دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چند نرمش مفید برای کمردرد

چند نرمش مفید برای کمردرد

https://t.me/salmanfatemi/3643


مطالب ویـژه


ابزارهای بقا ازنخستین همبحثی درباره هوش و تفاوتهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتری فلوپرازینچراروياها را به یاد نمی آروش های صرفه جویی در ایجاگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات صحبت کردن در انبرخی روش های تربیتی کودکمرز بین انسان و حیوان کجاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراست دستی و چپ دستیپختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های تکاملی در مغز ومغز آیندگان چگونه است ؟حس چشایی و بویاییهوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخارق العاده و استثنایی بهستي مادي ای که ما کوچکترسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، ندژا وو یا اشنا پنداریسربازان ما محققا غلبه می انفجار و توقف تکاملی نشاازدواج های بین گونه ای، رفلج خوابتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش غذاها و موجودات درياداروی ضد تشنج با قابليت تیافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یبیمار 101 ساله، مبتلا به سقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوشیدن چای برای مغز مفید درمان تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراذهن ما از در هم شکستن منبکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرابزارهای بقای از نخستین بحثی درباره هوش و تفاوتهمجموعه های پر سلولی بدن متری فلوپرازیننزاع بین جهل و علم رو به پروش هایی ساده برای کاهش اگربه شرودینگر و تاثیر مشادامه بحث تکامل چشمبرخی سلولهای عصبی در تلامزایای شکلات تلخ برای سلجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی الفاگورشته نوروایمونولوژی و نقپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهاتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک (قسمت اول )هوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم چیستمغز حریص برای خون، کلید تخدا موجود استهستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی نقش اتصالات بین سلولهای دژاوو یا آشناپنداریواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانانواع سکته های مغزیاستفاده از هوش مصنوعی در فلج خواب چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یبیماری های مغز و اعصاب و قبل از انفجار بزرگتاثیر انتخاب از طرف محیط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان جدید میگرن با انتی کووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بذهن چند جانبه نیازمند نگکشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای دفاعی و بقای موبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیتسلیم شدن از نورون شروع منزاع بین علم و نادانی رو روش صحبت کردن در حال تکامگزیده ای از وبینار یا کنفاداراوون تنها داروی تاییبرخی سيناپسها طی تکامل و مسیر دشوار تکامل و ارتقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کرشد مغز علت تمایل انسان بآلودگی هوا و ویروس کروناارزش حقیقی زبان قسمت اولتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی بیشتر در زنانزبان شناسی نوین نیازمند آیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز زنان جوانتر از مغز مرخطا در محاسبات چیزی کاملو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آستکامل شناخت انسان با کشفنقش حفاظتی مولکول جدید ددگرگونی های نژادی و تغییواکسنی با تاثیر دوگانه اسردرد و علتهای آنانگشت نگاری مغز نشان میداستفاده از سلول های بنیافلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامداستانها و مفاهیمی اشتبایادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشبیماری گیلن باره و بیمارقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر احتمالی عصاره تغلینیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان جدید کنترل مولتیپلکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویرفتار اجتماعی انسان، حاصکشف ارتباط جدیدی از ارتبکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی درباره احساسات متفامحل درک احساسات روحانی دتشنج چیستنزاع بین علم و جهل رو به پروشهای نو در درمان دیسک بگزارش یک مورد جالب لخته وادغام میان گونه های مختلبررسي علل احتمالي تغيير مشکلات نخاعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان، وسیله شناسایی محیطآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزهای کوچک بی احساسخطا در محاسبات چیزی کاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیر آفرینش از روح تا مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان موفق به بازگردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشناندوهگین نباش اگر درب یا استیفن هاوکینگ در مورد هفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه بی بازگشتدر مانهای کمر دردژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی بیماری ای شبیه آلزایمر و قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمانهای بیماری پارکینسکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی اموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره رقیبی قدرتمند در برابر مگمان میکنی جرمی کوچکی در اثرات فشار روحی شدیدبحثی درباره احساساتی غیرمحدودیت های حافظه و حافظتشنج و حرکات شبه تشنجی قانشانه های گذشته در کیهان روشهای شناسایی قدرت شنواگشایش دروازه جدیدی از طرادغام دو حیطه علوم مغز و بررسی و اپروچ جدید بر بیممشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزندگی هوشمند در خارج از زآمارهای ارائه شده در سطح ارزش حقیقی زبان قسمت سومتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجمهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزتان را در جوانی سیم کشوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیستم تعادلی بدنافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و نقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان یک فرضیه رادیکوبینار اساتید نورولوژی دسردرد سکه ایانسان قدیم در شبه جزیره عاستیفن هاوکینگ در تفسیر فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردردر محل کار ارزش خودت را بژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سایندرالبیماری ای شبیه ام اس مولتلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر دوپامین و سروتونینچگونه مغز پیش انسان یا همدرک فرد دیگر و رفتارهای اکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحمموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقررموزی از نخستین تمدن بشرگنجینه ای به نام ویتامین اثرات مفید قهوهبخش دیگری در وجود انسان همخچه فراتر از حفظ تعادلتشنج عدم توازن بین نورون نظام مثبت زندگیروشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چارتقا و تکامل سنت آفرینش بررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات روانپزشکی پس از سجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کزونا به وسیله ویروس ابله آن چیزی که ما جریان زمان ارزش خود را چگونه میشناستلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت سومهوشیاری کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش مغزتان را در جوانی سیمکشخطرات هوش مصنوعیویتامین E برای فعالیت صحسیستم دفاعی بدن علیه مغز افراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به نقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان ژنی از مغز انسوراپامیل در بارداریسرعت فکر کردن چگونه استانسان ها می توانند میدان استخوان های کشف شده، ممکفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیدر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنایا کوچک شدن مغزانسان البیماری اضطراب عمومیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه هموساپينس بر زمین درک و احساسکوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از بازگشت از آثار به سوی خدامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهرمز و رازهای ارتباط غیر کرویا و خبر از آیندهگویید نوزده و ایمنی ساکتاثرات مضر ماری جوانابرنامه و ساختار پیچیده ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلتصویربرداری فضاپیمای آمنظریه تکامل در درمان بیمروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در موارتوکين تراپی روشی جديد بررسی علل کمر درد در میانمشکلات روانپزشکی در عقب جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کزیباترین چیز در افزایش سآیا ممکن است موش کور بی ماز نخستین همانند سازها تتلاشی تازه برای گشودن معمغز انسان رو به کوچکتر شدحساسیت روانی متفاوتهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت نقش قهوه در سلامتیدفاع در برابر تغییر ساختویتامین E در چه مواد غذایسکته مغزیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشیانسان جدید از چه زمانی پااستروژن مانند سپر زنان دفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که مانندر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا این جمله درست است کسیبیماری بیش فعالیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه واکسن کرونا را توزدرک احساسات و تفکرات دیگکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از بازگشت به ریشه های تکاملمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهرویا بخشی حقیقی از زندگی گوشه بیماری اتوزومال رسساجزای پر سلولی بدن انسان برین نت به جای اینترنتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتغییر الگوی رشد مغزی با زهفت چیز که عملکرد مغز تو روشی جدید در درمان سکته مپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط میکروب روده و پاربزرگ شدن مغز محدود به دورمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام اسآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ایندگان چگونه استخلاصه ای از مطالب همایش مهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سنقش مهاجرت در توسعه نسل ادقیق ترین تصاویر از مغز اویتامین دی گنجینه ای بزرسانسور از روی قصد بسیاری افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روشی برای تبدیورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیانسان عامل توقف رشد مغزاصول سلامت کمرفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی کوانتومی و دژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری تی تی پیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه آن شکری که می خوریمدرک تصویر و زبان های مخلتکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از بازسازي مغز و نخاع چالشی میگرن شدید قابل درمان استاثیر رو ح و روان بر جسمنرمشهای مهم برای تقویت عچرا مغزهای ما ارتقا یافت رویا تخیل یا واقعیتگوشت خواری یا گیاه خواریاجزایی ناشناخته در شکل گبرای پیش بینی آینده مغز دمدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر زودتر اتصالات مغزیهفت سین یادگاری از میراث ريتوکسيمب در درمان ام اسپیموزایدارتباط چاقی و کاهش قدرت ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی معنی روزهحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار بقای برتر مادیخونریزی مغز در سندرم کووهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهینقش میدان مغناطیسی زمین دلایلی که نشان میدهد ما بویرایش DNA جنین انسان، برسانسور بر بسیاری از حقایافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای مصرفی در ام اسورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیانعطاف پذیری مکانیسمی علاضطراب و ترسفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عدر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری دویکلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک درک حقیقت نردبان و مسیری کاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از بحتی علمی درباره تمایل بمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا پس از بیدار شدن از خورویاها از مغز است یا ناخوگیلگمش باستانی کیستاحساس گذر سریعتر زمانبرخی ملاحظات در تشنج های مروری بر تشنج و درمان هایتغییر عمودی سر انسان از پهم نوع خواری در میان پیشیریواستیگمینپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط هوش ساختار مغز و ژبزرگترین خطایی که مردم ممغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان چهار حرفی حیات زمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ابزار برتر بقاخواندن ، یکی از شستشو دهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفری به آغاز کیهانآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش منقش محیط زندگی و مهاجرت ددنیای شگفت انگیز کوانتومواکنش های ناخودآگاه و تقساخت شبکه عصبی با الفبایالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای ام اسورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داولین هیبرید بین انسان واطلاعاتی عمومی در مورد مفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بدر درمان بیماری مولتیپل کلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ضعف عضلات نزدیک بمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش درک عمیق در حیواناتکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بحث درباره پیدایش و منشامکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا بیماری های تخریبی مغرویاهای پر رمز و حیرتی درگیاه خواری و گوشت خوار کداخلاق و علوم اعصاببرخی نکات از گاید لاین پرمرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه اطمینان تو بر خدا بریسدیپلام تنها داروی تایپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط انسانی، محدود به بسیاری از بیماری های جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و کلمه حتی برای کسانآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز