دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اندام حسی، درک از بخش های مختلف یک شیء را با توجه به امکانات خود در هم می آمیزد

در چشمان بسیاری از حشرات مانند این سنجاقک، ما می توانم نوعی پیکسل سازی را درک کنیم. این پکسل سازی بسیار شبیه افق رویداد یک پروتون است که بر اساس تئوری هولوفراکتوگرافی کشف شده است.


In the eyes of many insects, as in this dragonfly, we can appreciate a pixelation very similar to that found in the event horizon of a proton, according to the Holofractographic theory
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338716358431311&set=a.277322604570687
(نگاه شود: گفتگوی جالب نسیم هرمیان با دکتر بت مک دگالدر مورد جریان انرژی در سیستم های بیولوژیک(قسمت دوم)و مقاله یحس و ادراک- قسمت سی و دومدر همین کانال)
اطلاعات کل جهان در هر واحد بنیادین یعنی پروتون وجود دارد. به عبارتی این، دیگر ناپایداری های پروتون را توضیح خواهد داد.(نگاه شود: مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعاتدر همین کانال)


مطالب ویـژه


ایجاد احساساتذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کتامین در درمان پاواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت نهمپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد سکه ایبرخی توصیه ها برای واکسیمغز حریص برای خون، کلید تچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش مصنوعی می تواند نابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت انگیز بودن کیهانبسیاری از بیماری های جدینقش ویتامین K در ترمیم اسنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می توخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیاستروژن مانند سپر زنان دمنشأ اطلاعات و آموخته ها صرع و درمان های آنتلقین اطلاعات و حافظهنقش رژیم غذایی در رشد و اهوموارکتوس ها ممکن است دتازه های اسکیزوفرنی(جنوکمردرد ناشی از تنگی کاناآب زندگی است قسمت دومدانشمندان تغییر میدان مغاثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی هوشمند در خارج از زبلعیدن ستاره توسط سیاهچاما انسانها چه اندازه نزدعوامل موثر در پیدایش زباتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدکیهانِ هوشیارِ در حال یاافزایش سرعت پیشرفت علوم داستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و فیزیک مولکولها و ذرات در زبان و بیان، در سایه پیشربیماری ای شبیه ام اس مولتمحدودیت های حافظه و حافظنقص در تشخیص هیجانات عامصفحه اصلیتوهم چیستهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجانرژی تاریکدرمان های جدید میگرنارتباط چاقی و کاهش قدرت بقانون جنگلسفرنامه سفر به بم و جنوب بیشتر کمردردها نیازی به مرگ و میر بسیار بالای ناشنورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداومهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریگوشت خواری یا گیاه خواریايا اراده آزاد توهم است یدرک کنیم ما همه یکی هستیماز نخستین همانند سازها تلبخند بزن شاید صبح فردا زسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد نقش کلسیم و مشاهده آینده از روی مشاهچگونه آن شکری که می خوریمتئوری تکامل در پیشگیری و وقت نهيب هاي غير علمي گذشحمله ویروس کرونا به مغزپیموزایدایرادهای موجود در خلقت بذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری برین نت به جای اینترنتمغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهارمپرواز از نیویورک تا لوس آابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد عروقی میگرنبرخی درمان های Spinal Muscular Atمغز در تنهایی آسیب میبینچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیستمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های زنبور عسلبعد از کرونانقش ژنتیک در درمان اختلانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امخواب سالم عامل سلامتیآیا تکامل و تغییرات ژنتیديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستاسرار آفرینش در موجمهندسی ژنتیک در حال تلاش ضررهای مصرف شکر و قند بر تلاش ها برای کشف منابع جدنقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی می تواند بر احتازه های بیماری پارکینسوکمردرد و علل آنآب زندگی است قسمت سومدانشمندان روش هاي جدیدی اثرات فشار روحی شدیدزندگی بی دودبه مغز خزندگان خودت اجازما اکنون میدانیم فضا خالعوامل ایجاد لغت انسانی و تنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان افسردگی و اضطراب در بیمادخالت در ساختار ژنهااختلالات مخچهفیزیک و هوشیاریزبان و تکلم برخی بیماریهبیماری اسپینال ماسکولار مخچه فراتر از حفظ تعادلنقطه بی بازگشتسوالات پزشکیتوهم بی خداییهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورانرژی تاریک که ما نمی تودرمان های جدید در بیماری ارتباط هوش ساختار مغز و ژقانون جنگلسفرنامه سفر به بم و جنوب با هوش مصنوعی خودکار روبمرگ انتقال است یا نابود شنورون های ردیاب حافظهتکامل چشمهیپرپاراتیروئیدیسمجدایی خطای حسی استگیلگمش باستانی کیستای نعمت من در زندگیمدرک احساسات و تفکرات دیگاز نخستین همانند سازها تلرزش ناشی از اسیب به عصبسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی در مورد حقیقت فضا و مطالعه ای بیان