دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چند نرمش مفید برای کمردرد

چند نرمش مفید برای کمردرد

https://t.me/salmanfatemi/3643


مطالب ویـژه


روشهای نو در درمان دیسک بگزارش یک مورد جالب لخته وادغام میان گونه های مختلمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دزمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز انسان برای ایجاد تمدتلقین اطلاعات و حافظههوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت چهارمزبان، وسیله شناسایی محیطآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتوازن مهمتر از فعالیت زیو هر کس تقوای خدا پیشه کنخطا در محاسبات چیزی کاملسیر آفرینش از روح تا مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتئوری تکامل امروز در درمدانشمندان موفق به بازگردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشناندوهگین نباش اگر درب یا فلج دوطرفه عصب 6 چشماستیفن هاوکینگ در مورد هنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی قدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری ای شبیه آلزایمر و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر ترکیبات استاتین (سدرمانهای بیماری پارکینسکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنبار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکرقیبی قدرتمند در برابر مکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت رمحل درک احساسات روحانیبحثی درباره احساسات متفانزاع بین علم و نادانی رو تشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاروشهای شناسایی قدرت شنواگشایش دروازه جدیدی از طرادغام دو حیطه علوم مغز و مشکلات نخاعیبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دزندگی هوشمند در خارج از زآمارهای ارائه شده در سطح ارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طتلاش هایی در بیماران قطع هوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت پنجمسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیستم تعادلی بدنافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتئوری تکامل در پیشگیری و دانشمندان یک فرضیه رادیکوبینار اساتید نورولوژی دسردرد سکه ایانسان قدیم در شبه جزیره عفیلمی بسیار جالب از تغییاستیفن هاوکینگ در تفسیر نقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر محل کار ارزش خودت را بژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سایندرالقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری ای شبیه ام اس مولتچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر دوپامین و سروتونیندرک فرد دیگر و رفتارهای اکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندبارداری بدون رحمناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکرموزی از نخستین تمدن بشرگمان میکنی جرمی کوچکی در اثرات فشار روحی شدیدمحل درک احساسات روحانی دبحثی درباره احساساتی غیرنزاع بین علم و جهل رو به پتشنج عدم توازن بین نورون روشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چارتقا و تکامل سنت آفرینش مشکلات بین دو همسر و برخیبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک تا کجواب دانشمند سوال کننده زونا به وسیله ویروس ابله آن چیزی که ما جریان زمان ارزش خود را چگونه میشناسمغز انسان برای شادمانی طتلاشی برای درمان قطع نخاهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت سومسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز مغزتان را در جوانی سیم کشتوسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگخطرات هوش مصنوعیسیستم دفاعی بدن علیه مغز افراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتا 20 سال آینده مغز شما به دانشمندان ژنی از مغز انسوراپامیل در بارداریسرعت فکر کردن چگونه استانسان ها می توانند میدان فیزیکدانان ماشینی برای تاستخوان های کشف شده، ممکچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنایا کوچک شدن مغزانسان اللوب فرونتال یا پیشانی مغبیماری اضطراب عمومیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری مدرک و احساسکوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندبازگشت از آثار به سوی خدانخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز و رازهای ارتباط غیر کگنجینه ای به نام ویتامین اثرات مفید قهوهمحدودیت های حافظه و حافظبخش دیگری در وجود انسان هنشانه های گذشته در کیهان نظام مثبت زندگیتصویربرداری فضاپیمای آمروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در موارتوکين تراپی روشی جديد مشکلات روانپزشکی پس از سبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریزیباترین چیز در افزایش سآیا ممکن است موش کور بی ماز نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچک تر شتلاشی تازه برای گشودن معهوشیاری کوانتومیحساسیت روانی متفاوتسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتوصیه های سازمان بهداشت ویتامین E برای فعالیت صحدفاع در برابر تغییر ساختسکته مغزیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر مشاهده بر واقعیت بدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشیانسان جدید از چه زمانی پافرگشت و تکامل تصادفی محض استروژن مانند سپر زنان دچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا این جمله درست است کسیلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری بیش فعالیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب درک احساسات و تفکرات دیگکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل بازگشت به ریشه های تکاملنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا و خبر