از بسیاری حقایق می گرخواب سالم عامل سلامتیهدف یکسان، در مسیرهای متسلول های بنیادی منابع و اآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظام غذایی در تکامل مدندان ها را مسواک بزنید تواکسن کووید 19 چیزهایی که ساخت شبکه عصبی مصنوعی با التهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ضد بیماری ام اس وورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد PML به دنبال تکاطلاعاتی عمومی در مورد مفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان های بیماری آلزایمرکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصایا تکامل هدفمند استبیماریهای تحلیل عضلانی املاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیدرگیری قلب در بیماری ویرکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش ویتامينما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا حیوانات سخن نمی گوینرویای شفافگالکانزوماب، دارویی جدیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی اثرات مضر ویتامین دمرکز حافظه کجاستتغییرات آب و هوایی که به همیشه عسل با موم بخوریمرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند سر آیا ممکن استارتباط از بالا به پایین مبعد از کرونامغز مادران و کودکان در زمحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان نتیجه ساختماآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووستمساح حد واسط میان مغز کومغز به تنهایی برای فرهنگ خواب سالم عامل سلامتی و یهدف از تکامل مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظریه تکامل در شناسادو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن کرونا و گشودن پنجرساختار شبکه های مغزی ثابامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت اداروی فامپیریدین یا نورلوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین مورد پیوند سر در انبلندی در ذهن ما درک بلندیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داندرمان های جدید میگرنکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا موایرادهای موجود در خلقت ببیهوش کردن در جراحی و بیمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماری کویکایروپاکتیک چیستمقالاتابزار بقای موجود زنده از بحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا حجم مغز گونه انسان درروبات های ریز در درمان بیگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی اختلالات عصبی مثانهمرکز خنده در کجای مغز استتغییرات تکاملی سر انسان هوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط بین هوش طبیعی و هوبعد از کرونامغز چون ابزار هوش است دلیحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان، در سایه پیشرآیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز برای فراموشی بیشتر کخواب عامل دسته بندی و حفطهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش هورمون های تیروئید ددو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا از حقیقت تاتسازگاری با محیط بین اجزاامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اداروی لیراگلوتیدیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلاولین تصویر در تاریخ از سبه خودت مغرور نشوقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های جدید در بیماری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماران مبکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریخ همه چیز را ثبت کردهچرا خشونت و تعصبروح رهاییگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی بیماری ها که در آن بمرگ انتقال است یا نابود شثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی می تواند بر احراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان و تکلم برخی بیماریهآیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودآگاهی و هوشیاريهزینه ای که برای اندیشیدسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومنقش هورمون زنانه استروژندو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا ساخته شده توسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خنقش سجده بر عملکرد مغزداروی تشنجی درباردارییک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرناولین سلول مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می تواندرمان های رایج ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیدرگیری مغزی در سندرم کووکاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندبحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چرا در مغز انسان، فرورفتروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و اختلالات مخچهبرخی بیماری های خاص که بدمراحل ارتقای پله پله کیهجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی و کشف زبان هایراه های جدید برای قضاوت رپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت مغز انسان و میمون همغز ناتوان از توجیه پیداحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیاريهزینه سنگین انسان در ازاسودمندی موجودات ابزی بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمنقش ژنتیک در درمان اختلاديدن با چشم بسته در خواب واکسن دیگر کرونا ساخته شسریعترین کامپیوتر موجودامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام یک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شبوزون هیگز چیستقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهدرمان های علامتی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خواگر تلاش انسان امروز برابیان ژن های اسکیزوفرنی دمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشدرگیری مغزی در سندرم کووکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط بحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتبدیل سلولهای محافط به سچراروياها را به یاد نمی آروش مقابله مغز با محدودیگاهی مغز بزرگ چالش استاختلالات حرکتی در انسانبرخی توجهات در ببمار پارمرز مرگ و زندگی کجاستجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه پیروزی در زندگی چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت های بین زن و مرد فقمغز و سیر تکامل ان دلیلی حافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چالشهای پیش روخانواده پایدارهزاران سال چشم های بینا وسیلی محکم محیط زیست بر انآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش آتش در رسیدن انسان بهدی متیل فومارات(زادیوا)(واکسن دیگری ضد کرونا از دسرگیجه از شایعترین اختلاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانايندگان چگونه خواهند دیدبی عدالتی در توزیع واکسن قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباابزار هوش در حال ارتقا ازبیست تمرین ساده برای جلومنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادرادرگیری اعصاب به علت میتوکرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین ه