میکند اهدچگونه انتظارات بر ادراک تا 20 سال آینده مغز شما به وقتی فهمیدی خطا کردی برگحمایت از طبیعتپیموزایداکسی توسین و تکامل پیش اذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایبرای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان برای شادمانی طچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نوزدهمپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی روش های تربیتی کودکمغز را از روی امواج بشناسچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر حرکات چشم بر امواج واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت دهمآیا هوش ارثی دریافتی از پخدا موجود استابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار قرنبعد از کرونانقش گرمایش آب و هوا در همنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده خواب سالم عامل سلامتی و یآیا جنین انسان، هوشمندی دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت راسرار بازسازی اندام هامولتیپل اسکلروز در زنان ضررهای شکر بر سلامت مغزتلاش هایی در بیماران قطع نقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کمردرد با پوشیدن کفش مناآثار باستانی تمدن های قددانشمندان روشی برای تبدیاثرات مفید قهوهزندگی زمینی امروز بیش از به بالا بر ستارگان نگاه کما اشیا را آنطور که هستندعواملی که برای ظهور لغت اتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر مانهای کمر درداختلالات حرکتی در انسانفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری اضطراب عمومیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچند نرمش مفید برای کمردرپیامهای کاربرانتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هاانسان قدیم در شبه جزیره عدرمان های رایج ام اسارتباط انسانی، محدود به قانونمندی و محدودیت عالمسفرنامه سفر به بم و جنوب با تعمق در اسرار ابدیت و مراحل ارتقای پله پله کیهنوروپلاستیسیتی چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گیاه خواری و گوشت خوار کدای آنکه نامش درمان و یادشدرک تصویر و زبان های مخلتاز نشانه ها و آثار درک شدلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی در مورد عملکرد لوب فمعنی روزهچگونه به سطح بالایی از هوتا بحر یفعل ما یشاوقتی تو از یاد گرفتن باز حوادث روزگار از جمله ویرپیچیدگی های مغزمگسحافظه و اطلاعات در کجاست پیچیدگی های مغزی در درک زاگر میدانی مصیبت بزرگتر ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با برای اولین بار دانشمندانمغز انسان رو به کوچک تر شچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هفتمآلودگی هوا چالش قرن جدیدابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سلولهای عصبی در تلامغز زنان جوانتر از مغز مرچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر دوپامین و سروتونینوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا هوش سریعی که بدون احسخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار شش گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش پیش زمینه ها و اراده نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطآیا جهان ذهن و افکار ما مدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت راصل بازخوردمواد کوانتومی جدید، ممکنطلای سیاهتلاشی برای درمان قطع نخانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای مصرفی در ام اساثرات مضر ماری جوانازندگی زودگذربه خودت مغرور نشوما با کمک مغز خود مختاريمعوارض ازدواج و بچه دار شدتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سومالگوبرداری از طبیعتدر محل کار ارزش خودت را باختلالات صحبت کردن در انفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری بیش فعالیمخچه ابزاري که وظیفه آن فچند جهانیسایتهای دیگرتوپیراماتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولانسان ها می توانند میدان درمان های علامتی در ام اسارتباط از بالا به پایین مقارچ بی مغز در خدمت موجودسفری به آغاز کیهانباهوش ترین و با کیفیت تریمرز مرگ و زندگی کجاستنوروز یا روز پایانیتکامل ابزار هوش ، راه پر هاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیایمپلانت مغزی کمک میکند درک حقیقت نردبان و مسیری از نظر علم اعصاب یا نرووسلزوم سازگاری قانون مجازاسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهمعادله ها فقط بخش خسته کنچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر مشاهده بر واقعیت بویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای اگر نیروی مغناطیس نباشد ذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی با الفبای برای خودآگاه بودن تو بایمغز انسان رو به کوچکتر شدناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هفدهمآلودگی هوا و ویروس کروناابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرعت فکر کردن چگونه استبرخی سيناپسها طی تکامل و مغزهای کوچک بی احساسچرا خشونت و تعصبتاثیر دپاکین بر بیماری موراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومآیا هشیاری کوانتومی وجودخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید درست نباشدبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش های ژنتیکی، ویرودیدن خدا در