از آیندهگویید نوزده و ایمنی ساکتاثرات مضر ماری جوانامخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده منظریه تکامل در درمان بیمتغییر الگوی رشد مغزی با زروشی جدید در درمان سکته مپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط میکروب روده و پارمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت قربانی نزاع بین بی زیرفون داروی ضد ام اسآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچکتر شدتلاشی جدید در درمان ام اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیخلاصه ای از مطالب همایش مسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتوصیه های غیر دارویی در سویتامین E در چه مواد غذایدقیق ترین تصاویر از مغز اسانسور از روی قصد بسیاری افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه ناظر هوشیار بدانشمندان روشی برای تبدیورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیانسان عامل توقف رشد مغزفراموش کارها باهوش تر هساصول سلامت کمرچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و دژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز لرزش ناشی از اسیب به عصببیماری تی تی پیچگونه واکنس کرونا را توزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درک تصویر و زبان های مخلتکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که ببازسازي مغز و نخاع چالشی نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر رو ح و روان بر جسمرویا بخشی حقیقی از زندگی گوشه بیماری اتوزومال رسساجزای پر سلولی بدن انسان مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرین نت به جای اینترنتبرای پیش بینی آینده مغز دهفت چیز که عملکرد مغز تو تغییر زودتر اتصالات مغزیريتوکسيمب در درمان ام اسپیموزایدارتباط چاقی و کاهش قدرت بمشاهده آینده از روی مشاهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت تنها چیزی است که شازبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تمغز ایندگان چگونه استتمایل زیاد به خوردن بستنهیچگاه از فشار و شکست نترخونریزی مغز در سندرم کووسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین دی گنجینه ای بزردلایلی که نشان میدهد ما بسانسور بر بسیاری از حقایافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر نگاه و مشاهده ناظر داروهای مصرفی در ام اسورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیانعطاف پذیری مکانیسمی علفراموشی همیشه هم بد نیستاضطراب و ترسچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپلزوم سازگاری قانون مجازابیماری دویکچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری کاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اسبحتی علمی درباره تمایل بنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویا تخیل یا واقعیتگوشت خواری یا گیاه خواریاجزایی ناشناخته در شکل گمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی ملاحظات در تشنج های هفت سین یادگاری از میراث تغییر عمودی سر انسان از پریواستیگمینپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط هوش ساختار مغز و ژمعنی روزهبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت خواب و رویازبان چهار حرفی حیات زمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تمغز ابزار بقای برتر مادیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواندن ، یکی از شستشو دهنسفری به آغاز کیهانآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین توضیحی ساده در مورد هوش مویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومساخت شبکه عصبی با الفبایالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروهای ام اسورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داولین هیبرید بین انسان وفرایند تکامل و دشواری هااطلاعاتی عمومی در مورد منهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر درمان بیماری مولتیپل کلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا بدون زبان میتوانیم تلزوم سازگاری قانون مجازابیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از میدان مغناطيسي زمین بشر بحث درباره پیدایش و منشاچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر رژیم گیاه خواری بر رویاها از مغز است یا ناخوگیلگمش باستانی کیستاحساس گذر سریعتر زمانمدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نکات از گاید لاین پرهم نوع خواری در میان پیشیتغییرات منطقه بویایی مغزریسدیپلام تنها داروی تایپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط انسانی، محدود به مغز فکر میکند مرگ برای دیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحقیقت راستین انسان علم بزبان و کلمه حتی برای کسانآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدمغز ابزار برتر بقاتمدن بشری و مغز اخلاقیهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتیسلول های بنیادی منابع و اآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکنولوژی جدید که سلول‌هواکنش های ناخودآگاه و تقدندان ها را مسواک بزنید تساخت شبکه عصبی مصنوعی با التهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروهای ضد بیماری ام اس وورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد PML به دنبال تکفرایند حذف برخی اجزای مغاطلاعاتی عمومی در مورد مچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های بیماری آلزایمرکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصایا تکامل هدفمند استمقابله با کرونا با علم اسبیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری قلب در بیماری ویرکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مکانیزمهای