هوش مصنوعینقش روزه داری در سالم و جخونریزی مغز در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بژنها ، مغز و ارادهاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز به تنهایی برای فرهنگ با تعمق در اسرار ابدیت و آیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر متوازن مهمتر از فعالیت زیتغییرات آب و هوایی که به سیاهچاله ها، دارای پرتو چند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی کنترل جاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین بحثی در مورد حقیقت فضا و آیا جهش های ژنتیکی، ویروروبات های ریز در درمان بیتکامل جریان همیشگی خلقتجهان کنونی و مغز بزرگتریساختن آیندهنورون هاي مصنوعی می تواندین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیکاهش مرگ و میر ناشی از اباز تکینگی تا مغز از مغز تبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آرامش(سکوت) stillness و تکاپوریواستیگمینتا بحر یفعل ما یشاجوسازی مدرنسرعت فکر کردن چگونه استفراموش کارها باهوش تر هسچگونه واکسن کرونا را توزدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمهاوکينگ پیش از مرگش رسالکریستال هااز تکینگی تا مغز، از مغز برخی بیماری ها که در آن بافزایش سرعت پیشرفت علوم رابطه تشنج و اوتیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت اشیاشاهکار قرنقانون مندی نقشه ژنتیکی مچالش هوشیاری و اینکه چرا دارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظوقتی فهمیدی خطا کردی برگگیلگمش باستانی کیستاستخوان های کشف شده، ممکبزرگ شدن مغز محدود به دورانفجار و توقف تکاملی نشازمان شگفت انگیزتاثیر ترکیبات استاتین (سحرکت چرخشی و دائمی کیهانضررهای مصرف شکر و قند بر لایو دوم دکتر سید سلمان فچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان های بیماری آلزایمراحیای بینایی نسبی یک بیممرگ و میر پنهانواقعیت های متفاوتپیموزایدبقای حقیقی در دور ماندن اتقلید مرحله ای نسبتا پیشانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتممنابع انرژی از نفت و گاز نشانه های گذشته در کیهان ادب برخورد با دیگرانمشکلات روانپزشکی پس از سپاسخ گیاهان در زمان خورددرک و احساستنفس هوازی و میتوکندریتاریکی خواهد ترسیدسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون زنانه استروژنعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک قسمت سی و ششماولین تصویر در تاریخ از سمناطق خاصی از مغز در جستجهمراهی نوعی سردرد میگرنییک پیام منفرد نورون مغزی ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز چگونه صداها را فیلتر بیماری تی تی پیآنها نمیخواهند دیگران رادست آسمانتولید پاک و فراوان انرژیتسلیم شدن از نورون شروع مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش رژیم غذایی بر رشد و اخواندن ، یکی از شستشو دهناینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بژنهای مشترک بین انسان و واز واقعیت امروز تا حقیقتمغز برای فراموشی بیشتر کباهوش ترین و با کیفیت تریآیا واکنش های یاد گرفته ورموزی از نخستین تمدن بشرتوسعه هوش مصنوعی قادر استغییرات تکاملی سر انسان سیاهچاله و تکینگی ابتدایچندین ماده غذایی که ماننخطر آلودگی هوااگر با مطالعه فیزیک کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دبحثی در مورد عملکرد لوب فآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروح رهاییتکامل داروینی هنوز در حاجهان کاملی در اطراف ما پرساختار فراکتال وجود و ذهنورون های ردیاب حافظهدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانمیوتونیک دیستروفیهوش احساسیکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تبرین نت به جای اینترنتآزمون تجربی، راهی برای رریاضیات یک حس جدید استتاثیر فکر بر سلامتجامعه ی آسمانیسعی کن به حدی محدود نشویفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه آن شکری که می خوریمدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطهاوکينگ پیش از مرگش رسالکریستال زمان(قسمت اولاز تکامل تا مغز از مغز تا برخی بیماری های خاص که بدافسردگی و اضطراب در بیماراز تغییرتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت تنها چیزی است که شاشاهکار شش گوشقانون جنگلچالش هوشیاری و اینکه چرا داستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای پیشرفته ارتباط مخچه فراتر از حفظ تعادلوقتی تو از یاد گرفتن باز گیاه بی عقل به سوی نور میاستروژن مانند سپر زنان دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی انواع سکته های مغزیزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر حرکات چشم بر امواج زندگی بی دودتاثیر دوپامین و سروتونینحس چشایی و بویاییضررهای شکر بر سلامت مغزلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان های جدید میگرناحیای بینایی نسبی یک بیممرگ و میر بسیار بالای ناشواقعیت و مجازپیموزایدبلندی در ذهن ما درک بلندیتقلید از روی طبیعتاولین مورد PML به دنبال تکزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت پنجممنابع انرژی از نفت و گاز نشانه های پروردگار در جهادراک ما درک ارتعاشی است مشکلات روانپزشکی در عقب پختگی پس از چهل سالگي به درک کنیم ما همه یکی هستیمتنفس هوازی و میتوکندریتاریخ همه چیز را ثبت کردهسفر به مریخ در 39 روزنقش ویتامین K در ترمیم اسغیرقابل دیدن کردن مادهحس و ادراک قسمت سیزدهماولین دروغمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه ی پایه اییک پیشنهاد خوب برای آسان ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ناتوان از توجیه پیدابیماری دویکآنان که در قله اند هرگز خدستورالعمل مرکز کنترل بیتولید سلولهای جنسی از سلتشنج چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب سالم عامل سلامتیایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامنداز کجا آمده ام و به کجا میمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟باد غرور و سر پر از نخوت وآیا یک، وجود داردرمز و رازهای ارتباط غیر کتوسعه برخی شغل ها با هوش ثبت امواج الکتریکی در عصسیاهچاله ی تولید کنندهنه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکوچ از محیط نامناسباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری متناوب، مغز را تکامل داروینی هنوز در حاجهان پیوستهساختار شبکه های مغزی ثابنوروپلاستیسیتی چیستدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش احساسیکاهش حافظه هرچند فرایندیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز دآزمون ذهنی گربه ی شرودینریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر مشاهده بر واقعیت بجاودانگی مصنوعیشلیک فراموشیفرایند پیچیده ی خونرسانیچگونه انتظارات بر ادراک داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یهدف یکسان، در مسیرهای متکریستال زمان(قسمت دوم)از تکامل تا مغز، از مغز تبرخی توجهات در ببمار پاراقلیت خلاقراست دستی و چپ دستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت خواب و رویاشاید درست نباشدقانون جنگلچالش هوشیاری و اینکه چرا دخالت در ساختار ژنهاابزارهای بقا از نخستین همخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتنام نوعی کرونا ویروس گیاه خواری و گوشت خوار کداسرار آفرینش در موجبزرگترین خطایی که مردم مانگشت ماشه ای