همه چیزابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم موجود بی مغزی که می تواندطوفان فقر و گرسنگی و بی ستلاشی تازه برای گشودن معنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بینکنگره بین المللی سردرد دآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروهای ام اسزونیسومایدبه دنبال رستگاری باشما تحت کنترل ژنها هستیم یعید نوروز مبارکتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابالتهاب شریان تمپورالدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات عضلانی ژنتیکفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماری تی تی پیمدل همه جانبه نگر ژنرالیچندین ماده غذایی که ماننتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت دوم)انسان جدید از چه زمانی پادرمان ژنتیکی برای نوآوریارتباط بین هوش طبیعی و هوقبل از آغازسقوط درون جاذبه ای خاص، چبار بزرگ ایستادن بر دو پامرز بین انسان و حیوان کجانوشیدن چای برای مغز مفید تکامل جریان همیشگی خلقتهدف یکسان، در مسیرهای متجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای ایمپلانت نخاعی میتواند ددرک عمیق در حیواناتاز نظر علم اعصاب اراده آزلزوم سازگاری قانون مجازاسودمندی موجودات ابزی بر بحثی درباره هوش و تفاوتهمعجزه ی علمچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بویتامین E برای فعالیت صحویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاستپیوند اندام از حیوانات باگر نعمت فراموشی نبود بسذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ساختار شبکه های مغزی ثاببرخی ملاحظات در تشنج های مغز ایندگان چگونه استناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هجدهمآلزایمرابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیبرداشت مغز ما از گذر زمانمغزتان را در جوانی سیم کشچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروهای ضد التهاب ورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا واکنش های یاد گرفته وخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابیناز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی میلیون ها جهان تفکر خلا ق در برابر توهم نقش انتخاب از طرف محیط، نهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیاريآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسماصول انجام برخی نرمش ها دموجودات مقهور ژنها هستندطی یکصد هزار سال اخیر هرچتلاشی جدید در درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیکنگره بین المللی سردرد دآسيب میکروواسکولاریا آسداروهای تغییر دهنده ی سیزونا به وسیله ویروس ابله به زودی شبکه مغزی به جای مانند آب باشعامل کلیدی در کنترل کارآتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیماامیوتروفیک لترال اسکلرودر هم تنیدگی مرزها و بی ماختراع جدید اینترنت کوانفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری دویکمدل های ریز مغز مینی بریننه جنگ و نه خونریزیتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)انسان عامل توقف رشد مغزدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتباط شگفت مغز انسان و فقبل از انفجار بزرگسلول های بنیادی منابع و ابار سنین ابزار هوشمندی امزایای شکلات تلخ برای سلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل داروینی هنوز در حاهدف از تکامل مغزجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای این پیوند نه با مغز بلکه درگیری قلب در بیماری ویراز نظر علم اعصاب اراده آزمقاومت به عوارض فشار خون سیلی محکم محیط زیست بر انبحثی درباره هوش و تفاوتهمعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیوند سر آیا ممکن استاگر نعمت فراموشی نبود بسذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سازگاری با محیط بین اجزابرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز ابزار بقای برتر مادینبرو و انرژی مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین همانرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیبررسي علل احتمالي تغيير مغزتان را در جوانی سیمکشچراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا یک، وجود داردخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته مازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی سیستم های کوانتفاوت مغز انسان و میمون هنقش اتصالات بین سلولهای هفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخودروهای هیدروژنیآیا خداباوری محصول تکاملدژاوو یا آشناپنداریابزارهای پیشرفته ارتباط راز تغییراصول توسعه ی یک ذهن کاملمیهمانهای ناخوانده عامل ظهور امواج مغزی در مغز مصتمایل زیاد به خوردن بستننقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینکنترل همجوشی هسته ای با هآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروهای ضد بیماری ام اس واجزای پر سلولی بدن انسان زیباترین چیز در پیر شدنبه زیر پای خود نگاه نکن بماه رجبعادت کردن به نعمتتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به کاهش دوپامین عامل بیماریامید نیکو داشته باش تا آندر هم تنیدگی کوانتومیادامه بحث تکامل چشمفرایند پیچیده ی خونرسانیزبان ریشه هایی شناختی اسبیماری دیستروفی میوتونیمدیون خود ناموجودچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پانسانیت در هم تنیده و متصدرمان تومورهای مغزی با اارتباط شگفت انگیز مغز انقدم زدن و حرکت دید را تغیسلول های بدن تو پیر نیستنبارداری بدون رحممسیر دشوار تکامل و ارتقانیکولا تسلاتکامل داروینی هنوز در حاهدف از خلقت رسیدن به ابزاجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و اینکه به خاطرخودت زندگی درگیری مغز در بیماری کویاز واقعیت امروز تا حقیقتمقابله با کرونا با علم اسسیاهچاله های فضایی منابعبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کا و استخوانحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهااگر با مطالعه فیزیک کوانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلبرخی نکات از گاید لاین پرمغز ابزار برتر بقانخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین همانروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیابررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش قهوه در سلامتیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا کیهان می تواند یک شبیدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اساساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبکه های مصنوعی مغز به درتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش تیروئید در تکامل مغزهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوخورشید مصنوعیآیا دلفین ها می تواند از دگرگونی های نژادی و تغییابزارهای بقا از نخستین هراست دستی و چپ دستیاصول سلامت کمرمیوتونیک دیستروفیعقل مجادله گرنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینکندر در بیماریهای التهابآشنا پنداریداروی فامپیریدین یا نورلاجزایی ناشناخته در شکل گزیباترین چیز در افزایش سبوزون هیگز چیستماپروتیلینعارضه جدید ویروس کرونا ستو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان کاهش سن بیولوژیکی، تنها امید درمان کرونا با هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پاداراوون تنها داروی تاییفرایند تکامل و دشواری هازبان شناسی مدرن در سطح سلبیماری ضعف عضلات نزدیک بمدیریت اینترنت بر جنگنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش احساسیجهان شگفت انگیزکشف مکانیسمی پیچیده در بانعطاف پذیری مکانیسمی علدرمان تشنجارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت انسان در نگاه به ابعسلول عصبی شاهکار انطباق بازگشت از آثار به سوی خدامسئول صیانت از عقیده کیسنیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل داروینی هنوز در حاهر حرکت خمیده می شود و هر حفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاینکه خانواده ات سالم بادرگیری مغز در بیماران مباز آغاز خلقت تا نگاه انساملاحظه های اخلاقی دربارهسیاهچاله ها، دارای پرتو بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز قلبچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین کا در سبزیجاتحس چشایی و بویاییپیوستگی همه ی اجزای جهاناگر تلاش انسان امروز برارفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتبرخی نرمش های گردنمغز از بسیاری حقایق می گرنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دبررسی ژنها در تشخیص بیمانقش مهاجرت در توسعه نسل انزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت ششمآیا گذشته، امروز وآینده دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمیناستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز و کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقنقش حفاظتی مولکول جدید دهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهخانواده پایدارآیا دلفین ها میتوانند بادانش محدود به ابعاد چهارابزارهای بقا ازنخستین همرجزخوانی هایی که امروز باضطراب و ترسمیگرن سردردی ژنتیکی که بعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مکوچک شدن مغز از نئاندرتاآغاز فصل سرما و دوباره تکداروی لیراگلوتیداحیای بینایی نسبی یک بیمزیر فشار کووید چه باید کربوزون هیگز جهان را از متلماجرای جهل مقدسعدم توقف تکامل در یک انداتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستامگا سه عامل مهم سلامتدر هم تنیدگی کوانتومی و دادراک ما درک ارتعاشی است فرایند حذف برخی اجزای مغزبان شناسی نوین نیازمند بیماریهای تحلیل عضلانی امدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت در بی نهایتتوصیه های سازمان بهداشت هوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین مورد PML به دنبال تکدرمان جدید میگرن با انتی ارتباط غیرکلامی بین انساقدرت عشقسلولهای ایمنی القا کنندهبازگشت به ریشه های تکاملمسئولیت جدیدچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل داروینی هنوز در حاهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت قربانی نزاع بین بی گذر زمان کاملا وابسته به اینترنت بدون فیلتر ماهوادرگیری مغزی در سندرم کوواز انفجار بزرگ تا انفجار ملاحظات بیهوشی قبل از جرسیاهچاله و تکینگی ابتدایبحثی درباره احساسات متفامغز ما کوچکتر از نیم نقطهنگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی درباره احساساتی غیرمغز مادران و کودکان در زمنگاه انسان محدود به ادراتاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )پیام های