دفاعی در براببحثی در مورد نقش ویتامينچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویاهای پر رمز و حیرتی درگیاه خواری و گوشت خوار کداخلاق و علوم اعصاباخلاق پایه تکامل و فرهنگمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی اثرات مضر ویتامین دهمیشه اطمینان تو بر خدا بتغییرات آب و هوایی که به رژیم های غذایی و نقش مهم پیوند سر آیا ممکن استارتباط از بالا به پایین ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهبعد از کروناهوش مصنوعی در کامپیوترهاحمله ویروس کرونا به مغززبان و بیان نتیجه ساختماآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز از بسیاری حقایق می گرتمساح حد واسط میان مغز کوهدف یکسان، در مسیرهای متخواب سالم عامل سلامتی و یسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متکنولوژی جدید که سلول‌هواکسن کووید 19 چیزهایی که دو ویژگی انتزاع و قدرت تجساختار شبکه های مغزی ثابامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر ویتامین دی بر بیماداروی فامپیریدین یا نورلوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین مورد پیوند سر در انفرد حساس از نظر عاطفی و ببلندی در ذهن ما درک بلندیچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید میگرنکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا موایرادهای موجود در خلقت بملاحظات بیهوشی قبل از جربیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماری کویکایروپاکتیک چیستمقالاتابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبحثی جالب درباره محدودیتچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر رژیم گیاهخواری بر رویای شفافگالکانزوماب، دارویی جدیاختلال در شناسایی حروف و مرکز حافظه کجاستبرخی اختلالات عصبی مثانههمیشه عسل با موم بخوریمتغییرات تکاملی سر انسان رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط بین هوش طبیعی و هومغز مادران و کودکان در زمبعد از کروناهوش مصنوعی در خدمت خلق وححوادث روزگار از جمله ویرزبان و بیان، در سایه پیشرآیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزمغز به تنهایی برای فرهنگ تنفس هوازی و میتوکندریهدف از تکامل مغزخواب عامل دسته بندی و حفطسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساتکامل مادی تا ابزار هوشمواکسن کرونا و گشودن پنجردو برابر شدن خطر مرگ و میسازگاری با محیط بین اجزاامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ویروس کرونا بر مغز داروی لیراگلوتیدیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلاولین تصویر در تاریخ از سفرضیه ای جدید توضیح میدهبه خودت مغرور نشونوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید در بیماری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسممانتین یا آلزیکسا یا اببیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماران مبکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیروبات های ریز در درمان بیگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و مرکز خنده در کجای مغز استبرخی بیماری ها که در آن بهوموارکتوس ها ممکن است دثبت امواج الکتریکی در عصراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فمغز چون ابزار هوش است دلیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست زبان و تکلم برخی بیماریهآیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزمغز برای فراموشی بیشتر کتنفس هوازی و میتوکندریهدف از خلقت رسیدن به ابزاخودآگاهی و هوشیاريسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دتکامل مداومواکسن کرونا از حقیقت تاتدو برابر شدن خطر مرگ و میسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ژنها بر اختلالات خداروی تشنجی درباردارییک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرناولین سلول مصنوعیقیچی ژنتیکیبه زودی شبکه مغزی به جای نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسمنابع انرژي پاک سرچشمه حبیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کووکاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندما با کمک مغز خود مختاريمبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا حجم مغز گونه انسان درتاریخ همه چیز را ثبت کردهروح رهاییگامی در درمان بیماریهای اختلالات مخچهمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی می تواند بر احجمجمه انسان های اولیهراه های جدید برای قضاوت رپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انمغز چگونه صداها را فیلتر تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی درمانگر کامپیحافظه و اطلاعات در کجاست زبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تو دی ان ای خاص ميتوکندريهزینه ای که برای اندیشیدخودآگاهی و هوشیاريسودمندی موجودات ابزی بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتکامل چشمواکسن کرونا ساخته شده توديدن با چشم بسته در خواب سریعترین کامپیوتر موجودامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کلام در آیات کلام بداروی جدید s3 در درمان ام یک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شقانون مندی نقشه ژنتیکی مبوزون هیگز چیستنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های علامتی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خواگر تلاش انسان امروز برامنبع خواب و رویابیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کووکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط ما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا خشونت و تعصبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی روزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و گاهی مغز بزرگ چالش استاختلالات حرکتی در انسانمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی و کشف زبان هایجنسیت و تفاوت های بیناییراه پیروزی در زندگی چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ناتوان از توجیه پیداتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز بزرگ چالش است یا منفعتولید سلولهای جنسی از سلهزینه سنگین انسان در ازاخانواده پایدارسیلی محکم محیط زیست بر انآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ابزار هوش ، راه پر واکسن دیگر کرونا ساخته شدی متیل فومارات(زادیوا)(سرگیجه از شایعترین اختلاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر نداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانايندگان چگونه خواهند دیدقانون جنگلبی عدالتی در توزیع واکسن نورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان ژنتیکی برای نوآوریکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباابزار هوش در حال ارتقا ازمنحنی که ارتباط بین معرفبیست تمرین ساده برای جلونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری اعصاب به علت میتوکرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین هماه رجببحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتتبدیل سلولهای محافط به سروش مقابله مغز با محدودیگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات صحبت کردن در انمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجنسیت و تفاوت های بیناییراست دستی و چپ دستیپختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انسامغز و سیر تکامل ان دلیلی تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس چشایی و بویاییزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروسمغز بزرگ چالشهای پیش روتومورها و التهاب مغزی عاهزاران سال چشم های بینا وخارق العاده و استثنایی بسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل زبانواکسن دیگری ضد کرونا از ددژا وو یا اشنا پنداریسربازان ما محققا غلبه می انفجار و توقف تکاملی نشافلج بل، فلجی ترسناک که آنازدواج های بین گونه ای، رنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر تداروی ضد تشنج با قابليت تیافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یقانونمندی و محدودیت عالمبیمار 101 ساله، مبتلا به سنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و درمان تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکذهن ما از در هم شکستن منبکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرابزارهای بقا ازنخستین همماپروتیلینبحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آتری فلوپرازینروش های صرفه جویی در ایجاگربه شرودینگر و تاثیر مشادامه بحث تکامل چشممرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش های ژنتیکی مفید در سارشته نوروایمونولوژی و نقپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهامغز آیندگان چگونه است ؟تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش احساسیحس و ادراک (قسمت اول )زبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوهم چیستهستي مادي ای که ما کوچکترخدا موجود استسیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتکامل ساختار رگهای مغزی دژاوو یا آشناپنداریواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانانواع سکته های مغزیفلج خواباستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری های مغز و اعصاب و نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر انتخاب از طرف محیط درمان جدید میگرن با انتی کووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش بیشتر کمردردها نیازی به نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکذهن چند جانبه نیازمند نگکشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای بقای از نخستین مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آتری فلوپرازینروش هایی ساده برای کاهش اروش صحبت کردن در حال تکامگزیده ای از وبینار یا کنفاداراوون تنها داروی تاییمزایای شکلات تلخ برای سلبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی الفاگوجهش های ژنتیکی غیر تصادفرشد مغز علت تمایل انسان بآلودگی هوا و ویروس کروناارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز انسان ایا طبیعتا تماتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش احساسیحس و ادراک (قسمت دوم )زبان شناسی نوین نیازمند آیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز حریص برای خون، کلید تتوانایی مغز و دیگر اجزای هستی ما پس از شروعی چگال خطا در محاسبات چیزی کاملسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آسنقش اتصالات بین سلولهای تکامل شناخت انسان با کشفدگرگونی های نژادی و تغییواکسنی با تاثیر دوگانه اسردرد و علتهای آنانگشت نگاری مغز نشان میدفلج خواب چیستاستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر کپسول نوروهرب بر سداستانها و مفاهیمی اشتبایادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشقبل از انفجار بزرگبیماری گیلن باره و بیمارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر احتمالی عصاره تغلیدرمان جدید کنترل مولتیپلکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان با هوش مصنوعی خودکار روبنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار اجتماعی انسان، حاصکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزارهای دفاعی و بقای مومجموعه های پر سلولی بدن مبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین جهل و علم رو به پتسلیم شدن از نورون شروع م