ناشناخته بر مغز اگر خواهان پیروزی هستیرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتبرخی یونها و مولکول های ممغز به تنهایی برای فرهنگ نخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین همانروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناخت درون، شناخت بیرون؛بررسی سیستم تعادلی بدن انقش میدان مغناطیسی زمین نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردحس و ادراک سی و هفتمآیا پیدایش مغز از روی تصادلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز با کیهان مادیتفاوت های تکاملی در مغز ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رو ح و روان بر جسمژنهای مشترک بین انسان و وخارق العاده و استثنایی بآیا دست مصنوعی به زودی قادانش بی نهایتابزارهای بقای موجود زندهرساناها و ابر رساناها و عاطلاع رسانی اینترنتیمیگرن شدید قابل درمان اسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستکووید نوزده و خطر بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی تشنجی دربارداریاحیای بینایی نسبی یک بیمفلج نخاعی با الکترودهای زیرفون داروی ضد ام اسبی نهایت در میان مرزهاماده ی تاریکعدم درکتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمجمجمه انسان های اولیهکار با یگانگی و یکپارچگیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدر یک فراکتال هر نقطه مرکادغام میان گونه های مختلفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیهوش کردن در جراحی و بیممروری بر تشنج و درمان هایچهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف جمجمه ای درکوه ایرهواولین مورد پیوند سر در اندرمان جدید کنترل مولتیپلارتروز یا خوردگی و التهالمس کوانتومیسلولهای بنیادی مصنوعی دربازخورد یا فیدبکمسئولیت در برابر محیط زیچیزی شبیه نور تو نیستتکامل زبانهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت اشیاگربه شرودینگر و تاثیر مشایندرالدرگیری مغزی در سندرم کوواز بحث های کنونی در ویروسممانتین یا آلزیکسا یا ابسیاهچاله ی تولید کنندهبخش فراموش شده ی حافظهمغز چون ابزار هوش است دلینگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ژنها بر اختلالات خویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )پیشینیان انسان از هفت میاپی ژنتیکرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سریعترین کامپیوتر موجودبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز برای فراموشی بیشتر کنرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی انسان در فراتر ازابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناسایی تاریخچه ی تکاملیبررسی علل کمر درد در میاننقش محیط زندگی و مهاجرت دنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا آگاهی پس از مرگ از بیدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت کیهان و مغزتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش خرچنگ های نعل اسبی درهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان موفق به بازگردابزارهای بقای از نخستین رشته نوروایمونولوژی و نقاطلاعات حسی ما از جهان، چمیدان مغناطيسي زمین بشر علم به ما کمک میکند تا موتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکودک ایرانی که هوش او از افت فشار خون ناگهانی در وداروی جدید s3 در درمان ام احساس گذر سریعتر زمانفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیست، مرز افق رویداد هستبی عدالتی در توزیع واکسن ماده ی خالیعسل طبیعی موثر در کنترل بتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمجنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانوانفجار و توقف تکاملی نشادر کمتر از چند ماه سوش جدادغام دو حیطه علوم مغز و فرضیه ای جدید توضیح میدهزبان، وسیله شناسایی محیطبیهوشی در بیماران دچار امرکز هوشیاری، روح یا بدن چهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگل زندگیاولین هیبرید بین انسان و درمان جدید سرطانارزش حقیقی زبان قسمت اوللوب فرونتال یا پیشانی مغسلسله مباحث هوش مصنوعیبازسازي مغز و نخاع چالشی مستند جهان متصلنکاتی در مورد تشنجتکامل زبانهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت تنها چیزی است که شاگزیده ای از وبینار یا کنفایا کوچک شدن مغزانسان الدرگیری اعصاب به علت میتواز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاره ی ابلهانسیاره ابلهانبخش بزرگی حس و ادراک ما امغز چگونه صداها را فیلتر نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر کلام در آیات کلام بویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهلپیشرفت های جدید علوم اعصابزار هوش در حال ارتقا ازرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دسرگیجه از شایعترین اختلابرخی اختلالات عصبی مثانهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و سآینده ی علم و فیزیک در60 ثابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناسایی سلول های ایمنی ابزرگ شدن مغز محدود به دورنقش نگاه از پایین یا نگاهنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشحساسیت روانی متفاوتآیا امکان بازسازی اندامهدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش داروهاي مختلف معروف همراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان نورون مصنوعی سابزارهای دفاعی و بقای مورشد مغز فرایندی پیچیده ااطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان های مغناطیسی قابل علم ساختن برج های چرخانتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون کودکان میتوانند ناقل بی افت هوشیاری به دنبال کاهداروی جدید میاستنی گراویاحساسات کاذبفلج خوابزاوسکا درمان گوشربیمار 101 ساله، مبتلا به سمبانی ذهنی سیاه و سفیدعصب حقوق نورولووتولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکاربرد روباتهای ريز، در انواع سکته های مغزیدر آستانه ی موج پنجم کوویارتقا و تکامل سنت آفرینش فضای قلب منبع نبوغ استسفر نامه سفر به بم و جنوب بیوگرافیمرکز حافظه کجاستنوآوری ای شگفت انگیز دانتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئوناولین تصویر در تاریخ از سدرمانهای بیماری پارکینسارزش حقیقی زبان قسمت دوملوتیراستامسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحتی علمی درباره تمایل بمشکلات نخاعیچگونه مولکول های دی ان ایتکامل زبان انسان از پیشیهزاران سال چشم های بینا وحقیقت خواب و رویاگزارش یک مورد جالب لخته وایا این جمله درست است کسیدرختان اشعار زمیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز ناتوان از توجیه پیدانگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر نواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و هفتپیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقا از نخستین همانرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیسربازان ما محققا غلبه می برخی اصول سلامت کمرمغز بزرگ چالش است یا منفعنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ممکن است موش کور بی مابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشواهدی از نوع جدیدی از حابزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش نظام غذایی در تکامل منشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری در کجاست؟ قشباهت زیاد بین سلول هاي عتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش ذهن و شناخت در حوادث هندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر کل اقیانوس در یک ذرهآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان یک فرضیه رادیکابعاد اضافه ی کیهانرشد مغز علت تمایل انسان باطلاعاتی عمومی در مورد ممیدازولام در درمان تشنج علایم کمبود ویتامین E را تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های کودکان خود را مشابه خود تافتخار انسانداروی جدید ضد میگرناخلاق و علوم اعصابفلج خواب چیستزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری های مغز و اعصاب و مباحث مهم حس و ادراکعضلانی که طی سخن گفتن چقدتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولانگشت ماشه ایدر درمان بیماری مولتیپل ارتوکين تراپی روشی جديد قلب و عقلسفر به مریخ در 39 روزبیوگرافیمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستتیوتیکسن داروی ضد جنونهوشیاری کوانتومیجواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در اولین سلول مصنوعیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهارزش حقیقی زبان قسمت سوملوزالمعده(پانکراس)مصنوعسم زنبور ، کلیدی برای واربحث درباره پیدایش و منشا مشکلات بین دو همسر و برخیچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی هستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بگشایش دروازه جدیدی از طرایا ابزار هوشمندی یا مغز درد باسن و پا به دلیل کاهاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز منابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز بخش دیگری در وجود انسان همغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهل و هشتپاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقا از نخستین همانرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجسردرد میگرن در کودکانبرخی بیماری ها که در آن بمغز بزرگ چالشهای پیش روچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده ابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشواهدی از دنیسوان(شبه نئبزرگترین خطایی که مردم منقش نظریه تکامل در شناسانشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان خلاصه ای از مطالب همایش مآیا احتمال دارد رویا از آدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری در کجاست؟(قشرکت نورالینک ویدیویی ازتقلید از روی طبیعتنقش روی و منیزیم در سلامتهندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر کلام و زبان، گنجینه ای بسآیاما مقهور قوانین فیزیکدانشمندان ژنی از مغز انساتفاق و تصادفزمین زیر خلیج فارس تمدنی اعداد بینهایت در دنیای ممکانیک کوانتومی بی معنی علایم کمبود ویتامین E را تمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمکوری گذرای ناشی از موبایافراد آغاز حرکت خودشان رداروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق پایه تکامل و فرهنگفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری وسواسمجموعه های پر سلولی بدن مغیرقابل دیدن کردن مادهتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهل مقدسکتاب زیست شناسی باورانگشت نگاری مغز نشان میددر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط میکروب روده و پارقیچی ژنتیکیسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیان ژن های اسکیزوفرنی دمرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی جدید که سلول هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیجوسازی مدرنگنجینه ای به نام ویتامین اوکرلیزوماب داروی جدید شدرک فرد دیگر و رفتارهای اارزش خود را چگونه میشناسلیس دگرامفتامین یا ویاسسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثي درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت غیر فیزیکیپمبرولیزوماب در بیماری چایا بیماری ام اس (مولتیپدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنبرنامه و ساختار پیچیده ممغز آیندگان چگونه است ؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و دومپختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد و علتهای آنبرخی بیماری های خاص که بدمغز بزرگ و فعال یا مغز کوچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشکل های متفاوت پروتئین هبزرگترین درد از درون است نقش هورمون های تیروئید دنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئاندخلاصه ای از درمان های جدیآیا احتمال دارد رویا از آدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیاستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع خواب و رویاشش مرحله تکامل چشمتقویت استخوان در گرو تغذنقش روزه داری در سالم و جهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکلرال هیدرات برای خوابانآب زندگی است قسمت چهارمدانشمندان پاسخ کوانتومی اتوبان اطلاعات و پلِ بینزمان واقعیت است یا توهمبقای حقیقی در دور ماندن امکانیزمهای دفاعی در برابعلت خواب آلودگی بعد از خوتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهکی غایب شدی تا نیازمند دلافزایش قدرت ادراکات و حسداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال خواب فرد را مستعد فناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری گیلن باره و بیمارمحل درک احساسات روحانیمقالاتتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخاندوهگین نباش اگر درب یا درمان های اسرار آمیز در آارتباط ماده و انرژیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسفر دشوار اکتشافبیست تمرین ساده برای جلومرگ چیستنوار مغز در تشخیص بیماری تکنولوژی جدید که سلول هاهیچ کاری نکردن به معنی چیجاودانگی مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتايندگان چگونه خواهند دیددرک نیازمند شناخت خویش ااز نخستین همانند سازها تلا اکراه فی الدینسندرم کووید طولانیبحثی جالب درباره محدودیتمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه هوشیاری خود را توستأثیر نگاه انسان بر رفتاو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت غیر قابل شناختپنج اکتشاف شگفت آور در موایا بدون زبان میتوانیم تذهن ما از در هم شکستن منبایا تکامل هدفمند استذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز برنامه ی مسلط ژنها در اختمغز انسان ایا طبیعتا تماچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و سومپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد تنشنبرخی توجهات در ببمار پارمغز بزرگترین مصرف کننده چرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بیابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشکل پنجم مادهبسیاری از بیماری های جدینقش هورمون زنانه استروژننظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک جهش ممکن است ذهن انسانخونریزی مغز در سندرم کووآیا برای تولید مثل همیشه دو سوی واقعیتابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واستخوان های کشف شده، ممکمنحنی که ارتباط بین معرفششمین کنگره بین المللی ستقویت سیستم ایمنینقش رژیم غذایی بر رشد و اهندسه در پایه ی همه ی واکتاریخ همه چیز را ثبت کردهکمردردآب زندگی است قسمت اولدانشمندان اولین سلول مصناتوسوکسیمایدزمان شگفت انگیزبلندی در ذهن ما درک بلندیما انسانها چه اندازه نزدعماد الدین نسیمی قربانی تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهکیهان خود را طراحی میکندافزایش مرگ و میر سندرم کوداروی ضد تشنج توپیراماتاختلال در شناسایی حروف و فیلمی بسیار جالب از تغییزبان و بیان نتیجه ساختمابیماری ای شبیه آلزایمر و محل درک احساسات روحانی دتاثیر ویتامین دی بر بیماتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان هوشیارکتابخانهاندام حسی، درک از بخش هایدرمان های بیماری آلزایمرارتباط متقابل با همه ی حیقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفرنامه سفر به بم و جنوب بیش از نیمی از موارد انتقمرگ و میر پنهاننوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مادی تا ابزار هوشمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهگوشه بیماری اتوزومال رسسايا اراده آزاد توهم است یدرک و احساساز نخستین همانند سازها تلایو دوم دکتر سید سلمان فسندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد نقش ویتامين مشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه واکسن کرونا را توزتئوری تکامل امروز در درموفور و فراوانیحقایق ممکن و غیر ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز د